Tin tức Tài chính-Ngân hàng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/ "Hoạt động Kiểm toán độc lập đảm bảo tính minh bạch thông tin tài chính" http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5950/Hoat-dong-Kiem-toan-doc-lap-dam-bao-tinh-minh-bach-thong-tin-tai-chinh.html "Hoạt động Kiểm toán độc lập đảm bảo tính minh bạch thông tin tài chính" Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra trong lĩnh vực quản lý nợ công http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5949/Tang-cuong-cong-tac-kiem-tra,-thanh-tra-trong-linh-vuc-quan-ly-no-cong.html Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra trong lĩnh vực quản lý nợ công Anh rời EU: Sau thị trường tài chính, nhiều ngành sẽ lao đao http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5948/Anh-roi-EU--Sau-thi-truong-tai-chinh,-nhieu-nganh-se-lao-dao.html Anh rời EU: Sau thị trường tài chính, nhiều ngành sẽ lao đao CPI tăng đang trở thành thách thức http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5947/CPI-tang-dang-tro-thanh-thach-thuc.html CPI tăng đang trở thành thách thức Mua sắm Chính phủ: Tránh nguy cơ “tuột tay” nhà thầu nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5943/Mua-sam-Chinh-phu--Tranh-nguy-co-“tuot-tay”-nha-thau-noi.html Mua sắm Chính phủ: Tránh nguy cơ “tuột tay” nhà thầu nội Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia họp phiên đầu tiên http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5942/Hoi-dong-Tu-van-chinh-sach-tai-chinh,-tien-te-quoc-gia-hop-phien-dau-tien.html Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia họp phiên đầu tiên Giải ngân vốn đầu tư công năm 2016: Vì sao chậm tiến độ? http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5941/Giai-ngan-von-dau-tu-cong-nam-2016--Vi-sao-cham-tien-do.html Giải ngân vốn đầu tư công năm 2016: Vì sao chậm tiến độ? ‘Binh chủng‘ đặc biệt trong ngôi nhà Tài chính http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5938/‘Binh-chung‘-dac-biet-trong-ngoi-nha-Tai-chinh.html ‘Binh chủng‘ đặc biệt trong ngôi nhà Tài chính Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5937/Pho-Thu-tuong-Vuong-Dinh-Hue--Day-nhanh-tien-do-giai-ngan-von-dau-tu-cong.html Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công Thời gian nộp thuế dự kiến đạt mục tiêu 119 giờ/năm http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5936/Thoi-gian-nop-thue-du-kien-dat-muc-tieu-119-gionam.html Thời gian nộp thuế dự kiến đạt mục tiêu 119 giờ/năm Hà Nội: Tăng thu gần 800 tỷ đồng qua thanh tra thuế http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5935/Ha-Noi--Tang-thu-gan-800-ty-dong-qua-thanh-tra-thue.html Hà Nội: Tăng thu gần 800 tỷ đồng qua thanh tra thuế Bộ Tài chính: Tính toán giảm nhiều loại chi phí cho doanh nghiệp http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5934/Bo-Tai-chinh--Tinh-toan-giam-nhieu-loai-chi-phi-cho-doanh-nghiep.html Bộ Tài chính: Tính toán giảm nhiều loại chi phí cho doanh nghiệp Điều chỉnh tăng 8% mức lương hưu, trợ cấp hàng tháng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5933/Dieu-chinh-tang-8per-muc-luong-huu,-tro-cap-hang-thang.html Điều chỉnh tăng 8% mức lương hưu, trợ cấp hàng tháng Vĩnh Phúc tăng thu ngân sách kỷ lục http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5932/Vinh-Phuc-tang-thu-ngan-sach-ky-luc.html Vĩnh Phúc tăng thu ngân sách kỷ lục Xăng giảm 340 đồng/lít từ 15h chiều nay (20/6) http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5931/Xang-giam-340-donglit-tu-15h-chieu-nay-(206).html Xăng giảm 340 đồng/lít từ 15h chiều nay (20/6) Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng làm Phó Chủ tịch Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5929/Bo-truong-Dinh-Tien-Dung-lam-Pho-Chu-tich-Hoi-dong-Tu-van-chinh-sach-tai-chinh,-tien-te-quoc-gia.html Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng làm Phó Chủ tịch Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia Hôm nay, xăng có cơ hội giảm nhưng dầu vẫn tăng? http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5928/Hom-nay,-xang-co-co-hoi-giam-nhung-dau-van-tang.html Hôm nay, xăng có cơ hội giảm nhưng dầu vẫn tăng? Vẫn còn tư tưởng muốn nắm giữ cổ phần chi phối ở doanh nghiệp Nhà nước http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5926/Van-con-tu-tuong-muon-nam-giu-co-phan-chi-phoi-o-doanh-nghiep-Nha-nuoc.html Vẫn còn tư tưởng muốn nắm giữ cổ phần chi phối ở doanh nghiệp Nhà nước Đôn đốc BIDV và Vietinbank nộp cổ tức vào NSNN là đúng quy định pháp luật http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5925/Don-doc-BIDV-va-Vietinbank-nop-co-tuc-vao-NSNN-la-dung-quy-dinh-phap-luat.html Đôn đốc BIDV và Vietinbank nộp cổ tức vào NSNN là đúng quy định pháp luật Giá đất bồi thường đường ven Hồ Tây hơn 31,4 triệu đồng/m2 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5918/Gia-dat-boi-thuong-duong-ven-Ho-Tay-hon-31,4-trieu-dongm2.html Giá đất bồi thường đường ven Hồ Tây hơn 31,4 triệu đồng/m2 Hà Nội: Giải ngân vốn đầu tư đạt gần 20% http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5917/Ha-Noi--Giai-ngan-von-dau-tu-dat-gan-20per.html Hà Nội: Giải ngân vốn đầu tư đạt gần 20% Mục tiêu năm 2017: Phấn đấu GDP khoảng 6,8% http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5916/Muc-tieu-nam-2017--Phan-dau-GDP-khoang-6,8per.html Mục tiêu năm 2017: Phấn đấu GDP khoảng 6,8% Hà Nội: Một nửa số doanh nghiệp bị ‘bêu tên‘ đã nộp nợ thuế http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5915/Ha-Noi--Mot-nua-so-doanh-nghiep-bi-‘beu-ten‘-da-nop-no-thue.html Hà Nội: Một nửa số doanh nghiệp bị ‘bêu tên‘ đã nộp nợ thuế Giám sát chặt xe máy điện nhập khẩu trước ngày 1/7 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5911/Giam-sat-chat-xe-may-dien-nhap-khau-truoc-ngay-17.html Giám sát chặt xe máy điện nhập khẩu trước ngày 1/7 Cơ quan chuyên trách đại diện chủ sở hữu đối với DNNN http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5910/Co-quan-chuyen-trach-dai-dien-chu-so-huu-doi-voi-DNNN.html Cơ quan chuyên trách đại diện chủ sở hữu đối với DNNN Tới đây, Chính phủ mời họp qua email http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5909/Toi-day,-Chinh-phu-moi-hop-qua-email.html Tới đây, Chính phủ mời họp qua email Thêm 37 doanh nghiệp được duyệt phương án cổ phần hóa http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5907/Them-37-doanh-nghiep-duoc-duyet-phuong-an-co-phan-hoa.html Thêm 37 doanh nghiệp được duyệt phương án cổ phần hóa Tình hình CCTTHC trong lĩnh vực Thuế, Hải quan tháng 6 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5906/Tinh-hinh-CCTTHC-trong-linh-vuc-Thue,-Hai-quan-thang-6.html Tình hình CCTTHC trong lĩnh vực Thuế, Hải quan tháng 6 Tăng thu 3.346 tỷ đồng tiền thuế qua thanh tra, kiểm tra http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5905/Tang-thu-3.346-ty-dong-tien-thue-qua-thanh-tra,-kiem-tra.html Tăng thu 3.346 tỷ đồng tiền thuế qua thanh tra, kiểm tra Đấu giá thành công 100% cổ phần Xe đạp Thống Nhất, giá trúng 10.386 đồng/CP http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5904/Dau-gia-thanh-cong-100per-co-phan-Xe-dap-Thong-Nhat,-gia-trung-10.386-dongCP.html Đấu giá thành công 100% cổ phần Xe đạp Thống Nhất, giá trúng 10.386 đồng/CP Hải quan TP.Hồ Chí Minh: Tín hiệu tốt tăng thu ngân sách http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5903/Hai-quan-TP.Ho-Chi-Minh--Tin-hieu-tot-tang-thu-ngan-sach.html Hải quan TP.Hồ Chí Minh: Tín hiệu tốt tăng thu ngân sách Mong muốn Hà Nội sớm có những dự án công viên, khu vui chơi giải trí hiện đại http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5902/Mong-muon-Ha-Noi-som-co-nhung-du-an-cong-vien,-khu-vui-choi-giai-tri-hien-dai.html Mong muốn Hà Nội sớm có những dự án công viên, khu vui chơi giải trí hiện đại Chuẩn bị tổ chức điều tra đánh giá sự hài lòng của người nộp thuế http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5901/Chuan-bi-to-chuc-dieu-tra-danh-gia-su-hai-long-cua-nguoi-nop-thue.html Chuẩn bị tổ chức điều tra đánh giá sự hài lòng của người nộp thuế Hà Nội: Khuyến khích hộ kinh doanh thành lập doanh nghiệp http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5896/Ha-Noi--Khuyen-khich-ho-kinh-doanh-thanh-lap-doanh-nghiep.html Hà Nội: Khuyến khích hộ kinh doanh thành lập doanh nghiệp Hà Nội gặp gỡ tháo gỡ vướng mắc cho nhà đầu tư, doanh nghiệp http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5895/Ha-Noi-gap-go-thao-go-vuong-mac-cho-nha-dau-tu,-doanh-nghiep.html Hà Nội gặp gỡ tháo gỡ vướng mắc cho nhà đầu tư, doanh nghiệp Luật Quản lý, sử dụng tài sản công: Hạn chế tình trạng ‘cha chung không ai khóc‘ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5894/Luat-Quan-ly,-su-dung-tai-san-cong--Han-che-tinh-trang-‘cha-chung-khong-ai-khoc‘.html Luật Quản lý, sử dụng tài sản công: Hạn chế tình trạng ‘cha chung không ai khóc‘ Kho bạc Nhà nước công bố biểu trưng mới http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5893/Kho-bac-Nha-nuoc-cong-bo-bieu-trung-moi.html Kho bạc Nhà nước công bố biểu trưng mới Khởi công cầu vượt nút giao Ô Đông Mác - Nguyễn Khoái http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5889/Khoi-cong-cau-vuot-nut-giao-O-Dong-Mac---Nguyen-Khoai.html Khởi công cầu vượt nút giao Ô Đông Mác - Nguyễn Khoái Dòng vốn tín dụng bất động sản sẽ hướng vào nhà ở xã hội và thương mại http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5888/Dong-von-tin-dung-bat-dong-san-se-huong-vao-nha-o-xa-hoi-va-thuong-mai.html Dòng vốn tín dụng bất động sản sẽ hướng vào nhà ở xã hội và thương mại Hướng dẫn quản lý sử dụng phí bảo vệ môi trường khi khai thác khoáng sản http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5887/Huong-dan-quan-ly-su-dung-phi-bao-ve-moi-truong-khi-khai-thac-khoang-san.html Hướng dẫn quản lý sử dụng phí bảo vệ môi trường khi khai thác khoáng sản Bộ Tài chính hoàn tất rà soát pháp luật liên quan đến TPP http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5884/Bo-Tai-chinh-hoan-tat-ra-soat-phap-luat-lien-quan-den-TPP.html Bộ Tài chính hoàn tất rà soát pháp luật liên quan đến TPP Cục Thuế Hà Nội: Tọa đàm bàn giải pháp phát triển đại lý thuế http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5883/Cuc-Thue-Ha-Noi--Toa-dam-ban-giai-phap-phat-trien-dai-ly-thue.html Cục Thuế Hà Nội: Tọa đàm bàn giải pháp phát triển đại lý thuế Kỳ vọng dòng vốn Mỹ vào Việt Nam sẽ tăng mạnh http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5882/Ky-vong-dong-von-My-vao-Viet-Nam-se-tang-manh.html Kỳ vọng dòng vốn Mỹ vào Việt Nam sẽ tăng mạnh Bình đẳng giữa DN trong nước và DN nước ngoài về chính sách thuế http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5881/Binh-dang-giua-DN-trong-nuoc-va-DN-nuoc-ngoai-ve-chinh-sach-thue.html Bình đẳng giữa DN trong nước và DN nước ngoài về chính sách thuế Doanh nghiệp dân doanh, động lực phát triển kinh tế Thủ đô http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5880/Doanh-nghiep-dan-doanh,-dong-luc-phat-trien-kinh-te-Thu-do.html Doanh nghiệp dân doanh, động lực phát triển kinh tế Thủ đô Tại sao Hà Nội quyết di dời bến xe Lương Yên? http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5879/Tai-sao-Ha-Noi-quyet-di-doi-ben-xe-Luong-Yen.html Tại sao Hà Nội quyết di dời bến xe Lương Yên? Tồn đọng 22 tỷ USD vốn vay ODA http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5877/Ton-dong-22-ty-USD-von-vay-ODA.html Tồn đọng 22 tỷ USD vốn vay ODA Lập Hội đồng thẩm định đồ án “Quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Hồng - Thái Bình” http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5876/Lap-Hoi-dong-tham-dinh-do-an-“Quy-hoach-tai-nguyen-nuoc-luu-vuc-song-Hong---Thai-Binh”.html Lập Hội đồng thẩm định đồ án “Quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Hồng - Thái Bình” Tiền nhàn rỗi bắt đầu quay lại kênh gửi tiết kiệm http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5875/Tien-nhan-roi-bat-dau-quay-lai-kenh-gui-tiet-kiem.html Tiền nhàn rỗi bắt đầu quay lại kênh gửi tiết kiệm Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đang còn bao nhiêu tiền? http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5874/Quy-Binh-on-gia-xang-dau-dang-con-bao-nhieu-tien.html Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đang còn bao nhiêu tiền? CPI tháng 5 tăng 0,54% http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5872/CPI-thang-5-tang-0,54per.html CPI tháng 5 tăng 0,54% Hà Nội sẽ gặp gỡ 800 đại biểu và doanh nghiệp để thu hút đầu tư http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5868/Ha-Noi-se-gap-go-800-dai-bieu-va-doanh-nghiep-de-thu-hut-dau-tu.html Hà Nội sẽ gặp gỡ 800 đại biểu và doanh nghiệp để thu hút đầu tư Thủ đô Hà Nội rực rỡ trước ngày bầu cử http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5867/Thu-do-Ha-Noi-ruc-ro-truoc-ngay-bau-cu.html Thủ đô Hà Nội rực rỡ trước ngày bầu cử Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn phân biệt tiền thật, tiền giả http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5866/Ngan-hang-Nha-nuoc-huong-dan-phan-biet-tien-that,-tien-gia.html Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn phân biệt tiền thật, tiền giả Phát huy vai trò khoa học công nghệ trong ngành Tài chính http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5865/Phat-huy-vai-tro-khoa-hoc-cong-nghe-trong-nganh-Tai-chinh.html Phát huy vai trò khoa học công nghệ trong ngành Tài chính Triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng, xây dựng đất nước như Bác hằng mong http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5864/Trien-khai-Nghi-quyet-Dai-hoi-Dang,-xay-dung-dat-nuoc-nhu-Bac-hang-mong.html Triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng, xây dựng đất nước như Bác hằng mong Xe đạp Thống Nhất sắp đấu giá 3 triệu cổ phần trên HNX http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5861/Xe-dap-Thong-Nhat-sap-dau-gia-3-trieu-co-phan-tren-HNX.html Xe đạp Thống Nhất sắp đấu giá 3 triệu cổ phần trên HNX Ngày 25/5, bắt đầu thu phí cao tốc Hà Nội - Bắc Giang http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5860/Ngay-255,-bat-dau-thu-phi-cao-toc-Ha-Noi---Bac-Giang.html Ngày 25/5, bắt đầu thu phí cao tốc Hà Nội - Bắc Giang Hải quan Hà Nội công bố đường dây nóng và lịch tiếp công dân http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5859/Hai-quan-Ha-Noi-cong-bo-duong-day-nong-va-lich-tiep-cong-dan.html Hải quan Hà Nội công bố đường dây nóng và lịch tiếp công dân Chính phủ ban hành Nghị quyết về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5858/Chinh-phu-ban-hanh-Nghi-quyet-ve-ho-tro-va-phat-trien-doanh-nghiep-den-nam-2020.html Chính phủ ban hành Nghị quyết về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 Kiểm soát rủi ro tín dụng bất động sản http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5857/Kiem-soat-rui-ro-tin-dung-bat-dong-san.html Kiểm soát rủi ro tín dụng bất động sản Giá điện bán buôn năm 2016 tăng từ 2- 5% http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5856/Gia-dien-ban-buon-nam-2016-tang-tu-2--5per.html Giá điện bán buôn năm 2016 tăng từ 2- 5% Hà Nội: Tăng thu từ ủy nhiệm thu thuế hộ khoán http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5855/Ha-Noi--Tang-thu-tu-uy-nhiem-thu-thue-ho-khoan.html Hà Nội: Tăng thu từ ủy nhiệm thu thuế hộ khoán Hội nhập kế toán http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5854/Hoi-nhap-ke-toan.html Hội nhập kế toán Bao giờ điều chỉnh tuổi nghỉ hưu? http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5850/Bao-gio-dieu-chinh-tuoi-nghi-huu.html Bao giờ điều chỉnh tuổi nghỉ hưu? Rà soát các dự án đầu tư công 10.000 tỷ đồng trở lên http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5849/Ra-soat-cac-du-an-dau-tu-cong-10.000-ty-dong-tro-len.html Rà soát các dự án đầu tư công 10.000 tỷ đồng trở lên Bất ổn kinh tế đang tác động thị trường bất động sản http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5848/Bat-on-kinh-te-dang-tac-dong-thi-truong-bat-dong-san.html Bất ổn kinh tế đang tác động thị trường bất động sản Thủ tướng yêu cầu quản lý chặt các dự án đầu tư công http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5847/Thu-tuong-yeu-cau-quan-ly-chat-cac-du-an-dau-tu-cong.html Thủ tướng yêu cầu quản lý chặt các dự án đầu tư công Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2016 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5846/Nghi-quyet-phien-hop-Chinh-phu-thuong-ky-thang-42016.html Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2016 Hà Nội: Tiếp tục công khai 131 DN nợ 255,311 tỷ đồng tiền thuế http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5845/Ha-Noi--Tiep-tuc-cong-khai-131-DN-no-255,311-ty-dong-tien-thue.html Hà Nội: Tiếp tục công khai 131 DN nợ 255,311 tỷ đồng tiền thuế Cấp thiết giảm lãi suất cho vay http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5844/Cap-thiet-giam-lai-suat-cho-vay.html Cấp thiết giảm lãi suất cho vay Hà Nội tháo gỡ khó khăn để đường sắt Nhổn - ga Hà Nội hoàn thành vào năm 2018 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5842/Ha-Noi-thao-go-kho-khan-de-duong-sat-Nhon---ga-Ha-Noi-hoan-thanh-vao-nam-2018.html Hà Nội tháo gỡ khó khăn để đường sắt Nhổn - ga Hà Nội hoàn thành vào năm 2018 Cần có chế độ đãi ngộ thỏa đáng đối với công chức làm được việc http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5841/Can-co-che-do-dai-ngo-thoa-dang-doi-voi-cong-chuc-lam-duoc-viec.html Cần có chế độ đãi ngộ thỏa đáng đối với công chức làm được việc Thu ngân sách 4 tháng đạt thấp so cùng kỳ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5839/Thu-ngan-sach-4-thang-dat-thap-so-cung-ky.html Thu ngân sách 4 tháng đạt thấp so cùng kỳ Tăng thu ngân sách 2,3 nghìn tỷ đồng qua thanh, kiểm tra thuế http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5838/Tang-thu-ngan-sach-2,3-nghin-ty-dong-qua-thanh,-kiem-tra-thue.html Tăng thu ngân sách 2,3 nghìn tỷ đồng qua thanh, kiểm tra thuế Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2016 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5837/Chinh-sach-moi-co-hieu-luc-tu-thang-52016.html Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2016 Nhật Bản sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam vốn ODA http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5836/Nhat-Ban-se-tiep-tuc-ho-tro-Viet-Nam-von-ODA.html Nhật Bản sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam vốn ODA Thành phố Hồ Chí Minh có 2 Phó Chủ tịch mới http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5835/Thanh-pho-Ho-Chi-Minh-co-2-Pho-Chu-tich-moi.html Thành phố Hồ Chí Minh có 2 Phó Chủ tịch mới Tiếp tục "thúc" tiến độ sắp xếp nhà, đất công http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5831/Tiep-tuc-thuc-tien-do-sap-xep-nha,-dat-cong.html Tiếp tục "thúc" tiến độ sắp xếp nhà, đất công Cần đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư ngân sách và trái phiếu http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5830/Can-day-nhanh-tien-do-giai-ngan-von-dau-tu-ngan-sach-va-trai-phieu.html Cần đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư ngân sách và trái phiếu Giá xăng tăng gần 650 đồng/lít từ 15h chiều nay (5/5) http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5829/Gia-xang-tang-gan-650-donglit-tu-15h-chieu-nay-(55).html Giá xăng tăng gần 650 đồng/lít từ 15h chiều nay (5/5) Các ngân hàng lớn giảm mạnh lãi suất cho vay hỗ trợ ngư dân http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5826/Cac-ngan-hang-lon-giam-manh-lai-suat-cho-vay-ho-tro-ngu-dan.html Các ngân hàng lớn giảm mạnh lãi suất cho vay hỗ trợ ngư dân Việt Nam đón gần 7 tỷ USD vốn FDI http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5825/Viet-Nam-don-gan-7-ty-USD-von-FDI.html Việt Nam đón gần 7 tỷ USD vốn FDI Hà Nội: Hơn 10.000 vé xe miễn phí phục vụ khách đến vườn thú Thủ Lệ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5824/Ha-Noi--Hon-10.000-ve-xe-mien-phi-phuc-vu-khach-den-vuon-thu-Thu-Le.html Hà Nội: Hơn 10.000 vé xe miễn phí phục vụ khách đến vườn thú Thủ Lệ Hàng loạt thuế, phí có thể miễn, giảm ngay trong năm 2016 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5823/Hang-loat-thue,-phi-co-the-mien,-giam-ngay-trong-nam-2016.html Hàng loạt thuế, phí có thể miễn, giảm ngay trong năm 2016 Chuyên gia kinh tế kỳ vọng gì ở hội nghị Thủ tướng với doanh nghiệp? http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5821/Chuyen-gia-kinh-te-ky-vong-gi-o-hoi-nghi-Thu-tuong-voi-doanh-nghiep.html Chuyên gia kinh tế kỳ vọng gì ở hội nghị Thủ tướng với doanh nghiệp? Dự báo Việt Nam tăng trưởng 6,8% - 6,9% trong 2 năm tới http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5819/Du-bao-Viet-Nam-tang-truong-6,8per---6,9per-trong-2-nam-toi.html Dự báo Việt Nam tăng trưởng 6,8% - 6,9% trong 2 năm tới Kho bạc Nhà nước tổ chức thi tuyển 591 công chức trên toàn quốc http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5818/Kho-bac-Nha-nuoc-to-chuc-thi-tuyen-591-cong-chuc-tren-toan-quoc.html Kho bạc Nhà nước tổ chức thi tuyển 591 công chức trên toàn quốc Mua sắm tài sản nhà nước: Các khoản chi hoa hồng phải nộp lại ngân sách http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5817/Mua-sam-tai-san-nha-nuoc--Cac-khoan-chi-hoa-hong-phai-nop-lai-ngan-sach.html Mua sắm tài sản nhà nước: Các khoản chi hoa hồng phải nộp lại ngân sách Hoạt động cho vay của ADB tăng tới mức kỷ lục http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5816/Hoat-dong-cho-vay-cua-ADB-tang-toi-muc-ky-luc.html Hoạt động cho vay của ADB tăng tới mức kỷ lục Ủy ban Chứng khoán và Bộ Tài chính cần rà soát lại quy định để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5815/Uy-ban-Chung-khoan-va-Bo-Tai-chinh-can-ra-soat-lai-quy-dinh-de-thao-go-kho-khan-cho-doanh-nghiep.html Ủy ban Chứng khoán và Bộ Tài chính cần rà soát lại quy định để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tiếp lãnh đạo MIGA http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5814/Pho-Thu-tuong-Vuong-Dinh-Hue-tiep-lanh-dao-MIGA.html Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tiếp lãnh đạo MIGA Vietjet tăng tần suất khai thác các đường bay dịp Lễ 30/4 và 1/5 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5812/Vietjet-tang-tan-suat-khai-thac-cac-duong-bay-dip-Le-304-va-15.html Vietjet tăng tần suất khai thác các đường bay dịp Lễ 30/4 và 1/5 Hà Nội: Phát động Tháng công nhân năm 2016 và trao quà cho 1.200 người lao động có hoàn cảnh khó khăn http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5811/Ha-Noi--Phat-dong-Thang-cong-nhan-nam-2016-va-trao-qua-cho-1.200-nguoi-lao-dong-co-hoan-canh-kho-khan.html Hà Nội: Phát động Tháng công nhân năm 2016 và trao quà cho 1.200 người lao động có hoàn cảnh khó khăn Hà Nội di dời khẩn cấp người dân khỏi các chung cư cũ có nguy cơ sập đổ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5809/Ha-Noi-di-doi-khan-cap-nguoi-dan-khoi-cac-chung-cu-cu-co-nguy-co-sap-do.html Hà Nội di dời khẩn cấp người dân khỏi các chung cư cũ có nguy cơ sập đổ SCIC đã giải ngân vốn đầu tư đạt trên 24.336 tỷ đồng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5808/SCIC-da-giai-ngan-von-dau-tu-dat-tren-24.336-ty-dong.html SCIC đã giải ngân vốn đầu tư đạt trên 24.336 tỷ đồng Giá xăng và thép đẩy CPI tháng 4 tăng 0,33% http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5806/Gia-xang-va-thep-day-CPI-thang-4-tang-0,33per.html Giá xăng và thép đẩy CPI tháng 4 tăng 0,33% Quảng Nam: Khởi công dự án du lịch nghỉ dưỡng 4 tỉ USD http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5805/Quang-Nam--Khoi-cong-du-an-du-lich-nghi-duong-4-ti-USD.html Quảng Nam: Khởi công dự án du lịch nghỉ dưỡng 4 tỉ USD Một số dự án BOT giao thông đồng loạt đề nghị thu và tăng thu phí http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5804/Mot-so-du-an-BOT-giao-thong-dong-loat-de-nghi-thu-va-tang-thu-phi.html Một số dự án BOT giao thông đồng loạt đề nghị thu và tăng thu phí Phí sử dụng đường bộ thu đạt trung bình 23 tỷ đồng/ngày http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5803/Phi-su-dung-duong-bo-thu-dat-trung-binh-23-ty-dongngay.html Phí sử dụng đường bộ thu đạt trung bình 23 tỷ đồng/ngày Thông tư số 39/2016/TT-BTC: Quy định chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5802/Thong-tu-so-392016TT-BTC--Quy-dinh--che-do-kiem-soat,-thanh-toan-cac-khoan-chi-ngan-sach-nha-nuoc-qua-Kho-bac-Nha-nuoc.html Thông tư số 39/2016/TT-BTC: Quy định chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước Chỉ thực hiện mua sắm tập trung theo thẩm quyền đơn vị http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5801/Chi-thuc-hien-mua-sam-tap-trung-theo-tham-quyen-don-vi.html Chỉ thực hiện mua sắm tập trung theo thẩm quyền đơn vị Hà Nội xây cầu nối huyện Phú Xuyên với huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5800/Ha-Noi-xay-cau-noi-huyen-Phu-Xuyen-voi-huyen-Duy-Tien,-tinh-Ha-Nam.html Hà Nội xây cầu nối huyện Phú Xuyên với huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam Ngành Tài chính quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng XII trong tháng 4-2016 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5799/Nganh-Tai-chinh-quan-triet-Nghi-quyet-Dai-hoi-Dang-XII-trong-thang-4-2016.html Ngành Tài chính quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng XII trong tháng 4-2016 Dầu diesel tăng giá 500 đồng/lít, xăng giữ nguyên http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5796/Dau-diesel-tang-gia-500-donglit,-xang-giu-nguyen.html Dầu diesel tăng giá 500 đồng/lít, xăng giữ nguyên Sắp có bước ngoặt cho thị trường xăng dầu Việt Nam? http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5795/Sap-co-buoc-ngoat-cho-thi-truong-xang-dau-Viet-Nam.html Sắp có bước ngoặt cho thị trường xăng dầu Việt Nam? Đại lý thuế: Đóng góp tích cực vào cải cách hành chính thuế http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5794/Dai-ly-thue--Dong-gop-tich-cuc-vao-cai-cach-hanh-chinh-thue.html Đại lý thuế: Đóng góp tích cực vào cải cách hành chính thuế Cơ chế đền bù khi thu hồi đất: Hà Nội nên học cách làm của TP. Hồ Chí Minh http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5793/Co-che-den-bu-khi-thu-hoi-dat--Ha-Noi-nen-hoc-cach-lam-cua-TP.-Ho-Chi-Minh.html Cơ chế đền bù khi thu hồi đất: Hà Nội nên học cách làm của TP. Hồ Chí Minh Cân đối ngân sách: Bài toán khó của Chính phủ nhiệm kỳ mới http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5789/Can-doi-ngan-sach--Bai-toan-kho-cua-Chinh-phu-nhiem-ky-moi.html Cân đối ngân sách: Bài toán khó của Chính phủ nhiệm kỳ mới Rà soát việc thực hiện Chiến lược tài chính đến 2020 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5788/Ra-soat-viec-thuc-hien-Chien-luoc-tai-chinh-den-2020.html Rà soát việc thực hiện Chiến lược tài chính đến 2020 Tài chính ứng phó với hội nhập kinh tế quốc tế http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5787/Tai-chinh-ung-pho-voi-hoi-nhap-kinh-te-quoc-te.html Tài chính ứng phó với hội nhập kinh tế quốc tế Tổng cục DTNN. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài chính http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5786/Tong-cuc-DTNN.-Nang-cao-hieu-qua-cong-tac-quan-ly-tai-chinh.html Tổng cục DTNN. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài chính KBNN phải huy động ít nhất 80 nghìn tỷ trái phiếu chính phủ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5784/KBNN-phai-huy-dong-it-nhat-80-nghin-ty-trai-phieu-chinh-phu.html KBNN phải huy động ít nhất 80 nghìn tỷ trái phiếu chính phủ Tính đến 31/3, Hà Nội thu 65.611 triệu đồng tiền nợ thuế vào ngân sách http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5783/Tinh-den-313,-Ha-Noi-thu-65.611-trieu-dong-tien-no-thue-vao-ngan-sach.html Tính đến 31/3, Hà Nội thu 65.611 triệu đồng tiền nợ thuế vào ngân sách Bất động sản Hà Nội: Nguồn cung tăng đột biến http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5781/Bat-dong-san-Ha-Noi--Nguon-cung-tang-dot-bien.html Bất động sản Hà Nội: Nguồn cung tăng đột biến Hà Nội sắp có thêm 2 cầu vượt thép http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5780/Ha-Noi-sap-co-them-2-cau-vuot-thep.html Hà Nội sắp có thêm 2 cầu vượt thép Quy định mới về mua tài sản công bằng vốn Nhà nước http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5779/Quy-dinh-moi-ve-mua-tai-san-cong-bang-von-Nha-nuoc.html Quy định mới về mua tài sản công bằng vốn Nhà nước EVN Hà Nội dự báo tiền điện từ tháng 4 sẽ tăng mạnh http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5777/EVN-Ha-Noi-du-bao-tien-dien-tu-thang-4-se-tang-manh.html EVN Hà Nội dự báo tiền điện từ tháng 4 sẽ tăng mạnh Hôm nay (12/4), bế mạc kỳ họp cuối cùng Quốc hội khóa XIII http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5776/Hom-nay-(124),-be-mac-ky-hop-cuoi-cung-Quoc-hoi-khoa-XIII.html Hôm nay (12/4), bế mạc kỳ họp cuối cùng Quốc hội khóa XIII Chỉ số giá tiêu dùng tháng 4/2016 dự báo tăng nhẹ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5775/Chi-so-gia-tieu-dung-thang-42016-du-bao-tang-nhe.html Chỉ số giá tiêu dùng tháng 4/2016 dự báo tăng nhẹ Chuyển đổi chức năng Khu công nghiệp Hà Nội – Đài Tư thành Khu đô thị http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5774/Chuyen-doi-chuc-nang-Khu-cong-nghiep-Ha-Noi-–-Dai-Tu-thanh-Khu-do-thi.html Chuyển đổi chức năng Khu công nghiệp Hà Nội – Đài Tư thành Khu đô thị Phí dịch vụ chung cư: Phải thuận mua - vừa bán http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5769/Phi-dich-vu-chung-cu--Phai-thuan-mua---vua-ban.html Phí dịch vụ chung cư: Phải thuận mua - vừa bán Hà Nội có khoảng hơn 10.000 ô tô hết niên hạn sử dụng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5768/Ha-Noi-co-khoang-hon-10.000-o-to-het-nien-han-su-dung.html Hà Nội có khoảng hơn 10.000 ô tô hết niên hạn sử dụng Bổ sung hệ thống mục lục ngân sách nhà nước http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5767/Bo-sung-he-thong-muc-luc-ngan-sach-nha-nuoc.html Bổ sung hệ thống mục lục ngân sách nhà nước Hà Nội: Kiểm tra, rà soát các dự án đầu tư xây dựng trường học http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5762/Ha-Noi--Kiem-tra,-ra-soat-cac-du-an-dau-tu-xay-dung-truong-hoc.html Hà Nội: Kiểm tra, rà soát các dự án đầu tư xây dựng trường học Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Tài chính Lào ký thỏa thuận hợp tác http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5761/Bo-Tai-chinh-Viet-Nam-va-Bo-Tai-chinh-Lao-ky-thoa-thuan-hop-tac.html Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Tài chính Lào ký thỏa thuận hợp tác PCI Hà Nội tăng bậc, tăng điểm http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5757/PCI-Ha-Noi-tang-bac,-tang-diem.html PCI Hà Nội tăng bậc, tăng điểm Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng: "Kiểm soát chặt chẽ bội chi, đảm bảo an ninh tài chính" http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5756/Bo-truong-Bo-Tai-chinh-Dinh-Tien-Dung--Kiem-soat-chat-che-boi-chi,-dam-bao-an-ninh-tai-chinh.html Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng: "Kiểm soát chặt chẽ bội chi, đảm bảo an ninh tài chính" PCI 2015: Cải cách thủ tục thuế được ghi nhận rõ nét http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5755/PCI-2015--Cai-cach-thu-tuc-thue-duoc-ghi-nhan-ro-net.html PCI 2015: Cải cách thủ tục thuế được ghi nhận rõ nét Chính sách tài chính mới có hiệu lực trong tháng 4/2016 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5754/Chinh-sach-tai-chinh-moi-co-hieu-luc-trong-thang-42016.html Chính sách tài chính mới có hiệu lực trong tháng 4/2016 Giảm thuế TTĐB đối với ô tô: Mũi tên trúng hai đích http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5752/Giam-thue-TTDB-doi-voi-o-to--Mui-ten-trung-hai-dich.html Giảm thuế TTĐB đối với ô tô: Mũi tên trúng hai đích Thực hiện mua sắm tập trung quốc gia đối với xe ô tô từ năm 2016 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5751/Thuc-hien-mua-sam-tap-trung-quoc-gia-doi-voi-xe-o-to-tu-nam-2016.html Thực hiện mua sắm tập trung quốc gia đối với xe ô tô từ năm 2016 Tường thuật trực tuyến Lễ công bố Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI 2015 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5750/Tuong-thuat-truc-tuyen-Le-cong-bo-Chi-so-nang-luc-canh-tranh-cap-tinh-PCI-2015.html Tường thuật trực tuyến Lễ công bố Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI 2015 TPHCM bêu tên 54 doanh nghiệp nợ thuế gần 548 tỷ đồng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5746/TPHCM-beu-ten-54-doanh-nghiep-no-thue-gan-548-ty-dong.html TPHCM bêu tên 54 doanh nghiệp nợ thuế gần 548 tỷ đồng Qúy I: Ngành Hải quan thu đạt 54.600 tỷ đồng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5745/Quy-I--Nganh-Hai-quan-thu-dat-54.600-ty-dong.html Qúy I: Ngành Hải quan thu đạt 54.600 tỷ đồng Hải quan TP.HCM: Tăng thu cho ngân sách trên 112 tỷ đồng tiền thuế http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5742/Hai-quan-TP.HCM--Tang-thu-cho-ngan-sach-tren-112-ty-dong-tien-thue.html Hải quan TP.HCM: Tăng thu cho ngân sách trên 112 tỷ đồng tiền thuế Vốn đầu tư phát triển tăng 10,7% http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5741/Von-dau-tu-phat-trien-tang-10,7per.html Vốn đầu tư phát triển tăng 10,7% Thành lập Cục Quản lý rủi ro: Nâng cao năng lực giám sát hải quan http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5740/Thanh-lap-Cuc-Quan-ly-rui-ro--Nang-cao-nang-luc-giam-sat-hai-quan.html Thành lập Cục Quản lý rủi ro: Nâng cao năng lực giám sát hải quan Hơn 9000 tỷ đồng xây 3 cảng hàng không tại ba tỉnh vùng Tây Bắc http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5739/Hon-9000-ty-dong-xay-3-cang-hang-khong-tai-ba-tinh-vung-Tay-Bac.html Hơn 9000 tỷ đồng xây 3 cảng hàng không tại ba tỉnh vùng Tây Bắc Tổng giá trị tài sản nhà nước đã cập nhật vào CSDLQG đạt hơn 1,1 triệu tỷ đồng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5736/Tong-gia-tri-tai-san-nha-nuoc-da-cap-nhat-vao-CSDLQG-dat-hon-1,1-trieu-ty-dong.html Tổng giá trị tài sản nhà nước đã cập nhật vào CSDLQG đạt hơn 1,1 triệu tỷ đồng Cao tốc Hà Nội-Hải Phòng sẽ giảm 35% phí container để cạnh tranh với Quốc lộ 5 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5735/Cao-toc-Ha-Noi-Hai-Phong-se-giam-35per-phi-container-de-canh-tranh-voi-Quoc-lo-5.html Cao tốc Hà Nội-Hải Phòng sẽ giảm 35% phí container để cạnh tranh với Quốc lộ 5 Chỉ số giá tiêu dùng tháng 3 tăng mạnh http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5734/Chi-so-gia-tieu-dung-thang-3-tang-manh.html Chỉ số giá tiêu dùng tháng 3 tăng mạnh Có thể ‘cắt’ vốn ODA cho Việt Nam từ năm 2017 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5733/Co-the-‘cat’-von-ODA-cho-Viet-Nam-tu-nam-2017.html Có thể ‘cắt’ vốn ODA cho Việt Nam từ năm 2017 Năm 2015: Nợ công không tăng về số tuyệt đối http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5732/Nam-2015--No-cong-khong-tang-ve-so-tuyet-doi.html Năm 2015: Nợ công không tăng về số tuyệt đối Ngành Tài chính Quân đội kỷ niệm 70 năm thành lập http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5731/Nganh-Tai-chinh-Quan-doi-ky-niem-70-nam-thanh-lap.html Ngành Tài chính Quân đội kỷ niệm 70 năm thành lập Lần đầu tiên Hà Nội bán đấu giá doanh nghiệp 100% vốn nhà nước http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5730/Lan-dau-tien-Ha-Noi-ban-dau-gia-doanh-nghiep-100per-von-nha-nuoc.html Lần đầu tiên Hà Nội bán đấu giá doanh nghiệp 100% vốn nhà nước Đến 18-3: KBNN đã huy động 61.039,93 tỷ đồng TPCP http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5727/Den-18-3--KBNN-da-huy-dong-61.039,93-ty-dong-TPCP.html Đến 18-3: KBNN đã huy động 61.039,93 tỷ đồng TPCP Chênh lệch thuế nhập khẩu xăng dầu là điều tất yếu http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5726/Chenh-lech-thue-nhap-khau-xang-dau-la-dieu-tat-yeu.html Chênh lệch thuế nhập khẩu xăng dầu là điều tất yếu Tích cực thi đua nâng cao chỉ số cạnh tranh, tăng cường thu hút đầu tư http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5725/Tich-cuc-thi-dua-nang-cao-chi-so-canh-tranh,-tang-cuong-thu-hut-dau-tu.html Tích cực thi đua nâng cao chỉ số cạnh tranh, tăng cường thu hút đầu tư IPO hơn 19 triệu cổ phần của Công ty Hanel http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5721/IPO-hon-19-trieu-co-phan-cua-Cong-ty-Hanel.html IPO hơn 19 triệu cổ phần của Công ty Hanel Cục Thuế TP. Hà Nội: Mạnh tay với chây ỳ nợ thuế http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5720/Cuc-Thue-TP.-Ha-Noi--Manh-tay-voi-chay-y-no-thue.html Cục Thuế TP. Hà Nội: Mạnh tay với chây ỳ nợ thuế NHNN nghiêm cấm hành vi lách luật, trục lợi gói 30.000 tỷ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5719/NHNN-nghiem-cam-hanh-vi-lach-luat,-truc-loi-goi-30.000-ty.html NHNN nghiêm cấm hành vi lách luật, trục lợi gói 30.000 tỷ Triển khai Chiến lược tài chính đến năm 2020: Đã đạt nhiều mục tiêu quan trọng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5718/Trien-khai-Chien-luoc-tai-chinh-den-nam-2020--Da-dat-nhieu-muc-tieu-quan-trong.html Triển khai Chiến lược tài chính đến năm 2020: Đã đạt nhiều mục tiêu quan trọng Năm 2015, tổng giá trị tài sản nhà nước giảm gần 1.807 tỷ đồng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5717/Nam-2015,-tong-gia-tri-tai-san-nha-nuoc-giam-gan-1.807-ty-dong.html Năm 2015, tổng giá trị tài sản nhà nước giảm gần 1.807 tỷ đồng Cơ chế giám sát giúp ngành Thuế gần hơn với doanh nghiệp http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5715/Co-che-giam-sat-giup-nganh-Thue-gan-hon-voi-doanh-nghiep.html Cơ chế giám sát giúp ngành Thuế gần hơn với doanh nghiệp 808 dòng sản phẩm sữa đã công bố giá bình ổn http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5714/808-dong-san-pham-sua-da-cong-bo-gia-binh-on.html 808 dòng sản phẩm sữa đã công bố giá bình ổn Hải quan Hà Nội: Tăng cường chống buôn lậu qua đường hàng không http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5713/Hai-quan-Ha-Noi--Tang-cuong-chong-buon-lau-qua-duong-hang-khong.html Hải quan Hà Nội: Tăng cường chống buôn lậu qua đường hàng không Cá nhân chỉ được cấp một mã số thuế duy nhất http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5712/Ca-nhan-chi-duoc-cap-mot-ma-so-thue-duy-nhat.html Cá nhân chỉ được cấp một mã số thuế duy nhất Việt Nam là một trong những nền kinh tế năng động nhất trong khu vực http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5709/Viet-Nam-la-mot-trong-nhung-nen-kinh-te-nang-dong-nhat-trong-khu-vuc.html Việt Nam là một trong những nền kinh tế năng động nhất trong khu vực 287 doanh nghiệp bị chậm hoàn thuế http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5708/287-doanh-nghiep-bi-cham-hoan-thue.html 287 doanh nghiệp bị chậm hoàn thuế Hà Nội: 20 ngành hàng công nghiệp hỗ trợ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5706/Ha-Noi--20-nganh-hang-cong-nghiep-ho-tro.html Hà Nội: 20 ngành hàng công nghiệp hỗ trợ Ra mắt Ban Quản lý rủi ro thuộc Tổng cục Thuế http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5705/Ra-mat-Ban-Quan-ly-rui-ro-thuoc-Tong-cuc-Thue.html Ra mắt Ban Quản lý rủi ro thuộc Tổng cục Thuế Kế hoạch đầu tư công trung hạn cần đảm bảo tính bền vững của chính sách tài khóa http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5704/Ke-hoach-dau-tu-cong-trung-han-can-dam-bao-tinh-ben-vung-cua-chinh-sach-tai-khoa.html Kế hoạch đầu tư công trung hạn cần đảm bảo tính bền vững của chính sách tài khóa 100% cử tri Bộ Tài chính đề cử Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng ứng cử ĐBQH khóa XIV http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5703/100per-cu-tri-Bo-Tai-chinh-de-cu-Bo-truong-Dinh-Tien-Dung-ung-cu-DBQH-khoa-XIV.html 100% cử tri Bộ Tài chính đề cử Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng ứng cử ĐBQH khóa XIV Năm 2016, mở rộng giám sát thuế, hải quan tại 13 tỉnh, thành phố http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5700/Nam-2016,-mo-rong-giam-sat-thue,-hai-quan-tai-13-tinh,-thanh-pho.html Năm 2016, mở rộng giám sát thuế, hải quan tại 13 tỉnh, thành phố Năm 2016, giám sát thuế, hải quan tại 13 tỉnh, thành phố có điều tiết ngân sách về Trung ương http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5697/Nam-2016,-giam-sat-thue,-hai-quan-tai-13-tinh,-thanh-pho-co-dieu-tiet-ngan-sach-ve-Trung-uong.html Năm 2016, giám sát thuế, hải quan tại 13 tỉnh, thành phố có điều tiết ngân sách về Trung ương Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 khoảng 3.200-3.500 đô la Mỹ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5695/Thu-nhap-binh-quan-dau-nguoi-nam-2020-khoang-3.200-3.500-do-la-My.html Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 khoảng 3.200-3.500 đô la Mỹ Ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng XII http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5694/Ban-hanh-chuong-trinh-hanh-dong-thuc-hien-Nghi-quyet-Dai-hoi-Dang-XII.html Ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng XII Doanh nghiệp nữ vẫn khó tiếp cận chính sách hỗ trợ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5693/Doanh-nghiep-nu-van-kho-tiep-can-chinh-sach-ho-tro.html Doanh nghiệp nữ vẫn khó tiếp cận chính sách hỗ trợ Hà Nội triển khai cắt tỉa cây xanh bằng xe chuyên dụng tự hành http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5692/Ha-Noi-trien-khai-cat-tia-cay-xanh-bang-xe-chuyen-dung-tu-hanh.html Hà Nội triển khai cắt tỉa cây xanh bằng xe chuyên dụng tự hành Năm 2017 sẽ áp dụng mục lục ngân sách mới http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5691/Nam-2017-se-ap-dung-muc-luc-ngan-sach-moi.html Năm 2017 sẽ áp dụng mục lục ngân sách mới Bộ Tài chính triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện nhiệm vụ tài chính-NSNN http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5690/Bo-Tai-chinh-trien-khai-dong-bo-cac-giai-phap-thuc-hien-nhiem-vu-tai-chinh-NSNN.html Bộ Tài chính triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện nhiệm vụ tài chính-NSNN Kế hoạch đầu tư công trung hạn: ‘Có bột mới gột nên hồ‘ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5685/Ke-hoach-dau-tu-cong-trung-han--‘Co-bot-moi-got-nen-ho‘.html Kế hoạch đầu tư công trung hạn: ‘Có bột mới gột nên hồ‘ Giá dịch vụ công sẽ tiệm cận thị trường http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5684/Gia-dich-vu-cong-se-tiem-can-thi-truong.html Giá dịch vụ công sẽ tiệm cận thị trường Chính phủ yêu cầu ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5683/Chinh-phu-yeu-cau-on-dinh-kinh-te-vi-mo,-thuc-day-tang-truong-kinh-te.html Chính phủ yêu cầu ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký mã số ĐVQHNS http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5682/Bo-Tai-chinh-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-trong-linh-vuc-dang-ky-ma-so-DVQHNS.html Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký mã số ĐVQHNS Các báo viết về Tài chính ngày 4/3/2016 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5681/Cac-bao-viet-ve-Tai-chinh-ngay-432016.html Các báo viết về Tài chính ngày 4/3/2016 Hà Nội có 30 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND Thành phố http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5678/Ha-Noi-co-30-don-vi-bau-cu-dai-bieu-HDND-Thanh-pho.html Hà Nội có 30 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND Thành phố Hà Nội: Quận Nam Từ Liêm phấn đấu thu ngân sách đạt 3.930 tỷ đồng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5677/Ha-Noi--Quan-Nam-Tu-Liem-phan-dau-thu-ngan-sach-dat-3.930-ty-dong.html Hà Nội: Quận Nam Từ Liêm phấn đấu thu ngân sách đạt 3.930 tỷ đồng Hà Nội: Nguồn ngân sách địa phương đầu tư tăng hơn 20% http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5676/Ha-Noi--Nguon-ngan-sach-dia-phuong-dau-tu-tang-hon-20per.html Hà Nội: Nguồn ngân sách địa phương đầu tư tăng hơn 20% Nội dung họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 2 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5674/Noi-dung-hop-bao-Chinh-phu-thuong-ky-thang-2.html Nội dung họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 2 2 tháng đầu năm 2016: ngành Hải quan thu NSNN đạt 31.242 tỷ đồng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5673/2-thang-dau-nam-2016--nganh-Hai-quan-thu-NSNN-dat-31.242-ty-dong.html 2 tháng đầu năm 2016: ngành Hải quan thu NSNN đạt 31.242 tỷ đồng Giá thực phẩm tại siêu thị vẫn chưa giảm http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5672/Gia-thuc-pham-tai-sieu-thi-van-chua-giam.html Giá thực phẩm tại siêu thị vẫn chưa giảm Năm 2016 sẽ thu lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy qua mạng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5671/Nam-2016-se-thu-le-phi-truoc-ba-doi-voi-o-to,-xe-may-qua-mang.html Năm 2016 sẽ thu lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy qua mạng Thủ tướng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2/2016 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5670/Thu-tuong-chu-tri-phien-hop-Chinh-phu-thuong-ky-thang-22016.html Thủ tướng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2/2016 Thống đốc Nguyễn Văn Bình yêu cầu thực hiện nghiêm quy định lãi suất http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5668/Thong-doc-Nguyen-Van-Binh-yeu-cau-thuc-hien-nghiem-quy-dinh-lai-suat.html Thống đốc Nguyễn Văn Bình yêu cầu thực hiện nghiêm quy định lãi suất Bộ Tài chính không đề xuất tăng thuế Bảo vệ môi trường http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5667/Bo-Tai-chinh-khong-de-xuat-tang-thue-Bao-ve-moi-truong.html Bộ Tài chính không đề xuất tăng thuế Bảo vệ môi trường Áp dụng Mục lục ngân sách nhà nước mới từ năm 2017 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5664/Ap-dung-Muc-luc-ngan-sach-nha-nuoc-moi-tu-nam-2017.html Áp dụng Mục lục ngân sách nhà nước mới từ năm 2017 Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 01 năm 2016 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5663/Tinh-hinh-dang-ky-doanh-nghiep-thang-01-nam-2016.html Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 01 năm 2016 Lạm phát tăng cao nhất hai năm vì Tết http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5662/Lam-phat-tang-cao-nhat-hai-nam-vi-Tet.html Lạm phát tăng cao nhất hai năm vì Tết Phát ghế, trông xe miễn phí cho người dân lễ tại chùa Phúc Khánh http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5656/Phat-ghe,-trong-xe-mien-phi-cho-nguoi-dan-le-tai-chua-Phuc-Khanh.html Phát ghế, trông xe miễn phí cho người dân lễ tại chùa Phúc Khánh Vàng tiếp tục trượt dốc mạnh http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5655/Vang-tiep-tuc-truot-doc-manh.html Vàng tiếp tục trượt dốc mạnh Hà Nội yêu cầu cơ sở y tế công khai giá dịch vụ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5654/Ha-Noi-yeu-cau-co-so-y-te-cong-khai-gia-dich-vu.html Hà Nội yêu cầu cơ sở y tế công khai giá dịch vụ CPI Hà Nội tăng nhẹ trong tháng Tết Nguyên đán http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5653/CPI-Ha-Noi-tang-nhe-trong-thang-Tet-Nguyen-dan.html CPI Hà Nội tăng nhẹ trong tháng Tết Nguyên đán Cổ phần đơn vị sự nghiệp công hấp dẫn nhà đầu tư http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5651/Co-phan-don-vi-su-nghiep-cong-hap-dan-nha-dau-tu.html Cổ phần đơn vị sự nghiệp công hấp dẫn nhà đầu tư Tổng vốn ODA và vay ưu đãi giải ngân giai đoạn 2016 -2020 khoảng 25-30 tỷ USD http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5650/Tong-von-ODA-va-vay-uu-dai-giai-ngan-giai-doan-2016--2020-khoang-25-30-ty-USD.html Tổng vốn ODA và vay ưu đãi giải ngân giai đoạn 2016 -2020 khoảng 25-30 tỷ USD KBNN huy động 100% trái phiếu Chính phủ trong phiên đầu Xuân Bính Thân http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5644/KBNN-huy-dong-100per-trai-phieu-Chinh-phu-trong-phien-dau-Xuan-Binh-Than.html KBNN huy động 100% trái phiếu Chính phủ trong phiên đầu Xuân Bính Thân Tập trung đầu tư, đưa cơ giới hóa vào sản xuất http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5643/Tap-trung-dau-tu,-dua-co-gioi-hoa-vao-san-xuat.html Tập trung đầu tư, đưa cơ giới hóa vào sản xuất Thu phí trông xe trái quy định: Nhờn luật do mức phạt quá nhẹ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5642/Thu-phi-trong-xe-trai-quy-dinh--Nhon-luat-do-muc-phat-qua-nhe.html Thu phí trông xe trái quy định: Nhờn luật do mức phạt quá nhẹ Giá xăng tiếp tục giảm gần 1.000 đồng/lít http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5641/Gia-xang-tiep-tuc-giam-gan-1.000-donglit.html Giá xăng tiếp tục giảm gần 1.000 đồng/lít Ngành Hải quan: Phấn đấu vượt dự toán thu NSNN http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5638/Nganh-Hai-quan--Phan-dau-vuot-du-toan-thu-NSNN.html Ngành Hải quan: Phấn đấu vượt dự toán thu NSNN Hà Nội: Đảm bảo 100% các khoản chi an toàn http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5637/Ha-Noi--Dam-bao-100per-cac-khoan-chi-an-toan.html Hà Nội: Đảm bảo 100% các khoản chi an toàn Những điểm nhấn của Cục Thuế TP. Hà Nội năm 2015 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5631/Nhung-diem-nhan-cua-Cuc-Thue-TP.-Ha-Noi-nam-2015.html Những điểm nhấn của Cục Thuế TP. Hà Nội năm 2015 Phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2016 đạt 6,5% http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5630/Phan-dau-dat-muc-tieu-tang-truong-kinh-te-nam-2016-dat-6,5per.html Phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2016 đạt 6,5% Hà Nội sắp xây dựng nhiều tuyến đường mới http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5629/Ha-Noi-sap-xay-dung-nhieu-tuyen-duong-moi.html Hà Nội sắp xây dựng nhiều tuyến đường mới Xây dựng chuỗi giá trị cho hạt gạo http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5628/Xay-dung-chuoi-gia-tri-cho-hat-gao.html Xây dựng chuỗi giá trị cho hạt gạo Thu NSNN tháng 1/2016 đạt 10,1% dự toán http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5627/Thu-NSNN-thang-12016-dat-10,1per-du-toan.html Thu NSNN tháng 1/2016 đạt 10,1% dự toán Kho bạc Nhà nước đẩy mạnh phát hành trái phiếu kỳ hạn dài http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5626/Kho-bac-Nha-nuoc-day-manh-phat-hanh-trai-phieu-ky-han-dai.html Kho bạc Nhà nước đẩy mạnh phát hành trái phiếu kỳ hạn dài Giá xăng giảm lần thứ 3 trong vòng 1 tháng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5622/Gia-xang-giam-lan-thu-3-trong-vong-1-thang.html Giá xăng giảm lần thứ 3 trong vòng 1 tháng Quyết toán dự án thuộc nguồn vốn nhà nước http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5621/Quyet-toan-du-an-thuoc-nguon-von-nha-nuoc.html Quyết toán dự án thuộc nguồn vốn nhà nước TP.HCM: Thu ngân sách tăng 15,5% trong tháng 1/2016 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5620/TP.HCM--Thu-ngan-sach-tang-15,5per-trong-thang-12016.html TP.HCM: Thu ngân sách tăng 15,5% trong tháng 1/2016 Hà Nội tổ chức 47 chợ hoa Xuân dịp Tết Bính Thân 2016 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5618/Ha-Noi-to-chuc-47-cho-hoa-Xuan-dip-Tet-Binh-Than-2016.html Hà Nội tổ chức 47 chợ hoa Xuân dịp Tết Bính Thân 2016 Nhu cầu tiêu dùng tết tăng khoảng 15% http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5617/Nhu-cau-tieu-dung-tet-tang-khoang-15per.html Nhu cầu tiêu dùng tết tăng khoảng 15% Quỹ Bình ổn giá xăng dầu còn gần 4.000 tỷ đồng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5616/Quy-Binh-on-gia-xang-dau-con-gan-4.000-ty-dong.html Quỹ Bình ổn giá xăng dầu còn gần 4.000 tỷ đồng Một số chính sách mới có hiệu lực từ tháng 2/2016 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5615/Mot-so-chinh-sach-moi-co-hieu-luc-tu-thang-22016.html Một số chính sách mới có hiệu lực từ tháng 2/2016 Nhu cầu sử dụng điện tăng mạnh do đợt rét kỷ lục http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5613/Nhu-cau-su-dung-dien-tang-manh-do-dot-ret-ky-luc.html Nhu cầu sử dụng điện tăng mạnh do đợt rét kỷ lục Kho bạc Nhà nước TPHCM phấn đấu thu ngân sách năm 2016 đạt và vượt dự toán http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5612/Kho-bac-Nha-nuoc-TPHCM-phan-dau-thu-ngan-sach-nam-2016-dat-va-vuot-du-toan.html Kho bạc Nhà nước TPHCM phấn đấu thu ngân sách năm 2016 đạt và vượt dự toán Tháng Tết, sức mua dự báo tăng 15 - 20% http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5610/Thang-Tet,-suc-mua-du-bao-tang-15---20per.html Tháng Tết, sức mua dự báo tăng 15 - 20% Thu ngân sách tháng 1/2016 ước đạt 102,6 nghìn tỷ đồng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5609/Thu-ngan-sach-thang-12016-uoc-dat-102,6-nghin-ty-dong.html Thu ngân sách tháng 1/2016 ước đạt 102,6 nghìn tỷ đồng Việt Nam nằm trong 8 nền kinh tế mới nổi giàu triển vọng nhất 2016 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5606/Viet-Nam-nam-trong-8-nen-kinh-te-moi-noi-giau-trien-vong-nhat-2016.html Việt Nam nằm trong 8 nền kinh tế mới nổi giàu triển vọng nhất 2016 Hải quan Hà Nội khó khăn trong thu hồi nợ thuế http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5605/Hai-quan-Ha-Noi-kho-khan-trong-thu-hoi-no-thue.html Hải quan Hà Nội khó khăn trong thu hồi nợ thuế Tổng cục Hải quan: năm 2015 tổng thu NSNN của ngành Hải quan đạt 100,69% dự toán http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5604/Tong-cuc-Hai-quan--nam-2015-tong-thu-NSNN-cua-nganh-Hai-quan-dat-100,69per-du-toan.html Tổng cục Hải quan: năm 2015 tổng thu NSNN của ngành Hải quan đạt 100,69% dự toán Quy định mới về số lượng Phó Chủ tịch UBND http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5603/Quy-dinh-moi-ve-so-luong-Pho-Chu-tich-UBND.html Quy định mới về số lượng Phó Chủ tịch UBND Hà Nội: Rét đậm kéo dài khiến rau xanh tăng giá đột biến http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5602/Ha-Noi--Ret-dam-keo-dai-khien-rau-xanh-tang-gia-dot-bien.html Hà Nội: Rét đậm kéo dài khiến rau xanh tăng giá đột biến Kịp thời hỗ trợ gạo DTQG cho nhân dân trước Tết Nguyên đán 2016 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5601/Kip-thoi-ho-tro-gao-DTQG-cho-nhan-dan-truoc-Tet-Nguyen-dan-2016.html Kịp thời hỗ trợ gạo DTQG cho nhân dân trước Tết Nguyên đán 2016 Hơn 800 doanh nghiệp ‘góp mặt‘ Hội chợ xuân 2016 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5600/Hon-800-doanh-nghiep-‘gop-mat‘-Hoi-cho-xuan-2016.html Hơn 800 doanh nghiệp ‘góp mặt‘ Hội chợ xuân 2016 Xây dựng nông thôn mới: Tránh cào bằng, lãng phí http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5599/Xay-dung-nong-thon-moi--Tranh-cao-bang,-lang-phi.html Xây dựng nông thôn mới: Tránh cào bằng, lãng phí Hà Nội ban hành giá xây dựng mới nhà ở, nhà tạm http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5595/Ha-Noi-ban-hanh-gia-xay-dung-moi-nha-o,-nha-tam.html Hà Nội ban hành giá xây dựng mới nhà ở, nhà tạm Bất động sản tháng 1/2016: Giá ít biến động, thanh khoản tăng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5594/Bat-dong-san-thang-12016--Gia-it-bien-dong,-thanh-khoan-tang.html Bất động sản tháng 1/2016: Giá ít biến động, thanh khoản tăng Quy định mới về chế độ ốm đau, thai sản hiệu lực từ 15/02/2016 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5593/Quy-dinh-moi-ve-che-do-om-dau,-thai-san-hieu-luc-tu-15022016.html Quy định mới về chế độ ốm đau, thai sản hiệu lực từ 15/02/2016 Các báo viết về Tài chính ngày 22/1/2016 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5589/Cac-bao-viet-ve-Tai-chinh-ngay-2212016.html Các báo viết về Tài chính ngày 22/1/2016 Lãi suất trái phiếu chính phủ không đổi http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5588/Lai-suat-trai-phieu-chinh-phu-khong-doi.html Lãi suất trái phiếu chính phủ không đổi CPI Hà Nội tháng 1 tăng 0,12% http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5587/CPI-Ha-Noi-thang-1-tang-0,12per.html CPI Hà Nội tháng 1 tăng 0,12% Hà Nội ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5586/Ha-Noi-ban-hanh-he-so-dieu-chinh-gia-dat-nam-2016.html Hà Nội ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 Tổ chức 3 đoàn kiểm tra giá cả thị trường Tết http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5585/To-chuc-3-doan-kiem-tra-gia-ca-thi-truong-Tet.html Tổ chức 3 đoàn kiểm tra giá cả thị trường Tết Kiểm soát giá vì lợi ích người tiêu dùng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5584/Kiem-soat-gia-vi-loi-ich-nguoi-tieu-dung.html Kiểm soát giá vì lợi ích người tiêu dùng Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường: Động lực để tiếp tục phát triển đất nước http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5583/Hoan-thien-the-che-kinh-te-thi-truong--Dong-luc-de-tiep-tuc-phat-trien-dat-nuoc.html Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường: Động lực để tiếp tục phát triển đất nước Giá xăng dầu giảm: Doanh nghiệp được lợi? http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5581/Gia-xang-dau-giam--Doanh-nghiep-duoc-loi.html Giá xăng dầu giảm: Doanh nghiệp được lợi? Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII: Nâng cao tầm vóc Thủ đô http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5580/Dai-hoi-Dang-toan-quoc-lan-thu-XII--Nang-cao-tam-voc-Thu-do.html Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII: Nâng cao tầm vóc Thủ đô Gắn biển công trình Đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng chào mừng Đại hội XII của Đảng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5578/Gan-bien-cong-trinh-Duong-cao-toc-Ha-Noi---Hai-Phong-chao-mung-Dai-hoi-XII-cua-Dang.html Gắn biển công trình Đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng chào mừng Đại hội XII của Đảng Giá dầu thế giới xuống dưới 28 USD/thùng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5577/Gia-dau-the-gioi-xuong-duoi-28-USDthung.html Giá dầu thế giới xuống dưới 28 USD/thùng Công viên 800 tỷ đồng được khởi công http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5576/Cong-vien-800-ty-dong-duoc-khoi-cong.html Công viên 800 tỷ đồng được khởi công CPI tháng cận Tết dự báo tăng nhẹ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5575/CPI-thang-can-Tet-du-bao-tang-nhe.html CPI tháng cận Tết dự báo tăng nhẹ Hà Nội đảm bảo nguồn hàng Việt Nam chất lượng cao phục vụ Tết http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5573/Ha-Noi-dam-bao-nguon-hang-Viet-Nam-chat-luong-cao-phuc-vu-Tet.html Hà Nội đảm bảo nguồn hàng Việt Nam chất lượng cao phục vụ Tết Nâng tỷ lệ thu thuế bằng phương thức điện tử lên 90% http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5572/Nang-ty-le-thu-thue-bang-phuong-thuc-dien-tu-len-90per.html Nâng tỷ lệ thu thuế bằng phương thức điện tử lên 90% Ôtô nhỏ dự kiến mỗi năm giảm 5% thuế http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5571/Oto-nho-du-kien-moi-nam-giam-5per-thue.html Ôtô nhỏ dự kiến mỗi năm giảm 5% thuế Hà Nội thông xe kỹ thuật đường vành đai 2, đoạn Nhật Tân - Cầu Giấy http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5570/Ha-Noi-thong-xe-ky-thuat-duong-vanh-dai-2,-doan-Nhat-Tan---Cau-Giay.html Hà Nội thông xe kỹ thuật đường vành đai 2, đoạn Nhật Tân - Cầu Giấy Giá xăng dầu trong nước năm 2015 giảm gần 25% http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5567/Gia-xang-dau-trong-nuoc-nam-2015-giam-gan-25per.html Giá xăng dầu trong nước năm 2015 giảm gần 25% Hà Nội: Tiếp tục “điểm tên” 139 DN nợ hơn 382 tỷ đồng thuế http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5566/Ha-Noi--Tiep-tuc-“diem-ten”-139-DN-no-hon-382-ty-dong-thue.html Hà Nội: Tiếp tục “điểm tên” 139 DN nợ hơn 382 tỷ đồng thuế Bộ Tài chính luôn mở cửa với báo chí http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5565/Bo-Tai-chinh-luon-mo-cua-voi-bao-chi.html Bộ Tài chính luôn mở cửa với báo chí Phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ Tài chính - Ngân sách 2016 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5564/Phan-dau-thuc-hien-thang-loi-nhiem-vu-Tai-chinh---Ngan-sach-2016.html Phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ Tài chính - Ngân sách 2016 Trình tự quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư công http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5559/Trinh-tu-quyet-dinh-chu-truong-dau-tu-du-an-dau-tu-cong.html Trình tự quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư công Tết 2016: Không phát hành tiền lẻ mới http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5558/Tet-2016--Khong-phat-hanh-tien-le-moi.html Tết 2016: Không phát hành tiền lẻ mới Hà Nội thí điểm ủy nhiệm thu thuế khoán với hộ kinh doanh http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5557/Ha-Noi-thi-diem-uy-nhiem-thu-thue-khoan-voi-ho-kinh-doanh.html Hà Nội thí điểm ủy nhiệm thu thuế khoán với hộ kinh doanh Gần 3.700 tỷ đồng xây cầu cạn cao tốc Mai Dịch – Nam Thăng Long http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5556/Gan-3.700-ty-dong-xay-cau-can-cao-toc-Mai-Dich-–-Nam-Thang-Long.html Gần 3.700 tỷ đồng xây cầu cạn cao tốc Mai Dịch – Nam Thăng Long IPO Công ty TNHH MTV Đầu tư Việt Hà http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5554/IPO-Cong-ty-TNHH-MTV-Dau-tu-Viet-Ha.html IPO Công ty TNHH MTV Đầu tư Việt Hà Ngành Tài chính tiếp tục cải cách toàn diện trong năm 2016 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5553/Nganh-Tai-chinh-tiep-tuc-cai-cach-toan-dien-trong-nam-2016.html Ngành Tài chính tiếp tục cải cách toàn diện trong năm 2016 Công bố 10 sự kiện quản lý thuế năm 2015 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5552/Cong-bo-10-su-kien-quan-ly-thue-nam-2015.html Công bố 10 sự kiện quản lý thuế năm 2015 Hà Nội: Đảm bảo cung ứng hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5551/Ha-Noi--Dam-bao-cung-ung-hang-hoa-phuc-vu-Tet-Nguyen-dan.html Hà Nội: Đảm bảo cung ứng hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán Tiềm năng xuất khẩu của Hà Nội còn rất lớn http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5548/Tiem-nang-xuat-khau-cua-Ha-Noi-con-rat-lon.html Tiềm năng xuất khẩu của Hà Nội còn rất lớn Chính thức thông xe 2 nút giao lớn nhất phía Tây Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5547/Chinh-thuc-thong-xe-2-nut-giao-lon-nhat-phia-Tay-Ha-Noi.html Chính thức thông xe 2 nút giao lớn nhất phía Tây Hà Nội Nộp ngân sách 408,8 tỷ đồng qua thanh tra tài chính http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5546/Nop-ngan-sach-408,8-ty-dong-qua-thanh-tra-tai-chinh.html Nộp ngân sách 408,8 tỷ đồng qua thanh tra tài chính “Xây dựng cơ chế chính sách là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu” http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5545/“Xay-dung-co-che-chinh-sach-la-nhiem-vu-uu-tien-hang-dau”.html “Xây dựng cơ chế chính sách là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu” Tăng phí BOT: Phải đảm bảo cam kết mới thu hút được nguồn lực http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5543/Tang-phi-BOT--Phai-dam-bao-cam-ket-moi-thu-hut-duoc-nguon-luc.html Tăng phí BOT: Phải đảm bảo cam kết mới thu hút được nguồn lực Kho bạc Nhà nước thực hiện cải cách quản lý ngân quỹ nhà nước hướng tới mục tiêu: An toàn và hiệu quả http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5542/Kho-bac-Nha-nuoc-thuc-hien-cai-cach-quan-ly-ngan-quy-nha-nuoc-huong-toi-muc-tieu--An-toan-va-hieu-qua.html Kho bạc Nhà nước thực hiện cải cách quản lý ngân quỹ nhà nước hướng tới mục tiêu: An toàn và hiệu quả Hầm chui Thanh Xuân trước ngày thông xe http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5541/Ham-chui-Thanh-Xuan-truoc-ngay-thong-xe.html Hầm chui Thanh Xuân trước ngày thông xe Hà Nội dành gần 283 tỷ đồng để tặng quà chính sách nhân dịp Tết Bính Thân http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5538/Ha-Noi-danh-gan-283-ty-dong-de-tang-qua-chinh-sach-nhan-dip-Tet-Binh-Than.html Hà Nội dành gần 283 tỷ đồng để tặng quà chính sách nhân dịp Tết Bính Thân Trưởng Ban Kinh tế Trung ương nêu 5 điểm sáng của kinh tế Việt Nam http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5537/Truong-Ban-Kinh-te-Trung-uong-neu-5-diem-sang-cua-kinh-te-Viet-Nam.html Trưởng Ban Kinh tế Trung ương nêu 5 điểm sáng của kinh tế Việt Nam Bộ Tài chính tiếp tục yêu cầu giảm cước vận tải http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5536/Bo-Tai-chinh-tiep-tuc-yeu-cau-giam-cuoc-van-tai.html Bộ Tài chính tiếp tục yêu cầu giảm cước vận tải Khu CNC Hòa Lạc sẽ phát triển thành Smart City http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5532/Khu-CNC-Hoa-Lac-se-phat-trien-thanh-Smart-City.html Khu CNC Hòa Lạc sẽ phát triển thành Smart City Sở GDCK Hà Nội khẳng định vị thế trong nước và quốc tế http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5531/So-GDCK-Ha-Noi-khang-dinh-vi-the-trong-nuoc-va-quoc-te.html Sở GDCK Hà Nội khẳng định vị thế trong nước và quốc tế Phí qua trạm BOT vẫn tăng: Bộ GTVT nói gì? http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5530/Phi-qua-tram-BOT-van-tang--Bo-GTVT-noi-gi.html Phí qua trạm BOT vẫn tăng: Bộ GTVT nói gì? Từ 1/3/2016, viện phí dự kiến sẽ tăng 2 đến 7 lần http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5529/Tu-132016,-vien-phi-du-kien-se-tang-2-den-7-lan.html Từ 1/3/2016, viện phí dự kiến sẽ tăng 2 đến 7 lần Gắn trách nhiệm của chủ thể trong quản lý, sử dụng tài sản công http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5528/Gan-trach-nhiem-cua-chu-the-trong-quan-ly,-su-dung-tai-san-cong.html Gắn trách nhiệm của chủ thể trong quản lý, sử dụng tài sản công Tiếp tục xây dựng 171 dự án nhà ở xã hội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5527/Tiep-tuc-xay-dung-171-du-an-nha-o-xa-hoi.html Tiếp tục xây dựng 171 dự án nhà ở xã hội 10 luật có hiệu lực từ tháng 1/2016 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5525/10-luat-co-hieu-luc-tu-thang-12016.html 10 luật có hiệu lực từ tháng 1/2016 Bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên SCIC http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5523/Bo-nhiem-Chu-tich-Hoi-dong-thanh-vien-SCIC.html Bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên SCIC Chủ động phương án ngân sách khi giá dầu giảm sâu http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5522/Chu-dong-phuong-an-ngan-sach-khi-gia-dau-giam-sau.html Chủ động phương án ngân sách khi giá dầu giảm sâu Năm 2016, Hà Nội đặt mục tiêu thu nhập bình quân/người đạt 85-87 triệu đồng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5521/Nam-2016,-Ha-Noi-dat-muc-tieu-thu-nhap-binh-quannguoi-dat-85-87-trieu-dong.html Năm 2016, Hà Nội đặt mục tiêu thu nhập bình quân/người đạt 85-87 triệu đồng Quy định mới về cách tính lương hưu http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5518/Quy-dinh-moi-ve-cach-tinh-luong-huu.html Quy định mới về cách tính lương hưu Doanh nghiệp không kịp trở tay với hướng dẫn thuế tiêu thụ đặc biệt mới http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5517/Doanh-nghiep-khong-kip-tro-tay-voi-huong-dan-thue-tieu-thu-dac-biet-moi.html Doanh nghiệp không kịp trở tay với hướng dẫn thuế tiêu thụ đặc biệt mới Ngành Tài chính thành công cân đối ngân sách 2015 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5516/Nganh-Tai-chinh-thanh-cong-can-doi-ngan-sach-2015.html Ngành Tài chính thành công cân đối ngân sách 2015 Hà Nội chú trọng mở rộng các cơ hội đầu tư cho kiều bào http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5515/Ha-Noi-chu-trong-mo-rong-cac-co-hoi-dau-tu-cho-kieu-bao.html Hà Nội chú trọng mở rộng các cơ hội đầu tư cho kiều bào 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo, điều hành phát triển KT-XH 2016 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5513/9-nhom-nhiem-vu,-giai-phap-chi-dao,-dieu-hanh-phat-trien-KT-XH-2016.html 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo, điều hành phát triển KT-XH 2016 Quyết định mới về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5512/Quyet-dinh-moi-ve-chuc-nang,-nhiem-vu,-quyen-han-va-co-cau-to-chuc-cua-Tong-cuc-Hai-quan.html Quyết định mới về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan Lọt vào ma trận... thực phẩm sạch http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5511/Lot-vao-ma-tran...-thuc-pham-sach.html Lọt vào ma trận... thực phẩm sạch Tăng trưởng kinh tế cao nhất trong 8 năm qua http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5510/Tang-truong-kinh-te-cao-nhat-trong-8-nam-qua.html Tăng trưởng kinh tế cao nhất trong 8 năm qua Đã có nguồn vốn rẻ cho doanh nghiệp đầu tư nhà ở xã hội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5509/Da-co-nguon-von-re-cho-doanh-nghiep-dau-tu-nha-o-xa-hoi.html Đã có nguồn vốn rẻ cho doanh nghiệp đầu tư nhà ở xã hội Quyết định mới về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5508/Quyet-dinh-moi-ve-chuc-nang,-nhiem-vu,-quyen-han-va-co-cau-to-chuc-cua-Tong-cuc-Hai-quan.html Quyết định mới về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan Ngành Tài chính nỗ lực góp phần thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2015 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5507/Nganh-Tai-chinh-no-luc-gop-phan-thuc-hien-thang-loi-Ke-hoach-phat-trien-kinh-te---xa-hoi-giai-doan-2011---2015.html Ngành Tài chính nỗ lực góp phần thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2015 2.870 tỷ đồng xây cầu nối cao tốc Hà Nội-Hải Phòng và Cầu Giẽ-Ninh Bình http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5506/2.870-ty-dong-xay-cau-noi-cao-toc-Ha-Noi-Hai-Phong-va-Cau-Gie-Ninh-Binh.html 2.870 tỷ đồng xây cầu nối cao tốc Hà Nội-Hải Phòng và Cầu Giẽ-Ninh Bình Nợ công, bội chi NSNN giai đoạn 2016-2020 sẽ giảm dần http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5504/No-cong,-boi-chi-NSNN-giai-doan-2016-2020-se-giam-dan.html Nợ công, bội chi NSNN giai đoạn 2016-2020 sẽ giảm dần Bộ Tài chính hướng dẫn đăng ký, cấp và sử dụng mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5502/Bo-Tai-chinh-huong-dan-dang-ky,-cap-va-su-dung-ma-so-don-vi-co-quan-he-voi-ngan-sach.html Bộ Tài chính hướng dẫn đăng ký, cấp và sử dụng mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách Không dồn hồ sơ thanh toán vốn đầu tư vào cuối năm http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5501/Khong-don-ho-so-thanh-toan-von-dau-tu-vao-cuoi-nam.html Không dồn hồ sơ thanh toán vốn đầu tư vào cuối năm Hà Nội: Tổng sản phẩm trên địa bàn tăng 9,24% trong năm 2015 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5500/Ha-Noi--Tong-san-pham-tren-dia-ban-tang-9,24per-trong-nam-2015.html Hà Nội: Tổng sản phẩm trên địa bàn tăng 9,24% trong năm 2015 Bộ Tài chính làm rõ hơn các tiêu chí ưu tiên chi hoàn thuế GTGT http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5499/Bo-Tai-chinh-lam-ro-hon-cac-tieu-chi-uu-tien-chi-hoan-thue-GTGT.html Bộ Tài chính làm rõ hơn các tiêu chí ưu tiên chi hoàn thuế GTGT Bộ Tài chính đề nghị giảm cước vận tải theo giá xăng dầu http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5497/Bo-Tai-chinh-de-nghi-giam-cuoc-van-tai-theo-gia-xang-dau.html Bộ Tài chính đề nghị giảm cước vận tải theo giá xăng dầu Thủ tướng phê chuẩn Chủ tịch Tp.HCM http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5496/Thu-tuong-phe-chuan-Chu-tich-Tp.HCM.html Thủ tướng phê chuẩn Chủ tịch Tp.HCM Dễ như vay vốn mua nhà http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5495/De-nhu-vay-von-mua-nha.html Dễ như vay vốn mua nhà Quyết định mới về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5494/Quyet-dinh-moi-ve-chuc-nang,-nhiem-vu,-quyen-han-va-co-cau-to-chuc-cua-Tong-cuc-Hai-quan.html Quyết định mới về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan Hải quan Hà Nội thu đạt hơn 98% chỉ tiêu phấn đấu http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5493/Hai-quan-Ha-Noi-thu-dat-hon-98per-chi-tieu-phan-dau.html Hải quan Hà Nội thu đạt hơn 98% chỉ tiêu phấn đấu Hà Nội quy hoạch khu sản xuất, dịch vụ nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5492/Ha-Noi-quy-hoach-khu-san-xuat,-dich-vu-nong-nghiep-ung-dung-cong-nghe-cao.html Hà Nội quy hoạch khu sản xuất, dịch vụ nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Tín hiệu tốt cho thị trường bất động sản 2016 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5490/Tin-hieu-tot-cho-thi-truong-bat-dong-san-2016.html Tín hiệu tốt cho thị trường bất động sản 2016 Bộ Tài chính hoàn thiện dự thảo hệ thống Mục lục NSNN http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5489/Bo-Tai-chinh-hoan-thien-du-thao-he-thong-Muc-luc-NSNN.html Bộ Tài chính hoàn thiện dự thảo hệ thống Mục lục NSNN Cục Hải quan TP. Hà Nội: Tăng thu ngân sách nhờ chống thất thu thuế http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5488/Cuc-Hai-quan-TP.-Ha-Noi--Tang-thu-ngan-sach-nho-chong-that-thu-thue.html Cục Hải quan TP. Hà Nội: Tăng thu ngân sách nhờ chống thất thu thuế Những quy định mới về ưu đãi đầu tư có hiệu lực từ ngày 27/12/2015 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5487/Nhung-quy-dinh-moi-ve-uu-dai-dau-tu-co-hieu-luc-tu-ngay-27122015.html Những quy định mới về ưu đãi đầu tư có hiệu lực từ ngày 27/12/2015 Hà Nội xây vườn hoa, sân chơi tại 118 phường, xã, thị trấn http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5482/Ha-Noi-xay-vuon-hoa,-san-choi-tai-118-phuong,-xa,-thi-tran.html Hà Nội xây vườn hoa, sân chơi tại 118 phường, xã, thị trấn Công bố danh tính đơn vị nợ thuế định kỳ hàng tháng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5481/Cong-bo-danh-tinh-don-vi-no-thue-dinh-ky-hang-thang.html Công bố danh tính đơn vị nợ thuế định kỳ hàng tháng Bộ Tài chính: Nhập khẩu xăng dầu lợi hơn 2 tỷ USD nhờ giá giảm http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5480/Bo-Tai-chinh--Nhap-khau-xang-dau-loi-hon-2-ty-USD-nho-gia-giam.html Bộ Tài chính: Nhập khẩu xăng dầu lợi hơn 2 tỷ USD nhờ giá giảm Cổ phần hóa Đại học công lập: Nên hay không và theo hướng nào? http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5479/Co-phan-hoa-Dai-hoc-cong-lap--Nen-hay-khong-va-theo-huong-nao.html Cổ phần hóa Đại học công lập: Nên hay không và theo hướng nào? Thông qua cơ chế quản lý tài chính ngành Thuế, Hải quan giai đoạn 2016 – 2020 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5477/Thong-qua-co-che-quan-ly-tai-chinh-nganh-Thue,-Hai-quan-giai-doan-2016-–-2020.html Thông qua cơ chế quản lý tài chính ngành Thuế, Hải quan giai đoạn 2016 – 2020 Nhà nước và DN cùng phát huy nội lực để hội nhập thành công http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5476/Nha-nuoc-va-DN-cung-phat-huy-noi-luc-de-hoi-nhap-thanh-cong.html Nhà nước và DN cùng phát huy nội lực để hội nhập thành công Hướng dẫn mới về cơ chế Nhà nước thanh toán bằng quỹ đất cho Nhà đầu tư khi thực hiện Dự án đầu tư xây dựng theo hình thức Xây dựng - Chuyển giao http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5475/Huong-dan-moi-ve-co-che-Nha-nuoc-thanh-toan-bang-quy-dat-cho-Nha-dau-tu-khi-thuc-hien-Du-an-dau-tu-xay-dung-theo-hinh-thuc-Xay-dung---Chuyen-giao.html Hướng dẫn mới về cơ chế Nhà nước thanh toán bằng quỹ đất cho Nhà đầu tư khi thực hiện Dự án đầu tư xây dựng theo hình thức Xây dựng - Chuyển giao Cán bộ, công chức không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bố trí lại công tác http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5474/Can-bo,-cong-chuc-khong-hoan-thanh-nhiem-vu-se-bo-tri-lai-cong-tac.html Cán bộ, công chức không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bố trí lại công tác Toàn thành phố có 172 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm tỷ lệ 44,5% http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5471/Toan-thanh-pho-co-172-xa-dat-chuan-nong-thon-moi,-chiem-ty-le-44,5per.html Toàn thành phố có 172 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm tỷ lệ 44,5% Giữ nguyên biên chế ngành Thuế, Hải quan trong 5 năm tới http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5470/Giu-nguyen-bien-che-nganh-Thue,-Hai-quan-trong-5-nam-toi.html Giữ nguyên biên chế ngành Thuế, Hải quan trong 5 năm tới Ngành Giao thông dẫn đầu trong sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5468/Nganh-Giao-thong-dan-dau-trong-sap-xep,-doi-moi-doanh-nghiep.html Ngành Giao thông dẫn đầu trong sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp Kho bạc Nhà nước hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2015 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5467/Kho-bac-Nha-nuoc-hoan-thanh-thang-loi-nhiem-vu-nam-2015.html Kho bạc Nhà nước hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2015 Sắp xếp đất trụ sở cho nhiều doanh nghiệp tại Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5466/Sap-xep-dat-tru-so-cho-nhieu-doanh-nghiep-tai-Ha-Noi.html Sắp xếp đất trụ sở cho nhiều doanh nghiệp tại Hà Nội 9 khu kinh tế cửa khẩu được tập trung đầu tư phát triển từ ngân sách http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5465/9-khu-kinh-te-cua-khau-duoc-tap-trung-dau-tu-phat-trien-tu-ngan-sach.html 9 khu kinh tế cửa khẩu được tập trung đầu tư phát triển từ ngân sách Đến năm 2020: 50% xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5463/Den-nam-2020--50per-xa-dat-tieu-chuan-nong-thon-moi.html Đến năm 2020: 50% xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới Phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5462/Phe-duyet-Dieu-le-to-chuc-va-hoat-dong-cua-Quy-Dau-tu-phat-trien-thanh-pho-Ha-Noi.html Phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội Kiều hối về TP. Hồ Chí Minh ước đạt 5,5 tỷ USD http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5461/Kieu-hoi-ve-TP.-Ho-Chi-Minh-uoc-dat-5,5-ty-USD.html Kiều hối về TP. Hồ Chí Minh ước đạt 5,5 tỷ USD Thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp: Giai đoạn nước rút http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5460/Thoai-von-nha-nuoc-tai-doanh-nghiep--Giai-doan-nuoc-rut.html Thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp: Giai đoạn nước rút Thuế cao và các lệ phí “đánh” vào ngành ô tô Việt Nam? http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5459/Thue-cao-va-cac-le-phi-“danh”-vao-nganh-o-to-Viet-Nam.html Thuế cao và các lệ phí “đánh” vào ngành ô tô Việt Nam? Bộ Tài chính lên tiếng về xây dựng mức thu phí các dự án đường bộ BOT http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5458/Bo-Tai-chinh-len-tieng-ve-xay-dung-muc-thu-phi-cac-du-an-duong-bo-BOT.html Bộ Tài chính lên tiếng về xây dựng mức thu phí các dự án đường bộ BOT Không có đường cho xe quá tải trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5457/Khong-co-duong-cho-xe-qua-tai-tren-cao-toc-Ha-Noi---Hai-Phong.html Không có đường cho xe quá tải trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng Thành lập Công ty Đường sắt đô thị số 1 TP HCM http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5456/Thanh-lap-Cong-ty-Duong-sat-do-thi-so-1-TP-HCM.html Thành lập Công ty Đường sắt đô thị số 1 TP HCM Đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm, nhất là những công trình đã kéo dài qua nhiều năm http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5453/Day-nhanh-tien-do-cac-cong-trinh-trong-diem,-nhat-la-nhung-cong-trinh-da-keo-dai-qua-nhieu-nam.html Đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm, nhất là những công trình đã kéo dài qua nhiều năm Đề nghị báo cáo kết quả di dời cơ sở gây ô nhiễm môi trường http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5452/De-nghi-bao-cao-ket-qua-di-doi-co-so-gay-o-nhiem-moi-truong.html Đề nghị báo cáo kết quả di dời cơ sở gây ô nhiễm môi trường Thông qua Nghị quyết về danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2016 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5450/Thong-qua-Nghi-quyet-ve-danh-muc-cac-cong-trinh,-du-an-thu-hoi-dat-nam-2016.html Thông qua Nghị quyết về danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2016 Hà Nội sẽ có tổng số 7.958 thôn, tổ dân phố http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5449/Ha-Noi-se-co-tong-so-7.958-thon,-to-dan-pho.html Hà Nội sẽ có tổng số 7.958 thôn, tổ dân phố Hà Nội tăng học phí trường công lập từ 1/1/2016 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5448/Ha-Noi-tang-hoc-phi-truong-cong-lap-tu-112016.html Hà Nội tăng học phí trường công lập từ 1/1/2016 Cục Quản lý giá “soi” giá gas tăng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5447/Cuc-Quan-ly-gia-“soi”-gia-gas-tang.html Cục Quản lý giá “soi” giá gas tăng Xử lý nghiêm việc tăng giá cước vận tải dịp Tết http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5446/Xu-ly-nghiem-viec-tang-gia-cuoc-van-tai-dip-Tet.html Xử lý nghiêm việc tăng giá cước vận tải dịp Tết Cân đối đủ nguồn hàng phục vụ Tết Bính Thân 2016 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5443/Can-doi-du-nguon-hang-phuc-vu-Tet-Binh-Than-2016.html Cân đối đủ nguồn hàng phục vụ Tết Bính Thân 2016 Năm 2015: Tổng thu ngân sách nhà nước dự báo vẫn đạt và vượt dự toán http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5442/Nam-2015--Tong-thu-ngan-sach-nha-nuoc-du-bao-van-dat-va-vuot-du-toan.html Năm 2015: Tổng thu ngân sách nhà nước dự báo vẫn đạt và vượt dự toán Thu ngân sách sẽ ‘về đích‘ đúng hạn http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5441/Thu-ngan-sach-se-‘ve-dich‘-dung-han.html Thu ngân sách sẽ ‘về đích‘ đúng hạn Chính sách tài chính mới có hiệu lực trong tháng 12/2015 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5440/Chinh-sach-tai-chinh-moi-co-hieu-luc-trong-thang-122015.html Chính sách tài chính mới có hiệu lực trong tháng 12/2015 Hà Nội tiếp tục công khai danh sách các đơn vị nợ thuế: Vẫn chưa trị hiệu quả bệnh chây ỳ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5438/Ha-Noi-tiep-tuc-cong-khai-danh-sach-cac-don-vi-no-thue--Van-chua-tri-hieu-qua-benh-chay-y.html Hà Nội tiếp tục công khai danh sách các đơn vị nợ thuế: Vẫn chưa trị hiệu quả bệnh chây ỳ Việt Nam tham gia và hoàn tất 12 hiệp định thương mại tự do http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5437/Viet-Nam-tham-gia-va-hoan-tat-12-hiep-dinh-thuong-mai-tu-do.html Việt Nam tham gia và hoàn tất 12 hiệp định thương mại tự do Phấn đấu đạt 90% kế hoạch cổ phần hóa DNNN http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5436/Phan-dau-dat-90per-ke-hoach-co-phan-hoa-DNNN.html Phấn đấu đạt 90% kế hoạch cổ phần hóa DNNN Cấm DN lập 2 hệ thống sổ kế toán: Cần loại bỏ chi phí không chính thức http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5435/Cam-DN-lap-2-he-thong-so-ke-toan--Can-loai-bo-chi-phi-khong-chinh-thuc.html Cấm DN lập 2 hệ thống sổ kế toán: Cần loại bỏ chi phí không chính thức Hải quan Hà Nội: Thu ngân sách đạt 15.223 tỷ đồng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5433/Hai-quan-Ha-Noi--Thu-ngan-sach-dat-15.223-ty-dong.html Hải quan Hà Nội: Thu ngân sách đạt 15.223 tỷ đồng Vận tải Đường sắt Hà Nội sẽ IPO thông qua bán 11,3 triệu cổ phần http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5432/Van-tai-Duong-sat-Ha-Noi-se-IPO-thong-qua-ban-11,3-trieu-co-phan.html Vận tải Đường sắt Hà Nội sẽ IPO thông qua bán 11,3 triệu cổ phần Sớm nâng FDI Đức vào Việt Nam lên 5 tỷ USD http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5431/Som-nang-FDI-Duc-vao-Viet-Nam-len-5-ty-USD.html Sớm nâng FDI Đức vào Việt Nam lên 5 tỷ USD TP.HCM chuẩn bị hơn 16.200 tỷ đồng hàng hóa phục vụ Tết Bính Thân http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5430/TP.HCM-chuan-bi-hon-16.200-ty-dong-hang-hoa-phuc-vu-Tet-Binh-Than.html TP.HCM chuẩn bị hơn 16.200 tỷ đồng hàng hóa phục vụ Tết Bính Thân Giữ ổn định quy mô thu ngân sách nhà nước http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5429/Giu-on-dinh-quy-mo-thu-ngan-sach-nha-nuoc.html Giữ ổn định quy mô thu ngân sách nhà nước Tăng thu, tiết kiệm chi để giảm bội chi http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5428/Tang-thu,-tiet-kiem-chi-de-giam-boi-chi.html Tăng thu, tiết kiệm chi để giảm bội chi Hà Nội: 10 tháng, thu ngân sách nhà nước đạt 87,4% dự toán http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5427/Ha-Noi--10-thang,-thu-ngan-sach-nha-nuoc-dat-87,4per-du-toan.html Hà Nội: 10 tháng, thu ngân sách nhà nước đạt 87,4% dự toán Thúc đẩy quan hệ hợp tác tài chính Việt Nam – Hoa Kỳ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5426/Thuc-day-quan-he-hop-tac-tai-chinh-Viet-Nam-–-Hoa-Ky.html Thúc đẩy quan hệ hợp tác tài chính Việt Nam – Hoa Kỳ Công ty cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải có vốn điều lệ 168 tỷ đồng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5425/Cong-ty-co-phan-Benh-vien-Giao-thong-van-tai-co-von-dieu-le-168-ty-dong.html Công ty cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải có vốn điều lệ 168 tỷ đồng TPP sẽ ký kết vào ngày 4/2/2016 và có hiệu lực sau 2 năm http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5424/TPP-se-ky-ket-vao-ngay-422016-va-co-hieu-luc-sau-2-nam.html TPP sẽ ký kết vào ngày 4/2/2016 và có hiệu lực sau 2 năm Phê duyệt quy hoạch chi tiết Thành phố Công nghệ xanh Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5423/Phe-duyet-quy-hoach-chi-tiet-Thanh-pho-Cong-nghe-xanh-Ha-Noi.html Phê duyệt quy hoạch chi tiết Thành phố Công nghệ xanh Hà Nội CPI Hà Nội tháng 11 tăng 0,04% http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5416/CPI-Ha-Noi-thang-11-tang-0,04per.html CPI Hà Nội tháng 11 tăng 0,04% Quốc hội nhất trí thông qua dự thảo Luật Kế toán (sửa đổi) http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5415/Quoc-hoi-nhat-tri-thong-qua-du-thao-Luat-Ke-toan-(sua-doi).html Quốc hội nhất trí thông qua dự thảo Luật Kế toán (sửa đổi) Bộ Tài chính đề nghị Hà Nội xử nghiêm các dự án vi phạm nghĩa vụ tài chính http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5414/Bo-Tai-chinh-de-nghi-Ha-Noi-xu-nghiem-cac-du-an-vi-pham-nghia-vu-tai-chinh.html Bộ Tài chính đề nghị Hà Nội xử nghiêm các dự án vi phạm nghĩa vụ tài chính Phải thoái vốn hơn 16.190 tỷ đồng trong 5 lĩnh vực nhạy cảm http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5413/Phai-thoai-von-hon-16.190-ty-dong-trong-5-linh-vuc-nhay-cam.html Phải thoái vốn hơn 16.190 tỷ đồng trong 5 lĩnh vực nhạy cảm Sẽ có nghị quyết riêng về xóa nợ thuế cho DNNN http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5410/Se-co-nghi-quyet-rieng-ve-xoa-no-thue-cho-DNNN.html Sẽ có nghị quyết riêng về xóa nợ thuế cho DNNN Xây dựng cơ chế để KBNN mua lại trái phiếu Chính phủ trước hạn http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5409/Xay-dung-co-che-de-KBNN-mua-lai-trai-phieu-Chinh-phu-truoc-han.html Xây dựng cơ chế để KBNN mua lại trái phiếu Chính phủ trước hạn Lương tối thiểu vùng chính thức tăng lên 3,5 triệu đồng/tháng từ 1/1/2016 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5408/Luong-toi-thieu-vung-chinh-thuc-tang-len-3,5-trieu-dongthang-tu-112016.html Lương tối thiểu vùng chính thức tăng lên 3,5 triệu đồng/tháng từ 1/1/2016 Hà Nội: Cung ứng 15.000 tỷ đồng hàng hóa phục vụ Tết Bính Thân http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5406/Ha-Noi--Cung-ung-15.000-ty-dong-hang-hoa-phuc-vu-Tet-Binh-Than.html Hà Nội: Cung ứng 15.000 tỷ đồng hàng hóa phục vụ Tết Bính Thân Tổng cục Hải quan phấn đấu hoàn thành thu NSNN http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5405/Tong-cuc-Hai-quan-phan-dau-hoan-thanh-thu-NSNN.html Tổng cục Hải quan phấn đấu hoàn thành thu NSNN Huy động 1.200 tỷ đồng trái phiếu do Ngân hàng Chính sách Xã hội phát hành http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5404/Huy-dong-1.200-ty-dong-trai-phieu-do-Ngan-hang-Chinh-sach-Xa-hoi-phat-hanh.html Huy động 1.200 tỷ đồng trái phiếu do Ngân hàng Chính sách Xã hội phát hành Bộ trưởng Bộ Tài chính trả lời chất vấn Đại biểu Quốc hội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5403/Bo-truong-Bo-Tai-chinh-tra-loi-chat-van-Dai-bieu-Quoc-hoi.html Bộ trưởng Bộ Tài chính trả lời chất vấn Đại biểu Quốc hội ‘Bộ Tài chính đã quyết liệt thực hiện tiết kiệm là rất đáng hoan nghênh http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5401/‘Bo-Tai-chinh-da-quyet-liet-thuc-hien-tiet-kiem-la-rat-dang-hoan-nghenh.html ‘Bộ Tài chính đã quyết liệt thực hiện tiết kiệm là rất đáng hoan nghênh Ba năm chỉ thoái vốn nhà nước được 37% kế hoạch http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5400/Ba-nam-chi-thoai-von-nha-nuoc-duoc-37per-ke-hoach.html Ba năm chỉ thoái vốn nhà nước được 37% kế hoạch Hà Nội: Đảm bảo 90% hồ sơ hoàn thuế đúng quy định http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5399/Ha-Noi--Dam-bao-90per-ho-so-hoan-thue-dung-quy-dinh.html Hà Nội: Đảm bảo 90% hồ sơ hoàn thuế đúng quy định Hơn 2.232 tỷ đồng hỗ trợ nhà ở cho người có công http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5398/Hon-2.232-ty-dong-ho-tro-nha-o-cho-nguoi-co-cong.html Hơn 2.232 tỷ đồng hỗ trợ nhà ở cho người có công Hương Ngải thành công với mô hình cơ giới hóa đồng bộ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5395/Huong-Ngai-thanh-cong-voi-mo-hinh-co-gioi-hoa-dong-bo.html Hương Ngải thành công với mô hình cơ giới hóa đồng bộ Thoái vốn chưa đúng hạn http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5394/Thoai-von-chua-dung-han.html Thoái vốn chưa đúng hạn Sửa Luật, chỉ số nộp thuế của Việt Nam sẽ tiếp tục được cải thiện http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5393/Sua-Luat,-chi-so-nop-thue-cua-Viet-Nam-se-tiep-tuc-duoc-cai-thien.html Sửa Luật, chỉ số nộp thuế của Việt Nam sẽ tiếp tục được cải thiện Quốc hội thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2016 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5392/Quoc-hoi-thong-qua-Nghi-quyet-ve-phan-bo-ngan-sach-trung-uong-nam-2016.html Quốc hội thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2016 Dự kiến hoàn thành 90% kế hoạch cổ phần hóa DNNN http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5391/Du-kien-hoan-thanh-90per-ke-hoach-co-phan-hoa-DNNN.html Dự kiến hoàn thành 90% kế hoạch cổ phần hóa DNNN Tăng lương nhưng cần kiểm soát để tránh tăng giá http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5390/Tang-luong-nhung-can-kiem-soat-de-tranh-tang-gia.html Tăng lương nhưng cần kiểm soát để tránh tăng giá Giá dầu không ngừng sụt giảm http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5389/Gia-dau-khong-ngung-sut-giam.html Giá dầu không ngừng sụt giảm Chính thức chỉ còn 2 chương trình mục tiêu quốc gia http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5388/Chinh-thuc-chi-con-2-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia.html Chính thức chỉ còn 2 chương trình mục tiêu quốc gia Lập 3 đoàn công tác đốc thu nợ thuế http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5387/Lap-3-doan-cong-tac-doc-thu-no-thue.html Lập 3 đoàn công tác đốc thu nợ thuế NSNN sẽ hỗ trợ mua bảo hiểm trách nhiệm trong khám chữa bệnh http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5384/NSNN-se-ho-tro-mua-bao-hiem-trach-nhiem-trong-kham-chua-benh.html NSNN sẽ hỗ trợ mua bảo hiểm trách nhiệm trong khám chữa bệnh Đề nghị nộp 100% các khoản thu phí, lệ phí vào ngân sách http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5383/De-nghi-nop-100per-cac-khoan-thu-phi,-le-phi-vao-ngan-sach.html Đề nghị nộp 100% các khoản thu phí, lệ phí vào ngân sách Ngày 12/11, chính thức khai trương hội chợ – Bán hàng Việt Nam chất lượng cao Moscow 2015 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5382/Ngay-1211,-chinh-thuc-khai-truong-hoi-cho-–-Ban-hang-Viet-Nam-chat-luong-cao-Moscow-2015.html Ngày 12/11, chính thức khai trương hội chợ – Bán hàng Việt Nam chất lượng cao Moscow 2015 Quy định mới về chuyển DNNN thành công ty cổ phần http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5381/Quy-dinh-moi-ve-chuyen-DNNN-thanh-cong-ty-co-phan.html Quy định mới về chuyển DNNN thành công ty cổ phần Kéo dài thí điểm cơ chế tài chính đặc thù đối với Thông tấn xã Việt Nam http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5380/Keo-dai-thi-diem-co-che-tai-chinh-dac-thu-doi-voi-Thong-tan-xa-Viet-Nam.html Kéo dài thí điểm cơ chế tài chính đặc thù đối với Thông tấn xã Việt Nam “Bộ Tài chính đã tính toán rất kỹ để đảm bảo được nguồn tăng lương” http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5379/“Bo-Tai-chinh-da-tinh-toan-rat-ky-de-dam-bao-duoc-nguon-tang-luong”.html “Bộ Tài chính đã tính toán rất kỹ để đảm bảo được nguồn tăng lương” Hơn 400 doanh nghiệp tham gia Triển lãm Quốc tế VIETBUILD http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5378/Hon-400-doanh-nghiep-tham-gia-Trien-lam-Quoc-te-VIETBUILD.html Hơn 400 doanh nghiệp tham gia Triển lãm Quốc tế VIETBUILD Thí điểm cổ phần hóa Trung tâm đăng kiểm cơ giới đường bộ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5377/Thi-diem-co-phan-hoa-Trung-tam-dang-kiem-co-gioi-duong-bo.html Thí điểm cổ phần hóa Trung tâm đăng kiểm cơ giới đường bộ Minh bạch thông tin để xoá dần khác biệt http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5375/Minh-bach-thong-tin-de-xoa-dan-khac-biet.html Minh bạch thông tin để xoá dần khác biệt Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn: Bù thu, giảm thuế, tiết kiệm chi http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5374/Thu-truong-Bo-Tai-chinh-Do-Hoang-Anh-Tuan--Bu-thu,-giam-thue,-tiet-kiem-chi.html Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn: Bù thu, giảm thuế, tiết kiệm chi Thực thi TPP sẽ không tác động nhiều đến thu ngân sách http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5373/Thuc-thi-TPP-se-khong-tac-dong-nhieu-den-thu-ngan-sach.html Thực thi TPP sẽ không tác động nhiều đến thu ngân sách Các giải pháp thực hiện 14 chỉ tiêu năm 2016 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5372/Cac-giai-phap-thuc-hien-14-chi-tieu-nam-2016.html Các giải pháp thực hiện 14 chỉ tiêu năm 2016 Tỷ lệ chi ngân sách trong GDP còn ở mức thấp http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5369/Ty-le-chi-ngan-sach-trong-GDP-con-o-muc-thap.html Tỷ lệ chi ngân sách trong GDP còn ở mức thấp Fitch xếp hạng tín nhiệm Việt Nam mức BB- với triển vọng ổn định http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5368/Fitch-xep-hang-tin-nhiem-Viet-Nam-muc-BB--voi-trien-vong-on-dinh.html Fitch xếp hạng tín nhiệm Việt Nam mức BB- với triển vọng ổn định Cam kết TPP trong lĩnh vực tài chính http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5367/Cam-ket-TPP-trong-linh-vuc-tai-chinh.html Cam kết TPP trong lĩnh vực tài chính SCIC chào bán 52% vốn tại Khách sạn Kim Liên giá 112 tỷ đồng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5363/SCIC-chao-ban-52per-von-tai-Khach-san-Kim-Lien-gia-112-ty-dong.html SCIC chào bán 52% vốn tại Khách sạn Kim Liên giá 112 tỷ đồng Nguy cơ hàng nhập khẩu giá rẻ sẽ ồ ạt vào thị trường Việt Nam http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5362/Nguy-co-hang-nhap-khau-gia-re-se-o-at-vao-thi-truong-Viet-Nam.html Nguy cơ hàng nhập khẩu giá rẻ sẽ ồ ạt vào thị trường Việt Nam Bộ Tài chính đối thoại với DN: Tiếp tục tìm giải pháp để “xích lại gần nhau” http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5361/Bo-Tai-chinh-doi-thoai-voi-DN--Tiep-tuc-tim-giai-phap-de-“xich-lai-gan-nhau”.html Bộ Tài chính đối thoại với DN: Tiếp tục tìm giải pháp để “xích lại gần nhau” ANZ: Lạm phát của Việt Nam vào năm 2016 sẽ ở mức 2,8% http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5359/ANZ--Lam-phat-cua-Viet-Nam-vao-nam-2016-se-o-muc-2,8per.html ANZ: Lạm phát của Việt Nam vào năm 2016 sẽ ở mức 2,8% Doanh nghiệp Nhật Bản quan tâm đến cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5358/Doanh-nghiep-Nhat-Ban-quan-tam-den-co-phan-hoa-doanh-nghiep-Nha-nuoc.html Doanh nghiệp Nhật Bản quan tâm đến cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước Trong bối cảnh hội nhập càng phải tăng cường chống thất thu http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5357/Trong-boi-canh-hoi-nhap-cang-phai-tang-cuong-chong-that-thu.html Trong bối cảnh hội nhập càng phải tăng cường chống thất thu Tiết kiệm gần 17.091 tỷ đồng từ quyết toán các dự án sử dụng ngân sách http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5356/Tiet-kiem-gan-17.091-ty-dong-tu-quyet-toan-cac-du-an-su-dung-ngan-sach.html Tiết kiệm gần 17.091 tỷ đồng từ quyết toán các dự án sử dụng ngân sách Khoán xe công đối với một số chức danh từ năm 2016 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5353/Khoan-xe-cong-doi-voi-mot-so-chuc-danh-tu-nam-2016.html Khoán xe công đối với một số chức danh từ năm 2016 Dần tiệm cận cơ chế thị trường ​khi điều hành giá xăng dầu http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5352/Dan-tiem-can-co-che-thi-truong-khi-dieu-hanh-gia-xang-dau.html Dần tiệm cận cơ chế thị trường ​khi điều hành giá xăng dầu 2 trường hợp Nhà nước đầu tư cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5351/2-truong-hop-Nha-nuoc-dau-tu-cai-tao,-xay-dung-lai-nha-chung-cu.html 2 trường hợp Nhà nước đầu tư cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư Ngành Hải quan thu NSNN đạt hơn 209 nghìn tỷ đồng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5349/Nganh-Hai-quan-thu-NSNN-dat-hon-209-nghin-ty-dong.html Ngành Hải quan thu NSNN đạt hơn 209 nghìn tỷ đồng "Tháng 11-2016 tăng lương cơ bản là khả thi" http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5348/Thang-11-2016-tang-luong-co-ban-la-kha-thi.html "Tháng 11-2016 tăng lương cơ bản là khả thi" Giá xăng giảm 771 đồng/lít http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5347/Gia-xang-giam-771-donglit.html Giá xăng giảm 771 đồng/lít Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11/2015 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5346/Chinh-sach-moi-co-hieu-luc-tu-thang-112015.html Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11/2015 Thu ngân sách ước đạt 777.000 tỷ đồng, đạt trên 85% dự toán năm http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5345/Thu-ngan-sach-uoc-dat-777.000-ty-dong,-dat-tren-85per-du-toan-nam.html Thu ngân sách ước đạt 777.000 tỷ đồng, đạt trên 85% dự toán năm Hội thảo khoa học “Đổi mới cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập” http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5344/Hoi-thao-khoa-hoc-“Doi-moi-co-che-tu-chu-doi-voi-don-vi-su-nghiep-cong-lap”.html Hội thảo khoa học “Đổi mới cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập” Quy định mới về giá tính thuế TTĐB đối với ô tô nhập khẩu dưới 24 chỗ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5343/Quy-dinh-moi-ve-gia-tinh-thue-TTDB-doi-voi-o-to-nhap-khau-duoi-24-cho.html Quy định mới về giá tính thuế TTĐB đối với ô tô nhập khẩu dưới 24 chỗ Hội thảo khoa học “Đổi mới cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập” http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5342/Hoi-thao-khoa-hoc-“Doi-moi-co-che-tu-chu-doi-voi-don-vi-su-nghiep-cong-lap”.html Hội thảo khoa học “Đổi mới cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập” Hà Nội thông xe cầu vượt Bắc Hồng trị giá hơn 350 tỷ đồng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5338/Ha-Noi-thong-xe-cau-vuot-Bac-Hong-tri-gia-hon-350-ty-dong.html Hà Nội thông xe cầu vượt Bắc Hồng trị giá hơn 350 tỷ đồng Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11/2015 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5337/Chinh-sach-moi-co-hieu-luc-tu-thang-112015.html Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11/2015 Thủ tướng: Nỗ lực 2 tháng cuối năm, tạo tiền đề cho năm tiếp theo http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5336/Thu-tuong--No-luc-2-thang-cuoi-nam,-tao-tien-de-cho-nam-tiep-theo.html Thủ tướng: Nỗ lực 2 tháng cuối năm, tạo tiền đề cho năm tiếp theo Lãnh đạo Bộ Tài chính trực tiếp tháo gỡ khó khăn cùng doanh nghiệp http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5335/Lanh-dao-Bo-Tai-chinh-truc-tiep-thao-go-kho-khan-cung-doanh-nghiep.html Lãnh đạo Bộ Tài chính trực tiếp tháo gỡ khó khăn cùng doanh nghiệp Thu ngân sách đạt hơn 709 nghìn tỷ đồng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5334/Thu-ngan-sach-dat-hon-709-nghin-ty-dong.html Thu ngân sách đạt hơn 709 nghìn tỷ đồng Đan Phượng đón Bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5333/Dan-Phuong-don-Bang-cong-nhan-huyen-dat-chuan-nong-thon-moi.html Đan Phượng đón Bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới Sử dụng tiền thoái vốn từ doanh nghiệp theo phương án nào? http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5332/Su-dung-tien-thoai-von-tu-doanh-nghiep-theo-phuong-an-nao.html Sử dụng tiền thoái vốn từ doanh nghiệp theo phương án nào? Ban hành Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5330/Ban-hanh-Nghi-dinh-quy-dinh-chi-tiet-va-huong-dan-thi-hanh-mot-so-dieu-cua-Luat-Nha-o.html Ban hành Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở Ngành Tài chính kiến nghị thu hồi trên 9.163 tỷ đồng từ thanh tra http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5329/Nganh-Tai-chinh-kien-nghi-thu-hoi-tren-9.163-ty-dong-tu-thanh-tra.html Ngành Tài chính kiến nghị thu hồi trên 9.163 tỷ đồng từ thanh tra Kiểm soát chặt công tác phối hợp thu NSNN qua ngân hàng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5328/Kiem-soat-chat-cong-tac-phoi-hop-thu-NSNN-qua-ngan-hang.html Kiểm soát chặt công tác phối hợp thu NSNN qua ngân hàng Thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sẽ được điều chỉnh như thế nào? http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5327/Thue-tieu-thu-dac-biet-doi-voi-o-to-se-duoc-dieu-chinh-nhu-the-nao.html Thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sẽ được điều chỉnh như thế nào? Kết quả công tác thanh tra, kiểm tra tài chính trong 9 tháng đầu năm 2015 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5326/Ket-qua-cong-tac-thanh-tra,-kiem-tra-tai-chinh-trong-9-thang-dau-nam-2015.html Kết quả công tác thanh tra, kiểm tra tài chính trong 9 tháng đầu năm 2015 Quản lý NSNN ở Việt Nam trên con đường hội nhập http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5325/Quan-ly-NSNN-o-Viet-Nam-tren-con-duong-hoi-nhap.html Quản lý NSNN ở Việt Nam trên con đường hội nhập CPI tháng 10 tăng nhẹ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5322/CPI-thang-10-tang-nhe.html CPI tháng 10 tăng nhẹ Bán thanh lý xe công “thừa” thu tiền cho ngân sách http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5321/Ban-thanh-ly-xe-cong-“thua”-thu-tien-cho-ngan-sach.html Bán thanh lý xe công “thừa” thu tiền cho ngân sách Thoái vốn khỏi 10 doanh nghiệp lớn: hoạt động bình thường của SCIC http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5320/Thoai-von-khoi-10-doanh-nghiep-lon--hoat-dong-binh-thuong-cua-SCIC.html Thoái vốn khỏi 10 doanh nghiệp lớn: hoạt động bình thường của SCIC Quản lý NSNN ở Việt Nam trên con đường hội nhập http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5319/Quan-ly-NSNN-o-Viet-Nam-tren-con-duong-hoi-nhap.html Quản lý NSNN ở Việt Nam trên con đường hội nhập Cổ phần hóa dịch vụ công - tại sao không? http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5318/Co-phan-hoa-dich-vu-cong---tai-sao-khong.html Cổ phần hóa dịch vụ công - tại sao không? Điều kiện bổ nhiệm lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5315/Dieu-kien-bo-nhiem-lanh-dao-doanh-nghiep-nha-nuoc.html Điều kiện bổ nhiệm lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước TP HCM: Nhiều quận, huyện thu NSNN vượt dự toán năm 2015 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5314/TP-HCM--Nhieu-quan,-huyen-thu-NSNN-vuot-du-toan-nam-2015.html TP HCM: Nhiều quận, huyện thu NSNN vượt dự toán năm 2015 Bội chi ngân sách năm 2015 có thể vượt mức 5% GDP http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5313/Boi-chi-ngan-sach-nam-2015-co-the-vuot-muc-5per-GDP.html Bội chi ngân sách năm 2015 có thể vượt mức 5% GDP Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đổi): Thúc đẩy xuất khẩu và tăng cường hội nhập http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5312/Luat-Thue-xuat-khau,-thue-nhap-khau-(sua-doi)--Thuc-day-xuat-khau-va-tang-cuong-hoi-nhap.html Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đổi): Thúc đẩy xuất khẩu và tăng cường hội nhập CPI tháng 10 tại Hà Nội tăng trở lại http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5310/CPI-thang-10-tai-Ha-Noi-tang-tro-lai.html CPI tháng 10 tại Hà Nội tăng trở lại Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển DN đạt hơn 100.000 tỉ đồng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5309/Quy-Ho-tro-sap-xep-va-phat-trien-DN-dat-hon-100.000-ti-dong.html Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển DN đạt hơn 100.000 tỉ đồng Đề xuất miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đến 31-12-2020 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5308/De-xuat-mien-thue-su-dung-dat-nong-nghiep-den-31-12-2020.html Đề xuất miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đến 31-12-2020 Bệnh viện Giao thông Vận tải bán hết 100% cổ phần trong phiên IPO http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5307/Benh-vien-Giao-thong-Van-tai-ban-het-100per-co-phan-trong-phien-IPO.html Bệnh viện Giao thông Vận tải bán hết 100% cổ phần trong phiên IPO Kết quả đáng ghi nhận trong điều hành công tác tài chính- ngân sách http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5306/Ket-qua-dang-ghi-nhan-trong-dieu-hanh-cong-tac-tai-chinh--ngan-sach.html Kết quả đáng ghi nhận trong điều hành công tác tài chính- ngân sách Vốn chủ sở hữu của SCIC đạt khoảng 35.000 tỷ đồng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5302/Von-chu-so-huu-cua-SCIC-dat-khoang-35.000-ty-dong.html Vốn chủ sở hữu của SCIC đạt khoảng 35.000 tỷ đồng Dự kiến xóa nợ khoảng 1.300 tỷ đồng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5301/Du-kien-xoa-no-khoang-1.300-ty-dong.html Dự kiến xóa nợ khoảng 1.300 tỷ đồng Ước tính 13/14 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch trong năm 2015 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5300/Uoc-tinh-1314-chi-tieu-dat-va-vuot-ke-hoach-trong-nam-2015.html Ước tính 13/14 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch trong năm 2015 Hoàn thiện, hướng đến vai trò là nhà đầu tư chiến lược của Chính phủ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5299/Hoan-thien,-huong-den-vai-tro-la-nha-dau-tu-chien-luoc-cua-Chinh-phu.html Hoàn thiện, hướng đến vai trò là nhà đầu tư chiến lược của Chính phủ Hải quan TP.Hồ Chí Minh: Thu ngân sách đạt hơn 68.533 tỷ đồng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5298/Hai-quan-TP.Ho-Chi-Minh--Thu-ngan-sach-dat-hon-68.533-ty-dong.html Hải quan TP.Hồ Chí Minh: Thu ngân sách đạt hơn 68.533 tỷ đồng Từ 15h hôm nay: Giảm giá xăng, tăng giá dầu http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5297/Tu-15h-hom-nay--Giam-gia-xang,-tang-gia-dau.html Từ 15h hôm nay: Giảm giá xăng, tăng giá dầu Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng tiếp cựu Thủ tướng Anh Tony Blair http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5296/Bo-truong-Dinh-Tien-Dung-tiep-cuu-Thu-tuong-Anh-Tony-Blair.html Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng tiếp cựu Thủ tướng Anh Tony Blair Giảm đến 25% thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô dưới 2.0 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5293/Giam-den-25per-thue-tieu-thu-dac-biet-doi-voi-o-to-duoi-2.0.html Giảm đến 25% thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô dưới 2.0 Tín dụng khơi thông, lãi suất vẫn không rẻ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5292/Tin-dung-khoi-thong,-lai-suat-van-khong-re.html Tín dụng khơi thông, lãi suất vẫn không rẻ Chưa bán được cổ phần theo lô vì thiếu quy chế mẫu http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5291/Chua-ban-duoc-co-phan-theo-lo-vi-thieu-quy-che-mau.html Chưa bán được cổ phần theo lô vì thiếu quy chế mẫu Thông xe nút giao cầu Thanh Trì với QL 5 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5290/Thong-xe-nut-giao-cau-Thanh-Tri-voi-QL-5.html Thông xe nút giao cầu Thanh Trì với QL 5 Siết đầu tư ngoài ngành, khống chế tỷ lệ huy động vốn của DNNN http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5289/Siet-dau-tu-ngoai-nganh,-khong-che-ty-le-huy-dong-von-cua-DNNN.html Siết đầu tư ngoài ngành, khống chế tỷ lệ huy động vốn của DNNN Hà Nội thực hiện chi chặt chẽ, tiết kiệm, bảo đảm cân đối ngân sách http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5288/Ha-Noi-thuc-hien-chi-chat-che,-tiet-kiem,-bao-dam-can-doi-ngan-sach.html Hà Nội thực hiện chi chặt chẽ, tiết kiệm, bảo đảm cân đối ngân sách Hải quan giao thêm chỉ tiêu thu ngân sách http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5287/Hai-quan-giao-them-chi-tieu-thu-ngan-sach.html Hải quan giao thêm chỉ tiêu thu ngân sách 3 trường hợp Nhà nước mua lại toàn bộ doanh nghiệp http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5286/3-truong-hop-Nha-nuoc-mua-lai-toan-bo-doanh-nghiep.html 3 trường hợp Nhà nước mua lại toàn bộ doanh nghiệp Chính phủ quyết định thoái toàn bộ vốn Nhà nước tại Vinamilk http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5285/Chinh-phu-quyet-dinh-thoai-toan-bo-von-Nha-nuoc-tai-Vinamilk.html Chính phủ quyết định thoái toàn bộ vốn Nhà nước tại Vinamilk Những quy định của Luật NSNN năm 2015 về công khai minh bạch ngân sách http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5282/Nhung-quy-dinh-cua-Luat-NSNN-nam-2015-ve-cong-khai-minh-bach-ngan-sach.html Những quy định của Luật NSNN năm 2015 về công khai minh bạch ngân sách Đại lý xổ số có hoa hồng trên 100 triệu phải khấu trừ thuế http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5281/Dai-ly-xo-so-co-hoa-hong-tren-100-trieu-phai-khau-tru-thue.html Đại lý xổ số có hoa hồng trên 100 triệu phải khấu trừ thuế Giá xăng dầu đã được điều hành công khai, minh bạch http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5280/Gia-xang-dau-da-duoc-dieu-hanh-cong-khai,-minh-bach.html Giá xăng dầu đã được điều hành công khai, minh bạch Nút giao cầu Thanh Trì và Quốc lộ 5 sẽ hoàn thành trong tháng 10 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5279/Nut-giao-cau-Thanh-Tri-va-Quoc-lo-5-se-hoan-thanh-trong-thang-10.html Nút giao cầu Thanh Trì và Quốc lộ 5 sẽ hoàn thành trong tháng 10 Chính sách tín dụng mới phục vụ phát triển nông nghiệp http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5274/Chinh-sach-tin-dung-moi-phuc-vu-phat-trien-nong-nghiep.html Chính sách tín dụng mới phục vụ phát triển nông nghiệp Kinh tế-xã hội 9 tháng đầu năm: Kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng cao http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5272/Kinh-te-xa-hoi-9-thang-dau-nam--Kinh-te-dat-toc-do-tang-truong-cao.html Kinh tế-xã hội 9 tháng đầu năm: Kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng cao Hà Nội: 89 đơn vị nợ 311 tỷ 683 triệu đồng tiền thuế http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5271/Ha-Noi--89-don-vi-no-311-ty-683-trieu-dong-tien-thue.html Hà Nội: 89 đơn vị nợ 311 tỷ 683 triệu đồng tiền thuế Đề xuất số lượng Phó Chủ tịch UBND các cấp http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5270/De-xuat-so-luong-Pho-Chu-tich-UBND-cac-cap.html Đề xuất số lượng Phó Chủ tịch UBND các cấp Gia nhập TPP, doanh nghiệp cần hiệp lực khi ra biển lớn http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5269/Gia-nhap-TPP,-doanh-nghiep-can-hiep-luc-khi-ra-bien-lon.html Gia nhập TPP, doanh nghiệp cần hiệp lực khi ra biển lớn Cổ phần hóa Cty Hanel: Nhà đầu tư chiến lược nắm 61% vốn điều lệ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5268/Co-phan-hoa-Cty-Hanel--Nha-dau-tu-chien-luoc-nam-61per-von-dieu-le.html Cổ phần hóa Cty Hanel: Nhà đầu tư chiến lược nắm 61% vốn điều lệ Chặn thất thoát nguồn vốn đầu tư từ ngân sách http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5267/Chan-that-thoat-nguon-von-dau-tu-tu-ngan-sach.html Chặn thất thoát nguồn vốn đầu tư từ ngân sách Đề xuất tăng thuế tiêu thụ đặc biệt xe sang lên gấp đôi http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5266/De-xuat-tang-thue-tieu-thu-dac-biet-xe-sang-len-gap-doi.html Đề xuất tăng thuế tiêu thụ đặc biệt xe sang lên gấp đôi Từ 1/12, giám sát đặc biệt DNNN có dấu hiệu mất an toàn tài chính http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5265/Tu-112,-giam-sat-dac-biet-DNNN-co-dau-hieu-mat-an-toan-tai-chinh.html Từ 1/12, giám sát đặc biệt DNNN có dấu hiệu mất an toàn tài chính Kinh tế Việt Nam sẽ vươn lên vị trí 17 thế giới vào năm 2025 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5262/Kinh-te-Viet-Nam-se-vuon-len-vi-tri-17-the-gioi-vao-nam-2025.html Kinh tế Việt Nam sẽ vươn lên vị trí 17 thế giới vào năm 2025 Quý IV/2015: Hà Nội đón 2 trung tâm mua sắm “khủng” http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5261/Quy-IV2015--Ha-Noi-don-2-trung-tam-mua-sam-“khung”.html Quý IV/2015: Hà Nội đón 2 trung tâm mua sắm “khủng” Các báo viết về Tài chính ngày 9/10/2015 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5260/Cac-bao-viet-ve-Tai-chinh-ngay-9102015.html Các báo viết về Tài chính ngày 9/10/2015 Giữ ổn định thuế nhập khẩu ưu đãi đối với xăng dầu đến cuối năm http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5259/Giu-on-dinh-thue-nhap-khau-uu-dai-doi-voi-xang-dau-den-cuoi-nam.html Giữ ổn định thuế nhập khẩu ưu đãi đối với xăng dầu đến cuối năm Huy động thành công trên 2.000 tỷ đồng trái phiếu http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5258/Huy-dong-thanh-cong-tren-2.000-ty-dong-trai-phieu.html Huy động thành công trên 2.000 tỷ đồng trái phiếu Ban hành Nghị định về giám sát vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5257/Ban-hanh-Nghi-dinh-ve-giam-sat-von-nha-nuoc-dau-tu-vao-doanh-nghiep.html Ban hành Nghị định về giám sát vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp Kinh tế Việt Nam sẽ bùng nổ dự án FDI nhờ TPP http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5256/Kinh-te-Viet-Nam-se-bung-no-du-an-FDI-nho-TPP.html Kinh tế Việt Nam sẽ bùng nổ dự án FDI nhờ TPP Tác động tích cực từ quy định mới về quản lý xe công http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5255/Tac-dong-tich-cuc-tu-quy-dinh-moi-ve-quan-ly-xe-cong.html Tác động tích cực từ quy định mới về quản lý xe công Giám sát tình hình đầu tư vốn nhà nước vào DN http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5254/Giam-sat-tinh-hinh-dau-tu-von-nha-nuoc-vao-DN.html Giám sát tình hình đầu tư vốn nhà nước vào DN Chính phủ ‘thúc’ quản lý chặt nợ công http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5253/Chinh-phu-‘thuc’-quan-ly-chat-no-cong.html Chính phủ ‘thúc’ quản lý chặt nợ công Kết thúc đàm phán Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5252/Ket-thuc-dam-phan-Hiep-dinh-Doi-tac-xuyen-Thai-Binh-Duong-(TPP).html Kết thúc đàm phán Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) Tập trung thực hiện nhiệm vụ thu NSNN trong các tháng cuối năm http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5251/Tap-trung-thuc-hien-nhiem-vu-thu-NSNN-trong-cac-thang-cuoi-nam.html Tập trung thực hiện nhiệm vụ thu NSNN trong các tháng cuối năm Đẩy nhanh tiến độ các dự án đường sắt đô thị http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5248/Day-nhanh-tien-do-cac-du-an-duong-sat-do-thi.html Đẩy nhanh tiến độ các dự án đường sắt đô thị Những điểm nổi bật tạo nên Hiệp định TPP lịch sử http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5247/Nhung-diem-noi-bat-tao-nen-Hiep-dinh-TPP-lich-su.html Những điểm nổi bật tạo nên Hiệp định TPP lịch sử Tác động của quy định mới về quản lý xe ô tô công http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5246/Tac-dong-cua-quy-dinh-moi-ve-quan-ly-xe-o-to-cong.html Tác động của quy định mới về quản lý xe ô tô công Cải cách TTHC trong lĩnh vực tài chính đất đai http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5245/Cai-cach-TTHC-trong-linh-vuc-tai-chinh-dat-dai.html Cải cách TTHC trong lĩnh vực tài chính đất đai CPI tăng thấp cũng là yếu tố cho GDP tăng trưởng trong 2015 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5243/CPI-tang-thap-cung-la-yeu-to-cho-GDP-tang-truong-trong-2015.html CPI tăng thấp cũng là yếu tố cho GDP tăng trưởng trong 2015 Quỹ Đầu tư phát triển địa phương được góp vốn lập Cty http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5242/Quy-Dau-tu-phat-trien-dia-phuong-duoc-gop-von-lap-Cty.html Quỹ Đầu tư phát triển địa phương được góp vốn lập Cty Quản lý nợ công là thách thức cho năm 2016 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5241/Quan-ly-no-cong-la-thach-thuc-cho-nam-2016.html Quản lý nợ công là thách thức cho năm 2016 Công bố phương án quy hoạch kiến trúc dự án Trung tâm Triển lãm Quốc gia http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5240/Cong-bo-phuong-an-quy-hoach-kien-truc-du-an-Trung-tam-Trien-lam-Quoc-gia.html Công bố phương án quy hoạch kiến trúc dự án Trung tâm Triển lãm Quốc gia 9 tháng, thu ngân sách đạt 75% dự toán http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5239/9-thang,-thu-ngan-sach-dat-75per-du-toan.html 9 tháng, thu ngân sách đạt 75% dự toán Kỷ niệm 70 năm Quốc khánh Indonesia và 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5238/Ky-niem-70-nam-Quoc-khanh-Indonesia-va-60-nam-thiet-lap-quan-he-ngoai-giao-Viet-Nam---Indonesia.html Kỷ niệm 70 năm Quốc khánh Indonesia và 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia Toàn ngành Tài chính tập trung thực hiện: Khai thác nguồn thu, kiểm soát giá cả và giải quyết nợ đọng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5237/Toan-nganh-Tai-chinh-tap-trung-thuc-hien--Khai-thac-nguon-thu,-kiem-soat-gia-ca-va-giai-quyet-no-dong.html Toàn ngành Tài chính tập trung thực hiện: Khai thác nguồn thu, kiểm soát giá cả và giải quyết nợ đọng KBNN chính thức công bố hoạt động theo mô hình mới http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5236/KBNN-chinh-thuc-cong-bo-hoat-dong-theo-mo-hinh-moi.html KBNN chính thức công bố hoạt động theo mô hình mới Phí cao tốc Hà Nội-Hải Phòng, cao nhất 600.000 đồng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5234/Phi-cao-toc-Ha-Noi-Hai-Phong,-cao-nhat-600.000-dong.html Phí cao tốc Hà Nội-Hải Phòng, cao nhất 600.000 đồng Hà Nội chuẩn bị triển khai 5 dự án giao thông lớn http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5233/Ha-Noi-chuan-bi-trien-khai-5-du-an-giao-thong-lon.html Hà Nội chuẩn bị triển khai 5 dự án giao thông lớn Chính sách mới, quy định mới có hiệu lực từ ngày 1/10/2015 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5232/Chinh-sach-moi,-quy-dinh-moi-co-hieu-luc-tu-ngay-1102015.html Chính sách mới, quy định mới có hiệu lực từ ngày 1/10/2015 Hàng loạt bộ, ngành chuẩn bị báo cáo trước Quốc hội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5231/Hang-loat-bo,-nganh-chuan-bi-bao-cao-truoc-Quoc-hoi.html Hàng loạt bộ, ngành chuẩn bị báo cáo trước Quốc hội (ĐCSVN) – Chiều 29/9, tại Hà Nội, Ban Kinh tế Trung ương tổ chức lễ ra mắt Tạp chí Kinh tế số đầu tiên. Đây là cơ quan ngôn luận chính thức của Ban Kinh tế Trung ương kể từ sau ngày tái lập Ban năm 2012. http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5228/(DCSVN)-–-Chieu-299,-tai-Ha-Noi,-Ban-Kinh-te-Trung-uong-to-chuc-le-ra-mat-Tap-chi-Kinh-te-so-dau-tien.-Day-la-co-quan-ngon-luan-chinh-thuc-cua-Ban-Kinh-te-Trung-uong-ke-tu-sau-ngay-tai-lap-Ban-nam-2012..html (ĐCSVN) – Chiều 29/9, tại Hà Nội, Ban Kinh tế Trung ương tổ chức lễ ra mắt Tạp chí Kinh tế số đầu tiên. Đây là cơ quan ngôn luận chính thức của Ban Kinh tế Trung ương kể từ sau ngày tái lập Ban năm 2012. Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền CHDCND Lào tại Việt Nam http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5227/Bo-truong-Dinh-Tien-Dung-tiep-Dai-su-dac-menh-toan-quyen-CHDCND-Lao-tai-Viet-Nam.html Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền CHDCND Lào tại Việt Nam Ban Kinh tế Trung ương đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5226/Ban-Kinh-te-Trung-uong-don-nhan-Huan-chuong-Lao-dong-hang-Nhat.html Ban Kinh tế Trung ương đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất Một số điểm mới trong quản lý, xử lý tài sản hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng NSNN http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5225/Mot-so-diem-moi-trong-quan-ly,-xu-ly-tai-san-hinh-thanh-thong-qua-viec-trien-khai-thuc-hien-nhiem-vu-khoa-hoc-va-cong-nghe-su-dung-NSNN.html Một số điểm mới trong quản lý, xử lý tài sản hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng NSNN Thủ tướng bổ nhiệm 3 Thứ trưởng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5224/Thu-tuong-bo-nhiem-3-Thu-truong.html Thủ tướng bổ nhiệm 3 Thứ trưởng Quy chế hoạt động của Thường trực BCĐ đổi mới và phát triển DN http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5223/Quy-che-hoat-dong-cua-Thuong-truc-BCD-doi-moi-va-phat-trien-DN.html Quy chế hoạt động của Thường trực BCĐ đổi mới và phát triển DN Thị trường địa ốc Hà Nội: Đà khởi sắc lan rộng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5221/Thi-truong-dia-oc-Ha-Noi--Da-khoi-sac-lan-rong.html Thị trường địa ốc Hà Nội: Đà khởi sắc lan rộng Nợ công tính lại đã lên 66,4% GDP http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5220/No-cong-tinh-lai-da-len-66,4per-GDP.html Nợ công tính lại đã lên 66,4% GDP Bộ Tài chính kịp thời tiếp thu tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5219/Bo-Tai-chinh-kip-thoi-tiep-thu-thao-go-kho-khan,-vuong-mac-cho-doanh-nghiep.html Bộ Tài chính kịp thời tiếp thu tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp 9 tháng đầu năm, thu ngân sách của TP.Hồ Chí Minh tăng 5,49% so với cùng kỳ năm trước http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5218/9-thang-dau-nam,-thu-ngan-sach-cua-TP.Ho-Chi-Minh-tang-5,49per-so-voi-cung-ky-nam-truoc.html 9 tháng đầu năm, thu ngân sách của TP.Hồ Chí Minh tăng 5,49% so với cùng kỳ năm trước Cổ phần hóa DNNN: Tăng quyền cho chủ sở hữu http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5217/Co-phan-hoa-DNNN--Tang-quyen-cho-chu-so-huu.html Cổ phần hóa DNNN: Tăng quyền cho chủ sở hữu Quy định mới về miễn giảm tiền sử dụng đất http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5216/Quy-dinh-moi-ve-mien-giam-tien-su-dung-dat.html Quy định mới về miễn giảm tiền sử dụng đất Tập huấn chính sách thuế cho hơn 1.000 DN mới thành lập tại Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5214/Tap-huan-chinh-sach-thue-cho-hon-1.000-DN-moi-thanh-lap-tai-Ha-Noi.html Tập huấn chính sách thuế cho hơn 1.000 DN mới thành lập tại Hà Nội Hà Nội: Hơn 242.000 tỷ đồng vốn đầu tư cho phát triển http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5213/Ha-Noi--Hon-242.000-ty-dong-von-dau-tu-cho-phat-trien.html Hà Nội: Hơn 242.000 tỷ đồng vốn đầu tư cho phát triển 4 tháng nữa có kịp thoái 17.000 tỷ đồng vốn ngoài ngành? http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5212/4-thang-nua-co-kip-thoai-17.000-ty-dong-von-ngoai-nganh.html 4 tháng nữa có kịp thoái 17.000 tỷ đồng vốn ngoài ngành? Thu nộp NSNN gần 1.190 tỷ đồng từ hậu kiểm http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5211/Thu-nop-NSNN-gan-1.190-ty-dong-tu-hau-kiem.html Thu nộp NSNN gần 1.190 tỷ đồng từ hậu kiểm Giám đốc ADB: Tăng trưởng kinh tế của Việt Nam sẽ vượt mức kỳ vọng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5210/Giam-doc-ADB--Tang-truong-kinh-te-cua-Viet-Nam-se-vuot-muc-ky-vong.html Giám đốc ADB: Tăng trưởng kinh tế của Việt Nam sẽ vượt mức kỳ vọng Hà Nội: 9 tháng, thu ngân sách đạt gần 106.000 tỷ đồng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5209/Ha-Noi--9-thang,-thu-ngan-sach-dat-gan-106.000-ty-dong.html Hà Nội: 9 tháng, thu ngân sách đạt gần 106.000 tỷ đồng Bình ổn giá không sử dụng ngân sách Nhà nước http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5208/Binh-on-gia-khong-su-dung-ngan-sach-Nha-nuoc.html Bình ổn giá không sử dụng ngân sách Nhà nước Hà Nội: Xã hội hóa xây dựng công trình văn hóa không có khả năng kinh doanh http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5207/Ha-Noi--Xa-hoi-hoa-xay-dung-cong-trinh-van-hoa-khong-co-kha-nang-kinh-doanh.html Hà Nội: Xã hội hóa xây dựng công trình văn hóa không có khả năng kinh doanh Hà Nội: Thành lập Tổ công tác liên ngành bình ổn thị trường http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5206/Ha-Noi--Thanh-lap-To-cong-tac-lien-nganh-binh-on-thi-truong.html Hà Nội: Thành lập Tổ công tác liên ngành bình ổn thị trường Ảnh hưởng của các yếu tố đầu vào đến giá thành sản phẩm sữa cho trẻ dưới 6 tuổi http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5204/Anh-huong-cua-cac-yeu-to-dau-vao-den-gia-thanh-san-pham-sua-cho-tre-duoi-6-tuoi.html Ảnh hưởng của các yếu tố đầu vào đến giá thành sản phẩm sữa cho trẻ dưới 6 tuổi CPI Hà Nội giảm 0,1% so với tháng trước http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5203/CPI-Ha-Noi-giam-0,1per-so-voi-thang-truoc.html CPI Hà Nội giảm 0,1% so với tháng trước Hơn 91% vốn vay nước ngoài dùng để đầu tư phát triển http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5202/Hon-91per-von-vay-nuoc-ngoai-dung-de-dau-tu-phat-trien.html Hơn 91% vốn vay nước ngoài dùng để đầu tư phát triển Bộ Tài chính ‘giải mã‘ về giá sữa http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5201/Bo-Tai-chinh-‘giai-ma‘-ve-gia-sua.html Bộ Tài chính ‘giải mã‘ về giá sữa Chính phủ phê duyệt Quyết định về bán cổ phần theo lô http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5199/Chinh-phu-phe-duyet-Quyet-dinh-ve-ban-co-phan-theo-lo.html Chính phủ phê duyệt Quyết định về bán cổ phần theo lô Quản lý và bình ổn giá sản phẩm sữa thực hiện theo đúng chủ trương của Chính phủ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5198/Quan-ly-va-binh-on-gia-san-pham-sua-thuc-hien-theo-dung-chu-truong-cua-Chinh-phu.html Quản lý và bình ổn giá sản phẩm sữa thực hiện theo đúng chủ trương của Chính phủ Bộ Tài chính sẽ soạn thảo 7 nghị định hướng dẫn Luật Ngân sách nhà nước 2015 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5197/Bo-Tai-chinh-se-soan-thao-7-nghi-dinh-huong-dan-Luat-Ngan-sach-nha-nuoc-2015.html Bộ Tài chính sẽ soạn thảo 7 nghị định hướng dẫn Luật Ngân sách nhà nước 2015 Hướng dẫn thủ tục nhập khẩu ô tô, xe máy miễn thuế http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5196/Huong-dan-thu-tuc-nhap-khau-o-to,-xe-may-mien-thue.html Hướng dẫn thủ tục nhập khẩu ô tô, xe máy miễn thuế VN trúng thầu bán 450.000 tấn gạo cho Philippines http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5194/VN-trung-thau-ban-450.000-tan-gao-cho-Philippines.html VN trúng thầu bán 450.000 tấn gạo cho Philippines Long Biên có thêm dự án tổ hợp nhà ở http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5193/Long-Bien-co-them-du-an-to-hop-nha-o.html Long Biên có thêm dự án tổ hợp nhà ở Hướng dẫn về miễn, giảm tiền sử dụng đất khi công nhận quyền sử dụng đất, nhà ở http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5192/Huong-dan-ve-mien,-giam-tien-su-dung-dat-khi-cong-nhan-quyen-su-dung-dat,-nha-o.html Hướng dẫn về miễn, giảm tiền sử dụng đất khi công nhận quyền sử dụng đất, nhà ở Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa 8 tháng tăng gần 13% so với cùng kỳ năm trước http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5191/Tong-kim-ngach-xuat-nhap-khau-hang-hoa-8-thang-tang-gan-13per-so-voi-cung-ky-nam-truoc.html Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa 8 tháng tăng gần 13% so với cùng kỳ năm trước Giá xăng dầu sẽ được điều chỉnh tăng? http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5190/Gia-xang-dau-se-duoc-dieu-chinh-tang.html Giá xăng dầu sẽ được điều chỉnh tăng? Chuẩn mực mới về đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5188/Chuan-muc-moi-ve-dao-duc-nghe-nghiep-ke-toan,-kiem-toan.html Chuẩn mực mới về đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán Giá xăng giảm, giá hàng hóa rục rịch tăng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5187/Gia-xang-giam,-gia-hang-hoa-ruc-rich-tang.html Giá xăng giảm, giá hàng hóa rục rịch tăng Phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5184/Phan-bo-von-dau-tu-phat-trien-nguon-ngan-sach-nha-nuoc-giai-doan-2016---2020.html Phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 Hỗ trợ thành lập Hiệp hội Tài chính vi mô http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5183/Ho-tro-thanh-lap-Hiep-hoi-Tai-chinh-vi-mo.html Hỗ trợ thành lập Hiệp hội Tài chính vi mô Tăng cường hợp tác giữa Bộ Tài chính và vật giá Cu Ba và Bộ Tài chính Việt Nam http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5182/Tang-cuong-hop-tac-giua-Bo-Tai-chinh-va-vat-gia-Cu-Ba-va-Bo-Tai-chinh-Viet-Nam.html Tăng cường hợp tác giữa Bộ Tài chính và vật giá Cu Ba và Bộ Tài chính Việt Nam Ngân hàng rục rịch tăng lãi suất http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5181/Ngan-hang-ruc-rich-tang-lai-suat.html Ngân hàng rục rịch tăng lãi suất Thời gian cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp chỉ còn 3 ngày http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5180/Thoi-gian-cap-Giay-chung-nhan-dang-ky-doanh-nghiep-chi-con-3-ngay.html Thời gian cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp chỉ còn 3 ngày Công ty Giống gia súc Hà Nội sẽ bán 2,2 triệu cổ phần vốn Nhà nước http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5179/Cong-ty-Giong-gia-suc-Ha-Noi-se-ban-2,2-trieu-co-phan-von-Nha-nuoc.html Công ty Giống gia súc Hà Nội sẽ bán 2,2 triệu cổ phần vốn Nhà nước 10 nền kinh tế có giá xăng cao nhất thế giới http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5178/10-nen-kinh-te-co-gia-xang-cao-nhat-the-gioi.html 10 nền kinh tế có giá xăng cao nhất thế giới Thu ngân sách cải thiện rõ nhờ tăng thuế http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5176/Thu-ngan-sach-cai-thien-ro-nho-tang-thue.html Thu ngân sách cải thiện rõ nhờ tăng thuế Hà Nội: Duyệt quy hoạch Khu chức năng đô thị Tây Tựu, diện tích 86,5 ha http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5175/Ha-Noi--Duyet-quy-hoach-Khu-chuc-nang-do-thi-Tay-Tuu,-dien-tich-86,5-ha.html Hà Nội: Duyệt quy hoạch Khu chức năng đô thị Tây Tựu, diện tích 86,5 ha Hà Lan sẽ hỗ trợ Hà Nội cải tạo môi trường nước sông Tô Lịch http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5174/Ha-Lan-se-ho-tro-Ha-Noi-cai-tao-moi-truong-nuoc-song-To-Lich.html Hà Lan sẽ hỗ trợ Hà Nội cải tạo môi trường nước sông Tô Lịch Hà Nội: Bổ sung hơn 53 tỷ đồng đầu tư 3 dự án cấp nước sạch http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5173/Ha-Noi--Bo-sung-hon-53-ty-dong-dau-tu-3-du-an-cap-nuoc-sach.html Hà Nội: Bổ sung hơn 53 tỷ đồng đầu tư 3 dự án cấp nước sạch Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC 22: tăng cường đối thoại chính sách và nâng cao năng lực giữa các nền kinh tế thành viên http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5172/Hoi-nghi-Bo-truong-Tai-chinh-APEC-22--tang-cuong-doi-thoai-chinh-sach-va-nang-cao-nang-luc-giua-cac-nen-kinh-te-thanh-vien.html Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC 22: tăng cường đối thoại chính sách và nâng cao năng lực giữa các nền kinh tế thành viên Cổ phần hóa DNNN chậm: Tốt vay, dày nợ xấu http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5171/Co-phan-hoa-DNNN-cham--Tot-vay,-day-no-xau.html Cổ phần hóa DNNN chậm: Tốt vay, dày nợ xấu Sẽ hình thành khu trồng cỏ nuôi bò sữa tự nhiên tại huyện Mê Linh http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5170/Se-hinh-thanh-khu-trong-co-nuoi-bo-sua-tu-nhien-tai-huyen-Me-Linh.html Sẽ hình thành khu trồng cỏ nuôi bò sữa tự nhiên tại huyện Mê Linh 6 vấn đề không thể bỏ qua khi mua chung cư trả góp http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5169/6-van-de-khong-the-bo-qua-khi-mua-chung-cu-tra-gop.html 6 vấn đề không thể bỏ qua khi mua chung cư trả góp Huy động thành công 300 tỷ đồng trái phiếu chính phủ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5168/Huy-dong-thanh-cong-300-ty-dong-trai-phieu-chinh-phu.html Huy động thành công 300 tỷ đồng trái phiếu chính phủ Triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5166/Trien-khai-thuc-hien-Quyet-dinh-cua-Thu-tuong-Chinh-phu-ve-viec-chuyen-don-vi-su-nghiep-cong-lap-thanh-cong-ty-co-phan.html Triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần Tháng 9: Giá sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi tiếp tục ổn định http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5165/Thang-9--Gia-san-pham-sua-danh-cho-tre-em-duoi-6-tuoi-tiep-tuc-on-dinh.html Tháng 9: Giá sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi tiếp tục ổn định TPHCM phát hành 3.000 tỷ đồng trái phiếu chính quyền địa phương http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5162/TPHCM-phat-hanh-3.000-ty-dong-trai-phieu-chinh-quyen-dia-phuong.html TPHCM phát hành 3.000 tỷ đồng trái phiếu chính quyền địa phương Thu chi NSNN 8 tháng đầu năm 2015 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5161/Thu-chi-NSNN-8-thang-dau-nam-2015.html Thu chi NSNN 8 tháng đầu năm 2015 Tổng thu NSNN 8 tháng tăng 7% so với cùng kỳ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5160/Tong-thu-NSNN-8-thang-tang-7per-so-voi-cung-ky.html Tổng thu NSNN 8 tháng tăng 7% so với cùng kỳ Phê duyệt quy hoạch trụ sở các tổng công ty tại khu đô thị mới Cầu Giấy http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5159/Phe-duyet-quy-hoach-tru-so-cac-tong-cong-ty-tai-khu-do-thi-moi-Cau-Giay.html Phê duyệt quy hoạch trụ sở các tổng công ty tại khu đô thị mới Cầu Giấy Các đơn vị ngành Tài chính đánh giá về hoạt động hải quan http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5158/Cac-don-vi-nganh-Tai-chinh-danh-gia-ve-hoat-dong-hai-quan.html Các đơn vị ngành Tài chính đánh giá về hoạt động hải quan Tổng cục Thuế: Sẽ có bộ phận chuyên về chuyển giá http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5157/Tong-cuc-Thue--Se-co-bo-phan-chuyen-ve-chuyen-gia.html Tổng cục Thuế: Sẽ có bộ phận chuyên về chuyển giá Nâng cao hiệu quả công tác quản lý phần vốn nhà nước tại DN http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5156/Nang-cao-hieu-qua-cong-tac-quan-ly-phan-von-nha-nuoc-tai-DN.html Nâng cao hiệu quả công tác quản lý phần vốn nhà nước tại DN Quyết liệt kéo giảm giá cước vận tải http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5155/Quyet-liet-keo-giam-gia-cuoc-van-tai.html Quyết liệt kéo giảm giá cước vận tải Hà Nội: Cho vay vốn với hộ mới thoát nghèo từ ngày 5.9 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5154/Ha-Noi--Cho-vay-von-voi-ho-moi-thoat-ngheo-tu-ngay-5.9.html Hà Nội: Cho vay vốn với hộ mới thoát nghèo từ ngày 5.9 Hà Nội đôn đốc tiến độ dự án cải tạo chung cư C1 Thành Công http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5153/Ha-Noi-don-doc-tien-do-du-an-cai-tao-chung-cu-C1-Thanh-Cong.html Hà Nội đôn đốc tiến độ dự án cải tạo chung cư C1 Thành Công Hà Nội phân bổ nguồn tăng thu ngân sách http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5151/Ha-Noi-phan-bo-nguon-tang-thu-ngan-sach.html Hà Nội phân bổ nguồn tăng thu ngân sách CPI tháng 9 có thể sẽ tiếp tục giảm theo giá xăng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5149/CPI-thang-9-co-the-se-tiep-tuc-giam-theo-gia-xang.html CPI tháng 9 có thể sẽ tiếp tục giảm theo giá xăng Bằng mọi giải pháp phấn đấu thu ngân sách nhà nước đạt và vượt dự toán http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5148/Bang-moi-giai-phap-phan-dau-thu-ngan-sach-nha-nuoc-dat-va-vuot-du-toan.html Bằng mọi giải pháp phấn đấu thu ngân sách nhà nước đạt và vượt dự toán Chi gần 2 nghìn tỷ đồng bổ sung cải cách tiền lương http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5147/Chi-gan-2-nghin-ty-dong-bo-sung-cai-cach-tien-luong.html Chi gần 2 nghìn tỷ đồng bổ sung cải cách tiền lương Đảng ủy Bộ Tài chính: Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5146/Dang-uy-Bo-Tai-chinh--Tiep-tuc-doi-moi,-nang-cao-chat-luong-cong-tac-tuyen-giao.html Đảng ủy Bộ Tài chính: Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo Tổng thu cân đối NSNN 8 tháng tăng 7% so với cùng kỳ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5145/Tong-thu-can-doi-NSNN-8-thang-tang-7per-so-voi-cung-ky.html Tổng thu cân đối NSNN 8 tháng tăng 7% so với cùng kỳ Bộ Tài chính đề nghị báo cáo tình hình bán vốn của DNNN http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5144/Bo-Tai-chinh-de-nghi-bao-cao-tinh-hinh-ban-von-cua-DNNN.html Bộ Tài chính đề nghị báo cáo tình hình bán vốn của DNNN 8 tháng đầu năm: Sản xuất tăng, xuất khẩu giảm http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5143/8-thang-dau-nam--San-xuat-tang,-xuat-khau-giam.html 8 tháng đầu năm: Sản xuất tăng, xuất khẩu giảm Quỹ bình ổn giá xăng dầu ước còn bao nhiêu tiền? http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5142/Quy-binh-on-gia-xang-dau-uoc-con-bao-nhieu-tien.html Quỹ bình ổn giá xăng dầu ước còn bao nhiêu tiền? Sửa đổi Luật thuế xuất nhập khẩu: Cải cách để hội nhập http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5139/Sua-doi-Luat-thue-xuat-nhap-khau--Cai-cach-de-hoi-nhap.html Sửa đổi Luật thuế xuất nhập khẩu: Cải cách để hội nhập Thứ trưởng Vũ Thị Mai: Tăng cường giám sát để hạn chế lạm thu phí http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5138/Thu-truong-Vu-Thi-Mai--Tang-cuong-giam-sat-de-han-che-lam-thu-phi.html Thứ trưởng Vũ Thị Mai: Tăng cường giám sát để hạn chế lạm thu phí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Triển lãm 70 năm Thành tựu kinh tế-xã hội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5137/Tong-Bi-thu-Nguyen-Phu-Trong-tham-Trien-lam-70-nam-Thanh-tuu-kinh-te-xa-hoi.html Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Triển lãm 70 năm Thành tựu kinh tế-xã hội Kinh tế Việt Nam 70 năm - những bước phát triển ấn tượng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5136/Kinh-te-Viet-Nam-70-nam---nhung-buoc-phat-trien-an-tuong.html Kinh tế Việt Nam 70 năm - những bước phát triển ấn tượng Vingroup ứng trước 1.000 tỷ giải quyết “điểm nóng” giao thông Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5134/Vingroup-ung-truoc-1.000-ty-giai-quyet-“diem-nong”-giao-thong-Ha-Noi.html Vingroup ứng trước 1.000 tỷ giải quyết “điểm nóng” giao thông Hà Nội Tăng cường hợp tác tài chính Việt Nam - Venezuela http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5133/Tang-cuong-hop-tac-tai-chinh-Viet-Nam---Venezuela.html Tăng cường hợp tác tài chính Việt Nam - Venezuela Chính sách tài chính mới có hiệu lực trong tháng 9/2015 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5132/Chinh-sach-tai-chinh-moi-co-hieu-luc-trong-thang-92015.html Chính sách tài chính mới có hiệu lực trong tháng 9/2015 Quy hoạch xây dựng Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia tại Cổ Loa http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5131/Quy-hoach-xay-dung-Trung-tam-Hoi-cho-trien-lam-quoc-gia-tai-Co-Loa.html Quy hoạch xây dựng Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia tại Cổ Loa Hà Nội quy hoạch phát triển sản xuất lúa theo hướng bền vững http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5128/Ha-Noi-quy-hoach-phat-trien-san-xuat-lua-theo-huong-ben-vung.html Hà Nội quy hoạch phát triển sản xuất lúa theo hướng bền vững Tăng cường quản lý quỹ tài chính ngoài NSNN http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5127/Tang-cuong-quan-ly-quy-tai-chinh-ngoai-NSNN.html Tăng cường quản lý quỹ tài chính ngoài NSNN Bộ Tài chính tham gia Triển lãm thành tựu Kinh tế - xã hội 2015 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5126/Bo-Tai-chinh-tham-gia-Trien-lam-thanh-tuu-Kinh-te---xa-hoi-2015.html Bộ Tài chính tham gia Triển lãm thành tựu Kinh tế - xã hội 2015 Thu ngân sách đạt hơn 578 nghìn tỷ đồng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5124/Thu-ngan-sach-dat-hon-578-nghin-ty-dong.html Thu ngân sách đạt hơn 578 nghìn tỷ đồng Tăng cường quản lý quỹ tài chính ngoài NSNN http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5123/Tang-cuong-quan-ly-quy-tai-chinh-ngoai-NSNN.html Tăng cường quản lý quỹ tài chính ngoài NSNN Bộ Tài chính trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tài chính Việt Nam” cho Đại sứ - Trưởng Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5122/Bo-Tai-chinh-trao-Ky-niem-chuong-“Vi-su-nghiep-Tai-chinh-Viet-Nam”-cho-Dai-su---Truong-Phai-doan-Lien-minh-Chau-Au-tai-Viet-Nam.html Bộ Tài chính trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tài chính Việt Nam” cho Đại sứ - Trưởng Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam Ngành Tài chính TP. Hồ Chí Minh kỷ niệm 40 năm thành lập http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5119/Nganh-Tai-chinh-TP.-Ho-Chi-Minh-ky-niem-40-nam-thanh-lap.html Ngành Tài chính TP. Hồ Chí Minh kỷ niệm 40 năm thành lập Tiếp bước xây dựng một nền Tài chính chính quy, hiện đại, minh bạch và hiệu quả http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5118/Tiep-buoc-xay-dung-mot-nen-Tai-chinh-chinh-quy,-hien-dai,-minh-bach-va-hieu-qua.html Tiếp bước xây dựng một nền Tài chính chính quy, hiện đại, minh bạch và hiệu quả Sở Tài chính Hà Nội đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5117/So-Tai-chinh-Ha-Noi-don-nhan-Huan-chuong-Doc-lap-hang-Ba.html Sở Tài chính Hà Nội đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba Xây dựng Hà Nội thành trung tâm tài chính ngân hàng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5116/Xay-dung-Ha-Noi-thanh-trung-tam-tai-chinh-ngan-hang.html Xây dựng Hà Nội thành trung tâm tài chính ngân hàng Hà Nội công khai các dự án xúc tiến đầu tư http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5113/Ha-Noi-cong-khai-cac-du-an-xuc-tien-dau-tu.html Hà Nội công khai các dự án xúc tiến đầu tư Sẽ tiếp tục mở rộng ưu đãi thuế Thu nhập doanh nghiệp http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5112/Se-tiep-tuc-mo-rong-uu-dai-thue-Thu-nhap-doanh-nghiep.html Sẽ tiếp tục mở rộng ưu đãi thuế Thu nhập doanh nghiệp Gặp mặt truyền thống cán bộ Tài mậu Khu V http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5111/Gap-mat-truyen-thong-can-bo-Tai-mau-Khu-V.html Gặp mặt truyền thống cán bộ Tài mậu Khu V CPI tháng 8 lần đầu tiên giảm trong 10 năm http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5110/CPI-thang-8-lan-dau-tien-giam-trong-10-nam.html CPI tháng 8 lần đầu tiên giảm trong 10 năm Công bố giá bồi thường thu hồi đất xây đường sắt đô thị Nhổn – Ga Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5109/Cong-bo-gia-boi-thuong-thu-hoi-dat-xay-duong-sat-do-thi-Nhon-–-Ga-Ha-Noi.html Công bố giá bồi thường thu hồi đất xây đường sắt đô thị Nhổn – Ga Hà Nội Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5106/Day-manh-cong-nghiep-hoa,-hien-dai-hoa-nong-nghiep,-nong-thon-gan-voi-xay-dung-nong-thon-moi.html Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới Sắp có thêm hai sản phẩm trái phiếu mới http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5105/Sap-co-them-hai-san-pham-trai-phieu-moi.html Sắp có thêm hai sản phẩm trái phiếu mới Hoàn thành nghĩa vụ tài chính mới được cấp “sổ đỏ” http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5104/Hoan-thanh-nghia-vu-tai-chinh-moi-duoc-cap-“so-do”.html Hoàn thành nghĩa vụ tài chính mới được cấp “sổ đỏ” Hà Nội không dàn trải trong thu hút vốn đầu tư http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5103/Ha-Noi-khong-dan-trai-trong-thu-hut-von-dau-tu.html Hà Nội không dàn trải trong thu hút vốn đầu tư Hội nghị Xúc tiến Đầu tư thành phố Hà Nội năm 2015 sẽ được tổ chức vào 24/8 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5098/Hoi-nghi-Xuc-tien-Dau-tu-thanh-pho-Ha-Noi-nam-2015-se-duoc-to-chuc-vao-248.html Hội nghị Xúc tiến Đầu tư thành phố Hà Nội năm 2015 sẽ được tổ chức vào 24/8 Khánh thành Nhà bia Ban kinh tài Trung ương Cục Miền Nam tại Đồng Nai http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5096/Khanh-thanh-Nha-bia-Ban-kinh-tai-Trung-uong-Cuc-Mien-Nam-tai-Dong-Nai.html Khánh thành Nhà bia Ban kinh tài Trung ương Cục Miền Nam tại Đồng Nai Từ 15 giờ ngày 19/8 xăng giảm 768 đồng/lít http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5095/Tu-15-gio-ngay-198-xang-giam-768-donglit.html Từ 15 giờ ngày 19/8 xăng giảm 768 đồng/lít Mở rộng phạm vi sửa đổi Luật Kế toán http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5092/Mo-rong-pham-vi-sua-doi-Luat-Ke-toan.html Mở rộng phạm vi sửa đổi Luật Kế toán Chủ động trong hội nhập tài chính quốc tế http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5091/Chu-dong-trong-hoi-nhap-tai-chinh-quoc-te.html Chủ động trong hội nhập tài chính quốc tế Bộ Tài chính kiến nghị dừng thu phí xe máy từ 1/1/2016 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5090/Bo-Tai-chinh-kien-nghi-dung-thu-phi-xe-may-tu-112016.html Bộ Tài chính kiến nghị dừng thu phí xe máy từ 1/1/2016 6 nhiệm vụ cải cách lớn của ngành Tài chính giai đoạn 2016-2020 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5089/6-nhiem-vu-cai-cach-lon-cua-nganh-Tai-chinh-giai-doan-2016-2020.html 6 nhiệm vụ cải cách lớn của ngành Tài chính giai đoạn 2016-2020 Tổng giám đốc đầu tiên của Sở Thuế quan và Thuế gián thu http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5085/Tong-giam-doc-dau-tien-cua-So-Thue-quan-va-Thue-gian-thu.html Tổng giám đốc đầu tiên của Sở Thuế quan và Thuế gián thu Hà Nội: Bảo đảm cung cầu hàng hóa, ổn định giá cả năm 2015 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5084/Ha-Noi--Bao-dam-cung-cau-hang-hoa,-on-dinh-gia-ca-nam-2015.html Hà Nội: Bảo đảm cung cầu hàng hóa, ổn định giá cả năm 2015 Bất động sản Hà Nội: “Cuộc chiến” chiều cao http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5081/Bat-dong-san-Ha-Noi--“Cuoc-chien”-chieu-cao.html Bất động sản Hà Nội: “Cuộc chiến” chiều cao Cần đẩy nhanh công tác GPMB các dự án quan trọng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5080/Can-day-nhanh-cong-tac-GPMB-cac-du-an-quan-trong.html Cần đẩy nhanh công tác GPMB các dự án quan trọng Nhiều hệ lụy với nền kinh tế Việt Nam http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5079/Nhieu-he-luy-voi-nen-kinh-te-Viet-Nam.html Nhiều hệ lụy với nền kinh tế Việt Nam Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tài chính lần thứ IV http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5078/Dai-hoi-Thi-dua-yeu-nuoc-nganh-Tai-chinh-lan-thu-IV.html Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tài chính lần thứ IV Ngành Thuế phấn đấu đạt và vượt dự toán thu NSNN http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5076/Nganh-Thue-phan-dau-dat-va-vuot-du-toan-thu-NSNN.html Ngành Thuế phấn đấu đạt và vượt dự toán thu NSNN 92% DN hài lòng với những thay đổi của chính sách, pháp luật về thuế http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5075/92per-DN-hai-long-voi-nhung-thay-doi-cua-chinh-sach,-phap-luat-ve-thue.html 92% DN hài lòng với những thay đổi của chính sách, pháp luật về thuế Thông tư 102/2015/TT-BTC hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2016 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5073/Thong-tu-1022015TT-BTC-huong-dan-xay-dung-du-toan-ngan-sach-nha-nuoc-(NSNN)-nam-2016.html Thông tư 102/2015/TT-BTC hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2016 Bãi bỏ một số khoản thu về phí và lệ phí trong công tác thú y http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5072/Bai-bo-mot-so-khoan-thu-ve-phi-va-le-phi-trong-cong-tac-thu-y.html Bãi bỏ một số khoản thu về phí và lệ phí trong công tác thú y Cơ quan nhà nước được áp dụng hình thức chỉ định thầu khi thuê trụ sở làm việc http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5070/Co-quan-nha-nuoc-duoc-ap-dung-hinh-thuc-chi-dinh-thau-khi-thue-tru-so-lam-viec.html Cơ quan nhà nước được áp dụng hình thức chỉ định thầu khi thuê trụ sở làm việc Bốn ưu tiên trong bố trí vốn ngân sách nhà nước http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5069/Bon-uu-tien-trong-bo-tri-von-ngan-sach-nha-nuoc.html Bốn ưu tiên trong bố trí vốn ngân sách nhà nước Thông tư 100/2015/TT-BTC hướng dẫn phát hành trái phiếu chính quyền địa phương (TPCQĐP) tại thị trường trong nước http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5067/Thong-tu-1002015TT-BTC-huong-dan-phat-hanh-trai-phieu-chinh-quyen-dia-phuong-(TPCQDP)-tai-thi-truong-trong-nuoc.html Thông tư 100/2015/TT-BTC hướng dẫn phát hành trái phiếu chính quyền địa phương (TPCQĐP) tại thị trường trong nước Các báo viết về Tài chính ngày 10/8/2015 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5066/Cac-bao-viet-ve-Tai-chinh-ngay-1082015.html Các báo viết về Tài chính ngày 10/8/2015 Quỹ Bình ổn giá xăng dầu còn dư gần 1.800 tỷ đồng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5065/Quy-Binh-on-gia-xang-dau-con-du-gan-1.800-ty-dong.html Quỹ Bình ổn giá xăng dầu còn dư gần 1.800 tỷ đồng Hà Nội tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư vào ngày 24/8 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5064/Ha-Noi-to-chuc-hoi-nghi-xuc-tien-dau-tu-vao-ngay-248.html Hà Nội tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư vào ngày 24/8 Liên Bộ Tài chính và KH &ĐT hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với hoạt động xúc tiến đầu tư http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5063/Lien-Bo-Tai-chinh-va-KH-&DT-huong-dan-co-che-quan-ly-tai-chinh-doi-voi-hoat-dong-xuc-tien-dau-tu.html Liên Bộ Tài chính và KH &ĐT hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với hoạt động xúc tiến đầu tư Hướng dẫn phát hành trái phiếu Chính phủ tại thị trường trong nước http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5062/Huong-dan-phat-hanh-trai-phieu-Chinh-phu-tai-thi-truong-trong-nuoc.html Hướng dẫn phát hành trái phiếu Chính phủ tại thị trường trong nước Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ chi tiêu tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5061/Bo-Tai-chinh-huong-dan-che-do-chi-tieu-to-chuc-Dai-hoi-Thi-dua-yeu-nuoc-toan-quoc-lan-thu-IX.html Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ chi tiêu tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX Tháng 6/2016, khai thác thương mại đường sắt Cát Linh - Hà Đông http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5060/Thang-62016,-khai-thac-thuong-mai-duong-sat-Cat-Linh---Ha-Dong.html Tháng 6/2016, khai thác thương mại đường sắt Cát Linh - Hà Đông Đào tạo trực tuyến khóa bồi dưỡng cập nhật kiến thức kinh tế tài chính và hội nhập năm 2015 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5058/Dao-tao-truc-tuyen-khoa-boi-duong-cap-nhat-kien-thuc-kinh-te-tai-chinh-va-hoi-nhap-nam-2015.html Đào tạo trực tuyến khóa bồi dưỡng cập nhật kiến thức kinh tế tài chính và hội nhập năm 2015 Hà Nội chuẩn bị nhân lực cho tuyến đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5057/Ha-Noi-chuan-bi-nhan-luc-cho-tuyen-duong-sat-do-thi-Cat-Linh-–-Ha-Dong.html Hà Nội chuẩn bị nhân lực cho tuyến đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông Cục Tin học và Thống kê tài chính đón nhận giấy khen "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5054/Cuc-Tin-hoc-va-Thong-ke-tai-chinh-don-nhan-giay-khen-Toan-dan-bao-ve-an-ninh-To-quoc.html Cục Tin học và Thống kê tài chính đón nhận giấy khen "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ tạm dừng mức thuế suất thuế xuất khẩu 5% đối với mặt hàng sắn http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5053/Bo-Tai-chinh-bao-cao-Thu-tuong-Chinh-phu-tam-dung-muc-thue-suat-thue-xuat-khau-5per-doi-voi-mat-hang-san.html Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ tạm dừng mức thuế suất thuế xuất khẩu 5% đối với mặt hàng sắn Cán bộ nào được sử dụng xe công trên 1 tỷ đồng? http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5052/Can-bo-nao-duoc-su-dung-xe-cong-tren-1-ty-dong.html Cán bộ nào được sử dụng xe công trên 1 tỷ đồng? Hội nghị Đại biểu điển hình tiên tiến ngành Thuế lần thứ IV http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5050/Hoi-nghi-Dai-bieu-dien-hinh-tien-tien-nganh-Thue-lan-thu-IV.html Hội nghị Đại biểu điển hình tiên tiến ngành Thuế lần thứ IV Thu ngân sách 7 tháng đạt xấp xỉ 60% dự toán cả năm http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5049/Thu-ngan-sach-7-thang-dat-xap-xi-60per-du-toan-ca-nam.html Thu ngân sách 7 tháng đạt xấp xỉ 60% dự toán cả năm Vốn huy động qua thị trường trái phiếu tăng mạnh http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5048/Von-huy-dong-qua-thi-truong-trai-phieu-tang-manh.html Vốn huy động qua thị trường trái phiếu tăng mạnh Chính sách tài chính mới có hiệu lực trong tháng 8/2015 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5044/Chinh-sach-tai-chinh-moi-co-hieu-luc-trong-thang-82015.html Chính sách tài chính mới có hiệu lực trong tháng 8/2015 Hà Đông đấu giá thành công nhiều khu đất trên địa bàn quận http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5043/Ha-Dong-dau-gia-thanh-cong-nhieu-khu-dat-tren-dia-ban-quan.html Hà Đông đấu giá thành công nhiều khu đất trên địa bàn quận Hà Nội: Thị trường ngày mưa chưa có biến động về giá http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5042/Ha-Noi--Thi-truong-ngay-mua-chua-co-bien-dong-ve-gia.html Hà Nội: Thị trường ngày mưa chưa có biến động về giá Xây Trường Đại học Y tế Công cộng tại quận Bắc Từ Liêm http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5041/Xay-Truong-Dai-hoc-Y-te-Cong-cong-tai-quan-Bac-Tu-Liem.html Xây Trường Đại học Y tế Công cộng tại quận Bắc Từ Liêm Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng thăm và làm việc tại Tuyên Quang http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5040/Bo-truong-Dinh-Tien-Dung-tham-va-lam-viec-tai-Tuyen-Quang.html Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng thăm và làm việc tại Tuyên Quang "Sẽ giữ mức bội chi NSNN không vượt quá 5% như Nghị quyết của Quốc hội đã đề ra” http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5039/Se-giu-muc-boi-chi-NSNN-khong-vuot-qua-5per-nhu-Nghi-quyet-cua-Quoc-hoi-da-de-ra”.html "Sẽ giữ mức bội chi NSNN không vượt quá 5% như Nghị quyết của Quốc hội đã đề ra” Chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5036/Chuyen-doi-don-vi-su-nghiep-cong-lap-thanh-cong-ty-co-phan.html Chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần Bộ Tài chính họp báo về cơ chế quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5032/Bo-Tai-chinh-hop-bao-ve-co-che-quan-ly,-su-dung-tai-san-Nha-nuoc.html Bộ Tài chính họp báo về cơ chế quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước Hội thảo đổi mới cơ chế tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5031/Hoi-thao-doi-moi-co-che-tu-chu-tai-chinh-doi-voi-don-vi-su-nghiep-cong-lap.html Hội thảo đổi mới cơ chế tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập Hà Nội duyệt quy hoạch xây dựng Khu nhà ở sinh thái Đồng Mai http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5030/Ha-Noi-duyet-quy-hoach-xay-dung-Khu-nha-o-sinh-thai-Dong-Mai.html Hà Nội duyệt quy hoạch xây dựng Khu nhà ở sinh thái Đồng Mai Học viện Tài chính: đẩy mạnh chương trình đào tạo chuyên sâu về đầu tư tài chính ở bậc sau đại học http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5029/Hoc-vien-Tai-chinh--day-manh-chuong-trinh-dao-tao-chuyen-sau-ve-dau-tu-tai-chinh-o-bac-sau-dai-hoc.html Học viện Tài chính: đẩy mạnh chương trình đào tạo chuyên sâu về đầu tư tài chính ở bậc sau đại học Trao giải Báo chí toàn quốc viết về ngành Tài chính và Kỷ niệm sâu sắc về Ngành Tài chính http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5028/Trao-giai-Bao-chi-toan-quoc-viet-ve-nganh-Tai-chinh-va-Ky-niem-sau-sac-ve-Nganh-Tai-chinh.html Trao giải Báo chí toàn quốc viết về ngành Tài chính và Kỷ niệm sâu sắc về Ngành Tài chính Các báo viết về Tài chính ngày 27/7/2015 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5027/Cac-bao-viet-ve-Tai-chinh-ngay-2772015.html Các báo viết về Tài chính ngày 27/7/2015 Hà Nội bổ sung 4 dự án vào danh mục gọi vốn đầu tư ngoài ngân sách http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5026/Ha-Noi-bo-sung-4-du-an-vao-danh-muc-goi-von-dau-tu-ngoai-ngan-sach.html Hà Nội bổ sung 4 dự án vào danh mục gọi vốn đầu tư ngoài ngân sách Bà Lê Thị Băng Tâm thay bà Mai Kiều Liên làm Chủ tịch HĐQT Vinamilk http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5024/Ba-Le-Thi-Bang-Tam-thay-ba-Mai-Kieu-Lien-lam-Chu-tich-HDQT-Vinamilk.html Bà Lê Thị Băng Tâm thay bà Mai Kiều Liên làm Chủ tịch HĐQT Vinamilk Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Bộ Tài chính http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5023/Thu-truong-Do-Hoang-Anh-Tuan-tai-dac-cu-Bi-thu-Dang-uy-Bo-Tai-chinh.html Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Bộ Tài chính Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng: IMF hỗ trợ hiệu quả quản lý tài chính công ở Việt Nam http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5022/Bo-truong-Dinh-Tien-Dung--IMF-ho-tro-hieu-qua-quan-ly-tai-chinh-cong-o-Viet-Nam.html Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng: IMF hỗ trợ hiệu quả quản lý tài chính công ở Việt Nam Các báo viết về Tài chính ngày 27/7/2015 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5021/Cac-bao-viet-ve-Tai-chinh-ngay-2772015.html Các báo viết về Tài chính ngày 27/7/2015 Triển lãm BĐS Việt Nam: Cơ hội tốt cho người mua nhà http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5019/Trien-lam-BDS-Viet-Nam--Co-hoi-tot-cho-nguoi-mua-nha.html Triển lãm BĐS Việt Nam: Cơ hội tốt cho người mua nhà Không IPO được vẫn chuyển thành công ty cổ phần http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5018/Khong-IPO-duoc-van-chuyen-thanh-cong-ty-co-phan.html Không IPO được vẫn chuyển thành công ty cổ phần Tăng cường hợp tác quốc tế trong cải cách quản lý tài chính công http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5017/Tang-cuong-hop-tac-quoc-te-trong-cai-cach-quan-ly-tai-chinh-cong.html Tăng cường hợp tác quốc tế trong cải cách quản lý tài chính công Triển lãm BĐS Việt Nam: Cơ hội tốt cho người mua nhà http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5016/Trien-lam-BDS-Viet-Nam--Co-hoi-tot-cho-nguoi-mua-nha.html Triển lãm BĐS Việt Nam: Cơ hội tốt cho người mua nhà Hà Nội: 7 tháng, huy động tín dụng đạt hơn 1.300 nghìn tỷ đồng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5014/Ha-Noi--7-thang,-huy-dong-tin-dung-dat-hon-1.300-nghin-ty-dong.html Hà Nội: 7 tháng, huy động tín dụng đạt hơn 1.300 nghìn tỷ đồng Cải cách để hội nhập và phát triển http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5013/Cai-cach-de-hoi-nhap-va-phat-trien.html Cải cách để hội nhập và phát triển Dành hơn 11.500 tỷ đồng chống ngập úng ở TP.HCM http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5012/Danh-hon-11.500-ty-dong-chong-ngap-ung-o-TP.HCM.html Dành hơn 11.500 tỷ đồng chống ngập úng ở TP.HCM Chỉ số giá tiêu dùng tháng 7 của Hà Nội tăng nhẹ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5011/Chi-so-gia-tieu-dung-thang-7-cua-Ha-Noi-tang-nhe.html Chỉ số giá tiêu dùng tháng 7 của Hà Nội tăng nhẹ Yêu cầu các đơn vị triển khai các nhiệm vụ thu NSNN đạt chỉ tiêu http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5010/Yeu-cau-cac-don-vi-trien-khai-cac-nhiem-vu-thu-NSNN-dat-chi-tieu.html Yêu cầu các đơn vị triển khai các nhiệm vụ thu NSNN đạt chỉ tiêu Công bố danh sách doanh nghiệp nợ thuế http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5009/Cong-bo-danh-sach-doanh-nghiep-no-thue.html Công bố danh sách doanh nghiệp nợ thuế Cổ phần hóa tăng tốc vào cuối năm http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5007/Co-phan-hoa-tang-toc-vao-cuoi-nam.html Cổ phần hóa tăng tốc vào cuối năm Các báo viết về Tài chính ngày 21/7/2015 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5006/Cac-bao-viet-ve-Tai-chinh-ngay-2172015.html Các báo viết về Tài chính ngày 21/7/2015 Công đoàn Bộ Tài chính đến dâng hương tại khu di tích lịch sử 27-7 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5005/Cong-doan-Bo-Tai-chinh-den-dang-huong-tai-khu-di-tich-lich-su-27-7.html Công đoàn Bộ Tài chính đến dâng hương tại khu di tích lịch sử 27-7 Giải Quần vợt chào mừng 70 năm ngày truyền thống ngành Tài chính http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5004/Giai-Quan-vot-chao-mung-70-nam-ngay-truyen-thong-nganh-Tai-chinh.html Giải Quần vợt chào mừng 70 năm ngày truyền thống ngành Tài chính Ông Huỳnh Quang Hải được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Tài chính http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5003/Ong-Huynh-Quang-Hai-duoc-bo-nhiem-lam-Thu-truong-Bo-Tai-chinh.html Ông Huỳnh Quang Hải được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Tài chính Bổ sung 250 triệu USD cho tuyến Cát Linh - Hà Đông http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/5000/Bo-sung-250-trieu-USD-cho-tuyen-Cat-Linh---Ha-Dong.html Bổ sung 250 triệu USD cho tuyến Cát Linh - Hà Đông Đảng bộ Bộ Tài chính: Phát huy lãnh đạo của Đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4999/Dang-bo-Bo-Tai-chinh--Phat-huy-lanh-dao-cua-Dang-trong-thuc-hien-nhiem-vu-chinh-tri.html Đảng bộ Bộ Tài chính: Phát huy lãnh đạo của Đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị Huy động hơn 1.836 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4998/Huy-dong-hon-1.836-ty-dong-trai-phieu-Chinh-phu.html Huy động hơn 1.836 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ Những bài học hay từ Đảng bộ các cơ quan ngành Tài chính http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4997/Nhung-bai-hoc-hay-tu-Dang-bo-cac-co-quan-nganh-Tai-chinh.html Những bài học hay từ Đảng bộ các cơ quan ngành Tài chính Hà Nội: 15/38 dự án đã trả nợ tiền sử dụng đất gần 219,4 tỷ đồng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4996/Ha-Noi--1538-du-an-da-tra-no-tien-su-dung-dat-gan-219,4-ty-dong.html Hà Nội: 15/38 dự án đã trả nợ tiền sử dụng đất gần 219,4 tỷ đồng Tổng cục Hải quan kỷ niệm 70 năm ngày thành lập và Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ 5 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4994/Tong-cuc-Hai-quan-ky-niem-70-nam-ngay-thanh-lap-va-Hoi-nghi-dien-hinh-tien-tien-lan-thu-5.html Tổng cục Hải quan kỷ niệm 70 năm ngày thành lập và Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ 5 Giải thể thao chào mừng 70 năm ngày truyền thống ngành Tài chính http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4993/Giai-the-thao-chao-mung-70-nam-ngay-truyen-thong-nganh-Tai-chinh.html Giải thể thao chào mừng 70 năm ngày truyền thống ngành Tài chính Hiệu quả từ phong trào thi đua khen thưởng của ngành Hải quan http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4992/Hieu-qua-tu-phong-trao-thi-dua-khen-thuong-cua-nganh-Hai-quan.html Hiệu quả từ phong trào thi đua khen thưởng của ngành Hải quan Liên Bộ Tài chính và GTVT đề xuất dừng thu phí bảo trì đường bộ xe máy http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4991/Lien-Bo-Tai-chinh-va-GTVT-de-xuat-dung-thu-phi-bao-tri-duong-bo-xe-may.html Liên Bộ Tài chính và GTVT đề xuất dừng thu phí bảo trì đường bộ xe máy Ngành Hải quan: quyết tâm đoàn kết, siết chặt kỷ cương, kỷ luật để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4990/Nganh-Hai-quan--quyet-tam-doan-ket,-siet-chat-ky-cuong,-ky-luat-de-hoan-thanh-xuat-sac-nhiem-vu.html Ngành Hải quan: quyết tâm đoàn kết, siết chặt kỷ cương, kỷ luật để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Trao giải cuộc thi viết về 70 năm Hải quan Việt Nam xây dựng và trưởng thành http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4989/Trao-giai-cuoc-thi-viet-ve-70-nam-Hai-quan-Viet-Nam-xay-dung-va-truong-thanh.html Trao giải cuộc thi viết về 70 năm Hải quan Việt Nam xây dựng và trưởng thành Kinh tế đi lên, bất động sản cho thuê vẫn chật vật http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4988/Kinh-te-di-len,-bat-dong-san-cho-thue-van-chat-vat.html Kinh tế đi lên, bất động sản cho thuê vẫn chật vật Cơ hội tái cơ cấu ngành nông nghiệp Thủ đô http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4987/Co-hoi-tai-co-cau-nganh-nong-nghiep-Thu-do.html Cơ hội tái cơ cấu ngành nông nghiệp Thủ đô Hết tháng 6/2015: Ngành Hải quan thu ngân sách đạt 125.617 tỷ đồng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4986/Het-thang-62015--Nganh-Hai-quan-thu-ngan-sach-dat-125.617-ty-dong.html Hết tháng 6/2015: Ngành Hải quan thu ngân sách đạt 125.617 tỷ đồng Hết tháng 6/2015: Ngành Hải quan thu ngân sách đạt 125.617 tỷ đồng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4985/Het-thang-62015--Nganh-Hai-quan-thu-ngan-sach-dat-125.617-ty-dong.html Hết tháng 6/2015: Ngành Hải quan thu ngân sách đạt 125.617 tỷ đồng Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng: Thị trường phục hồi do đầu cơ là không đúng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4983/Bo-truong-Trinh-Dinh-Dung--Thi-truong-phuc-hoi-do-dau-co-la-khong-dung.html Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng: Thị trường phục hồi do đầu cơ là không đúng Hải quan TP. Hồ Chí Minh đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4982/Hai-quan-TP.-Ho-Chi-Minh-don-nhan-Huan-chuong-Doc-lap-hang-Ba.html Hải quan TP. Hồ Chí Minh đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba Uỷ viên Bộ Chính trị được ở biệt thự đến 500 m2 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4981/Uy-vien-Bo-Chinh-tri-duoc-o-biet-thu-den-500-m2.html Uỷ viên Bộ Chính trị được ở biệt thự đến 500 m2 Thu nộp ngân sách 761 tỷ đồng từ kiểm tra sau thông quan http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4980/Thu-nop-ngan-sach-761-ty-dong-tu-kiem-tra-sau-thong-quan.html Thu nộp ngân sách 761 tỷ đồng từ kiểm tra sau thông quan Chức năng, nhiệm vụ mới của Kho bạc Nhà nước http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4978/Chuc-nang,-nhiem-vu-moi-cua-Kho-bac-Nha-nuoc.html Chức năng, nhiệm vụ mới của Kho bạc Nhà nước Thanh tra Bộ Tài chính tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác thanh tra http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4977/Thanh-tra-Bo-Tai-chinh-tang-cuong-boi-duong-nghiep-vu-cho-can-bo-lam-cong-tac-thanh-tra.html Thanh tra Bộ Tài chính tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác thanh tra Dự kiến khảo sát 200 hiệp hội về thuế, hải quan trong năm 2015 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4976/Du-kien-khao-sat-200-hiep-hoi-ve-thue,-hai-quan-trong-nam-2015.html Dự kiến khảo sát 200 hiệp hội về thuế, hải quan trong năm 2015 Dự toán thu NSNN 2016 phải sát khả năng thu năm 2015 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4975/Du-toan-thu-NSNN-2016-phai-sat-kha-nang-thu-nam-2015.html Dự toán thu NSNN 2016 phải sát khả năng thu năm 2015 Cán cân thu, chi vẫn tiềm ẩn mối lo http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4973/Can-can-thu,-chi-van-tiem-an-moi-lo.html Cán cân thu, chi vẫn tiềm ẩn mối lo Chậm cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước: Xử lý trách nhiệm cá nhân http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4972/Cham-co-phan-hoa-doanh-nghiep-nha-nuoc--Xu-ly-trach-nhiem-ca-nhan.html Chậm cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước: Xử lý trách nhiệm cá nhân Quyết liệt thực hiện tái cơ cấu DNNN http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4971/Quyet-liet-thuc-hien-tai-co-cau-DNNN.html Quyết liệt thực hiện tái cơ cấu DNNN Kho bạc Nhà nước: Tăng tốc giải ngân vốn đầu tư http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4970/Kho-bac-Nha-nuoc--Tang-toc-giai-ngan-von-dau-tu.html Kho bạc Nhà nước: Tăng tốc giải ngân vốn đầu tư Truy nguyên nhân, tìm giải pháp cho các vấn đề bức xúc http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4966/Truy-nguyen-nhan,-tim-giai-phap-cho-cac-van-de-buc-xuc.html Truy nguyên nhân, tìm giải pháp cho các vấn đề bức xúc Cơ quan Thuế được thuê công ty kiểm toán độc lập http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4965/Co-quan-Thue-duoc-thue-cong-ty-kiem-toan-doc-lap.html Cơ quan Thuế được thuê công ty kiểm toán độc lập Di dời chợ đầu mối Long Biên? http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4964/Di-doi-cho-dau-moi-Long-Bien.html Di dời chợ đầu mối Long Biên? Tháo gỡ vướng mắc về cơ chế Nhà nước thanh toán bằng quỹ đất cho Nhà đầu tư http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4963/Thao-go-vuong-mac-ve-co-che-Nha-nuoc-thanh-toan-bang-quy-dat-cho-Nha-dau-tu.html Tháo gỡ vướng mắc về cơ chế Nhà nước thanh toán bằng quỹ đất cho Nhà đầu tư Các báo viết về Tài chính ngày 7/7/2015 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4962/Cac-bao-viet-ve-Tai-chinh-ngay-772015.html Các báo viết về Tài chính ngày 7/7/2015 Dẹp nạn “loạn” thu http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4960/Dep-nan-“loan”-thu.html Dẹp nạn “loạn” thu HĐND TP Hà Nội thực hiện chất vấn 3 nhóm vấn đề http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4959/HDND-TP-Ha-Noi-thuc-hien-chat-van-3-nhom-van-de.html HĐND TP Hà Nội thực hiện chất vấn 3 nhóm vấn đề Hà Nội: Thu ngân sách Nhà nước đạt trên 51% http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4957/Ha-Noi--Thu-ngan-sach-Nha-nuoc-dat-tren-51per.html Hà Nội: Thu ngân sách Nhà nước đạt trên 51% 257 nhóm kiến nghị của cử tri gửi tới HĐND TP http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4956/257-nhom-kien-nghi-cua-cu-tri-gui-toi-HDND-TP.html 257 nhóm kiến nghị của cử tri gửi tới HĐND TP ODA Nhật Bản góp phần cải thiện cơ sở hạ tầng và phát triển kinh tế xã hội Việt Nam http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4955/ODA-Nhat-Ban-gop-phan-cai-thien-co-so-ha-tang-va-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-Viet-Nam.html ODA Nhật Bản góp phần cải thiện cơ sở hạ tầng và phát triển kinh tế xã hội Việt Nam Ngăn ngừa hành vi buôn lậu của nhân viên hàng không http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4954/Ngan-ngua-hanh-vi-buon-lau-cua-nhan-vien-hang-khong.html Ngăn ngừa hành vi buôn lậu của nhân viên hàng không Hà Nội: Sẽ công khai 200 DN nợ thuế lớn nhất trước 10/7 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4953/Ha-Noi--Se-cong-khai-200-DN-no-thue-lon-nhat-truoc-107.html Hà Nội: Sẽ công khai 200 DN nợ thuế lớn nhất trước 10/7 Hà Nội: Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong cải cách TTHC http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4952/Ha-Noi--Tang-cuong-trach-nhiem-nguoi-dung-dau-trong-cai-cach-TTHC.html Hà Nội: Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong cải cách TTHC Hội nghị xúc tiến đầu tư tại Hoa Kỳ sẽ mở ra triển vọng mới với Việt Nam http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4950/Hoi-nghi-xuc-tien-dau-tu-tai-Hoa-Ky-se-mo-ra-trien-vong-moi-voi-Viet-Nam.html Hội nghị xúc tiến đầu tư tại Hoa Kỳ sẽ mở ra triển vọng mới với Việt Nam Những triển vọng mới trong quan hệ đầu tư thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4949/Nhung-trien-vong-moi-trong-quan-he-dau-tu-thuong-mai-Viet-Nam---Hoa-Ky.html Những triển vọng mới trong quan hệ đầu tư thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ Lên kế hoạch kiểm tra chấp hành pháp luật giá tại doanh nghiệp http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4948/Len-ke-hoach-kiem-tra-chap-hanh-phap-luat-gia-tai-doanh-nghiep.html Lên kế hoạch kiểm tra chấp hành pháp luật giá tại doanh nghiệp Cục Thuế Hà Nội hỗ trợ thu nộp thuế hộ, cá nhân kinh doanh http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4947/Cuc-Thue-Ha-Noi-ho-tro-thu-nop-thue-ho,-ca-nhan-kinh-doanh.html Cục Thuế Hà Nội hỗ trợ thu nộp thuế hộ, cá nhân kinh doanh Triển khai Nghị quyết 19: Thủ tướng chưa hài lòng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4945/Trien-khai-Nghi-quyet-19--Thu-tuong-chua-hai-long.html Triển khai Nghị quyết 19: Thủ tướng chưa hài lòng Lập quy hoạch đô thị khu vực Hồ Gươm và các tuyến phố xung quanh http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4944/Lap-quy-hoach-do-thi-khu-vuc-Ho-Guom-va-cac-tuyen-pho-xung-quanh.html Lập quy hoạch đô thị khu vực Hồ Gươm và các tuyến phố xung quanh Việt Nam tham gia Ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng châu Á http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4942/Viet-Nam-tham-gia-Ngan-hang-Dau-tu-Co-so-ha-tang-chau-A.html Việt Nam tham gia Ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng châu Á Sẽ kiểm tra một loạt các mặt hàng bình ổn giá http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4941/Se-kiem-tra-mot-loat-cac-mat-hang-binh-on-gia.html Sẽ kiểm tra một loạt các mặt hàng bình ổn giá Các ngân hàng thương mại đều được thực hiện bảo lãnh nhà ở http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4940/Cac-ngan-hang-thuong-mai-deu-duoc-thuc-hien-bao-lanh-nha-o.html Các ngân hàng thương mại đều được thực hiện bảo lãnh nhà ở Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2015 ngành Tài chính: Thực hiện thu chi NSNN đồng bộ, tích cực, hiệu quả http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4939/Hoi-nghi-so-ket-6-thang-dau-nam-2015-nganh-Tai-chinh--Thuc-hien-thu-chi-NSNN-dong-bo,-tich-cuc,-hieu-qua.html Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2015 ngành Tài chính: Thực hiện thu chi NSNN đồng bộ, tích cực, hiệu quả Xác định trách nhiệm sử dụng Quỹ hỗ trợ sắp xếp DN http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4938/Xac-dinh-trach-nhiem-su-dung-Quy-ho-tro-sap-xep-DN.html Xác định trách nhiệm sử dụng Quỹ hỗ trợ sắp xếp DN Lưu ý hàng loạt Luật hỗ trợ kinh doanh hiệu lực từ 1/7/2015 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4937/Luu-y-hang-loat-Luat-ho-tro-kinh-doanh-hieu-luc-tu-172015.html Lưu ý hàng loạt Luật hỗ trợ kinh doanh hiệu lực từ 1/7/2015 Ngành Tài chính: Tiếp tục thực hiện chính sách tài khóa chặt chẽ, hiệu quả http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4935/Nganh-Tai-chinh--Tiep-tuc-thuc-hien-chinh-sach-tai-khoa-chat-che,-hieu-qua.html Ngành Tài chính: Tiếp tục thực hiện chính sách tài khóa chặt chẽ, hiệu quả Phó Thủ tướng: "Có nơi làm chưa tốt, chưa nghiêm" việc cổ phần hóa http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4934/Pho-Thu-tuong--Co-noi-lam-chua-tot,-chua-nghiem-viec-co-phan-hoa.html Phó Thủ tướng: "Có nơi làm chưa tốt, chưa nghiêm" việc cổ phần hóa SCIC sẽ rót vốn xây Trung tâm hành chính Thái Bình http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4933/SCIC-se-rot-von-xay-Trung-tam-hanh-chinh-Thai-Binh.html SCIC sẽ rót vốn xây Trung tâm hành chính Thái Bình Bộ Tài chính đề nghị chấn chỉnh tình trạng ‘loạn‘ thu phí, lệ phí ( http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4932/Bo-Tai-chinh-de-nghi-chan-chinh-tinh-trang-‘loan‘-thu-phi,-le-phi-(.html Bộ Tài chính đề nghị chấn chỉnh tình trạng ‘loạn‘ thu phí, lệ phí ( Quyết liệt điều hành để đảm bảo tăng trưởng kinh tế bền vững http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4931/Quyet-liet-dieu-hanh-de-dam-bao-tang-truong-kinh-te-ben-vung.html Quyết liệt điều hành để đảm bảo tăng trưởng kinh tế bền vững Chỉ số giá tiêu dùng tháng 6/2015 tăng 0,35% http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4930/Chi-so-gia-tieu-dung-thang-62015-tang-0,35per.html Chỉ số giá tiêu dùng tháng 6/2015 tăng 0,35% Bảo lãnh dự án bất động sản: Liệu có rủi ro? http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4928/Bao-lanh-du-an-bat-dong-san--Lieu-co-rui-ro.html Bảo lãnh dự án bất động sản: Liệu có rủi ro? Từ 1/7, Việt kiều được mua nhà như người trong nước http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4927/Tu-17,-Viet-kieu-duoc-mua-nha-nhu-nguoi-trong-nuoc.html Từ 1/7, Việt kiều được mua nhà như người trong nước Tăng cường kiểm tra thực hiện bình ổn giá sữa cho trẻ em dưới 06 tuổi http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4926/Tang-cuong-kiem-tra-thuc-hien-binh-on-gia-sua-cho-tre-em-duoi-06-tuoi.html Tăng cường kiểm tra thực hiện bình ổn giá sữa cho trẻ em dưới 06 tuổi Ngày 26/6, khởi công dự án phát triển cơ sở hạ tầng khu CNC Hòa Lạc http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4925/Ngay-266,-khoi-cong-du-an-phat-trien-co-so-ha-tang-khu-CNC-Hoa-Lac.html Ngày 26/6, khởi công dự án phát triển cơ sở hạ tầng khu CNC Hòa Lạc Hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4924/Hoan-thien-he-thong-chi-tieu-ke-hoach-phat-trien-kinh-te---xa-hoi.html Hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội: Tuyên truyền thu, nộp thuế hộ, cá nhân kinh doanh http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4923/Ha-Noi--Tuyen-truyen-thu,-nop-thue-ho,-ca-nhan-kinh-doanh.html Hà Nội: Tuyên truyền thu, nộp thuế hộ, cá nhân kinh doanh Nhiệm kỳ của Tổng Kiểm toán nhà nước được chốt lại là 5 năm http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4922/Nhiem-ky-cua-Tong-Kiem-toan-nha-nuoc-duoc-chot-lai-la-5-nam.html Nhiệm kỳ của Tổng Kiểm toán nhà nước được chốt lại là 5 năm Dư nợ tín dụng tăng cao nhất trong 3 năm qua http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4920/Du-no-tin-dung-tang-cao-nhat-trong-3-nam-qua.html Dư nợ tín dụng tăng cao nhất trong 3 năm qua Hà Nội là điểm đến có giá cả phải chăng nhất thế giới http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4919/Ha-Noi-la-diem-den-co-gia-ca-phai-chang-nhat-the-gioi.html Hà Nội là điểm đến có giá cả phải chăng nhất thế giới Bán 100% cổ phần Thương mại Dịch vụ Tràng Thi cao gấp 8 lần khởi điểm http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4918/Ban-100per-co-phan-Thuong-mai-Dich-vu-Trang-Thi-cao-gap-8-lan-khoi-diem.html Bán 100% cổ phần Thương mại Dịch vụ Tràng Thi cao gấp 8 lần khởi điểm Nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài chính đầu tư và tiến độ giải ngân năm 2015 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4917/Nang-cao-hieu-qua-cong-tac-quan-ly-tai-chinh-dau-tu-va-tien-do-giai-ngan-nam-2015.html Nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài chính đầu tư và tiến độ giải ngân năm 2015 Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư nhà nước http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4916/Day-nhanh-tien-do-giai-ngan-von-dau-tu-nha-nuoc.html Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư nhà nước Liên Bộ Tài chính-Công thương công bố thông tin điều hành xăng dầu http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4912/Lien-Bo-Tai-chinh-Cong-thuong-cong-bo-thong-tin-dieu-hanh-xang-dau.html Liên Bộ Tài chính-Công thương công bố thông tin điều hành xăng dầu Hà Nội: 6 tháng thu nội địa ước đạt 66.200 tỷ đồng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4911/Ha-Noi--6-thang-thu-noi-dia-uoc-dat-66.200-ty-dong.html Hà Nội: 6 tháng thu nội địa ước đạt 66.200 tỷ đồng Báo chí ngành Tài chính ngày càng có nhiều đóng góp thiết thực http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4910/Bao-chi-nganh-Tai-chinh-ngay-cang-co-nhieu-dong-gop-thiet-thuc.html Báo chí ngành Tài chính ngày càng có nhiều đóng góp thiết thực Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu “Tăng cường xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản nguồn vốn đầu tư công” http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4908/Uy-ban-nhan-dan-thanh-pho-Ha-Noi-yeu-cau-“Tang-cuong-xu-ly-no-dong-xay-dung-co-ban--nguon-von-dau-tu-cong”.html Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu “Tăng cường xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản nguồn vốn đầu tư công” Tiền lại đổ vào đất http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4907/Tien-lai-do-vao-dat.html Tiền lại đổ vào đất Thu phí đảm bảo có lợi nhuận phù hợp là “hết sức vô lý” http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4906/Thu-phi-dam-bao-co-loi-nhuan-phu-hop-la-“het-suc-vo-ly”.html Thu phí đảm bảo có lợi nhuận phù hợp là “hết sức vô lý” Thay đổi tư duy quản lý chi tiêu nguồn ngân sách http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4905/Thay-doi-tu-duy-quan-ly-chi-tieu-nguon-ngan-sach.html Thay đổi tư duy quản lý chi tiêu nguồn ngân sách Năm 2020: Hầu hết các dịch vụ tài chính công được cung cấp trực tuyến mức độ 3 – 4 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4904/Nam-2020--Hau-het-cac-dich-vu-tai-chinh-cong-duoc-cung-cap-truc-tuyen-muc-do-3-–-4.html Năm 2020: Hầu hết các dịch vụ tài chính công được cung cấp trực tuyến mức độ 3 – 4 Nhiều bất hợp lý trong công tác quản lý thuế http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4903/Nhieu-bat-hop-ly-trong-cong-tac-quan-ly-thue.html Nhiều bất hợp lý trong công tác quản lý thuế Nhiều bất hợp lý trong công tác quản lý thuế http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4902/Nhieu-bat-hop-ly-trong-cong-tac-quan-ly-thue.html Nhiều bất hợp lý trong công tác quản lý thuế Cho phép Nghệ An sử dụng nguồn tăng thu ngân sách http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4901/Cho-phep-Nghe-An-su-dung-nguon-tang-thu-ngan-sach.html Cho phép Nghệ An sử dụng nguồn tăng thu ngân sách Sử dụng quỹ từ ngân sách Nhà nước sai mục đích bị phạt tới 30 triệu đồng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4900/Su-dung-quy-tu-ngan-sach-Nha-nuoc-sai-muc-dich-bi-phat-toi-30-trieu-dong.html Sử dụng quỹ từ ngân sách Nhà nước sai mục đích bị phạt tới 30 triệu đồng Xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4897/Xac-dinh-gia-khoi-diem-de-dau-gia-quyen-su-dung-dat.html Xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất Sắp phát hành 11.800 tỷ đồng trái phiếu chính quyền địa phương http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4896/Sap-phat-hanh-11.800-ty-dong-trai-phieu-chinh-quyen-dia-phuong.html Sắp phát hành 11.800 tỷ đồng trái phiếu chính quyền địa phương Đề xuất 3.200 tỷ đồng xây thêm nhà ga quốc tế tại Đà Nẵng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4895/De-xuat-3.200-ty-dong-xay-them-nha-ga-quoc-te-tai-Da-Nang.html Đề xuất 3.200 tỷ đồng xây thêm nhà ga quốc tế tại Đà Nẵng Cầu nối giữa chính quyền TP Hà Nội với doanh nghiệp http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4894/Cau-noi-giua-chinh-quyen-TP-Ha-Noi-voi-doanh-nghiep.html Cầu nối giữa chính quyền TP Hà Nội với doanh nghiệp Tổng công ty 36 làm chủ đầu tư cải tạo chung cư B6 Giảng Võ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4891/Tong-cong-ty-36-lam-chu-dau-tu-cai-tao-chung-cu-B6-Giang-Vo.html Tổng công ty 36 làm chủ đầu tư cải tạo chung cư B6 Giảng Võ Dự án sử dụng vốn ngân sách và TPCP: Tạm ứng không quá 30% http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4890/Du-an-su-dung-von-ngan-sach-va-TPCP--Tam-ung-khong-qua-30per.html Dự án sử dụng vốn ngân sách và TPCP: Tạm ứng không quá 30% Hướng dẫn xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4889/Huong-dan-xac-dinh-gia-khoi-diem-de-dau-gia-quyen-su-dung-dat.html Hướng dẫn xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất Hà Nội dự kiến thu ngân sách 6 tháng đạt 51,1% dự toán http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4885/Ha-Noi-du-kien-thu-ngan-sach-6-thang-dat-51,1per-du-toan.html Hà Nội dự kiến thu ngân sách 6 tháng đạt 51,1% dự toán Quốc hội thông qua Quyết toán NSNN năm 2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4884/Quoc-hoi-thong-qua-Quyet-toan-NSNN-nam-2013.html Quốc hội thông qua Quyết toán NSNN năm 2013 4 mức đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4883/4-muc-danh-gia,-phan-loai-can-bo,-cong-chuc,-vien-chuc.html 4 mức đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức Tăng chi cho nông nghiệp, nông thôn cao hơn tăng chi ngân sách http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4882/Tang-chi-cho-nong-nghiep,-nong-thon-cao-hon-tang-chi-ngan-sach.html Tăng chi cho nông nghiệp, nông thôn cao hơn tăng chi ngân sách Các báo viết về Tài chính ngày 11/6/2015 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4877/Cac-bao-viet-ve-Tai-chinh-ngay-1162015.html Các báo viết về Tài chính ngày 11/6/2015 Sửa đổi Thông tư 05/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính Siết chặt và đưa vào nề nếp http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4876/Sua-doi-Thong-tu-052014TT-BTC-cua-Bo-Tai-chinh-Siet-chat-va-dua-vao-ne-nep.html Sửa đổi Thông tư 05/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính Siết chặt và đưa vào nề nếp Dự án nút giao giữa cầu Thanh Trì với QL5: Bàn giao mặt bằng trước 30/6 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4875/Du-an-nut-giao-giua-cau-Thanh-Tri-voi-QL5--Ban-giao-mat-bang-truoc-306.html Dự án nút giao giữa cầu Thanh Trì với QL5: Bàn giao mặt bằng trước 30/6 Chủ động điều hành và giữ vững cân đối NSNN năm 2015 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4874/Chu-dong-dieu-hanh-va-giu-vung-can-doi-NSNN-nam-2015.html Chủ động điều hành và giữ vững cân đối NSNN năm 2015 Bộ Tài chính chủ động với những thách thức tác động đến thực hiện thu - chi ngân sách nhà nước http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4873/Bo-Tai-chinh-chu-dong-voi-nhung-thach-thuc-tac-dong-den-thuc-hien-thu---chi-ngan-sach-nha-nuoc.html Bộ Tài chính chủ động với những thách thức tác động đến thực hiện thu - chi ngân sách nhà nước Hà Nội: Điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu công viên Yên Sở http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4872/Ha-Noi--Dieu-chinh-quy-hoach-chi-tiet-khu-cong-vien-Yen-So.html Hà Nội: Điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu công viên Yên Sở TP.HCM: Cổ phần hóa DN vẫn chậm so với tiến độ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4869/TP.HCM--Co-phan-hoa-DN-van-cham-so-voi-tien-do.html TP.HCM: Cổ phần hóa DN vẫn chậm so với tiến độ Tăng cường thanh kiểm tra, chống thất thu ngân sách http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4868/Tang-cuong-thanh-kiem-tra,-chong-that-thu-ngan-sach.html Tăng cường thanh kiểm tra, chống thất thu ngân sách Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh: ‘Triển khai Nghị định 67 không phải là quá chậm‘ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4867/Pho-Thu-tuong-Vu-Van-Ninh--‘Trien-khai-Nghi-dinh-67-khong-phai-la-qua-cham‘.html Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh: ‘Triển khai Nghị định 67 không phải là quá chậm‘ Doanh nghiệp nhà nước thu gần 8.600 tỷ đồng từ thoái vốn http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4865/Doanh-nghiep-nha-nuoc-thu-gan-8.600-ty-dong-tu-thoai-von.html Doanh nghiệp nhà nước thu gần 8.600 tỷ đồng từ thoái vốn Hà Nội sẽ cấp giấy phép cho các điểm bán vải thiều lưu động http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4864/Ha-Noi-se-cap-giay-phep-cho-cac-diem-ban-vai-thieu-luu-dong.html Hà Nội sẽ cấp giấy phép cho các điểm bán vải thiều lưu động 22 ngân hàng phối hợp với hải quan thu ngân sách http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4863/22-ngan-hang-phoi-hop-voi-hai-quan-thu-ngan-sach.html 22 ngân hàng phối hợp với hải quan thu ngân sách Đổi mới cơ chế tài chính đơn vị sự nghiệp công: Phải gắn với việc đảm bảo quyền lợi của người dân và chất lượng dịch vụ sự nghiệp công phải tăng lên http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4862/Doi-moi-co-che-tai-chinh-don-vi-su-nghiep-cong--Phai-gan-voi-viec-dam-bao-quyen-loi-cua-nguoi-dan-va-chat-luong-dich-vu-su-nghiep-cong-phai-tang-len.html Đổi mới cơ chế tài chính đơn vị sự nghiệp công: Phải gắn với việc đảm bảo quyền lợi của người dân và chất lượng dịch vụ sự nghiệp công phải tăng lên Báo cáo ngân sách nhà nước sẽ không còn đóng dấu ‘mật‘ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4860/Bao-cao-ngan-sach-nha-nuoc-se-khong-con-dong-dau-‘mat‘.html Báo cáo ngân sách nhà nước sẽ không còn đóng dấu ‘mật‘ Giá xăng dầu: Doanh nghiệp taxi mong muốn ổn định http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4859/Gia-xang-dau--Doanh-nghiep-taxi-mong-muon-on-dinh.html Giá xăng dầu: Doanh nghiệp taxi mong muốn ổn định Các báo viết về Tài chính ngày 5/62015 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4857/Cac-bao-viet-ve-Tai-chinh-ngay-562015.html Các báo viết về Tài chính ngày 5/62015 Hà Nội sẽ có thêm 15.804 căn hộ cho người thu nhập thấp http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4856/Ha-Noi-se-co-them-15.804-can-ho-cho-nguoi-thu-nhap-thap.html Hà Nội sẽ có thêm 15.804 căn hộ cho người thu nhập thấp Trường hợp CBCC được kéo dài tuổi nghỉ hưu http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4855/Truong-hop-CBCC-duoc-keo-dai-tuoi-nghi-huu.html Trường hợp CBCC được kéo dài tuổi nghỉ hưu Nhượng quyền khai thác hạ tầng cần khung pháp lý chặt chẽ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4854/Nhuong-quyen-khai-thac-ha-tang-can-khung-phap-ly-chat-che.html Nhượng quyền khai thác hạ tầng cần khung pháp lý chặt chẽ Sẽ công khai đấu giá cổ phần theo lô http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4853/Se-cong-khai-dau-gia-co-phan-theo-lo.html Sẽ công khai đấu giá cổ phần theo lô Giao lưu trực tuyến về bình ổn giá sữa http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4852/Giao-luu-truc-tuyen-ve-binh-on-gia-sua.html Giao lưu trực tuyến về bình ổn giá sữa Quốc hội cho ý kiến về Luật Ngân sách nhà nước (sửa đổi) http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4850/Quoc-hoi-cho-y-kien-ve-Luat-Ngan-sach-nha-nuoc-(sua-doi).html Quốc hội cho ý kiến về Luật Ngân sách nhà nước (sửa đổi) Tổng thu ngân sách 5 tháng ước đạt gần 381 nghìn tỷ đồng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4849/Tong-thu-ngan-sach-5-thang-uoc-dat-gan-381-nghin-ty-dong.html Tổng thu ngân sách 5 tháng ước đạt gần 381 nghìn tỷ đồng Bộ Tài chính chứng minh giá xăng dầu tăng không phải do tăng thuế BVMT http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4848/Bo-Tai-chinh-chung-minh-gia-xang-dau-tang-khong-phai-do-tang-thue-BVMT.html Bộ Tài chính chứng minh giá xăng dầu tăng không phải do tăng thuế BVMT Đề nghị Quốc hội quyết ngân sách theo quy trình qua 2 kỳ họp http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4847/De-nghi-Quoc-hoi-quyet-ngan-sach-theo-quy-trinh-qua-2-ky-hop.html Đề nghị Quốc hội quyết ngân sách theo quy trình qua 2 kỳ họp Tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính-ngân sách nhà nước năm 2015 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4840/Tang-cuong-chi-dao-dieu-hanh-thuc-hien-nhiem-vu-tai-chinh-ngan-sach-nha-nuoc-nam-2015.html Tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính-ngân sách nhà nước năm 2015 Cổ phần hóa đối mặt thách thức http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4836/Co-phan-hoa-doi-mat-thach-thuc.html Cổ phần hóa đối mặt thách thức KBNN kế thừa truyền thống hoàn thành tốt nhiệm vụ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4835/KBNN-ke-thua-truyen-thong-hoan-thanh-tot-nhiem-vu.html KBNN kế thừa truyền thống hoàn thành tốt nhiệm vụ Năm 2016: Phấn đấu GDP tăng trên 6,5%, thu nội địa tăng 15% http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4834/Nam-2016--Phan-dau-GDP-tang-tren-6,5per,-thu-noi-dia-tang-15per.html Năm 2016: Phấn đấu GDP tăng trên 6,5%, thu nội địa tăng 15% Hôm nay, 28/5, Quốc hội sẽ thảo luận về quyết toán NSNN năm 2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4831/Hom-nay,-285,-Quoc-hoi-se-thao-luan-ve-quyet-toan-NSNN-nam-2013.html Hôm nay, 28/5, Quốc hội sẽ thảo luận về quyết toán NSNN năm 2013 Thủ tướng: Cổ phần hóa không phải là lấy tiền về cho ngân sách Nhà nước http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4830/Thu-tuong--Co-phan-hoa-khong-phai-la-lay-tien-ve-cho-ngan-sach-Nha-nuoc.html Thủ tướng: Cổ phần hóa không phải là lấy tiền về cho ngân sách Nhà nước Nhất trí chuyển đổi một số khoản phí sang cơ chế giá dịch vụ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4829/Nhat-tri-chuyen-doi-mot-so-khoan-phi-sang-co-che-gia-dich-vu.html Nhất trí chuyển đổi một số khoản phí sang cơ chế giá dịch vụ Tổ chức Đảng vững mạnh là yếu tố quyết định thành công http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4828/To-chuc-Dang-vung-manh-la-yeu-to-quyet-dinh-thanh-cong.html Tổ chức Đảng vững mạnh là yếu tố quyết định thành công Tăng giá xăng dầu trở lại là rủi ro cho kiểm soát lạm phát http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4827/Tang-gia-xang-dau-tro-lai-la-rui-ro-cho-kiem-soat-lam-phat.html Tăng giá xăng dầu trở lại là rủi ro cho kiểm soát lạm phát Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh yêu cầu việc điều chỉnh giá xăng dầu phải tính toán hợp lý http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4826/Pho-Thu-tuong-Vu-Van-Ninh-yeu-cau-viec-dieu-chinh-gia-xang-dau-phai-tinh-toan-hop-ly.html Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh yêu cầu việc điều chỉnh giá xăng dầu phải tính toán hợp lý Phấn đấu đưa kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam – Nga lên 20 tỉ USD vào năm 2020 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4824/Phan-dau-dua-kim-ngach-thuong-mai-hai-chieu-Viet-Nam-–-Nga-len-20-ti-USD-vao-nam-2020.html Phấn đấu đưa kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam – Nga lên 20 tỉ USD vào năm 2020 Chênh số quá lớn, Trung ương sẽ tự tính GDP địa phương từ 2017 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4823/Chenh-so-qua-lon,-Trung-uong-se-tu-tinh-GDP-dia-phuong-tu-2017.html Chênh số quá lớn, Trung ương sẽ tự tính GDP địa phương từ 2017 CPI tháng 5 tăng 0,16% vì "ngấm" giá xăng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4822/CPI-thang-5-tang-0,16per-vi-ngam-gia-xang.html CPI tháng 5 tăng 0,16% vì "ngấm" giá xăng Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng: người dân, doanh nghiệp phải được hưởng lợi từ những chính sách ban hành http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4821/Bo-truong-Dinh-Tien-Dung--nguoi-dan,-doanh-nghiep-phai-duoc-huong-loi-tu-nhung-chinh-sach-ban-hanh.html Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng: người dân, doanh nghiệp phải được hưởng lợi từ những chính sách ban hành Các báo viết về Tài chính ngày 22/5/2015 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4820/Cac-bao-viet-ve-Tai-chinh-ngay-2252015.html Các báo viết về Tài chính ngày 22/5/2015 Sử dụng đồng bộ, hài hòa các giải pháp trong điều hành giá xăng dầu http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4819/Su-dung-dong-bo,-hai-hoa-cac-giai-phap-trong-dieu-hanh-gia-xang-dau.html Sử dụng đồng bộ, hài hòa các giải pháp trong điều hành giá xăng dầu CPI tháng 5: Hà Nội và TP HCM đều tăng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4818/CPI-thang-5--Ha-Noi-va-TP-HCM-deu-tang.html CPI tháng 5: Hà Nội và TP HCM đều tăng TP Hồ Chí Minh: Thu ngân sách 5 tháng ước đạt 76.220 tỷ đồng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4817/TP-Ho-Chi-Minh--Thu-ngan-sach-5-thang-uoc-dat-76.220-ty-dong.html TP Hồ Chí Minh: Thu ngân sách 5 tháng ước đạt 76.220 tỷ đồng Giảm 50% mức thuế suất thuế GTGT cho hoạt động đầu tư nhà ở xã hội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4816/Giam-50per-muc-thue-suat-thue-GTGT-cho-hoat-dong-dau-tu-nha-o-xa-hoi.html Giảm 50% mức thuế suất thuế GTGT cho hoạt động đầu tư nhà ở xã hội Liên Bộ Tài chính – Công thương tăng cường các giải pháp điều hành giá xăng dầu http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4815/Lien-Bo-Tai-chinh-–-Cong-thuong-tang-cuong-cac-giai-phap-dieu-hanh-gia-xang-dau.html Liên Bộ Tài chính – Công thương tăng cường các giải pháp điều hành giá xăng dầu Vì sao bội chi ngân sách ‘vượt trần‘ Quốc hội cho phép? http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4814/Vi-sao-boi-chi-ngan-sach-‘vuot-tran‘-Quoc-hoi-cho-phep.html Vì sao bội chi ngân sách ‘vượt trần‘ Quốc hội cho phép? Rà soát toàn bộ quỹ nhà tái định cư http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4812/Ra-soat-toan-bo-quy-nha-tai-dinh-cu.html Rà soát toàn bộ quỹ nhà tái định cư Bộ Tài chính nói về cách tính thuế TTĐB mới với ô tô http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4811/Bo-Tai-chinh-noi-ve-cach-tinh-thue-TTDB-moi-voi-o-to.html Bộ Tài chính nói về cách tính thuế TTĐB mới với ô tô Cán bộ hưu trí Bộ Tài chính gặp mặt truyền thống http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4810/Can-bo-huu-tri-Bo-Tai-chinh-gap-mat-truyen-thong.html Cán bộ hưu trí Bộ Tài chính gặp mặt truyền thống Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước đã có nhiều tiến bộ rõ nét http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4809/Quan-ly,-su-dung-tai-san-Nha-nuoc-da-co-nhieu-tien-bo-ro-net.html Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước đã có nhiều tiến bộ rõ nét Giới nhà giàu chán sống ở phố đông, tìm nơi “nghỉ dưỡng” http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4802/Gioi-nha-giau-chan-song-o-pho-dong,-tim-noi-“nghi-duong”.html Giới nhà giàu chán sống ở phố đông, tìm nơi “nghỉ dưỡng” Thu 11.500 tỷ đồng từ nợ thuế http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4801/Thu-11.500-ty-dong-tu-no-thue.html Thu 11.500 tỷ đồng từ nợ thuế Đẩy mạnh CCHC Nhà nước, tạo nền tảng phát triển nhanh, bền vững và hội nhập quốc tế http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4800/Day-manh-CCHC-Nha-nuoc,-tao-nen-tang-phat-trien-nhanh,-ben-vung-va-hoi-nhap-quoc-te.html Đẩy mạnh CCHC Nhà nước, tạo nền tảng phát triển nhanh, bền vững và hội nhập quốc tế Hoạt động nổi bật của Lãnh đạo Chính phủ trong tuần http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4799/Hoat-dong-noi-bat-cua-Lanh-dao-Chinh-phu-trong-tuan.html Hoạt động nổi bật của Lãnh đạo Chính phủ trong tuần Bộ Tài chính: Họp báo chuyên đề về quản lý nợ công và quản lý điều hành giá sữa http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4797/Bo-Tai-chinh--Hop-bao-chuyen-de-ve-quan-ly-no-cong-va-quan-ly-dieu-hanh-gia-sua.html Bộ Tài chính: Họp báo chuyên đề về quản lý nợ công và quản lý điều hành giá sữa Sửa quy định về giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt với ô tô và điều hòa http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4796/Sua-quy-dinh-ve-gia-tinh-thue-tieu-thu-dac-biet-voi-o-to-va-dieu-hoa.html Sửa quy định về giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt với ô tô và điều hòa Xử lý nợ và tài sản khi chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp Nhà nước http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4795/Xu-ly-no-va-tai-san-khi-chuyen-doi-so-huu-doanh-nghiep-Nha-nuoc.html Xử lý nợ và tài sản khi chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp Nhà nước Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn mới về bình ổn giá sữa http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4794/Bo-Tai-chinh-ban-hanh-huong-dan-moi-ve-binh-on-gia-sua.html Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn mới về bình ổn giá sữa Trình Thường vụ Quốc hội Quyết toán NSNN năm 2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4792/Trinh-Thuong-vu-Quoc-hoi-Quyet-toan-NSNN-nam-2013.html Trình Thường vụ Quốc hội Quyết toán NSNN năm 2013 Thông qua phương án sử dụng nguồn tăng thu NSTW năm 2014 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4791/Thong-qua-phuong-an-su-dung-nguon-tang-thu-NSTW-nam-2014.html Thông qua phương án sử dụng nguồn tăng thu NSTW năm 2014 Sau 1 tuần xăng tăng giá, thị trường chưa có biến động http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4790/Sau-1-tuan-xang-tang-gia,-thi-truong-chua-co-bien-dong.html Sau 1 tuần xăng tăng giá, thị trường chưa có biến động Thu NSNN 4 tháng đầu năm đạt được kết quả tích cực http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4789/Thu-NSNN-4-thang-dau-nam-dat-duoc-ket-qua-tich-cuc.html Thu NSNN 4 tháng đầu năm đạt được kết quả tích cực Khó thực hiện "bình ổn" giá cước vận tải http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4787/Kho-thuc-hien-binh-on-gia-cuoc-van-tai.html Khó thực hiện "bình ổn" giá cước vận tải Thủ tướng yêu cầu chuyển quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước về SCIC http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4786/Thu-tuong-yeu-cau-chuyen-quyen-dai-dien-chu-so-huu-von-nha-nuoc-ve-SCIC.html Thủ tướng yêu cầu chuyển quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước về SCIC Hà Nội yêu cầu đẩy mạnh đấu giá đất xen kẹt http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4785/Ha-Noi-yeu-cau-day-manh-dau-gia-dat-xen-ket.html Hà Nội yêu cầu đẩy mạnh đấu giá đất xen kẹt Giá sữa tiếp tục giảm sẽ sớm đến tay người tiêu dùng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4783/Gia-sua-tiep-tuc-giam-se-som-den-tay-nguoi-tieu-dung.html Giá sữa tiếp tục giảm sẽ sớm đến tay người tiêu dùng Quan niệm “nhà phố hơn chung cư” đã dần thay đổi http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4782/Quan-niem-“nha-pho-hon-chung-cu”-da-dan-thay-doi.html Quan niệm “nhà phố hơn chung cư” đã dần thay đổi Công cụ giám sát hiệu quả hoạt động chi tiêu NSNN http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4781/Cong-cu-giam-sat-hieu-qua-hoat-dong-chi-tieu-NSNN.html Công cụ giám sát hiệu quả hoạt động chi tiêu NSNN Đề nghị ra Luật hoặc Nghị quyết về cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4780/De-nghi-ra-Luat-hoac-Nghi-quyet-ve-co-phan-hoa-doanh-nghiep-nha-nuoc.html Đề nghị ra Luật hoặc Nghị quyết về cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước Lưu ý những hệ lụy khi cổ phần hóa http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4778/Luu-y-nhung-he-luy-khi-co-phan-hoa.html Lưu ý những hệ lụy khi cổ phần hóa Từ 10/5, giá sữa bán lẻ sẽ tiếp tục giảm đồng loạt http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4776/Tu-105,-gia-sua-ban-le-se-tiep-tuc-giam-dong-loat.html Từ 10/5, giá sữa bán lẻ sẽ tiếp tục giảm đồng loạt Cho ngân sách vay ngoại hối: Tăng giám sát tính hiệu quả http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4775/Cho-ngan-sach-vay-ngoai-hoi--Tang-giam-sat-tinh-hieu-qua.html Cho ngân sách vay ngoại hối: Tăng giám sát tính hiệu quả Tăng giá xăng, doanh nghiệp vận tải tuyến không tăng giá cước http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4774/Tang-gia-xang,-doanh-nghiep-van-tai-tuyen-khong-tang-gia-cuoc.html Tăng giá xăng, doanh nghiệp vận tải tuyến không tăng giá cước Nguồn lực Dự trữ quốc gia tham gia phát triển nguồn nhân lực vùng kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4773/Nguon-luc-Du-tru-quoc-gia-tham-gia-phat-trien-nguon-nhan-luc-vung-kinh-te,-xa-hoi-dac-biet-kho-khan.html Nguồn lực Dự trữ quốc gia tham gia phát triển nguồn nhân lực vùng kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn Chặt chẽ, căn cơ chi tiêu ngân sách http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4770/Chat-che,-can-co-chi-tieu-ngan-sach.html Chặt chẽ, căn cơ chi tiêu ngân sách KBNN từ chối thanh toán 8,2 tỷ đồng vốn đầu tư http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4769/KBNN-tu-choi-thanh-toan-8,2-ty-dong-von-dau-tu.html KBNN từ chối thanh toán 8,2 tỷ đồng vốn đầu tư Điều hành xăng dầu theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4768/Dieu-hanh-xang-dau-theo-co-che-thi-truong-co-su-quan-ly-cua-nha-nuoc.html Điều hành xăng dầu theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước Triển khai hoạt động của Văn phòng Đăng ký đất đai http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4767/Trien-khai-hoat-dong-cua-Van-phong-Dang-ky-dat-dai.html Triển khai hoạt động của Văn phòng Đăng ký đất đai Tăng cường xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4766/Tang-cuong-xu-ly-no-dong-xay-dung-co-ban.html Tăng cường xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản Các báo viết về Tài chính ngày 5/5/2015 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4765/Cac-bao-viet-ve-Tai-chinh-ngay-552015.html Các báo viết về Tài chính ngày 5/5/2015 Hà Nội ban hành quy chế đặt tên đường, phố, ngõ, ngách http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4764/Ha-Noi-ban-hanh-quy-che-dat-ten-duong,-pho,-ngo,-ngach.html Hà Nội ban hành quy chế đặt tên đường, phố, ngõ, ngách Thu NSNN 4 tháng đầu năm đạt được kết quả tích cực http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4761/Thu-NSNN-4-thang-dau-nam-dat-duoc-ket-qua-tich-cuc.html Thu NSNN 4 tháng đầu năm đạt được kết quả tích cực Hiệu quả từ cách làm sáng tạo, đột phá và biết huy động sức dân http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4760/Hieu-qua-tu-cach-lam-sang-tao,-dot-pha-va-biet-huy-dong-suc-dan.html Hiệu quả từ cách làm sáng tạo, đột phá và biết huy động sức dân Cục Thuế TP.Hồ Chí Minh chuyển về trụ sở mới từ ngày 4/5 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4759/Cuc-Thue-TP.Ho-Chi-Minh-chuyen-ve-tru-so-moi-tu-ngay-45.html Cục Thuế TP.Hồ Chí Minh chuyển về trụ sở mới từ ngày 4/5 Chính sách tài chính mới có hiệu lực trong tháng 5/2015 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4758/Chinh-sach-tai-chinh-moi-co-hieu-luc-trong-thang-52015.html Chính sách tài chính mới có hiệu lực trong tháng 5/2015 Đưa hàng Việt đến tay người tiêu dùng Thủ đô http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4757/Dua-hang-Viet-den-tay-nguoi-tieu-dung-Thu-do.html Đưa hàng Việt đến tay người tiêu dùng Thủ đô Đưa hàng Việt đến tay người tiêu dùng Thủ đô http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4756/Dua-hang-Viet-den-tay-nguoi-tieu-dung-Thu-do.html Đưa hàng Việt đến tay người tiêu dùng Thủ đô Quy định lập dự toán chi cho nhà, đất của cơ quan ngoại giao http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4755/Quy-dinh-lap-du-toan-chi-cho-nha,-dat-cua-co-quan-ngoai-giao.html Quy định lập dự toán chi cho nhà, đất của cơ quan ngoại giao Vốn đầu tư thực hiện từ NSNN tăng 6,2% http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4754/Von-dau-tu-thuc-hien-tu-NSNN-tang-6,2per.html Vốn đầu tư thực hiện từ NSNN tăng 6,2% Lãi suất tiếp tục giảm là yếu tố tích cực http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4751/Lai-suat-tiep-tuc-giam-la-yeu-to-tich-cuc.html Lãi suất tiếp tục giảm là yếu tố tích cực Kinh tế Việt Nam, thế và lực mới sau ngày thống nhất http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4750/Kinh-te-Viet-Nam,-the-va-luc-moi-sau-ngay-thong-nhat.html Kinh tế Việt Nam, thế và lực mới sau ngày thống nhất Bộ Tài chính đề nghị xử nghiêm doanh nghiệp sữa không giảm giá http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4748/Bo-Tai-chinh-de-nghi-xu-nghiem-doanh-nghiep-sua-khong-giam-gia.html Bộ Tài chính đề nghị xử nghiêm doanh nghiệp sữa không giảm giá TPHCM, 4 tháng đầu năm 2015: Vốn đầu tư xã hội tăng gấp đôi http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4747/TPHCM,-4-thang-dau-nam-2015--Von-dau-tu-xa-hoi-tang-gap-doi.html TPHCM, 4 tháng đầu năm 2015: Vốn đầu tư xã hội tăng gấp đôi Sắp có Cục Quản lý và cưỡng chế thuế http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4746/Sap-co-Cuc-Quan-ly-va-cuong-che-thue.html Sắp có Cục Quản lý và cưỡng chế thuế Cục Quản lý công sản tổ chức tập huấn chính sách sử dụng đất đai http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4745/Cuc-Quan-ly-cong-san-to-chuc-tap-huan-chinh-sach-su-dung-dat-dai.html Cục Quản lý công sản tổ chức tập huấn chính sách sử dụng đất đai Không thả nổi giá dịch vụ y tế, giáo dục http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4741/Khong-tha-noi-gia-dich-vu-y-te,-giao-duc.html Không thả nổi giá dịch vụ y tế, giáo dục Thủ tướng chỉ thị tăng cường thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4736/Thu-tuong-chi-thi-tang-cuong-thuc-hien-nhiem-vu-tai-chinh---ngan-sach-nha-nuoc.html Thủ tướng chỉ thị tăng cường thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước Chỉ số giá tiêu dùng tháng 4 của Hà Nội tăng 0,2% http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4735/Chi-so-gia-tieu-dung-thang-4-cua-Ha-Noi-tang-0,2per.html Chỉ số giá tiêu dùng tháng 4 của Hà Nội tăng 0,2% Nghị quyết của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4734/Nghi-quyet-cua-Bo-Chinh-tri-ve-tinh-gian-bien-che.html Nghị quyết của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế Ngành DTNN: Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ IV http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4732/Nganh-DTNN--To-chuc-Hoi-nghi-dien-hinh-tien-tien-lan-thu-IV.html Ngành DTNN: Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ IV Hỗ trợ lãi suất tiền vay ngân hàng để mua tạm trữ thóc, gạo vụ Đông Xuân 2014-2015 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4731/Ho-tro-lai-suat-tien-vay-ngan-hang-de-mua-tam-tru-thoc,-gao-vu-Dong-Xuan-2014-2015.html Hỗ trợ lãi suất tiền vay ngân hàng để mua tạm trữ thóc, gạo vụ Đông Xuân 2014-2015 Indonesia sẽ là nền kinh tế “nghìn tỷ đô” ở châu Á http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4727/Indonesia-se-la-nen-kinh-te-“nghin-ty-do”-o-chau-A.html Indonesia sẽ là nền kinh tế “nghìn tỷ đô” ở châu Á Sẽ tiết giảm chi phí và thời gian qua Chương trình phát hành trái phiếu trung hạn http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4726/Se-tiet-giam-chi-phi-va-thoi-gian-qua-Chuong-trinh-phat-hanh-trai-phieu-trung-han.html Sẽ tiết giảm chi phí và thời gian qua Chương trình phát hành trái phiếu trung hạn Phát triển đại lý thuế tại Hà Nội: Cơ quan thuế sẽ tạo điều kiện tối đa http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4725/Phat-trien-dai-ly-thue-tai-Ha-Noi--Co-quan-thue-se-tao-dieu-kien-toi-da.html Phát triển đại lý thuế tại Hà Nội: Cơ quan thuế sẽ tạo điều kiện tối đa Tp.HCM thúc giục thoái hơn 3.000 tỷ đồng vốn ngoài ngành http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4722/Tp.HCM-thuc-giuc-thoai-hon-3.000-ty-dong-von-ngoai-nganh.html Tp.HCM thúc giục thoái hơn 3.000 tỷ đồng vốn ngoài ngành Đầu tư bến xe khách được hỗ trợ lãi suất vay http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4721/Dau-tu-ben-xe-khach-duoc-ho-tro-lai-suat-vay.html Đầu tư bến xe khách được hỗ trợ lãi suất vay Nâng cao chất lượng thông tin về hội nhập kinh tế quốc tế http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4720/Nang-cao-chat-luong-thong-tin-ve-hoi-nhap-kinh-te-quoc-te.html Nâng cao chất lượng thông tin về hội nhập kinh tế quốc tế Hà Nội: Quyết liệt xoá bỏ điểm giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4719/Ha-Noi--Quyet-liet-xoa-bo-diem-giet-mo-gia-suc,-gia-cam-nho-le.html Hà Nội: Quyết liệt xoá bỏ điểm giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ Loại chi phí quảng cáo ra khỏi cơ cấu giá của các sản phẩm sữa dành cho trẻ dưới 24 tháng tuổi http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4718/Loai-chi-phi-quang-cao-ra-khoi-co-cau-gia-cua-cac-san-pham-sua-danh-cho-tre-duoi-24-thang-tuoi.html Loại chi phí quảng cáo ra khỏi cơ cấu giá của các sản phẩm sữa dành cho trẻ dưới 24 tháng tuổi Đẩy nhanh đầu tư hạ tầng và thành lập ban quản trị các khu chung cư http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4717/Day-nhanh-dau-tu-ha-tang-va-thanh-lap-ban-quan-tri-cac-khu-chung-cu.html Đẩy nhanh đầu tư hạ tầng và thành lập ban quản trị các khu chung cư Vướng hệ số K, hàng ngàn hồ sơ tính thuế bị nghẽn http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4716/Vuong-he-so-K,-hang-ngan-ho-so-tinh-thue-bi-nghen.html Vướng hệ số K, hàng ngàn hồ sơ tính thuế bị nghẽn Bộ Tài chính cập nhật kê khai giá sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ dưới 24 tháng tuổi http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4715/Bo-Tai-chinh-cap-nhat-ke-khai-gia-san-pham-dinh-duong-cho-tre-duoi-24-thang-tuoi.html Bộ Tài chính cập nhật kê khai giá sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ dưới 24 tháng tuổi Hà Nội: Triển khai 7 nhóm giải pháp tháo gỡ khó khăn cho DN http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4714/Ha-Noi--Trien-khai-7-nhom-giai-phap-thao-go-kho-khan-cho-DN.html Hà Nội: Triển khai 7 nhóm giải pháp tháo gỡ khó khăn cho DN [Trực tiếp] Lễ công bố Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI 2014 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4713/[Truc-tiep]-Le-cong-bo-Chi-so-nang-luc-canh-tranh-cap-tinh-PCI-2014.html [Trực tiếp] Lễ công bố Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI 2014 Thí điểm Đại lý giám sát hải quan thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Việt Nam và Trung Quốc http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4710/Thi-diem-Dai-ly-giam-sat-hai-quan-thuc-hien-Hiep-dinh-van-tai-duong-bo-giua-Viet-Nam-va-Trung-Quoc.html Thí điểm Đại lý giám sát hải quan thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Việt Nam và Trung Quốc Đẩy mạnh các hoạt động hướng tới Đại hội Đảng bộ Bộ Tài chính http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4709/Day-manh-cac-hoat-dong-huong-toi-Dai-hoi-Dang-bo-Bo-Tai-chinh.html Đẩy mạnh các hoạt động hướng tới Đại hội Đảng bộ Bộ Tài chính Sắp thông xe một phần cao tốc Hà Nội - Hải Phòng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4707/Sap-thong-xe-mot-phan-cao-toc-Ha-Noi---Hai-Phong.html Sắp thông xe một phần cao tốc Hà Nội - Hải Phòng Không điều chỉnh giá bán xăng dầu thời điểm hiện tại http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4706/Khong-dieu-chinh-gia-ban-xang-dau-thoi-diem-hien-tai.html Không điều chỉnh giá bán xăng dầu thời điểm hiện tại Giảm thuế nhập khẩu ưu đãi đối với xăng, dầu http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4705/Giam-thue-nhap-khau-uu-dai-doi-voi-xang,-dau.html Giảm thuế nhập khẩu ưu đãi đối với xăng, dầu Bộ Tài chính đề xuất thu lệ phí trước bạ đối với xe máy điện từ 1/7/2015 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4704/Bo-Tai-chinh-de-xuat-thu-le-phi-truoc-ba-doi-voi-xe-may-dien-tu-172015.html Bộ Tài chính đề xuất thu lệ phí trước bạ đối với xe máy điện từ 1/7/2015 Từ 1-7-2015, xe máy điện phải đăng ký, nộp lệ phí trước bạ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4703/Tu-1-7-2015,-xe-may-dien-phai-dang-ky,-nop-le-phi-truoc-ba.html Từ 1-7-2015, xe máy điện phải đăng ký, nộp lệ phí trước bạ “Chính sách cổ phần hóa DN Nhà nước đang tạo cơ hội cho nhà đầu tư ngoại” http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4702/“Chinh-sach-co-phan-hoa-DN-Nha-nuoc-dang-tao-co-hoi-cho-nha-dau-tu-ngoai”.html “Chính sách cổ phần hóa DN Nhà nước đang tạo cơ hội cho nhà đầu tư ngoại” Hà Nội giao chỉ tiêu thu phí đường bộ xe máy http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4701/Ha-Noi-giao-chi-tieu-thu-phi-duong-bo-xe-may.html Hà Nội giao chỉ tiêu thu phí đường bộ xe máy Dự thảo Luật NSNN (sửa đổi): Sẽ đẩy nhanh tiến độ lập dự toán ngân sách http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4699/Du-thao-Luat-NSNN-(sua-doi)--Se-day-nhanh-tien-do-lap-du-toan-ngan-sach.html Dự thảo Luật NSNN (sửa đổi): Sẽ đẩy nhanh tiến độ lập dự toán ngân sách Đề xuất quy định đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4695/De-xuat-quy-dinh-dau-tu-von-nha-nuoc-vao-doanh-nghiep.html Đề xuất quy định đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp Quản lý chặt nhà thầu tiến độ, chất lượng dự án Nhổn - ga Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4694/Quan-ly-chat-nha-thau-tien-do,-chat-luong-du-an-Nhon---ga-Ha-Noi.html Quản lý chặt nhà thầu tiến độ, chất lượng dự án Nhổn - ga Hà Nội Ra mắt Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4693/Ra-mat-Van-phong-Dang-ky-dat-dai-Ha-Noi.html Ra mắt Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến dự án Luật Phí và lệ phí http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4692/Uy-ban-Thuong-vu-Quoc-hoi-cho-y-kien-du-an-Luat-Phi-va-le-phi.html Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến dự án Luật Phí và lệ phí Thông tư số 30/2015/TT-BTC về hướng dẫn việc lập dự toán, thanh toán và quyết toán các khoản hỗ trợ doanh nghiệp theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2013 của Chính Phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4690/Thong-tu-so-302015TT-BTC-ve-huong-dan-viec-lap--du-toan,-thanh-toan-va-quyet-toan-cac-khoan-ho-tro-doanh-nghiep-theo-Nghi-dinh-so-2102013ND-CP-ngay-19-thang-12-nam-2013-cua-Chinh-Phu-ve-chinh-sach-khuyen-khich-doanh-nghiep-dau-tu-vao-nong-nghiep,-nong.html Thông tư số 30/2015/TT-BTC về hướng dẫn việc lập dự toán, thanh toán và quyết toán các khoản hỗ trợ doanh nghiệp theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2013 của Chính Phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông Còn 18 bộ, ngành thiếu thông tin về biến động tài sản nhà nước http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4685/Con-18-bo,-nganh-thieu-thong-tin-ve-bien-dong-tai-san-nha-nuoc.html Còn 18 bộ, ngành thiếu thông tin về biến động tài sản nhà nước Cần quy định rõ hơn về phân cấp nguồn thu http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4684/Can-quy-dinh-ro-hon-ve-phan-cap-nguon-thu.html Cần quy định rõ hơn về phân cấp nguồn thu Cải tạo chung cư cũ: Liệu có “dễ’ hơn? http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4683/Cai-tao-chung-cu-cu--Lieu-co-“de’-hon.html Cải tạo chung cư cũ: Liệu có “dễ’ hơn? Hà Nội yêu cầu tăng cường triển khai nộp thuế điện tử http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4682/Ha-Noi-yeu-cau-tang-cuong-trien-khai-nop-thue-dien-tu.html Hà Nội yêu cầu tăng cường triển khai nộp thuế điện tử Ngành Giá kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4681/Nganh-Gia-ky-niem-50-nam-ngay-truyen-thong.html Ngành Giá kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống Các báo viết về Tài chính ngày 6/4/2015 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4680/Cac-bao-viet-ve-Tai-chinh-ngay-642015.html Các báo viết về Tài chính ngày 6/4/2015 Tốc độ tăng thu nội địa đạt khá so cùng kỳ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4678/Toc-do-tang-thu-noi-dia-dat-kha-so-cung-ky.html Tốc độ tăng thu nội địa đạt khá so cùng kỳ Mục tiêu 5% lạm phát tổng thể sẽ phụ thuộc vào điều chỉnh giá điện http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4677/Muc-tieu-5per-lam-phat-tong-the-se-phu-thuoc-vao-dieu-chinh-gia-dien.html Mục tiêu 5% lạm phát tổng thể sẽ phụ thuộc vào điều chỉnh giá điện KBNN tổ chức hoạt động ‘về nguồn‘ kỷ niệm 25 năm thành lập http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4676/KBNN-to-chuc-hoat-dong-‘ve-nguon‘-ky-niem-25-nam-thanh-lap.html KBNN tổ chức hoạt động ‘về nguồn‘ kỷ niệm 25 năm thành lập Bộ Tài chính đốc thúc các địa phương báo cáo quyết toán vốn Nhà nước http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4675/Bo-Tai-chinh-doc-thuc-cac-dia-phuong-bao-cao-quyet-toan-von-Nha-nuoc.html Bộ Tài chính đốc thúc các địa phương báo cáo quyết toán vốn Nhà nước Khuyến khích mua sắm tập trung từ nguồn ngân sách Nhà nước http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4674/Khuyen-khich-mua-sam-tap-trung-tu-nguon-ngan-sach-Nha-nuoc.html Khuyến khích mua sắm tập trung từ nguồn ngân sách Nhà nước Truy thu 1.620 tỷ đồng vào NSNN từ thanh, kiểm tra thuế http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4672/Truy-thu-1.620-ty-dong-vao-NSNN-tu-thanh,-kiem-tra-thue.html Truy thu 1.620 tỷ đồng vào NSNN từ thanh, kiểm tra thuế Chính phủ không dùng ngân sách mua lại ngân hàng thua lỗ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4671/Chinh-phu-khong-dung-ngan-sach-mua-lai-ngan-hang-thua-lo.html Chính phủ không dùng ngân sách mua lại ngân hàng thua lỗ Hải quan Hà Nội thu NSNN đạt hơn 3.000 tỷ đồng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4670/Hai-quan-Ha-Noi-thu-NSNN-dat-hon-3.000-ty-dong.html Hải quan Hà Nội thu NSNN đạt hơn 3.000 tỷ đồng Các báo viết về Tài chính ngày 1/4/2015 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4668/Cac-bao-viet-ve-Tai-chinh-ngay-142015.html Các báo viết về Tài chính ngày 1/4/2015 Bộ Tài chính: Chủ động hội nhập quốc tế http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4667/Bo-Tai-chinh--Chu-dong-hoi-nhap-quoc-te.html Bộ Tài chính: Chủ động hội nhập quốc tế Thủ tướng: Phấn đấu đạt và vượt mục tiêu tăng trưởng 6,2% http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4665/Thu-tuong--Phan-dau-dat-va-vuot-muc-tieu-tang-truong-6,2per.html Thủ tướng: Phấn đấu đạt và vượt mục tiêu tăng trưởng 6,2% TPHCM không ủy thác vốn ngân sách qua Quỹ đầu tư phát triển địa phương http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4664/TPHCM-khong-uy-thac-von-ngan-sach-qua-Quy-dau-tu-phat-trien-dia-phuong.html TPHCM không ủy thác vốn ngân sách qua Quỹ đầu tư phát triển địa phương Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2015 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4663/Nhieu-chinh-sach-moi-co-hieu-luc-tu-thang-42015.html Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2015 DNNN phải nộp phần lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4662/DNNN-phai-nop-phan-loi-nhuan-con-lai-sau-khi-trich-lap-cac-quy.html DNNN phải nộp phần lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ GDP quý I - những dấu hiệu khả quan http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4661/GDP-quy-I---nhung-dau-hieu-kha-quan.html GDP quý I - những dấu hiệu khả quan Hướng dẫn thu cổ tức được chia và lợi nhuận còn lại năm 2015 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4660/Huong-dan-thu-co-tuc-duoc-chia-va-loi-nhuan-con-lai-nam-2015.html Hướng dẫn thu cổ tức được chia và lợi nhuận còn lại năm 2015 ‘Thúc‘ thoái vốn của DNNN tại các tổ chức tín dụng cổ phần http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4659/‘Thuc‘-thoai-von-cua-DNNN-tai-cac-to-chuc-tin-dung-co-phan.html ‘Thúc‘ thoái vốn của DNNN tại các tổ chức tín dụng cổ phần Giao dịch bất động sản tăng gấp 3 lần trong quý I http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4657/Giao-dich-bat-dong-san-tang-gap-3-lan-trong-quy-I.html Giao dịch bất động sản tăng gấp 3 lần trong quý I Thị trường BĐS quý I chuyển biến tích cực http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4656/Thi-truong-BDS-quy-I-chuyen-bien-tich-cuc.html Thị trường BĐS quý I chuyển biến tích cực Huy động 969 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4655/Huy-dong-969-ty-dong-trai-phieu-Chinh-phu.html Huy động 969 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ Khởi công tuyến cầu đường mở rộng giao thông khu vực Ngã Tư Sở http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4654/Khoi-cong-tuyen-cau-duong-mo-rong-giao-thong-khu-vuc-Nga-Tu-So.html Khởi công tuyến cầu đường mở rộng giao thông khu vực Ngã Tư Sở Kiểm toán hạn chế do cán bộ quá mỏng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4653/Kiem-toan-han-che-do-can-bo-qua-mong.html Kiểm toán hạn chế do cán bộ quá mỏng Các báo viết về Tài chính ngày 25/3/2015 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4650/Cac-bao-viet-ve-Tai-chinh-ngay-2532015.html Các báo viết về Tài chính ngày 25/3/2015 Gần 3 tháng đầu năm, Cục Thuế Hà Nội thu đạt 36 nghìn tỷ đồng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4649/Gan-3-thang-dau-nam,-Cuc-Thue-Ha-Noi-thu-dat-36-nghin-ty-dong.html Gần 3 tháng đầu năm, Cục Thuế Hà Nội thu đạt 36 nghìn tỷ đồng Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP: Góp phần thúc đẩy TTCK phát triển toàn diện http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4648/Du-thao-Nghi-dinh-sua-doi,-bo-sung-mot-so-dieu-cua-Nghi-dinh-582012ND-CP--Gop-phan-thuc-day-TTCK-phat-trien-toan-dien.html Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP: Góp phần thúc đẩy TTCK phát triển toàn diện Tháng 3, CPI cả nước tăng 0,15% http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4647/Thang-3,-CPI-ca-nuoc-tang-0,15per.html Tháng 3, CPI cả nước tăng 0,15% Hà Nội thúc tiến độ "siêu dự án" Tây Hồ Tây http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4646/Ha-Noi-thuc-tien-do-sieu-du-an-Tay-Ho-Tay.html Hà Nội thúc tiến độ "siêu dự án" Tây Hồ Tây Công bố kết quả IPO Trung tâm Hội chợ triển lãm Việt Nam http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4642/Cong-bo-ket-qua-IPO-Trung-tam-Hoi-cho-trien-lam-Viet-Nam.html Công bố kết quả IPO Trung tâm Hội chợ triển lãm Việt Nam Hà Nội: Vốn đầu tư xây dựng cơ bản tăng 22,4% http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4641/Ha-Noi--Von-dau-tu-xay-dung-co-ban-tang-22,4per.html Hà Nội: Vốn đầu tư xây dựng cơ bản tăng 22,4% Sở Tài chính Hà Nội dẫn đầu ứng dụng CNTT năm 2014 ngành Tài chính địa phương http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4640/So-Tai-chinh-Ha-Noi-dan-dau-ung-dung-CNTT-nam-2014-nganh-Tai-chinh-dia-phuong.html Sở Tài chính Hà Nội dẫn đầu ứng dụng CNTT năm 2014 ngành Tài chính địa phương Kinh tế Thủ đô ước tăng trưởng 7,6% http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4638/Kinh-te-Thu-do-uoc-tang-truong-7,6per.html Kinh tế Thủ đô ước tăng trưởng 7,6% Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng tham dự Hội nghị Bộ trưởng Tài chính ASEAN lần thứ 19 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4637/Bo-truong-Dinh-Tien-Dung-tham-du-Hoi-nghi-Bo-truong-Tai-chinh-ASEAN-lan-thu-19.html Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng tham dự Hội nghị Bộ trưởng Tài chính ASEAN lần thứ 19 DNNN sau cổ phần hóa bắt buộc phải đăng ký giao dịch trên sàn Upcom http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4636/DNNN-sau-co-phan-hoa-bat-buoc-phai-dang-ky-giao-dich-tren-san-Upcom.html DNNN sau cổ phần hóa bắt buộc phải đăng ký giao dịch trên sàn Upcom Kiểm soát chi: Nhanh nhưng phải chặt chẽ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4635/Kiem-soat-chi--Nhanh-nhung-phai-chat-che.html Kiểm soát chi: Nhanh nhưng phải chặt chẽ Bộ Tài chính yêu cầu ngăn chặn việc tăng giá dây chuyền http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4634/Bo-Tai-chinh-yeu-cau-ngan-chan-viec-tang-gia-day-chuyen.html Bộ Tài chính yêu cầu ngăn chặn việc tăng giá dây chuyền Hà Nội tổng kiểm tra việc sử dụng hầm để xe các tòa nhà cao tầng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4633/Ha-Noi-tong-kiem-tra-viec-su-dung-ham-de-xe-cac-toa-nha-cao-tang.html Hà Nội tổng kiểm tra việc sử dụng hầm để xe các tòa nhà cao tầng Từ 21/4, thu phí tại trạm thu phí tự động không dừng đầu tiên http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4631/Tu-214,-thu-phi-tai-tram-thu-phi-tu-dong-khong-dung-dau-tien.html Từ 21/4, thu phí tại trạm thu phí tự động không dừng đầu tiên Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng: Hiện là cơ hội tốt để đầu tư vào Việt Nam http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4630/Bo-truong-Dinh-Tien-Dung--Hien-la-co-hoi-tot-de-dau-tu-vao-Viet-Nam.html Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng: Hiện là cơ hội tốt để đầu tư vào Việt Nam Tăng cường công tác quản lý và bình ổn giá http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4629/Tang-cuong-cong-tac-quan-ly-va-binh-on-gia.html Tăng cường công tác quản lý và bình ổn giá Lãi suất giảm sâu: Tiền vẫn chảy vào ngân hàng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4628/Lai-suat-giam-sau--Tien-van-chay-vao-ngan-hang.html Lãi suất giảm sâu: Tiền vẫn chảy vào ngân hàng Lấy ý kiến về quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4617/Lay-y-kien-ve-quy-hoach-phan-khu-do-thi-song-Hong.html Lấy ý kiến về quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng KBNN đã huy động thành công gần 53 nghìn tỷ đồng TPCP http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4615/KBNN-da-huy-dong-thanh-cong-gan-53-nghin-ty-dong-TPCP.html KBNN đã huy động thành công gần 53 nghìn tỷ đồng TPCP Quận Hà Đông thu hơn 85 tỷ đồng từ đấu giá đất http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4614/Quan-Ha-Dong-thu-hon-85-ty-dong-tu-dau-gia-dat.html Quận Hà Đông thu hơn 85 tỷ đồng từ đấu giá đất Tổng cục Hải quan: 2 tháng đầu năm thu NSNN đạt 14,4% dự toán http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4613/Tong-cuc-Hai-quan--2-thang-dau-nam-thu-NSNN-dat-14,4per-du-toan.html Tổng cục Hải quan: 2 tháng đầu năm thu NSNN đạt 14,4% dự toán Các báo viết về Tài chính ngày 13/3/2015 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4612/Cac-bao-viet-ve-Tai-chinh-ngay-1332015.html Các báo viết về Tài chính ngày 13/3/2015 Tăng thuế bảo vệ môi trường sẽ không làm tăng giá xăng, dầu trong nước http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4611/Tang-thue-bao-ve-moi-truong-se-khong-lam-tang-gia-xang,-dau-trong-nuoc.html Tăng thuế bảo vệ môi trường sẽ không làm tăng giá xăng, dầu trong nước Xăng dầu tăng giá: Doanh nghiệp vận tải chưa tăng cước http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4610/Xang-dau-tang-gia--Doanh-nghiep-van-tai-chua-tang-cuoc.html Xăng dầu tăng giá: Doanh nghiệp vận tải chưa tăng cước Sắp có hướng dẫn mới về lệ phí trước bạ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4609/Sap-co-huong-dan-moi-ve-le-phi-truoc-ba.html Sắp có hướng dẫn mới về lệ phí trước bạ Hà Nội: Chuẩn bị đấu giá hơn 8,3ha đất tại quận Nam Từ Liêm http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4608/Ha-Noi--Chuan-bi-dau-gia-hon-8,3ha-dat-tai-quan-Nam-Tu-Liem.html Hà Nội: Chuẩn bị đấu giá hơn 8,3ha đất tại quận Nam Từ Liêm Sẽ có tiêu chí kiểm soát nợ của chính quyền địa phương http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4596/Se-co-tieu-chi-kiem-soat-no-cua-chinh-quyen-dia-phuong.html Sẽ có tiêu chí kiểm soát nợ của chính quyền địa phương Chế độ, chính sách mới cho cán bộ không đủ tuổi tái cử, tái bổ nhiệm http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4595/Che-do,-chinh-sach-moi-cho-can-bo-khong-du-tuoi-tai-cu,-tai-bo-nhiem.html Chế độ, chính sách mới cho cán bộ không đủ tuổi tái cử, tái bổ nhiệm Tập trung hoàn thành cổ phần hóa 432 DN trong năm 2015 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4594/Tap-trung-hoan-thanh-co-phan-hoa-432-DN-trong-nam-2015.html Tập trung hoàn thành cổ phần hóa 432 DN trong năm 2015 Hà Nội: Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất 2015 quận Ba Đình http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4593/Ha-Noi--Phe-duyet-Ke-hoach-su-dung-dat-2015-quan-Ba-Dinh.html Hà Nội: Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất 2015 quận Ba Đình HNX - Dấu ấn tuổi lên 10 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4592/HNX---Dau-an-tuoi-len-10.html HNX - Dấu ấn tuổi lên 10 Thu ngân sách qua Cổng thông tin nộp thuế điện tử đạt 13.800 tỷ đồng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4591/Thu-ngan-sach-qua-Cong-thong-tin-nop-thue-dien-tu-dat-13.800-ty-dong.html Thu ngân sách qua Cổng thông tin nộp thuế điện tử đạt 13.800 tỷ đồng Đẩy nhanh tiến độ giải ngân cho vay hỗ trợ nhà ở http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4589/Day-nhanh-tien-do-giai-ngan-cho-vay-ho-tro-nha-o.html Đẩy nhanh tiến độ giải ngân cho vay hỗ trợ nhà ở Cơ chế tự chủ mới của đơn vị sự nghiệp công lập áp dụng từ 6/4/2015 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4588/Co-che-tu-chu-moi-cua-don-vi-su-nghiep-cong-lap-ap-dung-tu-642015.html Cơ chế tự chủ mới của đơn vị sự nghiệp công lập áp dụng từ 6/4/2015 Tiếp tục không mua sắm xe công trong năm 2015 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4587/Tiep-tuc-khong-mua-sam-xe-cong-trong-nam-2015.html Tiếp tục không mua sắm xe công trong năm 2015 Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3-2015 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4583/Nhieu-chinh-sach-moi-co-hieu-luc-tu-thang-3-2015.html Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3-2015 Sắp thành lập Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4582/Sap-thanh-lap-So-Giao-dich-Chung-khoan-Viet-Nam.html Sắp thành lập Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam Duy trì sự ổn định và bền vững của thị trường chứng khoán http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4581/Duy-tri-su-on-dinh-va-ben-vung-cua-thi-truong-chung-khoan.html Duy trì sự ổn định và bền vững của thị trường chứng khoán Được gửi ngân hàng không quá 50% vốn của Quỹ phát triển đất http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4580/Duoc-gui-ngan-hang-khong-qua-50per-von-cua-Quy-phat-trien-dat.html Được gửi ngân hàng không quá 50% vốn của Quỹ phát triển đất 10 sự kiện nổi bật ngành Tài chính năm 2014 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4577/10-su-kien-noi-bat-nganh-Tai-chinh-nam-2014.html 10 sự kiện nổi bật ngành Tài chính năm 2014 Giá cước taxi đã giảm 0,92 - 32% http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4576/Gia-cuoc-taxi-da-giam-0,92---32per.html Giá cước taxi đã giảm 0,92 - 32% Thu thuế xuất nhập khẩu tăng mạnh trong 2 tháng đầu năm http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4575/Thu-thue-xuat-nhap-khau-tang-manh-trong-2-thang-dau-nam.html Thu thuế xuất nhập khẩu tăng mạnh trong 2 tháng đầu năm Thu thuế xuất nhập khẩu tăng mạnh trong 2 tháng đầu năm http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4574/Thu-thue-xuat-nhap-khau-tang-manh-trong-2-thang-dau-nam.html Thu thuế xuất nhập khẩu tăng mạnh trong 2 tháng đầu năm Cần hơn 394 nghìn tỷ đồng để làm đường cao tốc http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4573/Can-hon-394-nghin-ty-dong-de-lam-duong-cao-toc.html Cần hơn 394 nghìn tỷ đồng để làm đường cao tốc Kỷ nguyên mới của dầu giá rẻ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4572/Ky-nguyen-moi-cua-dau-gia-re.html Kỷ nguyên mới của dầu giá rẻ GS.TS Vương Đình Huệ: Bức tranh kinh tế 2015 sáng lên rất nhiều http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4571/GS.TS-Vuong-Dinh-Hue--Buc-tranh-kinh-te-2015-sang-len-rat-nhieu.html GS.TS Vương Đình Huệ: Bức tranh kinh tế 2015 sáng lên rất nhiều Chậm trả lương sẽ bị phạt gấp đôi cộng với lãi suất http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4570/Cham-tra-luong-se-bi-phat-gap-doi-cong-voi-lai-suat.html Chậm trả lương sẽ bị phạt gấp đôi cộng với lãi suất Bảo đảm tín dụng đáp ứng nhu cầu vay vốn của doanh nghiệp http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4569/Bao-dam-tin-dung-dap-ung-nhu-cau-vay-von-cua-doanh-nghiep.html Bảo đảm tín dụng đáp ứng nhu cầu vay vốn của doanh nghiệp Tăng lương cho người có hệ số từ 2,34 trở xuống http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4567/Tang-luong-cho-nguoi-co-he-so-tu-2,34-tro-xuong.html Tăng lương cho người có hệ số từ 2,34 trở xuống Thị trường Tết Ất Mùi: Giá ổn định, nhưng sức mua không cao http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4566/Thi-truong-Tet-At-Mui--Gia-on-dinh,-nhung-suc-mua-khong-cao.html Thị trường Tết Ất Mùi: Giá ổn định, nhưng sức mua không cao Giá xăng suýt tăng 2.500 đồng/lít http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4565/Gia-xang-suyt-tang-2.500-donglit.html Giá xăng suýt tăng 2.500 đồng/lít CPI tháng Tết Nguyên đán giảm 0,05% http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4564/CPI-thang-Tet-Nguyen-dan-giam-0,05per.html CPI tháng Tết Nguyên đán giảm 0,05% Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng khai trương phiên giao dịch chứng khoán đầu xuân Ất Mùi http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4563/Thu-tuong-Chinh-phu-Nguyen-Tan-Dung-khai-truong-phien-giao-dich-chung-khoan-dau-xuan-At-Mui.html Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng khai trương phiên giao dịch chứng khoán đầu xuân Ất Mùi Chứng khoán khai xuân hoành tráng, VN-Index áp sát 600 điểm http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4562/Chung-khoan-khai-xuan-hoanh-trang,-VN-Index-ap-sat-600-diem.html Chứng khoán khai xuân hoành tráng, VN-Index áp sát 600 điểm Sẽ sớm phê duyệt Nghị định về hợp tác công tư http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4558/Se-som-phe-duyet-Nghi-dinh-ve-hop-tac-cong-tu.html Sẽ sớm phê duyệt Nghị định về hợp tác công tư Đã đến lúc điều chỉnh thuế đối với xăng dầu http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4557/Da-den-luc-dieu-chinh-thue-doi-voi-xang-dau.html Đã đến lúc điều chỉnh thuế đối với xăng dầu Giám sát tài chính DNNN để tránh đổ vỡ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4556/Giam-sat-tai-chinh-DNNN-de-tranh-do-vo.html Giám sát tài chính DNNN để tránh đổ vỡ “Giá dầu có thể giảm xuống mức 20 USD/thùng” http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4555/“Gia-dau-co-the-giam-xuong-muc-20-USDthung”.html “Giá dầu có thể giảm xuống mức 20 USD/thùng” Làm thêm ngày lễ, tết được hưởng lương 300% http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4554/Lam-them-ngay-le,-tet-duoc-huong-luong-300per.html Làm thêm ngày lễ, tết được hưởng lương 300% Tiếp tục nghiên cứu xây mới đường sắt tốc độ cao, khổ lớn http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4553/Tiep-tuc-nghien-cuu-xay-moi-duong-sat-toc-do-cao,-kho-lon.html Tiếp tục nghiên cứu xây mới đường sắt tốc độ cao, khổ lớn Nỗ lực tập trung nguồn lực để triển khai công tác xuất gạo hỗ trợ Tết cho các địa phương http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4552/No-luc-tap-trung-nguon-luc-de-trien-khai-cong-tac-xuat-gao-ho-tro-Tet-cho-cac-dia-phuong.html Nỗ lực tập trung nguồn lực để triển khai công tác xuất gạo hỗ trợ Tết cho các địa phương Cấp 1.700 tỷ đồng ngân sách xây dựng hạ tầng tổ hợp bauxite Nhân Cơ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4551/Cap-1.700-ty-dong-ngan-sach-xay-dung-ha-tang-to-hop-bauxite-Nhan-Co.html Cấp 1.700 tỷ đồng ngân sách xây dựng hạ tầng tổ hợp bauxite Nhân Cơ Tăng cường công tác quản lý, bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4549/Tang-cuong-cong-tac-quan-ly,-binh-on-gia-trong-dip-Tet-Nguyen-dan-At-Mui-2015.html Tăng cường công tác quản lý, bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 Tăng cường quản lý, bình ổn giá trong dịp Tết http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4548/Tang-cuong-quan-ly,-binh-on-gia-trong-dip-Tet.html Tăng cường quản lý, bình ổn giá trong dịp Tết Huy động 8.169 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4547/Huy-dong-8.169-ty-dong-trai-phieu-Chinh-phu.html Huy động 8.169 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ Lần đầu tiên Việt Nam xuất khẩu điều đạt 2 tỷ USD http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4546/Lan-dau-tien-Viet-Nam-xuat-khau-dieu-dat-2-ty-USD.html Lần đầu tiên Việt Nam xuất khẩu điều đạt 2 tỷ USD Bộ Tài chính tổ chức họp mặt cán bộ hưu trí nhân dịp Xuân Ất Mùi 2015 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4545/Bo-Tai-chinh-to-chuc-hop-mat-can-bo-huu-tri-nhan-dip-Xuan-At-Mui-2015.html Bộ Tài chính tổ chức họp mặt cán bộ hưu trí nhân dịp Xuân Ất Mùi 2015 Bộ Tài chính chủ động triển khai các giải pháp tăng cường quản lý thu NSNN ngay từ tháng đầu năm http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4544/Bo-Tai-chinh-chu-dong-trien-khai-cac-giai-phap-tang-cuong-quan-ly-thu-NSNN-ngay-tu-thang-dau-nam.html Bộ Tài chính chủ động triển khai các giải pháp tăng cường quản lý thu NSNN ngay từ tháng đầu năm Bảng giá tính lệ phí trước bạ bổ sung phải ban hành trong 7 ngày làm việc http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4542/Bang-gia-tinh-le-phi-truoc-ba-bo-sung-phai-ban-hanh-trong-7-ngay-lam-viec.html Bảng giá tính lệ phí trước bạ bổ sung phải ban hành trong 7 ngày làm việc Đưa ngư dân, nông dân đi học nước ngoài http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4541/Dua-ngu-dan,-nong-dan-di-hoc-nuoc-ngoai.html Đưa ngư dân, nông dân đi học nước ngoài Sẽ bêu tên rộng rãi những DN chậm kê khai giảm giá cước http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4540/Se-beu-ten-rong-rai-nhung-DN-cham-ke-khai-giam-gia-cuoc.html Sẽ bêu tên rộng rãi những DN chậm kê khai giảm giá cước Kết quả kiểm tra về công tác quản lý, bình ổn giá tại một số địa phương phía Nam trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4539/Ket-qua-kiem-tra-ve-cong-tac-quan-ly,-binh-on-gia-tai-mot-so-dia-phuong-phia-Nam-trong-dip-Tet-Nguyen-dan-At-Mui-2015.html Kết quả kiểm tra về công tác quản lý, bình ổn giá tại một số địa phương phía Nam trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 Hướng dẫn giao dịch tài chính của doanh nghiệp http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4538/Huong-dan-giao-dich-tai-chinh-cua-doanh-nghiep.html Hướng dẫn giao dịch tài chính của doanh nghiệp Gỡ vướng quy trình giám sát doanh nghiệp Nhà nước http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4536/Go-vuong-quy-trinh-giam-sat-doanh-nghiep-Nha-nuoc.html Gỡ vướng quy trình giám sát doanh nghiệp Nhà nước Không tăng giá điện trước Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4535/Khong-tang-gia-dien-truoc-Tet-Nguyen-dan-At-Mui-2015.html Không tăng giá điện trước Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 Ô tô nhập khẩu nguyên chiếc sẽ thống lĩnh thị trường http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4533/O-to-nhap-khau-nguyen-chiec-se-thong-linh-thi-truong.html Ô tô nhập khẩu nguyên chiếc sẽ thống lĩnh thị trường Không sử dụng tiền mặt để góp vốn vào doanh nghiệp http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4532/Khong-su-dung-tien-mat-de-gop-von-vao-doanh-nghiep.html Không sử dụng tiền mặt để góp vốn vào doanh nghiệp Xem xét đưa giá cước vận tải vào diện bình ổn giá http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4531/Xem-xet-dua-gia-cuoc-van-tai-vao-dien-binh-on-gia.html Xem xét đưa giá cước vận tải vào diện bình ổn giá Chính sách tài chính mới có hiệu lực trong tháng 2/2015 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4530/Chinh-sach-tai-chinh-moi-co-hieu-luc-trong-thang-22015.html Chính sách tài chính mới có hiệu lực trong tháng 2/2015 Bộ Tài chính quyết liệt thực hiện kiểm tra giá cước vận tải http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4527/Bo-Tai-chinh-quyet-liet-thuc-hien-kiem-tra-gia-cuoc-van-tai.html Bộ Tài chính quyết liệt thực hiện kiểm tra giá cước vận tải Việt Nam được dự báo là điểm sáng kinh tế thế giới 2015 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4526/Viet-Nam-duoc-du-bao-la-diem-sang-kinh-te-the-gioi-2015.html Việt Nam được dự báo là điểm sáng kinh tế thế giới 2015 Đổi tiền lẻ áp Tết: Càng cấm, tiền chênh lệch càng cao http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4525/Doi-tien-le-ap-Tet--Cang-cam,-tien-chenh-lech-cang-cao.html Đổi tiền lẻ áp Tết: Càng cấm, tiền chênh lệch càng cao Thủ tướng phê duyệt phương án tái cơ cấu DNNN của Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4524/Thu-tuong-phe-duyet-phuong-an-tai-co-cau-DNNN-cua-Ha-Noi.html Thủ tướng phê duyệt phương án tái cơ cấu DNNN của Hà Nội Thứ trưởng Bộ Tài chính làm Trưởng ban chỉ đạo đo thời gian giải phóng hàng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4521/Thu-truong-Bo-Tai-chinh-lam-Truong-ban-chi-dao-do-thoi-gian-giai-phong-hang.html Thứ trưởng Bộ Tài chính làm Trưởng ban chỉ đạo đo thời gian giải phóng hàng Quy định mới về giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4520/Quy-dinh-moi-ve-gia-khoi-diem-dau-gia-quyen-su-dung-dat.html Quy định mới về giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất Hà Nội công bố khu nhà ở gần 10ha tại mặt đường Cổ Loa http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4519/Ha-Noi-cong-bo-khu-nha-o-gan-10ha-tai-mat-duong-Co-Loa.html Hà Nội công bố khu nhà ở gần 10ha tại mặt đường Cổ Loa Cơ chế tài chính phát triển lưới điện Hà Nội và TP HCM http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4518/Co-che-tai-chinh-phat-trien-luoi-dien-Ha-Noi-va-TP-HCM.html Cơ chế tài chính phát triển lưới điện Hà Nội và TP HCM Rút ngắn 2/3 khoảng cách Quảng Ninh- Hải Phòng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4513/Rut-ngan-23-khoang-cach-Quang-Ninh--Hai-Phong.html Rút ngắn 2/3 khoảng cách Quảng Ninh- Hải Phòng Năm 2015, ngành GTVT quyết tâm CPH toàn bộ các DNNN trực t huộc http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4512/Nam-2015,-nganh-GTVT-quyet-tam-CPH-toan-bo-cac-DNNN-truc-t-huoc.html Năm 2015, ngành GTVT quyết tâm CPH toàn bộ các DNNN trực t huộc Lộ trình di dời các cơ quan, đơn vị trong nội thành Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4510/Lo-trinh-di-doi-cac-co-quan,-don-vi-trong-noi-thanh-Ha-Noi.html Lộ trình di dời các cơ quan, đơn vị trong nội thành Hà Nội Mở rộng chức năng chống buôn lậu cho cơ quan hải quan http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4509/Mo-rong-chuc-nang-chong-buon-lau-cho-co-quan-hai-quan.html Mở rộng chức năng chống buôn lậu cho cơ quan hải quan KBNN huy động thành công 9 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4508/KBNN-huy-dong-thanh-cong-9-nghin-ty-dong-trai-phieu-Chinh-phu.html KBNN huy động thành công 9 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ Hà Nội đẩy nhanh tiến độ các đường vành đai http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4503/Ha-Noi-day-nhanh-tien-do-cac-duong-vanh-dai.html Hà Nội đẩy nhanh tiến độ các đường vành đai Đổi giấy phép lái xe không cần giấy chứng nhận sức khỏe http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4502/Doi-giay-phep-lai-xe-khong-can-giay-chung-nhan-suc-khoe.html Đổi giấy phép lái xe không cần giấy chứng nhận sức khỏe Bộ Tài chính bãi bỏ Thông tư tăng thuế xăng dầu http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4501/Bo-Tai-chinh-bai-bo-Thong-tu-tang-thue-xang-dau.html Bộ Tài chính bãi bỏ Thông tư tăng thuế xăng dầu Sửa Luật tổ chức Chính phủ: Đề nghị giới hạn số lượng cấp phó http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4500/Sua-Luat-to-chuc-Chinh-phu--De-nghi-gioi-han-so-luong-cap-pho.html Sửa Luật tổ chức Chính phủ: Đề nghị giới hạn số lượng cấp phó Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh: Thu hồi nợ thuế đạt kết quả cao http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4498/Cuc-Thue-thanh-pho-Ho-Chi-Minh--Thu-hoi-no-thue-dat-ket-qua-cao.html Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh: Thu hồi nợ thuế đạt kết quả cao Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước: Chặng đua nước rút http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4497/Tai-co-cau-doanh-nghiep-nha-nuoc--Chang-dua-nuoc-rut.html Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước: Chặng đua nước rút Kỷ niệm 70 năm thành lập ngành Tài chính: Một thời gian khó nhưng rất đỗi tự hào http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4496/Ky-niem-70-nam-thanh-lap-nganh-Tai-chinh--Mot-thoi-gian-kho-nhung-rat-doi-tu-hao.html Kỷ niệm 70 năm thành lập ngành Tài chính: Một thời gian khó nhưng rất đỗi tự hào Hà Nội thúc các đơn vị tăng cường cải cách thủ tục hành chính http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4495/Ha-Noi-thuc-cac-don-vi-tang-cuong-cai-cach-thu-tuc-hanh-chinh.html Hà Nội thúc các đơn vị tăng cường cải cách thủ tục hành chính Yêu cầu các DNNN báo cáo tình hình cổ phần hóa, thoái vốn năm 2014 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4491/Yeu-cau-cac-DNNN-bao-cao-tinh-hinh-co-phan-hoa,-thoai-von-nam-2014.html Yêu cầu các DNNN báo cáo tình hình cổ phần hóa, thoái vốn năm 2014 Các báo viết về Tài chính ngày 19/1/2014 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4490/Cac-bao-viet-ve-Tai-chinh-ngay-1912014.html Các báo viết về Tài chính ngày 19/1/2014 NHTMCP vào cuộc gói 30.000 tỷ đồng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4488/NHTMCP-vao-cuoc-goi-30.000-ty-dong.html NHTMCP vào cuộc gói 30.000 tỷ đồng Cổ phần hóa DNNN chưa hút khối ngoại vì người bán hàng còn ‘nghiệp dư’Quay lại http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4487/Co-phan-hoa-DNNN-chua-hut-khoi-ngoai-vi-nguoi-ban-hang-con-‘nghiep-du’Quay-lai.html Cổ phần hóa DNNN chưa hút khối ngoại vì người bán hàng còn ‘nghiệp dư’Quay lại Hà Nội: 298.000 hộ nông dân đạt danh hiệu "Hộ sản xuất kinh doanh giỏi" http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4484/Ha-Noi--298.000-ho-nong-dan-dat-danh-hieu-Ho-san-xuat-kinh-doanh-gioi.html Hà Nội: 298.000 hộ nông dân đạt danh hiệu "Hộ sản xuất kinh doanh giỏi" Hà Nội: Hoàn 9.759 tỷ đồng tiền thuế GTGT cho doanh nghiệp http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4483/Ha-Noi--Hoan-9.759-ty-dong-tien-thue-GTGT-cho-doanh-nghiep.html Hà Nội: Hoàn 9.759 tỷ đồng tiền thuế GTGT cho doanh nghiệp Tỷ giá ngừng rơi sau tín hiệu điều hành của NHNN http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4482/Ty-gia-ngung-roi-sau-tin-hieu-dieu-hanh-cua-NHNN.html Tỷ giá ngừng rơi sau tín hiệu điều hành của NHNN Phí tạm ứng vốn KBNN quá hạn bằng 150% mức phí trong hạn http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4481/Phi-tam-ung-von-KBNN-qua-han-bang-150per-muc-phi-trong-han.html Phí tạm ứng vốn KBNN quá hạn bằng 150% mức phí trong hạn Ngân sách tăng thu 75.353 tỷ đồng trong năm 2014 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4480/Ngan-sach-tang-thu-75.353-ty-dong-trong-nam-2014.html Ngân sách tăng thu 75.353 tỷ đồng trong năm 2014 Bảng giá các loại đất trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4472/Bang-gia-cac-loai-dat-tren-dia-ban-TP.Ho-Chi-Minh.html Bảng giá các loại đất trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh FDI góp phần quan trọng vào xuất khẩu và tăng trưởng kinh tế Việt Nam http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4471/FDI-gop-phan-quan-trong-vao-xuat-khau-va-tang-truong-kinh-te-Viet-Nam.html FDI góp phần quan trọng vào xuất khẩu và tăng trưởng kinh tế Việt Nam Làm thêm vào ngày nghỉ được trả ít nhất bằng 200% lương http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4470/Lam-them-vao-ngay-nghi-duoc-tra-it-nhat-bang-200per-luong.html Làm thêm vào ngày nghỉ được trả ít nhất bằng 200% lương Nhiều khu di tích vào cửa miễn phí dịp Tết Nguyên đán http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4469/Nhieu-khu-di-tich-vao-cua-mien-phi-dip-Tet-Nguyen-dan.html Nhiều khu di tích vào cửa miễn phí dịp Tết Nguyên đán Cao Dương và Dân Hòa đạt chuẩn nông thôn mới http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4468/Cao-Duong-va-Dan-Hoa-dat-chuan-nong-thon-moi.html Cao Dương và Dân Hòa đạt chuẩn nông thôn mới Nước rút cổ phần hóa từ đầu năm http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4467/Nuoc-rut-co-phan-hoa-tu-dau-nam.html Nước rút cổ phần hóa từ đầu năm Dành 100 tỷ đồng xúc tiến thương mại quốc gia 2015 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4466/Danh-100-ty-dong-xuc-tien-thuong-mai-quoc-gia-2015.html Dành 100 tỷ đồng xúc tiến thương mại quốc gia 2015 Sẽ cắt giảm tối thiểu 25% chi phí TTHC http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4465/Se-cat-giam-toi-thieu-25per-chi-phi-TTHC.html Sẽ cắt giảm tối thiểu 25% chi phí TTHC Thay đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàn http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4462/Thay-doi-muc-thue-suat-thue-nhap-khau-uu-dai-doi-voi-mot-so-mat-han.html Thay đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàn Hải quan Hà Nội thu ngân sách vượt gần 10% dự toán năm 2014 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4461/Hai-quan-Ha-Noi-thu-ngan-sach-vuot-gan-10per-du-toan-nam-2014.html Hải quan Hà Nội thu ngân sách vượt gần 10% dự toán năm 2014 Bộ Tài chính kiến nghị Chính phủ chuyển quản lý giá sữa sang Bộ Công thương 0 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4460/Bo-Tai-chinh-kien-nghi-Chinh-phu-chuyen-quan-ly-gia-sua-sang-Bo-Cong-thuong-0.html Bộ Tài chính kiến nghị Chính phủ chuyển quản lý giá sữa sang Bộ Công thương 0 Khai trương phiên giao dịch đầu tiên năm 2015 của thị trường chứng khoán Việt Nam http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4458/Khai-truong-phien-giao-dich-dau-tien-nam-2015-cua-thi-truong-chung-khoan-Viet-Nam.html Khai trương phiên giao dịch đầu tiên năm 2015 của thị trường chứng khoán Việt Nam Hà Nội: Lãnh đạo không đi công tác nước ngoài quá 2 lần/năm http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4457/Ha-Noi--Lanh-dao-khong-di-cong-tac-nuoc-ngoai-qua-2-lannam.html Hà Nội: Lãnh đạo không đi công tác nước ngoài quá 2 lần/năm Ngành Hải quan: Thu thuế xuất nhập khẩu ước đạt 251.500 tỷ đồng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4456/Nganh-Hai-quan--Thu-thue-xuat-nhap-khau-uoc-dat-251.500-ty-dong.html Ngành Hải quan: Thu thuế xuất nhập khẩu ước đạt 251.500 tỷ đồng Các báo viết về Tài chính 5/1/2015 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4453/Cac-bao-viet-ve-Tai-chinh-512015.html Các báo viết về Tài chính 5/1/2015 10 sự kiện nổi bật của ngành Tài chính năm 2014 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4452/10-su-kien-noi-bat-cua-nganh-Tai-chinh-nam-2014.html 10 sự kiện nổi bật của ngành Tài chính năm 2014 Hà Nội triển khai Năm trật tự văn minh đô thị 2015 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4451/Ha-Noi-trien-khai-Nam-trat-tu-van-minh-do-thi-2015.html Hà Nội triển khai Năm trật tự văn minh đô thị 2015 Tháng 12/2014: Huy động hơn 31,9 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4450/Thang-122014--Huy-dong-hon-31,9-nghin-ty-dong-trai-phieu-Chinh-phu.html Tháng 12/2014: Huy động hơn 31,9 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ Thu ngân sách đạt 104% dự toán năm 2014 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4446/Thu-ngan-sach-dat-104per-du-toan-nam-2014.html Thu ngân sách đạt 104% dự toán năm 2014 Siết chặt kỷ luật, kỷ cương điều hành tài chính-ngân sách http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4445/Siet-chat-ky-luat,-ky-cuong-dieu-hanh-tai-chinh-ngan-sach.html Siết chặt kỷ luật, kỷ cương điều hành tài chính-ngân sách Sẽ có một “làn sóng” các nhà đầu tư Hoa Kỳ đến Việt Nam http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4444/Se-co-mot-“lan-song”-cac-nha-dau-tu-Hoa-Ky-den-Viet-Nam.html Sẽ có một “làn sóng” các nhà đầu tư Hoa Kỳ đến Việt Nam GDP năm 2014 tăng 5,98% so với năm 2013: Dấu hiệu tích cực của nền kinh tế http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4442/GDP-nam-2014-tang-5,98per-so-voi-nam-2013--Dau-hieu-tich-cuc-cua-nen-kinh-te.html GDP năm 2014 tăng 5,98% so với năm 2013: Dấu hiệu tích cực của nền kinh tế Hà Nội bàn giao quy hoạch khu tái định cư hơn 20ha tại Đông Anh http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4441/Ha-Noi-ban-giao-quy-hoach-khu-tai-dinh-cu-hon-20ha-tai-Dong-Anh.html Hà Nội bàn giao quy hoạch khu tái định cư hơn 20ha tại Đông Anh Kinh tế vượt dốc http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4439/Kinh-te-vuot-doc.html Kinh tế vượt dốc Bộ Tài chính nỗ lực trong công tác quản lý, điều hành giá năm 2014 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4438/Bo-Tai-chinh-no-luc-trong-cong-tac-quan-ly,-dieu-hanh-gia-nam-2014.html Bộ Tài chính nỗ lực trong công tác quản lý, điều hành giá năm 2014 Triển khai cơ chế một cửa quốc gia giữa Bộ Tài chính và Bộ Công thương http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4437/Trien-khai-co-che-mot-cua-quoc-gia-giua-Bo-Tai-chinh-va-Bo-Cong-thuong.html Triển khai cơ chế một cửa quốc gia giữa Bộ Tài chính và Bộ Công thương Ngành Hải quan: Cải cách hiện đại hóa và thu ngân sách đạt kết quả vượt bậc http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4436/Nganh-Hai-quan--Cai-cach-hien-dai-hoa-va-thu-ngan-sach-dat-ket-qua-vuot-bac.html Ngành Hải quan: Cải cách hiện đại hóa và thu ngân sách đạt kết quả vượt bậc Ban Kinh tế Trung ương và Bộ Giao thông Vận tải ký kết hợp tác http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4435/Ban-Kinh-te-Trung-uong-va-Bo-Giao-thong-Van-tai-ky-ket-hop-tac.html Ban Kinh tế Trung ương và Bộ Giao thông Vận tải ký kết hợp tác TP Hà Nội: Thu ngân sách đạt 103,1% dự toán http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4434/TP-Ha-Noi--Thu-ngan-sach-dat-103,1per-du-toan.html TP Hà Nội: Thu ngân sách đạt 103,1% dự toán Đẩy mạnh công tác sắp xếp, cổ phần hóa DNNN http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4433/Day-manh-cong-tac-sap-xep,-co-phan-hoa-DNNN.html Đẩy mạnh công tác sắp xếp, cổ phần hóa DNNN Hội nghị tổng kết công tác tài chính - ngân sách Nhà nước năm 2014: Toàn ngành Tài chính tập trung triển khai 08 nhóm giải pháp TC-NS năm 2015 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4432/Hoi-nghi-tong-ket-cong-tac-tai-chinh---ngan-sach-Nha-nuoc-nam-2014--Toan-nganh-Tai-chinh-tap-trung-trien-khai-08-nhom-giai-phap-TC-NS-nam-2015.html Hội nghị tổng kết công tác tài chính - ngân sách Nhà nước năm 2014: Toàn ngành Tài chính tập trung triển khai 08 nhóm giải pháp TC-NS năm 2015 Năm 2015 sẽ tập trung mạnh vào cải cách hành chính trong toàn ngành Tài chính http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4431/Nam-2015-se-tap-trung-manh-vao-cai-cach-hanh-chinh-trong-toan-nganh-Tai-chinh.html Năm 2015 sẽ tập trung mạnh vào cải cách hành chính trong toàn ngành Tài chính CPI tháng 12 tại Hà Nội giảm 0,23% http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4429/CPI-thang-12-tai-Ha-Noi-giam-0,23per.html CPI tháng 12 tại Hà Nội giảm 0,23% Giá xăng bất ngờ giảm mạnh http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4428/Gia-xang-bat-ngo-giam-manh.html Giá xăng bất ngờ giảm mạnh Ngân hàng Nhà nước “muốn” cho vay nhiều hơn http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4427/Ngan-hang-Nha-nuoc-“muon”-cho-vay-nhieu-hon.html Ngân hàng Nhà nước “muốn” cho vay nhiều hơn Đóng góp tích cực vào ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, tăng trưởng kinh tế http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4426/Dong-gop-tich-cuc-vao-on-dinh-kinh-te-vi-mo,-kiem-soat-lam-phat,-tang-truong-kinh-te.html Đóng góp tích cực vào ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, tăng trưởng kinh tế Tái cấu trúc thị trường chứng khoán và doanh nghiệp bảo hiểm: Nhiệm vụ trọng tâm http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4425/Tai-cau-truc-thi-truong-chung-khoan-va-doanh-nghiep-bao-hiem--Nhiem-vu-trong-tam.html Tái cấu trúc thị trường chứng khoán và doanh nghiệp bảo hiểm: Nhiệm vụ trọng tâm Thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4424/Thanh-lap-Ban-Quan-ly-Khu-kinh-te-Phu-Quoc.html Thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc 13 Luật có hiệu lực thi hành từ 1/1/2015 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4423/13-Luat-co-hieu-luc-thi-hanh-tu-112015.html 13 Luật có hiệu lực thi hành từ 1/1/2015 Chuẩn bị khánh thành 3 dự án giao thông quan trọng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4422/Chuan-bi-khanh-thanh-3-du-an-giao-thong-quan-trong.html Chuẩn bị khánh thành 3 dự án giao thông quan trọng Nâng cao hiệu quả quản trị điều hành ngân sách quốc gia http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4421/Nang-cao-hieu-qua-quan-tri-dieu-hanh-ngan-sach-quoc-gia.html Nâng cao hiệu quả quản trị điều hành ngân sách quốc gia Tiếp tục giảm giá các mặt hàng xăng dầu http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4420/Tiep-tuc-giam-gia-cac-mat-hang-xang-dau.html Tiếp tục giảm giá các mặt hàng xăng dầu Giảm lãi suất cho vay đầu tư, xuất khẩu từ 11/12 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4414/Giam-lai-suat-cho-vay-dau-tu,-xuat-khau-tu-1112.html Giảm lãi suất cho vay đầu tư, xuất khẩu từ 11/12 Kho bạc nhà nước đề ra nhiệm vụ trọng tâm năm 2015 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4413/Kho-bac-nha-nuoc-de-ra-nhiem-vu-trong-tam-nam-2015.html Kho bạc nhà nước đề ra nhiệm vụ trọng tâm năm 2015 Điều chỉnh giá dịch vụ y tế không nhằm tăng thêm phí từ người dân http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4412/Dieu-chinh-gia-dich-vu-y-te-khong-nham-tang-them-phi-tu-nguoi-dan.html Điều chỉnh giá dịch vụ y tế không nhằm tăng thêm phí từ người dân Dự báo lạm phát 2015 thấp: “Cơ hội tiếp tục hạ lãi suất” http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4411/Du-bao-lam-phat-2015-thap--“Co-hoi-tiep-tuc-ha-lai-suat”.html Dự báo lạm phát 2015 thấp: “Cơ hội tiếp tục hạ lãi suất” Năm 2015, KBNN thí điểm thanh tra chuyên ngành http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4410/Nam-2015,-KBNN-thi-diem-thanh-tra-chuyen-nganh.html Năm 2015, KBNN thí điểm thanh tra chuyên ngành Ngân hàng Nhà nước đề xuất trả lương cán bộ VAMC 17,2 triệu đồng/tháng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4409/Ngan-hang-Nha-nuoc-de-xuat-tra-luong-can-bo-VAMC-17,2-trieu-dongthang.html Ngân hàng Nhà nước đề xuất trả lương cán bộ VAMC 17,2 triệu đồng/tháng Hội thảo “Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống của ngành Tài chính Việt Nam” http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4408/Hoi-thao-“Ky-niem-70-nam-ngay-truyen-thong-cua-nganh-Tai-chinh-Viet-Nam”.html Hội thảo “Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống của ngành Tài chính Việt Nam” Thí điểm bình ổn giá dịch vụ xếp dỡ container đạt hiệu quả http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4407/Thi-diem-binh-on-gia-dich-vu-xep-do-container-dat-hieu-qua.html Thí điểm bình ổn giá dịch vụ xếp dỡ container đạt hiệu quả Quản lý lao động, tiền lương trong các doanh nghiệp Nhà nước http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4405/Quan-ly-lao-dong,-tien-luong-trong-cac-doanh-nghiep-Nha-nuoc.html Quản lý lao động, tiền lương trong các doanh nghiệp Nhà nước Thanh toán vốn đầu tư đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4404/Thanh-toan-von-dau-tu-dat-nhieu-ket-qua-dang-ghi-nhan.html Thanh toán vốn đầu tư đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận Bộ Tài chính: Ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2015 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4403/Bo-Tai-chinh--Ban-hanh-ke-hoach-cai-cach-hanh-chinh-nam-2015.html Bộ Tài chính: Ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2015 Đơn vị sự nghiệp công sẽ được hoạt động như doanh nghiệp http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4402/Don-vi-su-nghiep-cong-se-duoc-hoat-dong-nhu-doanh-nghiep.html Đơn vị sự nghiệp công sẽ được hoạt động như doanh nghiệp Ngày 31/12, chính thức khai thác nhà ga mới T2 Nội Bài http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4401/Ngay-3112,-chinh-thuc-khai-thac-nha-ga-moi-T2-Noi-Bai.html Ngày 31/12, chính thức khai thác nhà ga mới T2 Nội Bài Tổng cục Thuế hướng dẫn việc sử dụng hoá đơn của hộ, cá nhân kinh doanh http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4400/Tong-cuc-Thue-huong-dan-viec-su-dung-hoa-don-cua-ho,-ca-nhan-kinh-doanh.html Tổng cục Thuế hướng dẫn việc sử dụng hoá đơn của hộ, cá nhân kinh doanh Không điều chỉnh thu ngân sách khi giá dầu giảm http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4397/Khong-dieu-chinh-thu-ngan-sach-khi-gia-dau-giam.html Không điều chỉnh thu ngân sách khi giá dầu giảm Điều chỉnh Phương án sắp xếp DNNN thuộc TP Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4396/Dieu-chinh-Phuong-an-sap-xep-DNNN-thuoc-TP-Ha-Noi.html Điều chỉnh Phương án sắp xếp DNNN thuộc TP Hà Nội Thêm 2 dự án ‘triệu đô’ vào Việt Nam http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4395/Them-2-du-an-‘trieu-do’-vao-Viet-Nam.html Thêm 2 dự án ‘triệu đô’ vào Việt Nam Các siêu thị bắt đầu tung ra các sản phẩm sưởi ấm bình dân http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4392/Cac-sieu-thi-bat-dau-tung-ra-cac-san-pham-suoi-am-binh-dan.html Các siêu thị bắt đầu tung ra các sản phẩm sưởi ấm bình dân Các báo viết về Tài chính ngày 15/12/2014 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4391/Cac-bao-viet-ve-Tai-chinh-ngay-15122014.html Các báo viết về Tài chính ngày 15/12/2014 Hải quan Hà Nội: Vượt thu ngân sách nhờ tạo thuận lợi cho DN http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4390/Hai-quan-Ha-Noi--Vuot-thu-ngan-sach-nho-tao-thuan-loi-cho-DN.html Hải quan Hà Nội: Vượt thu ngân sách nhờ tạo thuận lợi cho DN Chuẩn bị chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành DN cổ phần http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4388/Chuan-bi-chuyen-don-vi-su-nghiep-cong-lap-thanh-DN-co-phan.html Chuẩn bị chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành DN cổ phần Kho bạc sẽ giữ tiền thu được từ sắp xếp nhà, đất của đơn vị quốc phòng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4387/Kho-bac-se-giu-tien-thu-duoc-tu-sap-xep-nha,-dat-cua-don-vi-quoc-phong.html Kho bạc sẽ giữ tiền thu được từ sắp xếp nhà, đất của đơn vị quốc phòng 24.000 tỷ đồng thực hiện quy hoạch nghĩa trang Thủ đô http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4386/24.000-ty-dong-thuc-hien-quy-hoach-nghia-trang-Thu-do.html 24.000 tỷ đồng thực hiện quy hoạch nghĩa trang Thủ đô Hà Nội thúc tiến độ dự án Công viên tưởng niệm Thiên đường http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4383/Ha-Noi-thuc-tien-do-du-an-Cong-vien-tuong-niem-Thien-duong.html Hà Nội thúc tiến độ dự án Công viên tưởng niệm Thiên đường Xây dựng hình ảnh Hải quan Thủ đô qua văn hóa ứng xử http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4382/Xay-dung-hinh-anh-Hai-quan-Thu-do-qua-van-hoa-ung-xu.html Xây dựng hình ảnh Hải quan Thủ đô qua văn hóa ứng xử Thông tin “nóng” về thi THPT quốc gia 2015 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4381/Thong-tin-“nong”-ve-thi-THPT-quoc-gia-2015.html Thông tin “nóng” về thi THPT quốc gia 2015 Hải quan Hà Nội đã sẵn sàng hoạt động tại Nhà ga T2 Nội Bài http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4380/Hai-quan-Ha-Noi-da-san-sang-hoat-dong-tai-Nha-ga-T2-Noi-Bai.html Hải quan Hà Nội đã sẵn sàng hoạt động tại Nhà ga T2 Nội Bài Giá dầu giảm mạnh và mối lo ngân sách 2015 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4378/Gia-dau-giam-manh-va-moi-lo-ngan-sach-2015.html Giá dầu giảm mạnh và mối lo ngân sách 2015 Các báo viết về Tài chính ngày 9/12/2014 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4377/Cac-bao-viet-ve-Tai-chinh-ngay-9122014.html Các báo viết về Tài chính ngày 9/12/2014 TP. Hồ Chí Minh đã cổ phần hóa 12/15 doanh nghiệp nhà nước http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4375/TP.-Ho-Chi-Minh-da-co-phan-hoa-1215-doanh-nghiep-nha-nuoc.html TP. Hồ Chí Minh đã cổ phần hóa 12/15 doanh nghiệp nhà nước Tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai Bộ Tài chính Việt Nam và Cuba http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4374/Tang-cuong-quan-he-hop-tac-giua-hai-Bo-Tai-chinh-Viet-Nam-va-Cuba.html Tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai Bộ Tài chính Việt Nam và Cuba Nghiêm cấm dùng số liệu về tài sản Nhà nước vào mục đích cá nhân http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4373/Nghiem-cam-dung-so-lieu-ve-tai-san-Nha-nuoc-vao-muc-dich-ca-nhan.html Nghiêm cấm dùng số liệu về tài sản Nhà nước vào mục đích cá nhân Bộ trưởng Tài chính và bài toán thu ngân sách http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4372/Bo-truong-Tai-chinh-va-bai-toan-thu-ngan-sach.html Bộ trưởng Tài chính và bài toán thu ngân sách Triển khai Thông tư 126/2014/TT-Bộ Tài chính: Phát huy hiệu quả http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4371/Trien-khai-Thong-tu-1262014TT-Bo-Tai-chinh--Phat-huy-hieu-qua.html Triển khai Thông tư 126/2014/TT-Bộ Tài chính: Phát huy hiệu quả Lạm phát 2014: một năm rất khác! http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4370/Lam-phat-2014--mot-nam-rat-khac!.html Lạm phát 2014: một năm rất khác! Dòng tiền phân vân chảy vào bất động sản? http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4369/Dong-tien-phan-van-chay-vao-bat-dong-san.html Dòng tiền phân vân chảy vào bất động sản? Hà Nội chính thức thông qua bảng giá đất http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4368/Ha-Noi-chinh-thuc-thong-qua-bang-gia-dat.html Hà Nội chính thức thông qua bảng giá đất Tổng biên chế công chức Nhà nước năm 2015 là 277.055 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4367/Tong-bien-che-cong-chuc-Nha-nuoc-nam-2015-la-277.055.html Tổng biên chế công chức Nhà nước năm 2015 là 277.055 Hội nghị trực tuyến: Triển khai thực hiện Luật sửa đổi bổ sung một số điều của các luật về Thuế http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4364/Hoi-nghi-truc-tuyen--Trien-khai-thuc-hien-Luat-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-cac-luat-ve-Thue.html Hội nghị trực tuyến: Triển khai thực hiện Luật sửa đổi bổ sung một số điều của các luật về Thuế Hà Nội thu hút đầu tư nước ngoài ước đạt 1,3 tỷ USD http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4363/Ha-Noi-thu-hut-dau-tu-nuoc-ngoai-uoc-dat-1,3-ty-USD.html Hà Nội thu hút đầu tư nước ngoài ước đạt 1,3 tỷ USD Giá đất ở tại Hà Nội cao nhất là 162.000.000 đồng/m2 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4362/Gia-dat-o-tai-Ha-Noi-cao-nhat-la-162.000.000-dongm2.html Giá đất ở tại Hà Nội cao nhất là 162.000.000 đồng/m2 Giải ngân vốn dưới 50%, xem xét trách nhiệm chủ đầu tư http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4361/Giai-ngan-von-duoi-50per,-xem-xet-trach-nhiem-chu-dau-tu.html Giải ngân vốn dưới 50%, xem xét trách nhiệm chủ đầu tư TPHCM thu ngân sách 11 tháng vượt dự toán http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4360/TPHCM-thu-ngan-sach-11-thang-vuot-du-toan.html TPHCM thu ngân sách 11 tháng vượt dự toán Năm 2014: Mức lạm phát sẽ xuống khoảng 3% http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4358/Nam-2014--Muc-lam-phat-se-xuong-khoang-3per.html Năm 2014: Mức lạm phát sẽ xuống khoảng 3% Công bố 1.000 DN nộp thuế TNDN lớn nhất http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4357/Cong-bo-1.000-DN-nop-thue-TNDN-lon-nhat.html Công bố 1.000 DN nộp thuế TNDN lớn nhất Cách tính thu tiền sử dụng đất đối với hồ sơ giao đất trước ngày 1/7/2014 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4356/Cach-tinh-thu-tien-su-dung-dat-doi-voi-ho-so-giao-dat-truoc-ngay-172014.html Cách tính thu tiền sử dụng đất đối với hồ sơ giao đất trước ngày 1/7/2014 Giá dầu giảm, ngân sách hụt 20.000 tỷ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4354/Gia-dau-giam,-ngan-sach-hut-20.000-ty.html Giá dầu giảm, ngân sách hụt 20.000 tỷ Thủ tướng: Vốn Nhà nước bán được còn ít http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4353/Thu-tuong--Von-Nha-nuoc-ban-duoc-con-it.html Thủ tướng: Vốn Nhà nước bán được còn ít Năm 2015 không tăng thêm biên chế http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4352/Nam-2015-khong-tang-them-bien-che.html Năm 2015 không tăng thêm biên chế Thu ngân sách 11 tháng đã vượt 0,9% dự toán cả năm http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4351/Thu-ngan-sach-11-thang-da-vuot-0,9per-du-toan-ca-nam.html Thu ngân sách 11 tháng đã vượt 0,9% dự toán cả năm Điểm sáng về thu NSNN tại hải quan địa phương http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4350/Diem-sang-ve-thu-NSNN-tai-hai-quan-dia-phuong.html Điểm sáng về thu NSNN tại hải quan địa phương Điểm sáng về thu NSNN tại hải quan địa phương http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4349/Diem-sang-ve-thu-NSNN-tai-hai-quan-dia-phuong.html Điểm sáng về thu NSNN tại hải quan địa phương Hà Nội: Đề xuất giá đất cao nhất 162 triệu đồng/m2 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4348/Ha-Noi--De-xuat-gia-dat-cao-nhat-162-trieu-dongm2.html Hà Nội: Đề xuất giá đất cao nhất 162 triệu đồng/m2 Tự chủ về ‘con dấu‘: Doanh nghiệp được cởi trói http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4347/Tu-chu-ve-‘con-dau‘--Doanh-nghiep-duoc-coi-troi.html Tự chủ về ‘con dấu‘: Doanh nghiệp được cởi trói Giám định tư pháp trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4345/Giam-dinh-tu-phap-trong-linh-vuc-ke-hoach-va-dau-tu.html Giám định tư pháp trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư Bộ Tài chính hướng dẫn lệ phí trước bạ đối với xe máy điện http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4344/Bo-Tai-chinh-huong-dan-le-phi-truoc-ba-doi-voi-xe-may-dien.html Bộ Tài chính hướng dẫn lệ phí trước bạ đối với xe máy điện Huy động 60 tỷ đồng trái phiếu do VDB phát hành http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4343/Huy-dong-60-ty-dong-trai-phieu-do-VDB-phat-hanh.html Huy động 60 tỷ đồng trái phiếu do VDB phát hành Quốc hội thông qua 3 Luật do Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo với số phiếu tán thành cao http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4342/Quoc-hoi-thong-qua-3-Luat-do-Bo-Tai-chinh-chu-tri-soan-thao-voi-so-phieu-tan-thanh-cao.html Quốc hội thông qua 3 Luật do Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo với số phiếu tán thành cao Ngành Thuế yêu cầu kiểm tra chống gian lận thương mại dịp Tết Ất Mùi http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4341/Nganh-Thue-yeu-cau-kiem-tra-chong-gian-lan-thuong-mai-dip-Tet-At-Mui.html Ngành Thuế yêu cầu kiểm tra chống gian lận thương mại dịp Tết Ất Mùi Hà Nội điều chỉnh dự toán một số khoản chi trong năm 2014 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4337/Ha-Noi-dieu-chinh-du-toan-mot-so-khoan-chi-trong-nam-2014.html Hà Nội điều chỉnh dự toán một số khoản chi trong năm 2014 Thêm 3 nhóm đối tượng được vay vốn hỗ trợ nhà ở http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4336/Them-3-nhom-doi-tuong-duoc-vay-von-ho-tro-nha-o.html Thêm 3 nhóm đối tượng được vay vốn hỗ trợ nhà ở Tiền nhàn rỗi vẫn đổ vào ngân hàng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4334/Tien-nhan-roi-van-do-vao-ngan-hang.html Tiền nhàn rỗi vẫn đổ vào ngân hàng Thanh tra Tài chính Việt Nam: Góp phần quan trọng thực hiện kỷ luật kỷ cương tài chính http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4333/Thanh-tra-Tai-chinh-Viet-Nam--Gop-phan-quan-trong-thuc-hien-ky-luat-ky-cuong-tai-chinh.html Thanh tra Tài chính Việt Nam: Góp phần quan trọng thực hiện kỷ luật kỷ cương tài chính Bộ Tài chính đề xuất bỏ mức phạt chậm nộp 0,07%/ngày http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4332/Bo-Tai-chinh-de-xuat-bo-muc-phat-cham-nop-0,07perngay.html Bộ Tài chính đề xuất bỏ mức phạt chậm nộp 0,07%/ngày Lao động nữ có thể nghỉ hưu từ 46 tuổi http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4331/Lao-dong-nu-co-the-nghi-huu-tu-46-tuoi.html Lao động nữ có thể nghỉ hưu từ 46 tuổi Cần giám sát chặt chẽ nợ công http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4326/Can-giam-sat-chat-che-no-cong.html Cần giám sát chặt chẽ nợ công Sập gỗ, bàn ghế vài trăm triệu đổ về Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4324/Sap-go,-ban-ghe-vai-tram-trieu-do-ve-Ha-Noi.html Sập gỗ, bàn ghế vài trăm triệu đổ về Hà Nội Singapore dẫn đầu khu vực ASEAN đầu tư vào Việt Nam http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4323/Singapore-dan-dau-khu-vuc-ASEAN-dau-tu-vao-Viet-Nam.html Singapore dẫn đầu khu vực ASEAN đầu tư vào Việt Nam Hà Nội: Cước vận tải đã giảm từ 2 đến 10% http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4322/Ha-Noi--Cuoc-van-tai-da-giam-tu-2-den-10per.html Hà Nội: Cước vận tải đã giảm từ 2 đến 10% Chất vấn và trả lời chất vấn để nâng cao trách nhiệm người đứng đầu http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4318/Chat-van-va-tra-loi-chat-van-de-nang-cao-trach-nhiem-nguoi-dung-dau.html Chất vấn và trả lời chất vấn để nâng cao trách nhiệm người đứng đầu Các báo viết về Tài chính ngày 17/11/2014 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4317/Cac-bao-viet-ve-Tai-chinh-ngay-17112014.html Các báo viết về Tài chính ngày 17/11/2014 Chủ động hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4316/Chu-dong-hang-hoa-phuc-vu-Tet-Nguyen-dan-At-Mui-2015.html Chủ động hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 Kỷ niệm 10 năm thành lập Tổng Công ty Du lịch Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4315/Ky-niem-10-nam-thanh-lap-Tong-Cong-ty-Du-lich-Ha-Noi.html Kỷ niệm 10 năm thành lập Tổng Công ty Du lịch Hà Nội Sau 31/12, GPLX ô tô bằng giấy vẫn tiếp tục được sử dụng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4310/Sau-3112,-GPLX-o-to-bang-giay-van-tiep-tuc-duoc-su-dung.html Sau 31/12, GPLX ô tô bằng giấy vẫn tiếp tục được sử dụng Ưu tiên đầu tư, cải tạo chợ truyền thống http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4309/Uu-tien-dau-tu,-cai-tao-cho-truyen-thong.html Ưu tiên đầu tư, cải tạo chợ truyền thống Đến năm 2020 thành lập 77 khu công nghiệp mới http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4308/Den-nam-2020-thanh-lap-77-khu-cong-nghiep-moi.html Đến năm 2020 thành lập 77 khu công nghiệp mới Cước vận tải ở Việt Nam cao gấp 3 lần Hàn Quốc http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4307/Cuoc-van-tai-o-Viet-Nam-cao-gap-3-lan-Han-Quoc.html Cước vận tải ở Việt Nam cao gấp 3 lần Hàn Quốc Vẫn còn hơn 20 nghìn tỷ đồng vốn nhà nước ‘nằm ngoài ngành‘ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4306/Van-con-hon-20-nghin-ty-dong-von-nha-nuoc-‘nam-ngoai-nganh‘.html Vẫn còn hơn 20 nghìn tỷ đồng vốn nhà nước ‘nằm ngoài ngành‘ Dự kiến nghỉ Tết Nguyên đán 9 ngày liên tục http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4305/Du-kien-nghi-Tet-Nguyen-dan-9-ngay-lien-tuc.html Dự kiến nghỉ Tết Nguyên đán 9 ngày liên tục Chính thức triển khai Cơ chế một cửa quốc gia http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4304/Chinh-thuc-trien-khai-Co-che-mot-cua-quoc-gia.html Chính thức triển khai Cơ chế một cửa quốc gia Quốc hội cho ý kiến dự thảo Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào SXKD http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4303/Quoc-hoi-cho-y-kien-du-thao-Luat-Quan-ly,-su-dung-von-Nha-nuoc-dau-tu-vao-SXKD.html Quốc hội cho ý kiến dự thảo Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào SXKD Bộ Tài chính thành lập 3 đoàn kiểm tra giá cước vận tải và giá sữa http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4302/Bo-Tai-chinh-thanh-lap-3-doan-kiem-tra-gia-cuoc-van-tai-va-gia-sua.html Bộ Tài chính thành lập 3 đoàn kiểm tra giá cước vận tải và giá sữa Đồng ý tăng lương cho 3 nhóm đối tượng từ 1.1.2015 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4296/Dong-y-tang-luong-cho-3-nhom-doi-tuong-tu-1.1.2015.html Đồng ý tăng lương cho 3 nhóm đối tượng từ 1.1.2015 Bội chi ngân sách năm 2015 là 226 nghìn tỷ đồng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4295/Boi-chi-ngan-sach-nam-2015-la-226-nghin-ty-dong.html Bội chi ngân sách năm 2015 là 226 nghìn tỷ đồng Đánh giá tình hình thực hiện bình ổn giá sữa cho trẻ em dưới 6 tuổi http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4294/Danh-gia-tinh-hinh-thuc-hien-binh-on-gia-sua-cho-tre-em-duoi-6-tuoi.html Đánh giá tình hình thực hiện bình ổn giá sữa cho trẻ em dưới 6 tuổi Việt Nam xếp thứ 7 trong 10 nền kinh tế hàng đầu APEC về thu hút đầu tư http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4293/Viet-Nam-xep-thu-7-trong-10-nen-kinh-te-hang-dau-APEC-ve-thu-hut-dau-tu.html Việt Nam xếp thứ 7 trong 10 nền kinh tế hàng đầu APEC về thu hút đầu tư Việt Nam phát hành thành công 1 tỷ USD trái phiếu quốc tế http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4290/Viet-Nam-phat-hanh-thanh-cong-1-ty-USD-trai-phieu-quoc-te.html Việt Nam phát hành thành công 1 tỷ USD trái phiếu quốc tế Xe máy điện được miễn lệ phí trước bạ đến hết 30/6/2015 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4289/Xe-may-dien-duoc-mien-le-phi-truoc-ba-den-het-3062015.html Xe máy điện được miễn lệ phí trước bạ đến hết 30/6/2015 Hà Nội: Tổ chức 200 điểm bán hàng lưu động trong dịp Tết Ất Mùi http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4288/Ha-Noi--To-chuc-200-diem-ban-hang-luu-dong-trong-dip-Tet-At-Mui.html Hà Nội: Tổ chức 200 điểm bán hàng lưu động trong dịp Tết Ất Mùi Trên 160 tỷ đồng dành tặng các Bà mẹ Việt Nam anh hùng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4287/Tren-160-ty-dong-danh-tang-cac-Ba-me-Viet-Nam-anh-hung.html Trên 160 tỷ đồng dành tặng các Bà mẹ Việt Nam anh hùng Hà Nội và Bộ Xây dựng tháo gỡ vướng mắc trong cải tạo chung cư cũ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4285/Ha-Noi-va-Bo-Xay-dung-thao-go-vuong-mac-trong-cai-tao-chung-cu-cu.html Hà Nội và Bộ Xây dựng tháo gỡ vướng mắc trong cải tạo chung cư cũ Tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển sản xuất http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4284/Tao-dieu-kien-cho-doanh-nghiep-phat-trien-san-xuat.html Tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển sản xuất Thực hiện nghiêm quy định về quản lý giá cước vận tải http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4283/Thuc-hien-nghiem-quy-dinh-ve-quan-ly-gia-cuoc-van-tai.html Thực hiện nghiêm quy định về quản lý giá cước vận tải Bộ Tài chính tổ chức hội nghị giao ban cơ sở đào tạo năm 2014 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4282/Bo-Tai-chinh-to-chuc-hoi-nghi-giao-ban-co-so-dao-tao-nam-2014.html Bộ Tài chính tổ chức hội nghị giao ban cơ sở đào tạo năm 2014 Gần 1.000 DN phía Nam tham dự Hội nghị đối thoại với Bộ Tài chính http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4281/Gan-1.000-DN-phia-Nam-tham-du-Hoi-nghi-doi-thoai-voi-Bo-Tai-chinh.html Gần 1.000 DN phía Nam tham dự Hội nghị đối thoại với Bộ Tài chính Chuyên gia Nga: Kinh tế Việt Nam tiếp tục phát triển ổn định http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4280/Chuyen-gia-Nga--Kinh-te-Viet-Nam-tiep-tuc-phat-trien-on-dinh.html Chuyên gia Nga: Kinh tế Việt Nam tiếp tục phát triển ổn định Cục Thuế Hà Nội phổ biến nội dung mới sửa đổi về thuế http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4279/Cuc-Thue-Ha-Noi-pho-bien-noi-dung-moi-sua-doi-ve-thue.html Cục Thuế Hà Nội phổ biến nội dung mới sửa đổi về thuế Xe máy điện được miễn lệ phí trước bạ đến hết 30/6/2015 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4278/Xe-may-dien-duoc-mien-le-phi-truoc-ba-den-het-3062015.html Xe máy điện được miễn lệ phí trước bạ đến hết 30/6/2015 Quản lý chặt chẽ nợ công nhất là các khoản vay mới http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4273/Quan-ly-chat-che-no-cong-nhat-la-cac-khoan-vay-moi.html Quản lý chặt chẽ nợ công nhất là các khoản vay mới Hà Nội: công bố quy hoạch thị trấn Đại Nghĩa và huyện Mỹ Đức http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4272/Ha-Noi--cong-bo-quy-hoach-thi-tran-Dai-Nghia-va-huyen-My-Duc.html Hà Nội: công bố quy hoạch thị trấn Đại Nghĩa và huyện Mỹ Đức Ngành Tài chính triển khai ứng dụng CNTT rất bài bản http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4271/Nganh-Tai-chinh-trien-khai-ung-dung-CNTT-rat-bai-ban.html Ngành Tài chính triển khai ứng dụng CNTT rất bài bản GS.TS Nguyễn Công Nghiệp nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4270/GS.TS-Nguyen-Cong-Nghiep-nhan-Huan-chuong-Doc-lap-hang-Nhi.html GS.TS Nguyễn Công Nghiệp nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì Đôn đốc các KBNN địa phương hoàn thành kế hoạch năm 2014 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4269/Don-doc-cac-KBNN-dia-phuong-hoan-thanh-ke-hoach-nam-2014.html Đôn đốc các KBNN địa phương hoàn thành kế hoạch năm 2014 Chỉ số PMI tháng 10 giảm nhưng tốc độ tạo việc làm tăng nhanh http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4266/Chi-so-PMI-thang-10-giam-nhung-toc-do-tao-viec-lam-tang-nhanh.html Chỉ số PMI tháng 10 giảm nhưng tốc độ tạo việc làm tăng nhanh Thu giữ 3,5 tấn vải do nước ngoài sản xuất tại khu vực Ninh Hiệp (Hà Nội) http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4265/Thu-giu-3,5-tan-vai-do-nuoc-ngoai-san-xuat-tai-khu-vuc-Ninh-Hiep-(Ha-Noi).html Thu giữ 3,5 tấn vải do nước ngoài sản xuất tại khu vực Ninh Hiệp (Hà Nội) Fitch nâng bậc xếp hạng tín nhiệm của Việt Nam http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4264/Fitch-nang-bac-xep-hang-tin-nhiem-cua-Viet-Nam.html Fitch nâng bậc xếp hạng tín nhiệm của Việt Nam Đẩy mạnh thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4263/Day-manh-thuc-hien-co-phan-hoa-doanh-nghiep-Nha-nuoc.html Đẩy mạnh thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước Chính phủ tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn tài chính quốc gia http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4260/Chinh-phu-tiep-tuc-thuc-hien-dong-bo-cac-giai-phap-dam-bao-an-toan-tai-chinh-quoc-gia.html Chính phủ tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn tài chính quốc gia Lãi suất cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển TP.Hà Nội là 8,29%/năm http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4259/Lai-suat-cho-vay-cua-Quy-Dau-tu-phat-trien-TP.Ha-Noi-la-8,29pernam.html Lãi suất cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển TP.Hà Nội là 8,29%/năm Hà Nội yêu cầu cán bộ kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập 2014 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4258/Ha-Noi-yeu-cau-can-bo-ke-khai,-minh-bach-tai-san,-thu-nhap-2014.html Hà Nội yêu cầu cán bộ kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập 2014 Chính sách tài chính mới có hiệu lực trong tháng 11/2014 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4257/Chinh-sach-tai-chinh-moi-co-hieu-luc-trong-thang-112014.html Chính sách tài chính mới có hiệu lực trong tháng 11/2014 Từ 1/11: Xăng dầu sẽ được điều hành theo quy định mới http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4254/Tu-111--Xang-dau-se-duoc-dieu-hanh-theo-quy-dinh-moi.html Từ 1/11: Xăng dầu sẽ được điều hành theo quy định mới Bộ trưởng Tài chính: Nợ công trong giới hạn cho phép http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4252/Bo-truong-Tai-chinh--No-cong-trong-gioi-han-cho-phep.html Bộ trưởng Tài chính: Nợ công trong giới hạn cho phép Thủ tướng: Kiểm soát chặt nợ công, quyết liệt xử lý nợ xấu http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4251/Thu-tuong--Kiem-soat-chat-no-cong,-quyet-liet-xu-ly-no-xau.html Thủ tướng: Kiểm soát chặt nợ công, quyết liệt xử lý nợ xấu Kho bạc thắt chặt kiểm soát chi http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4250/Kho-bac-that-chat-kiem-soat-chi.html Kho bạc thắt chặt kiểm soát chi Hà Nội: Sẽ đăng công khai các vi phạm pháp luật đất đai http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4249/Ha-Noi--Se-dang-cong-khai-cac-vi-pham-phap-luat-dat-dai.html Hà Nội: Sẽ đăng công khai các vi phạm pháp luật đất đai Đại biểu tán thành nhiều nội dung sửa đổi Luật Ngân sách Nhà nước http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4248/Dai-bieu-tan-thanh-nhieu-noi-dung-sua-doi-Luat-Ngan-sach-Nha-nuoc.html Đại biểu tán thành nhiều nội dung sửa đổi Luật Ngân sách Nhà nước 33.000 tỷ đồng xây chuỗi đô thị hai bên đường Nhật Tân - Nội Bài http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4246/33.000-ty-dong-xay-chuoi-do-thi-hai-ben-duong-Nhat-Tan---Noi-Bai.html 33.000 tỷ đồng xây chuỗi đô thị hai bên đường Nhật Tân - Nội Bài Thủ đô Hà Nội vẫn còn 2 xã và 26 thôn đặc biệt khó khăn http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4245/Thu-do-Ha-Noi-van-con-2-xa-va-26-thon-dac-biet-kho-khan.html Thủ đô Hà Nội vẫn còn 2 xã và 26 thôn đặc biệt khó khăn Người có công được hỗ trợ trên 365 tỷ đồng xây nhà ở http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4244/Nguoi-co-cong-duoc-ho-tro-tren-365-ty-dong-xay-nha-o.html Người có công được hỗ trợ trên 365 tỷ đồng xây nhà ở Chiều nay, Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật NSNN (sửa đổi) http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4243/Chieu-nay,-Quoc-hoi-thao-luan-ve-du-thao-Luat-NSNN-(sua-doi).html Chiều nay, Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật NSNN (sửa đổi) Thanh Hóa sẽ có thêm cảng hàng không 1.000 tỷ đồng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4239/Thanh-Hoa-se-co-them-cang-hang-khong-1.000-ty-dong.html Thanh Hóa sẽ có thêm cảng hàng không 1.000 tỷ đồng TP.HCM dẫn đầu cả nước về thu hút vốn FDI http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4238/TP.HCM-dan-dau-ca-nuoc-ve-thu-hut-von-FDI.html TP.HCM dẫn đầu cả nước về thu hút vốn FDI Cần siết chặt kỷ luật tài chính http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4237/Can-siet-chat-ky-luat-tai-chinh.html Cần siết chặt kỷ luật tài chính Kinh nghiệm quản lý thuế quốc tế và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4236/Kinh-nghiem-quan-ly-thue-quoc-te-va-bai-hoc-kinh-nghiem-cho-Viet-Nam.html Kinh nghiệm quản lý thuế quốc tế và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam Tiết kiệm chi thường xuyên để tăng đầu tư phát triển http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4233/Tiet-kiem-chi-thuong-xuyen-de-tang-dau-tu-phat-trien.html Tiết kiệm chi thường xuyên để tăng đầu tư phát triển Hết thời rề rà "ngâm" hồ sơ đất đai http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4232/Het-thoi-re-ra-ngam-ho-so-dat-dai.html Hết thời rề rà "ngâm" hồ sơ đất đai Vốn 4 tỷ USD trở lên mới được kinh doanh casino http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4230/Von-4-ty-USD-tro-len-moi-duoc-kinh-doanh-casino.html Vốn 4 tỷ USD trở lên mới được kinh doanh casino Giá xăng tiếp tục giảm từ 18h http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4229/Gia-xang-tiep-tuc-giam-tu-18h.html Giá xăng tiếp tục giảm từ 18h Xây dựng chuỗi cung ứng rau, thịt sạch cho Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4228/Xay-dung-chuoi-cung-ung-rau,-thit-sach-cho-Ha-Noi.html Xây dựng chuỗi cung ứng rau, thịt sạch cho Hà Nội Bộ trưởng Bùi Quang Vinh: Không thay đổi về chất, không thể tăng trưởng 7 - 8% http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4227/Bo-truong-Bui-Quang-Vinh--Khong-thay-doi-ve-chat,-khong-the-tang-truong-7---8per.html Bộ trưởng Bùi Quang Vinh: Không thay đổi về chất, không thể tăng trưởng 7 - 8% Hà Nội: Phê duyệt quy hoạch 3 thị trấn ngoại ô http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4226/Ha-Noi--Phe-duyet-quy-hoach-3-thi-tran-ngoai-o.html Hà Nội: Phê duyệt quy hoạch 3 thị trấn ngoại ô 8 mặt hàng ô tô sẽ được giảm thuế nhập khẩu từ 1/1/2015 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4225/8-mat-hang-o-to-se-duoc-giam-thue-nhap-khau-tu-112015.html 8 mặt hàng ô tô sẽ được giảm thuế nhập khẩu từ 1/1/2015 Đổi tên Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4223/Doi-ten-So-Van-hoa,-The-thao-va-Du-lich.html Đổi tên Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Rút đề xuất chi ngân sách để xử lý nợ xấu: “Chính phủ đã đúng” http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4221/Rut-de-xuat-chi-ngan-sach-de-xu-ly-no-xau--“Chinh-phu-da-dung”.html Rút đề xuất chi ngân sách để xử lý nợ xấu: “Chính phủ đã đúng” Tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong ngành Tài chính http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4220/Tang-cuong-va-doi-moi-cong-tac-dan-van-trong-nganh-Tai-chinh.html Tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong ngành Tài chính Lễ kỷ niệm 25 năm thành lập Hệ thống Tin học Thống kê ngành Tài chính http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4219/Le-ky-niem-25-nam-thanh-lap-He-thong-Tin-hoc-Thong-ke-nganh-Tai-chinh.html Lễ kỷ niệm 25 năm thành lập Hệ thống Tin học Thống kê ngành Tài chính Kỳ vọng trên đất nước vạn đảo http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4215/Ky-vong-tren-dat-nuoc-van-dao.html Kỳ vọng trên đất nước vạn đảo Chính phủ trình Quốc hội Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4214/Chinh-phu-trinh-Quoc-hoi-Luat-sua-doi,-bo-sung-mot-so-dieu-cua-Luat-thue-tieu-thu-dac-biet.html Chính phủ trình Quốc hội Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt Tin học - thống kê tài chính: Chặng đường ¼ thế kỷ đáng tự hào http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4213/Tin-hoc---thong-ke-tai-chinh--Chang-duong--the-ky-dang-tu-hao.html Tin học - thống kê tài chính: Chặng đường ¼ thế kỷ đáng tự hào Dự toán chi trả nợ năm 2015 là 150.000 tỷ đồng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4212/Du-toan-chi-tra-no-nam-2015-la-150.000-ty-dong.html Dự toán chi trả nợ năm 2015 là 150.000 tỷ đồng Bộ trưởng Bộ Xây dựng trả lời chính sách nhà ở cho người nghèo http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4210/Bo-truong-Bo-Xay-dung-tra-loi-chinh-sach-nha-o-cho-nguoi-ngheo.html Bộ trưởng Bộ Xây dựng trả lời chính sách nhà ở cho người nghèo Thị trường BĐS: “Thượng đế” xuống tiền mua biệt thự liền kề http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4209/Thi-truong-BDS--“Thuong-de”-xuong-tien-mua-biet-thu-lien-ke.html Thị trường BĐS: “Thượng đế” xuống tiền mua biệt thự liền kề 800 tỷ đồng xây dựng nút giao cầu Thanh Trì và Quốc lộ 5 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4208/800-ty-dong-xay-dung-nut-giao-cau-Thanh-Tri-va-Quoc-lo-5.html 800 tỷ đồng xây dựng nút giao cầu Thanh Trì và Quốc lộ 5 Hà Nội cấm phương tiện hoạt động trên một số tuyến đường http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4207/Ha-Noi-cam-phuong-tien-hoat-dong-tren-mot-so-tuyen-duong.html Hà Nội cấm phương tiện hoạt động trên một số tuyến đường Mở rộng tín dụng phải đi đôi với an toàn http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4205/Mo-rong-tin-dung-phai-di-doi-voi-an-toan.html Mở rộng tín dụng phải đi đôi với an toàn Thẩm duyệt thiết kế phòng cháy và chữa cháy cho dự án mất phí tối đa 150 triệu đồng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4204/Tham-duyet-thiet-ke-phong-chay-va-chua-chay-cho-du-an-mat-phi-toi-da-150-trieu-dong.html Thẩm duyệt thiết kế phòng cháy và chữa cháy cho dự án mất phí tối đa 150 triệu đồng Xây sân bay Long Thành: Chiến lược vận tải quốc gia http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4203/Xay-san-bay-Long-Thanh--Chien-luoc-van-tai-quoc-gia.html Xây sân bay Long Thành: Chiến lược vận tải quốc gia Đấu giá đất tốt góp phần hoàn thành mục tiêu thu ngân sách http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4202/Dau-gia-dat-tot-gop-phan-hoan-thanh-muc-tieu-thu-ngan-sach.html Đấu giá đất tốt góp phần hoàn thành mục tiêu thu ngân sách Hà Nội tổ chức vinh danh làng nghề truyền thống Phú Xuyên http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4201/Ha-Noi-to-chuc-vinh-danh-lang-nghe-truyen-thong-Phu-Xuyen.html Hà Nội tổ chức vinh danh làng nghề truyền thống Phú Xuyên Mua nhà ở xã hội được vay ưu đãi tối đa 15 năm http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4200/Mua-nha-o-xa-hoi-duoc-vay-uu-dai-toi-da-15-nam.html Mua nhà ở xã hội được vay ưu đãi tối đa 15 năm Gỡ vướng về thông tin ghi giấy nộp tiền lệ phí trước bạ xe ôtô, xe gắn máy http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4198/Go-vuong-ve-thong-tin-ghi-giay-nop-tien-le-phi-truoc-ba-xe-oto,-xe-gan-may.html Gỡ vướng về thông tin ghi giấy nộp tiền lệ phí trước bạ xe ôtô, xe gắn máy Ký kết Hiệp định tín dụng Nhà nước trị giá 14,713 triệu EUR http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4197/Ky-ket-Hiep-dinh-tin-dung-Nha-nuoc-tri-gia-14,713-trieu-EUR.html Ký kết Hiệp định tín dụng Nhà nước trị giá 14,713 triệu EUR Gói cho vay hỗ trợ nhà ở sẽ tăng lên tối thiểu 50.000 tỷ đồng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4196/Goi-cho-vay-ho-tro-nha-o-se-tang-len-toi-thieu-50.000-ty-dong.html Gói cho vay hỗ trợ nhà ở sẽ tăng lên tối thiểu 50.000 tỷ đồng Hà Nội vững thế Rồng thiêng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4193/Ha-Noi-vung-the-Rong-thieng.html Hà Nội vững thế Rồng thiêng Giá sữa nguyên liệu giảm mạnh http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4192/Gia-sua-nguyen-lieu-giam-manh.html Giá sữa nguyên liệu giảm mạnh Hà Nội: Xử lý chủ đầu tư chậm quyết toán dự án đã hoàn thành http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4191/Ha-Noi--Xu-ly-chu-dau-tu-cham-quyet-toan-du-an-da-hoan-thanh.html Hà Nội: Xử lý chủ đầu tư chậm quyết toán dự án đã hoàn thành Bầu chức danh Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm nhiệm kỳ 2011 - 2016 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4190/Bau-chuc-danh-Chu-tich-UBND-huyen-Gia-Lam-nhiem-ky-2011---2016.html Bầu chức danh Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm nhiệm kỳ 2011 - 2016 "Xoay vòng" dạng hộ nghèo là hoàn toàn trái với quy định http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4189/Xoay-vong-dang-ho-ngheo-la-hoan-toan-trai-voi-quy-dinh.html "Xoay vòng" dạng hộ nghèo là hoàn toàn trái với quy định Đã có thể cắt giảm được 290 giờ nộp thuế http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4188/Da-co-the-cat-giam-duoc-290-gio-nop-thue.html Đã có thể cắt giảm được 290 giờ nộp thuế Cổ phần hóa, cải cách doanh nghiệp nhà nước đứng trước ‘cánh cửa mới‘ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4186/Co-phan-hoa,-cai-cach-doanh-nghiep-nha-nuoc-dung-truoc-‘canh-cua-moi‘.html Cổ phần hóa, cải cách doanh nghiệp nhà nước đứng trước ‘cánh cửa mới‘ Bộ Tài chính phát động hai cuộc thi viết về ngành Tài chính http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4185/Bo-Tai-chinh-phat-dong-hai-cuoc-thi-viet-ve-nganh-Tai-chinh.html Bộ Tài chính phát động hai cuộc thi viết về ngành Tài chính Năm 2014, ngân sách dự báo sẽ vượt thu khoảng 9% http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4184/Nam-2014,-ngan-sach-du-bao-se-vuot-thu-khoang-9per.html Năm 2014, ngân sách dự báo sẽ vượt thu khoảng 9% Hà Nội tháo gỡ khó khăn cho các dự án cải tạo chung cư cũ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4183/Ha-Noi-thao-go-kho-khan-cho-cac-du-an-cai-tao-chung-cu-cu.html Hà Nội tháo gỡ khó khăn cho các dự án cải tạo chung cư cũ Chính phủ trình TVQH dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Luật về thuế http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4182/Chinh-phu-trinh-TVQH-du-thao-Luat-sua-doi,-bo-sung-mot-so-dieu-tai-cac-Luat-ve-thue.html Chính phủ trình TVQH dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Luật về thuế Quỹ Bình ổn xăng dầu dư gần 2.300 tỷ đồng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4181/Quy-Binh-on-xang-dau-du-gan-2.300-ty-dong.html Quỹ Bình ổn xăng dầu dư gần 2.300 tỷ đồng KBNN từ chối thanh toán gần 59 tỷ đồng vốn đầu tư http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4180/KBNN-tu-choi-thanh-toan-gan-59-ty-dong-von-dau-tu.html KBNN từ chối thanh toán gần 59 tỷ đồng vốn đầu tư Khung chính sách cho mô hình hợp tác công tư ở Việt Nam http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4179/Khung-chinh-sach-cho-mo-hinh-hop-tac-cong-tu-o-Viet-Nam.html Khung chính sách cho mô hình hợp tác công tư ở Việt Nam Chặn cơ chế “xin-cho” ngân sách http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4177/Chan-co-che-“xin-cho”-ngan-sach.html Chặn cơ chế “xin-cho” ngân sách Tổng thu phí Bảo trì đường bộ đạt gần 6.000 tỷ đồng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4176/Tong-thu-phi-Bao-tri-duong-bo-dat-gan-6.000-ty-dong.html Tổng thu phí Bảo trì đường bộ đạt gần 6.000 tỷ đồng Các báo viết về Tài chính ngày 8/10/2014 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4175/Cac-bao-viet-ve-Tai-chinh-ngay-8102014.html Các báo viết về Tài chính ngày 8/10/2014 Hà Nội ra mắt kênh thông tin đối ngoại Hanoitimes http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4174/Ha-Noi-ra-mat-kenh-thong-tin-doi-ngoai-Hanoitimes.html Hà Nội ra mắt kênh thông tin đối ngoại Hanoitimes Tổng thu cân đối NSNN tháng 9 ước đạt 57,26 nghìn tỷ đồng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4171/Tong-thu-can-doi-NSNN-thang-9-uoc-dat-57,26-nghin-ty-dong.html Tổng thu cân đối NSNN tháng 9 ước đạt 57,26 nghìn tỷ đồng Hà Nội chính thức thí điểm vé xe buýt điện tử http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4170/Ha-Noi-chinh-thuc-thi-diem-ve-xe-buyt-dien-tu.html Hà Nội chính thức thí điểm vé xe buýt điện tử Đề xuất không thu lệ phí trước bạ xe máy điện từ nay đến 1/7/2015 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4169/De-xuat-khong-thu-le-phi-truoc-ba-xe-may-dien-tu-nay-den-172015.html Đề xuất không thu lệ phí trước bạ xe máy điện từ nay đến 1/7/2015 9 biện pháp mạnh để tăng tốc giải ngân các nguồn vốn ngân sách http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4168/9-bien-phap-manh-de-tang-toc-giai-ngan-cac-nguon-von-ngan-sach.html 9 biện pháp mạnh để tăng tốc giải ngân các nguồn vốn ngân sách Hà Nội: Tổng cung mặt bằng bán lẻ tăng mạnh http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4167/Ha-Noi--Tong-cung-mat-bang-ban-le-tang-manh.html Hà Nội: Tổng cung mặt bằng bán lẻ tăng mạnh Quốc hội sắp họp chính thức tại nhà mới http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4165/Quoc-hoi-sap-hop-chinh-thuc-tai-nha-moi.html Quốc hội sắp họp chính thức tại nhà mới Chi ngân sách để xử lý nợ xấu của doanh nghiệp nhà nước? http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4164/Chi-ngan-sach-de-xu-ly-no-xau-cua-doanh-nghiep-nha-nuoc.html Chi ngân sách để xử lý nợ xấu của doanh nghiệp nhà nước? Cổ phần hóa DNNN: Không phải chỉ để thu tiền http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4163/Co-phan-hoa-DNNN--Khong-phai-chi-de-thu-tien.html Cổ phần hóa DNNN: Không phải chỉ để thu tiền Hà Nội khai mạc tuần khuyến mại dành cho sinh viên http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4162/Ha-Noi-khai-mac-tuan-khuyen-mai-danh-cho-sinh-vien.html Hà Nội khai mạc tuần khuyến mại dành cho sinh viên Bộ Tài chính trả lời kiến nghị về hoàn thuế http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4161/Bo-Tai-chinh-tra-loi-kien-nghi-ve-hoan-thue.html Bộ Tài chính trả lời kiến nghị về hoàn thuế Định mức chi kiểm định chất lượng giáo dục mầm non http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4158/Dinh-muc-chi-kiem-dinh-chat-luong-giao-duc-mam-non.html Định mức chi kiểm định chất lượng giáo dục mầm non Bổ sung quy định thời gian nộp thuế http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4157/Bo-sung-quy-dinh-thoi-gian-nop-thue.html Bổ sung quy định thời gian nộp thuế Tín dụng bất động sản khởi sắc http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4156/Tin-dung-bat-dong-san-khoi-sac.html Tín dụng bất động sản khởi sắc Một số trường hợp không phải đóng phí đường bộ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4155/Mot-so-truong-hop-khong-phai-dong-phi-duong-bo.html Một số trường hợp không phải đóng phí đường bộ Dự thảo Luật Ngân sách (sửa đổi): Nâng mức huy động vốn tối đa của địa phương http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4154/Du-thao-Luat-Ngan-sach-(sua-doi)--Nang-muc-huy-dong-von-toi-da-cua-dia-phuong.html Dự thảo Luật Ngân sách (sửa đổi): Nâng mức huy động vốn tối đa của địa phương Khai mạc Diễn đàn thuế Châu Á-Thái Bình Dương lần thứ 11 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4153/Khai-mac-Dien-dan-thue-Chau-A-Thai-Binh-Duong-lan-thu-11.html Khai mạc Diễn đàn thuế Châu Á-Thái Bình Dương lần thứ 11 Ban hành quy chế thanh tra chuyên ngành Kho bạc Nhà nước http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4152/Ban-hanh-quy-che-thanh-tra-chuyen-nganh-Kho-bac-Nha-nuoc.html Ban hành quy chế thanh tra chuyên ngành Kho bạc Nhà nước Thủ tục xóa nợ thuế cho DNNN http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4149/Thu-tuc-xoa-no-thue-cho-DNNN.html Thủ tục xóa nợ thuế cho DNNN Hà Nội: Hoàn thành huy động vốn qua kênh trái phiếu năm 2014 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4146/Ha-Noi--Hoan-thanh-huy-dong-von-qua-kenh-trai-phieu-nam-2014.html Hà Nội: Hoàn thành huy động vốn qua kênh trái phiếu năm 2014 Tiếp tục giảm giá một số mặt hàng xăng dầu http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4145/Tiep-tuc-giam-gia-mot-so-mat-hang-xang-dau.html Tiếp tục giảm giá một số mặt hàng xăng dầu Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến Luật đất đai sửa đổi http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4144/Bo-Tai-chinh-to-chuc-Hoi-nghi-tuyen-truyen-pho-bien-Luat-dat-dai-sua-doi.html Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến Luật đất đai sửa đổi Lời giải cho sức hút bất động sản Mỹ Đình http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4143/Loi-giai-cho-suc-hut-bat-dong-san-My-Dinh.html Lời giải cho sức hút bất động sản Mỹ Đình Thu 258,8 tỷ đồng từ xử lý hàng vi phạm http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4141/Thu-258,8-ty-dong-tu-xu-ly-hang-vi-pham.html Thu 258,8 tỷ đồng từ xử lý hàng vi phạm GDP 9 tháng tăng 5,62% http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4140/GDP-9-thang-tang-5,62per.html GDP 9 tháng tăng 5,62% TP.Hồ Chí Minh: Xây dựng Bảng giá đất năm 2015 theo giá thị trường http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4138/TP.Ho-Chi-Minh--Xay-dung-Bang-gia-dat-nam-2015-theo-gia-thi-truong.html TP.Hồ Chí Minh: Xây dựng Bảng giá đất năm 2015 theo giá thị trường Thay đổi số hiệu tài khoản tạm giữ của Bộ Tài chính http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4137/Thay-doi-so-hieu-tai-khoan-tam-giu-cua-Bo-Tai-chinh.html Thay đổi số hiệu tài khoản tạm giữ của Bộ Tài chính Hà Nội yêu cầu đẩy nhanh tiến độ cải tạo khu tập thể Nguyễn Công Trứ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4135/Ha-Noi-yeu-cau-day-nhanh-tien-do-cai-tao-khu-tap-the-Nguyen-Cong-Tru.html Hà Nội yêu cầu đẩy nhanh tiến độ cải tạo khu tập thể Nguyễn Công Trứ Kho bạc Nhà nước huy động gần 171.170 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4132/Kho-bac-Nha-nuoc-huy-dong-gan-171.170-ty-dong-trai-phieu-Chinh-phu.html Kho bạc Nhà nước huy động gần 171.170 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ Kim ngạch xuất khẩu của Hà Nội tăng 11,6% http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4131/Kim-ngach-xuat-khau-cua-Ha-Noi-tang-11,6per.html Kim ngạch xuất khẩu của Hà Nội tăng 11,6% Không cấp thêm vốn để cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4129/Khong-cap-them-von-de-co-phan-hoa-doanh-nghiep-Nha-nuoc.html Không cấp thêm vốn để cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước Ra mắt nhóm công tác hải quan - doanh nghiệp http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4128/Ra-mat-nhom-cong-tac-hai-quan---doanh-nghiep.html Ra mắt nhóm công tác hải quan - doanh nghiệp Cần đột phá trong cải cách hành chính và tài chính công http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4126/Can-dot-pha-trong-cai-cach-hanh-chinh-va-tai-chinh-cong.html Cần đột phá trong cải cách hành chính và tài chính công Hàng Việt "đổ bộ" vào siêu thị ở Paris tráng lệ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4124/Hang-Viet-do-bo-vao-sieu-thi-o-Paris-trang-le.html Hàng Việt "đổ bộ" vào siêu thị ở Paris tráng lệ Chỉ số giá tiêu dùng tháng 9 tăng 0,4% http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4123/Chi-so-gia-tieu-dung-thang-9-tang-0,4per.html Chỉ số giá tiêu dùng tháng 9 tăng 0,4% Hà Nội phân bổ 3.000 tỷ đồng cho các công trình trọng điểm http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4121/Ha-Noi-phan-bo-3.000-ty-dong-cho-cac-cong-trinh-trong-diem.html Hà Nội phân bổ 3.000 tỷ đồng cho các công trình trọng điểm Bộ Tài chính quyết liệt vào cuộc cải cách thủ tục hành chính: Sửa đổi mình để tạo thuận lợi cho người nộp thuế http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4120/Bo-Tai-chinh-quyet-liet-vao-cuoc-cai-cach-thu-tuc-hanh-chinh--Sua-doi-minh-de-tao-thuan-loi-cho-nguoi-nop-thue.html Bộ Tài chính quyết liệt vào cuộc cải cách thủ tục hành chính: Sửa đổi mình để tạo thuận lợi cho người nộp thuế UBND TPHCM đề nghị sớm xây sân bay Long Thành http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4119/UBND-TPHCM-de-nghi-som-xay-san-bay-Long-Thanh.html UBND TPHCM đề nghị sớm xây sân bay Long Thành Hà Nội: Điều chỉnh vốn trái phiếu xây dựng Thủ đô cho một số dự án XDCB http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4118/Ha-Noi--Dieu-chinh-von-trai-phieu-xay-dung-Thu-do-cho-mot-so-du-an-XDCB.html Hà Nội: Điều chỉnh vốn trái phiếu xây dựng Thủ đô cho một số dự án XDCB Quy hoạch chi tiết khu đất đối ứng thực hiện tuyến đường Hà Nội - Hưng Yên http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4117/Quy-hoach-chi-tiet-khu-dat-doi-ung-thuc-hien-tuyen-duong-Ha-Noi---Hung-Yen.html Quy hoạch chi tiết khu đất đối ứng thực hiện tuyến đường Hà Nội - Hưng Yên Lãnh đạo Lào tiếp Đoàn cấp cao Ban Kinh tế Trung ương http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4116/Lanh-dao-Lao-tiep-Doan-cap-cao-Ban-Kinh-te-Trung-uong.html Lãnh đạo Lào tiếp Đoàn cấp cao Ban Kinh tế Trung ương Doanh nghiệp địa ốc bước vào cuộc đua mới http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4114/Doanh-nghiep-dia-oc-buoc-vao-cuoc-dua-moi.html Doanh nghiệp địa ốc bước vào cuộc đua mới Cục Quản lý giám sát bảo hiểm được thí điểm cơ chế tự chủ tài chính http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4113/Cuc-Quan-ly-giam-sat-bao-hiem-duoc-thi-diem-co-che-tu-chu-tai-chinh.html Cục Quản lý giám sát bảo hiểm được thí điểm cơ chế tự chủ tài chính Hà Nội: CPI tháng 9 tăng đột biến http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4112/Ha-Noi--CPI-thang-9-tang-dot-bien.html Hà Nội: CPI tháng 9 tăng đột biến Công chức nào đủ điều kiện vay 2 tỷ mua nhà? http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4111/Cong-chuc-nao-du-dieu-kien-vay-2-ty-mua-nha.html Công chức nào đủ điều kiện vay 2 tỷ mua nhà? Vay 2 tỷ mua nhà: Chưa nới đã thấy khó với http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4107/Vay-2-ty-mua-nha--Chua-noi-da-thay-kho-voi.html Vay 2 tỷ mua nhà: Chưa nới đã thấy khó với Thứ trưởng Trương Chí Trung tiếp Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4106/Thu-truong-Truong-Chi-Trung-tiep-Co-quan-Hop-tac-quoc-te-Nhat-Ban.html Thứ trưởng Trương Chí Trung tiếp Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản Hà Nội tổng kiểm tra kinh doanh xăng dầu http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4105/Ha-Noi-tong-kiem-tra-kinh-doanh-xang-dau.html Hà Nội tổng kiểm tra kinh doanh xăng dầu “Cửa” mới cho cổ phần hóa? http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4104/“Cua”-moi-cho-co-phan-hoa.html “Cửa” mới cho cổ phần hóa? Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo điều hành giá http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4102/Ban-hanh-Quy-che-hoat-dong-cua-Ban-Chi-dao-dieu-hanh-gia.html Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo điều hành giá Phải nộp toàn bộ khoản thu lệ phí vào ngân sách Nhà nước http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4101/Phai-nop-toan-bo-khoan-thu-le-phi-vao-ngan-sach-Nha-nuoc.html Phải nộp toàn bộ khoản thu lệ phí vào ngân sách Nhà nước Thêm quy định đẩy nhanh tiến trình tái cơ cấu DNNN http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4100/Them-quy-dinh-day-nhanh-tien-trinh-tai-co-cau-DNNN.html Thêm quy định đẩy nhanh tiến trình tái cơ cấu DNNN Hà Nội xây cầu vượt tại nút giao Nhật Tân - Phú Thượng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4099/Ha-Noi-xay-cau-vuot-tai-nut-giao-Nhat-Tan---Phu-Thuong.html Hà Nội xây cầu vượt tại nút giao Nhật Tân - Phú Thượng Từ 6/10, Hà Nội sẽ thí điểm dùng vé tháng điện tử xe buýt http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4096/Tu-610,-Ha-Noi-se-thi-diem-dung-ve-thang-dien-tu-xe-buyt.html Từ 6/10, Hà Nội sẽ thí điểm dùng vé tháng điện tử xe buýt Hà Nội sẽ có trung tâm thương mại ngầm nằm trên đường Phạm Văn Đồng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4095/Ha-Noi-se-co-trung-tam-thuong-mai-ngam-nam-tren-duong-Pham-Van-Dong.html Hà Nội sẽ có trung tâm thương mại ngầm nằm trên đường Phạm Văn Đồng Kho bạc Nhà nước phối hợp ngân hàng để tiết giảm chi phí cho khách hàng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4092/Kho-bac-Nha-nuoc-phoi-hop-ngan-hang-de-tiet-giam-chi-phi-cho-khach-hang.html Kho bạc Nhà nước phối hợp ngân hàng để tiết giảm chi phí cho khách hàng Phải chuẩn hóa số liệu ngân sách http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4091/Phai-chuan-hoa-so-lieu-ngan-sach.html Phải chuẩn hóa số liệu ngân sách Quản vốn nhà nước: Bao giờ có cơ quan độc lập? http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4090/Quan-von-nha-nuoc--Bao-gio-co-co-quan-doc-lap.html Quản vốn nhà nước: Bao giờ có cơ quan độc lập? IPO Vietnam Airlines trong tháng 11/2014 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4089/IPO-Vietnam-Airlines-trong-thang-112014.html IPO Vietnam Airlines trong tháng 11/2014 KBNN huy động hơn 165 ngàn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4086/KBNN-huy-dong-hon-165-ngan-ty-dong-trai-phieu-Chinh-phu.html KBNN huy động hơn 165 ngàn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ Hoàn thiện dự thảo Luật Quản lý sử dụng vốn nhà nước vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4085/Hoan-thien-du-thao-Luat-Quan-ly-su-dung-von-nha-nuoc-vao-san-xuat-kinh-doanh-tai-doanh-nghiep.html Hoàn thiện dự thảo Luật Quản lý sử dụng vốn nhà nước vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp Điều chỉnh quy hoạch chi tiết Khu ĐTM Tây Nam Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4084/Dieu-chinh-quy-hoach-chi-tiet-Khu-DTM-Tay-Nam-Ha-Noi.html Điều chỉnh quy hoạch chi tiết Khu ĐTM Tây Nam Hà Nội Chính thức duyệt phương án cổ phần hoá Vietnam Airlines http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4080/Chinh-thuc-duyet-phuong-an-co-phan-hoa-Vietnam-Airlines.html Chính thức duyệt phương án cổ phần hoá Vietnam Airlines Xử lý nợ xấu: cần có những giải pháp đồng bộ và mạnh mẽ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4079/Xu-ly-no-xau--can-co-nhung-giai-phap-dong-bo-va-manh-me.html Xử lý nợ xấu: cần có những giải pháp đồng bộ và mạnh mẽ Tháng chín, dự báo giá sẽ tăng nhẹ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4078/Thang-chin,-du-bao-gia-se-tang-nhe.html Tháng chín, dự báo giá sẽ tăng nhẹ Hộ mới thoát nghèo được vay vốn ưu đãi thêm 3 năm http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4077/Ho-moi-thoat-ngheo-duoc-vay-von-uu-dai-them-3-nam.html Hộ mới thoát nghèo được vay vốn ưu đãi thêm 3 năm Cách tính lương hưu mới sẽ “tránh sốc” cho người nghỉ hưu sau http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4076/Cach-tinh-luong-huu-moi-se-“tranh-soc”-cho-nguoi-nghi-huu-sau.html Cách tính lương hưu mới sẽ “tránh sốc” cho người nghỉ hưu sau Chính thức ra mắt Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4075/Chinh-thuc-ra-mat-Quy-bao-ve-nguoi-duoc-bao-hiem.html Chính thức ra mắt Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm Thủ tướng bổ nhiệm 2 Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4074/Thu-tuong-bo-nhiem-2-Pho-Chu-nhiem-Van-phong-Chinh-phu.html Thủ tướng bổ nhiệm 2 Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Handico khởi công khu nhà ở gần 1.000 tỷ trên đường Lê Văn Lương http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4073/Handico-khoi-cong-khu-nha-o-gan-1.000-ty-tren-duong-Le-Van-Luong.html Handico khởi công khu nhà ở gần 1.000 tỷ trên đường Lê Văn Lương Yêu cầu DNNN gửi báo cáo cổ phần hóa về Bộ Tài chính http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4069/Yeu-cau-DNNN-gui-bao-cao-co-phan-hoa-ve-Bo-Tai-chinh.html Yêu cầu DNNN gửi báo cáo cổ phần hóa về Bộ Tài chính Yêu cầu DNNN gửi báo cáo cổ phần hóa về Bộ Tài chính http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4068/Yeu-cau-DNNN-gui-bao-cao-co-phan-hoa-ve-Bo-Tai-chinh.html Yêu cầu DNNN gửi báo cáo cổ phần hóa về Bộ Tài chính Quyết tâm đưa Hải quan Việt Nam “sánh vai” cùng các nước phát triển http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4067/Quyet-tam-dua-Hai-quan-Viet-Nam-“sanh-vai”-cung-cac-nuoc-phat-trien.html Quyết tâm đưa Hải quan Việt Nam “sánh vai” cùng các nước phát triển Giá xăng dầu giảm lần thứ 5 liên tiếp http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4066/Gia-xang-dau-giam-lan-thu-5-lien-tiep.html Giá xăng dầu giảm lần thứ 5 liên tiếp Kỷ niệm 69 năm thành lập (10/9/1945-10/9/2014): Ngành Hải quan cải cách hiện đại hóa lớn mạnh cùng đất nước http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4064/Ky-niem-69-nam-thanh-lap-(1091945-1092014)--Nganh-Hai-quan-cai-cach-hien-dai-hoa-lon-manh-cung-dat-nuoc.html Kỷ niệm 69 năm thành lập (10/9/1945-10/9/2014): Ngành Hải quan cải cách hiện đại hóa lớn mạnh cùng đất nước Cục Thuế TP.Hà Nội công bố đường dây nóng hỗ trợ doanh nghiệp http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4063/Cuc-Thue-TP.Ha-Noi-cong-bo-duong-day-nong-ho-tro-doanh-nghiep.html Cục Thuế TP.Hà Nội công bố đường dây nóng hỗ trợ doanh nghiệp Sắp động thổ siêu dự án lọc dầu 3,2 tỷ USD http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4062/Sap-dong-tho-sieu-du-an-loc-dau-3,2-ty-USD.html Sắp động thổ siêu dự án lọc dầu 3,2 tỷ USD Lãng phí ngân sách nhà nước phải bồi thường http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4061/Lang-phi-ngan-sach-nha-nuoc-phai-boi-thuong.html Lãng phí ngân sách nhà nước phải bồi thường Hà Nội: Xây dựng huyện Mỹ Đức thành trung tâm du lịch - dịch vụ thương mại http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4055/Ha-Noi--Xay-dung-huyen-My-Duc-thanh-trung-tam-du-lich---dich-vu-thuong-mai.html Hà Nội: Xây dựng huyện Mỹ Đức thành trung tâm du lịch - dịch vụ thương mại Khởi công cao tốc Thái Nguyên - Bắc Kạn tổng vốn hơn 2.700 tỷ đồng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4054/Khoi-cong-cao-toc-Thai-Nguyen---Bac-Kan-tong-von-hon-2.700-ty-dong.html Khởi công cao tốc Thái Nguyên - Bắc Kạn tổng vốn hơn 2.700 tỷ đồng Hà Nội: Yêu cầu rà soát, lập danh mục dự án ưu tiên thu hút đầu tư http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4053/Ha-Noi--Yeu-cau-ra-soat,-lap-danh-muc-du-an-uu-tien-thu-hut-dau-tu.html Hà Nội: Yêu cầu rà soát, lập danh mục dự án ưu tiên thu hút đầu tư Sẽ ‘quản cực chặt’ đơn vị sự nghiệp công lập chưa được giao quyền tự chủ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4052/Se-‘quan-cuc-chat’-don-vi-su-nghiep-cong-lap-chua-duoc-giao-quyen-tu-chu.html Sẽ ‘quản cực chặt’ đơn vị sự nghiệp công lập chưa được giao quyền tự chủ Khan hiếm cung, nhà ở nội đô Hà Nội sẽ tăng giá http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4050/Khan-hiem-cung,-nha-o-noi-do-Ha-Noi-se-tang-gia.html Khan hiếm cung, nhà ở nội đô Hà Nội sẽ tăng giá Cục Thuế Hà Nội: Tổng thu NS tháng 8 ước đạt 5.062 tỷ đồng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4049/Cuc-Thue-Ha-Noi--Tong-thu-NS-thang-8-uoc-dat-5.062-ty-dong.html Cục Thuế Hà Nội: Tổng thu NS tháng 8 ước đạt 5.062 tỷ đồng Cơ hội lớn cho nông sản Việt Nam vào Nga http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4048/Co-hoi-lon-cho-nong-san-Viet-Nam-vao-Nga.html Cơ hội lớn cho nông sản Việt Nam vào Nga Chính phủ ban hành Nghị định mới về kinh doanh xăng dầu http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4047/Chinh-phu-ban-hanh-Nghi-dinh-moi-ve-kinh-doanh-xang-dau.html Chính phủ ban hành Nghị định mới về kinh doanh xăng dầu 2 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Quản lý công sản http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4046/2-thu-tuc-hanh-chinh-moi-trong-linh-vuc-Quan-ly-cong-san.html 2 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Quản lý công sản Bộ Tài chính hướng dẫn việc thực hiện mua sắm xe ô tô công http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4044/Bo-Tai-chinh-huong-dan-viec-thuc-hien-mua-sam-xe-o-to-cong.html Bộ Tài chính hướng dẫn việc thực hiện mua sắm xe ô tô công Hướng dẫn tổ chức vận hành, khai thác TABMIS http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4043/Huong-dan-to-chuc-van-hanh,-khai-thac-TABMIS.html Hướng dẫn tổ chức vận hành, khai thác TABMIS TP.HCM yêu cầu hoàn thành Kế hoạch phát triển KT-XH 2016 - 2020 trước 15/11 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4042/TP.HCM-yeu-cau-hoan-thanh-Ke-hoach-phat-trien-KT-XH-2016---2020-truoc-1511.html TP.HCM yêu cầu hoàn thành Kế hoạch phát triển KT-XH 2016 - 2020 trước 15/11 Ưu tiên bố trí vốn cho Dự án Đại học quốc gia và Khu CNC Hòa Lạc http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4041/Uu-tien-bo-tri-von-cho-Du-an-Dai-hoc-quoc-gia-va-Khu-CNC-Hoa-Lac.html Ưu tiên bố trí vốn cho Dự án Đại học quốc gia và Khu CNC Hòa Lạc Những điểm mới trong thủ tục hành chính về Thuế có hiệu lực từ 01/9/2014 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4035/Nhung-diem-moi-trong-thu-tuc-hanh-chinh-ve-Thue-co-hieu-luc-tu-0192014.html Những điểm mới trong thủ tục hành chính về Thuế có hiệu lực từ 01/9/2014 Tháng 11, Vinpearl Resort Phú Quốc đi vào hoạt động http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4034/Thang-11,-Vinpearl-Resort-Phu-Quoc-di-vao-hoat-dong.html Tháng 11, Vinpearl Resort Phú Quốc đi vào hoạt động Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 8/2014: Kiên định mục tiêu tổng quát và nỗ lực để đạt kết quả cao nhất http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4031/Chinh-phu-hop-phien-thuong-ky-thang-82014--Kien-dinh-muc-tieu-tong-quat-va-no-luc-de-dat-ket-qua-cao-nhat.html Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 8/2014: Kiên định mục tiêu tổng quát và nỗ lực để đạt kết quả cao nhất Đất quanh cầu Nhật Tân đang tăng giá http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4030/Dat-quanh-cau-Nhat-Tan-dang-tang-gia.html Đất quanh cầu Nhật Tân đang tăng giá Tổng thu NSNN 8 tháng đạt gần 69% dự toán năm http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4029/Tong-thu-NSNN-8-thang-dat-gan-69per-du-toan-nam.html Tổng thu NSNN 8 tháng đạt gần 69% dự toán năm Hà Nội tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4028/Ha-Noi-tap-trung-thao-go-kho-khan-cho-doanh-nghiep.html Hà Nội tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp Bộ Tài chính gỡ khó cho doanh nghiệp Hàn Quốc http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4027/Bo-Tai-chinh-go-kho-cho-doanh-nghiep-Han-Quoc.html Bộ Tài chính gỡ khó cho doanh nghiệp Hàn Quốc Cầu Nhật Tân sẽ hoàn thành vào cuối năm nay http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4026/Cau-Nhat-Tan-se-hoan-thanh-vao-cuoi-nam-nay.html Cầu Nhật Tân sẽ hoàn thành vào cuối năm nay Đưa hào khí Cách mạng tháng Tám vào công tác tài chính – ngân sách http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4025/Dua-hao-khi-Cach-mang-thang-Tam-vao-cong-tac-tai-chinh-–-ngan-sach.html Đưa hào khí Cách mạng tháng Tám vào công tác tài chính – ngân sách Hà Nội: Cấm ô tô lưu thông trên đường Xuân Thủy, Cầu Giấy 3 tháng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4024/Ha-Noi--Cam-o-to-luu-thong-tren-duong-Xuan-Thuy,-Cau-Giay-3-thang.html Hà Nội: Cấm ô tô lưu thông trên đường Xuân Thủy, Cầu Giấy 3 tháng Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng gửi Thư chúc mừng "Ngày Truyền thống ngành Tài chính Việt Nam” http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4022/Bo-truong-Dinh-Tien-Dung-gui-Thu-chuc-mung-Ngay-Truyen-thong-nganh-Tai-chinh-Viet-Nam”.html Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng gửi Thư chúc mừng "Ngày Truyền thống ngành Tài chính Việt Nam” Một số giải pháp về thuế tháo gỡ khó khăn cho DN http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4021/Mot-so-giai-phap-ve-thue-thao-go-kho-khan-cho-DN.html Một số giải pháp về thuế tháo gỡ khó khăn cho DN 8 tháng, Kho bạc Nhà nước từ chối thanh toán hơn 88 tỷ đồng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4020/8-thang,-Kho-bac-Nha-nuoc-tu-choi-thanh-toan-hon-88-ty-dong.html 8 tháng, Kho bạc Nhà nước từ chối thanh toán hơn 88 tỷ đồng Quảng Ninh: Thu ngân sách 8 tháng ước đạt trên 23.500 tỷ đồng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4019/Quang-Ninh--Thu-ngan-sach-8-thang-uoc-dat-tren-23.500-ty-dong.html Quảng Ninh: Thu ngân sách 8 tháng ước đạt trên 23.500 tỷ đồng Kỷ niệm 69 năm Ngày truyền thống Ngành Tài chính Việt Nam (28/8/1945–28/8/2014): Ngành Tài chính đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4015/Ky-niem-69-nam-Ngay-truyen-thong-Nganh-Tai-chinh-Viet-Nam-(2881945–2882014)--Nganh-Tai-chinh-day-manh-thuc-hanh-tiet-kiem,-chong-lang-phi.html Kỷ niệm 69 năm Ngày truyền thống Ngành Tài chính Việt Nam (28/8/1945–28/8/2014): Ngành Tài chính đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí Ban hành một số giải pháp về thuế tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4014/Ban-hanh-mot-so-giai-phap-ve-thue-thao-go-kho-khan-cho-doanh-nghiep.html Ban hành một số giải pháp về thuế tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp Hà Nội: Yêu cầu tăng cường quản lý, sử dụng đất nông nghiệp http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4013/Ha-Noi--Yeu-cau-tang-cuong-quan-ly,-su-dung-dat-nong-nghiep.html Hà Nội: Yêu cầu tăng cường quản lý, sử dụng đất nông nghiệp Ngành Tài chính Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức thành công hội thao lần thứ VI http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4012/Nganh-Tai-chinh-Ba-Ria---Vung-Tau-to-chuc-thanh-cong-hoi-thao-lan-thu-VI.html Ngành Tài chính Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức thành công hội thao lần thứ VI Mua nhà đất không quá 1,05 tỷ đồng được vay ưu đãi gói 30.000 tỷ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4011/Mua-nha-dat-khong-qua-1,05-ty-dong-duoc-vay-uu-dai-goi-30.000-ty.html Mua nhà đất không quá 1,05 tỷ đồng được vay ưu đãi gói 30.000 tỷ Cần thiết đổi mới phương thức hợp tác với các nhà tài trợ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4008/Can-thiet-doi-moi-phuong-thuc-hop-tac-voi-cac-nha-tai-tro.html Cần thiết đổi mới phương thức hợp tác với các nhà tài trợ Thủ tướng yêu cầu quyết liệt cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4007/Thu-tuong-yeu-cau-quyet-liet-co-phan-hoa,-thoai-von-nha-nuoc.html Thủ tướng yêu cầu quyết liệt cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước CPI tháng 8, thấp kỷ lục trong 9 năm http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4006/CPI-thang-8,-thap-ky-luc-trong-9-nam.html CPI tháng 8, thấp kỷ lục trong 9 năm Hà Nội ban hành 16 quyết định mới về thu phí và lệ phí http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4005/Ha-Noi-ban-hanh-16-quyet-dinh-moi-ve-thu-phi-va-le-phi.html Hà Nội ban hành 16 quyết định mới về thu phí và lệ phí Hướng dẫn lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4004/Huong-dan-lap-ke-hoach-dau-tu-cong-trung-han-2016-2020.html Hướng dẫn lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 Các báo viết về Tài chính ngày 22/8/2014 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4003/Cac-bao-viet-ve-Tai-chinh-ngay-2282014.html Các báo viết về Tài chính ngày 22/8/2014 Hà Nội sẽ xây khu liên cơ quan hành chính gần đường Trần Duy Hưng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4001/Ha-Noi-se-xay-khu-lien-co-quan-hanh-chinh-gan-duong-Tran-Duy-Hung.html Hà Nội sẽ xây khu liên cơ quan hành chính gần đường Trần Duy Hưng 8 tháng, CPI tại Hà Nội mới tăng 1,53% http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3999/8-thang,-CPI-tai-Ha-Noi-moi-tang-1,53per.html 8 tháng, CPI tại Hà Nội mới tăng 1,53% Tăng cường kỷ cương kỷ luật của công chức thuế với người nộp thuế http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3998/Tang-cuong-ky-cuong-ky-luat-cua-cong-chuc-thue-voi-nguoi-nop-thue.html Tăng cường kỷ cương kỷ luật của công chức thuế với người nộp thuế Thu ngân sách 7 tháng và nỗ lực của các cục hải quan http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3997/Thu-ngan-sach-7-thang-va-no-luc-cua-cac-cuc-hai-quan.html Thu ngân sách 7 tháng và nỗ lực của các cục hải quan Thời gian nộp thuế: Từ 872 giờ còn 171 giờ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3996/Thoi-gian-nop-thue--Tu-872-gio-con-171-gio.html Thời gian nộp thuế: Từ 872 giờ còn 171 giờ Lập hồ sơ xóa nợ cho DNNN http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3995/Lap-ho-so-xoa-no-cho-DNNN.html Lập hồ sơ xóa nợ cho DNNN Cấp gần 20 tỷ đồng kinh phí hỗ trợ Hà Nội thành lập 2 quận mới http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3992/Cap-gan-20-ty-dong-kinh-phi-ho-tro-Ha-Noi-thanh-lap-2-quan-moi.html Cấp gần 20 tỷ đồng kinh phí hỗ trợ Hà Nội thành lập 2 quận mới Cải cách tài chính công giữ vai trò quan trọng trong ổn định kinh tế vĩ mô http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3991/Cai-cach-tai-chinh-cong-giu-vai-tro-quan-trong-trong-on-dinh-kinh-te-vi-mo.html Cải cách tài chính công giữ vai trò quan trọng trong ổn định kinh tế vĩ mô Giảm thời gian nộp thuế: Sắp ban hành 4 thông tư phục vụ cải cách thủ tục thuế http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3990/Giam-thoi-gian-nop-thue--Sap-ban-hanh-4-thong-tu-phuc-vu-cai-cach-thu-tuc-thue.html Giảm thời gian nộp thuế: Sắp ban hành 4 thông tư phục vụ cải cách thủ tục thuế Nhất trí trình dự án sân bay Long Thành lên Thủ tướng phê duyệt http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3989/Nhat-tri-trinh-du-an-san-bay-Long-Thanh-len-Thu-tuong-phe-duyet.html Nhất trí trình dự án sân bay Long Thành lên Thủ tướng phê duyệt Thủ tướng chỉ thị thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách những tháng cuối năm 2014 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3982/Thu-tuong-chi-thi-thuc-hien-nhiem-vu-tai-chinh---ngan-sach-nhung-thang-cuoi-nam-2014.html Thủ tướng chỉ thị thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách những tháng cuối năm 2014 Hà Nội: Đưa 9 khối nhà ở sinh viên sử dụng ngay trong tháng 8 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3981/Ha-Noi--Dua-9-khoi-nha-o-sinh-vien-su-dung-ngay-trong-thang-8.html Hà Nội: Đưa 9 khối nhà ở sinh viên sử dụng ngay trong tháng 8 Sẽ được nghỉ 4 ngày dịp 2-9 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3980/Se-duoc-nghi-4-ngay-dip-2-9.html Sẽ được nghỉ 4 ngày dịp 2-9 Sẽ có sân bay trực thăng trong khu vực trụ sở UBND TP HCM http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3979/Se-co-san-bay-truc-thang-trong-khu-vuc-tru-so-UBND-TP-HCM.html Sẽ có sân bay trực thăng trong khu vực trụ sở UBND TP HCM Thủ tướng bổ nhiệm nhân sự mới http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3978/Thu-tuong-bo-nhiem-nhan-su-moi.html Thủ tướng bổ nhiệm nhân sự mới Khẩn trương chuẩn bị đề án Đặc khu hành chính - kinh tế Phú Quốc http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3975/Khan-truong-chuan-bi-de-an-Dac-khu-hanh-chinh---kinh-te-Phu-Quoc.html Khẩn trương chuẩn bị đề án Đặc khu hành chính - kinh tế Phú Quốc Các báo viết về Tài chính ngày 18/8/2014 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3974/Cac-bao-viet-ve-Tai-chinh-ngay-1882014.html Các báo viết về Tài chính ngày 18/8/2014 Để tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước về đích thời hạn http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3973/De-tai-co-cau-doanh-nghiep-Nha-nuoc-ve-dich-thoi-han.html Để tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước về đích thời hạn Thủ tướng yêu cầu Hà Nội tạm dừng phát triển nhà ở thương mại http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3972/Thu-tuong-yeu-cau-Ha-Noi-tam-dung-phat-trien-nha-o-thuong-mai.html Thủ tướng yêu cầu Hà Nội tạm dừng phát triển nhà ở thương mại Lịch biểu đấu thầu tín phiếu, trái phiếu chính phủ năm 2014 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3970/Lich-bieu-dau-thau-tin-phieu,-trai-phieu-chinh-phu-nam-2014.html Lịch biểu đấu thầu tín phiếu, trái phiếu chính phủ năm 2014 Bánh trung thu gia truyền, handmade ‘lên ngôi‘ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3969/Banh-trung-thu-gia-truyen,-handmade-‘len-ngoi‘.html Bánh trung thu gia truyền, handmade ‘lên ngôi‘ Huy động vốn qua trái phiếu Chính phủ sẽ sớm về đích http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3968/Huy-dong-von-qua-trai-phieu-Chinh-phu-se-som-ve-dich.html Huy động vốn qua trái phiếu Chính phủ sẽ sớm về đích Bàn giao bản quyền phần mềm Oracle phục vụ ứng dụng chung toàn ngành Tài chính http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3967/Ban-giao-ban-quyen-phan-mem-Oracle-phuc-vu-ung-dung-chung-toan-nganh-Tai-chinh.html Bàn giao bản quyền phần mềm Oracle phục vụ ứng dụng chung toàn ngành Tài chính Hà Nội chọn phương án xây cầu đường sắt vượt sông Hồng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3966/Ha-Noi-chon-phuong-an-xay-cau-duong-sat-vuot-song-Hong.html Hà Nội chọn phương án xây cầu đường sắt vượt sông Hồng Bộ Tài chính triển khai thành công Dự án TABMIS http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3964/Bo-Tai-chinh-trien-khai-thanh-cong-Du-an-TABMIS.html Bộ Tài chính triển khai thành công Dự án TABMIS Bộ Tài chính yêu cầu các Sở Tài chính tăng cường quản lý giá sữa http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3963/Bo-Tai-chinh-yeu-cau-cac-So-Tai-chinh-tang-cuong-quan-ly-gia-sua.html Bộ Tài chính yêu cầu các Sở Tài chính tăng cường quản lý giá sữa Hà Nội sẽ cấm taxi ngoại tỉnh kinh doanh trên địa bàn Thành phố http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3962/Ha-Noi-se-cam-taxi-ngoai-tinh-kinh-doanh-tren-dia-ban-Thanh-pho.html Hà Nội sẽ cấm taxi ngoại tỉnh kinh doanh trên địa bàn Thành phố Đầu tư 20.000 tỷ đồng cho phát triển đô thị Nhật Tân - Nội Bài http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3961/Dau-tu-20.000-ty-dong-cho-phat-trien-do-thi-Nhat-Tan---Noi-Bai.html Đầu tư 20.000 tỷ đồng cho phát triển đô thị Nhật Tân - Nội Bài Ban hành 7 giải pháp tăng cường kỷ luật, kỷ cương quản lý thuế http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3957/Ban-hanh-7-giai-phap-tang-cuong-ky-luat,-ky-cuong-quan-ly-thue.html Ban hành 7 giải pháp tăng cường kỷ luật, kỷ cương quản lý thuế Hải quan Hà Nội gặp khó khăn trong thu hồi nợ thuế http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3956/Hai-quan-Ha-Noi-gap-kho-khan-trong-thu-hoi-no-thue.html Hải quan Hà Nội gặp khó khăn trong thu hồi nợ thuế Hải quan Hà Nội gặp khó khăn trong thu hồi nợ thuế http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3955/Hai-quan-Ha-Noi-gap-kho-khan-trong-thu-hoi-no-thue.html Hải quan Hà Nội gặp khó khăn trong thu hồi nợ thuế Chính phủ đồng ý đầu tư cầu nối liền Hà Nội-Phú Thọ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3954/Chinh-phu-dong-y-dau-tu-cau-noi-lien-Ha-Noi-Phu-Tho.html Chính phủ đồng ý đầu tư cầu nối liền Hà Nội-Phú Thọ Bộ Tài chính đôn đốc các Sở thực hiện bình ổn giá sữa http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3953/Bo-Tai-chinh-don-doc-cac-So-thuc-hien-binh-on-gia-sua.html Bộ Tài chính đôn đốc các Sở thực hiện bình ổn giá sữa Ban hành 7 giải pháp tăng cường kỷ luật, kỷ cương quản lý thuế http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3951/Ban-hanh-7-giai-phap-tang-cuong-ky-luat,-ky-cuong-quan-ly-thue.html Ban hành 7 giải pháp tăng cường kỷ luật, kỷ cương quản lý thuế Thay đổi chính sách để thúc đẩy kinh tế giàu sức cạnh tranh http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3950/Thay-doi-chinh-sach-de-thuc-day-kinh-te-giau-suc-canh-tranh.html Thay đổi chính sách để thúc đẩy kinh tế giàu sức cạnh tranh Hà Nội: Tăng cường 170 chuyến xe cho lễ 2/9 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3949/Ha-Noi--Tang-cuong-170-chuyen-xe-cho-le-29.html Hà Nội: Tăng cường 170 chuyến xe cho lễ 2/9 Bộ Tài chính ủng hộ mở rộng Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3948/Bo-Tai-chinh-ung-ho-mo-rong-Khu-kinh-te-Dong-Nam-Nghe-An.html Bộ Tài chính ủng hộ mở rộng Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An Đầu tư 1.938 tỷ đồng xây cầu Thái Hà vượt sông Hồng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3946/Dau-tu-1.938-ty-dong-xay-cau-Thai-Ha-vuot-song-Hong.html Đầu tư 1.938 tỷ đồng xây cầu Thái Hà vượt sông Hồng Hà Nội chính thức phê duyệt khu đô thị Hồ Tây http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3945/Ha-Noi-chinh-thuc-phe-duyet-khu-do-thi-Ho-Tay.html Hà Nội chính thức phê duyệt khu đô thị Hồ Tây Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng: Đến giữa tháng 9 sẽ bãi bỏ các thủ tục nộp thuế không cần thiết http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3944/Bo-truong-Dinh-Tien-Dung--Den-giua-thang-9-se-bai-bo-cac-thu-tuc-nop-thue-khong-can-thiet.html Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng: Đến giữa tháng 9 sẽ bãi bỏ các thủ tục nộp thuế không cần thiết 7 giải pháp tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý thuế http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3943/7-giai-phap-tang-cuong-ky-luat,-ky-cuong-trong-quan-ly-thue.html 7 giải pháp tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý thuế Tiếp tục giảm giá xăng, dầu từ 16h chiều 7/8/2014 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3942/Tiep-tuc-giam-gia-xang,-dau-tu-16h-chieu-782014.html Tiếp tục giảm giá xăng, dầu từ 16h chiều 7/8/2014 Vừa tạo điều kiện vừa ‘ép‘ để đơn vị sự nghiệp công lập đổi mới http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3940/Vua-tao-dieu-kien-vua-‘ep‘-de-don-vi-su-nghiep-cong-lap-doi-moi.html Vừa tạo điều kiện vừa ‘ép‘ để đơn vị sự nghiệp công lập đổi mới Từ 13/8, áp dụng quy định mới về bồi thường, hỗ trợ thu hồi đất http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3939/Tu-138,-ap-dung-quy-dinh-moi-ve-boi-thuong,-ho-tro-thu-hoi-dat.html Từ 13/8, áp dụng quy định mới về bồi thường, hỗ trợ thu hồi đất Trưởng Ban Kinh tế Trung ương trao đổi với nhiều quan chức cấp cao Nhật Bản http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3938/Truong-Ban-Kinh-te-Trung-uong-trao-doi-voi-nhieu-quan-chuc-cap-cao-Nhat-Ban.html Trưởng Ban Kinh tế Trung ương trao đổi với nhiều quan chức cấp cao Nhật Bản Cổ phần hóa sẽ thúc đẩy làn sóng M&A thứ hai http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3937/Co-phan-hoa-se-thuc-day-lan-song-M&A-thu-hai.html Cổ phần hóa sẽ thúc đẩy làn sóng M&A thứ hai Bổ nhiệm mới Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Vụ Chính sách thuế, Bộ Tài chính http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3936/Bo-nhiem-moi-Vu-truong-Vu-Phap-che-va-Vu-Chinh-sach-thue,-Bo-Tai-chinh.html Bổ nhiệm mới Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Vụ Chính sách thuế, Bộ Tài chính Bộ Tài chính lấy ý kiến doanh nghiệp về các giải pháp triển khai Nghị quyết số 19 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3935/Bo-Tai-chinh-lay-y-kien-doanh-nghiep-ve-cac-giai-phap-trien-khai-Nghi-quyet-so-19.html Bộ Tài chính lấy ý kiến doanh nghiệp về các giải pháp triển khai Nghị quyết số 19 Giai đoạn 2016-2020: Phấn đấu GDP bình quân tăng 6,5-7%/năm http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3934/Giai-doan-2016-2020--Phan-dau-GDP-binh-quan-tang-6,5-7pernam.html Giai đoạn 2016-2020: Phấn đấu GDP bình quân tăng 6,5-7%/năm Hà Nội: Phát hiện hai kho chứa hàng giả ở Đồng Xuân http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3933/Ha-Noi--Phat-hien-hai-kho-chua-hang-gia-o-Dong-Xuan.html Hà Nội: Phát hiện hai kho chứa hàng giả ở Đồng Xuân Gập ghềnh PCI ở tỉnh nghèo http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3932/Gap-ghenh-PCI-o-tinh-ngheo.html Gập ghềnh PCI ở tỉnh nghèo Công khai, minh bạch quy trình, thủ tục hành chính thuế, hải quan trên internet http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3930/Cong-khai,-minh-bach-quy-trinh,-thu-tuc-hanh-chinh-thue,-hai-quan-tren-internet.html Công khai, minh bạch quy trình, thủ tục hành chính thuế, hải quan trên internet Từ 2015, để phát sinh nợ đọng đầu tư công sẽ bị xử lý http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3929/Tu-2015,-de-phat-sinh-no-dong-dau-tu-cong-se-bi-xu-ly.html Từ 2015, để phát sinh nợ đọng đầu tư công sẽ bị xử lý Từ 10/8, Hà Nội điều chỉnh, bổ sung giá 1.484 dịch vụ y tế công http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3928/Tu-108,-Ha-Noi-dieu-chinh,-bo-sung-gia-1.484-dich-vu-y-te-cong.html Từ 10/8, Hà Nội điều chỉnh, bổ sung giá 1.484 dịch vụ y tế công Truy thu nộp ngân sách hơn 284 tỷ đồng từ hậu kiểm http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3927/Truy-thu-nop-ngan-sach-hon-284-ty-dong-tu-hau-kiem.html Truy thu nộp ngân sách hơn 284 tỷ đồng từ hậu kiểm Giao nhiệm vụ, quyền hạn cho Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3923/Giao-nhiem-vu,-quyen-han-cho-Tong-cuc-Bien-va-Hai-dao-Viet-Nam.html Giao nhiệm vụ, quyền hạn cho Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam Đầu tư vốn nhà nước không hiệu quả- gỡ từ cơ chế http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3922/Dau-tu-von-nha-nuoc-khong-hieu-qua--go-tu-co-che.html Đầu tư vốn nhà nước không hiệu quả- gỡ từ cơ chế Hà Nội: Sẽ thi công các ga ngầm tuyến đường sắt đô thị số 3 vào tháng 12/2014 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3921/Ha-Noi--Se-thi-cong-cac-ga-ngam-tuyen-duong-sat-do-thi-so-3-vao-thang-122014.html Hà Nội: Sẽ thi công các ga ngầm tuyến đường sắt đô thị số 3 vào tháng 12/2014 Xăng và dầu thô có tuần giảm giá mạnh nhất kể từ đầu năm tới nay http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3920/Xang-va-dau-tho-co-tuan-giam-gia-manh-nhat-ke-tu-dau-nam-toi-nay.html Xăng và dầu thô có tuần giảm giá mạnh nhất kể từ đầu năm tới nay Thành phố Hà Nội lập bản đồ hành chính mới http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3919/Thanh-pho-Ha-Noi-lap-ban-do-hanh-chinh-moi.html Thành phố Hà Nội lập bản đồ hành chính mới Hướng dẫn mới về đối chiếu số liệu quyết toán giữa chủ đầu tư với KBNN http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3918/Huong-dan-moi-ve-doi-chieu-so-lieu-quyet-toan-giua-chu-dau-tu-voi-KBNN.html Hướng dẫn mới về đối chiếu số liệu quyết toán giữa chủ đầu tư với KBNN Trái phiếu Chính phủ tháng 7: Tỷ lệ trúng thầu sơ cấp đạt 96,6% http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3917/Trai-phieu-Chinh-phu-thang-7--Ty-le-trung-thau-so-cap-dat-96,6per.html Trái phiếu Chính phủ tháng 7: Tỷ lệ trúng thầu sơ cấp đạt 96,6% Hà Nội “đo” hiệu quả cơ quan công quyền qua sự hài lòng của người dân http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3916/Ha-Noi-“do”-hieu-qua-co-quan-cong-quyen-qua-su-hai-long-cua-nguoi-dan.html Hà Nội “đo” hiệu quả cơ quan công quyền qua sự hài lòng của người dân Chính phủ quyết tâm không điều chỉnh chỉ tiêu kinh tế-xã hội năm 2014 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3915/Chinh-phu-quyet-tam-khong-dieu-chinh-chi-tieu-kinh-te-xa-hoi-nam-2014.html Chính phủ quyết tâm không điều chỉnh chỉ tiêu kinh tế-xã hội năm 2014 Bình ổn giá sữa: Đã vào guồng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3911/Binh-on-gia-sua--Da-vao-guong.html Bình ổn giá sữa: Đã vào guồng Ban chỉ đạo điều hành giá có 10 thành viên http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3909/Ban-chi-dao-dieu-hanh-gia-co-10-thanh-vien.html Ban chỉ đạo điều hành giá có 10 thành viên Lãnh đạo không được đi công tác nước ngoài bằng tiền của doanh nghiệp http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3908/Lanh-dao-khong-duoc-di-cong-tac-nuoc-ngoai-bang-tien-cua-doanh-nghiep.html Lãnh đạo không được đi công tác nước ngoài bằng tiền của doanh nghiệp Ngân sách thu đạt khoảng 449 nghìn tỷ đồng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3904/Ngan-sach-thu-dat-khoang-449-nghin-ty-dong.html Ngân sách thu đạt khoảng 449 nghìn tỷ đồng Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày Giải phóng Thủ đô http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3903/Ha-Noi-to-chuc-nhieu-hoat-dong-ky-niem-60-nam-ngay-Giai-phong-Thu-do.html Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày Giải phóng Thủ đô Đổ xô mua căn hộ R4 Vinhomes Royal City http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3902/Do-xo-mua-can-ho-R4-Vinhomes-Royal-City.html Đổ xô mua căn hộ R4 Vinhomes Royal City Mua nhà dưới 1,05 tỷ đồng được vay vốn ưu đãi http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3899/Mua-nha-duoi-1,05-ty-dong-duoc-vay-von-uu-dai.html Mua nhà dưới 1,05 tỷ đồng được vay vốn ưu đãi Cắt bỏ ngay thủ tục gây phiền hà cho người nộp thuế http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3898/Cat-bo-ngay-thu-tuc-gay-phien-ha-cho-nguoi-nop-thue.html Cắt bỏ ngay thủ tục gây phiền hà cho người nộp thuế Từ 14h ngày 28/7: Giảm giá nhiều mặt hàng xăng dầu http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3897/Tu-14h-ngay-287--Giam-gia-nhieu-mat-hang-xang-dau.html Từ 14h ngày 28/7: Giảm giá nhiều mặt hàng xăng dầu Tăng lương tối thiểu: Bao nhiêu là vừa? http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3896/Tang-luong-toi-thieu--Bao-nhieu-la-vua.html Tăng lương tối thiểu: Bao nhiêu là vừa? Ban hành quy chế quản lý hiệu quả công việc của các Bộ trưởng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3895/Ban-hanh-quy-che-quan-ly-hieu-qua-cong-viec-cua-cac-Bo-truong.html Ban hành quy chế quản lý hiệu quả công việc của các Bộ trưởng Bất động sản đã thu hút hơn 1,1 tỷ USD vốn FDI http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3892/Bat-dong-san-da-thu-hut-hon-1,1-ty-USD-von-FDI.html Bất động sản đã thu hút hơn 1,1 tỷ USD vốn FDI Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đã tròn sứ mệnh http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3891/Quy-Binh-on-gia-xang-dau-da-tron-su-menh.html Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đã tròn sứ mệnh Hà Nội: Nhà ở bị thu hồi có thể được đền bù tới 7,25 triệu đồng/m2 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3890/Ha-Noi--Nha-o-bi-thu-hoi-co-the-duoc-den-bu-toi-7,25-trieu-dongm2.html Hà Nội: Nhà ở bị thu hồi có thể được đền bù tới 7,25 triệu đồng/m2 Thứ trưởng Trần Văn Hiếu viếng Liệt sỹ Phạm Văn Khang và đồng đội tại Tuyên Quang http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3887/Thu-truong-Tran-Van-Hieu-vieng-Liet-sy-Pham-Van-Khang-va-dong-doi-tai-Tuyen-Quang.html Thứ trưởng Trần Văn Hiếu viếng Liệt sỹ Phạm Văn Khang và đồng đội tại Tuyên Quang TPHCM duy trì tốc độ tăng trưởng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3886/TPHCM-duy-tri-toc-do-tang-truong.html TPHCM duy trì tốc độ tăng trưởng Bộ Tài chính ủng hộ hợp tác xây dựng kênh truyền hình Giáo dục Việt Nam - Hàn Quốc http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3885/Bo-Tai-chinh-ung-ho-hop-tac-xay-dung-kenh-truyen-hinh-Giao-duc-Viet-Nam---Han-Quoc.html Bộ Tài chính ủng hộ hợp tác xây dựng kênh truyền hình Giáo dục Việt Nam - Hàn Quốc 22.963 dự án sử dụng vốn Nhà nước đã hoàn thành nhưng chưa quyết toán http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3884/22.963-du-an-su-dung-von-Nha-nuoc-da-hoan-thanh-nhung-chua-quyet-toan.html 22.963 dự án sử dụng vốn Nhà nước đã hoàn thành nhưng chưa quyết toán SCIC “tính toán” mua lại vốn ngoài ngành của 12 tập đoàn, tổng công ty http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3883/SCIC-“tinh-toan”-mua-lai-von-ngoai-nganh-cua-12-tap-doan,-tong-cong-ty.html SCIC “tính toán” mua lại vốn ngoài ngành của 12 tập đoàn, tổng công ty SCIC tiếp tục bán vốn thành công tại 31 DN http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3881/SCIC-tiep-tuc-ban-von-thanh-cong-tai-31-DN.html SCIC tiếp tục bán vốn thành công tại 31 DN Thực hiện hiệu quả chống buôn lậu, làm tốt nhiệm vụ tham mưu giúp việc Ban 389 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3880/Thuc-hien-hieu-qua-chong-buon-lau,-lam-tot-nhiem-vu-tham-muu-giup-viec-Ban-389.html Thực hiện hiệu quả chống buôn lậu, làm tốt nhiệm vụ tham mưu giúp việc Ban 389 Hà Nội: Thông quan 4 lô hàng tiêu dùng đầu tiên tại ICD Mỹ Đình http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3879/Ha-Noi--Thong-quan-4-lo-hang-tieu-dung-dau-tien-tai-ICD-My-Dinh.html Hà Nội: Thông quan 4 lô hàng tiêu dùng đầu tiên tại ICD Mỹ Đình Tháng 7, CPI tại TP HCM tăng 0,12% http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3878/Thang-7,-CPI-tai-TP-HCM-tang-0,12per.html Tháng 7, CPI tại TP HCM tăng 0,12% Sắp xây dựng Thành phố thương mại bán buôn đầu tiên ở Việt Nam tại Bắc Ninh http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3877/Sap-xay-dung-Thanh-pho-thuong-mai-ban-buon-dau-tien-o-Viet-Nam-tai-Bac-Ninh.html Sắp xây dựng Thành phố thương mại bán buôn đầu tiên ở Việt Nam tại Bắc Ninh CPI tháng 7 tại Tp.HCM giảm tốc mạnh http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3873/CPI-thang-7-tai-Tp.HCM-giam-toc-manh.html CPI tháng 7 tại Tp.HCM giảm tốc mạnh Phấn đấu tăng thu NSNN năm 2014 khoảng 8 - 10% http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3872/Phan-dau-tang-thu-NSNN-nam-2014-khoang-8---10per.html Phấn đấu tăng thu NSNN năm 2014 khoảng 8 - 10% Hải quan Hà Nội: Quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách 2014 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3871/Hai-quan-Ha-Noi--Quyet-tam-hoan-thanh-chi-tieu-thu-ngan-sach-2014.html Hải quan Hà Nội: Quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách 2014 Hà Nội: CPI tháng 7/2014 tăng 0,18% so với tháng trước http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3869/Ha-Noi--CPI-thang-72014-tang-0,18per-so-voi-thang-truoc.html Hà Nội: CPI tháng 7/2014 tăng 0,18% so với tháng trước Hà Nội: Xử lý 1.157 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3868/Ha-Noi--Xu-ly-1.157-truong-hop-vi-pham-trat-tu-xay-dung.html Hà Nội: Xử lý 1.157 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng Phê duyệt triển khai 44 đề án về khai thác nguồn lực tài chính từ đất đai và tài sản nhà nước http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3867/Phe-duyet-trien-khai-44-de-an-ve-khai-thac-nguon-luc-tai-chinh-tu-dat-dai-va-tai-san-nha-nuoc.html Phê duyệt triển khai 44 đề án về khai thác nguồn lực tài chính từ đất đai và tài sản nhà nước "Ngành Hải quan phải nêu cao vai trò chủ đạo trong phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại" http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3866/Nganh-Hai-quan-phai-neu-cao-vai-tro-chu-dao-trong-phong-chong-buon-lau,-gian-lan-thuong-mai.html "Ngành Hải quan phải nêu cao vai trò chủ đạo trong phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại" Từ 1/8, người mua chung cư không phải nộp tiền sử dụng đất http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3865/Tu-18,-nguoi-mua-chung-cu-khong-phai-nop-tien-su-dung-dat.html Từ 1/8, người mua chung cư không phải nộp tiền sử dụng đất Đề xuất mở rộng cho người nước ngoài mua nhà http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3863/De-xuat-mo-rong-cho-nguoi-nuoc-ngoai-mua-nha.html Đề xuất mở rộng cho người nước ngoài mua nhà Các báo viết về Tài chính ngày 21/7/2014 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3862/Cac-bao-viet-ve-Tai-chinh-ngay-2172014.html Các báo viết về Tài chính ngày 21/7/2014 Giữ nguyên giá xăng, giảm giá bán các loại dầu http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3861/Giu-nguyen-gia-xang,-giam-gia-ban-cac-loai-dau.html Giữ nguyên giá xăng, giảm giá bán các loại dầu Hà Nội sẽ phát hành 3.000 tỷ đồng trái phiếu xây dựng Thủ đô http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3860/Ha-Noi-se-phat-hanh-3.000-ty-dong-trai-phieu-xay-dung-Thu-do.html Hà Nội sẽ phát hành 3.000 tỷ đồng trái phiếu xây dựng Thủ đô Xây thêm đường nối Royal City với đường Láng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3859/Xay-them-duong-noi-Royal-City-voi-duong-Lang.html Xây thêm đường nối Royal City với đường Láng TPHCM: Thu ngân sách tiềm ẩn nhiều khó khăn http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3853/TPHCM--Thu-ngan-sach-tiem-an-nhieu-kho-khan.html TPHCM: Thu ngân sách tiềm ẩn nhiều khó khăn Vẫn băn khoăn mô hình đại diện chủ sở hữu http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3852/Van-ban-khoan-mo-hinh-dai-dien-chu-so-huu.html Vẫn băn khoăn mô hình đại diện chủ sở hữu Kết quả thực hiện Dự án nâng cấp xây dựng Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Đường 9 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3851/Ket-qua-thuc-hien-Du-an-nang-cap-xay-dung-Nghia-trang-Liet-sy-Quoc-gia-Duong-9.html Kết quả thực hiện Dự án nâng cấp xây dựng Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Đường 9 Cổ phần hóa mắc tâm lý sợ “lép vế” http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3850/Co-phan-hoa-mac-tam-ly-so-“lep-ve”.html Cổ phần hóa mắc tâm lý sợ “lép vế” Cho vay phát triển thủy sản được cấp bù lãi suất 7%/năm đầu http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3849/Cho-vay-phat-trien-thuy-san-duoc-cap-bu-lai-suat-7pernam-dau.html Cho vay phát triển thủy sản được cấp bù lãi suất 7%/năm đầu Thủ tướng yêu cầu công khai minh bạch cơ sở tính giá xăng dầu http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3848/Thu-tuong-yeu-cau-cong-khai-minh-bach-co-so-tinh-gia-xang-dau.html Thủ tướng yêu cầu công khai minh bạch cơ sở tính giá xăng dầu Giải bài toán thiếu vốn tại nhiều địa phương http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3846/Giai-bai-toan-thieu-von-tai-nhieu-dia-phuong.html Giải bài toán thiếu vốn tại nhiều địa phương Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng: Các ngành, địa phương phải trực tiếp vào cuộc chống buôn lậu http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3845/Bo-truong-Dinh-Tien-Dung--Cac-nganh,-dia-phuong-phai-truc-tiep-vao-cuoc-chong-buon-lau.html Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng: Các ngành, địa phương phải trực tiếp vào cuộc chống buôn lậu Số dư quỹ BOG xăng dầu đến hết Quý II/2014 ước khoảng 1.594,749 tỷ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3844/So-du-quy-BOG-xang-dau-den-het-Quy-II2014-uoc-khoang-1.594,749-ty.html Số dư quỹ BOG xăng dầu đến hết Quý II/2014 ước khoảng 1.594,749 tỷ Công trình nâng cấp xây dựng Nghĩa Trang Liệt sỹ Quốc gia Đường 9: “Nén tâm nhang thành kính dâng lên hương hồn các anh hùng liệt sỹ” http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3843/Cong-trinh-nang-cap-xay-dung-Nghia-Trang-Liet-sy-Quoc-gia-Duong-9--“Nen-tam-nhang-thanh-kinh-dang-len-huong-hon-cac-anh-hung-liet-sy”.html Công trình nâng cấp xây dựng Nghĩa Trang Liệt sỹ Quốc gia Đường 9: “Nén tâm nhang thành kính dâng lên hương hồn các anh hùng liệt sỹ” Hà Nội: 7 nhóm giải pháp hỗ trợ thị trường, thúc đẩy sản xuất http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3842/Ha-Noi--7-nhom-giai-phap-ho-tro-thi-truong,-thuc-day-san-xuat.html Hà Nội: 7 nhóm giải pháp hỗ trợ thị trường, thúc đẩy sản xuất Bộ Tài chính giải đáp về áp giá trần sữa và việc tăng giá mặt hàng xăng dầu… http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3841/Bo-Tai-chinh-giai-dap-ve-ap-gia-tran-sua-va-viec-tang-gia-mat-hang-xang-dau….html Bộ Tài chính giải đáp về áp giá trần sữa và việc tăng giá mặt hàng xăng dầu… Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm việc với ngành Hải quan http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3840/Thu-tuong-Nguyen-Tan-Dung-lam-viec-voi-nganh-Hai-quan.html Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm việc với ngành Hải quan Yêu cầu Hà Nội sớm trình duyệt các đồ án quy hoạch phân khu http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3839/Yeu-cau-Ha-Noi-som-trinh-duyet-cac-do-an-quy-hoach-phan-khu.html Yêu cầu Hà Nội sớm trình duyệt các đồ án quy hoạch phân khu Xử lý hành chính với lãnh đạo doanh nghiệp chậm cổ phần hóa http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3838/Xu-ly-hanh-chinh-voi-lanh-dao-doanh-nghiep-cham-co-phan-hoa.html Xử lý hành chính với lãnh đạo doanh nghiệp chậm cổ phần hóa Hướng dẫn xây dựng toán NSNN 2015 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3834/Huong-dan-xay-dung-toan-NSNN-2015.html Hướng dẫn xây dựng toán NSNN 2015 Thủ tướng đồng ý chưa xử phạt vi phạm hành chính về tải trọng xe http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3833/Thu-tuong-dong-y-chua-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-ve-tai-trong-xe.html Thủ tướng đồng ý chưa xử phạt vi phạm hành chính về tải trọng xe Lãnh đạo Bộ Tài chính nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam” http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3832/Lanh-dao-Bo-Tai-chinh-nhan-Ky-niem-chuong-“Vi-su-nghiep-bao-chi-Viet-Nam”.html Lãnh đạo Bộ Tài chính nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam” Trưởng Ban Kinh tế Trung ương làm việc với Ngân hàng Phát triển Việt Nam http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3831/Truong-Ban-Kinh-te-Trung-uong-lam-viec-voi-Ngan-hang-Phat-trien-Viet-Nam.html Trưởng Ban Kinh tế Trung ương làm việc với Ngân hàng Phát triển Việt Nam Nhiều kiến nghị tăng cường quản lý đô thị, đất đai http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3830/Nhieu-kien-nghi-tang-cuong-quan-ly-do-thi,-dat-dai.html Nhiều kiến nghị tăng cường quản lý đô thị, đất đai Tháng 12, sẽ khánh thành toàn bộ dự án cầu Nhật Tân http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3829/Thang-12,-se-khanh-thanh-toan-bo-du-an-cau-Nhat-Tan.html Tháng 12, sẽ khánh thành toàn bộ dự án cầu Nhật Tân Thanh khoản căn hộ giá dưới 20 triệu đồng/m2 đang rất cao http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3828/Thanh-khoan-can-ho-gia-duoi-20-trieu-dongm2-dang-rat-cao.html Thanh khoản căn hộ giá dưới 20 triệu đồng/m2 đang rất cao Đẩy nhanh việc phân giao và giải ngân vốn đầu tư từ NSNN http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3824/Day-nhanh-viec-phan-giao-va-giai-ngan-von-dau-tu-tu-NSNN.html Đẩy nhanh việc phân giao và giải ngân vốn đầu tư từ NSNN Hơn 182 tỷ đồng xây dựng và triển khai Đề án Tổng Kế toán nhà nước http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3823/Hon-182-ty-dong-xay-dung-va-trien-khai-De-an-Tong-Ke-toan-nha-nuoc.html Hơn 182 tỷ đồng xây dựng và triển khai Đề án Tổng Kế toán nhà nước Bổ sung hơn 11 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới cho huyện Mê Linh http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3822/Bo-sung-hon-11-ty-dong-xay-dung-nong-thon-moi-cho-huyen-Me-Linh.html Bổ sung hơn 11 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới cho huyện Mê Linh Quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2014 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3820/Quyet-tam-hoan-thanh-nhiem-vu-tai-chinh---ngan-sach-nam-2014.html Quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2014 Kho bạc Nhà nước Hà Nội: Từ chối thanh toán 4,8 tỷ đồng chưa đúng thủ tục http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3819/Kho-bac-Nha-nuoc-Ha-Noi--Tu-choi-thanh-toan-4,8-ty-dong-chua-dung-thu-tuc.html Kho bạc Nhà nước Hà Nội: Từ chối thanh toán 4,8 tỷ đồng chưa đúng thủ tục Các báo viết về Tài chính ngày 04/07/2014 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3818/Cac-bao-viet-ve-Tai-chinh-ngay-04072014.html Các báo viết về Tài chính ngày 04/07/2014 Phó Thủ tướng họp Nhóm Kinh tế Ban Chỉ đạo tổng kết 30 năm đổi mới http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3817/Pho-Thu-tuong-hop-Nhom-Kinh-te-Ban-Chi-dao-tong-ket-30-nam-doi-moi.html Phó Thủ tướng họp Nhóm Kinh tế Ban Chỉ đạo tổng kết 30 năm đổi mới Big C giảm giá đến 50% cho 1.250 mặt hàng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3816/Big-C-giam-gia-den-50per-cho-1.250-mat-hang.html Big C giảm giá đến 50% cho 1.250 mặt hàng Chính phủ chi 11.500 tỉ đồng đóng 32 tàu cho cảnh sát biển, kiểm ngư http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3815/Chinh-phu-chi-11.500-ti-dong-dong-32-tau-cho-canh-sat-bien,-kiem-ngu.html Chính phủ chi 11.500 tỉ đồng đóng 32 tàu cho cảnh sát biển, kiểm ngư Tăng trưởng kinh tế cả năm khoảng 5,7% - 5,8% http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3814/Tang-truong-kinh-te-ca-nam-khoang-5,7per---5,8per.html Tăng trưởng kinh tế cả năm khoảng 5,7% - 5,8% Kho Bạc Nhà nước phát hiện 17.500 khoản chi sai quy định http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3813/Kho-Bac-Nha-nuoc-phat-hien-17.500-khoan-chi-sai-quy-dinh.html Kho Bạc Nhà nước phát hiện 17.500 khoản chi sai quy định Ngày 8/7, khai mạc Kỳ họp thứ 10, HĐND TP Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3812/Ngay-87,-khai-mac-Ky-hop-thu-10,-HDND-TP-Ha-Noi.html Ngày 8/7, khai mạc Kỳ họp thứ 10, HĐND TP Hà Nội Tiềm ẩn khả năng lạm phát cao http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3811/Tiem-an-kha-nang-lam-phat-cao.html Tiềm ẩn khả năng lạm phát cao Thu NSNN đạt 413.560 tỷ đồng trong nửa đầu năm http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3808/Thu-NSNN-dat-413.560-ty-dong-trong-nua-dau-nam.html Thu NSNN đạt 413.560 tỷ đồng trong nửa đầu năm Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sửa đổi): Gia tăng cơ chế góp phần ngăn chặn và đẩy lùi lãng phí http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3807/Luat-Thuc-hanh-tiet-kiem,-chong-lang-phi-(sua-doi)--Gia-tang-co-che-gop-phan-ngan-chan-va-day-lui-lang-phi.html Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sửa đổi): Gia tăng cơ chế góp phần ngăn chặn và đẩy lùi lãng phí Hà Nội phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường Vành đai 3,5 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3806/Ha-Noi-phe-duyet-chi-gioi-duong-do-tuyen-duong-Vanh-dai-3,5.html Hà Nội phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường Vành đai 3,5 Hà Nội quyết liệt bảo vệ môi trường http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3805/Ha-Noi-quyet-liet-bao-ve-moi-truong.html Hà Nội quyết liệt bảo vệ môi trường Hà Nội khánh thành hai công trình cho xe buýt do Pháp tài trợ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3804/Ha-Noi-khanh-thanh-hai-cong-trinh-cho-xe-buyt-do-Phap-tai-tro.html Hà Nội khánh thành hai công trình cho xe buýt do Pháp tài trợ Áp dụng quy định mới về thuế thu nhập doanh nghiệp từ 2/8 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3803/Ap-dung-quy-dinh-moi-ve-thue-thu-nhap-doanh-nghiep-tu-28.html Áp dụng quy định mới về thuế thu nhập doanh nghiệp từ 2/8 Chính sách tài chính mới có hiệu lực thi hành trong tháng 7 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3802/Chinh-sach-tai-chinh-moi-co-hieu-luc-thi-hanh-trong-thang-7.html Chính sách tài chính mới có hiệu lực thi hành trong tháng 7 CPI 2014: Mừng nhiều nhưng lo cũng không ít http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3801/CPI-2014--Mung-nhieu-nhung-lo-cung-khong-it.html CPI 2014: Mừng nhiều nhưng lo cũng không ít Chính phủ nỗ lực cao nhất đấu tranh bảo vệ chủ quyền http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3800/Chinh-phu-no-luc-cao-nhat-dau-tranh-bao-ve-chu-quyen.html Chính phủ nỗ lực cao nhất đấu tranh bảo vệ chủ quyền GDP cả nước tăng 5,18% http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3794/GDP-ca-nuoc-tang-5,18per.html GDP cả nước tăng 5,18% Tạm dừng phát triển nhà ở trong khu vực nội đô lịch sử http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3793/Tam-dung-phat-trien-nha-o-trong-khu-vuc-noi-do-lich-su.html Tạm dừng phát triển nhà ở trong khu vực nội đô lịch sử Việt Nam – Lào tăng cường trao đổi kinh nghiệm quản lý tài chính – ngân sách http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3792/Viet-Nam-–-Lao-tang-cuong-trao-doi-kinh-nghiem-quan-ly-tai-chinh-–-ngan-sach.html Việt Nam – Lào tăng cường trao đổi kinh nghiệm quản lý tài chính – ngân sách Hà Nội: Sẽ xem xét, điều chỉnh giá gần 1.350 dịch vụ y tế http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3791/Ha-Noi--Se-xem-xet,-dieu-chinh-gia-gan-1.350-dich-vu-y-te.html Hà Nội: Sẽ xem xét, điều chỉnh giá gần 1.350 dịch vụ y tế Nam Định có tân Chủ tịch UBND tỉnh http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3789/Nam-Dinh-co-tan-Chu-tich-UBND-tinh.html Nam Định có tân Chủ tịch UBND tỉnh Các báo viết về Tài chính ngày 27/6/2014 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3787/Cac-bao-viet-ve-Tai-chinh-ngay-2762014.html Các báo viết về Tài chính ngày 27/6/2014 Triển khai thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê mặt nước http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3786/Trien-khai-thu-tien-su-dung-dat,-tien-thue-dat,-thue-mat-nuoc.html Triển khai thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê mặt nước Trưởng Ban Kinh tế Trung ương nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3781/Truong-Ban-Kinh-te-Trung-uong-nhan-Huy-hieu-30-nam-tuoi-Dang.html Trưởng Ban Kinh tế Trung ương nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng Việt – Lào trao đổi kinh nghiệm trong công tác chống thất thu NSNN http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3777/Viet-–-Lao-trao-doi-kinh-nghiem-trong-cong-tac-chong-that-thu-NSNN.html Việt – Lào trao đổi kinh nghiệm trong công tác chống thất thu NSNN Sở GDCK Hà Nội: 5 năm– những bước tiến vững chắc http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3776/So-GDCK-Ha-Noi--5-nam–-nhung-buoc-tien-vung-chac.html Sở GDCK Hà Nội: 5 năm– những bước tiến vững chắc Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát kê khai thuế của doanh nghiệp sữa http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3775/Tang-cuong-cong-tac-kiem-tra,-kiem-soat-ke-khai-thue-cua-doanh-nghiep-sua.html Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát kê khai thuế của doanh nghiệp sữa Hà Nội: Gần 60% mẫu thịt gia súc, gia cầm sản xuất nhiễm vi sinh http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3774/Ha-Noi--Gan-60per-mau-thit-gia-suc,-gia-cam-san-xuat-nhiem-vi-sinh.html Hà Nội: Gần 60% mẫu thịt gia súc, gia cầm sản xuất nhiễm vi sinh Hà Nội bố trí vốn đầu tư 16 dự án điểm dừng kỹ thuật http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3770/Ha-Noi-bo-tri-von-dau-tu-16-du-an-diem-dung-ky-thuat.html Hà Nội bố trí vốn đầu tư 16 dự án điểm dừng kỹ thuật Thủ tướng ban hành quyết định ‘sắp hàng‘ DNNN http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3763/Thu-tuong-ban-hanh-quyet-dinh-‘sap-hang‘-DNNN.html Thủ tướng ban hành quyết định ‘sắp hàng‘ DNNN Tiếp tục sắp xếp, đổi mới các công ty nông, lâm nghiệp http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3762/Tiep-tuc-sap-xep,-doi-moi-cac-cong-ty-nong,-lam-nghiep.html Tiếp tục sắp xếp, đổi mới các công ty nông, lâm nghiệp Cho phép DN nước ngoài đầu tư vào bất động sản cao cấp tại Việt Nam http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3761/Cho-phep-DN-nuoc-ngoai-dau-tu-vao-bat-dong-san-cao-cap-tai-Viet-Nam.html Cho phép DN nước ngoài đầu tư vào bất động sản cao cấp tại Việt Nam Mở rộng nhiều thị trường xuất khẩu lao động mới http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3760/Mo-rong-nhieu-thi-truong-xuat-khau-lao-dong-moi.html Mở rộng nhiều thị trường xuất khẩu lao động mới Sau 6 tháng, CPI tăng 1,38% http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3759/Sau-6-thang,-CPI-tang-1,38per.html Sau 6 tháng, CPI tăng 1,38% Tăng phối hợp đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3757/Tang-phoi-hop-day-nhanh-tien-do-co-phan-hoa-doanh-nghiep-Nha-nuoc.html Tăng phối hợp đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước Trao gần 40 tỷ đồng tạm ứng bồi thường bảo hiểm cho các DN ở Đồng Nai http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3756/Trao-gan-40-ty-dong-tam-ung-boi-thuong-bao-hiem-cho-cac-DN-o-Dong-Nai.html Trao gần 40 tỷ đồng tạm ứng bồi thường bảo hiểm cho các DN ở Đồng Nai Năm 2014, SCIC dự kiến nộp NSNN hơn 3.400 tỷ đồng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3755/Nam-2014,-SCIC-du-kien-nop-NSNN-hon-3.400-ty-dong.html Năm 2014, SCIC dự kiến nộp NSNN hơn 3.400 tỷ đồng Bộ Tài chính tổ chức Lễ mừng thọ các cựu cán bộ ATK http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3754/Bo-Tai-chinh-to-chuc-Le-mung-tho-cac-cuu-can-bo-ATK.html Bộ Tài chính tổ chức Lễ mừng thọ các cựu cán bộ ATK Hà Nội: CPI tháng 6 tăng so với cùng kỳ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3753/Ha-Noi--CPI-thang-6-tang-so-voi-cung-ky.html Hà Nội: CPI tháng 6 tăng so với cùng kỳ Tháng tới, Hà Nội sẽ phát hành 3.600 tỷ đồng trái phiếu xây dựng Thủ đô http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3750/Thang-toi,-Ha-Noi-se-phat-hanh-3.600-ty-dong-trai-phieu-xay-dung-Thu-do.html Tháng tới, Hà Nội sẽ phát hành 3.600 tỷ đồng trái phiếu xây dựng Thủ đô Công bố giá bán lẻ khuyến nghị của 181 sản phẩm sữa http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3749/Cong-bo-gia-ban-le-khuyen-nghi-cua-181-san-pham-sua.html Công bố giá bán lẻ khuyến nghị của 181 sản phẩm sữa Đường sắt Bắc Nam sẽ được xây dựng với tốc độ 160 đến 200km/h http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3748/Duong-sat-Bac-Nam-se-duoc-xay-dung-voi-toc-do-160-den-200kmh.html Đường sắt Bắc Nam sẽ được xây dựng với tốc độ 160 đến 200km/h Hà Nội duyệt 20 dự án được lựa chọn nhà đầu tư http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3747/Ha-Noi-duyet-20-du-an-duoc-lua-chon-nha-dau-tu.html Hà Nội duyệt 20 dự án được lựa chọn nhà đầu tư Vốn bí đầu ra, ngân hàng hạ tiếp lãi suất http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3739/Von-bi-dau-ra,-ngan-hang-ha-tiep-lai-suat.html Vốn bí đầu ra, ngân hàng hạ tiếp lãi suất Gỡ vướng về bình ổn giá sữa của TP. Hồ Chí Minh http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3738/Go-vuong-ve-binh-on-gia-sua-cua-TP.-Ho-Chi-Minh.html Gỡ vướng về bình ổn giá sữa của TP. Hồ Chí Minh Ban hành Nghị định về điều lệ và tổ chức hoạt động của SCIC http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3737/Ban-hanh-Nghi-dinh-ve-dieu-le-va-to-chuc-hoat-dong-cua-SCIC.html Ban hành Nghị định về điều lệ và tổ chức hoạt động của SCIC Hoàn thành bổ nhiệm kiếm soát viên tại DNNN trước 31/7 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3736/Hoan-thanh-bo-nhiem-kiem-soat-vien-tai-DNNN-truoc-317.html Hoàn thành bổ nhiệm kiếm soát viên tại DNNN trước 31/7 Hà Nội: Giá dịch vụ nhà chung cư tối đa 16.500 đồng/m2 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3735/Ha-Noi--Gia-dich-vu-nha-chung-cu-toi-da-16.500-dongm2.html Hà Nội: Giá dịch vụ nhà chung cư tối đa 16.500 đồng/m2 Cục Thuế TP. Hà Nội tuyên dương doanh nghiệp, doanh nhân thực hiện tốt nghĩa vụ thuế http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3731/Cuc-Thue-TP.-Ha-Noi-tuyen-duong-doanh-nghiep,-doanh-nhan-thuc-hien-tot-nghia-vu-thue.html Cục Thuế TP. Hà Nội tuyên dương doanh nghiệp, doanh nhân thực hiện tốt nghĩa vụ thuế Hoàn thiện cơ chế để đẩy nhanh cổ phần hóa doanh nghiệp http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3730/Hoan-thien-co-che-de-day-nhanh-co-phan-hoa-doanh-nghiep.html Hoàn thiện cơ chế để đẩy nhanh cổ phần hóa doanh nghiệp Thủ tướng chỉ đạo triển khai xây dựng Kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán NSNN năm 2015 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3729/Thu-tuong-chi-dao-trien-khai-xay-dung-Ke-hoach-phat-trien-KT-XH-va-du-toan-NSNN-nam-2015.html Thủ tướng chỉ đạo triển khai xây dựng Kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán NSNN năm 2015 Giao bổ sung kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2014 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3728/Giao-bo-sung-ke-hoach-von-trai-phieu-Chinh-phu-nam-2014.html Giao bổ sung kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2014 Bị áp giá trần, nhãn sữa cũ biến mất khỏi kệ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3723/Bi-ap-gia-tran,-nhan-sua-cu-bien-mat-khoi-ke.html Bị áp giá trần, nhãn sữa cũ biến mất khỏi kệ Đốc thúc địa phương thực hiện đăng ký, kê khai giá http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3722/Doc-thuc-dia-phuong-thuc-hien-dang-ky,-ke-khai-gia.html Đốc thúc địa phương thực hiện đăng ký, kê khai giá Năm 2015, huy động vào ngân sách nhà nước từ thuế, phí khoảng 18-19% GDP http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3721/Nam-2015,-huy-dong-vao-ngan-sach-nha-nuoc-tu-thue,-phi-khoang-18-19per-GDP.html Năm 2015, huy động vào ngân sách nhà nước từ thuế, phí khoảng 18-19% GDP Ông Tất Thành Cang được bầu làm Phó Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3720/Ong-Tat-Thanh-Cang-duoc-bau-lam-Pho-Chu-tich-UBND-TP.Ho-Chi-Minh.html Ông Tất Thành Cang được bầu làm Phó Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh Truy thu, phạt và truy hoàn hơn 2.800 tỷ đồng tiền thuế http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3718/Truy-thu,-phat-va-truy-hoan-hon-2.800-ty-dong-tien-thue.html Truy thu, phạt và truy hoàn hơn 2.800 tỷ đồng tiền thuế Đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế để tăng sức mạnh quốc gia http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3716/Day-manh-tai-co-cau-kinh-te-de-tang-suc-manh-quoc-gia.html Đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế để tăng sức mạnh quốc gia Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng: Công khai, minh bạch, tận tâm để người dân và doanh nghiệp hiểu thì không ngại vấn đề nóng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3712/Bo-truong-Dinh-Tien-Dung--Cong-khai,-minh-bach,-tan-tam-de-nguoi-dan-va-doanh-nghiep-hieu-thi-khong-ngai-van-de-nong.html Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng: Công khai, minh bạch, tận tâm để người dân và doanh nghiệp hiểu thì không ngại vấn đề nóng Công bố giá trần bán buôn 35 sản phẩm sữa của Vinamilk http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3711/Cong-bo-gia-tran-ban-buon-35-san-pham-sua-cua-Vinamilk.html Công bố giá trần bán buôn 35 sản phẩm sữa của Vinamilk Chính phủ chính thức ra Quyết định tái cơ cấu tập đoàn VNPT http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3710/Chinh-phu-chinh-thuc-ra-Quyet-dinh-tai-co-cau-tap-doan-VNPT.html Chính phủ chính thức ra Quyết định tái cơ cấu tập đoàn VNPT Các báo viết về Tài chính ngày 11/06/2014 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3707/Cac-bao-viet-ve-Tai-chinh-ngay-11062014.html Các báo viết về Tài chính ngày 11/06/2014 Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng trả lời chất vấn trước Quốc hội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3706/Bo-truong-Bo-Tai-chinh-Dinh-Tien-Dung-tra-loi-chat-van-truoc-Quoc-hoi.html Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng trả lời chất vấn trước Quốc hội Chuyển đổi hàng loạt khu đất vàng tại Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3705/Chuyen-doi-hang-loat-khu-dat-vang-tai-Ha-Noi.html Chuyển đổi hàng loạt khu đất vàng tại Hà Nội Hà Nội sẽ xây mới chợ Thành Công http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3704/Ha-Noi-se-xay-moi-cho-Thanh-Cong.html Hà Nội sẽ xây mới chợ Thành Công Tốc độ cổ phần hóa đã nhanh hơn http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3703/Toc-do-co-phan-hoa-da-nhanh-hon.html Tốc độ cổ phần hóa đã nhanh hơn Hướng dẫn triển khai thực hiện biện pháp bình ổn giá sản phẩm sữa http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3702/Huong-dan-trien-khai-thuc-hien-bien-phap-binh-on-gia-san-pham-sua.html Hướng dẫn triển khai thực hiện biện pháp bình ổn giá sản phẩm sữa Rút tiền mặt từ ngân hàng dự kiến chịu phí tối đa 0,05% tổng giá trị http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3701/Rut-tien-mat-tu-ngan-hang-du-kien-chiu-phi-toi-da-0,05per-tong-gia-tri.html Rút tiền mặt từ ngân hàng dự kiến chịu phí tối đa 0,05% tổng giá trị Chi 16.000 tỉ đồng cho ngư dân, cảnh sát biển, kiểm ngư http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3700/Chi-16.000-ti-dong-cho-ngu-dan,-canh-sat-bien,-kiem-ngu.html Chi 16.000 tỉ đồng cho ngư dân, cảnh sát biển, kiểm ngư Cơ chế tài chính mới cho Cục Đăng kiểm Việt Nam http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3697/Co-che-tai-chinh-moi-cho-Cuc-Dang-kiem-Viet-Nam.html Cơ chế tài chính mới cho Cục Đăng kiểm Việt Nam Kho bạc Nhà nước từ chối thanh toán 24,5 tỷ đồng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3696/Kho-bac-Nha-nuoc-tu-choi-thanh-toan-24,5-ty-dong.html Kho bạc Nhà nước từ chối thanh toán 24,5 tỷ đồng Việt Nam thực hiện cam kết hỗ trợ, bồi thường bảo hiểm cho DN nước ngoài tại Bình Dương http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3695/Viet-Nam-thuc-hien-cam-ket-ho-tro,-boi-thuong-bao-hiem-cho-DN-nuoc-ngoai-tai-Binh-Duong.html Việt Nam thực hiện cam kết hỗ trợ, bồi thường bảo hiểm cho DN nước ngoài tại Bình Dương "Anh hùng" trên núi Tản http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3694/Anh-hung-tren-nui-Tan.html "Anh hùng" trên núi Tản Thu NSNN 5 tháng đạt 358,55 nghìn tỷ đồng, tăng 16,9% http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3690/Thu-NSNN-5-thang-dat-358,55-nghin-ty-dong,-tang-16,9per.html Thu NSNN 5 tháng đạt 358,55 nghìn tỷ đồng, tăng 16,9% Chọn giải pháp cân đối ngân sách 2014 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3689/Chon-giai-phap-can-doi-ngan-sach-2014.html Chọn giải pháp cân đối ngân sách 2014 Giá sữa giảm mạnh trước thời điểm áp giá trần http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3688/Gia-sua-giam-manh-truoc-thoi-diem-ap-gia-tran.html Giá sữa giảm mạnh trước thời điểm áp giá trần Thời sự sáng 5/6: Thủ tướng quyết định đầu tư 200 triệu USD đóng thêm tàu mới http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3687/Thoi-su-sang-56--Thu-tuong-quyet-dinh-dau-tu-200-trieu-USD-dong-them-tau-moi.html Thời sự sáng 5/6: Thủ tướng quyết định đầu tư 200 triệu USD đóng thêm tàu mới Quy định sử dụng nguồn thu cho thuê khai thác kết cấu hạ tầng bến cảng được đầu tư bằng vốn nhà nước http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3686/Quy-dinh-su-dung-nguon-thu-cho-thue-khai-thac-ket-cau-ha-tang-ben-cang-duoc-dau-tu-bang-von-nha-nuoc.html Quy định sử dụng nguồn thu cho thuê khai thác kết cấu hạ tầng bến cảng được đầu tư bằng vốn nhà nước Bộ Tài chính điều hành NSNN trong 5 tháng đầu năm đúng dự toán và tiến độ triển khai http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3682/Bo-Tai-chinh-dieu-hanh-NSNN-trong-5-thang-dau-nam-dung-du-toan-va-tien-do-trien-khai.html Bộ Tài chính điều hành NSNN trong 5 tháng đầu năm đúng dự toán và tiến độ triển khai Hội nghị Tổng cục trưởng Hải quan ASEAN lần thứ 23: “Nghị trình Hải quan mới cho cộng đồng ASEAN” http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3681/Hoi-nghi-Tong-cuc-truong-Hai-quan-ASEAN-lan-thu-23--“Nghi-trinh-Hai-quan-moi-cho-cong-dong-ASEAN”.html Hội nghị Tổng cục trưởng Hải quan ASEAN lần thứ 23: “Nghị trình Hải quan mới cho cộng đồng ASEAN” Ngân hàng ồ ạt bơm vốn lãi suất thấp http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3680/Ngan-hang-o-at-bom-von-lai-suat-thap.html Ngân hàng ồ ạt bơm vốn lãi suất thấp Hà Nội phê duyệt quy hoạch khu chức năng đô thị Tây Tựu http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3679/Ha-Noi-phe-duyet-quy-hoach-khu-chuc-nang-do-thi-Tay-Tuu.html Hà Nội phê duyệt quy hoạch khu chức năng đô thị Tây Tựu Áp giá trần, sữa đồng loạt giảm giá http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3673/Ap-gia-tran,-sua-dong-loat-giam-gia.html Áp giá trần, sữa đồng loạt giảm giá Huy động 15,7 nghìn tỷ đồng TPCP trong tháng 5 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3672/Huy-dong-15,7-nghin-ty-dong-TPCP-trong-thang-5.html Huy động 15,7 nghìn tỷ đồng TPCP trong tháng 5 Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6/2014 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3671/Chinh-sach-moi-co-hieu-luc-tu-thang-62014.html Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6/2014 Thu, chi ngân sách Nhà nước 5 tháng đầu năm 2014 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3667/Thu,-chi-ngan-sach-Nha-nuoc-5-thang-dau-nam-2014.html Thu, chi ngân sách Nhà nước 5 tháng đầu năm 2014 Đại biểu Quốc hội không đồng ý tăng tuổi nghỉ hưu http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3666/Dai-bieu-Quoc-hoi-khong-dong-y-tang-tuoi-nghi-huu.html Đại biểu Quốc hội không đồng ý tăng tuổi nghỉ hưu Tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống ngân hàng mới đạt 1,31% http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3665/Tang-truong-tin-dung-toan-he-thong-ngan-hang-moi-dat-1,31per.html Tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống ngân hàng mới đạt 1,31% Sửa Luật Kế toán: Đáp ứng yêu cầu phát triển của hoạt động tài chính-kinh tế http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3664/Sua-Luat-Ke-toan--Dap-ung-yeu-cau-phat-trien-cua-hoat-dong-tai-chinh-kinh-te.html Sửa Luật Kế toán: Đáp ứng yêu cầu phát triển của hoạt động tài chính-kinh tế Tiếp tục giữ ổn định giá bán xăng, dầu trong nước http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3661/Tiep-tuc-giu-on-dinh-gia-ban-xang,-dau-trong-nuoc.html Tiếp tục giữ ổn định giá bán xăng, dầu trong nước Tình hình bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 5 tháng đầu năm 2014 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3660/Tinh-hinh-ban-le-hang-hoa-va-doanh-thu-dich-vu-tieu-dung-5-thang-dau-nam-2014.html Tình hình bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 5 tháng đầu năm 2014 Tăng trưởng tín dụng gấp đôi sau một tháng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3659/Tang-truong-tin-dung-gap-doi-sau-mot-thang.html Tăng trưởng tín dụng gấp đôi sau một tháng Doanh nghiệp Hà Nội được vay vốn với lãi suất 7%/năm http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3658/Doanh-nghiep-Ha-Noi-duoc-vay-von-voi-lai-suat-7pernam.html Doanh nghiệp Hà Nội được vay vốn với lãi suất 7%/năm Mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan Làng văn hóa – du lịch các dân tộc Việt Nam http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3657/Muc-thu,-che-do-thu,-nop,-quan-ly-va-su-dung-phi-tham-quan-Lang-van-hoa-–-du-lich-cac-dan-toc-Viet-Nam.html Mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan Làng văn hóa – du lịch các dân tộc Việt Nam Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng: Sẽ hỗ trợ tối đa các DN bị thiệt hại http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3655/Bo-truong-Dinh-Tien-Dung--Se-ho-tro-toi-da-cac-DN-bi-thiet-hai.html Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng: Sẽ hỗ trợ tối đa các DN bị thiệt hại Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu tăng cường kỷ cương kỷ luật trong quản lý thuế http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3654/Bo-truong-Bo-Tai-chinh-yeu-cau-tang-cuong-ky-cuong-ky-luat-trong-quan-ly-thue.html Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu tăng cường kỷ cương kỷ luật trong quản lý thuế Bộ Tài chính tổ chức họp báo về các biện pháp bình ổn giá sữa http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3652/Bo-Tai-chinh-to-chuc-hop-bao-ve-cac-bien-phap-binh-on-gia-sua.html Bộ Tài chính tổ chức họp báo về các biện pháp bình ổn giá sữa Tình hình thu ngân sách qua số liệu của các sở tài chính http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3650/Tinh-hinh-thu-ngan-sach-qua-so-lieu-cua-cac-so-tai-chinh.html Tình hình thu ngân sách qua số liệu của các sở tài chính Cần chú trọng phát triển sản xuất trong xây dựng nông thôn mới http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3649/Can-chu-trong-phat-trien-san-xuat-trong-xay-dung-nong-thon-moi.html Cần chú trọng phát triển sản xuất trong xây dựng nông thôn mới (ĐCSVN) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, ngày 15/5/2014 về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai. http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3648/(DCSVN)---Chinh-phu-vua-ban-hanh-Nghi-dinh-so-432014ND-CP,-ngay-1552014-ve-Quy-dinh-chi-tiet-thi-hanh-mot-so-dieu-cua-Luat-Dat-dai..html (ĐCSVN) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, ngày 15/5/2014 về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai. Hà Nội: Mở rộng đường đê từ cầu Chương Dương đến cầu Vĩnh Tuy http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3647/Ha-Noi--Mo-rong-duong-de-tu-cau-Chuong-Duong-den-cau-Vinh-Tuy.html Hà Nội: Mở rộng đường đê từ cầu Chương Dương đến cầu Vĩnh Tuy CPI tháng 5 tăng tốc nhanh http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3645/CPI-thang-5-tang-toc-nhanh.html CPI tháng 5 tăng tốc nhanh Lần đầu tiên Thủ tướng viết blog để kêu gọi đầu tư http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3644/Lan-dau-tien-Thu-tuong-viet-blog-de-keu-goi-dau-tu.html Lần đầu tiên Thủ tướng viết blog để kêu gọi đầu tư Sẽ kiểm soát chi phí tất cả sản phẩm sữa http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3643/Se-kiem-soat-chi-phi-tat-ca-san-pham-sua.html Sẽ kiểm soát chi phí tất cả sản phẩm sữa Áp trần giá sữa: Bảo đảm cạnh tranh bình đẳng và hài hòa lợi ích giữa DN, Nhà nước và người tiêu dùng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3642/Ap-tran-gia-sua--Bao-dam-canh-tranh-binh-dang-va-hai-hoa-loi-ich-giua-DN,-Nha-nuoc-va-nguoi-tieu-dung.html Áp trần giá sữa: Bảo đảm cạnh tranh bình đẳng và hài hòa lợi ích giữa DN, Nhà nước và người tiêu dùng Thanh toán bất động sản phải thông qua ngân hàng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3641/Thanh-toan-bat-dong-san-phai-thong-qua-ngan-hang.html Thanh toán bất động sản phải thông qua ngân hàng Từ 1/7: Hà Nội áp dụng chính sách mới về giải phóng mặt bằng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3640/Tu-17--Ha-Noi-ap-dung-chinh-sach-moi-ve-giai-phong-mat-bang.html Từ 1/7: Hà Nội áp dụng chính sách mới về giải phóng mặt bằng NSNN hỗ trợ 100% lãi suất để mua thóc, gạo tạm trữ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3639/NSNN-ho-tro-100per-lai-suat-de-mua-thoc,-gao-tam-tru.html NSNN hỗ trợ 100% lãi suất để mua thóc, gạo tạm trữ Kiểm tra giá nhà ở xã hội tại 3 thành phố lớn http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3638/Kiem-tra-gia-nha-o-xa-hoi-tai-3-thanh-pho-lon.html Kiểm tra giá nhà ở xã hội tại 3 thành phố lớn Bộ Tài chính hỗ trợ doanh nghiệp tại Bình Dương và Hà Tĩnh khắc phục thiệt hại http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3637/Bo-Tai-chinh-ho-tro-doanh-nghiep-tai-Binh-Duong-va-Ha-Tinh-khac-phuc-thiet-hai.html Bộ Tài chính hỗ trợ doanh nghiệp tại Bình Dương và Hà Tĩnh khắc phục thiệt hại 4 tháng đầu năm, cổ phần hóa được 27 doanh nghiệp http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3636/4-thang-dau-nam,-co-phan-hoa-duoc-27-doanh-nghiep.html 4 tháng đầu năm, cổ phần hóa được 27 doanh nghiệp Áp dụng biện pháp bình ổn giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi từ 1/6 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3631/Ap-dung-bien-phap-binh-on-gia-doi-voi-san-pham--sua-danh-cho-tre-em-duoi-06-tuoi-tu-16.html Áp dụng biện pháp bình ổn giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi từ 1/6 Bộ Tài chính khẩn trương triển khai hỗ trợ khắc phục thiệt hại cho doanh nghiệp http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3630/Bo-Tai-chinh-khan-truong-trien-khai-ho-tro-khac-phuc-thiet-hai-cho-doanh-nghiep.html Bộ Tài chính khẩn trương triển khai hỗ trợ khắc phục thiệt hại cho doanh nghiệp Hà Nội: Chỉ số giá tiêu dùng tháng 5 giảm 0,07% http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3629/Ha-Noi--Chi-so-gia-tieu-dung-thang-5-giam-0,07per.html Hà Nội: Chỉ số giá tiêu dùng tháng 5 giảm 0,07% Ô tô nhập khẩu lại tăng mạnh http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3628/O-to-nhap-khau-lai-tang-manh.html Ô tô nhập khẩu lại tăng mạnh Hà Nội có 3 tân giám đốc sở http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3627/Ha-Noi-co-3-tan-giam-doc-so.html Hà Nội có 3 tân giám đốc sở Ban hành Quy chế về người quản lý, người đại diện phần vốn Nhà nước tại NHTM http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3626/Ban-hanh-Quy-che-ve-nguoi-quan-ly,-nguoi-dai-dien-phan-von-Nha-nuoc-tai-NHTM.html Ban hành Quy chế về người quản lý, người đại diện phần vốn Nhà nước tại NHTM Giải quyết tình trạng nhập siêu: Xác định lại cơ cấu đầu tư http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3625/Giai-quyet-tinh-trang-nhap-sieu--Xac-dinh-lai-co-cau-dau-tu.html Giải quyết tình trạng nhập siêu: Xác định lại cơ cấu đầu tư Chi thường xuyên sai qui định đang gia tăng tại các địa phương http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3624/Chi-thuong-xuyen-sai-qui-dinh-dang-gia-tang-tai-cac-dia-phuong.html Chi thường xuyên sai qui định đang gia tăng tại các địa phương Thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai: DN thêm cơ hội tiếp cận vốn http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3623/The-chap-nha-o-hinh-thanh-trong-tuong-lai--DN-them-co-hoi-tiep-can-von.html Thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai: DN thêm cơ hội tiếp cận vốn Quản lý vốn nhà nước: Thoáng nhưng phải hiệu quả http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3622/Quan-ly-von-nha-nuoc--Thoang-nhung-phai-hieu-qua.html Quản lý vốn nhà nước: Thoáng nhưng phải hiệu quả Các báo viết về Tài chính ngày 20/5/2014 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3621/Cac-bao-viet-ve-Tai-chinh-ngay-2052014.html Các báo viết về Tài chính ngày 20/5/2014 Bộ Tài chính tổ chức ‘Gặp mặt ngày truyền thống‘ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3620/Bo-Tai-chinh-to-chuc-‘Gap-mat-ngay-truyen-thong‘.html Bộ Tài chính tổ chức ‘Gặp mặt ngày truyền thống‘ Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm có Cục trưởng mới http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3619/Cuc-Quan-ly,-giam-sat-bao-hiem-co-Cuc-truong-moi.html Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm có Cục trưởng mới Hà Nội: Xây gần 1.500 căn hộ giá từ 400 triệu đồng/căn http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3618/Ha-Noi--Xay-gan-1.500-can-ho-gia-tu-400-trieu-dongcan.html Hà Nội: Xây gần 1.500 căn hộ giá từ 400 triệu đồng/căn Thành lập Ban Chỉ đạo điều hành giá http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3614/Thanh-lap-Ban-Chi-dao-dieu-hanh-gia.html Thành lập Ban Chỉ đạo điều hành giá Hà Nội: Nhiều cây xanh gãy đổ trong mưa giông http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3613/Ha-Noi--Nhieu-cay-xanh-gay-do-trong-mua-giong.html Hà Nội: Nhiều cây xanh gãy đổ trong mưa giông Khởi công dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội cho CBCC có thu nhập thấp của Bộ Tài chính http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3612/Khoi-cong-du-an-dau-tu-xay-dung-nha-o-xa-hoi-cho-CBCC-co-thu-nhap-thap-cua-Bo-Tai-chinh.html Khởi công dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội cho CBCC có thu nhập thấp của Bộ Tài chính Đảm bảo SXKD bình thường của DN và góp phần ổn định đời sống của người lao động http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3611/Dam-bao-SXKD-binh-thuong-cua-DN-va-gop-phan-on-dinh-doi-song-cua-nguoi-lao-dong.html Đảm bảo SXKD bình thường của DN và góp phần ổn định đời sống của người lao động Giao quyền quản lý giá xăng dầu về Bộ Công Thương: Ai sẽ là người giám sát? http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3610/Giao-quyen-quan-ly-gia-xang-dau-ve-Bo-Cong-Thuong--Ai-se-la-nguoi-giam-sat.html Giao quyền quản lý giá xăng dầu về Bộ Công Thương: Ai sẽ là người giám sát? Bitexco động thổ đường dẫn vào The Manor Central Park http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3609/Bitexco-dong-tho-duong-dan-vao-The-Manor-Central-Park.html Bitexco động thổ đường dẫn vào The Manor Central Park TP.HCM: Tín hiệu tích cực từ thu ngân sách http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3608/TP.HCM--Tin-hieu-tich-cuc-tu-thu-ngan-sach.html TP.HCM: Tín hiệu tích cực từ thu ngân sách Các báo viết về Tài chính ngày 16/05/2014 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3607/Cac-bao-viet-ve-Tai-chinh-ngay-16052014.html Các báo viết về Tài chính ngày 16/05/2014 Tiếp tục giữ ổn định giá bán xăng dầu http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3606/Tiep-tuc-giu-on-dinh-gia-ban-xang-dau.html Tiếp tục giữ ổn định giá bán xăng dầu Khai mạc phiên họp thứ 28 của Ủy ban thường vụ Quốc hội: TVQH cho ý kiến về tình hình phát triển KT-XH và NSNN năm 2013 và 4 tháng đầu năm http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3605/Khai-mac-phien-hop-thu-28-cua-Uy-ban-thuong-vu-Quoc-hoi--TVQH-cho-y-kien-ve-tinh-hinh-phat-trien-KT-XH-va-NSNN-nam-2013-va-4-thang-dau-nam.html Khai mạc phiên họp thứ 28 của Ủy ban thường vụ Quốc hội: TVQH cho ý kiến về tình hình phát triển KT-XH và NSNN năm 2013 và 4 tháng đầu năm Bitexco khởi công tuyến đường dẫn vào khu đô thị phía Tây Nam Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3604/Bitexco-khoi-cong-tuyen-duong-dan-vao-khu-do-thi-phia-Tay-Nam-Ha-Noi.html Bitexco khởi công tuyến đường dẫn vào khu đô thị phía Tây Nam Hà Nội Nguồn nhân lực ‘hạt giống‘ sẽ giúp ngành Kho bạc hoàn thành sứ mạng mới http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3599/Nguon-nhan-luc-‘hat-giong‘-se-giup-nganh-Kho-bac-hoan-thanh-su-mang-moi.html Nguồn nhân lực ‘hạt giống‘ sẽ giúp ngành Kho bạc hoàn thành sứ mạng mới Một mối quản xăng dầu, có minh bạch hơn? http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3598/Mot-moi-quan-xang-dau,-co-minh-bach-hon.html Một mối quản xăng dầu, có minh bạch hơn? Hà Nội duyệt quy hoạch tuyến đường Nhật Tân-Nội Bài http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3597/Ha-Noi-duyet-quy-hoach-tuyen-duong-Nhat-Tan-Noi-Bai.html Hà Nội duyệt quy hoạch tuyến đường Nhật Tân-Nội Bài Hà Nội công bố quy hoạch phân khu đô thị hơn 3.000ha http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3596/Ha-Noi-cong-bo-quy-hoach-phan-khu-do-thi-hon-3.000ha.html Hà Nội công bố quy hoạch phân khu đô thị hơn 3.000ha Luật Đầu tư và quản lý vốn đầu tư của nhà nước tại DN: http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3593/Luat-Dau-tu-va-quan-ly-von-dau-tu-cua-nha-nuoc-tai-DN-.html Luật Đầu tư và quản lý vốn đầu tư của nhà nước tại DN: Chung cư cũ vẫn được ưa chuộng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3592/Chung-cu-cu-van-duoc-ua-chuong.html Chung cư cũ vẫn được ưa chuộng Luật Đầu tư (sửa đổi) cần quy định rõ lĩnh vực cấm http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3591/Luat-Dau-tu-(sua-doi)-can-quy-dinh-ro-linh-vuc-cam.html Luật Đầu tư (sửa đổi) cần quy định rõ lĩnh vực cấm 8 ngân hàng thực hiện thí điểm tín dụng liên kết 4 nhà http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3590/8-ngan-hang-thuc-hien-thi-diem-tin-dung-lien-ket-4-nha.html 8 ngân hàng thực hiện thí điểm tín dụng liên kết 4 nhà Đề xuất quy định mới về giá cước vận tải ô tô http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3589/De-xuat-quy-dinh-moi-ve-gia-cuoc-van-tai-o-to.html Đề xuất quy định mới về giá cước vận tải ô tô Quy định về mức phí giám định tư pháp trong lĩnh vực kỹ thuật hình sự http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3588/Quy-dinh-ve-muc-phi-giam-dinh-tu-phap-trong-linh-vuc-ky-thuat-hinh-su.html Quy định về mức phí giám định tư pháp trong lĩnh vực kỹ thuật hình sự Chuẩn hóa Quy trình quản lý đăng ký thuế http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3587/Chuan-hoa-Quy-trinh-quan-ly-dang-ky-thue.html Chuẩn hóa Quy trình quản lý đăng ký thuế Ngày làm việc thứ 5, Hội nghị Trung ương 9 khóa XI http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3586/Ngay-lam-viec-thu-5,-Hoi-nghi-Trung-uong-9-khoa-XI.html Ngày làm việc thứ 5, Hội nghị Trung ương 9 khóa XI Bắc Ninh: Thu ngân sách tháng 4 ước đạt trên 862 tỷ đồng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3584/Bac-Ninh--Thu-ngan-sach-thang-4-uoc-dat-tren-862-ty-dong.html Bắc Ninh: Thu ngân sách tháng 4 ước đạt trên 862 tỷ đồng Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng: Không thiếu điện trong năm nay http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3583/Bo-truong-Vu-Huy-Hoang--Khong-thieu-dien-trong-nam-nay.html Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng: Không thiếu điện trong năm nay Bộ Tài chính đề nghị các địa phương tăng cường công tác quản lý, bình ổn giá trên địa bàn http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3582/Bo-Tai-chinh-de-nghi-cac-dia-phuong-tang-cuong-cong-tac-quan-ly,-binh-on-gia-tren-dia-ban.html Bộ Tài chính đề nghị các địa phương tăng cường công tác quản lý, bình ổn giá trên địa bàn Căn hộ rẻ nhất Hà Nội tạo “sóng” http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3581/Can-ho-re-nhat-Ha-Noi-tao-“song”.html Căn hộ rẻ nhất Hà Nội tạo “sóng” KBNN từ chối thanh toán 22 tỷ đồng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3579/KBNN-tu-choi-thanh-toan-22-ty-dong.html KBNN từ chối thanh toán 22 tỷ đồng Nhà nước nắm giữ 51% vốn điều lệ sau IPO Vinatex http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3577/Nha-nuoc-nam-giu-51per-von-dieu-le-sau-IPO-Vinatex.html Nhà nước nắm giữ 51% vốn điều lệ sau IPO Vinatex Thứ trưởng Bộ Tài chính Phạm Sỹ Danh: Chuyển biến quan trọng mô hình đào tạo nguồn nhân lực cho hệ thống KBNN http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3576/Thu-truong-Bo-Tai-chinh-Pham-Sy-Danh--Chuyen-bien-quan-trong-mo-hinh-dao-tao-nguon-nhan-luc--cho-he-thong-KBNN.html Thứ trưởng Bộ Tài chính Phạm Sỹ Danh: Chuyển biến quan trọng mô hình đào tạo nguồn nhân lực cho hệ thống KBNN Không tính giá trị thương hiệu khi cổ phần hóa http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3575/Khong-tinh-gia-tri-thuong-hieu-khi-co-phan-hoa.html Không tính giá trị thương hiệu khi cổ phần hóa Vàng mất gần 16% giá trị sau tuyên bố của ông V.Putin http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3574/Vang-mat-gan-16per-gia-tri-sau-tuyen-bo-cua-ong-V.Putin.html Vàng mất gần 16% giá trị sau tuyên bố của ông V.Putin Các hộ nghèo, hộ chính sách sẽ được hỗ trợ tiền điện http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3573/Cac-ho-ngheo,-ho-chinh-sach-se-duoc-ho-tro-tien-dien.html Các hộ nghèo, hộ chính sách sẽ được hỗ trợ tiền điện Ngành Tài chính hướng về Trường Sa http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3572/Nganh-Tai-chinh-huong-ve-Truong-Sa.html Ngành Tài chính hướng về Trường Sa Lãi suất cho vay sản xuất kinh doanh ở 11-12,5%/năm đối với trung và dài hạn http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3571/Lai-suat-cho-vay-san-xuat-kinh-doanh-o-11-12,5pernam-doi-voi-trung-va-dai-han.html Lãi suất cho vay sản xuất kinh doanh ở 11-12,5%/năm đối với trung và dài hạn Bộ Tài chính yêu cầu giữ giá bán xăng dầu như hiện hành http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3570/Bo-Tai-chinh-yeu-cau-giu-gia-ban-xang-dau-nhu-hien-hanh.html Bộ Tài chính yêu cầu giữ giá bán xăng dầu như hiện hành Tiếp tục duy trì ổn định kinh tế vĩ mô http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3568/Tiep-tuc-duy-tri-on-dinh-kinh-te-vi-mo.html Tiếp tục duy trì ổn định kinh tế vĩ mô Chính thức động thổ nút giao thông trung tâm quận Long Biên http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3567/Chinh-thuc-dong-tho-nut-giao-thong-trung-tam-quan-Long-Bien.html Chính thức động thổ nút giao thông trung tâm quận Long Biên Giá vàng giảm nhanh về 35,54 triệu đồng/lượng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3560/Gia-vang-giam-nhanh-ve-35,54-trieu-dongluong.html Giá vàng giảm nhanh về 35,54 triệu đồng/lượng Sở Tài chính Hà Nội: Ban hành giá tính lệ phí trước bạ với dòng xe NK năm 2014 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3559/So-Tai-chinh-Ha-Noi--Ban-hanh-gia-tinh-le-phi-truoc-ba-voi-dong-xe-NK-nam-2014.html Sở Tài chính Hà Nội: Ban hành giá tính lệ phí trước bạ với dòng xe NK năm 2014 Hoạt động nổi bật của Lãnh đạo Chính phủ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3557/Hoat-dong-noi-bat-cua-Lanh-dao-Chinh-phu.html Hoạt động nổi bật của Lãnh đạo Chính phủ Bộ trưởng Bùi Quang Vinh: Đã đến thời của doanh nghiệp tư nhân http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3556/Bo-truong-Bui-Quang-Vinh--Da-den-thoi-cua-doanh-nghiep-tu-nhan.html Bộ trưởng Bùi Quang Vinh: Đã đến thời của doanh nghiệp tư nhân Ngân sách: Chi “bền vững” http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3555/Ngan-sach--Chi-“ben-vung”.html Ngân sách: Chi “bền vững” Giải đáp về thanh toán tiền nghỉ phép năm http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3554/Giai-dap-ve-thanh-toan-tien-nghi-phep-nam.html Giải đáp về thanh toán tiền nghỉ phép năm Một số chính sách tài chính mới có hiệu lực trong tháng 5 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3553/Mot-so-chinh-sach-tai-chinh-moi-co-hieu-luc-trong-thang-5.html Một số chính sách tài chính mới có hiệu lực trong tháng 5 Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Kế toán & Kiểm toán Việt Nam nhiệm kỳ V (2014 - 2019) http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3551/Dai-hoi-dai-bieu-toan-quoc-Hoi-Ke-toan-&-Kiem-toan-Viet-Nam-nhiem-ky-V-(2014---2019).html Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Kế toán & Kiểm toán Việt Nam nhiệm kỳ V (2014 - 2019) Từ ngày 1/5, hộ cận nghèo cũng được vay 50 triệu đồng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3550/Tu-ngay-15,-ho-can-ngheo-cung-duoc-vay-50-trieu-dong.html Từ ngày 1/5, hộ cận nghèo cũng được vay 50 triệu đồng Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn NSNN giảm 0,9% http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3549/Von-dau-tu-thuc-hien-tu-nguon-NSNN-giam-0,9per.html Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn NSNN giảm 0,9% Việt Nam dự trữ ngoại hối đạt trên 35 tỷ USD http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3548/Viet-Nam-du-tru-ngoai-hoi-dat-tren-35-ty-USD.html Việt Nam dự trữ ngoại hối đạt trên 35 tỷ USD Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3545/Hoi-nghi-Thu-tuong-Chinh-phu-voi-doanh-nghiep.html Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp Điểm tình hình thu ngân sách của kho bạc Nhà nước địa phương http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3544/Diem-tinh-hinh-thu-ngan-sach-cua-kho-bac-Nha-nuoc-dia-phuong.html Điểm tình hình thu ngân sách của kho bạc Nhà nước địa phương Hội nghị “Việt Nam - Điểm đến của nhà đầu tư Nhật Bản” http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3543/Hoi-nghi-“Viet-Nam---Diem-den-cua-nha-dau-tu-Nhat-Ban”.html Hội nghị “Việt Nam - Điểm đến của nhà đầu tư Nhật Bản” Hà Nội đầu tư mới 9 khu xử lý chất thải rắn http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3542/Ha-Noi-dau-tu-moi-9-khu-xu-ly-chat-thai-ran.html Hà Nội đầu tư mới 9 khu xử lý chất thải rắn Thanh Trì gắn đảm bảo trật tự đô thị với xây dựng nông thôn mới http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3540/Thanh-Tri-gan-dam-bao-trat-tu-do-thi-voi-xay-dung-nong-thon-moi.html Thanh Trì gắn đảm bảo trật tự đô thị với xây dựng nông thôn mới Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng thăm và làm việc tại Tập đoàn Sở GDCK Nhật Bản http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3539/Bo-truong-Dinh-Tien-Dung-tham-va-lam-viec-tai-Tap-doan-So-GDCK-Nhat-Ban.html Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng thăm và làm việc tại Tập đoàn Sở GDCK Nhật Bản Hà Nội: 4 tháng có 2.300 giao dịch bất động sản thành công http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3536/Ha-Noi--4-thang-co-2.300-giao-dich-bat-dong-san-thanh-cong.html Hà Nội: 4 tháng có 2.300 giao dịch bất động sản thành công Đảng ủy Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng năm 2014 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3535/Dang-uy-Bo-Tai-chinh-to-chuc-Hoi-nghi-tap-huan-nghiep-vu-cong-tac-Dang-nam-2014.html Đảng ủy Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng năm 2014 Cơ hội đi liền thách thức http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3534/Co-hoi-di-lien-thach-thuc.html Cơ hội đi liền thách thức Hà Nội sẽ kiểm tra đột xuất các đơn vị trông giữ xe http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3533/Ha-Noi-se-kiem-tra-dot-xuat-cac-don-vi-trong-giu-xe.html Hà Nội sẽ kiểm tra đột xuất các đơn vị trông giữ xe Phải chấm dứt tình trạng dự án hoàn thành không được quyết toán http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3530/Phai-cham-dut-tinh-trang-du-an-hoan-thanh-khong-duoc-quyet-toan.html Phải chấm dứt tình trạng dự án hoàn thành không được quyết toán Đoàn công tác Trung ương làm việc với Bộ Tài chính về thực hiện Nghị quyết TW 6 khóa X http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3529/Doan-cong-tac-Trung-uong-lam-viec-voi-Bo-Tai-chinh-ve-thuc-hien-Nghi-quyet-TW-6-khoa-X.html Đoàn công tác Trung ương làm việc với Bộ Tài chính về thực hiện Nghị quyết TW 6 khóa X Doanh nghiệp thẩm định giá phải mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp thẩm định giá http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3528/Doanh-nghiep-tham-dinh-gia-phai-mua-bao-hiem-trach-nhiem-nghe-nghiep-tham-dinh-gia.html Doanh nghiệp thẩm định giá phải mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp thẩm định giá Liên Bộ Tài chính - Công Thương điều hành giá xăng dầu http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3527/Lien-Bo-Tai-chinh---Cong-Thuong-dieu-hanh-gia-xang-dau.html Liên Bộ Tài chính - Công Thương điều hành giá xăng dầu Quy hoạch đường Vành đai 5 đi qua 8 tỉnh, thành phố http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3526/Quy-hoach-duong-Vanh-dai-5-di-qua-8-tinh,-thanh-pho.html Quy hoạch đường Vành đai 5 đi qua 8 tỉnh, thành phố CPI tại Hà Nội thấp nhất trong 12 năm http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3525/CPI-tai-Ha-Noi-thap-nhat-trong-12-nam.html CPI tại Hà Nội thấp nhất trong 12 năm Hà Nội cấm phương tiện giao thông trên một số tuyến phố cổ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3524/Ha-Noi-cam-phuong-tien-giao-thong-tren-mot-so-tuyen-pho-co.html Hà Nội cấm phương tiện giao thông trên một số tuyến phố cổ Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng sẽ chủ trì Hội nghị xúc tiến đầu tư tại Nhật Bản http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3523/Bo-truong-Dinh-Tien-Dung-se-chu-tri-Hoi-nghi-xuc-tien-dau-tu-tai-Nhat-Ban.html Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng sẽ chủ trì Hội nghị xúc tiến đầu tư tại Nhật Bản TP.HCM: Sẽ cổ phần hóa 25 doanh nghiệp công ích http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3522/TP.HCM--Se-co-phan-hoa-25-doanh-nghiep-cong-ich.html TP.HCM: Sẽ cổ phần hóa 25 doanh nghiệp công ích Nhà đất hút khách ở dự án tốt http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3520/Nha-dat-hut-khach-o-du-an-tot.html Nhà đất hút khách ở dự án tốt Hà Nội: Đưa vào hoạt động trung tâm đóng gói nhân điều xuất khẩu http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3519/Ha-Noi--Dua-vao-hoat-dong-trung-tam-dong-goi-nhan-dieu-xuat-khau.html Hà Nội: Đưa vào hoạt động trung tâm đóng gói nhân điều xuất khẩu Kho bạc Nhà nước huy động được gần 4 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3518/Kho-bac-Nha-nuoc-huy-dong-duoc-gan-4-nghin-ty-dong-trai-phieu-Chinh-phu.html Kho bạc Nhà nước huy động được gần 4 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ TVQH thống nhất chủ trương ban hành Nghị định về hoạt động kinh doanh casino http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3517/TVQH-thong-nhat-chu-truong-ban-hanh-Nghi-dinh-ve-hoat-dong-kinh-doanh-casino.html TVQH thống nhất chủ trương ban hành Nghị định về hoạt động kinh doanh casino Rút kinh nghiệm khi tăng bội chi ngân sách Nhà nước http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3515/Rut-kinh-nghiem-khi-tang-boi-chi-ngan-sach-Nha-nuoc.html Rút kinh nghiệm khi tăng bội chi ngân sách Nhà nước Chính phủ trình TVQH Báo cáo quyết toán NSNN năm 2012 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3514/Chinh-phu-trinh-TVQH-Bao-cao-quyet-toan-NSNN-nam-2012.html Chính phủ trình TVQH Báo cáo quyết toán NSNN năm 2012 UBTVQH cho ý kiến Luật Đầu tư và quản lý vốn đầu tư của Nhà nước tại DN http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3513/UBTVQH-cho-y-kien-Luat-Dau-tu-va-quan-ly-von-dau-tu-cua-Nha-nuoc-tai-DN.html UBTVQH cho ý kiến Luật Đầu tư và quản lý vốn đầu tư của Nhà nước tại DN Tiếp tục giảm lãi suất các khoản cho vay cũ về dưới 15%/năm http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3512/Tiep-tuc-giam-lai-suat-cac-khoan-cho-vay-cu-ve-duoi-15pernam.html Tiếp tục giảm lãi suất các khoản cho vay cũ về dưới 15%/năm Điều chỉnh giá đất bồi thường Dự án Khu đô thị Mai Trai - Nghĩa Phú http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3510/Dieu-chinh-gia-dat-boi-thuong-Du-an-Khu-do-thi-Mai-Trai---Nghia-Phu.html Điều chỉnh giá đất bồi thường Dự án Khu đô thị Mai Trai - Nghĩa Phú Hà Nội kiểm tra quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3509/Ha-Noi-kiem-tra-quy-dat-xay-dung-nha-o-xa-hoi.html Hà Nội kiểm tra quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội Hà Nội: Tổ chức kiểm tra kiến thức chuyên ngành công chức thuế http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3508/Ha-Noi--To-chuc-kiem-tra-kien-thuc-chuyen-nganh-cong-chuc-thue.html Hà Nội: Tổ chức kiểm tra kiến thức chuyên ngành công chức thuế Ngành Hải quan: Kết quả thu ngân sách đáng khích lệ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3507/Nganh-Hai-quan--Ket-qua-thu-ngan-sach-dang-khich-le.html Ngành Hải quan: Kết quả thu ngân sách đáng khích lệ Phổ biến văn bản về quản lý tài chính dự án ODA và vốn vay ưu đãi http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3506/Pho-bien-van-ban-ve--quan-ly-tai-chinh-du-an-ODA-va-von-vay-uu-dai.html Phổ biến văn bản về quản lý tài chính dự án ODA và vốn vay ưu đãi Bộ Tài chính: Thúc giải ngân kế hoạch vốn đầu tư năm 2014 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3505/Bo-Tai-chinh--Thuc-giai-ngan-ke-hoach-von-dau-tu-nam-2014.html Bộ Tài chính: Thúc giải ngân kế hoạch vốn đầu tư năm 2014 Hà Nội: Giải đáp nhiều thắc mắc cho người nộp thuế http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3504/Ha-Noi--Giai-dap-nhieu-thac-mac-cho-nguoi-nop-thue.html Hà Nội: Giải đáp nhiều thắc mắc cho người nộp thuế Tăng giá căn hộ vì Thông tư 03 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3503/Tang-gia-can-ho-vi-Thong-tu-03.html Tăng giá căn hộ vì Thông tư 03 Bộ Tài chính và ACCA: Thúc đẩy hợp tác hiệu quả trong lĩnh vực kiểm toán – kế toán http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3501/Bo-Tai-chinh-va-ACCA--Thuc-day-hop-tac-hieu-qua-trong-linh-vuc-kiem-toan-–-ke-toan.html Bộ Tài chính và ACCA: Thúc đẩy hợp tác hiệu quả trong lĩnh vực kiểm toán – kế toán Sẽ chuyển một số phí, lệ phí sang cơ chế giá dịch vụ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3500/Se-chuyen-mot-so-phi,-le-phi-sang-co-che-gia-dich-vu.html Sẽ chuyển một số phí, lệ phí sang cơ chế giá dịch vụ Không cho phép kéo dài kế hoạch vốn sang năm sau http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3499/Khong-cho-phep-keo-dai-ke-hoach-von-sang-nam-sau.html Không cho phép kéo dài kế hoạch vốn sang năm sau Bùng nổ khuyến mãi "khủng" dịp 30/4 - 1/5 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3498/Bung-no-khuyen-mai-khung-dip-304---15.html Bùng nổ khuyến mãi "khủng" dịp 30/4 - 1/5 Chính thức hợp long cầu Nhật Tân http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3497/Chinh-thuc-hop-long-cau-Nhat-Tan.html Chính thức hợp long cầu Nhật Tân Nhà thầu Hàn Quốc trúng thầu xây tuyến cầu cạn Nhổn-Kim Mã http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3492/Nha-thau-Han-Quoc-trung-thau-xay-tuyen-cau-can-Nhon-Kim-Ma.html Nhà thầu Hàn Quốc trúng thầu xây tuyến cầu cạn Nhổn-Kim Mã Sắp khánh thành cầu Nhật Tân - biểu tượng mới của Thủ đô http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3491/Sap-khanh-thanh-cau-Nhat-Tan---bieu-tuong-moi-cua-Thu-do.html Sắp khánh thành cầu Nhật Tân - biểu tượng mới của Thủ đô Trả lời về Qui định về quản lý tài chính ở DNNN chuyển sang cổ phần http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3490/Tra-loi-ve-Qui-dinh-ve-quan-ly-tai-chinh-o-DNNN-chuyen-sang-co-phan.html Trả lời về Qui định về quản lý tài chính ở DNNN chuyển sang cổ phần Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch vay và trả nợ 2014 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3489/Thu-tuong-Chinh-phu-phe-duyet-ke-hoach-vay-va-tra-no-2014.html Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch vay và trả nợ 2014 Các báo viết về Tài chính ngày 10/04/2014 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3488/Cac-bao-viet-ve-Tai-chinh-ngay-10042014.html Các báo viết về Tài chính ngày 10/04/2014 Phê duyệt quy hoạch khu đô thị 123ha tại Thạch Thất và Quốc Oai http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3487/Phe-duyet-quy-hoach-khu-do-thi-123ha-tai-Thach-That-va-Quoc-Oai.html Phê duyệt quy hoạch khu đô thị 123ha tại Thạch Thất và Quốc Oai Hà Nội: CPI thấp làm giảm công suất của thị trường bất động sản bán lẻ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3483/Ha-Noi--CPI-thap-lam-giam-cong-suat-cua-thi-truong-bat-dong-san-ban-le.html Hà Nội: CPI thấp làm giảm công suất của thị trường bất động sản bán lẻ Công ty TNHH MTV 18-4 Hà Nội: Huy động hơn 43,6 tỷ đồng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3482/Cong-ty-TNHH-MTV-18-4-Ha-Noi--Huy-dong-hon-43,6-ty-dong.html Công ty TNHH MTV 18-4 Hà Nội: Huy động hơn 43,6 tỷ đồng Bộ Tài chính công bố Quỹ bình ổn xăng dầu trong quý I/2014 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3481/Bo-Tai-chinh-cong-bo-Quy-binh-on-xang-dau-trong-quy-I2014.html Bộ Tài chính công bố Quỹ bình ổn xăng dầu trong quý I/2014 Chính phủ yêu cầu thực hiện đồng bộ các giải pháp quản lý thu- chi ngân sách http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3480/Chinh-phu-yeu-cau-thuc-hien-dong-bo-cac-giai-phap-quan-ly-thu--chi-ngan-sach.html Chính phủ yêu cầu thực hiện đồng bộ các giải pháp quản lý thu- chi ngân sách Tái cơ cấu DNNN trên địa bàn Hà Nội: “Vướng mắc đâu, gỡ đấy” http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3479/Tai-co-cau-DNNN-tren-dia-ban-Ha-Noi--“Vuong-mac-dau,-go-day”.html Tái cơ cấu DNNN trên địa bàn Hà Nội: “Vướng mắc đâu, gỡ đấy” Các báo viết về Tài chính ngày 08/04/2014 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3478/Cac-bao-viet-ve-Tai-chinh-ngay-08042014.html Các báo viết về Tài chính ngày 08/04/2014 Tái cơ cấu nền kinh tế: Việt Nam phát đi những tín hiệu tích cực http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3477/Tai-co-cau-nen-kinh-te--Viet-Nam-phat-di-nhung-tin-hieu-tich-cuc.html Tái cơ cấu nền kinh tế: Việt Nam phát đi những tín hiệu tích cực Hội nghị Bộ trưởng Tài chính ASEAN lần thứ 18 thành công tốt đẹp http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3476/Hoi-nghi-Bo-truong-Tai-chinh-ASEAN-lan-thu-18-thanh-cong-tot-dep.html Hội nghị Bộ trưởng Tài chính ASEAN lần thứ 18 thành công tốt đẹp Kỷ niệm 49 năm thành lập và ngày truyền thống ngành Giá http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3473/Ky-niem-49-nam-thanh-lap-va-ngay-truyen-thong-nganh-Gia.html Kỷ niệm 49 năm thành lập và ngày truyền thống ngành Giá Thủ tướng sẽ quyết định nếu tăng giá điện từ 10% http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3472/Thu-tuong-se-quyet-dinh-neu-tang-gia-dien-tu-10per.html Thủ tướng sẽ quyết định nếu tăng giá điện từ 10% Bộ Tài chính tổ chức họp báo thường kỳ Quý I/2014 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3471/Bo-Tai-chinh-to-chuc-hop-bao-thuong-ky-Quy-I2014.html Bộ Tài chính tổ chức họp báo thường kỳ Quý I/2014 Hà Nội: Cấm taxi qua cầu Chương Dương vào giờ cao điểm http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3470/Ha-Noi--Cam-taxi-qua-cau-Chuong-Duong-vao-gio-cao-diem.html Hà Nội: Cấm taxi qua cầu Chương Dương vào giờ cao điểm Công bố Quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3469/Cong-bo-Quyet-dinh-bo-nhiem-Tong-Giam-doc-Bao-hiem-Xa-hoi-Viet-Nam.html Công bố Quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam Thêm công cụ quản lý vay nợ nước ngoài http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3468/Them-cong-cu-quan-ly-vay-no-nuoc-ngoai.html Thêm công cụ quản lý vay nợ nước ngoài Mỗi ngày phải cổ phần hóa xong 1 doanh nghiệp Nhà nước http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3467/Moi-ngay-phai-co-phan-hoa-xong-1-doanh-nghiep-Nha-nuoc.html Mỗi ngày phải cổ phần hóa xong 1 doanh nghiệp Nhà nước Tăng cường công tác quyết toán vốn đầu tư các dự án sử dụng vốn Nhà nước http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3466/Tang-cuong-cong-tac-quyet-toan-von-dau-tu-cac-du-an-su-dung-von-Nha-nuoc.html Tăng cường công tác quyết toán vốn đầu tư các dự án sử dụng vốn Nhà nước Nhiều thương hiệu quốc tế "nhòm ngó" thị trường bán lẻ Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3465/Nhieu-thuong-hieu-quoc-te-nhom-ngo-thi-truong-ban-le-Ha-Noi.html Nhiều thương hiệu quốc tế "nhòm ngó" thị trường bán lẻ Hà Nội Hà Nội thúc tiến độ GPMB Dự án Đường 5 kéo dài http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3464/Ha-Noi-thuc-tien-do-GPMB-Du-an-Duong-5-keo-dai.html Hà Nội thúc tiến độ GPMB Dự án Đường 5 kéo dài Bộ Tài chính chủ động điều hành công tác thu chi NSNN http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3463/Bo-Tai-chinh-chu-dong-dieu-hanh-cong-tac-thu-chi-NSNN.html Bộ Tài chính chủ động điều hành công tác thu chi NSNN Tái cơ cấu DNNN: Tiến độ chậm, kết quả hạn chế http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3462/Tai-co-cau-DNNN--Tien-do-cham,-ket-qua-han-che.html Tái cơ cấu DNNN: Tiến độ chậm, kết quả hạn chế Cận cảnh ngày đầu tiên tại hai quận Nam, Bắc Từ Liêm http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3460/Can-canh-ngay-dau-tien-tai-hai-quan-Nam,-Bac-Tu-Liem.html Cận cảnh ngày đầu tiên tại hai quận Nam, Bắc Từ Liêm Thu ngân sách quý I ước đạt 195.070 tỷ đồng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3459/Thu-ngan-sach-quy-I-uoc-dat-195.070-ty-dong.html Thu ngân sách quý I ước đạt 195.070 tỷ đồng Quyết liệt triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP ngay từ những tháng đầu năm http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3458/Quyet-liet-trien-khai-Nghi-quyet-so-01NQ-CP-ngay-tu-nhung-thang-dau-nam.html Quyết liệt triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP ngay từ những tháng đầu năm Triển khai 4 chương trình bình ổn thị trường năm 2014 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3457/Trien-khai-4-chuong-trinh-binh-on-thi-truong-nam-2014.html Triển khai 4 chương trình bình ổn thị trường năm 2014 Kinh tế quý I: Ổn định và hồi phục http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3456/Kinh-te-quy-I--On-dinh-va-hoi-phuc.html Kinh tế quý I: Ổn định và hồi phục Sẽ thay đổi cách tính lương hưu http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3454/Se-thay-doi-cach-tinh-luong-huu.html Sẽ thay đổi cách tính lương hưu Hàng loạt chính sách quan trọng có hiệu lực từ tháng 4 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3453/Hang-loat-chinh-sach-quan-trong-co-hieu-luc-tu-thang-4.html Hàng loạt chính sách quan trọng có hiệu lực từ tháng 4 Các báo viết về Tài chính ngày 01/04/2014 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3452/Cac-bao-viet-ve-Tai-chinh-ngay-01042014.html Các báo viết về Tài chính ngày 01/04/2014 Hệ thống KBNN từ chối thanh toán vốn đầu tư ước khoảng 40 tỷ đồng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3451/He-thong-KBNN-tu-choi-thanh-toan-von-dau-tu-uoc-khoang-40-ty-dong.html Hệ thống KBNN từ chối thanh toán vốn đầu tư ước khoảng 40 tỷ đồng Xuất khẩu đồ gỗ tăng mạnh, đạt 1,4 tỷ USD http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3449/Xuat-khau-do-go-tang-manh,-dat-1,4-ty-USD.html Xuất khẩu đồ gỗ tăng mạnh, đạt 1,4 tỷ USD Khóa sổ báo cáo quyết toán thuế năm 2013 vào 24h ngày 30/4/2014 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3448/Khoa-so-bao-cao-quyet-toan-thue-nam-2013-vao-24h-ngay-3042014.html Khóa sổ báo cáo quyết toán thuế năm 2013 vào 24h ngày 30/4/2014 Bộ Tài chính chúc mừng sinh nhật lần thứ 103 đồng chí Hoàng Anh http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3447/Bo-Tai-chinh-chuc-mung-sinh-nhat-lan-thu-103-dong-chi-Hoang-Anh.html Bộ Tài chính chúc mừng sinh nhật lần thứ 103 đồng chí Hoàng Anh KBNN từ chối thanh toán 20 tỷ đồng chi sai quy định trong quý I http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3446/KBNN-tu-choi-thanh-toan-20-ty-dong-chi-sai-quy-dinh-trong-quy-I.html KBNN từ chối thanh toán 20 tỷ đồng chi sai quy định trong quý I SCIC: Nỗi lo thoái vốn bắt đầu từ “siêu tổng công ty” http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3445/SCIC--Noi-lo-thoai-von-bat-dau-tu-“sieu-tong-cong-ty”.html SCIC: Nỗi lo thoái vốn bắt đầu từ “siêu tổng công ty” Công bố thành lập các cơ quan hai quận Bắc Từ Liêm và Nam Từ Liêm http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3444/Cong-bo-thanh-lap-cac-co-quan-hai-quan-Bac-Tu-Liem-va-Nam-Tu-Liem.html Công bố thành lập các cơ quan hai quận Bắc Từ Liêm và Nam Từ Liêm Tháng 4 sẽ có Quyết định về đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3443/Thang-4-se-co-Quyet-dinh-ve-day-manh-co-phan-hoa,-thoai-von.html Tháng 4 sẽ có Quyết định về đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn Khai thác, phát huy hiệu quả hạ tầng CNTT đã đầu tư http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3442/Khai-thac,-phat-huy-hieu-qua-ha-tang-CNTT-da-dau-tu.html Khai thác, phát huy hiệu quả hạ tầng CNTT đã đầu tư Giá thuốc do Bộ Y tế và Bộ Tài chính cùng quản lý http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3441/Gia-thuoc-do-Bo-Y-te-va-Bo-Tai-chinh-cung-quan-ly.html Giá thuốc do Bộ Y tế và Bộ Tài chính cùng quản lý Nhà nước không bao giờ bán rẻ tài sản http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3440/Nha-nuoc-khong-bao-gio-ban-re-tai-san.html Nhà nước không bao giờ bán rẻ tài sản Tòa nhà cao thứ hai Hà Nội chính thức khai trương vào 2/9 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3439/Toa-nha-cao-thu-hai-Ha-Noi-chinh-thuc-khai-truong-vao-29.html Tòa nhà cao thứ hai Hà Nội chính thức khai trương vào 2/9 3 tháng đầu năm: Thu NSNN mới đạt 20,1% dự toán http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3438/3-thang-dau-nam--Thu-NSNN-moi-dat-20,1per-du-toan.html 3 tháng đầu năm: Thu NSNN mới đạt 20,1% dự toán Nâng cao và cải thiện chỉ số cải cách hành chính Par Index của Bộ Tài chính http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3437/Nang-cao-va-cai-thien-chi-so-cai-cach-hanh-chinh-Par-Index-cua-Bo-Tai-chinh.html Nâng cao và cải thiện chỉ số cải cách hành chính Par Index của Bộ Tài chính Cú hích mới cho thị trường? http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3436/Cu-hich-moi-cho-thi-truong.html Cú hích mới cho thị trường? Hải quan Hà Nội sẵn sàng triển khai VNACCS/VCIS http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3432/Hai-quan-Ha-Noi-san-sang-trien-khai-VNACCSVCIS.html Hải quan Hà Nội sẵn sàng triển khai VNACCS/VCIS Sẽ có thêm 120.000 tỷ đồng cho bất động sản http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3431/Se-co-them-120.000-ty-dong-cho-bat-dong-san.html Sẽ có thêm 120.000 tỷ đồng cho bất động sản Khu đô thị Thủ Thiêm sẽ là trung tâm mới của TP HCM http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3430/Khu-do-thi-Thu-Thiem-se-la-trung-tam-moi-cua-TP-HCM.html Khu đô thị Thủ Thiêm sẽ là trung tâm mới của TP HCM Hà Nội: Hoàn chỉnh đồ án quy hoạch phân khu đô thị trên 5.000ha http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3429/Ha-Noi--Hoan-chinh-do-an-quy-hoach-phan-khu-do-thi-tren-5.000ha.html Hà Nội: Hoàn chỉnh đồ án quy hoạch phân khu đô thị trên 5.000ha Kho bạc Nhà nước hướng dẫn chuyển nguồn ngân sách năm 2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3426/Kho-bac-Nha-nuoc-huong-dan-chuyen-nguon-ngan-sach-nam-2013.html Kho bạc Nhà nước hướng dẫn chuyển nguồn ngân sách năm 2013 GDP quý 1 tăng 4,9%, cao nhất trong 3 năm http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3425/GDP-quy-1-tang-4,9per,-cao-nhat-trong-3-nam.html GDP quý 1 tăng 4,9%, cao nhất trong 3 năm Ngành thuế ban hành kế hoạch triển khai nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3424/Nganh-thue-ban-hanh-ke-hoach-trien-khai-nhiem-vu-kiem-soat-thu-tuc-hanh-chinh.html Ngành thuế ban hành kế hoạch triển khai nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính Huế quyết tâm trở thành thành phố trung ương http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3423/Hue-quyet-tam-tro-thanh-thanh-pho-trung-uong.html Huế quyết tâm trở thành thành phố trung ương Tháng 3, CPI cả nước giảm sâu nhất trong nhiều năm qua http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3422/Thang-3,-CPI-ca-nuoc-giam-sau-nhat-trong-nhieu-nam-qua.html Tháng 3, CPI cả nước giảm sâu nhất trong nhiều năm qua Hà Nội: Ký giao ước thi đua triển khai công tác năm 2014 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3421/Ha-Noi--Ky-giao-uoc-thi-dua-trien-khai-cong-tac-nam-2014.html Hà Nội: Ký giao ước thi đua triển khai công tác năm 2014 Quý I, Việt Nam xuất siêu ước khoảng 1 tỷ USD http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3420/Quy-I,-Viet-Nam-xuat-sieu-uoc-khoang-1-ty-USD.html Quý I, Việt Nam xuất siêu ước khoảng 1 tỷ USD Chứng khoán bật dậy làm ấm bất động sản http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3419/Chung-khoan-bat-day-lam-am-bat-dong-san.html Chứng khoán bật dậy làm ấm bất động sản Thủ tướng bổ nhiệm Thứ trưởng Nguyễn Thị Minh giữ chức Tổng giám đốc BHXH Việt Nam http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3417/Thu-tuong-bo-nhiem-Thu-truong-Nguyen-Thi-Minh-giu-chuc-Tong-giam-doc-BHXH-Viet-Nam.html Thủ tướng bổ nhiệm Thứ trưởng Nguyễn Thị Minh giữ chức Tổng giám đốc BHXH Việt Nam Hà Nội: Công bố quy hoạch khu công nghiệp Hoàng Mai http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3415/Ha-Noi--Cong-bo-quy-hoach-khu-cong-nghiep-Hoang-Mai.html Hà Nội: Công bố quy hoạch khu công nghiệp Hoàng Mai Hà Nội thu hồi hơn 1.000m2 đất tại Trường Chinh http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3414/Ha-Noi-thu-hoi-hon-1.000m2-dat-tai-Truong-Chinh.html Hà Nội thu hồi hơn 1.000m2 đất tại Trường Chinh CPI Hà Nội tháng 3 giảm 0,15% so với tháng trước http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3413/CPI-Ha-Noi-thang-3-giam-0,15per-so-voi-thang-truoc.html CPI Hà Nội tháng 3 giảm 0,15% so với tháng trước Hà Nội triển khai cấp hộ chiếu online http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3412/Ha-Noi-trien-khai-cap-ho-chieu-online.html Hà Nội triển khai cấp hộ chiếu online Điều chỉnh 6 quy định nhằm tăng tốc gói tín dụng 30 nghìn tỷ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3411/Dieu-chinh-6-quy-dinh-nham-tang-toc-goi-tin-dung-30-nghin-ty.html Điều chỉnh 6 quy định nhằm tăng tốc gói tín dụng 30 nghìn tỷ Hà Nội sẽ giải tỏa các chợ cóc, chợ tạm http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3410/Ha-Noi-se-giai-toa-cac-cho-coc,-cho-tam.html Hà Nội sẽ giải tỏa các chợ cóc, chợ tạm Thành lập Ban công tác tài chính vi mô http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3409/Thanh-lap-Ban-cong-tac-tai-chinh-vi-mo.html Thành lập Ban công tác tài chính vi mô Nhiều ngân hàng thương mại giảm lãi suất http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3407/Nhieu-ngan-hang-thuong-mai-giam-lai-suat.html Nhiều ngân hàng thương mại giảm lãi suất Từ 20/3, cho vay lãi suất 7%/năm hỗ trợ tạm trữ lúa gạo http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3406/Tu-203,-cho-vay-lai-suat-7pernam-ho-tro-tam-tru-lua-gao.html Từ 20/3, cho vay lãi suất 7%/năm hỗ trợ tạm trữ lúa gạo Doanh nghiệp đã được hưởng lợi từ lãi suất giảm? http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3405/Doanh-nghiep-da-duoc-huong-loi-tu-lai-suat-giam.html Doanh nghiệp đã được hưởng lợi từ lãi suất giảm? Chuyển từ đấu thầu sang đấu giá http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3404/Chuyen-tu-dau-thau-sang-dau-gia.html Chuyển từ đấu thầu sang đấu giá Các báo viết về Tài chính ngày 18/03/2014 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3403/Cac-bao-viet-ve-Tai-chinh-ngay-18032014.html Các báo viết về Tài chính ngày 18/03/2014 Ngày đầu hạ lãi suất, giá vàng giảm mạnh http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3402/Ngay-dau-ha-lai-suat,-gia-vang-giam-manh.html Ngày đầu hạ lãi suất, giá vàng giảm mạnh Times City “hút khách” ngay trong ngày mở bán đầu tiên http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3401/Times-City-“hut-khach”-ngay-trong-ngay-mo-ban-dau-tien.html Times City “hút khách” ngay trong ngày mở bán đầu tiên Thủ tướng chỉ thị đẩy mạnh tái cơ cấu DNNN http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3398/Thu-tuong-chi-thi-day-manh-tai-co-cau-DNNN.html Thủ tướng chỉ thị đẩy mạnh tái cơ cấu DNNN Tạm trữ 1 triệu tấn gạo vụ đông xuân 2013-2014 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3397/Tam-tru-1-trieu-tan-gao-vu-dong-xuan-2013-2014.html Tạm trữ 1 triệu tấn gạo vụ đông xuân 2013-2014 20 doanh nghiệp nhận giải Vàng Chất lượng Quốc gia năm 2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3396/20-doanh-nghiep-nhan-giai-Vang-Chat-luong-Quoc-gia-nam-2013.html 20 doanh nghiệp nhận giải Vàng Chất lượng Quốc gia năm 2013 Hạn mức vốn trái phiếu Chính phủ giao bổ sung năm 2014 không quá 9.000 tỷ đồng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3395/Han-muc-von-trai-phieu-Chinh-phu-giao-bo-sung-nam-2014-khong-qua-9.000-ty-dong.html Hạn mức vốn trái phiếu Chính phủ giao bổ sung năm 2014 không quá 9.000 tỷ đồng 29 DNNN cam kết cổ phần hóa đúng hạn http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3394/29-DNNN-cam-ket-co-phan-hoa-dung-han.html 29 DNNN cam kết cổ phần hóa đúng hạn Thoái vốn ngoài ngành: SCIC chỉ là “bến đậu” cuối cùng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3393/Thoai-von-ngoai-nganh--SCIC-chi-la-“ben-dau”-cuoi-cung.html Thoái vốn ngoài ngành: SCIC chỉ là “bến đậu” cuối cùng Lập BCĐ liên ngành triển khai Đề án cơ cấu lại hệ thống TCTD, xử lý nợ xấu http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3392/Lap-BCD-lien-nganh-trien-khai-De-an-co-cau-lai-he-thong-TCTD,-xu-ly-no-xau.html Lập BCĐ liên ngành triển khai Đề án cơ cấu lại hệ thống TCTD, xử lý nợ xấu Không có đặc quyền cho DNNN trong Luật DN sửa đổi http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3391/Khong-co-dac-quyen-cho-DNNN-trong-Luat-DN-sua-doi.html Không có đặc quyền cho DNNN trong Luật DN sửa đổi Bộ Tài chính tiếp tục triển khai chặt chẽ, hiệu quả các nhiệm vụ tài chính – NSNN http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3390/Bo-Tai-chinh-tiep-tuc-trien-khai-chat-che,-hieu-qua-cac-nhiem-vu-tai-chinh-–-NSNN.html Bộ Tài chính tiếp tục triển khai chặt chẽ, hiệu quả các nhiệm vụ tài chính – NSNN Việt Nam trở thành nước sản xuất cao su tự nhiên lớn thứ ba thế giới http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3388/Viet-Nam-tro-thanh-nuoc-san-xuat-cao-su-tu-nhien-lon-thu-ba-the-gioi.html Việt Nam trở thành nước sản xuất cao su tự nhiên lớn thứ ba thế giới “Việt Nam là ví dụ thành công trong sử dụng hỗ trợ của WB” http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3387/“Viet-Nam-la-vi-du-thanh-cong-trong-su-dung-ho-tro-cua-WB”.html “Việt Nam là ví dụ thành công trong sử dụng hỗ trợ của WB” Các tập đoàn, tổng công ty phải báo cáo tình hình đầu tư ra nước ngoài http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3386/Cac-tap-doan,-tong-cong-ty-phai-bao-cao-tinh-hinh-dau-tu-ra-nuoc-ngoai.html Các tập đoàn, tổng công ty phải báo cáo tình hình đầu tư ra nước ngoài Trình Chính phủ dự án Luật Đầu tư và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào DN http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3385/Trinh-Chinh-phu-du-an-Luat-Dau-tu-va-quan-ly-von-nha-nuoc-dau-tu-vao-DN.html Trình Chính phủ dự án Luật Đầu tư và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào DN Giá vàng thế giới, trong nước cùng tăng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3382/Gia-vang-the-gioi,-trong-nuoc-cung-tang.html Giá vàng thế giới, trong nước cùng tăng Các báo viết về Tài chính ngày 11/03/2014 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3381/Cac-bao-viet-ve-Tai-chinh-ngay-11032014.html Các báo viết về Tài chính ngày 11/03/2014 Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng hội đàm với Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Jacob J. Lew http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3380/Bo-truong-Dinh-Tien-Dung-hoi-dam-voi-Bo-truong-Tai-chinh-Hoa-Ky-Jacob-J.-Lew.html Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng hội đàm với Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Jacob J. Lew Phân bổ gần 420 tỷ đồng vốn trái phiếu Chính phủ đợt trong đợt 1 năm 2014 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3379/Phan-bo-gan-420-ty-dong-von-trai-phieu-Chinh-phu-dot-trong-dot-1-nam-2014.html Phân bổ gần 420 tỷ đồng vốn trái phiếu Chính phủ đợt trong đợt 1 năm 2014 Nữ cán bộ ngành Tài chính dâng hương tưởng niệm, báo công với các Vua Hùng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3376/Nu-can-bo-nganh-Tai-chinh-dang-huong-tuong-niem,-bao-cong-voi-cac-Vua-Hung.html Nữ cán bộ ngành Tài chính dâng hương tưởng niệm, báo công với các Vua Hùng Ưu tiên ban hành các luật về quyền con người http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3375/Uu-tien-ban-hanh-cac-luat-ve-quyen-con-nguoi.html Ưu tiên ban hành các luật về quyền con người Bộ Tài chính phê duyệt Kế hoạch phát triển hệ thống đại lý thuế đến năm 2020 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3373/Bo-Tai-chinh-phe-duyet-Ke-hoach-phat-trien-he-thong-dai-ly-thue-den-nam-2020.html Bộ Tài chính phê duyệt Kế hoạch phát triển hệ thống đại lý thuế đến năm 2020 VietinBank là ngân hàng duy nhất Nhà nước nắm dưới 65% vốn điều lệ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3372/VietinBank-la-ngan-hang-duy-nhat-Nha-nuoc-nam-duoi-65per-von-dieu-le.html VietinBank là ngân hàng duy nhất Nhà nước nắm dưới 65% vốn điều lệ Hướng dẫn sử dụng nguồn tiết kiệm 10% chi thường xuyên thực hiện cải cách tiền lương http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3371/Huong-dan-su-dung-nguon-tiet-kiem-10per-chi-thuong-xuyen-thuc-hien-cai-cach-tien-luong.html Hướng dẫn sử dụng nguồn tiết kiệm 10% chi thường xuyên thực hiện cải cách tiền lương Tăng cường hợp tác tài chính Việt Nam và Nhật Bản http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3370/Tang-cuong-hop-tac-tai-chinh-Viet-Nam-va-Nhat-Ban.html Tăng cường hợp tác tài chính Việt Nam và Nhật Bản Liên Bộ Tài chính – Công thương: Bắt đầu triển khai 5 đoàn thanh tra tại 5 DN sữa http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3369/Lien-Bo-Tai-chinh-–-Cong-thuong--Bat-dau-trien-khai-5-doan-thanh-tra-tai-5-DN-sua.html Liên Bộ Tài chính – Công thương: Bắt đầu triển khai 5 đoàn thanh tra tại 5 DN sữa Các báo viết về Tài chính ngày 07/03/2014 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3368/Cac-bao-viet-ve-Tai-chinh-ngay-07032014.html Các báo viết về Tài chính ngày 07/03/2014 Hà Nội: Khẩn trương hoàn chỉnh đồ án quy hoạch phân khu đô thị H2-3 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3367/Ha-Noi--Khan-truong-hoan-chinh-do-an-quy-hoach-phan-khu-do-thi-H2-3.html Hà Nội: Khẩn trương hoàn chỉnh đồ án quy hoạch phân khu đô thị H2-3 Chọn nhà thầu xây Cầu cạn Mai Dịch - Nam Thăng Long http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3362/Chon-nha-thau-xay-Cau-can-Mai-Dich---Nam-Thang-Long.html Chọn nhà thầu xây Cầu cạn Mai Dịch - Nam Thăng Long Kiên quyết triển khai nhiệm vụ tái cơ cấu DNNN http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3361/Kien-quyet-trien-khai-nhiem-vu-tai-co-cau-DNNN.html Kiên quyết triển khai nhiệm vụ tái cơ cấu DNNN Giữ ổn định giá bán xăng dầu như hiện hành http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3360/Giu-on-dinh-gia-ban-xang-dau-nhu-hien-hanh.html Giữ ổn định giá bán xăng dầu như hiện hành Hà Nội xây nhà chờ xe buýt tiêu chuẩn quốc tế http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3354/Ha-Noi-xay-nha-cho-xe-buyt-tieu-chuan-quoc-te.html Hà Nội xây nhà chờ xe buýt tiêu chuẩn quốc tế Liên Bộ Tài chính - Công thương họp về giá sữa http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3353/Lien-Bo-Tai-chinh---Cong-thuong-hop-ve-gia-sua.html Liên Bộ Tài chính - Công thương họp về giá sữa Bộ Tài chính: Quyết liệt triển khai nhiệm vụ TC-NS ngay từ đầu năm http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3352/Bo-Tai-chinh--Quyet-liet-trien-khai-nhiem-vu-TC-NS-ngay-tu-dau-nam.html Bộ Tài chính: Quyết liệt triển khai nhiệm vụ TC-NS ngay từ đầu năm Tăng mức tín dụng cho công trình nước sạch ở nông thôn http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3351/Tang-muc-tin-dung-cho-cong-trinh-nuoc-sach-o-nong-thon.html Tăng mức tín dụng cho công trình nước sạch ở nông thôn Không loại trừ việc áp dụng giá trần cho mặt hàng sữa http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3350/Khong-loai-tru-viec-ap-dung-gia-tran-cho-mat-hang-sua.html Không loại trừ việc áp dụng giá trần cho mặt hàng sữa Hà Nội khởi công xây nhà chờ xe buýt nhanh, hiện đại đầu tiên http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3349/Ha-Noi-khoi-cong-xay-nha-cho-xe-buyt-nhanh,-hien-dai-dau-tien.html Hà Nội khởi công xây nhà chờ xe buýt nhanh, hiện đại đầu tiên Hãng hàng không ANA mở đường bay thẳng Hà Nội-Tokyo từ 30/3 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3348/Hang-hang-khong-ANA-mo-duong-bay-thang-Ha-Noi-Tokyo-tu-303.html Hãng hàng không ANA mở đường bay thẳng Hà Nội-Tokyo từ 30/3 Kiểm soát lạm phát năm 2014 khoảng 6% http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3347/Kiem-soat-lam-phat-nam-2014-khoang-6per.html Kiểm soát lạm phát năm 2014 khoảng 6% “Thị trường bảo hiểm Việt Nam đã góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế và an sinh xã hội” http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3346/“Thi-truong-bao-hiem-Viet-Nam-da-gop-phan-quan-trong-trong-phat-trien-kinh-te-va-an-sinh-xa-hoi”.html “Thị trường bảo hiểm Việt Nam đã góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế và an sinh xã hội” Các chính sách mới về Tài chính có hiệu lực trong tháng 3/2014 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3345/Cac-chinh-sach-moi-ve-Tai-chinh-co-hieu-luc-trong-thang-32014.html Các chính sách mới về Tài chính có hiệu lực trong tháng 3/2014 Sẵn sàng thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3344/San-sang-thuc-hien-Co-che-mot-cua-quoc-gia.html Sẵn sàng thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia Bitcoin chưa được Chính phủ bàn đến http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3343/Bitcoin-chua-duoc-Chinh-phu-ban-den.html Bitcoin chưa được Chính phủ bàn đến Hà Nội sẽ làm “sống lại” dòng sông Tô Lịch http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3338/Ha-Noi-se-lam-“song-lai”-dong-song-To-Lich.html Hà Nội sẽ làm “sống lại” dòng sông Tô Lịch Hà Nội: Khuyến khích doanh nghiệp nộp thuế điện tử http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3337/Ha-Noi--Khuyen-khich-doanh-nghiep-nop-thue-dien-tu.html Hà Nội: Khuyến khích doanh nghiệp nộp thuế điện tử Kế hoạch mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3336/Ke-hoach-mo-rong-san-bay-Tan-Son-Nhat.html Kế hoạch mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất Các báo viết về Tài chính ngày 28/02/2014 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3335/Cac-bao-viet-ve-Tai-chinh-ngay-28022014.html Các báo viết về Tài chính ngày 28/02/2014 Đẩy mạnh hoạt động quản lý rủi ro hải quan http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3334/Day-manh-hoat-dong-quan-ly-rui-ro-hai-quan.html Đẩy mạnh hoạt động quản lý rủi ro hải quan Công bố Quyết định thành lập Cục Kế hoạch - Tài chính, Bộ Tài chính http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3333/Cong-bo-Quyet-dinh-thanh-lap-Cuc-Ke-hoach---Tai-chinh,-Bo-Tai-chinh.html Công bố Quyết định thành lập Cục Kế hoạch - Tài chính, Bộ Tài chính Những trường hợp được hoàn thuế GTGT http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3332/Nhung-truong-hop-duoc-hoan-thue-GTGT.html Những trường hợp được hoàn thuế GTGT Giá vàng tiếp tục giảm mạnh http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3331/Gia-vang-tiep-tuc-giam-manh.html Giá vàng tiếp tục giảm mạnh Hà Nội xây cầu vượt nút giao Chùa Bộc- Phạm Ngọc Thạch http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3330/Ha-Noi-xay-cau-vuot-nut-giao-Chua-Boc--Pham-Ngoc-Thach.html Hà Nội xây cầu vượt nút giao Chùa Bộc- Phạm Ngọc Thạch Sudico tiếp tục đặt cược vào Nam An Khánh http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3326/Sudico-tiep-tuc-dat-cuoc-vao-Nam-An-Khanh.html Sudico tiếp tục đặt cược vào Nam An Khánh Thúc đẩy quan hệ hợp tác tài chính giữa Việt Nam và Hàn Quốc http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3325/Thuc-day-quan-he-hop-tac-tai-chinh-giua-Viet-Nam-va-Han-Quoc.html Thúc đẩy quan hệ hợp tác tài chính giữa Việt Nam và Hàn Quốc Hướng dẫn mua sắm TSNN từ nguồn NSNN năm 2014 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3320/Huong-dan-mua-sam-TSNN-tu-nguon-NSNN-nam-2014.html Hướng dẫn mua sắm TSNN từ nguồn NSNN năm 2014 Tăng cường quản lý giá sữa của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3319/Tang-cuong-quan-ly-gia-sua-cua-cac-doanh-nghiep-san-xuat,-kinh-doanh.html Tăng cường quản lý giá sữa của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh Gói 100.000 tỷ đồng không phải tiền Chính phủ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3318/Goi-100.000-ty-dong-khong-phai-tien-Chinh-phu.html Gói 100.000 tỷ đồng không phải tiền Chính phủ Giữ ổn định mức trích Quỹ Bình ổn giá đối với các mặt hàng xăng, dầu http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3317/Giu-on-dinh-muc-trich-Quy-Binh-on-gia-doi-voi-cac-mat-hang-xang,-dau.html Giữ ổn định mức trích Quỹ Bình ổn giá đối với các mặt hàng xăng, dầu Hà Nội: CPI tháng 2 tăng thấp nhất trong 10 năm qua http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3315/Ha-Noi--CPI-thang-2-tang-thap-nhat-trong-10-nam-qua.html Hà Nội: CPI tháng 2 tăng thấp nhất trong 10 năm qua Tháng 2, cả nước nhập siêu khoảng 1,2 tỷ USD http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3314/Thang-2,-ca-nuoc-nhap-sieu-khoang-1,2-ty-USD.html Tháng 2, cả nước nhập siêu khoảng 1,2 tỷ USD Bộ Tài chính trả lời ý kiến cử tri về quản lý giá sữa http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3313/Bo-Tai-chinh-tra-loi-y-kien-cu-tri-ve-quan-ly-gia-sua.html Bộ Tài chính trả lời ý kiến cử tri về quản lý giá sữa Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng làm việc với IMF và WB tại Việt Nam http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3312/Bo-truong-Dinh-Tien-Dung-lam-viec-voi-IMF-va-WB-tai-Viet-Nam.html Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng làm việc với IMF và WB tại Việt Nam Hà Nội tập trung ngăn chặn vận chuyển, tiêu thụ gà nhập lậu http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3311/Ha-Noi-tap-trung-ngan-chan-van-chuyen,-tieu-thu-ga-nhap-lau.html Hà Nội tập trung ngăn chặn vận chuyển, tiêu thụ gà nhập lậu Khởi công dự án nâng cấp Quốc lộ 1 đoạn Hà Nội – Bắc Giang http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3310/Khoi-cong-du-an-nang-cap-Quoc-lo-1-doan-Ha-Noi-–-Bac-Giang.html Khởi công dự án nâng cấp Quốc lộ 1 đoạn Hà Nội – Bắc Giang Chung cư cao cấp bắt đầu có tiền chênh http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3305/Chung-cu-cao-cap-bat-dau-co-tien-chenh.html Chung cư cao cấp bắt đầu có tiền chênh Hội nghị Thứ trưởng Tài chính các nền kinh tế thành viên APEC http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3304/Hoi-nghi-Thu-truong-Tai-chinh-cac-nen-kinh-te-thanh-vien-APEC.html Hội nghị Thứ trưởng Tài chính các nền kinh tế thành viên APEC TP. Hồ Chí Minh: Hỗ trợ người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế năm 2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3303/TP.-Ho-Chi-Minh--Ho-tro-nguoi-nop-thue-thuc-hien-quyet-toan-thue-nam-2013.html TP. Hồ Chí Minh: Hỗ trợ người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế năm 2013 Muốn ‘nâng cấp‘ cầu Long Biên, phải tôn trọng lịch sử! http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3302/Muon-‘nang-cap‘-cau-Long-Bien,-phai-ton-trong-lich-su!.html Muốn ‘nâng cấp‘ cầu Long Biên, phải tôn trọng lịch sử! Tăng tốc thúc đẩy đưa VNACCS/VCIS vào cuộc sống http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3301/Tang-toc-thuc-day-dua-VNACCSVCIS-vao-cuoc-song.html Tăng tốc thúc đẩy đưa VNACCS/VCIS vào cuộc sống Mở rộng bến xe Mỹ Đình trong năm 2014 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3300/Mo-rong-ben-xe-My-Dinh-trong-nam-2014.html Mở rộng bến xe Mỹ Đình trong năm 2014 Tăng khả năng lưu thông cho các trục đường ven đê sông Hồng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3299/Tang-kha-nang-luu-thong-cho-cac-truc-duong-ven-de-song-Hong.html Tăng khả năng lưu thông cho các trục đường ven đê sông Hồng Các báo viết về Tài chính ngày 20/02/2014 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3297/Cac-bao-viet-ve-Tai-chinh-ngay-20022014.html Các báo viết về Tài chính ngày 20/02/2014 Hội nghị Thứ trưởng Tài chính các nền kinh tế thành viên APEC http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3296/Hoi-nghi-Thu-truong-Tai-chinh-cac-nen-kinh-te-thanh-vien-APEC.html Hội nghị Thứ trưởng Tài chính các nền kinh tế thành viên APEC Đề xuất Quy chế quản lý tài chính của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3295/De-xuat-Quy-che-quan-ly-tai-chinh-cua-Tap-doan-Dau-khi-Viet-Nam.html Đề xuất Quy chế quản lý tài chính của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 600 doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội được tập huấn nộp thuế điện tử http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3293/600-doanh-nghiep-tren-dia-ban-Ha-Noi-duoc-tap-huan-nop-thue-dien-tu.html 600 doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội được tập huấn nộp thuế điện tử Chính phủ sẽ ban hành Nghị quyết cho phép DNNN thoái vốn dưới mệnh giá http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3292/Chinh-phu-se-ban-hanh-Nghi-quyet-cho-phep-DNNN-thoai-von-duoi-menh-gia.html Chính phủ sẽ ban hành Nghị quyết cho phép DNNN thoái vốn dưới mệnh giá Bộ trưởng Đinh La Thăng: Còn nhiều DNNN thì còn đau đầu http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3291/Bo-truong-Dinh-La-Thang--Con-nhieu-DNNN-thi-con-dau-dau.html Bộ trưởng Đinh La Thăng: Còn nhiều DNNN thì còn đau đầu Triển khai nhiệm vụ tái cơ cấu DNNN 2014-2015 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3290/Trien-khai-nhiem-vu-tai-co-cau-DNNN-2014-2015.html Triển khai nhiệm vụ tái cơ cấu DNNN 2014-2015 Thêm chế độ bồi dưỡng cho Thanh tra chuyên ngành http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3288/Them-che-do-boi-duong-cho-Thanh-tra-chuyen-nganh.html Thêm chế độ bồi dưỡng cho Thanh tra chuyên ngành Thứ trưởng Nguyễn Công Nghiệp: Phát huy giá trị lịch sử Di tích Nhà máy in tiền Tài chính tại Đồn điền Chi nê http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3286/Thu-truong-Nguyen-Cong-Nghiep--Phat-huy-gia-tri-lich-su-Di-tich-Nha-may-in-tien-Tai-chinh-tai-Don-dien-Chi-ne.html Thứ trưởng Nguyễn Công Nghiệp: Phát huy giá trị lịch sử Di tích Nhà máy in tiền Tài chính tại Đồn điền Chi nê Bỏ phương án quy định thời hạn sở hữu chung cư http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3285/Bo-phuong-an-quy-dinh-thoi-han-so-huu-chung-cu.html Bỏ phương án quy định thời hạn sở hữu chung cư Hai dự án nhà xã hội tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3283/Hai-du-an-nha-xa-hoi-tiep-nhan-ho-so-dang-ky-mua.html Hai dự án nhà xã hội tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua Sẽ phát hành hơn 30.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3282/Se-phat-hanh-hon-30.000-ty-dong-trai-phieu-doanh-nghiep.html Sẽ phát hành hơn 30.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp Tăng cường quản lý thuế đối với các DN có rủi ro cao về thuế http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3281/Tang-cuong-quan-ly-thue-doi-voi-cac-DN-co-rui-ro-cao-ve-thue.html Tăng cường quản lý thuế đối với các DN có rủi ro cao về thuế Đề xuất 3 vị trí xây cầu vượt sông Hồng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3280/De-xuat-3-vi-tri-xay-cau-vuot-song-Hong.html Đề xuất 3 vị trí xây cầu vượt sông Hồng Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3279/Huong-dan-quyet-toan-thue-thu-nhap-ca-nhan-2013.html Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2013 Bí thư Hà Nội nói về lập bộ máy hai quận mới Từ Liêm http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3277/Bi-thu-Ha-Noi-noi-ve-lap-bo-may-hai-quan-moi-Tu-Liem.html Bí thư Hà Nội nói về lập bộ máy hai quận mới Từ Liêm Hỗ trợ 44,8 tỷ đồng khắc phục thiệt hại dịch bệnh đối với tôm tại Sóc Trăng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3274/Ho-tro-44,8-ty-dong-khac-phuc-thiet-hai-dich-benh-doi-voi-tom-tai-Soc-Trang.html Hỗ trợ 44,8 tỷ đồng khắc phục thiệt hại dịch bệnh đối với tôm tại Sóc Trăng Hà Nội: Nộp tờ khai theo mẫu mới từ kỳ khai thuế tháng 1 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3273/Ha-Noi--Nop-to-khai-theo-mau-moi-tu-ky-khai-thue-thang-1.html Hà Nội: Nộp tờ khai theo mẫu mới từ kỳ khai thuế tháng 1 Tiền vào ngân hàng ầm ầm sau Tết, liên ngân hàng “ế ẩm” http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3272/Tien-vao-ngan-hang-am-am-sau-Tet,-lien-ngan-hang-“e-am”.html Tiền vào ngân hàng ầm ầm sau Tết, liên ngân hàng “ế ẩm” Sở Nội vụ sẽ kiểm tra đột xuất các sở, ban, ngành Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3270/So-Noi-vu-se-kiem-tra-dot-xuat-cac-so,-ban,-nganh-Ha-Noi.html Sở Nội vụ sẽ kiểm tra đột xuất các sở, ban, ngành Hà Nội Giao kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ xây dựng nông thôn mới http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3268/Giao-ke-hoach-von-trai-phieu-Chinh-phu-xay-dung-nong-thon-moi.html Giao kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ xây dựng nông thôn mới Việt Nam sắp xây cầu vượt biển lớn nhất Đông Nam Á http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3266/Viet-Nam-sap-xay-cau-vuot-bien-lon-nhat-Dong-Nam-A.html Việt Nam sắp xây cầu vượt biển lớn nhất Đông Nam Á Thông xe cây cầu lớn nhất Thủ đô vào tháng 10 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3265/Thong-xe-cay-cau-lon-nhat-Thu-do-vao-thang-10.html Thông xe cây cầu lớn nhất Thủ đô vào tháng 10 Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm Khu công nghiệp hỗ trợ Nam Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3263/Chu-tich-nuoc-Truong-Tan-Sang-tham-Khu-cong-nghiep-ho-tro-Nam-Ha-Noi.html Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm Khu công nghiệp hỗ trợ Nam Hà Nội Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3262/Huong-dan-quyet-toan-thue-thu-nhap-ca-nhan-nam-2013.html Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2013 Điều chỉnh điều kiện công nhận đạt chuẩn nông thôn mới http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3261/Dieu-chinh-dieu-kien-cong-nhan-dat-chuan-nong-thon-moi.html Điều chỉnh điều kiện công nhận đạt chuẩn nông thôn mới Thực hiện dự toán NSNN tháng đầu năm 2014 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3260/Thuc-hien-du-toan-NSNN-thang-dau-nam-2014.html Thực hiện dự toán NSNN tháng đầu năm 2014 Chính sách tỷ giá năm 2014: Vẫn còn những thách thức http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3259/Chinh-sach-ty-gia-nam-2014--Van-con-nhung-thach-thuc.html Chính sách tỷ giá năm 2014: Vẫn còn những thách thức Nộp phạt cho CSGT: Áp dụng ở miền núi, biên giới http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3258/Nop-phat-cho-CSGT--Ap-dung-o-mien-nui,-bien-gioi.html Nộp phạt cho CSGT: Áp dụng ở miền núi, biên giới Phó Chủ tịch Quốc hội làm việc với Tổng cục Thuế http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3257/Pho-Chu-tich-Quoc-hoi-lam-viec-voi-Tong-cuc-Thue.html Phó Chủ tịch Quốc hội làm việc với Tổng cục Thuế Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng: Phải tôn trọng các quy luật của kinh tế thị trường trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3256/Thu-tuong-Chinh-phu-Nguyen-Tan-Dung--Phai-ton-trong-cac-quy-luat-cua-kinh-te-thi-truong-trong-nen-kinh-te-thi-truong-dinh-huong-XHCN.html Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng: Phải tôn trọng các quy luật của kinh tế thị trường trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN Giảm giá dầu diesel, giữ nguyên mức giá bán các mặt hàng xăng, dầu còn lại như hiện hành http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3255/Giam-gia-dau-diesel,-giu-nguyen-muc-gia-ban-cac-mat-hang-xang,-dau-con-lai-nhu-hien-hanh.html Giảm giá dầu diesel, giữ nguyên mức giá bán các mặt hàng xăng, dầu còn lại như hiện hành Thêm chức năng điều hành tỷ giá cho Vụ Chính sách Tiền tệ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3254/Them-chuc-nang-dieu-hanh-ty-gia-cho-Vu-Chinh-sach-Tien-te.html Thêm chức năng điều hành tỷ giá cho Vụ Chính sách Tiền tệ Chính phủ yêu cầu tiếp tục gỡ khó cho bất động sản http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3250/Chinh-phu-yeu-cau-tiep-tuc-go-kho-cho-bat-dong-san.html Chính phủ yêu cầu tiếp tục gỡ khó cho bất động sản Tái cơ cấu DNNN: Không có ngoại lệ cho "gà đẻ trứng vàng" http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3249/Tai-co-cau-DNNN--Khong-co-ngoai-le-cho-ga-de-trung-vang.html Tái cơ cấu DNNN: Không có ngoại lệ cho "gà đẻ trứng vàng" Tăng trưởng kinh tế TPHCM năm 2014 - Chậm nhưng chắc http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3247/Tang-truong-kinh-te-TPHCM-nam-2014---Cham-nhung-chac.html Tăng trưởng kinh tế TPHCM năm 2014 - Chậm nhưng chắc Hành động vì niềm tin của người dân và doanh nghiệp http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3246/Hanh-dong-vi-niem-tin-cua-nguoi-dan-va-doanh-nghiep.html Hành động vì niềm tin của người dân và doanh nghiệp Chuyên gia ngành ngân hàng, TS Nguyễn Trí Hiếu đã khẳng định như vậy và cho rằng, cùng đó, tỷ giá có thể điều chỉnh ở mức 3%. http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3245/Chuyen-gia-nganh-ngan-hang,-TS-Nguyen-Tri-Hieu-da-khang-dinh-nhu-vay-va-cho-rang,-cung-do,-ty-gia-co-the-dieu-chinh-o-muc-3per..html Chuyên gia ngành ngân hàng, TS Nguyễn Trí Hiếu đã khẳng định như vậy và cho rằng, cùng đó, tỷ giá có thể điều chỉnh ở mức 3%. Hà Nội: Xây mới các công trình hai bên đường Xuân Thủy http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3244/Ha-Noi--Xay-moi-cac-cong-trinh-hai-ben-duong-Xuan-Thuy.html Hà Nội: Xây mới các công trình hai bên đường Xuân Thủy Tín hiệu tích cực từ chương trình bình ổn giá http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3241/Tin-hieu-tich-cuc-tu-chuong-trinh-binh-on-gia.html Tín hiệu tích cực từ chương trình bình ổn giá Thủ tướng chỉ đạo thí điểm xe đạp công cộng tại 5 thành phố http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3240/Thu-tuong-chi-dao-thi-diem-xe-dap-cong-cong-tai-5-thanh-pho.html Thủ tướng chỉ đạo thí điểm xe đạp công cộng tại 5 thành phố Thực hiện nhiệm vụ Tài chính-NSNN: Thành công năm 2013 tạo niềm tin cho năm bản lề 2014 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3238/Thuc-hien-nhiem-vu-Tai-chinh-NSNN--Thanh-cong-nam-2013-tao-niem-tin-cho-nam-ban-le-2014.html Thực hiện nhiệm vụ Tài chính-NSNN: Thành công năm 2013 tạo niềm tin cho năm bản lề 2014 Hà Nội: Khơi dậy sức dân, chung tay xây dựng nông thôn mới http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3237/Ha-Noi--Khoi-day-suc-dan,-chung-tay-xay-dung-nong-thon-moi.html Hà Nội: Khơi dậy sức dân, chung tay xây dựng nông thôn mới “Lấp lánh” những ngôi sao của công nghiệp Thủ đô http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3236/“Lap-lanh”-nhung-ngoi-sao-cua-cong-nghiep-Thu-do.html “Lấp lánh” những ngôi sao của công nghiệp Thủ đô Khai hội Chùa Hương 2014: Đông nhưng không lộn xộn http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3235/Khai-hoi-Chua-Huong-2014--Dong-nhung-khong-lon-xon.html Khai hội Chùa Hương 2014: Đông nhưng không lộn xộn Cam kết đẩy nhanh cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3234/Cam-ket-day-nhanh-co-phan-hoa-doanh-nghiep-nha-nuoc.html Cam kết đẩy nhanh cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước Nhiều mặt hàng giảm giá sau Tết http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3233/Nhieu-mat-hang-giam-gia-sau-Tet.html Nhiều mặt hàng giảm giá sau Tết Kinh tế Việt Nam 2014: Đột phá thể chế, chấp nhận cạnh tranh http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3230/Kinh-te-Viet-Nam-2014--Dot-pha-the-che,-chap-nhan-canh-tranh.html Kinh tế Việt Nam 2014: Đột phá thể chế, chấp nhận cạnh tranh Hà Nội xây 3 nhà máy xử lí nước thải dọc sông Nhuệ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3229/Ha-Noi-xay-3-nha-may-xu-li-nuoc-thai-doc-song-Nhue.html Hà Nội xây 3 nhà máy xử lí nước thải dọc sông Nhuệ Tăng cường quản lý việc lưu thông, sử dụng tiền lẻ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3228/Tang-cuong-quan-ly-viec-luu-thong,-su-dung-tien-le.html Tăng cường quản lý việc lưu thông, sử dụng tiền lẻ Bộ Tài chính công bố 10 sự kiện nổi bật của ngành Tài chính năm 2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3227/Bo-Tai-chinh-cong-bo-10-su-kien-noi-bat-cua-nganh-Tai-chinh-nam-2013.html Bộ Tài chính công bố 10 sự kiện nổi bật của ngành Tài chính năm 2013 Năm 2014, đồng tiền Việt Nam sẽ ra sao? http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3226/Nam-2014,-dong-tien-Viet-Nam-se-ra-sao.html Năm 2014, đồng tiền Việt Nam sẽ ra sao? Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng: Vững tin để bước tới http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3223/Bo-truong-Bo-Tai-chinh-Dinh-Tien-Dung--Vung-tin-de-buoc-toi.html Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng: Vững tin để bước tới Giá lúa, gạo giảm trước tết http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3222/Gia-lua,-gao-giam-truoc-tet.html Giá lúa, gạo giảm trước tết Hà Nội yêu cầu thực hiện các dự án đầu tư trong KĐT Tây Hồ Tây http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3221/Ha-Noi-yeu-cau-thuc-hien-cac-du-an-dau-tu-trong-KDT-Tay-Ho-Tay.html Hà Nội yêu cầu thực hiện các dự án đầu tư trong KĐT Tây Hồ Tây Tháng 1, CPI cả nước tăng 0,69% http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3220/Thang-1,-CPI-ca-nuoc-tang-0,69per.html Tháng 1, CPI cả nước tăng 0,69% Hà Nội tăng cường thực hiện các biện pháp nhằm kiểm soát lạm phát http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3219/Ha-Noi-tang-cuong-thuc-hien-cac-bien-phap-nham-kiem-soat-lam-phat.html Hà Nội tăng cường thực hiện các biện pháp nhằm kiểm soát lạm phát Toàn ngành Tài chính quyết tâm hoàn thành 7 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2014 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3217/Toan-nganh-Tai-chinh-quyet-tam-hoan-thanh-7-nhiem-vu-trong-tam-trong-nam-2014.html Toàn ngành Tài chính quyết tâm hoàn thành 7 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2014 Cả nước sẽ rực sáng pháo hoa đêm Giao thừa Tết Giáp Ngọ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3216/Ca-nuoc-se-ruc-sang-phao-hoa-dem-Giao-thua-Tet-Giap-Ngo.html Cả nước sẽ rực sáng pháo hoa đêm Giao thừa Tết Giáp Ngọ Sau Tết, kiểm tra hàng loạt dự án nhà ở xã hội tại Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3215/Sau-Tet,-kiem-tra-hang-loat-du-an-nha-o-xa-hoi-tai-Ha-Noi.html Sau Tết, kiểm tra hàng loạt dự án nhà ở xã hội tại Hà Nội Hà Nội phê chuẩn hàng loạt nhân sự các quận, huyện http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3214/Ha-Noi-phe-chuan-hang-loat-nhan-su-cac-quan,-huyen.html Hà Nội phê chuẩn hàng loạt nhân sự các quận, huyện Tăng cường các biện pháp kiểm soát lạm phát tại địa phương http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3211/Tang-cuong-cac-bien-phap-kiem-soat-lam-phat-tai-dia-phuong.html Tăng cường các biện pháp kiểm soát lạm phát tại địa phương Kinh tế Việt Nam 2014: Đột phá thể chế, chấp nhận cạnh tranh http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3210/Kinh-te-Viet-Nam-2014--Dot-pha-the-che,-chap-nhan-canh-tranh.html Kinh tế Việt Nam 2014: Đột phá thể chế, chấp nhận cạnh tranh Càng chần chừ thoái vốn, càng nguy hiểm http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3209/Cang-chan-chu-thoai-von,-cang-nguy-hiem.html Càng chần chừ thoái vốn, càng nguy hiểm Tháng Tết: CPI 2 "đầu tàu" kinh tế chỉ nhích nhẹ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3208/Thang-Tet--CPI-2-dau-tau-kinh-te-chi-nhich-nhe.html Tháng Tết: CPI 2 "đầu tàu" kinh tế chỉ nhích nhẹ Thủ tướng làm việc với nhóm chuyên gia tư vấn http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3207/Thu-tuong-lam-viec-voi-nhom-chuyen-gia-tu-van.html Thủ tướng làm việc với nhóm chuyên gia tư vấn Tăng cường chỉ đạo thực hiện các biện pháp nhằm kiểm soát lạm phát năm 2014 tại địa phương http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3205/Tang-cuong-chi-dao-thuc-hien-cac-bien-phap-nham-kiem-soat-lam-phat-nam-2014-tai-dia-phuong.html Tăng cường chỉ đạo thực hiện các biện pháp nhằm kiểm soát lạm phát năm 2014 tại địa phương Sáng nay, khởi công “siêu” dự án Tây Hồ Tây http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3204/Sang-nay,-khoi-cong-“sieu”-du-an-Tay-Ho-Tay.html Sáng nay, khởi công “siêu” dự án Tây Hồ Tây Nhân tố quyết định thành công của Ban Kinh tế Trung ương http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3203/Nhan-to-quyet-dinh-thanh-cong-cua-Ban-Kinh-te-Trung-uong.html Nhân tố quyết định thành công của Ban Kinh tế Trung ương Bộ Tài chính sẽ giải quyết tranh chấp về vay nợ quốc tế http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3201/Bo-Tai-chinh-se-giai-quyet-tranh-chap-ve-vay-no-quoc-te.html Bộ Tài chính sẽ giải quyết tranh chấp về vay nợ quốc tế Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị đón tết Nguyên đán 2014 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3200/Thu-tuong-Chinh-phu-chi-dao-thuc-hien-nhiem-vu-chuan-bi-don-tet-Nguyen-dan-2014.html Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị đón tết Nguyên đán 2014 Đô thị hóa có tác động tích cực http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3199/Do-thi-hoa-co-tac-dong-tich-cuc.html Đô thị hóa có tác động tích cực Hà Nội đi Thái Nguyên chỉ còn mất hơn 1 giờ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3198/Ha-Noi-di-Thai-Nguyen-chi-con-mat-hon-1-gio.html Hà Nội đi Thái Nguyên chỉ còn mất hơn 1 giờ Mục tiêu giảm lãi suất cho vay năm 2014 của NHNN http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3197/Muc-tieu-giam-lai-suat-cho-vay-nam-2014-cua-NHNN.html Mục tiêu giảm lãi suất cho vay năm 2014 của NHNN Kinh tế thế giới tác động tích cực tới Việt Nam http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3193/Kinh-te-the-gioi-tac-dong-tich-cuc-toi-Viet-Nam.html Kinh tế thế giới tác động tích cực tới Việt Nam Chính sách tiền tệ năm 2014 có gì mới http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3192/Chinh-sach-tien-te-nam-2014-co-gi-moi.html Chính sách tiền tệ năm 2014 có gì mới Hà Nội tổ chức 47 chợ hoa Xuân Giáp Ngọ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3191/Ha-Noi-to-chuc-47-cho-hoa-Xuan-Giap-Ngo.html Hà Nội tổ chức 47 chợ hoa Xuân Giáp Ngọ Truy thu thuế hơn 1.613 tỷ đồng qua kiểm tra sau thông quan http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3190/Truy-thu-thue-hon-1.613-ty-dong-qua-kiem-tra-sau-thong-quan.html Truy thu thuế hơn 1.613 tỷ đồng qua kiểm tra sau thông quan Nghiêm cấm tăng giá cước tàu xe dịp Tết http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3189/Nghiem-cam-tang-gia-cuoc-tau-xe-dip-Tet.html Nghiêm cấm tăng giá cước tàu xe dịp Tết Không được nâng bội chi nữa http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3187/Khong-duoc-nang-boi-chi-nua.html Không được nâng bội chi nữa Các báo viết về Tài chính ngày 16/01/2014 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3186/Cac-bao-viet-ve-Tai-chinh-ngay-16012014.html Các báo viết về Tài chính ngày 16/01/2014 Ngành Thuế quyết tâm vượt dự toán thu ngân sách năm 2014 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3185/Nganh-Thue-quyet-tam-vuot-du-toan-thu-ngan-sach-nam-2014.html Ngành Thuế quyết tâm vượt dự toán thu ngân sách năm 2014 Bộ Tài chính yêu cầu tiếp tục giữ ổn định giá bán đối với các mặt hàng xăng, dầu như hiện hành http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3184/Bo-Tai-chinh-yeu-cau-tiep-tuc-giu-on-dinh-gia-ban-doi-voi-cac-mat-hang-xang,-dau-nhu-hien-hanh.html Bộ Tài chính yêu cầu tiếp tục giữ ổn định giá bán đối với các mặt hàng xăng, dầu như hiện hành Thuế tăng thu trong năm 2014 khó khăn http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3181/Thue--tang-thu-trong-nam-2014-kho-khan.html Thuế tăng thu trong năm 2014 khó khăn Bổ nhiệm lại Thứ trưởng Bộ Tài chính http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3177/Bo-nhiem-lai-Thu-truong-Bo-Tai-chinh.html Bổ nhiệm lại Thứ trưởng Bộ Tài chính “Cải cách và hợp tác tài chính cùng nhau phát triển” http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3176/“Cai-cach-va-hop-tac-tai-chinh-cung-nhau-phat-trien”.html “Cải cách và hợp tác tài chính cùng nhau phát triển” Hà Nội: Chuyển chợ Nhà Xanh sang địa điểm mới http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3175/Ha-Noi--Chuyen-cho-Nha-Xanh-sang-dia-diem-moi.html Hà Nội: Chuyển chợ Nhà Xanh sang địa điểm mới Đề xuất mới về xây dựng khung giá đất http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3174/De-xuat-moi-ve-xay-dung-khung-gia-dat.html Đề xuất mới về xây dựng khung giá đất SCIC đã bán vốn thành công tại 580 DN, thu về cho Nhà nước trên 4.000 tỷ đồng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3173/SCIC-da-ban-von-thanh-cong-tai-580-DN,-thu-ve-cho-Nha-nuoc-tren-4.000-ty-dong.html SCIC đã bán vốn thành công tại 580 DN, thu về cho Nhà nước trên 4.000 tỷ đồng Trưởng Ban Kinh tế Trung ương lạc quan về triển vọng 2014 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3172/Truong-Ban-Kinh-te-Trung-uong-lac-quan-ve-trien-vong-2014.html Trưởng Ban Kinh tế Trung ương lạc quan về triển vọng 2014 KBNN Hà Nội: Kiểm soát chặt chi xây dựng cơ bản http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3171/KBNN-Ha-Noi--Kiem-soat-chat-chi-xay-dung-co-ban.html KBNN Hà Nội: Kiểm soát chặt chi xây dựng cơ bản Đến 2015, cổ phần hóa khoảng 500/1.069 doanh nghiệp nhà nước http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3170/Den-2015,-co-phan-hoa-khoang-5001.069-doanh-nghiep-nha-nuoc.html Đến 2015, cổ phần hóa khoảng 500/1.069 doanh nghiệp nhà nước Quỹ Bình ổn giá xăng dầu còn dư hơn 169 tỷ đồng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3166/Quy-Binh-on-gia-xang-dau-con-du-hon-169-ty-dong.html Quỹ Bình ổn giá xăng dầu còn dư hơn 169 tỷ đồng Hải quan Hà Nội: “Điểm sáng” thu hồi nợ đọng thuế http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3165/Hai-quan-Ha-Noi--“Diem-sang”-thu-hoi-no-dong-thue.html Hải quan Hà Nội: “Điểm sáng” thu hồi nợ đọng thuế Các báo viết về Tài chính ngày 13/01/2014 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3164/Cac-bao-viet-ve-Tai-chinh-ngay-13012014.html Các báo viết về Tài chính ngày 13/01/2014 Năm 2014, ngành Tài chính tăng cường công tác phối hợp thông tin tuyên truyền http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3163/Nam-2014,-nganh-Tai-chinh-tang-cuong-cong-tac-phoi-hop-thong-tin-tuyen-truyen.html Năm 2014, ngành Tài chính tăng cường công tác phối hợp thông tin tuyên truyền Hà Nội tặng Phnom Penh 2 triệu USD xây trường học http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3162/Ha-Noi-tang-Phnom-Penh-2-trieu-USD-xay-truong-hoc.html Hà Nội tặng Phnom Penh 2 triệu USD xây trường học Quy trình thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3160/Quy-trinh-tham-tra-quyet-toan-du-an-hoan-thanh-doi-voi-cac-du-an-su-dung-von-ngan-sach-nha-nuoc.html Quy trình thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước Các báo viết về Tài chính ngày 10/01/2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3159/Cac-bao-viet-ve-Tai-chinh-ngay-10012013.html Các báo viết về Tài chính ngày 10/01/2013 Vietnam Airlines bị cạnh tranh quyết liệt http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3158/Vietnam-Airlines-bi-canh-tranh-quyet-liet.html Vietnam Airlines bị cạnh tranh quyết liệt Phó Thủ tướng CHDCND Lào tọa đàm với Bộ Tài chính Việt Nam về chính sách kinh tế vĩ mô http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3157/Pho-Thu-tuong-CHDCND-Lao-toa-dam-voi-Bo-Tai-chinh-Viet-Nam-ve-chinh-sach-kinh-te-vi-mo.html Phó Thủ tướng CHDCND Lào tọa đàm với Bộ Tài chính Việt Nam về chính sách kinh tế vĩ mô Siêu dự án Hồ Tây-Ba Vì hơn 60.000 tỷ đồng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3156/Sieu-du-an-Ho-Tay-Ba-Vi-hon-60.000-ty-dong.html Siêu dự án Hồ Tây-Ba Vì hơn 60.000 tỷ đồng Bộ máy của hai quận mới sẽ đi vào hoạt động hiệu quả http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3154/Bo-may-cua-hai-quan-moi-se-di-vao-hoat-dong-hieu-qua.html Bộ máy của hai quận mới sẽ đi vào hoạt động hiệu quả Các ngân hàng phải đáp ứng nhu cầu rút tiền tại ATM dịp giáp Tết http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3152/Cac-ngan-hang-phai-dap-ung-nhu-cau-rut-tien-tai-ATM-dip-giap-Tet.html Các ngân hàng phải đáp ứng nhu cầu rút tiền tại ATM dịp giáp Tết Khởi động siêu dự án đường sắt đô thị 60.000 tỷ đồng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3151/Khoi-dong-sieu-du-an-duong-sat-do-thi-60.000-ty-dong.html Khởi động siêu dự án đường sắt đô thị 60.000 tỷ đồng Ban Kinh tế Trung ương: “Vừa chạy vừa xếp hàng” vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3149/Ban-Kinh-te-Trung-uong--“Vua-chay-vua-xep-hang”-van-hoan-thanh-xuat-sac-nhiem-vu.html Ban Kinh tế Trung ương: “Vừa chạy vừa xếp hàng” vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Cuộc so kè quyết liệt giữa Vietnam Airlines và VietJetAir http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3147/Cuoc-so-ke-quyet-liet-giua-Vietnam-Airlines-va-VietJetAir.html Cuộc so kè quyết liệt giữa Vietnam Airlines và VietJetAir Chợ, siêu thị đông nhưng người dân vẫn chưa sắm tết http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3146/Cho,-sieu-thi-dong-nhung-nguoi-dan-van-chua-sam-tet.html Chợ, siêu thị đông nhưng người dân vẫn chưa sắm tết 3.000 doanh nghiệp đầu tư vào khu kinh tế Lao Bảo http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3145/3.000-doanh-nghiep-dau-tu-vao-khu-kinh-te-Lao-Bao.html 3.000 doanh nghiệp đầu tư vào khu kinh tế Lao Bảo Thị trường văn phòng Hà Nội: Xu hướng dịch chuyển vùng ven http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3143/Thi-truong-van-phong-Ha-Noi--Xu-huong-dich-chuyen-vung-ven.html Thị trường văn phòng Hà Nội: Xu hướng dịch chuyển vùng ven Nghị quyết 01/NQ-CP: Những giải pháp chủ yếu phát triển KT-XH năm 2014 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3140/Nghi-quyet-01NQ-CP--Nhung-giai-phap-chu-yeu-phat-trien-KT-XH-nam-2014.html Nghị quyết 01/NQ-CP: Những giải pháp chủ yếu phát triển KT-XH năm 2014 Một số chính sách có hiệu lực từ tháng 1 năm 2014 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3139/Mot-so-chinh-sach-co-hieu-luc-tu-thang-1-nam-2014.html Một số chính sách có hiệu lực từ tháng 1 năm 2014 Năm 2014: Giảm lãi suất cho vay hỗ trợ nhà ở xuống còn 5%/năm http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3138/Nam-2014--Giam-lai-suat-cho-vay-ho-tro-nha-o-xuong-con-5pernam.html Năm 2014: Giảm lãi suất cho vay hỗ trợ nhà ở xuống còn 5%/năm Hà Nội giải thể Văn phòng Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3137/Ha-Noi-giai-the-Van-phong-Ban-Chi-dao-phong-chong-tham-nhung.html Hà Nội giải thể Văn phòng Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng Năm 2014: Kỳ vọng phục hồi niềm tin thị trường http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3136/Nam-2014--Ky-vong-phuc-hoi-niem-tin-thi-truong.html Năm 2014: Kỳ vọng phục hồi niềm tin thị trường Bộ trưởng Bộ Tài chính gửi thư chúc mừng Năm Mới - Xuân Giáp Ngọ 2014 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3134/Bo-truong-Bo-Tai-chinh-gui-thu-chuc-mung-Nam-Moi---Xuan-Giap-Ngo-2014.html Bộ trưởng Bộ Tài chính gửi thư chúc mừng Năm Mới - Xuân Giáp Ngọ 2014 Hà Nội yêu cầu xử lý việc đặt tên đường toàn… ký tự http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3133/Ha-Noi-yeu-cau-xu-ly-viec-dat-ten-duong-toan…-ky-tu.html Hà Nội yêu cầu xử lý việc đặt tên đường toàn… ký tự Phiên giao dịch chứng khoán đầu tiên trong năm 2014: Những tín hiệu tích cực của nền kinh tế http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3132/Phien-giao-dich-chung-khoan-dau-tien-trong-nam-2014--Nhung-tin-hieu-tich-cuc-cua-nen-kinh-te.html Phiên giao dịch chứng khoán đầu tiên trong năm 2014: Những tín hiệu tích cực của nền kinh tế Cả nước có 1275 dự án mới được cấp Giấy chứng nhận đầu tư năm 2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3131/Ca-nuoc-co-1275-du-an-moi-duoc-cap-Giay-chung-nhan-dau-tu-nam-2013.html Cả nước có 1275 dự án mới được cấp Giấy chứng nhận đầu tư năm 2013 Thông điệp năm mới của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3130/Thong-diep-nam-moi-cua-Thu-tuong-Nguyen-Tan-Dung.html Thông điệp năm mới của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng “Ngành Tài chính tập trung thu NSNN đạt kế hoạch ngay từ đầu năm 2014” http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3127/“Nganh-Tai-chinh-tap-trung-thu-NSNN-dat-ke-hoach-ngay-tu-dau-nam-2014”.html “Ngành Tài chính tập trung thu NSNN đạt kế hoạch ngay từ đầu năm 2014” Bổ nhiệm 5 phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3126/Bo-nhiem-5-pho-truong-Ban-Kinh-te-Trung-uong.html Bổ nhiệm 5 phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương Giá vàng giảm tiếp tục giảm còn 34,77 triệu đồng/lượng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3125/Gia-vang-giam-tiep-tuc-giam-con-34,77-trieu-dongluong.html Giá vàng giảm tiếp tục giảm còn 34,77 triệu đồng/lượng Các báo viết về Tài chính ngày 31/12/2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3124/Cac-bao-viet-ve-Tai-chinh-ngay-31122013.html Các báo viết về Tài chính ngày 31/12/2013 10 sự kiện công tác thuế nổi bật năm 2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3123/10-su-kien-cong-tac-thue-noi-bat-nam-2013.html 10 sự kiện công tác thuế nổi bật năm 2013 Bộ Tài chính triển khai nhiệm vụ năm 2014 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3120/Bo-Tai-chinh-trien-khai-nhiem-vu-nam-2014.html Bộ Tài chính triển khai nhiệm vụ năm 2014 Tết Dương lịch, Hà Nội có thể lạnh 8 độ C http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3116/Tet-Duong-lich,-Ha-Noi-co-the-lanh-8-do-C.html Tết Dương lịch, Hà Nội có thể lạnh 8 độ C Thêm nhiều cục Thuế địa phương về đích http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3115/Them-nhieu-cuc-Thue-dia-phuong-ve-dich.html Thêm nhiều cục Thuế địa phương về đích Bức tranh tài chính – ngân sách 2013: Những điểm sáng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3114/Buc-tranh-tai-chinh-–-ngan-sach-2013--Nhung-diem-sang.html Bức tranh tài chính – ngân sách 2013: Những điểm sáng Chính thức tách Từ Liêm thành 2 quận http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3113/Chinh-thuc-tach-Tu-Liem-thanh-2-quan.html Chính thức tách Từ Liêm thành 2 quận Ngân hàng Nhà nước sẽ “mềm mại” với Thông tư 02 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3112/Ngan-hang-Nha-nuoc-se-“mem-mai”-voi-Thong-tu-02.html Ngân hàng Nhà nước sẽ “mềm mại” với Thông tư 02 Ngành DTNN cần quyết liệt xây dựng, hoàn thiện cơ chế chính sách http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3111/Nganh-DTNN-can-quyet-liet-xay-dung,-hoan-thien-co-che-chinh-sach.html Ngành DTNN cần quyết liệt xây dựng, hoàn thiện cơ chế chính sách Tài sản các dự án sử dụng vốn nhà nước phải được quản lý, sử dụng đúng quy định của pháp luật http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3110/Tai-san-cac-du-an-su-dung-von-nha-nuoc-phai-duoc-quan-ly,-su-dung-dung-quy-dinh-cua-phap-luat.html Tài sản các dự án sử dụng vốn nhà nước phải được quản lý, sử dụng đúng quy định của pháp luật Cuối 2015 khai thác tuyến đường sắt đô thị đầu tiên của Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3109/Cuoi-2015-khai-thac-tuyen-duong-sat-do-thi-dau-tien-cua-Ha-Noi.html Cuối 2015 khai thác tuyến đường sắt đô thị đầu tiên của Hà Nội Đáp ứng đủ nhu cầu tiền mặt trong dịp Tết Giáp Ngọ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3108/Dap-ung-du-nhu-cau-tien-mat-trong-dip-Tet-Giap-Ngo.html Đáp ứng đủ nhu cầu tiền mặt trong dịp Tết Giáp Ngọ Ô tô dung tích lớn sẽ bị đánh thuế cao http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3107/O-to-dung-tich-lon-se-bi-danh-thue-cao.html Ô tô dung tích lớn sẽ bị đánh thuế cao 10 sự kiện quốc tế nổi bật năm 2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3106/10-su-kien-quoc-te-noi-bat-nam-2013.html 10 sự kiện quốc tế nổi bật năm 2013 Bộ Tài chính hướng dẫn tái cơ cấu DN 100% vốn Nhà nước không đủ điều kiện CPH http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3105/Bo-Tai-chinh-huong-dan-tai-co-cau-DN-100per-von-Nha-nuoc-khong-du-dieu-kien-CPH.html Bộ Tài chính hướng dẫn tái cơ cấu DN 100% vốn Nhà nước không đủ điều kiện CPH Hà Nội thu ngân sách vượt dự toán http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3104/Ha-Noi-thu-ngan-sach-vuot-du-toan.html Hà Nội thu ngân sách vượt dự toán Bộ Tài chính: Tổ chức thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm 2014 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3103/Bo-Tai-chinh--To-chuc-thuc-hien-du-toan-ngan-sach-Nha-nuoc-nam-2014.html Bộ Tài chính: Tổ chức thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm 2014 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3102/Quy-dinh-chuc-nang,-nhiem-vu,-quyen-han-va-co-cau-to-chuc-cua-Bo-Tai-chinh.html Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính Hạn chế in mới, đưa tiền lẻ cũ ra lưu thông http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3101/Han-che-in-moi,-dua-tien-le-cu-ra-luu-thong.html Hạn chế in mới, đưa tiền lẻ cũ ra lưu thông Đây là một trong những ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Tài chính Trương Chí Trung tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2013 và định hướng công tác năm 2014 của Vụ Hợp tác Quốc tế được tổ chức sáng ngày 23/12/2013 tại trụ sở Bộ Tài chính. http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3100/Day-la-mot-trong-nhung-y-kien-chi-dao-cua-Thu-truong-Bo-Tai-chinh-Truong-Chi-Trung-tai-Hoi-nghi-Tong-ket-cong-tac-nam-2013-va-dinh-huong-cong-tac-nam-2014-cua-Vu-Hop-tac-Quoc-te-duoc-to-chuc-sang-ngay-23122013-tai-tru-so-Bo-Tai-chinh..html Đây là một trong những ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Tài chính Trương Chí Trung tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2013 và định hướng công tác năm 2014 của Vụ Hợp tác Quốc tế được tổ chức sáng ngày 23/12/2013 tại trụ sở Bộ Tài chính. “Sớm xây dựng CSDL về hoạt động hợp tác tài chính quốc tế của ngành Tài chính” http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3099/“Som-xay-dung-CSDL-ve-hoat-dong-hop-tac-tai-chinh-quoc-te-cua-nganh-Tai-chinh”.html “Sớm xây dựng CSDL về hoạt động hợp tác tài chính quốc tế của ngành Tài chính” Kho bạc Nhà nước hoàn thành đóng gói hợp đồng TABMIS http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3098/Kho-bac-Nha-nuoc-hoan-thanh-dong-goi-hop-dong-TABMIS.html Kho bạc Nhà nước hoàn thành đóng gói hợp đồng TABMIS Chính thức khai trương khu vui chơi, giải trí ngầm quy mô hàng đầu Việt Nam http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3097/Chinh-thuc-khai-truong-khu-vui-choi,-giai-tri-ngam-quy-mo-hang-dau-Viet-Nam.html Chính thức khai trương khu vui chơi, giải trí ngầm quy mô hàng đầu Việt Nam Hôm nay, Chính phủ họp trực tuyến với các địa phương http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3094/Hom-nay,-Chinh-phu-hop-truc-tuyen-voi-cac-dia-phuong.html Hôm nay, Chính phủ họp trực tuyến với các địa phương Sắp giảm tiếp thuế nhập khẩu nhiều loại ôtô http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3093/Sap-giam-tiep-thue-nhap-khau-nhieu-loai-oto.html Sắp giảm tiếp thuế nhập khẩu nhiều loại ôtô Những con số ấn tượng từ Chương trình nhà ở 2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3092/Nhung-con-so-an-tuong-tu-Chuong-trinh-nha-o-2013.html Những con số ấn tượng từ Chương trình nhà ở 2013 Sáng đầu tuần, vàng giao dịch ở mức 35,25 triệu đồng/lượng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3091/Sang-dau-tuan,-vang-giao-dich-o-muc-35,25-trieu-dongluong.html Sáng đầu tuần, vàng giao dịch ở mức 35,25 triệu đồng/lượng CPI năm 2013 tăng thấp nhất trong 10 năm lại đây http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3090/CPI-nam-2013-tang-thap-nhat-trong-10-nam-lai-day.html CPI năm 2013 tăng thấp nhất trong 10 năm lại đây Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước chỉ đạo nghiêm cấm cán bộ gây sách nhiễu chủ đầu tư http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3082/Tong-giam-doc-Kho-bac-Nha-nuoc-chi-dao-nghiem-cam-can-bo-gay-sach-nhieu-chu-dau-tu.html Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước chỉ đạo nghiêm cấm cán bộ gây sách nhiễu chủ đầu tư Huy động thành công 170.000 tỷ đồng bù đắp bội chi ngân sách http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3081/Huy-dong-thanh-cong-170.000-ty-dong-bu-dap-boi-chi-ngan-sach.html Huy động thành công 170.000 tỷ đồng bù đắp bội chi ngân sách 9 giải pháp giám sát tài chính của Trưởng ban Kinh tế Trung ương http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3078/9-giai-phap-giam-sat-tai-chinh-cua-Truong-ban-Kinh-te-Trung-uong.html 9 giải pháp giám sát tài chính của Trưởng ban Kinh tế Trung ương Tiếp tục điều hành tốt chính sách tiền tệ để kiểm soát lạm phát http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3077/Tiep-tuc-dieu-hanh-tot-chinh-sach-tien-te-de-kiem-soat-lam-phat.html Tiếp tục điều hành tốt chính sách tiền tệ để kiểm soát lạm phát Liên Bộ Tài chính - Công thương điều hành giá xăng dầu http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3076/Lien-Bo-Tai-chinh---Cong-thuong-dieu-hanh-gia-xang-dau.html Liên Bộ Tài chính - Công thương điều hành giá xăng dầu Hà Nội chấp thuận khởi công 14 dự án nhà ở xã hội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3075/Ha-Noi-chap-thuan-khoi-cong-14-du-an-nha-o-xa-hoi.html Hà Nội chấp thuận khởi công 14 dự án nhà ở xã hội Hà Nội: Bàn giao đất sạch cho 5 dự án BT đã hoàn thành http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3074/Ha-Noi--Ban-giao-dat-sach-cho-5-du-an-BT-da-hoan-thanh.html Hà Nội: Bàn giao đất sạch cho 5 dự án BT đã hoàn thành Năm 2013: KBNN kiểm soát chi thường xuyên ước đạt 666.268 tỷ đồng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3071/Nam-2013--KBNN-kiem-soat-chi-thuong-xuyen-uoc-dat-666.268-ty-dong.html Năm 2013: KBNN kiểm soát chi thường xuyên ước đạt 666.268 tỷ đồng Bộ Tài chính công bố dự toán NSNN năm 2014 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3070/Bo-Tai-chinh-cong-bo-du-toan-NSNN-nam-2014.html Bộ Tài chính công bố dự toán NSNN năm 2014 Tiếp tục đổi mới chính sách thuê đất đối với doanh nghiệp http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3069/Tiep-tuc-doi-moi-chinh-sach-thue-dat-doi-voi-doanh-nghiep.html Tiếp tục đổi mới chính sách thuê đất đối với doanh nghiệp Hà Nội "đếm ngược" ngày khai trương khu vui chơi, giải trí trong lòng đất http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3068/Ha-Noi-dem-nguoc-ngay-khai-truong-khu-vui-choi,-giai-tri-trong-long-dat.html Hà Nội "đếm ngược" ngày khai trương khu vui chơi, giải trí trong lòng đất Phối hợp thẩm định, giám sát sử dụng ngân sách http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3062/Phoi-hop-tham-dinh,-giam-sat-su-dung-ngan-sach.html Phối hợp thẩm định, giám sát sử dụng ngân sách Cục Thuế Hà Nội: Tăng cường làm việc những ngày cuối năm http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3060/Cuc-Thue-Ha-Noi--Tang-cuong-lam-viec-nhung-ngay-cuoi-nam.html Cục Thuế Hà Nội: Tăng cường làm việc những ngày cuối năm Hướng dẫn về kế hoạch dự trữ quốc gia và ngân sách nhà nước chi cho dự trữ quốc gia http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3059/Huong-dan-ve-ke-hoach-du-tru-quoc-gia-va-ngan-sach-nha-nuoc-chi-cho-du-tru-quoc-gia.html Hướng dẫn về kế hoạch dự trữ quốc gia và ngân sách nhà nước chi cho dự trữ quốc gia Chống thất thoát dữ liệu ngành Tài chính http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3058/Chong-that-thoat-du-lieu-nganh-Tai-chinh.html Chống thất thoát dữ liệu ngành Tài chính Hà Nội: Sắp đấu giá quỹ đất đối ứng của những dự án BT bị dừng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3057/Ha-Noi--Sap-dau-gia-quy-dat-doi-ung-cua-nhung-du-an-BT-bi-dung.html Hà Nội: Sắp đấu giá quỹ đất đối ứng của những dự án BT bị dừng Cho vay nhà ở xã hội: Đến 30/11 đã giải ngân được hơn 470 tỷ đồng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3052/Cho-vay-nha-o-xa-hoi--Den-3011-da-giai-ngan-duoc-hon-470-ty-dong.html Cho vay nhà ở xã hội: Đến 30/11 đã giải ngân được hơn 470 tỷ đồng Học viện Tài chính: Chú trọng liên kết đào tạo quốc tế http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3051/Hoc-vien-Tai-chinh--Chu-trong-lien-ket-dao-tao-quoc-te.html Học viện Tài chính: Chú trọng liên kết đào tạo quốc tế Các báo viết về Tài chính ngày 13/12/2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3050/Cac-bao-viet-ve-Tai-chinh-ngay-13122013.html Các báo viết về Tài chính ngày 13/12/2013 Chính phủ vừa mới ban hành Nghị định số 206/2013/NĐ về quản lý nợ của doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3049/Chinh-phu-vua-moi-ban-hanh-Nghi-dinh-so-2062013ND-ve-quan-ly-no-cua-doanh-nghiep-do-nha-nuoc-nam-giu-100per-von-dieu-le..html Chính phủ vừa mới ban hành Nghị định số 206/2013/NĐ về quản lý nợ của doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Chuẩn bị khánh thành 2 cầu vượt trong Ga Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3048/Chuan-bi-khanh-thanh-2-cau-vuot-trong-Ga-Ha-Noi.html Chuẩn bị khánh thành 2 cầu vượt trong Ga Hà Nội Hà Nội chuyển đổi 12 dự án nhà ở http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3047/Ha-Noi-chuyen-doi-12-du-an-nha-o.html Hà Nội chuyển đổi 12 dự án nhà ở "Minh bạch hệ thống pháp luật về chứng khoán sẽ góp phần quan trọng để các tổ chức, cá nhân tích cực tham gia đầu tư" http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3046/Minh-bach-he-thong-phap-luat-ve-chung-khoan-se-gop-phan-quan-trong-de-cac-to-chuc,-ca-nhan-tich-cuc-tham-gia-dau-tu.html "Minh bạch hệ thống pháp luật về chứng khoán sẽ góp phần quan trọng để các tổ chức, cá nhân tích cực tham gia đầu tư" Hướng đi mới cho tái cấu trúc thị trường tài chính năm 2014 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3045/Huong-di-moi-cho-tai-cau-truc-thi-truong-tai-chinh-nam-2014.html Hướng đi mới cho tái cấu trúc thị trường tài chính năm 2014 Giá đất TP.HCM năm 2014 tối đa 81 triệu/m2 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3038/Gia-dat-TP.HCM-nam-2014-toi-da-81-trieum2.html Giá đất TP.HCM năm 2014 tối đa 81 triệu/m2 Huyện Hoài Đức có 4 xã cơ bản đạt nông thôn mới http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3037/Huyen-Hoai-Duc-co-4-xa-co-ban-dat-nong-thon-moi.html Huyện Hoài Đức có 4 xã cơ bản đạt nông thôn mới Tạo đà cho doanh nghiệp Thủ đô phát triển http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3036/Tao-da-cho-doanh-nghiep-Thu-do-phat-trien.html Tạo đà cho doanh nghiệp Thủ đô phát triển Hà Nội: Dồi dào hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3035/Ha-Noi--Doi-dao-hang-hoa-phuc-vu-Tet-Nguyen-dan.html Hà Nội: Dồi dào hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán Hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về công sản http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3033/Hoan-thien-co-so-du-lieu-quoc-gia-ve-cong-san.html Hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về công sản Quận Tây Hồ sẽ có công viên cây xanh http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3032/Quan-Tay-Ho-se-co-cong-vien-cay-xanh.html Quận Tây Hồ sẽ có công viên cây xanh Thoái vốn: Cơ hội ba bên http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3031/Thoai-von--Co-hoi-ba-ben.html Thoái vốn: Cơ hội ba bên Thực hiện nghiêm kỷ cương hành chính để phục vụ nhân dân http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3030/Thuc-hien-nghiem-ky-cuong-hanh-chinh-de-phuc-vu-nhan-dan.html Thực hiện nghiêm kỷ cương hành chính để phục vụ nhân dân Lo ngại sức ép tăng giá trong tháng 12 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3029/Lo-ngai-suc-ep-tang-gia-trong-thang-12.html Lo ngại sức ép tăng giá trong tháng 12 Các báo viết về Tài chính ngày 09/12/2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3028/Cac-bao-viet-ve-Tai-chinh-ngay-09122013.html Các báo viết về Tài chính ngày 09/12/2013 Cổ phần hóa 500 doanh nghiệp trong năm 2014 - 2015 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3027/Co-phan-hoa-500-doanh-nghiep-trong-nam-2014---2015.html Cổ phần hóa 500 doanh nghiệp trong năm 2014 - 2015 Đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước và ngân hàng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3026/Day-manh-tai-co-cau-doanh-nghiep-nha-nuoc-va-ngan-hang.html Đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước và ngân hàng HĐND TP Hà Nội giải quyết nợ xây dựng cơ bản http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3025/HDND-TP-Ha-Noi-giai-quyet-no-xay-dung-co-ban.html HĐND TP Hà Nội giải quyết nợ xây dựng cơ bản Liên Bộ Tài chính-Công thương điều hành giá xăng dầu http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3024/Lien-Bo-Tai-chinh-Cong-thuong-dieu-hanh-gia-xang-dau.html Liên Bộ Tài chính-Công thương điều hành giá xăng dầu Hà Nội dừng triển khai 4 dự án lớn http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3023/Ha-Noi-dung-trien-khai-4-du-an-lon.html Hà Nội dừng triển khai 4 dự án lớn Dự thảo nghị định nâng tuổi nghỉ hưu cho cấp quản lý: Chỉ nới tuổi nghỉ hưu với khoảng 600 nữ lãnh đạo http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3020/Du-thao-nghi-dinh-nang-tuoi-nghi-huu-cho-cap-quan-ly--Chi-noi-tuoi-nghi-huu-voi-khoang-600-nu-lanh-dao.html Dự thảo nghị định nâng tuổi nghỉ hưu cho cấp quản lý: Chỉ nới tuổi nghỉ hưu với khoảng 600 nữ lãnh đạo Bộ Tài chính: Phối hợp xây dựng cơ chế tài chính đặc thù cho Tp. Đà Nẵng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3018/Bo-Tai-chinh--Phoi-hop-xay-dung-co-che-tai-chinh-dac-thu-cho-Tp.-Da-Nang.html Bộ Tài chính: Phối hợp xây dựng cơ chế tài chính đặc thù cho Tp. Đà Nẵng Hiệu ứng tách quận Từ Liêm http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3017/Hieu-ung-tach-quan-Tu-Liem.html Hiệu ứng tách quận Từ Liêm Tái cấu trúc đầu tư công, phải áp luật chơi thị trường http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3016/Tai-cau-truc-dau-tu-cong,-phai-ap-luat-choi-thi-truong.html Tái cấu trúc đầu tư công, phải áp luật chơi thị trường Quy định mới về bồi thường tái định cư khi thu hồi đất http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3015/Quy-dinh-moi-ve-boi-thuong-tai-dinh-cu-khi-thu-hoi-dat.html Quy định mới về bồi thường tái định cư khi thu hồi đất Lẽ ra phải thu sớm http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3013/Le-ra-phai-thu-som.html Lẽ ra phải thu sớm Giá vàng giảm còn 35,2 triệu đồng/lượng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3012/Gia-vang-giam-con-35,2-trieu-dongluong.html Giá vàng giảm còn 35,2 triệu đồng/lượng Chi tiết lập 23 phường mới của hai quận Từ Liêm http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3011/Chi-tiet-lap-23-phuong-moi-cua-hai-quan-Tu-Liem.html Chi tiết lập 23 phường mới của hai quận Từ Liêm VPCP họp báo thường kỳ tháng 11/2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3010/VPCP-hop-bao-thuong-ky-thang-112013.html VPCP họp báo thường kỳ tháng 11/2013 Khai mạc kỳ họp thứ 8 HĐND TP Hà Nội khóa XIV http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3007/Khai-mac-ky-hop-thu-8-HDND-TP-Ha-Noi-khoa-XIV.html Khai mạc kỳ họp thứ 8 HĐND TP Hà Nội khóa XIV Thêm nhiều kênh tài chính hỗ trợ hoạt động khoa học và công nghệ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3006/Them-nhieu-kenh-tai-chinh-ho-tro-hoat-dong-khoa-hoc-va-cong-nghe.html Thêm nhiều kênh tài chính hỗ trợ hoạt động khoa học và công nghệ Tạm dừng thanh toán 1.342 tỷ đồng chi không đúng quy định http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3005/Tam-dung-thanh-toan-1.342-ty-dong-chi-khong-dung-quy-dinh.html Tạm dừng thanh toán 1.342 tỷ đồng chi không đúng quy định Đầu tuần, vàng giảm giá về 35,53 triệu đồng/lượng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3004/Dau-tuan,-vang-giam-gia-ve-35,53-trieu-dongluong.html Đầu tuần, vàng giảm giá về 35,53 triệu đồng/lượng Trốn thuế thông qua giá chuyển nhượng: Nhiều thủ đoạn tinh vi đã được nhận diện http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3003/Tron-thue-thong-qua-gia-chuyen-nhuong--Nhieu-thu-doan-tinh-vi-da-duoc-nhan-dien.html Trốn thuế thông qua giá chuyển nhượng: Nhiều thủ đoạn tinh vi đã được nhận diện Giá đất, tên đường sẽ được bàn tại kỳ họp HĐND TP Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3002/Gia-dat,-ten-duong-se-duoc-ban-tai-ky-hop-HDND-TP-Ha-Noi.html Giá đất, tên đường sẽ được bàn tại kỳ họp HĐND TP Hà Nội Hà Nội sẽ tách huyện Từ Liêm thành 2 quận mới http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3001/Ha-Noi-se-tach-huyen-Tu-Liem-thanh-2-quan-moi.html Hà Nội sẽ tách huyện Từ Liêm thành 2 quận mới Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Hữu Chí công tác tại Đảo Trường Sa và Nhà dàn DK1 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3000/Thu-truong-Bo-Tai-chinh-Nguyen-Huu-Chi-cong-tac-tai-Dao-Truong-Sa-va-Nha-dan-DK1.html Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Hữu Chí công tác tại Đảo Trường Sa và Nhà dàn DK1 Dự thảo Hiến pháp đã được Quốc hội thông qua http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2999/Du-thao-Hien-phap-da-duoc-Quoc-hoi-thong-qua.html Dự thảo Hiến pháp đã được Quốc hội thông qua Thu ngân sách 11 tháng đạt gần 81% dự toán năm http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2998/Thu-ngan-sach-11-thang-dat-gan-81per-du-toan-nam.html Thu ngân sách 11 tháng đạt gần 81% dự toán năm Kế toán trưởng đơn vị ngân sách trung ương sẽ do Bộ trưởng Bộ Tài chính bổ nhiệm http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2997/Ke-toan-truong-don-vi-ngan-sach-trung-uong-se-do-Bo-truong-Bo-Tai-chinh-bo-nhiem.html Kế toán trưởng đơn vị ngân sách trung ương sẽ do Bộ trưởng Bộ Tài chính bổ nhiệm Vốn đầu tư thực hiện bằng NSNN đạt 90,6% kế hoạch http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2996/Von-dau-tu-thuc-hien-bang-NSNN-dat-90,6per-ke-hoach.html Vốn đầu tư thực hiện bằng NSNN đạt 90,6% kế hoạch Đề xuất miễn thuế một số đối tượng trong năm 2013, 2014 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2995/De-xuat-mien-thue-mot-so-doi-tuong-trong-nam-2013,-2014.html Đề xuất miễn thuế một số đối tượng trong năm 2013, 2014 CMND mới có giá trị trong 15 năm http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2994/CMND-moi-co-gia-tri-trong-15-nam.html CMND mới có giá trị trong 15 năm Hà Nội đang xây dựng lại 10 nhà chung cư cũ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2990/Ha-Noi-dang-xay-dung-lai-10-nha-chung-cu-cu.html Hà Nội đang xây dựng lại 10 nhà chung cư cũ 11 tháng, chi 89,5 nghìn tỷ đồng để trả nợ và viện trợ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2989/11-thang,-chi-89,5-nghin-ty-dong-de-tra-no-va-vien-tro.html 11 tháng, chi 89,5 nghìn tỷ đồng để trả nợ và viện trợ 170.000 tỷ trái phiếu và những băn khoăn của Quốc hội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2988/170.000-ty-trai-phieu-va-nhung-ban-khoan-cua-Quoc-hoi.html 170.000 tỷ trái phiếu và những băn khoăn của Quốc hội Tháng 11: CPI tăng thấp nhất trong 5 năm http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2986/Thang-11--CPI-tang-thap-nhat-trong-5-nam.html Tháng 11: CPI tăng thấp nhất trong 5 năm Liên Bộ Tài chính-Công thương kiên trì thực hiện điều hành giá xăng dầu theo cơ chế thị trường có quản lý của Nhà nước http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2985/Lien-Bo-Tai-chinh-Cong-thuong-kien-tri-thuc-hien-dieu-hanh-gia-xang-dau-theo-co-che-thi-truong-co-quan-ly-cua-Nha-nuoc.html Liên Bộ Tài chính-Công thương kiên trì thực hiện điều hành giá xăng dầu theo cơ chế thị trường có quản lý của Nhà nước Hà Nội: Tăng cường phòng, chống buôn lậu dịp Tết Nguyên đán http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2984/Ha-Noi--Tang-cuong-phong,-chong-buon-lau-dip-Tet-Nguyen-dan.html Hà Nội: Tăng cường phòng, chống buôn lậu dịp Tết Nguyên đán Kinh tế - xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2979/Kinh-te---xa-hoi-tiep-tuc-chuyen-bien-tich-cuc.html Kinh tế - xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực Chính phủ đốc thúc các cơ quan nhà nước dùng văn bản điện tử http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2978/Chinh-phu-doc-thuc-cac-co-quan-nha-nuoc-dung-van-ban-dien-tu.html Chính phủ đốc thúc các cơ quan nhà nước dùng văn bản điện tử Lạm phát thấp đừng vội mừng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2977/Lam-phat-thap-dung-voi-mung.html Lạm phát thấp đừng vội mừng Đẩy mạnh thực hiện ba đột phá chiến lược http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2976/Day-manh-thuc-hien-ba-dot-pha-chien-luoc.html Đẩy mạnh thực hiện ba đột phá chiến lược Hơn 2.800 tỷ đồng xây dựng nút giao trung tâm quận Long Biên http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2975/Hon-2.800-ty-dong-xay-dung-nut-giao-trung-tam-quan-Long-Bien.html Hơn 2.800 tỷ đồng xây dựng nút giao trung tâm quận Long Biên Bộ trưởng Bộ Tài chính tặng Bằng khen 24 cán bộ công an phối hợp xử lý gian lận thuế http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2974/Bo-truong-Bo-Tai-chinh-tang-Bang-khen-24-can-bo-cong-an-phoi-hop-xu-ly-gian-lan-thue.html Bộ trưởng Bộ Tài chính tặng Bằng khen 24 cán bộ công an phối hợp xử lý gian lận thuế Ngân hàng chạy nước rút cuối năm http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2973/Ngan-hang-chay-nuoc-rut-cuoi-nam.html Ngân hàng chạy nước rút cuối năm Thứ trưởng Trần Xuân Hà tiếp và làm việc với Hiệp hội ngoại giao nhân dân Nhật Bản http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2972/Thu-truong-Tran-Xuan-Ha-tiep-va-lam-viec-voi-Hiep-hoi-ngoai-giao-nhan-dan-Nhat-Ban.html Thứ trưởng Trần Xuân Hà tiếp và làm việc với Hiệp hội ngoại giao nhân dân Nhật Bản Sẽ giảm nhiều mức phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đường bộ, đường sắt từ 1/1/2014 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2971/Se-giam-nhieu-muc-phat-vi-pham-hanh-chinh-trong-linh-vuc-duong-bo,-duong-sat-tu-112014.html Sẽ giảm nhiều mức phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đường bộ, đường sắt từ 1/1/2014 Nghị định mới về Đại học quốc gia http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2968/Nghi-dinh-moi-ve-Dai-hoc-quoc-gia.html Nghị định mới về Đại học quốc gia Áp dụng quy định mới về phát hành trái phiếu Chính phủ từ 29/12 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2967/Ap-dung-quy-dinh-moi-ve-phat-hanh-trai-phieu-Chinh-phu-tu-2912.html Áp dụng quy định mới về phát hành trái phiếu Chính phủ từ 29/12 Tăng cường khai thác nguồn lực tài chính từ đất đai và tài sản nhà nước http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2966/Tang-cuong-khai-thac-nguon-luc-tai-chinh-tu-dat-dai-va-tai-san-nha-nuoc.html Tăng cường khai thác nguồn lực tài chính từ đất đai và tài sản nhà nước Chỉ định thầu gói EX-1B dự án cao tốc Hà Nội - Hải Phòng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2965/Chi-dinh-thau-goi-EX-1B-du-an-cao-toc-Ha-Noi---Hai-Phong.html Chỉ định thầu gói EX-1B dự án cao tốc Hà Nội - Hải Phòng Quy định về đăng ký giá và kê khai giá http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2964/Quy-dinh-ve-dang-ky-gia-va-ke-khai-gia.html Quy định về đăng ký giá và kê khai giá Sở hữu chung cư có thời hạn, định giá thế nào? http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2962/So-huu-chung-cu-co-thoi-han,-dinh-gia-the-nao.html Sở hữu chung cư có thời hạn, định giá thế nào? “Ông lớn” ngành bánh kẹo chuẩn bị hàng Tết 2014 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2961/“Ong-lon”-nganh-banh-keo-chuan-bi-hang-Tet-2014.html “Ông lớn” ngành bánh kẹo chuẩn bị hàng Tết 2014 Lao động đi Hàn Quốc phải ký quỹ 100 triệu đồng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2959/Lao-dong-di-Han-Quoc-phai-ky-quy-100-trieu-dong.html Lao động đi Hàn Quốc phải ký quỹ 100 triệu đồng Tăng trưởng tín dụng: Bổ sung lượng hay tăng chất? http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2958/Tang-truong-tin-dung--Bo-sung-luong-hay-tang-chat.html Tăng trưởng tín dụng: Bổ sung lượng hay tăng chất? Hà Nội chuẩn bị đấu thầu 3.000 tỷ đồng trái phiếu xây dựng Thủ đô http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2957/Ha-Noi-chuan-bi-dau-thau-3.000-ty-dong-trai-phieu-xay-dung-Thu-do.html Hà Nội chuẩn bị đấu thầu 3.000 tỷ đồng trái phiếu xây dựng Thủ đô Hà Nội đề xuất hỗ trợ kinh phí tu bổ 5 dự án đê điều http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2956/Ha-Noi-de-xuat-ho-tro-kinh-phi-tu-bo-5-du-an-de-dieu.html Hà Nội đề xuất hỗ trợ kinh phí tu bổ 5 dự án đê điều 6 vị trí mới của Quốc hội đã được thông qua http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2955/6-vi-tri-moi-cua-Quoc-hoi-da-duoc-thong-qua.html 6 vị trí mới của Quốc hội đã được thông qua NHNN là Ngân hàng Trung ương của nước CHXHCN Việt Nam http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2954/NHNN-la-Ngan-hang-Trung-uong-cua-nuoc-CHXHCN-Viet-Nam.html NHNN là Ngân hàng Trung ương của nước CHXHCN Việt Nam Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng gửi thư chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2953/Bo-truong-Bo-Tai-chinh-Dinh-Tien-Dung-gui-thu-chuc-mung-ngay-Nha-giao-Viet-Nam.html Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng gửi thư chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam Học viện Tài chính: Cơ sở giáo dục-đào tạo hàng đầu về tài chính http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2952/Hoc-vien-Tai-chinh--Co-so-giao-duc-dao-tao-hang-dau-ve-tai-chinh.html Học viện Tài chính: Cơ sở giáo dục-đào tạo hàng đầu về tài chính Hà Nội thành lập 3 trung tâm phát triển cụm công nghiệp http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2951/Ha-Noi-thanh-lap-3-trung-tam-phat-trien-cum-cong-nghiep.html Hà Nội thành lập 3 trung tâm phát triển cụm công nghiệp Hà Nội tiếp tục đồng hành cùng DN, thúc đẩy SXKD phát triển http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2948/Ha-Noi-tiep-tuc-dong-hanh-cung-DN,-thuc-day-SXKD-phat-trien.html Hà Nội tiếp tục đồng hành cùng DN, thúc đẩy SXKD phát triển Tiếp tục ổn định vững chắc kinh tế vĩ mô http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2947/Tiep-tuc-on-dinh-vung-chac-kinh-te-vi-mo.html Tiếp tục ổn định vững chắc kinh tế vĩ mô Việt Nam tiêu thụ hơn 10.000 ô tô trong tháng 10 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2946/Viet-Nam-tieu-thu-hon-10.000-o-to-trong-thang-10.html Việt Nam tiêu thụ hơn 10.000 ô tô trong tháng 10 Sẽ xử lý dứt điểm tổ chức tín dụng yếu kém trong năm 2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2945/Se-xu-ly-dut-diem-to-chuc-tin-dung-yeu-kem-trong-nam-2013.html Sẽ xử lý dứt điểm tổ chức tín dụng yếu kém trong năm 2013 Chuẩn hóa hệ thống ứng dụng CNTT theo SOA http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2943/Chuan-hoa-he-thong-ung-dung-CNTT-theo-SOA.html Chuẩn hóa hệ thống ứng dụng CNTT theo SOA Quốc hội Thông qua Nghị quyết dự toán ngân sách Nhà nước 2014 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2942/Quoc-hoi-Thong-qua-Nghi-quyet-du-toan-ngan-sach-Nha-nuoc-2014.html Quốc hội Thông qua Nghị quyết dự toán ngân sách Nhà nước 2014 Khánh thành Phòng Truyền thống Học viện Tài chính http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2941/Khanh-thanh-Phong-Truyen-thong-Hoc-vien-Tai-chinh.html Khánh thành Phòng Truyền thống Học viện Tài chính Lập Ban chỉ đạo phòng chống vi phạm thuế GTGT http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2939/Lap-Ban-chi-dao-phong-chong-vi-pham-thue-GTGT.html Lập Ban chỉ đạo phòng chống vi phạm thuế GTGT Bộ trưởng Tài chính Mỹ đến Việt Nam http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2938/Bo-truong-Tai-chinh-My-den-Viet-Nam.html Bộ trưởng Tài chính Mỹ đến Việt Nam Tăng trưởng 5,8% trong năm tới là khả năng hiện thực http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2937/Tang-truong-5,8per-trong-nam-toi-la-kha-nang-hien-thuc.html Tăng trưởng 5,8% trong năm tới là khả năng hiện thực Giá xăng giảm 250 đồng/lít http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2936/Gia-xang-giam-250-donglit.html Giá xăng giảm 250 đồng/lít Tổng Cục Thuế và BIDV hợp tác triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2935/Tong-Cuc-Thue-va-BIDV-hop-tac-trien-khai-dich-vu-nop-thue-dien-tu.html Tổng Cục Thuế và BIDV hợp tác triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử VAMC tiếp tục phát hành hơn 30 tỷ đồng trái phiếu đặc biệt cho SHB http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2934/VAMC-tiep-tuc-phat-hanh-hon-30-ty-dong-trai-phieu-dac-biet-cho-SHB.html VAMC tiếp tục phát hành hơn 30 tỷ đồng trái phiếu đặc biệt cho SHB Khách sạn JW Marriott “trình làng” tại Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2933/Khach-san-JW-Marriott-“trinh-lang”-tai-Ha-Noi.html Khách sạn JW Marriott “trình làng” tại Hà Nội Nam Cường hoàn tất xây dựng hàng nghìn căn chung cư http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2926/Nam-Cuong-hoan-tat-xay-dung-hang-nghin-can-chung-cu.html Nam Cường hoàn tất xây dựng hàng nghìn căn chung cư Có nên bán vốn nhà nước dưới mệnh giá? http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2925/Co-nen-ban-von-nha-nuoc-duoi-menh-gia.html Có nên bán vốn nhà nước dưới mệnh giá? Các báo viết về tài chính ngày 11/11/2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2924/Cac-bao-viet-ve-tai-chinh-ngay-11112013.html Các báo viết về tài chính ngày 11/11/2013 Trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tài chính Việt Nam” cho Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2923/Trao-tang-Ky-niem-chuong-“Vi-su-nghiep-Tai-chinh-Viet-Nam”-cho-Lanh-dao-Tong-LDLD-Viet-Nam.html Trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tài chính Việt Nam” cho Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam VCCI và TP Hà Nội hợp tác tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2920/VCCI-va-TP-Ha-Noi-hop-tac-thao-go-kho-khan-cho-doanh-nghiep.html VCCI và TP Hà Nội hợp tác tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp Sắp hết thời sữa tăng giá phi mã http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2919/Sap-het-thoi-sua-tang-gia-phi-ma.html Sắp hết thời sữa tăng giá phi mã Bộ Tài chính triển khai ngày Pháp luậtnước CHXHCN Việt Nam năm 2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2918/Bo-Tai-chinh-trien-khai-ngay-Phap-luatnuoc-CHXHCN-Viet-Nam-nam-2013.html Bộ Tài chính triển khai ngày Pháp luậtnước CHXHCN Việt Nam năm 2013 4 công ty công ích ở TP HCM có lãnh đạo mới http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2917/4-cong-ty-cong-ich-o-TP-HCM-co-lanh-dao-moi.html 4 công ty công ích ở TP HCM có lãnh đạo mới Tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước: Mới chỉ là thay “áo”! http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2916/Tai-co-cau-doanh-nghiep-Nha-nuoc--Moi-chi-la-thay-“ao”!.html Tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước: Mới chỉ là thay “áo”! Tất cả các công trình đều phải xin cấp phép xây dựng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2912/Tat-ca-cac-cong-trinh-deu-phai-xin-cap-phep-xay-dung.html Tất cả các công trình đều phải xin cấp phép xây dựng Chấm dứt nợ đọng xây dựng cơ bản http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2911/Cham-dut-no-dong-xay-dung-co-ban.html Chấm dứt nợ đọng xây dựng cơ bản Nghị định số 105/2013/NĐ-CP: Quy định xử phạt về kế toán, kiểm toán độc lập http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2910/Nghi-dinh-so-1052013ND-CP--Quy-dinh-xu-phat-ve-ke-toan,-kiem-toan-doc-lap.html Nghị định số 105/2013/NĐ-CP: Quy định xử phạt về kế toán, kiểm toán độc lập Thống nhất xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 6 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2908/Thong-nhat-xay-dung-tuyen-duong-sat-do-thi-so-6.html Thống nhất xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 6 Chấm dứt nợ đọng xây dựng cơ bản http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2907/Cham-dut-no-dong-xay-dung-co-ban.html Chấm dứt nợ đọng xây dựng cơ bản Hải quan không ngừng nỗ lực thu ngân sách chặng nước rút http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2906/Hai-quan-khong-ngung-no-luc-thu-ngan-sach-chang-nuoc-rut.html Hải quan không ngừng nỗ lực thu ngân sách chặng nước rút Triển khai dự án đường nối Hạ Long với cao tốc Hà Nội-Hải Phòng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2905/Trien-khai-du-an-duong-noi-Ha-Long-voi-cao-toc-Ha-Noi-Hai-Phong.html Triển khai dự án đường nối Hạ Long với cao tốc Hà Nội-Hải Phòng Hơn 8 năm triển khai: TABMIS đã thành công http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2903/Hon-8-nam-trien-khai--TABMIS-da-thanh-cong.html Hơn 8 năm triển khai: TABMIS đã thành công Bộ Tài chính ban hành biểu phí quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2902/Bo-Tai-chinh-ban-hanh-bieu-phi-quan-ly-an-toan-ve-sinh-thuc-pham.html Bộ Tài chính ban hành biểu phí quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm Cần 86.000 tỷ đồng xây đường Vành đai 5 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2901/Can-86.000-ty-dong-xay-duong-Vanh-dai-5.html Cần 86.000 tỷ đồng xây đường Vành đai 5 "Cần có tư duy, nhận thức và hành động mới để công tác đào tạo nguồn nhân lực cho xã hội và ngành Tài chính phát triển cả về lượng và chất" http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2900/Can-co-tu-duy,-nhan-thuc-va-hanh-dong-moi-de-cong-tac-dao-tao-nguon-nhan-luc-cho-xa-hoi-va-nganh-Tai-chinh-phat-trien-ca-ve-luong-va-chat.html "Cần có tư duy, nhận thức và hành động mới để công tác đào tạo nguồn nhân lực cho xã hội và ngành Tài chính phát triển cả về lượng và chất" 4.400 tỷ đồng cho dự án cáp treo lên đỉnh Fansipan http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2899/4.400-ty-dong-cho-du-an-cap-treo-len-dinh-Fansipan.html 4.400 tỷ đồng cho dự án cáp treo lên đỉnh Fansipan Đà Nẵng xúc tiến thành lập quỹ bảo lãnh doanh nghiệp http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2897/Da-Nang-xuc-tien-thanh-lap-quy-bao-lanh-doanh-nghiep.html Đà Nẵng xúc tiến thành lập quỹ bảo lãnh doanh nghiệp Giao dịch cổ phiếu tăng 38,64% trong tháng 10 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2896/Giao-dich-co-phieu-tang-38,64per-trong-thang-10.html Giao dịch cổ phiếu tăng 38,64% trong tháng 10 Tăng cường kỷ luật tài chính, góp phần tăng thu ngân sách http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2895/Tang-cuong-ky-luat-tai-chinh,-gop-phan-tang-thu-ngan-sach.html Tăng cường kỷ luật tài chính, góp phần tăng thu ngân sách Hà Nội: Xây xong vẫn chưa hết lo http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2893/Ha-Noi--Xay-xong-van-chua-het-lo.html Hà Nội: Xây xong vẫn chưa hết lo Giá nhà về mốc 7 năm trước, người mua vẫn hững hờ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2892/Gia-nha-ve-moc-7-nam-truoc,-nguoi-mua-van-hung-ho.html Giá nhà về mốc 7 năm trước, người mua vẫn hững hờ Ưu đãi và hỗ trợ khi tham gia xây dựng hạ tầng dự án cánh đồng lớn http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2891/Uu-dai-va-ho-tro-khi-tham-gia-xay-dung-ha-tang-du-an-canh-dong-lon.html Ưu đãi và hỗ trợ khi tham gia xây dựng hạ tầng dự án cánh đồng lớn Điểm tình hình thu chi ngân sách tại các kho bạc địa phương http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2890/Diem-tinh-hinh-thu-chi-ngan-sach-tai-cac-kho-bac-dia-phuong.html Điểm tình hình thu chi ngân sách tại các kho bạc địa phương Bộ Tài chính ký hiệp định vay 140 triệu euro của Đức http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2889/Bo-Tai-chinh-ky-hiep-dinh-vay-140-trieu-euro-cua-Duc.html Bộ Tài chính ký hiệp định vay 140 triệu euro của Đức Bộ trưởng Kế hoạch-Đầu tư: ‘Không tô hồng tăng trưởng GDP’ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2888/Bo-truong-Ke-hoach-Dau-tu--‘Khong-to-hong-tang-truong-GDP’.html Bộ trưởng Kế hoạch-Đầu tư: ‘Không tô hồng tăng trưởng GDP’ Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng thăm và làm việc tại tỉnh Điện Biên http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2885/Bo-truong-Bo-Tai-chinh-Dinh-Tien-Dung-tham-va-lam-viec-tai-tinh-Dien-Bien.html Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng thăm và làm việc tại tỉnh Điện Biên Không vì nhiệm vụ thu mà không giãn, giảm thuế cho doanh nghiệp http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2884/Khong-vi-nhiem-vu-thu-ma-khong-gian,-giam-thue-cho-doanh-nghiep.html Không vì nhiệm vụ thu mà không giãn, giảm thuế cho doanh nghiệp Thị trường bất động sản: Hàng tồn kho đang giảm dần http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2883/Thi-truong-bat-dong-san--Hang-ton-kho-dang-giam-dan.html Thị trường bất động sản: Hàng tồn kho đang giảm dần 10 tháng: Ngành Hải quan thu ngân sách đạt 75% http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2882/10-thang--Nganh-Hai-quan-thu-ngan-sach-dat-75per.html 10 tháng: Ngành Hải quan thu ngân sách đạt 75% Thu ngân sách 10 tháng đạt 75,8% dự toán năm http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2879/Thu-ngan-sach-10-thang-dat-75,8per-du-toan-nam.html Thu ngân sách 10 tháng đạt 75,8% dự toán năm Hợp long cầu trên tuyến đường liên tỉnh Hà Nội – Hưng Yên. http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2878/Hop-long-cau-tren-tuyen-duong-lien-tinh-Ha-Noi-–-Hung-Yen..html Hợp long cầu trên tuyến đường liên tỉnh Hà Nội – Hưng Yên. Cần tăng tín dụng 1,7%/tháng các tháng cuối năm http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2876/Can-tang-tin-dung-1,7perthang-cac-thang-cuoi-nam.html Cần tăng tín dụng 1,7%/tháng các tháng cuối năm Tiếp tục tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2875/Tiep-tuc-tong-the-tai-co-cau-nen-kinh-te-gan-voi-chuyen-doi-mo-hinh-tang-truong.html Tiếp tục tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng Bộ Tài chính dự kiến tăng 462 dòng thuế nhập khẩu http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2874/Bo-Tai-chinh-du-kien-tang-462-dong-thue-nhap-khau.html Bộ Tài chính dự kiến tăng 462 dòng thuế nhập khẩu Cục Thuế Hà Nội dồn lực cho hai tháng cuối năm http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2871/Cuc-Thue-Ha-Noi-don-luc-cho-hai-thang-cuoi-nam.html Cục Thuế Hà Nội dồn lực cho hai tháng cuối năm Nâng cao nghiệp vụ phân tích dự báo nền tài chính quốc gia http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2870/Nang-cao-nghiep-vu-phan-tich-du-bao-nen-tai-chinh-quoc-gia.html Nâng cao nghiệp vụ phân tích dự báo nền tài chính quốc gia 10 tháng: Thu NSNN đạt hơn 70% dự toán năm http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2869/10-thang--Thu-NSNN-dat-hon-70per-du-toan-nam.html 10 tháng: Thu NSNN đạt hơn 70% dự toán năm Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng trình bày trước Quốc hội Dự án Luật Hải quan (sửa đổi) http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2868/Bo-truong-Bo-Tai-chinh-Dinh-Tien-Dung-trinh-bay-truoc-Quoc-hoi-Du-an-Luat-Hai-quan-(sua-doi).html Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng trình bày trước Quốc hội Dự án Luật Hải quan (sửa đổi) Sức mua giảm, doanh nghiệp điện máy vẫn ồ ạt mở siêu thị http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2867/Suc-mua-giam,-doanh-nghiep-dien-may-van-o-at-mo-sieu-thi.html Sức mua giảm, doanh nghiệp điện máy vẫn ồ ạt mở siêu thị Một số chính sách có hiệu lực thi hành từ tháng 11/2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2865/Mot-so-chinh-sach-co-hieu-luc-thi-hanh-tu-thang-112013.html Một số chính sách có hiệu lực thi hành từ tháng 11/2013 Kéo dài thời gian làm việc đối với giảng viên đại học có trình độ tiến sỹ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2864/Keo-dai-thoi-gian-lam-viec-doi-voi-giang-vien-dai-hoc-co-trinh-do-tien-sy.html Kéo dài thời gian làm việc đối với giảng viên đại học có trình độ tiến sỹ Áp dụng thuế suất thuế GTGT 5% đối với bán, cho thuê nhà ở xã hội từ 1/7 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2863/Ap-dung-thue-suat-thue-GTGT-5per-doi-voi-ban,-cho-thue-nha-o-xa-hoi-tu-17.html Áp dụng thuế suất thuế GTGT 5% đối với bán, cho thuê nhà ở xã hội từ 1/7 Quốc hội thảo luận tình hình thực hiện dự toán NSNN 2013; dự toán NSNN và phương án phân bổ NSTW năm 2014 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2862/Quoc-hoi-thao-luan-tinh-hinh-thuc-hien-du-toan-NSNN-2013;-du-toan-NSNN-va-phuong-an-phan-bo-NSTW-nam-2014.html Quốc hội thảo luận tình hình thực hiện dự toán NSNN 2013; dự toán NSNN và phương án phân bổ NSTW năm 2014 Hướng dẫn mua sắm tài sản từ nguồn ngân sách nhà nước 2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2860/Huong-dan-mua-sam-tai-san-tu-nguon-ngan-sach-nha-nuoc-2013.html Hướng dẫn mua sắm tài sản từ nguồn ngân sách nhà nước 2013 Quốc hội thảo luận kế hoạch KT-XH giai đoạn 2011-2015 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2859/Quoc-hoi-thao-luan-ke-hoach-KT-XH-giai-doan-2011-2015.html Quốc hội thảo luận kế hoạch KT-XH giai đoạn 2011-2015 Quốc hội đề nghị Chính phủ dự báo sát hơn dự toán thu trong năm 2014 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2858/Quoc-hoi-de-nghi-Chinh-phu-du-bao-sat-hon-du-toan-thu-trong-nam-2014.html Quốc hội đề nghị Chính phủ dự báo sát hơn dự toán thu trong năm 2014 Đau đầu vì... thừa vốn http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2857/Dau-dau-vi...-thua-von.html Đau đầu vì... thừa vốn Ngành Dự trữ Nhà nước: Nỗ lực "chặng nước rút" http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2856/Nganh-Du-tru-Nha-nuoc--No-luc-chang-nuoc-rut.html Ngành Dự trữ Nhà nước: Nỗ lực "chặng nước rút" Tập trung xây dựng các ngành có sức cạnh tranh, tận dụng lợi thế tiềm năng sẵn có http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2854/Tap-trung-xay-dung-cac-nganh-co-suc-canh-tranh,-tan-dung-loi-the-tiem-nang-san-co.html Tập trung xây dựng các ngành có sức cạnh tranh, tận dụng lợi thế tiềm năng sẵn có Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước trong 9 tháng năm 2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2853/Von-dau-tu-thuc-hien-tu-nguon-ngan-sach-Nha-nuoc-trong-9-thang-nam-2013.html Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước trong 9 tháng năm 2013 ‘Siết‘ kỷ luật tài chính trong quản lý chi tiêu http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2852/‘Siet‘-ky-luat-tai-chinh-trong-quan-ly-chi-tieu.html ‘Siết‘ kỷ luật tài chính trong quản lý chi tiêu Đề nghị QH cho phép phát hành bổ sung 170 nghìn tỷ đồng vốn TPCP giai đoạn 2014-2016 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2851/De-nghi-QH-cho-phep-phat-hanh-bo-sung-170-nghin-ty-dong-von-TPCP-giai-doan-2014-2016.html Đề nghị QH cho phép phát hành bổ sung 170 nghìn tỷ đồng vốn TPCP giai đoạn 2014-2016 Những "nút thắt" của nền kinh tế 2014 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2848/Nhung-nut-that-cua-nen-kinh-te-2014.html Những "nút thắt" của nền kinh tế 2014 Thu hồi 782,6 tỷ đồng vi phạm chính sách thuế http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2847/Thu-hoi-782,6-ty-dong-vi-pham-chinh-sach-thue.html Thu hồi 782,6 tỷ đồng vi phạm chính sách thuế Quốc hội nghe phương án phân bổ ngân sách Trung ương 2014 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2846/Quoc-hoi-nghe-phuong-an-phan-bo-ngan-sach-Trung-uong-2014.html Quốc hội nghe phương án phân bổ ngân sách Trung ương 2014 Liên Bộ Tài chính-Công thương: Tiếp tục giữ ổn định giá xăng, dầu http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2845/Lien-Bo-Tai-chinh-Cong-thuong--Tiep-tuc-giu-on-dinh-gia-xang,-dau.html Liên Bộ Tài chính-Công thương: Tiếp tục giữ ổn định giá xăng, dầu Chuẩn hóa công cụ kiểm soát chất lượng dịch vụ kế toán kiểm toán http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2843/Chuan-hoa-cong-cu-kiem-soat-chat-luong-dich-vu-ke-toan-kiem-toan.html Chuẩn hóa công cụ kiểm soát chất lượng dịch vụ kế toán kiểm toán CPI Hà Nội tháng 10 tăng 0,57% http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2842/CPI-Ha-Noi-thang-10-tang-0,57per.html CPI Hà Nội tháng 10 tăng 0,57% Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước chậm chạp - Cần cú hích đột phá http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2839/Tai-co-cau-doanh-nghiep-nha-nuoc-cham-chap---Can-cu-hich-dot-pha.html Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước chậm chạp - Cần cú hích đột phá Hà Nội: Hiệu quả chống thất thu-tăng nộp ngân sách 6.895 tỷ đồng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2838/Ha-Noi--Hieu-qua-chong-that-thu-tang-nop-ngan-sach-6.895-ty-dong.html Hà Nội: Hiệu quả chống thất thu-tăng nộp ngân sách 6.895 tỷ đồng Hà Nội thí điểm hỗ trợ lãi suất vốn vay cho doanh nghiệp http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2837/Ha-Noi-thi-diem-ho-tro-lai-suat-von-vay-cho-doanh-nghiep.html Hà Nội thí điểm hỗ trợ lãi suất vốn vay cho doanh nghiệp Kim ngạch thương mại Việt Nam-Ấn Độ tăng mạnh http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2835/Kim-ngach-thuong-mai-Viet-Nam-An-Do-tang-manh.html Kim ngạch thương mại Việt Nam-Ấn Độ tăng mạnh Hoàn Kiếm tập trung nguồn lực tăng thu ngân sách http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2834/Hoan-Kiem-tap-trung-nguon-luc-tang-thu-ngan-sach.html Hoàn Kiếm tập trung nguồn lực tăng thu ngân sách Thu hút vốn FDI “về đích” sớm http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2833/Thu-hut-von-FDI-“ve-dich”-som.html Thu hút vốn FDI “về đích” sớm Hà Nội: Sẽ xây 3 bệnh viện lớn tại Thạch Thất http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2832/Ha-Noi--Se-xay-3-benh-vien-lon-tai-Thach-That.html Hà Nội: Sẽ xây 3 bệnh viện lớn tại Thạch Thất Công bố quy hoạch khu Depot Xuân Đỉnh http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2831/Cong-bo-quy-hoach-khu-Depot-Xuan-Dinh.html Công bố quy hoạch khu Depot Xuân Đỉnh Tổng vốn ODA cam kết dành cho Việt Nam lên tới 80 tỷ USD http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2830/Tong-von-ODA-cam-ket-danh-cho-Viet-Nam-len-toi-80-ty-USD.html Tổng vốn ODA cam kết dành cho Việt Nam lên tới 80 tỷ USD Hà Nội thu được 5.533 tỷ đồng nợ thuế http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2829/Ha-Noi-thu-duoc-5.533-ty-dong-no-thue.html Hà Nội thu được 5.533 tỷ đồng nợ thuế Xe của Việt kiều hồi hương sẽ bị tính thuế http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2828/Xe-cua-Viet-kieu-hoi-huong-se-bi-tinh-thue.html Xe của Việt kiều hồi hương sẽ bị tính thuế TP.HCM đối thoại với 100 DN về lĩnh vực thuế, hải quan http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2827/TP.HCM-doi-thoai-voi-100-DN-ve-linh-vuc-thue,-hai-quan.html TP.HCM đối thoại với 100 DN về lĩnh vực thuế, hải quan Bộ Tài chính tổ chức Lễ kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2823/Bo-Tai-chinh-to-chuc-Le-ky-niem-83-nam-ngay-thanh-lap-Hoi-Lien-hiep-Phu-nu-Viet-Nam.html Bộ Tài chính tổ chức Lễ kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Bộ Quốc phòng ủng hộ 5 tỷ đồng xây dựng Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2822/Bo-Quoc-phong-ung-ho-5-ty-dong-xay-dung-Nghia-trang-liet-si-Quoc-gia-Duong-9.html Bộ Quốc phòng ủng hộ 5 tỷ đồng xây dựng Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 Giảm giá đến 50% trong tháng khuyến mại Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2821/Giam-gia-den-50per-trong-thang-khuyen-mai-Ha-Noi.html Giảm giá đến 50% trong tháng khuyến mại Hà Nội Vậy GDP đã chạy đi đâu? http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2820/Vay-GDP-da-chay-di-dau.html Vậy GDP đã chạy đi đâu? Quẳng gánh lo nợ xấu không dễ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2819/Quang-ganh-lo-no-xau-khong-de.html Quẳng gánh lo nợ xấu không dễ KỶ NIỆM NHỮNG LẦN ĐƯỢC GẶP ĐẠI TƯỚNG http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2815/KY-NIEM-NHUNG-LAN-DUOC-GAP-DAI-TUONG.html KỶ NIỆM NHỮNG LẦN ĐƯỢC GẶP ĐẠI TƯỚNG CPI tháng 10 được dự báo tăng khoảng 0,5% - 0,6% http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2814/CPI-thang-10-duoc-du-bao-tang-khoang-0,5per---0,6per.html CPI tháng 10 được dự báo tăng khoảng 0,5% - 0,6% Xứng danh “người gác cửa nền kinh tế” http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2813/Xung-danh-“nguoi-gac-cua-nen-kinh-te”.html Xứng danh “người gác cửa nền kinh tế” Ngành Thuế: Chắt chiu nguồn thu http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2812/Nganh-Thue--Chat-chiu-nguon-thu.html Ngành Thuế: Chắt chiu nguồn thu Chính sách không theo kịp thực tiễn http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2811/Chinh-sach-khong-theo-kip-thuc-tien.html Chính sách không theo kịp thực tiễn 9 tháng, Việt Nam thu hút được 233 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2808/9-thang,-Viet-Nam-thu-hut-duoc-233-ty-USD-von-dau-tu-nuoc-ngoai.html 9 tháng, Việt Nam thu hút được 233 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài Đầu tư ra nước ngoài là khẳng định vị thế của VN http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2807/Dau-tu-ra-nuoc-ngoai-la-khang-dinh-vi-the-cua-VN.html Đầu tư ra nước ngoài là khẳng định vị thế của VN Đưa vào sử dụng Nhà Quốc hội tháng 8 năm sau http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2806/Dua-vao-su-dung-Nha-Quoc-hoi-thang-8-nam-sau.html Đưa vào sử dụng Nhà Quốc hội tháng 8 năm sau Bộ Tài chính tổ chức họp báo thông tin tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính – NSNN http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2805/Bo-Tai-chinh-to-chuc-hop-bao-thong-tin-tinh-hinh-thuc-hien-nhiem-vu-tai-chinh-–-NSNN.html Bộ Tài chính tổ chức họp báo thông tin tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính – NSNN Có thể sẽ không tăng lương theo lộ trình http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2804/Co-the-se-khong-tang-luong-theo-lo-trinh.html Có thể sẽ không tăng lương theo lộ trình Nhật Bản đầu tư hơn 33 tỷ USD vào Việt Nam http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2801/Nhat-Ban-dau-tu-hon-33-ty-USD-vao-Viet-Nam.html Nhật Bản đầu tư hơn 33 tỷ USD vào Việt Nam Nhà ở xã hội: Cho vay vẫn khó trăm bề http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2800/Nha-o-xa-hoi--Cho-vay-van-kho-tram-be.html Nhà ở xã hội: Cho vay vẫn khó trăm bề Bộ Tài chính triển khai nhiều biện pháp tăng cường quản lý giá sữa http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2799/Bo-Tai-chinh-trien-khai-nhieu-bien-phap-tang-cuong-quan-ly-gia-sua.html Bộ Tài chính triển khai nhiều biện pháp tăng cường quản lý giá sữa Cân nhắc với nới bội chi http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2798/Can-nhac-voi-noi-boi-chi.html Cân nhắc với nới bội chi Hà Nội: Khoảng 82.000 căn hộ để bán sắp “tung” ra thị trường http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2797/Ha-Noi--Khoang-82.000-can-ho-de-ban-sap-“tung”-ra-thi-truong.html Hà Nội: Khoảng 82.000 căn hộ để bán sắp “tung” ra thị trường Lo vỡ nợ, Phố Wall tuột dốc không phanh http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2796/Lo-vo-no,-Pho-Wall-tuot-doc-khong-phanh.html Lo vỡ nợ, Phố Wall tuột dốc không phanh Đường Ô Chợ Dừa- Hoàng Cầu thông xe vào cuối năm http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2795/Duong-O-Cho-Dua--Hoang-Cau-thong-xe-vao-cuoi-nam.html Đường Ô Chợ Dừa- Hoàng Cầu thông xe vào cuối năm Hà Nội: Dành hơn 1.590 tỷ đồng để giãn dân phố cổ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2794/Ha-Noi--Danh-hon-1.590-ty-dong-de-gian-dan-pho-co.html Hà Nội: Dành hơn 1.590 tỷ đồng để giãn dân phố cổ Tình hình trích lập, sử dụng và số dư Quỹ Bình ổn Giá trong quý III/2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2792/Tinh-hinh-trich-lap,-su-dung-va-so-du-Quy-Binh-on-Gia-trong-quy-III2013.html Tình hình trích lập, sử dụng và số dư Quỹ Bình ổn Giá trong quý III/2013 Cần có quy định chặt chẽ để quản lí doanh nghiệp http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2790/Can-co-quy-dinh-chat-che-de-quan-li-doanh-nghiep.html Cần có quy định chặt chẽ để quản lí doanh nghiệp Hà Nội muốn Pháp giúp quy hoạch làng cổ Đường Lâm http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2789/Ha-Noi-muon-Phap-giup-quy-hoach-lang-co-Duong-Lam.html Hà Nội muốn Pháp giúp quy hoạch làng cổ Đường Lâm Liên Bộ Tài chính-Công thương điều chỉnh giá bán lẻ xăng, dầu http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2788/Lien-Bo-Tai-chinh-Cong-thuong-dieu-chinh-gia-ban-le-xang,-dau.html Liên Bộ Tài chính-Công thương điều chỉnh giá bán lẻ xăng, dầu Mỹ chính thức lưu hành tờ 100 USD mới http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2787/My-chinh-thuc-luu-hanh-to-100-USD-moi.html Mỹ chính thức lưu hành tờ 100 USD mới Khoảng 35,7 tỷ đồng cho cải thiện an toàn thực phẩm tại 176 phường, thị trấn http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2783/Khoang-35,7-ty-dong-cho-cai-thien-an-toan-thuc-pham-tai-176-phuong,-thi-tran.html Khoảng 35,7 tỷ đồng cho cải thiện an toàn thực phẩm tại 176 phường, thị trấn Dự báo kinh tế 2014: Phục hồi nhưng với tốc độ chậm http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2782/Du-bao-kinh-te-2014--Phuc-hoi-nhung-voi-toc-do-cham.html Dự báo kinh tế 2014: Phục hồi nhưng với tốc độ chậm Chưa tận dụng hết các nguồn tăng thu ngân sách http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2781/Chua-tan-dung-het-cac-nguon-tang-thu-ngan-sach.html Chưa tận dụng hết các nguồn tăng thu ngân sách Bộ trưởng Tài chính nói về điều hành giá xăng, giá sữa http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2780/Bo-truong-Tai-chinh-noi-ve-dieu-hanh-gia-xang,-gia-sua.html Bộ trưởng Tài chính nói về điều hành giá xăng, giá sữa Kho bạc Nhà nước tạm dừng thanh toán 995 tỷ đồng chi không đúng quy định http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2779/Kho-bac-Nha-nuoc-tam-dung-thanh-toan-995-ty-dong-chi-khong-dung-quy-dinh.html Kho bạc Nhà nước tạm dừng thanh toán 995 tỷ đồng chi không đúng quy định Nhà mặt phố - "Thước đất vàng" không xuống giá http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2777/Nha-mat-pho---Thuoc-dat-vang-khong-xuong-gia.html Nhà mặt phố - "Thước đất vàng" không xuống giá Thí điểm mua sắm tài sản tập trung: Đã tiết kiệm chi NSNN 467 tỷ đồng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2776/Thi-diem-mua-sam-tai-san-tap-trung--Da-tiet-kiem-chi-NSNN-467-ty-dong.html Thí điểm mua sắm tài sản tập trung: Đã tiết kiệm chi NSNN 467 tỷ đồng Hết tháng 9/2013, tổng thu ngân sách ước đạt 543.835 tỷ đồng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2775/Het-thang-92013,-tong-thu-ngan-sach-uoc-dat-543.835-ty-dong.html Hết tháng 9/2013, tổng thu ngân sách ước đạt 543.835 tỷ đồng Ngày làm việc thứ 3 của Hội nghị Trung ương 8 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2774/Ngay-lam-viec-thu-3-cua-Hoi-nghi-Trung-uong-8.html Ngày làm việc thứ 3 của Hội nghị Trung ương 8 Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2772/Chinh-sach-moi-co-hieu-luc-tu-thang-102013.html Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2013 Hà Nội điều chỉnh quy hoạch một số tuyến đường lớn http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2771/Ha-Noi-dieu-chinh-quy-hoach-mot-so-tuyen-duong-lon.html Hà Nội điều chỉnh quy hoạch một số tuyến đường lớn Ngành Hải quan: Thu NSNN ước đạt gần 160 nghìn tỷ đồng trong 9 tháng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2770/Nganh-Hai-quan--Thu-NSNN-uoc-dat-gan-160-nghin-ty-dong-trong-9-thang.html Ngành Hải quan: Thu NSNN ước đạt gần 160 nghìn tỷ đồng trong 9 tháng Thanh tra 50 cửa hàng kinh doanh xăng dầu http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2769/Thanh-tra-50-cua-hang-kinh-doanh-xang-dau.html Thanh tra 50 cửa hàng kinh doanh xăng dầu Khách “ào ào” đặt mua căn hộ 310 triệu đồng tại Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2768/Khach-“ao-ao”-dat-mua-can-ho-310-trieu-dong-tai-Ha-Noi.html Khách “ào ào” đặt mua căn hộ 310 triệu đồng tại Hà Nội VPCP họp báo thường kỳ tháng 9/2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2759/VPCP-hop-bao-thuong-ky-thang-92013.html VPCP họp báo thường kỳ tháng 9/2013 Các báo viết về Tài chính ngày 30/9/2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2758/Cac-bao-viet-ve-Tai-chinh-ngay-3092013.html Các báo viết về Tài chính ngày 30/9/2013 Bộ Xây dựng không xây trụ sở mới http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2757/Bo-Xay-dung-khong-xay-tru-so-moi.html Bộ Xây dựng không xây trụ sở mới Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng: trong điều hành giá thứ tự ưu tiên vẫn là người tiêu dùng trước http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2756/Bo-truong-Dinh-Tien-Dung--trong-dieu-hanh-gia-thu-tu-uu-tien-van-la-nguoi-tieu-dung-truoc.html Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng: trong điều hành giá thứ tự ưu tiên vẫn là người tiêu dùng trước Phấn đấu đạt cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch năm 2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2755/Phan-dau-dat-cao-nhat-cac-chi-tieu-ke-hoach-nam-2013.html Phấn đấu đạt cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch năm 2013 TP HCM có Phó chủ tịch mới http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2753/TP-HCM-co-Pho-chu-tich-moi.html TP HCM có Phó chủ tịch mới Hà Nội thu hồi 5.588 tỷ đồng nợ thuế http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2752/Ha-Noi-thu-hoi-5.588-ty-dong-no-thue.html Hà Nội thu hồi 5.588 tỷ đồng nợ thuế Thu ngân sách 9 tháng ước đạt hơn 62,5% dự toán năm http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2751/Thu-ngan-sach-9-thang-uoc-dat-hon-62,5per-du-toan-nam.html Thu ngân sách 9 tháng ước đạt hơn 62,5% dự toán năm Xây dựng CSDL phục vụ công tác dự báo và hoạch định chính sách tài chính http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2750/Xay-dung-CSDL-phuc-vu-cong-tac-du-bao-va-hoach-dinh-chinh-sach-tai-chinh.html Xây dựng CSDL phục vụ công tác dự báo và hoạch định chính sách tài chính Ngành Dự trữ Nhà nước: Xuất cấp hàng dự trữ Nhà nước đạt 586 tỷ đồng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2749/Nganh-Du-tru-Nha-nuoc--Xuat-cap-hang-du-tru-Nha-nuoc-dat-586-ty-dong.html Ngành Dự trữ Nhà nước: Xuất cấp hàng dự trữ Nhà nước đạt 586 tỷ đồng SCIC sẽ mua lại vốn ngoài ngành của một số tập đoàn http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2748/SCIC-se-mua-lai-von-ngoai-nganh-cua-mot-so-tap-doan.html SCIC sẽ mua lại vốn ngoài ngành của một số tập đoàn 9 tháng, hơn 42.000 doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2747/9-thang,-hon-42.000-doanh-nghiep-giai-the,-ngung-hoat-dong.html 9 tháng, hơn 42.000 doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động Cắt giảm kinh phí khởi công, khánh thành http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2746/Cat-giam-kinh-phi-khoi-cong,-khanh-thanh.html Cắt giảm kinh phí khởi công, khánh thành Hà Nội: Giá gạo giảm, thực phẩm tươi sống tăng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2745/Ha-Noi--Gia-gao-giam,-thuc-pham-tuoi-song-tang.html Hà Nội: Giá gạo giảm, thực phẩm tươi sống tăng Đẩy mạnh thu hút đầu tư trực tiếp từ Nhật Bản vào Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2744/Day-manh-thu-hut-dau-tu-truc-tiep-tu-Nhat-Ban-vao-Ha-Noi.html Đẩy mạnh thu hút đầu tư trực tiếp từ Nhật Bản vào Hà Nội Tốc độ tăng trưởng GDP 9 tháng đầu năm 2013 ước đạt 5,14% http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2742/Toc-do-tang-truong-GDP-9-thang-dau-nam-2013-uoc-dat-5,14per.html Tốc độ tăng trưởng GDP 9 tháng đầu năm 2013 ước đạt 5,14% Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ tiếp khách quốc tế http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2741/Truong-Ban-Kinh-te-Trung-uong-Vuong-Dinh-Hue-tiep-khach-quoc-te.html Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ tiếp khách quốc tế 5 thủ tục liên quan việc mua, bán và xử lý nợ xấu của VAMC http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2740/5-thu-tuc-lien-quan-viec-mua,-ban-va-xu-ly-no-xau-cua-VAMC.html 5 thủ tục liên quan việc mua, bán và xử lý nợ xấu của VAMC Sửa đổi, bổ sung quy định chế độ ưu tiên trong lĩnh vực quản lý NN về hải quan đối với DN đủ điều kiện http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2739/Sua-doi,-bo-sung-quy-dinh-che-do-uu-tien-trong-linh-vuc-quan-ly-NN-ve-hai-quan-doi-voi-DN-du-dieu-kien.html Sửa đổi, bổ sung quy định chế độ ưu tiên trong lĩnh vực quản lý NN về hải quan đối với DN đủ điều kiện Hà Nội “mời” doanh nghiệp Nhật đầu tư 5 đô thị vệ tinh http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2738/Ha-Noi-“moi”-doanh-nghiep-Nhat-dau-tu-5-do-thi-ve-tinh.html Hà Nội “mời” doanh nghiệp Nhật đầu tư 5 đô thị vệ tinh Hà Nội: Công bố đường dây nóng các Sở, ban, ngành http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2736/Ha-Noi--Cong-bo-duong-day-nong-cac-So,-ban,-nganh.html Hà Nội: Công bố đường dây nóng các Sở, ban, ngành “Nhìn lại nửa chặng đường phát triển KT-XH theo kế hoạch 5 năm” http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2735/“Nhin-lai-nua-chang-duong-phat-trien-KT-XH-theo-ke-hoach-5-nam”.html “Nhìn lại nửa chặng đường phát triển KT-XH theo kế hoạch 5 năm” Sửa đổi Luật Ngân sách Nhà nước: Kinh nghiệm từ quốc tế http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2734/Sua-doi-Luat-Ngan-sach-Nha-nuoc--Kinh-nghiem-tu-quoc-te.html Sửa đổi Luật Ngân sách Nhà nước: Kinh nghiệm từ quốc tế Việt Nam đứng thứ 37 về xuất khẩu http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2733/Viet-Nam-dung-thu-37-ve-xuat-khau.html Việt Nam đứng thứ 37 về xuất khẩu GDP 9 tháng của Hà Nội ước tăng 7,88% http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2731/GDP-9-thang-cua-Ha-Noi-uoc-tang-7,88per.html GDP 9 tháng của Hà Nội ước tăng 7,88% TP Hồ Chí Minh: Chỉ đạo quản lý chặt chẽ các doanh nghiệp, tránh thất thoát thuế http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2730/TP-Ho-Chi-Minh--Chi-dao-quan-ly-chat-che-cac-doanh-nghiep,-tranh-that-thoat-thue.html TP Hồ Chí Minh: Chỉ đạo quản lý chặt chẽ các doanh nghiệp, tránh thất thoát thuế Bộ Tài chính làm việc với tỉnh Tuyên Quang và Phú Thọ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2729/Bo-Tai-chinh-lam-viec-voi-tinh-Tuyen-Quang-va-Phu-Tho.html Bộ Tài chính làm việc với tỉnh Tuyên Quang và Phú Thọ Vốn FDI vào Hà Nội trong tháng 9 không có dự án lớn http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2728/Von-FDI-vao-Ha-Noi-trong-thang-9-khong-co-du-an-lon.html Vốn FDI vào Hà Nội trong tháng 9 không có dự án lớn CPI tháng 9 tại Hà Nội giảm tốc mạnh http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2727/CPI-thang-9-tai-Ha-Noi-giam-toc-manh.html CPI tháng 9 tại Hà Nội giảm tốc mạnh Đấu thầu thành công 19.700 lượng vàng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2724/Dau-thau-thanh-cong-19.700-luong-vang.html Đấu thầu thành công 19.700 lượng vàng Thêm 8 văn bản hướng dẫn luật http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2723/Them-8-van-ban-huong-dan-luat.html Thêm 8 văn bản hướng dẫn luật Hợp tác phát triển nông nghiệp giữa Hà Nội và Hưng Yên http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2722/Hop-tac-phat-trien-nong-nghiep-giua-Ha-Noi-va-Hung-Yen.html Hợp tác phát triển nông nghiệp giữa Hà Nội và Hưng Yên Hà Nội sẽ có điện từ rác http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2721/Ha-Noi-se-co-dien-tu-rac.html Hà Nội sẽ có điện từ rác Hơn 10.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2720/Hon-10.000-doanh-nghiep-dang-ky-thanh-lap.html Hơn 10.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập Năm 2014 sẽ kiểm toán 44 DNNN và tổ chức tài chính, ngân hàng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2719/Nam-2014-se-kiem-toan-44-DNNN-va-to-chuc-tai-chinh,-ngan-hang.html Năm 2014 sẽ kiểm toán 44 DNNN và tổ chức tài chính, ngân hàng Bộ Tài chính đề nghị các bộ, ngành, địa phương tăng cường công tác xử lý tài sản nhà nước, tạo nguồn thu cho NSNN http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2718/Bo-Tai-chinh-de-nghi-cac-bo,-nganh,-dia-phuong-tang-cuong-cong-tac-xu-ly-tai-san-nha-nuoc,-tao-nguon-thu-cho-NSNN.html Bộ Tài chính đề nghị các bộ, ngành, địa phương tăng cường công tác xử lý tài sản nhà nước, tạo nguồn thu cho NSNN Hà Nội: Tăng cường bình ổn giá cá trên địa bàn những tháng cuối năm http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2717/Ha-Noi--Tang-cuong-binh-on-gia-ca-tren-dia-ban-nhung-thang-cuoi-nam.html Hà Nội: Tăng cường bình ổn giá cá trên địa bàn những tháng cuối năm SCIC và ba nút thắt http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2716/SCIC-va-ba-nut-that.html SCIC và ba nút thắt Bộ Y tế đề nghị Bộ Tài chính quản chặt giá sữa http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2713/Bo-Y-te-de-nghi-Bo-Tai-chinh-quan-chat-gia-sua.html Bộ Y tế đề nghị Bộ Tài chính quản chặt giá sữa Bộ Tài chính đôn đốc các bộ, ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ xử lý tài sản nhà nước http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2712/Bo-Tai-chinh-don-doc-cac-bo,-nganh,-dia-phuong-day-nhanh-tien-do-xu-ly-tai-san-nha-nuoc.html Bộ Tài chính đôn đốc các bộ, ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ xử lý tài sản nhà nước Quy định mới về tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng xe ngoại giao http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2711/Quy-dinh-moi-ve-tam-nhap-khau,-tai-xuat-khau,-tieu-huy,-chuyen-nhuong-xe-ngoai-giao.html Quy định mới về tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng xe ngoại giao Transerco sẽ thoái vốn ở một loạt đơn vị thành viên http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2710/Transerco-se-thoai-von-o-mot-loat-don-vi-thanh-vien.html Transerco sẽ thoái vốn ở một loạt đơn vị thành viên Bộ Tài chính tích cực thực hiện Nghị quyết của Chính phủ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2709/Bo-Tai-chinh-tich-cuc-thuc-hien-Nghi-quyet-cua-Chinh-phu.html Bộ Tài chính tích cực thực hiện Nghị quyết của Chính phủ Phó Thủ tướng New Zealand thăm và làm việc với Bộ Tài chính http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2708/Pho-Thu-tuong-New-Zealand-tham-va-lam-viec-voi-Bo-Tai-chinh.html Phó Thủ tướng New Zealand thăm và làm việc với Bộ Tài chính Các báo viết về Tài chính ngày 17/09/2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2707/Cac-bao-viet-ve-Tai-chinh-ngay-17092013.html Các báo viết về Tài chính ngày 17/09/2013 Đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2706/De-xuat-cac-giai-phap-thao-go-kho-khan-cho-cac-doanh-nghiep.html Đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp Hà Nội: 77 doanh nghiệp nợ đọng hơn 1.800 tỷ đồng tiền thuế http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2704/Ha-Noi--77-doanh-nghiep-no-dong-hon-1.800-ty-dong-tien-thue.html Hà Nội: 77 doanh nghiệp nợ đọng hơn 1.800 tỷ đồng tiền thuế Tuần này, VAMC bắt đầu mua nợ xấu http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2703/Tuan-nay,-VAMC-bat-dau-mua-no-xau.html Tuần này, VAMC bắt đầu mua nợ xấu Vốn ODA giảm không hẳn đáng lo http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2702/Von-ODA-giam-khong-han-dang-lo.html Vốn ODA giảm không hẳn đáng lo Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam họp phiên thường kỳ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2701/Hoi-dong-quan-ly-Bao-hiem-xa-hoi-Viet-Nam-hop-phien-thuong-ky.html Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam họp phiên thường kỳ Sẽ nộp toàn bộ lệ phí cấp giấy đăng ký và biển số ô tô, xe máy vào ngân sách http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2699/Se-nop-toan-bo-le-phi-cap-giay-dang-ky-va-bien-so-o-to,-xe-may-vao-ngan-sach.html Sẽ nộp toàn bộ lệ phí cấp giấy đăng ký và biển số ô tô, xe máy vào ngân sách Huy động 180 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2698/Huy-dong-180-ty-dong-trai-phieu-Chinh-phu.html Huy động 180 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ Đảm bảo quyền lợi người dân khi thu hồi đất http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2697/Dam-bao-quyen-loi-nguoi-dan-khi-thu-hoi-dat.html Đảm bảo quyền lợi người dân khi thu hồi đất Vingroup chi gần 200 tỷ xây thêm tiện ích tại Royal City và Times City http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2696/Vingroup-chi-gan-200-ty-xay-them-tien-ich-tai-Royal-City-va-Times-City.html Vingroup chi gần 200 tỷ xây thêm tiện ích tại Royal City và Times City Đề xuất miễn thuế thu nhập 2 năm cho tổ chức tài chính vi mô http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2695/De-xuat-mien-thue-thu-nhap-2-nam-cho-to-chuc-tai-chinh-vi-mo.html Đề xuất miễn thuế thu nhập 2 năm cho tổ chức tài chính vi mô Từ 1/10/2013: Giá nước sạch tăng tối thiểu gần 20% http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2691/Tu-1102013--Gia-nuoc-sach-tang-toi-thieu-gan-20per.html Từ 1/10/2013: Giá nước sạch tăng tối thiểu gần 20% VAMC được mua nợ xấu dưới 2 hình thức http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2690/VAMC-duoc-mua-no-xau-duoi-2-hinh-thuc.html VAMC được mua nợ xấu dưới 2 hình thức Cần nhiều giải pháp mới chống ùn tắc giao thông http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2688/Can-nhieu-giai-phap-moi-chong-un-tac-giao-thong.html Cần nhiều giải pháp mới chống ùn tắc giao thông Từ 01/11, áp dụng dụng quy định mới về lệ phí cấp giấy đăng ký phương tiện giao thông cơ giới đường bộ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2687/Tu-0111,-ap-dung-dung-quy-dinh-moi-ve-le-phi-cap-giay-dang-ky-phuong-tien-giao-thong-co-gioi-duong-bo.html Từ 01/11, áp dụng dụng quy định mới về lệ phí cấp giấy đăng ký phương tiện giao thông cơ giới đường bộ Nhật Bản sắp tung gói kích thích 100 tỷ USD http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2685/Nhat-Ban-sap-tung-goi-kich-thich-100-ty-USD.html Nhật Bản sắp tung gói kích thích 100 tỷ USD Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh làm việc với UBND TP Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2683/Pho-Thu-tuong-Vu-Van-Ninh-lam-viec-voi-UBND-TP-Ha-Noi.html Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh làm việc với UBND TP Hà Nội Đưa các dự án nghĩa trang vào danh mục trọng điểm http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2682/Dua-cac-du-an-nghia-trang-vao-danh-muc-trong-diem.html Đưa các dự án nghĩa trang vào danh mục trọng điểm Nâng tuổi hưu chỉ là giải pháp cần http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2681/Nang-tuoi-huu-chi-la-giai-phap-can.html Nâng tuổi hưu chỉ là giải pháp cần Truyền hình trả tiền: Có cơ chế quản lý mới! http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2680/Truyen-hinh-tra-tien--Co-co-che-quan-ly-moi!.html Truyền hình trả tiền: Có cơ chế quản lý mới! Đề xuất thành lập Ban chỉ đạo điều hành giá của Thủ tướng Chính phủ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2679/De-xuat-thanh-lap-Ban-chi-dao-dieu-hanh-gia-cua-Thu-tuong-Chinh-phu.html Đề xuất thành lập Ban chỉ đạo điều hành giá của Thủ tướng Chính phủ Hiện đại hóa hải quan vì yêu cầu phát triển, hội nhập của đất nước http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2678/Hien-dai-hoa-hai-quan-vi-yeu-cau-phat-trien,-hoi-nhap-cua-dat-nuoc.html Hiện đại hóa hải quan vì yêu cầu phát triển, hội nhập của đất nước Hà Nội: Giá rau xanh tăng vọt sau mưa http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2677/Ha-Noi--Gia-rau-xanh-tang-vot-sau-mua.html Hà Nội: Giá rau xanh tăng vọt sau mưa “Phấn đấu GDP đạt 5,8%, CPI ở mức 7% trong năm 2014” http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2675/“Phan-dau-GDP-dat-5,8per,-CPI-o-muc-7per-trong-nam-2014”.html “Phấn đấu GDP đạt 5,8%, CPI ở mức 7% trong năm 2014” Phối hợp xây dựng đề án, văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Tài chính http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2674/Phoi-hop-xay-dung-de-an,-van-ban-quy-pham-phap-luat-cua-Bo-Tai-chinh.html Phối hợp xây dựng đề án, văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Tài chính Khánh thành Bảo tàng Côn Đảo http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2669/Khanh-thanh-Bao-tang-Con-Dao.html Khánh thành Bảo tàng Côn Đảo Dự toán thu nội địa năm 2014 tăng 12-13% http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2668/Du-toan-thu-noi-dia-nam-2014-tang-12-13per.html Dự toán thu nội địa năm 2014 tăng 12-13% Các báo viết về tài chính ngày 9/9/2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2667/Cac-bao-viet-ve-tai-chinh-ngay-992013.html Các báo viết về tài chính ngày 9/9/2013 “Tái cấu trúc DNNN một cách triệt để nhằm thu hút đầu tư từ Nhật Bản” http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2666/“Tai-cau-truc-DNNN-mot-cach-triet-de-nham-thu-hut-dau-tu-tu-Nhat-Ban”.html “Tái cấu trúc DNNN một cách triệt để nhằm thu hút đầu tư từ Nhật Bản” Tăng cường cơ hội thu hút vốn FDI từ Nhật Bản http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2661/Tang-cuong-co-hoi-thu-hut-von-FDI-tu-Nhat-Ban.html Tăng cường cơ hội thu hút vốn FDI từ Nhật Bản Các báo viết về tài chính ngày 6/9/2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2660/Cac-bao-viet-ve-tai-chinh-ngay-692013.html Các báo viết về tài chính ngày 6/9/2013 Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2659/Bo-truong-Dinh-Tien-Dung-tiep-Dai-su-dac-menh-toan-quyen-Nhat-Ban-tai-Viet-Nam.html Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Hà Nội: Mạnh tay chống gian lận hoá đơn thuế Giá trị gia tăng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2658/Ha-Noi--Manh-tay-chong-gian-lan-hoa-don-thue-Gia-tri-gia-tang.html Hà Nội: Mạnh tay chống gian lận hoá đơn thuế Giá trị gia tăng Đường vành đai II: Mặt đất quyết định trên cao http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2657/Duong-vanh-dai-II--Mat-dat-quyet-dinh-tren-cao.html Đường vành đai II: Mặt đất quyết định trên cao Phương thức đầu tư BT vẫn phát huy hiệu quả http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2656/Phuong-thuc-dau-tu-BT-van-phat-huy-hieu-qua.html Phương thức đầu tư BT vẫn phát huy hiệu quả Hà Nội: Khai mạc 4 triển lãm công nghiệp hỗ trợ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2655/Ha-Noi--Khai-mac-4-trien-lam-cong-nghiep-ho-tro.html Hà Nội: Khai mạc 4 triển lãm công nghiệp hỗ trợ Huy động 90 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2654/Huy-dong-90-ty-dong-trai-phieu-Chinh-phu.html Huy động 90 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ Giá vàng giảm còn 38,40 triệu đồng/lượng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2653/Gia-vang-giam-con-38,40-trieu-dongluong.html Giá vàng giảm còn 38,40 triệu đồng/lượng Những điểm mới trong Thông tư 111 hướng dẫn về thuế TNCN http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2652/Nhung-diem-moi-trong-Thong-tu-111-huong-dan-ve-thue-TNCN.html Những điểm mới trong Thông tư 111 hướng dẫn về thuế TNCN Không trao hết quyền điều hành giá xăng cho DN http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2646/Khong-trao-het-quyen-dieu-hanh-gia-xang-cho-DN.html Không trao hết quyền điều hành giá xăng cho DN Ngân hàng Phát triển Việt Nam có lãnh đạo mới http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2645/Ngan-hang-Phat-trien-Viet-Nam-co-lanh-dao-moi.html Ngân hàng Phát triển Việt Nam có lãnh đạo mới Kim ngạch xuất khẩu gạo 8 tháng đạt gần 2 tỷ USD http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2644/Kim-ngach-xuat-khau-gao-8-thang-dat-gan-2-ty-USD.html Kim ngạch xuất khẩu gạo 8 tháng đạt gần 2 tỷ USD Xăng dầu chỉ tác động 0,1 điểm phần trăm mức tăng CPI http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2643/Xang-dau-chi-tac-dong-0,1-diem-phan-tram-muc-tang-CPI.html Xăng dầu chỉ tác động 0,1 điểm phần trăm mức tăng CPI Chen chân đi siêu thị dịp 2/9 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2641/Chen-chan-di-sieu-thi-dip-29.html Chen chân đi siêu thị dịp 2/9 Sau 135 ngày chuyển thuế tạm thu vào NSNN http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2640/Sau-135-ngay-chuyen-thue-tam-thu-vao-NSNN.html Sau 135 ngày chuyển thuế tạm thu vào NSNN Tăng vốn điều lệ của SCIC lên 40.000 tỷ đồng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2639/Tang-von-dieu-le-cua-SCIC-len-40.000-ty-dong.html Tăng vốn điều lệ của SCIC lên 40.000 tỷ đồng Tiền bí chỗ tiêu, kinh tế tắc cơ hội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2638/Tien-bi-cho-tieu,-kinh-te-tac-co-hoi.html Tiền bí chỗ tiêu, kinh tế tắc cơ hội Song hành đi lên cùng đất nước http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2636/Song-hanh-di-len-cung-dat-nuoc.html Song hành đi lên cùng đất nước Năm 2013: Phấn đấu tăng trưởng GDP 5,4%; lạm phát 7% http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2635/Nam-2013--Phan-dau-tang-truong-GDP-5,4per;-lam-phat-7per.html Năm 2013: Phấn đấu tăng trưởng GDP 5,4%; lạm phát 7% Các báo viết về tài chính ngày 30/8/2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2634/Cac-bao-viet-ve-tai-chinh-ngay-3082013.html Các báo viết về tài chính ngày 30/8/2013 Bộ Tài chính tích cực, chủ động trong tổ chức điều hành ngân sách nhà nước http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2633/Bo-Tai-chinh-tich-cuc,-chu-dong-trong-to-chuc-dieu-hanh-ngan-sach-nha-nuoc.html Bộ Tài chính tích cực, chủ động trong tổ chức điều hành ngân sách nhà nước Hà Nội: Chỉ được xây tối đa 39 tầng tại đường vành đai http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2632/Ha-Noi--Chi-duoc-xay-toi-da-39-tang-tai-duong-vanh-dai.html Hà Nội: Chỉ được xây tối đa 39 tầng tại đường vành đai Vingroup lợi nhuận sau thuế tăng gấp 6 lần http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2629/Vingroup-loi-nhuan-sau-thue-tang-gap-6-lan.html Vingroup lợi nhuận sau thuế tăng gấp 6 lần Sức lan tỏa của gói 30 nghìn tỷ đồng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2628/Suc-lan-toa-cua-goi-30-nghin-ty-dong.html Sức lan tỏa của gói 30 nghìn tỷ đồng Thứ trưởng Trương Chí Trung làm việc với WB tại Việt Nam và Học viện Nghiên cứu Chính sách Quốc gia Nhật Bản http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2627/Thu-truong-Truong-Chi-Trung-lam-viec-voi-WB-tai-Viet-Nam-va-Hoc-vien-Nghien-cuu-Chinh-sach-Quoc-gia-Nhat-Ban.html Thứ trưởng Trương Chí Trung làm việc với WB tại Việt Nam và Học viện Nghiên cứu Chính sách Quốc gia Nhật Bản Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 8/2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2626/Chinh-phu-hop-phien-thuong-ky-thang-82013.html Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 8/2013 Hà Nội sẽ xây mới hàng loạt công viên http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2625/Ha-Noi-se-xay-moi-hang-loat-cong-vien.html Hà Nội sẽ xây mới hàng loạt công viên Họp Ban Chỉ đạo chống thất thu ngân sách và đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2624/Hop-Ban-Chi-dao-chong-that-thu-ngan-sach-va-don-doc-thu-hoi-no-dong-thue.html Họp Ban Chỉ đạo chống thất thu ngân sách và đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế NHNN giảm khối lượng vàng đấu thầu http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2623/NHNN-giam-khoi-luong-vang-dau-thau.html NHNN giảm khối lượng vàng đấu thầu Bộ Tài chính tăng cường hệ thống giám sát tài chính và phát triển tài chính điện tử http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2621/Bo-Tai-chinh-tang-cuong-he-thong-giam-sat-tai-chinh-va-phat-trien-tai-chinh-dien-tu.html Bộ Tài chính tăng cường hệ thống giám sát tài chính và phát triển tài chính điện tử Hà Nội chuẩn bị thông xe cầu vượt Trần Khát Chân http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2620/Ha-Noi-chuan-bi-thong-xe-cau-vuot-Tran-Khat-Chan.html Hà Nội chuẩn bị thông xe cầu vượt Trần Khát Chân Tám tháng năm 2013, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tính tăng 5,3% http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2615/Tam-thang-nam-2013,-chi-so-san-xuat-cong-nghiep-uoc-tinh-tang-5,3per.html Tám tháng năm 2013, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tính tăng 5,3% Hà Nội: Hàng loạt xã phía Bắc sông Hồng sắp thành đô thị http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2614/Ha-Noi--Hang-loat-xa-phia-Bac-song-Hong-sap-thanh-do-thi.html Hà Nội: Hàng loạt xã phía Bắc sông Hồng sắp thành đô thị Hải quan Bắc Ninh thu ngân sách đạt 53,9% http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2613/Hai-quan-Bac-Ninh-thu-ngan-sach-dat-53,9per.html Hải quan Bắc Ninh thu ngân sách đạt 53,9% "Gà đồi Yên Thế": Thực phẩm tốt nhất Đông Nam Á http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2612/Ga-doi-Yen-The--Thuc-pham-tot-nhat-Dong-Nam-A.html "Gà đồi Yên Thế": Thực phẩm tốt nhất Đông Nam Á Một số chính sách có hiệu lực từ tháng 8 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2611/Mot-so-chinh-sach-co-hieu-luc-tu-thang-8.html Một số chính sách có hiệu lực từ tháng 8 Đà Nẵng thực hiện Nghị quyết 33 - Khai thác và phát huy hơn nữa lợi thế phát triển kinh tế http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2610/Da-Nang-thuc-hien-Nghi-quyet-33---Khai-thac-va-phat-huy-hon-nua-loi-the-phat-trien-kinh-te.html Đà Nẵng thực hiện Nghị quyết 33 - Khai thác và phát huy hơn nữa lợi thế phát triển kinh tế Các địa phương nỗ lực thu NSNN những tháng cuối năm http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2609/Cac-dia-phuong-no-luc-thu-NSNN-nhung-thang-cuoi-nam.html Các địa phương nỗ lực thu NSNN những tháng cuối năm Sẽ thí điểm casino cho cả người Việt vào chơi http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2607/Se-thi-diem-casino-cho-ca-nguoi-Viet-vao-choi.html Sẽ thí điểm casino cho cả người Việt vào chơi Huy động 1.950 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2606/Huy-dong-1.950-ty-dong-trai-phieu-Chinh-phu.html Huy động 1.950 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ Liên Bộ Tài chính-Công thương điều hành giá xăng dầu http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2605/Lien-Bo-Tai-chinh-Cong-thuong-dieu-hanh-gia-xang-dau.html Liên Bộ Tài chính-Công thương điều hành giá xăng dầu Ăn uống tại sân bay Nội Bài: Mì tôm đã xuống 20.000 đồng/bát http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2604/An-uong-tai-san-bay-Noi-Bai--Mi-tom-da-xuong-20.000-dongbat.html Ăn uống tại sân bay Nội Bài: Mì tôm đã xuống 20.000 đồng/bát Trung tâm truyền hình - Đài PTTH Hà Nội sẽ xây dựng tại Mễ Trì http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2603/Trung-tam-truyen-hinh---Dai-PTTH-Ha-Noi-se-xay-dung-tai-Me-Tri.html Trung tâm truyền hình - Đài PTTH Hà Nội sẽ xây dựng tại Mễ Trì Đề nghị nâng thuế nhập khẩu một số mặt hàng thép lên 10% http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2598/De-nghi-nang-thue-nhap-khau-mot-so-mat-hang-thep-len-10per.html Đề nghị nâng thuế nhập khẩu một số mặt hàng thép lên 10% Xây tối đa 5 tầng tại tuyến đường Trần Phú - Kim Mã http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2596/Xay-toi-da-5-tang-tai-tuyen-duong-Tran-Phu---Kim-Ma.html Xây tối đa 5 tầng tại tuyến đường Trần Phú - Kim Mã Chỉ số CPI Hà Nội tăng vọt sau 1 tháng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2595/Chi-so-CPI-Ha-Noi-tang-vot-sau-1-thang.html Chỉ số CPI Hà Nội tăng vọt sau 1 tháng 2 trường hợp được nâng lương trước thời hạn http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2594/2-truong-hop-duoc-nang-luong-truoc-thoi-han.html 2 trường hợp được nâng lương trước thời hạn Tăng thuế suất tài nguyên: Cần cân nhắc kỹ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2588/Tang-thue-suat-tai-nguyen--Can-can-nhac-ky.html Tăng thuế suất tài nguyên: Cần cân nhắc kỹ Các báo viết về tài chính ngày 21/8/2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2587/Cac-bao-viet-ve-tai-chinh-ngay-2182013.html Các báo viết về tài chính ngày 21/8/2013 Phát động phong trào thi đua chào mừng Kỷ niệm 68 năm ngày thành lập ngành Tài chính http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2586/Phat-dong-phong-trao-thi-dua-chao-mung-Ky-niem-68-nam-ngay-thanh-lap-nganh-Tai-chinh.html Phát động phong trào thi đua chào mừng Kỷ niệm 68 năm ngày thành lập ngành Tài chính Hà Nội: Họp bàn GPMB 2 dự án trọng điểm http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2585/Ha-Noi--Hop-ban-GPMB-2-du-an-trong-diem.html Hà Nội: Họp bàn GPMB 2 dự án trọng điểm Tập trung cao độ, chỉ đạo quyết liệt, đoàn kết, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2575/Tap-trung-cao-do,-chi-dao-quyet-liet,-doan-ket,-phan-dau-thuc-hien-thang-loi-nhiem-vu-chinh-tri-duoc-giao.html Tập trung cao độ, chỉ đạo quyết liệt, đoàn kết, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao Dự án nhà ở xã hội tại Cầu Giấy nhận đơn mua nhà từ 20/8 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2574/Du-an-nha-o-xa-hoi-tai-Cau-Giay-nhan-don-mua-nha-tu-208.html Dự án nhà ở xã hội tại Cầu Giấy nhận đơn mua nhà từ 20/8 Cho vay hỗ trợ nhà ở: Đã giải ngân hơn 50 tỷ đồng cho khách hàng cá nhân http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2573/Cho-vay-ho-tro-nha-o--Da-giai-ngan-hon-50-ty-dong-cho-khach-hang-ca-nhan.html Cho vay hỗ trợ nhà ở: Đã giải ngân hơn 50 tỷ đồng cho khách hàng cá nhân Quyết tâm cao nhất cho nhiệm vụ thu ngân sách http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2572/Quyet-tam-cao-nhat-cho-nhiem-vu-thu-ngan-sach.html Quyết tâm cao nhất cho nhiệm vụ thu ngân sách M&A lĩnh vực ngân hàng: Nhà đầu tư nước ngoài có thể sở hữu trên 30% vốn http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2569/M&A-linh-vuc-ngan-hang--Nha-dau-tu-nuoc-ngoai-co-the-so-huu-tren-30per-von.html M&A lĩnh vực ngân hàng: Nhà đầu tư nước ngoài có thể sở hữu trên 30% vốn Kiên quyết loại bỏ chủ đầu tư không đủ năng lực, kinh nghiệm http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2568/Kien-quyet-loai-bo-chu-dau-tu-khong-du-nang-luc,-kinh-nghiem.html Kiên quyết loại bỏ chủ đầu tư không đủ năng lực, kinh nghiệm Chính phủ hướng dẫn giảm thuế TNDN và GTGT theo các Luật sửa đổi, bổ sung có hiệu lực từ 1-7-2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2567/Chinh-phu-huong-dan-giam-thue-TNDN-va-GTGT-theo-cac-Luat-sua-doi,-bo-sung-co-hieu-luc-tu-1-7-2013.html Chính phủ hướng dẫn giảm thuế TNDN và GTGT theo các Luật sửa đổi, bổ sung có hiệu lực từ 1-7-2013 Các báo viết về Tài chính ngày 19/08/2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2566/Cac-bao-viet-ve-Tai-chinh-ngay-19082013.html Các báo viết về Tài chính ngày 19/08/2013 Hàng loạt xã của Hà Nội sắp trở thành khu đô thị http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2565/Hang-loat-xa-cua-Ha-Noi-sap-tro-thanh-khu-do-thi.html Hàng loạt xã của Hà Nội sắp trở thành khu đô thị tháo gỡ khó khăn cho Hà Nội theo quy định của Luật Thủ đô http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2562/thao-go-kho-khan-cho-Ha-Noi-theo-quy-dinh-cua-Luat-Thu-do.html tháo gỡ khó khăn cho Hà Nội theo quy định của Luật Thủ đô 218 tỷ đồng hỗ trợ 10 tỉnh, thành bị thiệt hại do bão http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2561/218-ty-dong-ho-tro-10-tinh,-thanh-bi-thiet-hai-do-bao.html 218 tỷ đồng hỗ trợ 10 tỉnh, thành bị thiệt hại do bão Hà Nội sẽ thí điểm quản lý giao thông thông minh http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2560/Ha-Noi-se-thi-diem-quan-ly-giao-thong-thong-minh.html Hà Nội sẽ thí điểm quản lý giao thông thông minh Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng làm việc với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2559/Bo-truong-Dinh-Tien-Dung-lam-viec-voi-Ban-Thuong-truc-Uy-ban-Trung-uong-Mat-tran-To-quoc-Viet-Nam.html Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng làm việc với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hà Nội triển khai 30 dự án nhà ở xã hội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2558/Ha-Noi-trien-khai-30-du-an-nha-o-xa-hoi.html Hà Nội triển khai 30 dự án nhà ở xã hội Tăng cường công tác chỉ đạo thu ngân sách nhà nước năm 2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2555/Tang-cuong-cong-tac-chi-dao-thu-ngan-sach-nha-nuoc-nam-2013.html Tăng cường công tác chỉ đạo thu ngân sách nhà nước năm 2013 Cục Thuế Hà Nội: Tích cực phòng chống các hành vi vi phạm pháp luật thuế http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2554/Cuc-Thue-Ha-Noi--Tich-cuc-phong-chong-cac-hanh-vi-vi-pham-phap-luat-thue.html Cục Thuế Hà Nội: Tích cực phòng chống các hành vi vi phạm pháp luật thuế Sẽ chào hàng 5 siêu dự án PPP giao thông http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2552/Se-chao-hang-5-sieu-du-an-PPP-giao-thong.html Sẽ chào hàng 5 siêu dự án PPP giao thông Đảm bảo quyền lợi cho kiều bào khi mua, sở hữu nhà ở tại Việt Nam http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2551/Dam-bao-quyen-loi-cho-kieu-bao-khi-mua,-so-huu-nha-o-tai-Viet-Nam.html Đảm bảo quyền lợi cho kiều bào khi mua, sở hữu nhà ở tại Việt Nam Ngân hàng nghiêm túc áp lãi suất cho vay với các lĩnh vực ưu tiên http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2550/Ngan-hang-nghiem-tuc-ap-lai-suat-cho-vay-voi-cac-linh-vuc-uu-tien.html Ngân hàng nghiêm túc áp lãi suất cho vay với các lĩnh vực ưu tiên Hà Nội: Kiến nghị thu hồi hàng nghìn m2 đất để xây trường học http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2547/Ha-Noi--Kien-nghi-thu-hoi-hang-nghin-m2-dat-de-xay-truong-hoc.html Hà Nội: Kiến nghị thu hồi hàng nghìn m2 đất để xây trường học Huy động 1.550 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2546/Huy-dong-1.550-ty-dong-trai-phieu-Chinh-phu.html Huy động 1.550 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ Các báo viết về Tài chính 14/08/2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2545/Cac-bao-viet-ve-Tai-chinh-14082013.html Các báo viết về Tài chính 14/08/2013 Cục Thuế Hà Nội: Tích cực phòng chống các hành vi vi phạm pháp luật thuế http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2544/Cuc-Thue-Ha-Noi--Tich-cuc-phong-chong-cac-hanh-vi-vi-pham-phap-luat-thue.html Cục Thuế Hà Nội: Tích cực phòng chống các hành vi vi phạm pháp luật thuế Hà Nội: Hoàn thiện hồ sơ Dự án đường vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục) http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2543/Ha-Noi--Hoan-thien-ho-so-Du-an-duong-vanh-dai-1-(doan-Hoang-Cau---Voi-Phuc).html Hà Nội: Hoàn thiện hồ sơ Dự án đường vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục) Cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng - Ðiều hành nhiệm vụ tài chính - NSNN linh hoạt, tháo gỡ khó khăn cho SXKD http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2539/Co-cau-lai-nen-kinh-te,-doi-moi-mo-hinh-tang-truong---ieu-hanh-nhiem-vu-tai-chinh---NSNN-linh-hoat,-thao-go-kho-khan-cho-SXKD.html Cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng - Ðiều hành nhiệm vụ tài chính - NSNN linh hoạt, tháo gỡ khó khăn cho SXKD "Dự án Nam An Khánh, Tiến Xuân không chậm tiến độ" http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2538/Du-an-Nam-An-Khanh,-Tien-Xuan-khong-cham-tien-do.html "Dự án Nam An Khánh, Tiến Xuân không chậm tiến độ" TP. Hồ Chí Minh muốn tách 13 quận thành chính quyền riêng biệt http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2537/TP.-Ho-Chi-Minh-muon-tach-13-quan-thanh-chinh-quyen-rieng-biet.html TP. Hồ Chí Minh muốn tách 13 quận thành chính quyền riêng biệt Khu vực Hà Nội nhiệt độ cao nhất 35 độ C http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2536/Khu-vuc-Ha-Noi-nhiet-do-cao-nhat-35-do-C.html Khu vực Hà Nội nhiệt độ cao nhất 35 độ C Kiên quyết cắt giảm nhiệm vụ chi chưa thật sự cấp bách http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2535/Kien-quyet-cat-giam-nhiem-vu-chi-chua-that-su-cap-bach.html Kiên quyết cắt giảm nhiệm vụ chi chưa thật sự cấp bách Cấp vốn điều lệ 500 tỷ đồng cho VAMC http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2531/Cap-von-dieu-le-500-ty-dong-cho-VAMC.html Cấp vốn điều lệ 500 tỷ đồng cho VAMC Từ 15/8: Nhiều hành vi vi phạm về hóa đơn thuế sẽ bị xử lý hình sự http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2530/Tu-158--Nhieu-hanh-vi-vi-pham-ve-hoa-don-thue-se-bi-xu-ly-hinh-su.html Từ 15/8: Nhiều hành vi vi phạm về hóa đơn thuế sẽ bị xử lý hình sự Các báo viết về Tài chính ngày 12/08/2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2529/Cac-bao-viet-ve-Tai-chinh-ngay-12082013.html Các báo viết về Tài chính ngày 12/08/2013 Tiếp tục tăng cường biện pháp quản lý, bình ổn thị trường giá cả, kiềm chế lạm phát những tháng cuối năm 2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2528/Tiep-tuc-tang-cuong-bien-phap-quan-ly,-binh-on-thi-truong-gia-ca,-kiem-che-lam-phat-nhung-thang-cuoi-nam-2013.html Tiếp tục tăng cường biện pháp quản lý, bình ổn thị trường giá cả, kiềm chế lạm phát những tháng cuối năm 2013 Mở tuyến đường sắt đô thị ga Hà Nội - Hoàng Mai http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2527/Mo-tuyen-duong-sat-do-thi-ga-Ha-Noi---Hoang-Mai.html Mở tuyến đường sắt đô thị ga Hà Nội - Hoàng Mai Triển khai Quyết định về Quy chế phát ngôn http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2524/Trien-khai-Quyet-dinh-ve-Quy-che-phat-ngon.html Triển khai Quyết định về Quy chế phát ngôn Tạo "cầu" bất động sản bằng sự khác biệt http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2523/Tao-cau-bat-dong-san-bang-su-khac-biet.html Tạo "cầu" bất động sản bằng sự khác biệt Bám sát tình hình thu ngân sách tại các địa phương, doanh nghiệp nhà nước http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2522/Bam-sat-tinh-hinh-thu-ngan-sach-tai-cac-dia-phuong,-doanh-nghiep-nha-nuoc.html Bám sát tình hình thu ngân sách tại các địa phương, doanh nghiệp nhà nước Ngân hàng Nhà nước nâng mạnh giá mua USD http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2521/Ngan-hang-Nha-nuoc-nang-manh-gia-mua-USD.html Ngân hàng Nhà nước nâng mạnh giá mua USD Phê chuẩn nhân sự một số chức danh các quận, huyện trên địa bàn http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2519/Phe-chuan-nhan-su-mot-so-chuc-danh-cac-quan,-huyen-tren-dia-ban.html Phê chuẩn nhân sự một số chức danh các quận, huyện trên địa bàn Xây dựng nông thôn mới - Điều chỉnh để phát triển đúng hướng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2518/Xay-dung-nong-thon-moi---Dieu-chinh-de-phat-trien-dung-huong.html Xây dựng nông thôn mới - Điều chỉnh để phát triển đúng hướng Ra mắt Hội đồng Tiền lương Quốc gia http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2517/Ra-mat-Hoi-dong-Tien-luong-Quoc-gia.html Ra mắt Hội đồng Tiền lương Quốc gia “Tăng cường các giải pháp quản lý hoàn thuế GTGT đối với hoạt động XK tiểu ngạch qua biên giới” http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2516/“Tang-cuong-cac-giai-phap-quan-ly-hoan-thue-GTGT-doi-voi-hoat-dong-XK-tieu-ngach-qua-bien-gioi”.html “Tăng cường các giải pháp quản lý hoàn thuế GTGT đối với hoạt động XK tiểu ngạch qua biên giới” Bộ trưởng Bộ Tài chính tiếp Giám đốc quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2515/Bo-truong-Bo-Tai-chinh-tiep-Giam-doc-quoc-gia-Ngan-hang-The-gioi-tai-Viet-Nam.html Bộ trưởng Bộ Tài chính tiếp Giám đốc quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam Sẽ phối hợp thu Ngân sách Nhà nước qua ngân hàng tại 34 cục Hải quan http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2511/Se-phoi-hop-thu-Ngan-sach-Nha-nuoc-qua-ngan-hang-tai-34-cuc-Hai-quan.html Sẽ phối hợp thu Ngân sách Nhà nước qua ngân hàng tại 34 cục Hải quan 7 tháng năm 2013: Thu ngân sách ước đạt 429.165 tỷ đồng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2509/7-thang-nam-2013--Thu-ngan-sach-uoc-dat-429.165-ty-dong.html 7 tháng năm 2013: Thu ngân sách ước đạt 429.165 tỷ đồng Các báo viết về Tài chính ngày 06/08/2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2508/Cac-bao-viet-ve-Tai-chinh-ngay-06082013.html Các báo viết về Tài chính ngày 06/08/2013 Các dự án BĐS buộc phải mua bảo hiểm nhà ở http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2507/Cac-du-an-BDS-buoc-phai-mua-bao-hiem-nha-o.html Các dự án BĐS buộc phải mua bảo hiểm nhà ở Trao Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch HĐTV SCIC http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2506/Trao-Quyet-dinh-bo-nhiem-Chu-tich-HDTV-SCIC.html Trao Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch HĐTV SCIC 7 tháng năm 2013: Chi ngân sách ước đạt 527.860 tỷ đồng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2505/7-thang-nam-2013--Chi-ngan-sach-uoc-dat-527.860-ty-dong.html 7 tháng năm 2013: Chi ngân sách ước đạt 527.860 tỷ đồng Thu hút dòng vốn FDI dịch chuyển về các tỉnh thành http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2504/Thu-hut-dong-von-FDI-dich-chuyen-ve-cac-tinh-thanh.html Thu hút dòng vốn FDI dịch chuyển về các tỉnh thành Đánh giá giữa kỳ phát triển KT-XH giai đoạn 2011-2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2503/Danh-gia-giua-ky-phat-trien-KT-XH-giai-doan-2011-2013.html Đánh giá giữa kỳ phát triển KT-XH giai đoạn 2011-2013 Thực hiện chính sách tài khóa chặt chẽ, triệt để tiết kiệm http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2502/Thuc-hien-chinh-sach-tai-khoa-chat-che,-triet-de-tiet-kiem.html Thực hiện chính sách tài khóa chặt chẽ, triệt để tiết kiệm Báo cáo kế hoạch vốn đầu tư ngân sách Nhà nước từ ngày 1/11/2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2501/Bao-cao-ke-hoach-von-dau-tu-ngan-sach-Nha-nuoc-tu-ngay-1112013.html Báo cáo kế hoạch vốn đầu tư ngân sách Nhà nước từ ngày 1/11/2013 Đẩy nhanh tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất và giao đất dịch vụ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2497/Day-nhanh-tien-do-dau-gia-quyen-su-dung-dat-va-giao-dat-dich-vu.html Đẩy nhanh tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất và giao đất dịch vụ Sửa Nghị định số 59/2011/NĐ-CP của Chính phủ: Tạo thuận lợi cho các DNNN thực hiện cổ phần hóa đúng lộ trình http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2496/Sua-Nghi-dinh-so-592011ND-CP-cua-Chinh-phu--Tao-thuan-loi-cho-cac-DNNN-thuc-hien-co-phan-hoa-dung-lo-trinh.html Sửa Nghị định số 59/2011/NĐ-CP của Chính phủ: Tạo thuận lợi cho các DNNN thực hiện cổ phần hóa đúng lộ trình Các báo viết về Tài chính ngày 02/08/2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2495/Cac-bao-viet-ve-Tai-chinh-ngay-02082013.html Các báo viết về Tài chính ngày 02/08/2013 Hà Nội: Không mua sắm ô tô công theo chức danh http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2494/Ha-Noi--Khong-mua-sam-o-to-cong-theo-chuc-danh.html Hà Nội: Không mua sắm ô tô công theo chức danh Một số chính sách có hiệu lực từ ngày 1/8 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2491/Mot-so-chinh-sach-co-hieu-luc-tu-ngay-18.html Một số chính sách có hiệu lực từ ngày 1/8 Thực tế khẳng định mở rộng Thủ đô là chủ trương đúng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2490/Thuc-te-khang-dinh-mo-rong-Thu-do-la-chu-truong-dung.html Thực tế khẳng định mở rộng Thủ đô là chủ trương đúng Thứ trưởng kiêm chức Chủ tịch SCIC http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2489/Thu-truong-kiem-chuc-Chu-tich-SCIC.html Thứ trưởng kiêm chức Chủ tịch SCIC Thứ trưởng Bộ Tài chính CHDCND Lào Săn-Ti-Phap Phom-Vi-Hản thăm và làm việc với tỉnh Nghệ An http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2488/Thu-truong-Bo-Tai-chinh-CHDCND-Lao-San-Ti-Phap-Phom-Vi-Han-tham-va-lam-viec-voi-tinh-Nghe-An.html Thứ trưởng Bộ Tài chính CHDCND Lào Săn-Ti-Phap Phom-Vi-Hản thăm và làm việc với tỉnh Nghệ An Lãi suất bình quân có thể giảm tới 3-4% http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2487/Lai-suat-binh-quan-co-the-giam-toi-3-4per.html Lãi suất bình quân có thể giảm tới 3-4% Bí thư thành uỷ Hà Nội nhìn lại 5 năm sau hợp nhất http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2484/Bi-thu-thanh-uy-Ha-Noi-nhin-lai-5-nam-sau-hop-nhat.html Bí thư thành uỷ Hà Nội nhìn lại 5 năm sau hợp nhất Đường Pháp Vân - Cầu Giẽ thành cao tốc 6 làn xe http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2483/Duong-Phap-Van---Cau-Gie-thanh-cao-toc-6-lan-xe.html Đường Pháp Vân - Cầu Giẽ thành cao tốc 6 làn xe VPCP họp báo thường kỳ tháng 7/2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2482/VPCP-hop-bao-thuong-ky-thang-72013.html VPCP họp báo thường kỳ tháng 7/2013 Tọa đàm khoa học “Doanh nhân Trịnh Văn Bô và những cống hiến cho nền tài chính cách mạng” http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2481/Toa-dam-khoa-hoc-“Doanh-nhan-Trinh-Van-Bo-va-nhung-cong-hien-cho-nen-tai-chinh-cach-mang”.html Tọa đàm khoa học “Doanh nhân Trịnh Văn Bô và những cống hiến cho nền tài chính cách mạng” Tháo gỡ khó khăn cho DN - Nhìn từ kinh tế vĩ mô 6 tháng đầu năm 2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2480/Thao-go-kho-khan-cho-DN---Nhin-tu-kinh-te-vi-mo-6-thang-dau-nam-2013.html Tháo gỡ khó khăn cho DN - Nhìn từ kinh tế vĩ mô 6 tháng đầu năm 2013 Trưởng ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ làm việc với Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2475/Truong-ban-Kinh-te-Trung-uong-Vuong-Dinh-Hue-lam-viec-voi-Ban-Chi-dao-Tay-Nam-Bo.html Trưởng ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ làm việc với Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ Lãi suất hạ: Hấp dẫn nhưng "ngoài tầm với" http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2473/Lai-suat-ha--Hap-dan-nhung-ngoai-tam-voi.html Lãi suất hạ: Hấp dẫn nhưng "ngoài tầm với" Ngày 29-7, huy động 325 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2472/Ngay-29-7,-huy-dong-325-ty-dong-trai-phieu-Chinh-phu.html Ngày 29-7, huy động 325 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ Ông Đặng Ngọc Tùng tái cử Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2471/Ong-Dang-Ngoc-Tung-tai-cu-Chu-tich-Tong-LDLD-Viet-Nam.html Ông Đặng Ngọc Tùng tái cử Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Thủ tướng bổ nhiệm nhân sự 4 đơn vị http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2470/Thu-tuong-bo-nhiem-nhan-su-4-don-vi.html Thủ tướng bổ nhiệm nhân sự 4 đơn vị Giá vàng đồng loạt giảm http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2469/Gia-vang-dong-loat-giam.html Giá vàng đồng loạt giảm Đề xuất nhiều giải pháp căn cơ tăng thu thuế xuất nhập khẩu http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2468/De-xuat-nhieu-giai-phap-can-co-tang-thu-thue-xuat-nhap-khau.html Đề xuất nhiều giải pháp căn cơ tăng thu thuế xuất nhập khẩu Hơn 23 triệu USD đầu tư cho dự án Hệ thống xử lý nước thải Tp.Hưng Yên http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2465/Hon-23-trieu-USD-dau-tu-cho-du-an-He-thong-xu-ly-nuoc-thai-Tp.Hung-Yen.html Hơn 23 triệu USD đầu tư cho dự án Hệ thống xử lý nước thải Tp.Hưng Yên Những sự kiện kinh tế nổi bật trong tuần http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2464/Nhung-su-kien-kinh-te-noi-bat-trong-tuan.html Những sự kiện kinh tế nổi bật trong tuần Hà Nội chuẩn bị đầu tư thêm 2 dự án đường sắt đô thị http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2463/Ha-Noi-chuan-bi-dau-tu-them-2-du-an-duong-sat-do-thi.html Hà Nội chuẩn bị đầu tư thêm 2 dự án đường sắt đô thị Tập trung chỉ đạo, điều hành hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2461/Tap-trung-chi-dao,-dieu-hanh-hoan-thanh-nhiem-vu-trong-tam-6-thang-cuoi-nam-2013.html Tập trung chỉ đạo, điều hành hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2013 Bộ Tài chính trao tặng Kỷ niệm chương ngành Tài chính cho ông Murooka Naomichi http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2460/Bo-Tai-chinh-trao-tang-Ky-niem-chuong-nganh-Tai-chinh-cho-ong-Murooka-Naomichi.html Bộ Tài chính trao tặng Kỷ niệm chương ngành Tài chính cho ông Murooka Naomichi Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng: Thu hẹp khoảng cách trong đàm phán TPP http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2459/Bo-truong-Bo-Cong-thuong-Vu-Huy-Hoang--Thu-hep-khoang-cach-trong-dam-phan-TPP.html Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng: Thu hẹp khoảng cách trong đàm phán TPP Hoàn thuế thu nhập cá nhân tăng đột biến http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2458/Hoan-thue-thu-nhap-ca-nhan-tang-dot-bien.html Hoàn thuế thu nhập cá nhân tăng đột biến Sáng nay, mở cửa TTTM ngầm lớn nhất Đông Nam Á tại Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2457/Sang-nay,-mo-cua-TTTM-ngam-lon-nhat-Dong-Nam-A-tai-Ha-Noi.html Sáng nay, mở cửa TTTM ngầm lớn nhất Đông Nam Á tại Hà Nội Khởi công nâng cấp Nghĩa trang Liệt sỹ quốc gia Đường 9 - giai đoạn 2 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2455/Khoi-cong-nang-cap-Nghia-trang-Liet-sy-quoc-gia-Duong-9---giai-doan-2.html Khởi công nâng cấp Nghĩa trang Liệt sỹ quốc gia Đường 9 - giai đoạn 2 "Sau 5 năm hợp nhất, Hà Nội đã phát triển vượt bậc” http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2451/Sau-5-nam-hop-nhat,-Ha-Noi-da-phat-trien-vuot-bac”.html "Sau 5 năm hợp nhất, Hà Nội đã phát triển vượt bậc” Ngân hàng hạ lãi suất, doanh nghiệp vẫn thờ ơ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2450/Ngan-hang-ha-lai-suat,-doanh-nghiep-van-tho-o.html Ngân hàng hạ lãi suất, doanh nghiệp vẫn thờ ơ Bộ Tài chính lấy ý kiến đối với dự thảo Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2449/Bo-Tai-chinh-lay-y-kien-doi-voi-du-thao-Luat-Quan-ly,-su-dung-von-nha-nuoc-dau-tu-vao-doanh-nghiep.html Bộ Tài chính lấy ý kiến đối với dự thảo Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp Cơ quan Tổng cục Thuế: Hội nghị đánh giá công tác thuế 6 tháng đầu năm 2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2448/Co-quan-Tong-cuc-Thue--Hoi-nghi-danh-gia-cong-tac-thue-6-thang-dau-nam-2013.html Cơ quan Tổng cục Thuế: Hội nghị đánh giá công tác thuế 6 tháng đầu năm 2013 VAMC chính thức ra mắt http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2447/VAMC-chinh-thuc-ra-mat.html VAMC chính thức ra mắt Hà Nội: Triển khai nhanh quy hoạch giết mổ gia súc, gia cầm http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2446/Ha-Noi--Trien-khai-nhanh-quy-hoach-giet-mo-gia-suc,-gia-cam.html Hà Nội: Triển khai nhanh quy hoạch giết mổ gia súc, gia cầm Bất động sản xuất hiện găm hàng, giữ giá http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2445/Bat-dong-san-xuat-hien-gam-hang,-giu-gia.html Bất động sản xuất hiện găm hàng, giữ giá Thoái vốn ngoài ngành, sắp có giải pháp mới http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2444/Thoai-von-ngoai-nganh,-sap-co-giai-phap-moi.html Thoái vốn ngoài ngành, sắp có giải pháp mới Các báo viết về Tài chính ngày 24/07/2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2443/Cac-bao-viet-ve-Tai-chinh-ngay-24072013.html Các báo viết về Tài chính ngày 24/07/2013 Cục Thuế TP Hà Nội hướng dẫn thực hiện việc thu lệ phí trước bạ đối với ô tô dưới 10 chỗ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2442/Cuc-Thue-TP-Ha-Noi-huong-dan-thuc-hien-viec-thu-le-phi-truoc-ba-doi-voi-o-to-duoi-10-cho.html Cục Thuế TP Hà Nội hướng dẫn thực hiện việc thu lệ phí trước bạ đối với ô tô dưới 10 chỗ Bố trí vốn hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2441/Bo-tri-von-ho-tro-nha-o-cho-ho-ngheo.html Bố trí vốn hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng tiếp và làm việc với đoàn công tác một số bộ, ngành Haiti http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2439/Bo-truong-Bo-Tai-chinh-Dinh-Tien-Dung-tiep-va-lam-viec-voi-doan-cong-tac-mot-so-bo,-nganh-Haiti.html Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng tiếp và làm việc với đoàn công tác một số bộ, ngành Haiti Sắp có đường cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn dài 146km http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2438/Sap-co-duong-cao-toc-Ha-Noi---Lang-Son-dai-146km.html Sắp có đường cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn dài 146km Ông Nguyễn Phước Thanh được bổ nhiệm làm Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2437/Ong-Nguyen-Phuoc-Thanh-duoc-bo-nhiem-lam-Pho-Thong-doc-Ngan-hang-Nha-nuoc-Viet-Nam.html Ông Nguyễn Phước Thanh được bổ nhiệm làm Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Giới hạn cuối cùng cho lãi suất http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2434/Gioi-han-cuoi-cung-cho-lai-suat.html Giới hạn cuối cùng cho lãi suất Các báo viết về Tài chính ngày 22/07/2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2433/Cac-bao-viet-ve-Tai-chinh-ngay-22072013.html Các báo viết về Tài chính ngày 22/07/2013 Báo cáo đánh giá tình hình kinh tế Việt Nam 6 tháng đầu năm và dự báo cả năm 2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2432/Bao-cao-danh-gia-tinh-hinh-kinh-te-Viet-Nam-6-thang-dau-nam-va-du-bao-ca-nam-2013.html Báo cáo đánh giá tình hình kinh tế Việt Nam 6 tháng đầu năm và dự báo cả năm 2013 NSNN sẽ giảm thu 17.613 tỷ đồng do miễn, giảm, gia hạn thuế http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2431/NSNN-se-giam-thu-17.613-ty-dong-do-mien,-giam,-gia-han-thue.html NSNN sẽ giảm thu 17.613 tỷ đồng do miễn, giảm, gia hạn thuế Tổng cục Thuế: Giải pháp thực hiện mục tiêu thu NSNN http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2430/Tong-cuc-Thue--Giai-phap-thuc-hien-muc-tieu-thu-NSNN.html Tổng cục Thuế: Giải pháp thực hiện mục tiêu thu NSNN Thủ tướng chỉ đạo nhiệm vụ tài chính-ngân sách http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2427/Thu-tuong-chi-dao-nhiem-vu-tai-chinh-ngan-sach.html Thủ tướng chỉ đạo nhiệm vụ tài chính-ngân sách Hội nghị trực tuyến về thực hiện nhiệm vụ tài chính-ngân sách http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2425/Hoi-nghi-truc-tuyen-ve-thuc-hien-nhiem-vu-tai-chinh-ngan-sach.html Hội nghị trực tuyến về thực hiện nhiệm vụ tài chính-ngân sách Giảm thuế hay tăng giá xăng dầu? http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2424/Giam-thue-hay-tang-gia-xang-dau.html Giảm thuế hay tăng giá xăng dầu? 2014-2015: Siết chặt quản lý đầu tư công http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2423/2014-2015--Siet-chat-quan-ly-dau-tu-cong.html 2014-2015: Siết chặt quản lý đầu tư công Doanh nghiệp nhà nước phải công khai thông tin tài chính trên website http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2422/Doanh-nghiep-nha-nuoc-phai-cong-khai-thong-tin-tai-chinh-tren-website.html Doanh nghiệp nhà nước phải công khai thông tin tài chính trên website Nỗi lo phía sau tín hiệu tốt http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2421/Noi-lo-phia-sau-tin-hieu-tot.html Nỗi lo phía sau tín hiệu tốt Kinh tế Việt Nam lớn thứ 42 thế giới http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2418/Kinh-te-Viet-Nam-lon-thu-42-the-gioi.html Kinh tế Việt Nam lớn thứ 42 thế giới Sơ kết 6 tháng công tác Thuế Hà Nội: Phấn đấu mức cao nhất dự toán 2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2416/So-ket-6-thang-cong-tac-Thue-Ha-Noi--Phan-dau-muc-cao-nhat-du-toan-2013.html Sơ kết 6 tháng công tác Thuế Hà Nội: Phấn đấu mức cao nhất dự toán 2013 Vàng trong nước cao hơn thế giới 4,77 triệu đồng/lượng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2415/Vang-trong-nuoc-cao-hon-the-gioi-4,77-trieu-dongluong.html Vàng trong nước cao hơn thế giới 4,77 triệu đồng/lượng Phát triển mạnh mẽ quan hệ hợp tác tài chính Việt Nam, Thổ Nhĩ Kỳ, Tây Ban Nha và Hy Lạp http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2414/Phat-trien-manh-me-quan-he-hop-tac-tai-chinh-Viet-Nam,-Tho-Nhi-Ky,-Tay-Ban-Nha-va-Hy-Lap.html Phát triển mạnh mẽ quan hệ hợp tác tài chính Việt Nam, Thổ Nhĩ Kỳ, Tây Ban Nha và Hy Lạp Khắc phục sự “lệch pha” trong cung-cầu BĐS http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2413/Khac-phuc-su-“lech-pha”-trong-cung-cau-BDS.html Khắc phục sự “lệch pha” trong cung-cầu BĐS DNNN phải công khai thông tin tài chính trên website http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2412/DNNN-phai-cong-khai-thong-tin-tai-chinh-tren-website.html DNNN phải công khai thông tin tài chính trên website Hà Nội: Thực hiện thu phí đường đối với xe mô tô http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2409/Ha-Noi--Thuc-hien-thu-phi-duong-doi-voi-xe-mo-to.html Hà Nội: Thực hiện thu phí đường đối với xe mô tô Khơi thông dòng vốn vào nông nghiệp, nông thôn http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2408/Khoi-thong-dong-von-vao-nong-nghiep,-nong-thon.html Khơi thông dòng vốn vào nông nghiệp, nông thôn Thu nhập 2 triệu đồng trở lên mới khấu trừ thuế 10% http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2407/Thu-nhap-2-trieu-dong-tro-len-moi-khau-tru-thue-10per.html Thu nhập 2 triệu đồng trở lên mới khấu trừ thuế 10% Thu ngân sách cần quán triệt theo phương châm thu đúng, thu đủ, kịp thời và chính xác http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2406/Thu-ngan-sach-can-quan-triet-theo-phuong-cham-thu-dung,-thu-du,-kip-thoi-va-chinh-xac.html Thu ngân sách cần quán triệt theo phương châm thu đúng, thu đủ, kịp thời và chính xác Techcombank cho vay tiêu dùng lãi suất 5,99% http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2402/Techcombank-cho-vay-tieu-dung-lai-suat-5,99per.html Techcombank cho vay tiêu dùng lãi suất 5,99% Ngân hàng Nhà nước mạnh tay, tỷ giá về lại khung http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2401/Ngan-hang-Nha-nuoc-manh-tay,-ty-gia-ve-lai-khung.html Ngân hàng Nhà nước mạnh tay, tỷ giá về lại khung 26.000 lượng vàng đấu thầu được mua hết http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2400/26.000-luong-vang-dau-thau-duoc-mua-het.html 26.000 lượng vàng đấu thầu được mua hết Quản lý, điều hành và bình ổn giá linh hoạt, kịp thời http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2399/Quan-ly,-dieu-hanh-va-binh-on-gia-linh-hoat,-kip-thoi.html Quản lý, điều hành và bình ổn giá linh hoạt, kịp thời Tìm kiếm giải pháp kiểm soát lạm phát http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2398/Tim-kiem-giai-phap-kiem-soat-lam-phat.html Tìm kiếm giải pháp kiểm soát lạm phát Đảm bảo an toàn về nợ công và an ninh tài chính quốc gia http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2397/Dam-bao-an-toan-ve-no-cong-va-an-ninh-tai-chinh-quoc-gia.html Đảm bảo an toàn về nợ công và an ninh tài chính quốc gia Nhiều khách hàng đã tiếp cận được gói hỗ trợ 30.000 tỷ đồng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2396/Nhieu-khach-hang-da-tiep-can-duoc-goi-ho-tro-30.000-ty-dong.html Nhiều khách hàng đã tiếp cận được gói hỗ trợ 30.000 tỷ đồng Toàn ngành Dự trữ Nhà nước quyết liệt vào cuộc http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2395/Toan-nganh-Du-tru-Nha-nuoc-quyet-liet-vao-cuoc.html Toàn ngành Dự trữ Nhà nước quyết liệt vào cuộc 6 tháng đầu năm 2013: Ngành Hải quan thu ngân sách tăng 5,5% so với cùng kỳ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2394/6-thang-dau-nam-2013--Nganh-Hai-quan-thu-ngan-sach-tang-5,5per-so-voi-cung-ky.html 6 tháng đầu năm 2013: Ngành Hải quan thu ngân sách tăng 5,5% so với cùng kỳ Giá vàng tăng nhẹ, đắt hơn thế giới 5,47 triệu đồng/lượng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2393/Gia-vang-tang-nhe,-dat-hon-the-gioi-5,47-trieu-dongluong.html Giá vàng tăng nhẹ, đắt hơn thế giới 5,47 triệu đồng/lượng Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2014 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2389/Huong-dan-xay-dung-du-toan-ngan-sach-Nha-nuoc-nam-2014.html Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2014 Hướng dẫn trích lập và sử dụng các khoản dự phòng tại doanh nghiệp http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2388/Huong-dan-trich-lap-va-su-dung-cac-khoan-du-phong-tai-doanh-nghiep.html Hướng dẫn trích lập và sử dụng các khoản dự phòng tại doanh nghiệp Các báo viết về Tài chính 09/07/2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2387/Cac-bao-viet-ve-Tai-chinh-09072013.html Các báo viết về Tài chính 09/07/2013 KBNN từ chối khoảng 16 tỷ đồng thanh toán vốn đầu tư sai quy định http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2386/KBNN-tu-choi-khoang-16-ty-dong-thanh-toan-von-dau-tu-sai-quy-dinh.html KBNN từ chối khoảng 16 tỷ đồng thanh toán vốn đầu tư sai quy định Cần tập trung triển khai những giải pháp thiết thực và căn cơ (*) http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2384/Can-tap-trung-trien-khai-nhung-giai-phap-thiet-thuc-va-can-co-(*).html Cần tập trung triển khai những giải pháp thiết thực và căn cơ (*) Bộ trưởng KHĐT nói về thu hút vốn FDI http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2383/Bo-truong-KHDT-noi-ve-thu-hut-von-FDI.html Bộ trưởng KHĐT nói về thu hút vốn FDI Chuẩn hóa thông tin góp phần hiệu quả quản lý tài chính công http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2382/Chuan-hoa-thong-tin-gop-phan-hieu-qua-quan-ly-tai-chinh-cong.html Chuẩn hóa thông tin góp phần hiệu quả quản lý tài chính công Bế mạc kỳ họp thứ 7 HĐND TP Hà Nội khóa XIV: Tiết kiệm chi thường xuyên thêm 10% http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2381/Be-mac-ky-hop-thu-7-HDND-TP-Ha-Noi-khoa-XIV--Tiet-kiem-chi-thuong-xuyen-them-10per.html Bế mạc kỳ họp thứ 7 HĐND TP Hà Nội khóa XIV: Tiết kiệm chi thường xuyên thêm 10% Thông tư 15 và những nỗ lực của Ngân hàng Nhà nước http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2380/Thong-tu-15-va-nhung-no-luc-cua-Ngan-hang-Nha-nuoc.html Thông tư 15 và những nỗ lực của Ngân hàng Nhà nước Đưa Luật Thủ đô vào cuộc sống bằng những nghị quyết cụ thể http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2379/Dua-Luat-Thu-do-vao-cuoc-song-bang-nhung-nghi-quyet-cu-the.html Đưa Luật Thủ đô vào cuộc sống bằng những nghị quyết cụ thể Giảm ngành nghề Nhà nước nắm 100% vốn http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2378/Giam-nganh-nghe-Nha-nuoc-nam-100per-von.html Giảm ngành nghề Nhà nước nắm 100% vốn Hà Nội công bố điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2377/Ha-Noi-cong-bo-diem-chuan-vao-lop-10-chuyen.html Hà Nội công bố điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên Hàng loạt tỉnh thành lập ban nội chính http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2371/Hang-loat-tinh-thanh-lap-ban-noi-chinh.html Hàng loạt tỉnh thành lập ban nội chính 39.900 lượng vàng giao dịch thành công tại phiên đấu thầu thứ 39 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2370/39.900-luong-vang-giao-dich-thanh-cong-tai-phien-dau-thau-thu-39.html 39.900 lượng vàng giao dịch thành công tại phiên đấu thầu thứ 39 Hà Nội nghiên cứu làm cầu vượt nhẹ trên đường Nguyễn Văn Cừ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2369/Ha-Noi-nghien-cuu-lam-cau-vuot-nhe-tren-duong-Nguyen-Van-Cu.html Hà Nội nghiên cứu làm cầu vượt nhẹ trên đường Nguyễn Văn Cừ Quán triệt các văn kiện Hội nghị Trung ương 7 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2368/Quan-triet-cac-van-kien-Hoi-nghi-Trung-uong-7.html Quán triệt các văn kiện Hội nghị Trung ương 7 Hà Nội: Thu phí lưu thông đường bộ đối với mô tô từ ngày 1/8/2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2367/Ha-Noi--Thu-phi-luu-thong-duong-bo-doi-voi-mo-to-tu-ngay-182013.html Hà Nội: Thu phí lưu thông đường bộ đối với mô tô từ ngày 1/8/2013 Hà Nội sẽ không còn cảnh xếp hàng xin học mầm non http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2365/Ha-Noi-se-khong-con-canh-xep-hang-xin-hoc-mam-non.html Hà Nội sẽ không còn cảnh xếp hàng xin học mầm non Bộ Tài chính hướng dẫn trích lập và sử dụng các khoản dự phòng tổn thất các khoản đầu tư tài chính http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2364/Bo-Tai-chinh-huong-dan-trich-lap-va-su-dung-cac-khoan-du-phong-ton-that-cac-khoan-dau-tu-tai-chinh.html Bộ Tài chính hướng dẫn trích lập và sử dụng các khoản dự phòng tổn thất các khoản đầu tư tài chính Hà Nội: Trước bạ ôtô chính thức còn 12% http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2363/Ha-Noi--Truoc-ba-oto-chinh-thuc-con-12per.html Hà Nội: Trước bạ ôtô chính thức còn 12% HĐND TP khóa XIV thảo luận về thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2362/HDND-TP-khoa-XIV-thao-luan-ve-thuc-hien-nhiem-vu-kinh-te-xa-hoi.html HĐND TP khóa XIV thảo luận về thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội Các báo viết về Tài chính ngày 02/07/2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2361/Cac-bao-viet-ve-Tai-chinh-ngay-02072013.html Các báo viết về Tài chính ngày 02/07/2013 Hôm nay 2-7, khai mạc Hội nghị Thành ủy TPHCM lần thứ 14: Phấn đấu GDP năm 2013 đạt từ 9,5% trở lên http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2360/Hom-nay-2-7,-khai-mac-Hoi-nghi-Thanh-uy-TPHCM-lan-thu-14--Phan-dau-GDP-nam-2013-dat-tu-9,5per-tro-len.html Hôm nay 2-7, khai mạc Hội nghị Thành ủy TPHCM lần thứ 14: Phấn đấu GDP năm 2013 đạt từ 9,5% trở lên Sáng nay, đấu thầu tiếp 40.000 lượng vàng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2359/Sang-nay,-dau-thau-tiep-40.000-luong-vang.html Sáng nay, đấu thầu tiếp 40.000 lượng vàng Hà Nội: Chung cư giá 777 triệu đồng “hút” khách http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2358/Ha-Noi--Chung-cu-gia-777-trieu-dong-“hut”-khach.html Hà Nội: Chung cư giá 777 triệu đồng “hút” khách Khai mạc kỳ họp thứ 7 HĐND Thành phố Hà Nội khóa XIV http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2354/Khai-mac-ky-hop-thu-7-HDND-Thanh-pho-Ha-Noi-khoa-XIV.html Khai mạc kỳ họp thứ 7 HĐND Thành phố Hà Nội khóa XIV TP.HCM: CPI 6 tháng đầu năm thấp nhất trong vòng 10 năm http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2353/TP.HCM--CPI-6-thang-dau-nam-thap-nhat-trong-vong-10-nam.html TP.HCM: CPI 6 tháng đầu năm thấp nhất trong vòng 10 năm 9 Luật có hiệu lực từ 1/7/2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2352/9-Luat-co-hieu-luc-tu-172013.html 9 Luật có hiệu lực từ 1/7/2013 Đối thoại giữa Bộ Tài chính và doanh nghiệp Hàn Quốc http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2351/Doi-thoai-giua-Bo-Tai-chinh-va-doanh-nghiep-Han-Quoc.html Đối thoại giữa Bộ Tài chính và doanh nghiệp Hàn Quốc Từ 1/7 cán bộ, công chức được hưởng lương tối thiểu mới http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2350/Tu-17-can-bo,-cong-chuc-duoc-huong-luong-toi-thieu-moi.html Từ 1/7 cán bộ, công chức được hưởng lương tối thiểu mới Hà Nội điều động và bổ nhiệm 2 giám đốc sở http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2349/Ha-Noi-dieu-dong-va-bo-nhiem-2-giam-doc-so.html Hà Nội điều động và bổ nhiệm 2 giám đốc sở Tập trung xây dựng Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2014 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2347/Tap-trung-xay-dung-Du-toan-ngan-sach-Nha-nuoc-nam-2014.html Tập trung xây dựng Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2014 Tỷ giá USD chính thức tăng 1% http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2346/Ty-gia-USD-chinh-thuc-tang-1per.html Tỷ giá USD chính thức tăng 1% Thu xếp vốn GPMB dự án ĐHKHCN Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2345/Thu-xep-von-GPMB-du-an-DHKHCN-Ha-Noi.html Thu xếp vốn GPMB dự án ĐHKHCN Hà Nội Tháng 11, Hà Nội sẽ có 1.000 điểm khuyến mại http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2344/Thang-11,-Ha-Noi-se-co-1.000-diem-khuyen-mai.html Tháng 11, Hà Nội sẽ có 1.000 điểm khuyến mại Chính thức giảm lãi suất huy động bằng VND, USD http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2343/Chinh-thuc-giam-lai-suat-huy-dong-bang-VND,-USD.html Chính thức giảm lãi suất huy động bằng VND, USD Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 6/2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2341/Chinh-phu-hop-phien-thuong-ky-thang-62013.html Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 6/2013 Các báo viết về Tài chính ngày 27/06/2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2340/Cac-bao-viet-ve-Tai-chinh-ngay-27062013.html Các báo viết về Tài chính ngày 27/06/2013 Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ công tác tại xã vùng cao http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2339/Truong-Ban-Kinh-te-Trung-uong-Vuong-Dinh-Hue-cong-tac-tai-xa-vung-cao.html Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ công tác tại xã vùng cao Quy định mới về trích khấu hao tài sản cố định http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2338/Quy-dinh-moi-ve-trich-khau-hao-tai-san-co-dinh.html Quy định mới về trích khấu hao tài sản cố định Huy động thành công 1.000 tỷ đồng Trái phiếu xây dựng Thủ đô giai đoạn 2013-2015 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2335/Huy-dong-thanh-cong-1.000-ty-dong-Trai-phieu-xay-dung-Thu-do-giai-doan-2013-2015.html Huy động thành công 1.000 tỷ đồng Trái phiếu xây dựng Thủ đô giai đoạn 2013-2015 Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2013 ước đạt 4,9% http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2332/Tang-truong-GDP-6-thang-dau-nam-2013-uoc-dat-4,9per.html Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2013 ước đạt 4,9% Giá vàng giảm về 38,55 triệu đồng/lượng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2331/Gia-vang-giam-ve-38,55-trieu-dongluong.html Giá vàng giảm về 38,55 triệu đồng/lượng Hà Nội triển khai 8 nhiệm vụ trọng tâm và khâu đột phá http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2330/Ha-Noi-trien-khai-8-nhiem-vu-trong-tam-va-khau-dot-pha.html Hà Nội triển khai 8 nhiệm vụ trọng tâm và khâu đột phá Hà Nội sẽ có thêm 13 khu công nghiệp http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2329/Ha-Noi-se-co-them-13-khu-cong-nghiep.html Hà Nội sẽ có thêm 13 khu công nghiệp 6 tháng đầu năm 2013: Thị trường TPCP đạt nhiều kết quả tích cực http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2326/6-thang-dau-nam-2013--Thi-truong-TPCP-dat-nhieu-ket-qua-tich-cuc.html 6 tháng đầu năm 2013: Thị trường TPCP đạt nhiều kết quả tích cực (VOV) - Về lộ trình tăng lương tối thiểu, Bộ Nội vụ sẽ tiếp tục nghiên cứu đề án và trình Chính phủ vào thời điểm thích hợp. http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2325/(VOV)---Ve-lo-trinh-tang-luong-toi-thieu,-Bo-Noi-vu-se-tiep-tuc-nghien-cuu-de-an-va-trinh-Chinh-phu-vao-thoi-diem-thich-hop..html (VOV) - Về lộ trình tăng lương tối thiểu, Bộ Nội vụ sẽ tiếp tục nghiên cứu đề án và trình Chính phủ vào thời điểm thích hợp. Hà Nội: Cây to bật gốc đè bẹp nhà chờ xe buýt http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2324/Ha-Noi--Cay-to-bat-goc-de-bep-nha-cho-xe-buyt.html Hà Nội: Cây to bật gốc đè bẹp nhà chờ xe buýt CPI cả nước tháng 6 tăng 0,05% so với tháng 5 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2323/CPI-ca-nuoc-thang-6-tang-0,05per-so-voi-thang-5.html CPI cả nước tháng 6 tăng 0,05% so với tháng 5 TPHCM: Số hóa toàn bộ dữ liệu vân tay người dân trên địa bàn http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2322/TPHCM--So-hoa-toan-bo-du-lieu-van-tay-nguoi-dan-tren-dia-ban.html TPHCM: Số hóa toàn bộ dữ liệu vân tay người dân trên địa bàn 6 tháng đầu năm 2013, cả nước nhập siêu hơn 1,4 tỷ USD http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2320/6-thang-dau-nam-2013,-ca-nuoc-nhap-sieu-hon-1,4-ty-USD.html 6 tháng đầu năm 2013, cả nước nhập siêu hơn 1,4 tỷ USD Tạo nền tảng để kinh tế tăng trưởng tốt hơn http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2319/Tao-nen-tang-de-kinh-te-tang-truong-tot-hon.html Tạo nền tảng để kinh tế tăng trưởng tốt hơn 24 ngân hàng lỗ trong 5 tháng đầu năm http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2318/24-ngan-hang-lo-trong-5-thang-dau-nam.html 24 ngân hàng lỗ trong 5 tháng đầu năm Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng giải đáp 3 vấn đề “nóng” trong chương trình “Dân hỏi- Bộ trưởng trả lời” http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2317/Bo-truong-Dinh-Tien-Dung-giai-dap-3-van-de-“nong”-trong-chuong-trinh-“Dan-hoi--Bo-truong-tra-loi”.html Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng giải đáp 3 vấn đề “nóng” trong chương trình “Dân hỏi- Bộ trưởng trả lời” 2 dự án Luật do Bộ Tài chính soạn thảo được Quốc hội thông qua với số phiếu tán thành cao http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2316/2-du-an-Luat-do-Bo-Tai-chinh-soan-thao-duoc-Quoc-hoi-thong-qua-voi-so-phieu-tan-thanh-cao.html 2 dự án Luật do Bộ Tài chính soạn thảo được Quốc hội thông qua với số phiếu tán thành cao Hôm nay, bế mạc kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XIII http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2314/Hom-nay,-be-mac-ky-hop-thu-5,-Quoc-hoi-khoa-XIII.html Hôm nay, bế mạc kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XIII QH thông qua Nghị quyết phê chuẩn Quyết toán NSNN năm 2011 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2313/QH-thong-qua-Nghi-quyet-phe-chuan-Quyet-toan-NSNN-nam-2011.html QH thông qua Nghị quyết phê chuẩn Quyết toán NSNN năm 2011 Indonesia trở thành nền kinh tế lớn thứ 15 toàn cầu http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2311/Indonesia-tro-thanh-nen-kinh-te-lon-thu-15-toan-cau.html Ind