Tin tức chuyên môn, tổng hợp hàng ngày http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/ Phê duyệt Kế hoạch hành động năm 2017 và định kỳ 5 năm về đấu thầu qua mạng giai đoạn 2017-2021 của thành phố Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/6550/Phe-duyet-Ke-hoach-hanh-dong-nam-2017-va-dinh-ky-5-nam-ve-dau-thau-qua-mang-giai-doan-2017-2021-cua-thanh-pho-Ha-Noi.html Phê duyệt Kế hoạch hành động năm 2017 và định kỳ 5 năm về đấu thầu qua mạng giai đoạn 2017-2021 của thành phố Hà Nội Triển khai thực hiện Quyết định số 676/QĐ-BCT ngày 06/3/2017 của Bộ Công Thương về "Phê duyệt Quy hoạch phát triển sản xuất các sản phẩm hóa chất cơ bản Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035" http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/6542/Trien-khai-thuc-hien-Quyet-dinh-so-676QD-BCT-ngay-0632017-cua-Bo-Cong-Thuong-ve-Phe-duyet-Quy-hoach-phat-trien-san-xuat-cac-san-pham-hoa-chat-co-ban-Viet-Nam-den-nam-2025,-tam-nhin-den-nam-2035.html Triển khai thực hiện Quyết định số 676/QĐ-BCT ngày 06/3/2017 của Bộ Công Thương về "Phê duyệt Quy hoạch phát triển sản xuất các sản phẩm hóa chất cơ bản Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035" Ban hành Quy chế làm việc của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp thành phố Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/6541/Ban-hanh-Quy-che-lam-viec-cua-Ban-Doi-moi-va-Phat-trien-doanh-nghiep-thanh-pho-Ha-Noi.html Ban hành Quy chế làm việc của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp thành phố Hà Nội Góp ý vào Danh mục các đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện xác định giá trị tài sản để giao cho đơn vị quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp (Lần thứ 2) http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/6539/Gop-y-vao-Danh-muc-cac-don-vi-su-nghiep-cong-lap-du-dieu-kien-xac-dinh-gia-tri-tai-san-de-giao-cho-don-vi-quan-ly-theo-co-che-giao-von-cho-doanh-nghiep-(Lan-thu-2).html Góp ý vào Danh mục các đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện xác định giá trị tài sản để giao cho đơn vị quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp (Lần thứ 2) Quy định mới về Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/6537/Quy-dinh-moi-ve-He-thong-muc-luc-ngan-sach-nha-nuoc.html Quy định mới về Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước Sở Tài chính Hà Nội: Luôn dẫn đầu về tin học hóa quản lý tài chính - ngân sách http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/6533/So-Tai-chinh-Ha-Noi--Luon-dan-dau-ve-tin-hoc-hoa-quan-ly-tai-chinh---ngan-sach.html Sở Tài chính Hà Nội: Luôn dẫn đầu về tin học hóa quản lý tài chính - ngân sách Ban hành Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/6531/Ban-hanh-Bo-tieu-chi-ve-xa-nong-thon-moi-thanh-pho-Ha-Noi-giai-doan-2016-2020.html Ban hành Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020 Điều chỉnh, bổ sung số hộ gia đình người có công và kinh phí hỗ trợ để xây dựng và sửa chữa nhà ở cho người có công với cách mạng thành phố Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/6529/Dieu-chinh,-bo-sung-so-ho-gia-dinh-nguoi-co-cong-va-kinh-phi-ho-tro-de-xay-dung-va-sua-chua-nha-o-cho-nguoi-co-cong-voi-cach-mang-thanh-pho-Ha-Noi.html Điều chỉnh, bổ sung số hộ gia đình người có công và kinh phí hỗ trợ để xây dựng và sửa chữa nhà ở cho người có công với cách mạng thành phố Hà Nội Hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa các công trình tưởng niệm liệt sỹ Hà Nội tại các tỉnh, thành phố trên địa bàn cả nước http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/6528/Ho-tro-kinh-phi-xay-dung,-sua-chua-cac-cong-trinh-tuong-niem-liet-sy-Ha-Noi-tai-cac-tinh,-thanh-pho-tren-dia-ban-ca-nuoc.html Hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa các công trình tưởng niệm liệt sỹ Hà Nội tại các tỉnh, thành phố trên địa bàn cả nước Thực hiện thí điểm giá dịch vụ trông giữ xe tự động qua điện thoại di động IPARKING trong thời gian từ 01/5/2017 đến 01/8/2017 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/6527/Thuc-hien-thi-diem-gia-dich-vu-trong-giu-xe-tu-dong-qua-dien-thoai-di-dong-IPARKING-trong-thoi-gian-tu-0152017-den-0182017.html Thực hiện thí điểm giá dịch vụ trông giữ xe tự động qua điện thoại di động IPARKING trong thời gian từ 01/5/2017 đến 01/8/2017 Hướng dẫn việc bàn giao, tiếp nhận tài chính, tài sản và trụ sở làm việc của các đơn vị được tổ chức lại theo Quyết định của UBND Thành phố http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/6526/Huong-dan-viec-ban-giao,-tiep-nhan-tai-chinh,-tai-san-va-tru-so-lam-viec-cua-cac-don-vi-duoc-to-chuc-lai-theo-Quyet-dinh-cua-UBND-Thanh-pho.html Hướng dẫn việc bàn giao, tiếp nhận tài chính, tài sản và trụ sở làm việc của các đơn vị được tổ chức lại theo Quyết định của UBND Thành phố Công văn số 2394/STC-TCHCSN ngày 21/4/2017 của Sở Tài chính về việc xin ý kiến tham gia dự thảo quy định mức chi bảo đảm hoạt động giám sát,phản biện xã hội của UBMTTQ VN và các tổ chức chính trị xã hội các cấp thành phố HN http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/6525/Cong-van-so-2394STC-TCHCSN-ngay-2142017-cua-So-Tai-chinh-ve-viec-xin-y-kien-tham-gia-du-thao-quy-dinh-muc-chi-bao-dam-hoat-dong-giam-sat,phan-bien-xa-hoi-cua-UBMTTQ-VN-va-cac-to-chuc-chinh-tri-xa-hoi-cac-cap-thanh-pho-HN.html Công văn số 2394/STC-TCHCSN ngày 21/4/2017 của Sở Tài chính về việc xin ý kiến tham gia dự thảo quy định mức chi bảo đảm hoạt động giám sát,phản biện xã hội của UBMTTQ VN và các tổ chức chính trị xã hội các cấp thành phố HN Công văn số 2382/STC-TCHCSN ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Sở Tài chính về việc tham gia góp ý Dự thảo Tờ trình của UBND Thành phố, Dự thảo Nghị quyết của HĐND Thành phố http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/6524/Cong-van-so-2382STC-TCHCSN-ngay-21-thang-4-nam-2017-cua-So-Tai-chinh-ve-viec-tham-gia-gop-y-Du-thao-To-trinh-cua-UBND-Thanh-pho,-Du-thao-Nghi-quyet-cua-HDND-Thanh-pho.html Công văn số 2382/STC-TCHCSN ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Sở Tài chính về việc tham gia góp ý Dự thảo Tờ trình của UBND Thành phố, Dự thảo Nghị quyết của HĐND Thành phố Tập huấn sử dụng phần mềm QLNS 8.0 tại Sở Tài chính Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/6523/Tap-huan-su-dung-phan-mem-QLNS-8.0-tai-So-Tai-chinh-Ha-Noi.html Tập huấn sử dụng phần mềm QLNS 8.0 tại Sở Tài chính Hà Nội Công văn số 4647/BTC-KBNN ngày 10/4/2017 của Bộ Tài chính về việc chuyển đổi môi trường vận hành hệ thống TABMIS http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/6519/Cong-van-so-4647BTC-KBNN-ngay-1042017-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-chuyen-doi-moi-truong-van-hanh-he-thong-TABMIS.html Công văn số 4647/BTC-KBNN ngày 10/4/2017 của Bộ Tài chính về việc chuyển đổi môi trường vận hành hệ thống TABMIS Công văn số 2043/STC-TCHCSN ngày 05/04/2017 của Sở Tài chính về việc BC tình hình thực hiện sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của các đơn vị SNCL năm 2016 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/6518/Cong-van-so-2043STC-TCHCSN-ngay-05042017-cua-So-Tai-chinh-ve-viec-BC-tinh-hinh-thuc-hien-sap-xep-lai-co-cau-to-chuc-cua-cac-don-vi-SNCL-nam-2016.html Công văn số 2043/STC-TCHCSN ngày 05/04/2017 của Sở Tài chính về việc BC tình hình thực hiện sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của các đơn vị SNCL năm 2016 Công văn số 1845/STC-TCHCSN ngày 29/3/2017 của Sở Tài chính về việc Hướng dẫn bàn giao, tiếp nhận tài chính, tài sản và trụ sở làm việc của các đơn vị trực thuộc Sở Xây dựng được tổ chức lại theo Quyết định của UBND TP http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/6509/Cong-van-so-1845STC-TCHCSN-ngay-2932017-cua-So-Tai-chinh-ve-viec-Huong-dan-ban-giao,-tiep-nhan-tai-chinh,-tai-san-va-tru-so-lam-viec-cua-cac-don-vi-truc-thuoc-So-Xay-dung-duoc-to-chuc-lai-theo-Quyet-dinh-cua-UBND-TP.html Công văn số 1845/STC-TCHCSN ngày 29/3/2017 của Sở Tài chính về việc Hướng dẫn bàn giao, tiếp nhận tài chính, tài sản và trụ sở làm việc của các đơn vị trực thuộc Sở Xây dựng được tổ chức lại theo Quyết định của UBND TP Hướng dẫn chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với UBND xã, phường, thị trấn http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/6506/Huong-dan-che-do-tu-chu,-tu-chiu-trach-nhiem-ve-su-dung-kinh-phi-quan-ly-hanh-chinh-doi-voi-UBND-xa,-phuong,-thi-tran.html Hướng dẫn chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với UBND xã, phường, thị trấn Thông tư số 18/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 2 năm 2017 của Bộ Tài chính Quy định Hệ thống Danh mục điện tử dùng chung trong lĩnh vực Tài chính http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/6505/Thong-tu-so-182017TT-BTC-ngay-28-thang-2-nam-2017-cua-Bo-Tai-chinh-Quy-dinh-He-thong-Danh-muc-dien-tu-dung-chung-trong-linh-vuc-Tai-chinh.html Thông tư số 18/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 2 năm 2017 của Bộ Tài chính Quy định Hệ thống Danh mục điện tử dùng chung trong lĩnh vực Tài chính Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 16 tháng 3 năm 2017 của UBDN thành phố Hà Nội về việc tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công. http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/6499/Chi-thi-so-04CT-UBND-ngay-16-thang-3-nam-2017-cua-UBDN-thanh-pho-Ha-Noi-ve-viec-tang-cuong-quan-ly,-nang-cao-hieu-qua-su-dung-tai-san-cong..html Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 16 tháng 3 năm 2017 của UBDN thành phố Hà Nội về việc tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công. Công văn số 1739/STC-THTK ngày 24/03/2017 của Sở Tài chính về việc khảo sát hiện trạng và nhu cầu về triển khai ứng dụng công nghệ thông tin tại cơ quan tài chính địa phương cấp (huyện, xã). http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/6498/Cong-van-so-1739STC-THTK-ngay-24032017-cua-So-Tai-chinh-ve-viec-khao-sat-hien-trang-va-nhu-cau-ve-trien-khai-ung-dung-cong-nghe-thong-tin-tai-co-quan-tai-chinh-dia-phuong-cap-(huyen,-xa)..html Công văn số 1739/STC-THTK ngày 24/03/2017 của Sở Tài chính về việc khảo sát hiện trạng và nhu cầu về triển khai ứng dụng công nghệ thông tin tại cơ quan tài chính địa phương cấp (huyện, xã). Trao giải ICT Index ngành Tài chính http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/6493/Trao-giai-ICT-Index-nganh-Tai-chinh.html Trao giải ICT Index ngành Tài chính Công văn số 1397/STC-QLNS ngày 09/3/2017 của Sở Tài chính về việc quy định quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước. http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/6488/Cong-van-so-1397STC-QLNS-ngay-0932017-cua-So-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-quan-ly-thu,-chi-bang-tien-mat-qua-he-thong-Kho-bac-Nha-nuoc..html Công văn số 1397/STC-QLNS ngày 09/3/2017 của Sở Tài chính về việc quy định quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước. Công văn số 1576/STC-TCHCSN ngày 17/3/2017 của Sở Tài chính về việc báo cáo tình hình thực hiện Thông tư số 90/20112/TTLT-BTC-TTCP http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/6487/Cong-van-so-1576STC-TCHCSN-ngay-1732017-cua-So-Tai-chinh-ve-viec-bao-cao-tinh-hinh-thuc-hien-Thong-tu-so-9020112TTLT-BTC-TTCP.html Công văn số 1576/STC-TCHCSN ngày 17/3/2017 của Sở Tài chính về việc báo cáo tình hình thực hiện Thông tư số 90/20112/TTLT-BTC-TTCP Công văn số 1575/STC-TCHCSN ngày 17/3/2017 của Sở Tài chính về việc báo cáo tình hình thực hiện Thông tư số 46/20112/TTLT-BTC-TTCP http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/6486/Cong-van-so-1575STC-TCHCSN-ngay-1732017-cua-So-Tai-chinh-ve-viec-bao-cao-tinh-hinh-thuc-hien-Thong-tu-so-4620112TTLT-BTC-TTCP.html Công văn số 1575/STC-TCHCSN ngày 17/3/2017 của Sở Tài chính về việc báo cáo tình hình thực hiện Thông tư số 46/20112/TTLT-BTC-TTCP Quản lý, sử dụng và thực hiện chế độ báo cáo công khai hàng năm đối với tài sản nhà nước http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/6483/Quan-ly,-su-dung-va-thuc-hien-che-do-bao-cao-cong-khai-hang-nam-doi-voi-tai-san-nha-nuoc.html Quản lý, sử dụng và thực hiện chế độ báo cáo công khai hàng năm đối với tài sản nhà nước Công văn số 1599/STC-QLCS ngày 17/3/2017 của Sở Tài chính về việc xin ý kiến tham gia góp ý vào Dự thảo Thông báo của UBND Thành phố http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/6482/Cong-van-so-1599STC-QLCS-ngay-1732017-cua-So-Tai-chinh-ve-viec-xin-y-kien-tham-gia-gop-y-vao-Du-thao-Thong-bao-cua-UBND-Thanh-pho.html Công văn số 1599/STC-QLCS ngày 17/3/2017 của Sở Tài chính về việc xin ý kiến tham gia góp ý vào Dự thảo Thông báo của UBND Thành phố Chương trình công tác của Ban Chỉ đạo điện nông thôn thành phố Hà Nội triển khai thực hiện Kế hoạch Phát triển điện nông thôn thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/6481/Chuong-trinh-cong-tac-cua-Ban-Chi-dao-dien-nong-thon-thanh-pho-Ha-Noi-trien-khai-thuc-hien-Ke-hoach-Phat-trien-dien-nong-thon-thanh-pho-Ha-Noi-giai-doan-2016-2020.html Chương trình công tác của Ban Chỉ đạo điện nông thôn thành phố Hà Nội triển khai thực hiện Kế hoạch Phát triển điện nông thôn thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020 Công khai tình hình phê duyệt quyết toán dự án đầu tư xây dựng hoàn thành năm 2016 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/6477/Cong-khai-tinh-hinh-phe-duyet-quyet-toan-du-an-dau-tu-xay-dung-hoan-thanh-nam-2016.html Công khai tình hình phê duyệt quyết toán dự án đầu tư xây dựng hoàn thành năm 2016 Kết luận của Chủ tịch UBND Thành phố tại cuộc họp về tình hình thực hiện các dự án cấp nước sạch nông thôn trên địa bàn Thành phố http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/6476/Ket-luan-cua-Chu-tich-UBND-Thanh-pho-tai-cuoc-hop-ve-tinh-hinh-thuc-hien-cac-du-an-cap-nuoc-sach-nong-thon-tren-dia-ban-Thanh-pho.html Kết luận của Chủ tịch UBND Thành phố tại cuộc họp về tình hình thực hiện các dự án cấp nước sạch nông thôn trên địa bàn Thành phố Hướng dẫn việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức làm việc vào sáng thứ bẩy hàng tuần. http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/6472/Huong-dan-viec-thuc-hien-che-do,-chinh-sach-doi-voi-can-bo,-cong-chuc-lam-viec-vao-sang-thu-bay-hang-tuan..html Hướng dẫn việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức làm việc vào sáng thứ bẩy hàng tuần. Chắt chiu nguồn vốn http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/6470/Chat-chiu-nguon-von.html Chắt chiu nguồn vốn Ban hành định mức kinh tế kỹ thuật và đơn giá vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/6465/Ban-hanh-dinh-muc-kinh-te-ky-thuat-va-don-gia-van-tai-hanh-khach-cong-cong-bang-xe-buyt-tren-dia-ban-thanh-pho-Ha-Noi.html Ban hành định mức kinh tế kỹ thuật và đơn giá vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố Hà Nội Công văn số 1172/STC-TCĐT ngày 28/02/2017 của Sở Tài chính về việc thực hiện Thông tư số 349/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/6457/Cong-van-so-1172STC-TCDT-ngay-28022017-cua-So-Tai-chinh-ve-viec-thuc-hien-Thong-tu-so-3492016TT-BTC-ngay-30122016-cua-Bo-Tai-chinh.html Công văn số 1172/STC-TCĐT ngày 28/02/2017 của Sở Tài chính về việc thực hiện Thông tư số 349/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính Công văn số 962/STC-QLNS ngày 17/02/2017 về việc triển khai thực hiện Nghị định số 163/2016/NĐ-CP của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật NSNN http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/6456/Cong-van-so-962STC-QLNS-ngay-17022017-ve-viec-trien-khai-thuc-hien-Nghi-dinh-so-1632016ND-CP-cua-Chinh-Phu-quy-dinh-chi-tiet-thi-hanh-mot-so-dieu-cua-Luat-NSNN.html Công văn số 962/STC-QLNS ngày 17/02/2017 về việc triển khai thực hiện Nghị định số 163/2016/NĐ-CP của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật NSNN Hà Nội: Địa phương đầu tiên triển khai khoán xe công http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/6455/Ha-Noi--Dia-phuong-dau-tien-trien-khai-khoan-xe-cong.html Hà Nội: Địa phương đầu tiên triển khai khoán xe công Công văn số 1030/STC-QLNS ngày 22/02/2017 của Sở Tài chính Hà Nội về việc triển khai thực hiện Thông tư số 05/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/6454/Cong-van-so-1030STC-QLNS-ngay-22022017-cua-So-Tai-chinh-Ha-Noi-ve-viec-trien-khai-thuc-hien-Thong-tu-so-052017TT-BTC-cua-Bo-Tai-chinh.html Công văn số 1030/STC-QLNS ngày 22/02/2017 của Sở Tài chính Hà Nội về việc triển khai thực hiện Thông tư số 05/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính Công văn số 851/STC-QLNS ngày 14/02/2017 của Sở Tài chính về việc hướng dẫn bàn giao, tiếp nhận tài chính, tài sản và trụ sở các đơn vị hợp nhất để tổ chức lại Quỹ đầu tư phát triển thành phố Hà Nội theo Quyết định của UBND Thành phố http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/6452/Cong-van-so-851STC-QLNS-ngay-14022017-cua-So-Tai-chinh-ve-viec-huong-dan-ban-giao,-tiep-nhan-tai-chinh,-tai-san-va-tru-so-cac-don-vi-hop-nhat-de-to-chuc-lai-Quy-dau-tu-phat-trien-thanh-pho-Ha-Noi-theo-Quyet-dinh-cua-UBND-Thanh-pho.html Công văn số 851/STC-QLNS ngày 14/02/2017 của Sở Tài chính về việc hướng dẫn bàn giao, tiếp nhận tài chính, tài sản và trụ sở các đơn vị hợp nhất để tổ chức lại Quỹ đầu tư phát triển thành phố Hà Nội theo Quyết định của UBND Thành phố Phân công nhiệm vụ và công tác phối hợp của các Sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã, thành viên Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế thành phố Hà Nội năm 2017 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/6449/Phan-cong-nhiem-vu-va-cong-tac-phoi-hop-cua-cac-So,-ban,-nganh,-UBND-quan,-huyen,-thi-xa,-thanh-vien-Ban-Chi-dao-Tong-dieu-tra-kinh-te-thanh-pho-Ha-Noi-nam-2017.html Phân công nhiệm vụ và công tác phối hợp của các Sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã, thành viên Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế thành phố Hà Nội năm 2017 Phân hạng chợ Tứ Hiệp, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì và bổ sung vào Quyết định phân hạng chợ trên địa bàn thành phố Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/6443/Phan-hang-cho-Tu-Hiep,-xa-Tu-Hiep,-huyen-Thanh-Tri-va-bo-sung-vao-Quyet-dinh-phan-hang-cho-tren-dia-ban-thanh-pho-Ha-Noi.html Phân hạng chợ Tứ Hiệp, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì và bổ sung vào Quyết định phân hạng chợ trên địa bàn thành phố Hà Nội Quyết định số 605/QĐ-UBND ngày 07/02/2017 của UBND Thành phố công bố công khai số liệu dự toán ngân sách thành phố Hà Nội năm 2017 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/6437/Quyet-dinh-so-605QD-UBND-ngay-07022017-cua-UBND-Thanh-pho-cong-bo-cong-khai-so-lieu-du-toan-ngan-sach-thanh-pho-Ha-Noi-nam-2017.html Quyết định số 605/QĐ-UBND ngày 07/02/2017 của UBND Thành phố công bố công khai số liệu dự toán ngân sách thành phố Hà Nội năm 2017 Bổ sung hệ thống mục lục ngân sách nhà nước http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/6431/Bo-sung-he-thong-muc-luc-ngan-sach-nha-nuoc.html Bổ sung hệ thống mục lục ngân sách nhà nước Công văn số 585/STC-TCHCSN ngày 24/01/2017 của Sở Tài chính về việc Hướng dẫn việc bàn giao, tiếp nhận tài chính,...của các đơn vị trực thuộc Sở Công Thương http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/6428/Cong-van-so-585STC-TCHCSN-ngay-24012017-cua-So-Tai-chinh-ve-viec-Huong-dan-viec-ban-giao,-tiep-nhan-tai-chinh,...cua-cac-don-vi-truc-thuoc-So-Cong-Thuong.html Công văn số 585/STC-TCHCSN ngày 24/01/2017 của Sở Tài chính về việc Hướng dẫn việc bàn giao, tiếp nhận tài chính,...của các đơn vị trực thuộc Sở Công Thương Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2015 của thành phố Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/6418/Cong-bo-cong-khai-so-lieu-quyet-toan-ngan-sach-nam-2015-cua-thanh-pho-Ha-Noi.html Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2015 của thành phố Hà Nội Công văn số 530/STC-QLCS ngày 23/01/2017 của Sở Tài chính về việc Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2016 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/6415/Cong-van-so-530STC-QLCS-ngay-23012017-cua-So-Tai-chinh-ve-viec-Bao-cao-tinh-hinh-quan-ly,-su-dung-tai-san-nha-nuoc-nam-2016.html Công văn số 530/STC-QLCS ngày 23/01/2017 của Sở Tài chính về việc Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2016 công văn số 402/STC-TCHCSN ngày 19/01/2017 của Sở Tài chính về việc tham gia ý kiến dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 40/2015/QĐ-UBNd ngày 30/12/2015 của UBND Thành phố http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/6414/cong-van-so-402STC-TCHCSN-ngay-19012017-cua-So-Tai-chinh-ve-viec-tham-gia-y-kien-du-thao-Quyet-dinh-thay-the-Quyet-dinh-so-402015QD-UBNd-ngay-30122015-cua-UBND-Thanh-pho.html công văn số 402/STC-TCHCSN ngày 19/01/2017 của Sở Tài chính về việc tham gia ý kiến dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 40/2015/QĐ-UBNd ngày 30/12/2015 của UBND Thành phố Công văn số 299/LN:STC-KBHN ngày 17/01/2017 về việc Hướng dẫn bổ sung công tác xử lý NS cuối năm 2016 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/6408/Cong-van-so-299LN-STC-KBHN-ngay-17012017-ve-viec-Huong-dan-bo-sung-cong-tac-xu-ly-NS-cuoi-nam-2016.html Công văn số 299/LN:STC-KBHN ngày 17/01/2017 về việc Hướng dẫn bổ sung công tác xử lý NS cuối năm 2016 Thông báo về việc nghỉ Tết Âm lịch năm 2017 của Sở Tài chính Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/6407/Thong-bao-ve-viec-nghi-Tet-Am-lich-nam-2017-cua-So-Tai-chinh-Ha-Noi.html Thông báo về việc nghỉ Tết Âm lịch năm 2017 của Sở Tài chính Hà Nội Công văn số 89/STC-TCĐT ngày 06/01/2017 của Sở Tài chính hướng dẫn việc bàn giao, tiếp nhận tài chính,...thành lập Ban QLDA của UBND TP http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/6405/Cong-van-so-89STC-TCDT-ngay-06012017-cua-So-Tai-chinh--huong-dan-viec-ban-giao,-tiep-nhan-tai-chinh,...thanh-lap-Ban-QLDA-cua-UBND-TP.html Công văn số 89/STC-TCĐT ngày 06/01/2017 của Sở Tài chính hướng dẫn việc bàn giao, tiếp nhận tài chính,...thành lập Ban QLDA của UBND TP Khen thưởng thành tích công tác năm 2016 của Sở Tài chính Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/6397/Khen-thuong-thanh-tich-cong-tac-nam-2016-cua-So-Tai-chinh-Ha-Noi.html Khen thưởng thành tích công tác năm 2016 của Sở Tài chính Hà Nội Thông báo tạm dừng truy cập vào hệ thống TABMIS dịp Tết Nguyên dán Đinh Dậu 2017 từ ngày 25/01/2017 đến ngày 01/02/2017 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/6395/Thong-bao-tam-dung-truy-cap-vao-he-thong-TABMIS-dip-Tet-Nguyen-dan-Dinh-Dau-2017-tu-ngay-25012017-den-ngay-01022017.html Thông báo tạm dừng truy cập vào hệ thống TABMIS dịp Tết Nguyên dán Đinh Dậu 2017 từ ngày 25/01/2017 đến ngày 01/02/2017 Công văn số 165/STC-TCHCSN ngày 11/01/2017 của Sở Tài chính về việc báo cáo tình hình thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với CQNN và cơ chế tự chủ của ĐVSN công lập năm 2016 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/6394/Cong-van-so-165STC-TCHCSN-ngay-11012017-cua-So-Tai-chinh-ve-viec-bao-cao-tinh-hinh-thuc-hien-che-do-tu-chu,-tu-chiu-trach-nhiem-ve-su-dung-bien-che-va-kinh-phi-quan-ly-hanh-chinh-doi-voi-CQNN-va-co-che-tu-chu-cua-DVSN-cong-lap-nam-2016.html Công văn số 165/STC-TCHCSN ngày 11/01/2017 của Sở Tài chính về việc báo cáo tình hình thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với CQNN và cơ chế tự chủ của ĐVSN công lập năm 2016 Thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 30/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/6393/Thuc-hien-Chi-thi-so-30CT-TTg-ngay-30102016-cua-Thu-tuong-Chinh-phu-ve-tang-cuong-quan-ly-nha-nuoc-doi-voi-hoat-dong-ban-hang-da-cap.html Thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 30/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp Ban hành giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn thành phố Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/6392/Ban-hanh-gia-dich-vu-su-dung-dien-tich-ban-hang-tai-cho-tren-dia-ban-thanh-pho-Ha-Noi.html Ban hành giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn thành phố Hà Nội Quy định tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/6386/Quy-dinh-to-chuc-thuc-hien-du-toan-ngan-sach-nha-nuoc-nam-2017.html Quy định tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 Công văn số 52/STC-TTMSTSC ngày 06/01/2017 của Sở Tài chính về việc hướng dẫn đăng ký nhu cầu mua sắm tài sản theo phương thức tập trung năm 2017 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/6385/Cong-van-so-52STC-TTMSTSC-ngay-06012017-cua-So-Tai-chinh-ve-viec-huong-dan-dang-ky-nhu-cau-mua-sam-tai-san-theo-phuong-thuc-tap-trung-nam-2017.html Công văn số 52/STC-TTMSTSC ngày 06/01/2017 của Sở Tài chính về việc hướng dẫn đăng ký nhu cầu mua sắm tài sản theo phương thức tập trung năm 2017 Ban hành kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 trên địa bàn thành phố Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/6378/Ban-hanh-ke-hoach-kiem-soat-thu-tuc-hanh-chinh-nam-2017-tren-dia-ban-thanh-pho-Ha-Noi.html Ban hành kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 trên địa bàn thành phố Hà Nội Công văn số 8795/STC-HCSN ngày 30/12/2016 của Sở Tài chính hướng dẫn việc bàn giao, tiếp nhận tài chính, tài sản và trụ sở làm việc của các đơn vị được tổ chức lại theo Quyết định của UBND Thành phố http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/6377/Cong-van-so-8795STC-HCSN-ngay-30122016-cua-So-Tai-chinh-huong-dan-viec-ban-giao,-tiep-nhan-tai-chinh,-tai-san-va-tru-so-lam-viec-cua-cac-don-vi-duoc-to-chuc-lai-theo-Quyet-dinh-cua-UBND-Thanh-pho.html Công văn số 8795/STC-HCSN ngày 30/12/2016 của Sở Tài chính hướng dẫn việc bàn giao, tiếp nhận tài chính, tài sản và trụ sở làm việc của các đơn vị được tổ chức lại theo Quyết định của UBND Thành phố Công văn số 8501/STC-QLNS ngày 26/12/2016 của Sở Tài chính Hướng dẫn một số điểm về tổ chức thực hiện dự toán NSNN năm 2017 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/6368/Cong-van-so-8501STC-QLNS-ngay-26122016-cua-So-Tai-chinh-Huong-dan-mot-so-diem-ve-to-chuc-thuc-hien-du-toan-NSNN-nam-2017.html Công văn số 8501/STC-QLNS ngày 26/12/2016 của Sở Tài chính Hướng dẫn một số điểm về tổ chức thực hiện dự toán NSNN năm 2017 Công văn hướng dẫn chế độ KTNN áp dụng cho TABMIS liên quan đến một số điểm mới của Luật NSNN 2015 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/6367/Cong-van-huong-dan-che-do-KTNN-ap-dung-cho-TABMIS-lien-quan-den-mot-so-diem-moi-cua-Luat-NSNN-2015.html Công văn hướng dẫn chế độ KTNN áp dụng cho TABMIS liên quan đến một số điểm mới của Luật NSNN 2015 Hà Nội: Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2016 đạt 103,8% dự toán http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/6365/Ha-Noi--Tong-thu-ngan-sach-nha-nuoc-nam-2016-dat-103,8per-du-toan.html Hà Nội: Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2016 đạt 103,8% dự toán Liên ngành: Sở Tài chính-KBNN Hà Nội hướng dẫn công tác khóa sổ kế toán niên độ 2016 trên TABMIS http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/6363/Lien-nganh--So-Tai-chinh-KBNN-Ha-Noi-huong-dan-cong-tac-khoa-so-ke-toan-nien-do-2016-tren-TABMIS.html Liên ngành: Sở Tài chính-KBNN Hà Nội hướng dẫn công tác khóa sổ kế toán niên độ 2016 trên TABMIS Công bố quy trình, định mức kinh tế kỹ thuật và đơn giá duy trì công viên, cây xanh trên địa bàn thành phố Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/6360/Cong-bo-quy-trinh,-dinh-muc-kinh-te-ky-thuat-va-don-gia-duy-tri-cong-vien,-cay-xanh-tren-dia-ban-thanh-pho-Ha-Noi.html Công bố quy trình, định mức kinh tế kỹ thuật và đơn giá duy trì công viên, cây xanh trên địa bàn thành phố Hà Nội Thông báo điều chỉnh thời gian thực hiện chương trình kết sổ tự động trên hệ thống TABMIS http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/6358/Thong-bao-dieu-chinh-thoi-gian-thuc-hien-chuong-trinh-ket-so-tu-dong-tren-he-thong-TABMIS.html Thông báo điều chỉnh thời gian thực hiện chương trình kết sổ tự động trên hệ thống TABMIS Công tác văn thư, lưu trữ năm 2017 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/6357/Cong-tac-van-thu,-luu-tru-nam-2017.html Công tác văn thư, lưu trữ năm 2017 Công tác trọng tâm của Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể thành phố Hà Nội năm 2017 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/6356/Cong-tac-trong-tam-cua-Ban-Chi-dao-phat-trien-kinh-te-tap-the-thanh-pho-Ha-Noi-nam-2017.html Công tác trọng tâm của Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể thành phố Hà Nội năm 2017 Ba luật về tài chính có hiệu lực từ 1/1/2017 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/6355/Ba-luat-ve-tai-chinh-co-hieu-luc-tu-112017.html Ba luật về tài chính có hiệu lực từ 1/1/2017 Hướng dẫn công tác khóa sổ kế toán niên độ 2016 trên TABMIS http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/6353/Huong-dan-cong-tac-khoa-so-ke-toan-nien-do-2016-tren-TABMIS.html Hướng dẫn công tác khóa sổ kế toán niên độ 2016 trên TABMIS Chấp thuận thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/6349/Chap-thuan-thanh-lap-Ban-Quan-ly-du-an-dau-tu-xay-dung-truc-thuoc-UBND-quan,-huyen,-thi-xa.html Chấp thuận thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã Hà Nội: Quy định tiêu chuẩn, định mức trang bị xe ô tô chuyên dùng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/6345/Ha-Noi--Quy-dinh-tieu-chuan,-dinh-muc-trang-bi-xe-o-to-chuyen-dung.html Hà Nội: Quy định tiêu chuẩn, định mức trang bị xe ô tô chuyên dùng Hoàn thành triển khai hơn 100 đề án CNTT tài chính http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/6340/Hoan-thanh-trien-khai-hon-100-de-an-CNTT-tai-chinh.html Hoàn thành triển khai hơn 100 đề án CNTT tài chính Phổ biến chính sách về đăng ký giao dịch, niêm yết trên TTCK http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/6330/Pho-bien-chinh-sach-ve-dang-ky-giao-dich,-niem-yet-tren-TTCK.html Phổ biến chính sách về đăng ký giao dịch, niêm yết trên TTCK Bình ổn thị trường Tết: Không dùng đến ngân sách http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/6326/Binh-on-thi-truong-Tet--Khong-dung-den-ngan-sach.html Bình ổn thị trường Tết: Không dùng đến ngân sách Công văn số 8159/STC-THTK ngày 15/12/2016 của Sở Tài chính về việc đảm bảo hiệu quả khai thác, an toàn và an ninh thông tin trên các phần mềm ứng dụng CNTT ngành Tài chính, Sở Tài chính phục vụ công tác quyết toán năm 2016 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/6316/Cong-van-so-8159STC-THTK-ngay-15122016-cua-So-Tai-chinh-ve-viec-dam-bao-hieu-qua-khai-thac,-an-toan-va-an-ninh-thong-tin-tren-cac-phan-mem-ung-dung-CNTT-nganh-Tai-chinh,-So-Tai-chinh-phuc-vu-cong-tac-quyet-toan-nam-2016.html Công văn số 8159/STC-THTK ngày 15/12/2016 của Sở Tài chính về việc đảm bảo hiệu quả khai thác, an toàn và an ninh thông tin trên các phần mềm ứng dụng CNTT ngành Tài chính, Sở Tài chính phục vụ công tác quyết toán năm 2016 Tăng cường công tác pháp luật về cổ phần hóa và giao dịch chứng khoán http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/6315/Tang-cuong-cong-tac-phap-luat-ve-co-phan-hoa-va-giao-dich-chung-khoan.html Tăng cường công tác pháp luật về cổ phần hóa và giao dịch chứng khoán Triển khai kế hoạch phục vụ hoạt động trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/6312/Trien-khai-ke-hoach-phuc-vu-hoat-dong-truoc,-trong-va-sau-Tet-Nguyen-dan-Dinh-Dau-2017.html Triển khai kế hoạch phục vụ hoạt động trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 Thành lập Hội đồng thẩm định, xét công nhận danh hiệu làng nghề năm 2016 và Tổ giúp việc Hội đồng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/6311/Thanh-lap-Hoi-dong-tham-dinh,-xet-cong-nhan-danh-hieu-lang-nghe-nam-2016-va-To-giup-viec-Hoi-dong.html Thành lập Hội đồng thẩm định, xét công nhận danh hiệu làng nghề năm 2016 và Tổ giúp việc Hội đồng Thực hiện Lộ trình sản xuất, kinh doanh xăng E5 trên địa bàn thành phố Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/6310/Thuc-hien-Lo-trinh-san-xuat,-kinh-doanh-xang-E5-tren-dia-ban-thanh-pho-Ha-Noi.html Thực hiện Lộ trình sản xuất, kinh doanh xăng E5 trên địa bàn thành phố Hà Nội Khen thưởng thành tích công tác năm 2016 các đơn vị trực thuộc thành phố Hà Nội: Sở Tài chính Hà Nội được tặng cờ thi đua http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/6302/Khen-thuong-thanh-tich-cong-tac-nam-2016-cac-don-vi-truc-thuoc-thanh-pho-Ha-Noi--So-Tai-chinh-Ha-Noi-duoc-tang-co-thi-dua.html Khen thưởng thành tích công tác năm 2016 các đơn vị trực thuộc thành phố Hà Nội: Sở Tài chính Hà Nội được tặng cờ thi đua Tăng cường công tác quản lý giá, bình ổn thị trường giá cả, kiềm chế lạm phát trên địa bàn Thành phố những tháng cuối năm và dịp Tết Nguyên đán 2017 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/6296/Tang-cuong-cong-tac-quan-ly-gia,-binh-on-thi-truong-gia-ca,-kiem-che-lam-phat-tren-dia-ban-Thanh-pho-nhung-thang-cuoi-nam-va-dip-Tet-Nguyen-dan-2017.html Tăng cường công tác quản lý giá, bình ổn thị trường giá cả, kiềm chế lạm phát trên địa bàn Thành phố những tháng cuối năm và dịp Tết Nguyên đán 2017 Bế mạc kỳ họp thứ ba, HĐND TP. Hà Nội khóa XV http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/6292/Be-mac-ky-hop-thu-ba,-HDND-TP.-Ha-Noi-khoa-XV.html Bế mạc kỳ họp thứ ba, HĐND TP. Hà Nội khóa XV HĐND TP Hà Nội Khóa XV: Xem xét thông qua nhiều vấn đề quan trọng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/6277/HDND-TP-Ha-Noi-Khoa-XV--Xem-xet-thong-qua-nhieu-van-de-quan-trong.html HĐND TP Hà Nội Khóa XV: Xem xét thông qua nhiều vấn đề quan trọng Kết quả và giải pháp thực hiện Kế hoạch số 97/KH-UBND của UBND Thành phố về việc triển khai Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/6276/Ket-qua-va-giai-phap-thuc-hien-Ke-hoach-so-97KH-UBND-cua-UBND-Thanh-pho-ve-viec-trien-khai-Nghi-dinh-so-162015ND-CP-ngay-14022015-quy-dinh-co-che-tu-chu-cua-don-vi-su-nghiep-cong-lap.html Kết quả và giải pháp thực hiện Kế hoạch số 97/KH-UBND của UBND Thành phố về việc triển khai Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập Hội nghị triển khai công tác mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/6265/Hoi-nghi-trien-khai-cong-tac-mua-sam-tai-san-nha-nuoc--theo-phuong-thuc-tap-trung.html Hội nghị triển khai công tác mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung Công văn số 7796/STC-HCSN ngày 30/11/2016 về việc xử lý tài chính sau thời điểm bàn giao tiếp nhận http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/6264/Cong-van-so-7796STC-HCSN-ngay-30112016-ve-viec-xu-ly-tai-chinh-sau-thoi-diem-ban-giao-tiep-nhan.html Công văn số 7796/STC-HCSN ngày 30/11/2016 về việc xử lý tài chính sau thời điểm bàn giao tiếp nhận Triển khai thi hành Luật Khí tượng thủy văn năm 2015 trên địa bàn thành phố Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/6243/Trien-khai-thi-hanh-Luat-Khi-tuong-thuy-van-nam-2015-tren-dia-ban-thanh-pho-Ha-Noi.html Triển khai thi hành Luật Khí tượng thủy văn năm 2015 trên địa bàn thành phố Hà Nội Tổ chức thực hiện Đề án của Thủ tướng Chính phủ về "Tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai giai đoạn đến 2020" trên địa bàn thành phố Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/6242/To-chuc-thuc-hien-De-an-cua-Thu-tuong-Chinh-phu-ve-Tang-cuong-xu-ly-vi-pham-ve-quan-ly,-su-dung-dat-dai-giai-doan-den-2020-tren-dia-ban-thanh-pho-Ha-Noi.html Tổ chức thực hiện Đề án của Thủ tướng Chính phủ về "Tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai giai đoạn đến 2020" trên địa bàn thành phố Hà Nội Triển khai thẩm định, xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2016 thành phố Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/6241/Trien-khai-tham-dinh,-xac-dinh-Chi-so-cai-cach-hanh-chinh-nam-2016-thanh-pho-Ha-Noi.html Triển khai thẩm định, xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2016 thành phố Hà Nội Đảm bảo An ninh trật tự, phối hợp phục vụ và tham dự kỳ họp thứ 3 HĐND Thành phố khóa XV http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/6240/Dam-bao-An-ninh-trat-tu,-phoi-hop-phuc-vu-va-tham-du-ky-hop-thu-3-HDND-Thanh-pho-khoa-XV.html Đảm bảo An ninh trật tự, phối hợp phục vụ và tham dự kỳ họp thứ 3 HĐND Thành phố khóa XV Hà Nội đẩy nhanh tiến độ đầu tư, phát triển chợ trên địa bàn http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/6239/Ha-Noi-day-nhanh-tien-do-dau-tu,-phat-trien-cho-tren-dia-ban.html Hà Nội đẩy nhanh tiến độ đầu tư, phát triển chợ trên địa bàn Các loại chứng thư số được sử dụng để ký số trong hoạt động tài chính http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/6238/Cac-loai-chung-thu-so-duoc-su-dung-de-ky-so-trong-hoat-dong-tai-chinh.html Các loại chứng thư số được sử dụng để ký số trong hoạt động tài chính Bộ Tài chính đề nghị địa phương bình ổn giá dịp Tết Đinh Dậu 2017 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/6237/Bo-Tai-chinh-de-nghi-dia-phuong-binh-on-gia-dip-Tet-Dinh-Dau-2017.html Bộ Tài chính đề nghị địa phương bình ổn giá dịp Tết Đinh Dậu 2017 Thông tư số 150/2016/TT-BTC ngày 14/10/2016 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức tín dụng; giấy phép thành lập chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nư http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/6234/Thong-tu-so-1502016TT-BTC-ngay-14102016-cua-Bo-Tai-chinh-Quy-dinh-muc-thu,-che-do-thu,-nop-le-phi-cap-giay-phep-thanh-lap-va-hoat-dong-cua-to-chuc-tin-dung;-giay-phep-thanh-lap-chi-nhanh-ngan-hang-nuoc-ngoai,-van-phong-dai-dien-cua-to-chuc-tin-dung-nu.html Thông tư số 150/2016/TT-BTC ngày 14/10/2016 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức tín dụng; giấy phép thành lập chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nư Thực hiện công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước thuộc UBND Thành phố http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/6232/Thuc-hien-cong-bo-thong-tin-cua-doanh-nghiep-nha-nuoc-thuoc-UBND-Thanh-pho.html Thực hiện công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước thuộc UBND Thành phố LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP VỀ ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/6231/LAY-Y-KIEN-DONG-GOP-VE-DE-NGHI-XAY-DUNG-NGHI-QUYET-HOI-DONG-NHAN-DAN-THANH-PHO-HA-NOI.html LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP VỀ ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Chỉ đạo công tác bình ổn thị trường, thúc đẩy sản xuất kinh doanh những tháng cuối năm phục vụ Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/6230/Chi-dao-cong-tac-binh-on-thi-truong,-thuc-day-san-xuat-kinh-doanh-nhung-thang-cuoi-nam-phuc-vu-Tet-Duong-lich-va-Tet-Nguyen-dan-Dinh-Dau-nam-2017.html Chỉ đạo công tác bình ổn thị trường, thúc đẩy sản xuất kinh doanh những tháng cuối năm phục vụ Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017 Thông tư 158/2016/TT-BTC ngày 25/10/2016 Quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác Phần mềm Tổng hợp số liệu kiểm kê tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/6229/Thong-tu-1582016TT-BTC-ngay-25102016-Quy-dinh-viec-quan-ly,-su-dung-va-khai-thac-Phan-mem-Tong-hop-so-lieu-kiem-ke-tai-san-ket-cau-ha-tang-giao-thong-duong-bo.html Thông tư 158/2016/TT-BTC ngày 25/10/2016 Quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác Phần mềm Tổng hợp số liệu kiểm kê tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ Thông tư 160/2016/TT-BTC ngày 25/10/2016 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/6228/Thong-tu-1602016TT-BTC-ngay-25102016-Quy-dinh-muc-thu,-che-do-thu,-nop,-quan-ly-va-su-dung-phi-tham-quan-Bao-tang-Dan-toc-hoc-Viet-Nam.html Thông tư 160/2016/TT-BTC ngày 25/10/2016 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam Thông tư 159/2016/TT-BTC ngày 25/10/2016 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/6227/Thong-tu-1592016TT-BTC-ngay-25102016-Quy-dinh-muc-thu,-che-do-thu,-nop,-quan-ly-va-su-dung-phi-tham-quan-Lang-Van-hoa---Du-lich-cac-dan-toc-Viet-Nam.html Thông tư 159/2016/TT-BTC ngày 25/10/2016 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam Thông tư 165/2016/TT-BTC ngày 25/10/2016 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/6226/Thong-tu-1652016TT-BTC-ngay-25102016-Quy-dinh-muc-thu,-che-do-thu,-nop-le-phi-cap-Giay-phep-thanh-lap-Van-phong-dai-dien-cua-doanh-nghiep-quang-cao-nuoc-ngoai-tai-Viet-Nam.html Thông tư 165/2016/TT-BTC ngày 25/10/2016 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam Thông tư 157/2016/TT-BTC ngày 24/10/2016 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chứng nhận lãnh sự và hợp pháp hóa lãnh sự http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/6225/Thong-tu-1572016TT-BTC-ngay-24102016-Quy-dinh-muc-thu,-che-do-thu,-nop,-quan-ly-va-su-dung-phi-chung-nhan-lanh-su-va-hop-phap-hoa-lanh-su.html Thông tư 157/2016/TT-BTC ngày 24/10/2016 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chứng nhận lãnh sự và hợp pháp hóa lãnh sự Thông tư 164/2016/TT-BTC ngày 25/10/2016 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xác minh giấy tờ. tài liệu để công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp cho người Việt Nam http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/6223/Thong-tu-1642016TT-BTC-ngay-25102016-Quy-dinh-muc-thu,-che-do-thu,-nop,-quan-ly-va-su-dung-phi-xac-minh-giay-to.-tai-lieu-de-cong-nhan-van-bang-do-co-so-giao-duc-nuoc-ngoai-cap-cho-nguoi-Viet-Nam.html Thông tư 164/2016/TT-BTC ngày 25/10/2016 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xác minh giấy tờ. tài liệu để công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp cho người Việt Nam Thông tư 177/2016/TT-BTC ngày 01/11/2016 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định và cấp giấy phép kinh doanh lũ hành quốc tế; phí thẩm định thẻ hướng dẫn viên du lịch; lệ phí cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên; lệ phí cấp phé http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/6222/Thong-tu-1772016TT-BTC-ngay-01112016-Quy-dinh-muc-thu,-che-do-thu,-nop,-quan-ly-va-su-dung-phi-tham-dinh-va-cap-giay-phep-kinh-doanh-lu-hanh-quoc-te;-phi-tham-dinh-the-huong-dan-vien-du-lich;-le-phi-cap-giay-chung-nhan-thuyet-minh-vien;-le-phi-cap-phe.html Thông tư 177/2016/TT-BTC ngày 01/11/2016 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định và cấp giấy phép kinh doanh lũ hành quốc tế; phí thẩm định thẻ hướng dẫn viên du lịch; lệ phí cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên; lệ phí cấp phé Thông tư 163/2016/TT-BTC ngày 25/10/2016 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan Bảo tàng Lịch sử Quốc gia http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/6221/Thong-tu-1632016TT-BTC-ngay-25102016-Quy-dinh-muc-thu,-che-do-thu,-nop,-quan-ly-va-su-dung-phi-tham-quan-Bao-tang-Lich-su-Quoc-gia.html Thông tư 163/2016/TT-BTC ngày 25/10/2016 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Hướng dẫn số 7269/STC-HCSN ngày 10/11/2016 về việc bàn giao, tiếp nhận tài chính, tài sản và trụ sở làm việc của các đơn vị được tổ chức lại theo Quyết định của UBND Thành phố http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/6220/Huong-dan-so-7269STC-HCSN-ngay-10112016-ve-viec-ban-giao,-tiep-nhan-tai-chinh,-tai-san-va-tru-so-lam-viec-cua-cac-don-vi-duoc-to-chuc-lai-theo-Quyet-dinh-cua-UBND-Thanh-pho.html Hướng dẫn số 7269/STC-HCSN ngày 10/11/2016 về việc bàn giao, tiếp nhận tài chính, tài sản và trụ sở làm việc của các đơn vị được tổ chức lại theo Quyết định của UBND Thành phố Phê duyệt mức độ hỗ trợ tự lo tái định cư bằng tiền đối với trường hợp được bố trí nhà tái định cư http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/6218/Phe-duyet-muc-do-ho-tro-tu-lo-tai-dinh-cu-bang-tien-doi-voi-truong-hop-duoc-bo-tri-nha-tai-dinh-cu.html Phê duyệt mức độ hỗ trợ tự lo tái định cư bằng tiền đối với trường hợp được bố trí nhà tái định cư Kiện toàn Ban Chủ nhiệm Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả thành phố Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/6217/Kien-toan-Ban-Chu-nhiem-Chuong-trinh-su-dung-nang-luong-tiet-kiem-va-hieu-qua-thanh-pho-Ha-Noi.html Kiện toàn Ban Chủ nhiệm Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả thành phố Hà Nội Dự thảo Nghị quyết HĐND quy định về nội dung chi và mức chi các cuộc Điều tra thông kê do ngân sách thành phố Hà Nội bảo đảm để lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/6214/Du-thao-Nghi-quyet-HDND-quy-dinh-ve-noi-dung-chi-va-muc-chi-cac-cuoc-Dieu-tra-thong-ke-do-ngan-sach-thanh-pho-Ha-Noi-bao-dam-de-lay-y-kien-cac-co-quan,-to-chuc,-ca-nhan.html Dự thảo Nghị quyết HĐND quy định về nội dung chi và mức chi các cuộc Điều tra thông kê do ngân sách thành phố Hà Nội bảo đảm để lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân Dự thảo Nghị quyết HĐND Thành phố Hà Nội về ban hành nội dung chi và mức chi ngân sách Thành phố hỗ trợ để thực hiện Chương trình Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch của thành phố Hà Nội để lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân. http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/6213/Du-thao-Nghi-quyet-HDND-Thanh-pho-Ha-Noi-ve-ban-hanh-noi-dung-chi-va-muc-chi--ngan-sach-Thanh-pho-ho-tro-de-thuc-hien-Chuong-trinh-Xuc-tien-Dau-tu,-Thuong-mai,-Du-lich--cua-thanh-pho-Ha-Noi-de-lay-y-kien-cac-co-quan,-to-chuc,-ca-nhan..html Dự thảo Nghị quyết HĐND Thành phố Hà Nội về ban hành nội dung chi và mức chi ngân sách Thành phố hỗ trợ để thực hiện Chương trình Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch của thành phố Hà Nội để lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân. Triển khai Luật Phí và Lệ phí đối với các dịch vụ chuyển từ phí sang cơ chế giá thị trường mà Nhà nước không định giá http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/6212/Trien-khai-Luat-Phi-va-Le-phi-doi-voi-cac-dich-vu-chuyen-tu-phi-sang-co-che-gia-thi-truong-ma-Nha-nuoc-khong-dinh-gia.html Triển khai Luật Phí và Lệ phí đối với các dịch vụ chuyển từ phí sang cơ chế giá thị trường mà Nhà nước không định giá Sở Tài chính Hà Nội tiếp tục duy trì vị trí thứ nhất về chỉ số ICT index Finance 2016 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/6209/So-Tai-chinh-Ha-Noi-tiep-tuc-duy-tri-vi-tri-thu-nhat-ve-chi-so-ICT-index-Finance-2016.html Sở Tài chính Hà Nội tiếp tục duy trì vị trí thứ nhất về chỉ số ICT index Finance 2016 Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/6206/Thong-tu-so-1332016TT-BTC-ngay-2682016-cua-Bo-Tai-chinh-ve-Huong-dan-Che-do-ke-toan-doanh-nghiep-nho-va-vua.html Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa Công văn số 6914/STC-TCDN ngày 27/10/2016 của Sở Tài chính Hà Nội về việc triển khai thực hiện Thông tư số 115/2016/TT-BTC ngày 30/06/2016 của Bộ Tài chính http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/6203/Cong-van-so-6914STC-TCDN-ngay-27102016-cua-So-Tai-chinh-Ha-Noi-ve-viec-trien-khai-thuc-hien-Thong-tu-so-1152016TT-BTC-ngay-30062016-cua-Bo-Tai-chinh.html Công văn số 6914/STC-TCDN ngày 27/10/2016 của Sở Tài chính Hà Nội về việc triển khai thực hiện Thông tư số 115/2016/TT-BTC ngày 30/06/2016 của Bộ Tài chính Hà Nội: Huyện Hoài Đức thu ngân sách đạt hơn 563 tỷ đồng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/6202/Ha-Noi--Huyen-Hoai-Duc-thu-ngan-sach-dat-hon-563-ty-dong.html Hà Nội: Huyện Hoài Đức thu ngân sách đạt hơn 563 tỷ đồng Chỉ đạo đẩy mạnh hoạt động khuyến công trên địa bàn Thành phố http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/6199/Chi-dao-day-manh-hoat-dong-khuyen-cong-tren-dia-ban-Thanh-pho.html Chỉ đạo đẩy mạnh hoạt động khuyến công trên địa bàn Thành phố Công văn số 6751/STC-QLCS ngày 24/10/2016 của Sở Tài chính về việc Báo cáo tình hình quản lý sử dụng tài sản nhà nước năm 2016 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/6198/Cong-van-so-6751STC-QLCS-ngay-24102016-cua-So-Tai-chinh-ve-viec-Bao-cao-tinh-hinh-quan-ly-su-dung-tai-san-nha-nuoc-nam-2016.html Công văn số 6751/STC-QLCS ngày 24/10/2016 của Sở Tài chính về việc Báo cáo tình hình quản lý sử dụng tài sản nhà nước năm 2016 Triển khai thực hiện Luật thống kê 2015 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/6194/Trien-khai-thuc-hien-Luat-thong-ke-2015.html Triển khai thực hiện Luật thống kê 2015 Thành lập Hội đồng thẩm định, xét công nhận danh hiệu "Làng nghề truyền thống Hà Nội" năm 2016 và Tổ giúp việc Hội đồng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/6193/Thanh-lap-Hoi-dong-tham-dinh,-xet-cong-nhan-danh-hieu-Lang-nghe-truyen-thong-Ha-Noi-nam-2016-va-To-giup-viec-Hoi-dong.html Thành lập Hội đồng thẩm định, xét công nhận danh hiệu "Làng nghề truyền thống Hà Nội" năm 2016 và Tổ giúp việc Hội đồng Thông báo tạm dừng truy cập vào hệ thống TABMIS http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/6189/Thong-bao-tam-dung-truy-cap-vao-he-thong-TABMIS.html Thông báo tạm dừng truy cập vào hệ thống TABMIS Bổ sung cơ chế tài chính - ngân sách đặc thù cho Thủ đô http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/6187/Bo-sung-co-che-tai-chinh---ngan-sach-dac-thu-cho-Thu-do.html Bổ sung cơ chế tài chính - ngân sách đặc thù cho Thủ đô Đơn vị sự nghiệp kinh tế sẽ ‘rộng cửa‘ để thực hiện tự chủ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/6186/Don-vi-su-nghiep-kinh-te-se-‘rong-cua‘-de-thuc-hien-tu-chu.html Đơn vị sự nghiệp kinh tế sẽ ‘rộng cửa‘ để thực hiện tự chủ Phát triển Công nghiệp Công nghệ thông tin thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/6185/Phat-trien-Cong-nghiep-Cong-nghe-thong-tin-thanh-pho-Ha-Noi-giai-doan-2016-2020.html Phát triển Công nghiệp Công nghệ thông tin thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020 Hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở cho người có công với cách mạng thành phố Hà Nội theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947-27-7-2017) http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/6183/Ho-tro-xay-dung-va-sua-chua-nha-o-cho-nguoi-co-cong-voi-cach-mang-thanh-pho-Ha-Noi-theo-Quyet-dinh-so-222013QD-TTg-ngay-2642013-cua-Thu-tuong-Chinh-phu-huong-toi-ky-niem-70-nam-ngay-Thuong-binh---Liet-sy-(2771947-27-7-2017).html Hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở cho người có công với cách mạng thành phố Hà Nội theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947-27-7-2017) Kế hoạch số 188/KH-UBND của UBND TP về "Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2016-2020" http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/6181/Ke-hoach-so-188KH-UBND-cua-UBND-TP-ve-Phat-trien-nong-nghiep,-xay-dung-nong-thon-moi,-nang-cao-doi-song-nong-dan-giai-doan-2016-2020.html Kế hoạch số 188/KH-UBND của UBND TP về "Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2016-2020" Công văn tham gia góp ý Dự thảo phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách thành phố Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/6174/Cong-van-tham-gia-gop-y-Du-thao-phan-cap-nguon-thu,-nhiem-vu-chi,-ty-le-phan-tram-phan-chia-nguon-thu-giua-cac-cap-ngan-sach-thanh-pho-Ha-Noi.html Công văn tham gia góp ý Dự thảo phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách thành phố Hà Nội Kiện toàn Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể thành phố Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/6173/Kien-toan-Ban-Chi-dao-phat-trien-kinh-te-tap-the-thanh-pho-Ha-Noi.html Kiện toàn Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể thành phố Hà Nội Triển khai thực hiện Thông tư số 07/2016/TT-BKHĐT ngày 29/6/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về kế hoạch triển khai lộ trình đấu thầu qua mạng của các đơn vị trên địa bàn Thành phố http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/6170/Trien-khai-thuc-hien-Thong-tu-so-072016TT-BKHDT-ngay-2962016-cua-Bo-Ke-hoach-va-Dau-tu-ve-ke-hoach-trien-khai-lo-trinh-dau-thau-qua-mang-cua-cac-don-vi-tren-dia-ban-Thanh-pho.html Triển khai thực hiện Thông tư số 07/2016/TT-BKHĐT ngày 29/6/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về kế hoạch triển khai lộ trình đấu thầu qua mạng của các đơn vị trên địa bàn Thành phố Mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung (trừ thuốc) của thành phố Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/6167/Mua-sam-tai-san-nha-nuoc-theo-phuong-thuc-tap-trung-(tru-thuoc)-cua-thanh-pho-Ha-Noi.html Mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung (trừ thuốc) của thành phố Hà Nội Ban hành Quy định phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực hạ tầng, kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/6158/Ban-hanh-Quy-dinh-phan-cap-quan-ly-nha-nuoc-mot-so-linh-vuc-ha-tang,-kinh-te---xa-hoi-tren-dia-ban-thanh-pho-Ha-Noi.html Ban hành Quy định phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực hạ tầng, kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội Thành lập Bộ phận thường trực triển khai thực hiện Luật Phí và lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/6156/Thanh-lap-Bo-phan-thuong-truc-trien-khai-thuc-hien-Luat-Phi-va-le-phi-tren-dia-ban-thanh-pho-Ha-Noi.html Thành lập Bộ phận thường trực triển khai thực hiện Luật Phí và lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội Công văn số 5904/STC-GTĐT ngày 20/9/2016 về việc sửa đổi, bổ sung quy định về lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư và bố trí kế hoạch vốn dự án cải tạo, sủa chữa sử dụng nguồn vốn ngân sách sự nghiệp của ngân sách thành phố Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/6150/Cong-van-so-5904STC-GTDT-ngay-2092016-ve-viec-sua-doi,-bo-sung-quy-dinh-ve-lap,-tham-dinh,-phe-duyet-chu-truong-dau-tu-va-bo-tri-ke-hoach-von-du-an-cai-tao,-sua-chua-su-dung-nguon-von-ngan-sach-su-nghiep-cua-ngan-sach-thanh-pho-Ha-Noi.html Công văn số 5904/STC-GTĐT ngày 20/9/2016 về việc sửa đổi, bổ sung quy định về lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư và bố trí kế hoạch vốn dự án cải tạo, sủa chữa sử dụng nguồn vốn ngân sách sự nghiệp của ngân sách thành phố Hà Nội Công văn số 5872/STC-GTĐT ngày 19/9/2016 về việc tổng kết đánh giá quá trình thực hiện Quyết định Số 77/2014/QĐ-UBND về quy chế lựa chọn nhà thầu sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/6147/Cong-van-so-5872STC-GTDT-ngay-1992016-ve-viec-tong-ket-danh-gia-qua-trinh-thuc-hien-Quyet-dinh-So-772014QD-UBND-ve-quy-che-lua-chon-nha-thau-san-xuat-va-cung-ung-san-pham,-dich-vu-cong-ich.html Công văn số 5872/STC-GTĐT ngày 19/9/2016 về việc tổng kết đánh giá quá trình thực hiện Quyết định Số 77/2014/QĐ-UBND về quy chế lựa chọn nhà thầu sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích Sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước thuộc UBND thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/6144/Sap-xep,-co-phan-hoa-doanh-nghiep-nha-nuoc-thuoc-UBND-thanh-pho-Ha-Noi-giai-doan-2016-2020.html Sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước thuộc UBND thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020 Thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc UBND thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/6143/Thoai-von-nha-nuoc-tai-cac-doanh-nghiep-co-von-nha-nuoc-thuoc-UBND-thanh-pho-Ha-Noi-giai-doan-2016-2020.html Thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc UBND thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020 Thành lập Tổ công tác xây dựng Đề án phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2017-2020 và Đề án định mức phân bổ chi ngân sách giai đoạn năm 2017 của thành phố Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/6135/Thanh-lap-To-cong-tac-xay-dung-De-an-phan-cap-nguon-thu,-nhiem-vu-chi-giua-cac-cap-ngan-sach-giai-doan-2017-2020-va-De-an-dinh-muc-phan-bo-chi-ngan-sach-giai-doan-nam-2017-cua-thanh-pho-Ha-Noi.html Thành lập Tổ công tác xây dựng Đề án phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2017-2020 và Đề án định mức phân bổ chi ngân sách giai đoạn năm 2017 của thành phố Hà Nội Cải cách hành chính nhà nước của thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/6129/Cai-cach-hanh-chinh-nha-nuoc-cua-thanh-pho-Ha-Noi-giai-doan-2016-2020.html Cải cách hành chính nhà nước của thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020 Triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển Kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 của thành phố Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/6123/Trien-khai-thuc-hien-Ke-hoach-phat-trien-Kinh-te---xa-hoi-5-nam-2016-2020-cua-thanh-pho-Ha-Noi.html Triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển Kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 của thành phố Hà Nội Công văn số 5435/STC-TTMSTSC về việc đôn đốc bổ sung thông tin đăng ký mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/6114/Cong-van-so-5435STC-TTMSTSC-ve-viec-don-doc-bo-sung-thong-tin-dang-ky-mua-sam-tai-san-nha-nuoc-theo--phuong-thuc-tap-trung.html Công văn số 5435/STC-TTMSTSC về việc đôn đốc bổ sung thông tin đăng ký mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung Sửa đổi, bổ sung Điều 1 của Quyết định số 3425/QĐ-UBND ngày 27/6/2016 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành danh mục tài sản mua sắm theo phương thức tập trung của thành phố Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/6105/Sua-doi,-bo-sung-Dieu-1-cua-Quyet-dinh-so-3425QD-UBND-ngay-2762016-cua-UBND-thanh-pho-Ha-Noi-ve-viec-ban-hanh-danh-muc-tai-san-mua-sam-theo-phuong-thuc-tap-trung-cua-thanh-pho-Ha-Noi.html Sửa đổi, bổ sung Điều 1 của Quyết định số 3425/QĐ-UBND ngày 27/6/2016 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành danh mục tài sản mua sắm theo phương thức tập trung của thành phố Hà Nội Phê duyệt bổ sung Quy hoạch mạng lưới bán buôn, bán lẻ trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/6102/Phe-duyet-bo-sung-Quy-hoach-mang-luoi-ban-buon,-ban-le-tren-dia-ban-thanh-pho-Ha-Noi-den-nam-2020,-dinh-huong-den-nam-2030.html Phê duyệt bổ sung Quy hoạch mạng lưới bán buôn, bán lẻ trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 Kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm Tết Trung thu trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2016. http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/6083/Ke-hoach-dam-bao-an-toan-thuc-pham-Tet-Trung-thu-tren-dia-ban-thanh-pho-Ha-Noi-nam-2016..html Kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm Tết Trung thu trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2016. Ban hành đơn giá trần xử lý ô nhiễm và duy trì chất lượng nước hồ trên địa bàn thành phố Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/6076/Ban-hanh-don-gia-tran-xu-ly-o-nhiem-va-duy-tri-chat-luong-nuoc-ho-tren-dia-ban-thanh-pho-Ha-Noi.html Ban hành đơn giá trần xử lý ô nhiễm và duy trì chất lượng nước hồ trên địa bàn thành phố Hà Nội Triển khai các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 năm 2016 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/6072/Trien-khai-cac-dich-vu-cong-truc-tuyen-muc-do-3,-4-nam-2016.html Triển khai các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 năm 2016 Hội nghị tập huấn chế độ quản lý tài chính đầu tư. http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/6069/Hoi-nghi-tap-huan-che-do-quan-ly-tai-chinh-dau-tu..html Hội nghị tập huấn chế độ quản lý tài chính đầu tư. Tăng cường quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn thành phố Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/6068/Tang-cuong-quan-ly-hoat-dong-ban-hang-da-cap-tren-dia-ban-thanh-pho-Ha-Noi.html Tăng cường quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn thành phố Hà Nội Công văn số 4660/STC-QLCS về việc hướng dẫn thanh lý tài sản công http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/6060/Cong-van-so-4660STC-QLCS-ve-viec-huong-dan-thanh-ly-tai-san-cong.html Công văn số 4660/STC-QLCS về việc hướng dẫn thanh lý tài sản công Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND ngày 01/8/2016 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính thành phố Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/6049/Quyet-dinh-so-252016QD-UBND-ngay-0182016-ve-viec-quy-dinh-chuc-nang,-nhiem-vu,-quyen-han-va-co-cau-to-chuc-cua-So-Tai-chinh-thanh-pho-Ha-Noi.html Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND ngày 01/8/2016 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính thành phố Hà Nội Thông tư liên tịch số 80/2016/TTLT-BTC-BTTTT hướng dẫn thực hiện cơ chế một cửa quốc gia trong lĩnh vực thông tin và truyền thông http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/6044/Thong-tu-lien-tich-so-802016TTLT-BTC-BTTTT-huong-dan-thuc-hien-co-che-mot-cua-quoc-gia-trong-linh-vuc-thong-tin-va-truyen-thong.html Thông tư liên tịch số 80/2016/TTLT-BTC-BTTTT hướng dẫn thực hiện cơ chế một cửa quốc gia trong lĩnh vực thông tin và truyền thông Thông báo số 4458/STC-NSQH thực hiện đóng mã số dự án đầu tư XDCB hoàn thành http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/6043/Thong-bao-so-4458STC-NSQH-thuc-hien-dong-ma-so-du-an-dau-tu-XDCB-hoan-thanh.html Thông báo số 4458/STC-NSQH thực hiện đóng mã số dự án đầu tư XDCB hoàn thành Công văn số 4543/STC-QLNS hướng dẫn xác định nhu cầu nguồn và phương thức chi thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị định sô 47,55/2016/NĐ-CP http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/6042/Cong-van-so-4543STC-QLNS-huong-dan-xac-dinh-nhu-cau-nguon-va-phuong-thuc-chi-thuc-hien-cai-cach-tien-luong-theo-Nghi-dinh-so-47,552016ND-CP.html Công văn số 4543/STC-QLNS hướng dẫn xác định nhu cầu nguồn và phương thức chi thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị định sô 47,55/2016/NĐ-CP Tập huấn khai thác CSDL dân cư để phục vụ công tác hỗ trợ, khuyến khích hỏa táng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/6036/Tap-huan-khai-thac-CSDL-dan-cu-de-phuc-vu-cong-tac-ho-tro,-khuyen-khich-hoa-tang.html Tập huấn khai thác CSDL dân cư để phục vụ công tác hỗ trợ, khuyến khích hỏa táng Công văn số 174/QLG-NLTS cung cấp bảng giá bán buôn tối đa. giá kê khai, giá bán lẻ khuyến nghị http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/6034/Cong-van-so-174QLG-NLTS-cung-cap-bang-gia-ban-buon-toi-da.-gia-ke--khai,-gia-ban-le-khuyen-nghi.html Công văn số 174/QLG-NLTS cung cấp bảng giá bán buôn tối đa. giá kê khai, giá bán lẻ khuyến nghị Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Tài chính http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/6025/Le-cong-bo-Quyet-dinh-bo-nhiem-Pho-Giam-doc-So-Tai-chinh.html Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Tài chính Công văn số 4446/STC-TTR ngày 27/7/2016 về việc báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị Quyết TW3 khóa X http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/6024/Cong-van-so-4446STC-TTR-ngay-2772016-ve-viec-bao-cao-tong-ket-10-nam-thuc-hien-Nghi-Quyet-TW3-khoa-X.html Công văn số 4446/STC-TTR ngày 27/7/2016 về việc báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị Quyết TW3 khóa X Thông báo số4176/STC-NSQH thực hiện đóng mã số dự án đầu tư XDCB hoàn thành http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/6019/Thong-bao-so4176STC-NSQH-thuc-hien-dong-ma-so-du-an-dau-tu-XDCB-hoan-thanh.html Thông báo số4176/STC-NSQH thực hiện đóng mã số dự án đầu tư XDCB hoàn thành Công văn số 4322/STC-TTr về Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết TW3 khóa X http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/6008/Cong-van-so-4322STC-TTr-ve-Bao-cao-tong-ket-10-nam-thuc-hien-Nghi-quyet-TW3-khoa-X.html Công văn số 4322/STC-TTr về Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết TW3 khóa X Công văn số 4243/STC-THTK về hướng dẫn đăng ký, quản lý và sử dụng mã số ĐVQHNS http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/6003/Cong-van-so-4243STC-THTK-ve-huong-dan-dang-ky,-quan-ly-va-su-dung-ma-so-DVQHNS.html Công văn số 4243/STC-THTK về hướng dẫn đăng ký, quản lý và sử dụng mã số ĐVQHNS Tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2016 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/5998/Tang-cuong-chi-dao-dieu-hanh-thuc-hien-nhiem-vu-tai-chinh---ngan-sach-nha-nuoc-nam-2016.html Tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2016 Hướng dẫn 4028/HD-STC ngày 08/7/2016 về việc xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/5992/Huong-dan-4028HD-STC-ngay-0872016-ve-viec-xay-dung-du-toan-ngan-sach-nha-nuoc-nam-2017.html Hướng dẫn 4028/HD-STC ngày 08/7/2016 về việc xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 Thông báo số 4083/STC-NSQH thực hiện đóng mã số dự án đầu tư XDCB hoàn thành http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/5991/Thong-bao-so-4083STC-NSQH-thuc-hien-dong-ma-so-du-an-dau-tu-XDCB-hoan-thanh.html Thông báo số 4083/STC-NSQH thực hiện đóng mã số dự án đầu tư XDCB hoàn thành Quyết định số 21/2016/QĐ-UBND ngày 28/6/2016 Quy chế làm việc của UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2016 - 2021 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/5990/Quyet-dinh-so-212016QD-UBND-ngay-2862016-Quy-che-lam-viec-cua-UBND-TP-Ha-Noi-nhiem-ky-2016---2021.html Quyết định số 21/2016/QĐ-UBND ngày 28/6/2016 Quy chế làm việc của UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2016 - 2021 Quyết liệt các giải pháp chống thất thu thuế http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/5989/Quyet-liet-cac-giai-phap-chong-that-thu-thue.html Quyết liệt các giải pháp chống thất thu thuế Hội nghị giao ban kết quả công tác tài chính- ngân sách 6 tháng đầu năm 2016 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/5983/Hoi-nghi-giao-ban-ket-qua-cong-tac-tai-chinh--ngan-sach-6-thang--dau-nam-2016.html Hội nghị giao ban kết quả công tác tài chính- ngân sách 6 tháng đầu năm 2016 Hội nghị độ triển khai thực hiện Kế hoạch số 97/KH-UBND về việc thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP. http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/5979/Hoi-nghi-do-trien-khai-thuc-hien-Ke-hoach-so-97KH-UBND-ve-viec-thuc-hien-Nghi-dinh-so-162015ND-CP..html Hội nghị độ triển khai thực hiện Kế hoạch số 97/KH-UBND về việc thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP. Công văn số 3805/STC-TTMSC ngày 29/6/2016 triển khai mua sắm tài sản theo phương thức tập trung 6 tháng cuối năm 2016 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/5974/Cong-van-so-3805STC-TTMSC-ngay-2962016-trien-khai-mua-sam-tai-san-theo-phuong-thuc-tap-trung-6-thang-cuoi-nam-2016.html Công văn số 3805/STC-TTMSC ngày 29/6/2016 triển khai mua sắm tài sản theo phương thức tập trung 6 tháng cuối năm 2016 Đầu tư xây dựng mới trụ sở cấp huyện giai đoạn 2016-2020 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/5968/Dau-tu-xay-dung-moi-tru-so-cap-huyen-giai-doan-2016-2020.html Đầu tư xây dựng mới trụ sở cấp huyện giai đoạn 2016-2020 Về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Tài chính thành phố Hà Nội. http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/5953/Ve-viec-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-duoc-chuan-hoa-thuoc-linh-vuc-quan-ly-nha-nuoc-cua-So-Tai-chinh-thanh-pho-Ha-Noi..html Về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Tài chính thành phố Hà Nội. Thực hiện Lộ trình sản xuất, kinh doanh xăng E5 trên địa bàn thành phố Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/5951/Thuc-hien-Lo-trinh-san-xuat,-kinh-doanh-xang-E5-tren-dia-ban-thanh-pho-Ha-Noi.html Thực hiện Lộ trình sản xuất, kinh doanh xăng E5 trên địa bàn thành phố Hà Nội Thông báo số 3588/STC-NSQH thực hiện đóng mã số dự án đầu tư XDCB hoàn thành http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/5946/Thong-bao-so-3588STC-NSQH-thuc-hien-dong-ma-so-du-an-dau-tu-XDCB-hoan-thanh.html Thông báo số 3588/STC-NSQH thực hiện đóng mã số dự án đầu tư XDCB hoàn thành Ngày hội Hiến máu tình nguyện năm 2016 của Công đoàn Sở Tài chính http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/5944/Ngay-hoi-Hien-mau-tinh-nguyen-nam-2016-cua-Cong-doan-So-Tai-chinh.html Ngày hội Hiến máu tình nguyện năm 2016 của Công đoàn Sở Tài chính Sửa đổi một số điều tại Quyết định số 3667/QĐ-UBND ngày 07/7/2014 của UBND Thành phố về tỷ lệ phần trăm (%) đơn giá thuê đất đối với các trường hợp thuê đất hàng năm không qua hình thức đấu giá, thuê đất có mặt nước, thuê đất để xây dựng công trình ngầm t http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/5939/Sua-doi-mot-so-dieu-tai-Quyet-dinh-so-3667QD-UBND-ngay-0772014-cua-UBND-Thanh-pho-ve-ty-le-phan-tram-(per)-don-gia-thue-dat-doi-voi-cac-truong-hop-thue-dat-hang-nam-khong-qua-hinh-thuc-dau-gia,-thue-dat-co-mat-nuoc,-thue-dat-de-xay-dung-cong-trinh-ngam-t.html Sửa đổi một số điều tại Quyết định số 3667/QĐ-UBND ngày 07/7/2014 của UBND Thành phố về tỷ lệ phần trăm (%) đơn giá thuê đất đối với các trường hợp thuê đất hàng năm không qua hình thức đấu giá, thuê đất có mặt nước, thuê đất để xây dựng công trình ngầm t Kết luận của tập thể lãnh đạo UBND Thành phố tại cuộc họp chỉ đạo đôn đốc thu nợ đọng tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn thành phố Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/5930/Ket-luan-cua-tap-the-lanh-dao-UBND-Thanh-pho-tai-cuoc-hop-chi-dao-don-doc-thu-no-dong-tien-su-dung-dat,-tien-thue-dat-tren-dia-ban-thanh-pho-Ha-Noi.html Kết luận của tập thể lãnh đạo UBND Thành phố tại cuộc họp chỉ đạo đôn đốc thu nợ đọng tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn thành phố Hà Nội Sở Tài chính Hà Nội ban hành quy trình Thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước. http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/5927/So-Tai-chinh-Ha-Noi-ban-hanh-quy-trinh-Tham-tra-quyet-toan-du-an-hoan-thanh-thuoc-nguon-von-nha-nuoc..html Sở Tài chính Hà Nội ban hành quy trình Thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước. Thông báo 3286/STC-NSQH về thực hiện đóng mã số dự án đầu tư XDCB hoàn thành http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/5924/Thong-bao-3286STC-NSQH-ve-thuc-hien-dong-ma-so-du-an-dau-tu-XDCB-hoan-thanh.html Thông báo 3286/STC-NSQH về thực hiện đóng mã số dự án đầu tư XDCB hoàn thành Thông báo số 186/TB-CĐ ngày 10/6/2016 về việc tham gia hiến máu tình nguyện năm 2016 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/5923/Thong-bao-so-186TB-CD-ngay-1062016-ve-viec-tham-gia-hien-mau-tinh-nguyen-nam-2016.html Thông báo số 186/TB-CĐ ngày 10/6/2016 về việc tham gia hiến máu tình nguyện năm 2016 Ông Nguyễn Doãn Toản được bầu làm Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/5921/Ong-Nguyen-Doan-Toan-duoc-bau-lam-Pho-Chu-tich-UBND-TP-Ha-Noi.html Ông Nguyễn Doãn Toản được bầu làm Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội 22 Ủy viên UBND TP Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/5920/22-Uy-vien-UBND-TP-Ha-Noi-khoa-XV,-nhiem-ky-2016---2021.html 22 Ủy viên UBND TP Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 Mua sắm tài sản công tập trung sẽ tiết kiệm chi tiêu công, nâng cao hiệu quả quản lý http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/5919/Mua-sam-tai-san-cong-tap-trung-se-tiet-kiem-chi-tieu-cong,-nang-cao-hieu-qua-quan-ly.html Mua sắm tài sản công tập trung sẽ tiết kiệm chi tiêu công, nâng cao hiệu quả quản lý Kế hoạch kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2008 tại các cơ quan hành chính nhà nước của thành phố Hà Nội năm 2016. http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/5914/Ke-hoach-kiem-tra-hoat-dong-xay-dung,-ap-dung,-duy-tri-va-cai-tien-He-thong-quan-ly-chat-luong-theo-Tieu-chuan-quoc-gia-TCVN-ISO-9001--2008-tai-cac-co-quan-hanh-chinh-nha-nuoc-cua-thanh-pho-Ha-Noi-nam-2016..html Kế hoạch kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2008 tại các cơ quan hành chính nhà nước của thành phố Hà Nội năm 2016. Kế hoạch 3238/KH-STC ngày 7/7/2016 về việc ứng dụng công nghệ thông tin 7 tháng còn lại năm 2016 của ngành Tài chính Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/5912/Ke-hoach-3238KH-STC-ngay-772016-ve-viec-ung-dung-cong-nghe-thong-tin-7-thang-con-lai-nam-2016-cua-nganh-Tai-chinh-Ha-Noi.html Kế hoạch 3238/KH-STC ngày 7/7/2016 về việc ứng dụng công nghệ thông tin 7 tháng còn lại năm 2016 của ngành Tài chính Hà Nội Hà Nội: Tăng cường cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/5908/Ha-Noi--Tang-cuong-cai-thien-moi-truong-kinh-doanh,-nang-cao-chi-so-nang-luc-canh-tranh.html Hà Nội: Tăng cường cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh Quyết định 3183/QĐ-STC ngày 3/6/2016 về việc phân công nhiệm vụ Ban Giám đốc Sở Tài chính http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/5900/Quyet-dinh-3183QD-STC-ngay-362016-ve-viec-phan-cong-nhiem-vu-Ban-Giam-doc-So-Tai-chinh.html Quyết định 3183/QĐ-STC ngày 3/6/2016 về việc phân công nhiệm vụ Ban Giám đốc Sở Tài chính Chiều 3/6, UBND TP Hà Nội đã tổ chức lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Chánh Văn phòng UBND TP đối với ông Phạm Quý Tiên, nguyên Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội. http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/5899/Chieu-36,-UBND-TP-Ha-Noi-da-to-chuc-le-cong-bo-Quyet-dinh-bo-nhiem-Chanh-Van-phong-UBND-TP-doi-voi-ong-Pham-Quy-Tien,-nguyen-Pho-Giam-doc-So-Tai-chinh-Ha-Noi..html Chiều 3/6, UBND TP Hà Nội đã tổ chức lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Chánh Văn phòng UBND TP đối với ông Phạm Quý Tiên, nguyên Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội. Thông báo số 3118/STC-NSQH thực hiện đóng mã số dự án đầu tư XDCB hoàn thành http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/5898/Thong-bao-so-3118STC-NSQH-thuc-hien-dong-ma-so-du-an-dau-tu-XDCB-hoan-thanh.html Thông báo số 3118/STC-NSQH thực hiện đóng mã số dự án đầu tư XDCB hoàn thành Công văn 2915/STC-TTMSC ngày 26/5/2016 báo cáo bổ sung số liệu mua sắm tài sản, dịch vụ các năm từ 2011-2014 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/5892/Cong-van-2915STC-TTMSC-ngay-2652016-bao-cao-bo-sung-so-lieu-mua-sam-tai-san,-dich-vu-cac-nam-tu-2011-2014.html Công văn 2915/STC-TTMSC ngày 26/5/2016 báo cáo bổ sung số liệu mua sắm tài sản, dịch vụ các năm từ 2011-2014 Thông báo số 2849/STC-TB thực hiện đóng mã số dự án đầu tư XDCB hoàn thành http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/5891/Thong-bao-so-2849STC-TB-thuc-hien-dong-ma-so-du-an-dau-tu-XDCB-hoan-thanh.html Thông báo số 2849/STC-TB thực hiện đóng mã số dự án đầu tư XDCB hoàn thành Nghị định 47/2016/NĐ -CP ngày 26/5/2016 Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và thực hiện lực lượng vũ trang http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/5890/Nghi-dinh-472016ND--CP-ngay-2652016-Quy-dinh-muc-luong-co-so-doi-voi-can-bo,-cong-chuc,-vien-chuc-va-thuc-hien-luc-luong-vu-trang.html Nghị định 47/2016/NĐ -CP ngày 26/5/2016 Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và thực hiện lực lượng vũ trang Quyết định 2906/QĐ-STC ngày 25/5/2016 về việc kiện toàn Hội đồng lương cơ quan Sở Tài chính Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/5886/Quyet-dinh-2906QD-STC-ngay-2552016-ve-viec-kien-toan-Hoi-dong-luong-co-quan-So-Tai-chinh-Ha-Noi.html Quyết định 2906/QĐ-STC ngày 25/5/2016 về việc kiện toàn Hội đồng lương cơ quan Sở Tài chính Hà Nội Phê duyệt Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Vận tải Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/5885/Phe-duyet-Dieu-le-To-chuc-va-hoat-dong-cua-Tong-cong-ty-Van-tai-Ha-Noi.html Phê duyệt Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Vận tải Hà Nội Hội nghị tập huấn triển khai dịch vụ công cấp mã số trực tuyến mức độ 4 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/5878/Hoi-nghi-tap-huan-trien-khai-dich-vu-cong-cap-ma-so-truc-tuyen-muc-do-4.html Hội nghị tập huấn triển khai dịch vụ công cấp mã số trực tuyến mức độ 4 Xây dựng, hoàn thiện Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại tại các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/5873/Xay-dung,-hoan-thien-Bo-phan-tiep-nhan-va-tra-ket-qua-hien-dai-tai-cac-co-quan,-don-vi-thuoc-Thanh-pho.html Xây dựng, hoàn thiện Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại tại các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố công văn số 2736/STC-QLCS và việc Nâng cấp hệ thống Tabmis http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/5871/cong-van-so-2736STC-QLCS-va-viec-Nang-cap-he-thong-Tabmis.html công văn số 2736/STC-QLCS và việc Nâng cấp hệ thống Tabmis Thông tư số 68/2016/TT-BTC về việc Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện đề án đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại cá doanh nghiệp đến năm 2020 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/5870/Thong-tu-so-682016TT-BTC-ve-viec-Huong-dan-quan-ly-va-su-dung-kinh-phi-thuc-hien-de-an-day-manh-cac-hoat-dong-hoc-tap-suot-doi-trong-cong-nhan-lao-dong-tai-ca-doanh-nghiep-den-nam-2020.html Thông tư số 68/2016/TT-BTC về việc Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện đề án đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại cá doanh nghiệp đến năm 2020 Triển khai thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông theo Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND của UBND Thành phố http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/5869/Trien-khai-thuc-hien-co-che-mot-cua,-co-che-mot-cua-lien-thong-theo-Quyet-dinh-so-072016QD-UBND-cua-UBND-Thanh-pho.html Triển khai thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông theo Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND của UBND Thành phố Thông báo số 2684/TH-THTK ngày 17/5/2016 thông báo về việc tập huấn triển khai Thông tư số 185/2015/TT-BTC và hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức 4 về đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/5863/Thong-bao-so-2684TH-THTK-ngay-1752016-thong-bao-ve-viec-tap-huan-trien-khai-Thong-tu-so-1852015TT-BTC-va-huong-dan-su-dung-dich-vu-cong-truc-tuyen-muc-4-ve-dang-ky-ma-so-don-vi-co-quan-he-voi-ngan-sach.html Thông báo số 2684/TH-THTK ngày 17/5/2016 thông báo về việc tập huấn triển khai Thông tư số 185/2015/TT-BTC và hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức 4 về đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách Thành lập Tổ Công tác giúp việc Ban Chỉ đạo về rà soát, xây dựng quy trình, định mức kinh tế kỹ thuật, đơn giá sản phẩm dịch vụ công ích trên địa bàn thành phố Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/5862/Thanh-lap-To-Cong-tac-giup-viec-Ban-Chi-dao-ve-ra-soat,-xay-dung-quy-trinh,-dinh-muc-kinh-te-ky-thuat,-don-gia-san-pham-dich-vu-cong-ich-tren-dia-ban-thanh-pho-Ha-Noi.html Thành lập Tổ Công tác giúp việc Ban Chỉ đạo về rà soát, xây dựng quy trình, định mức kinh tế kỹ thuật, đơn giá sản phẩm dịch vụ công ích trên địa bàn thành phố Hà Nội Thực hiện và thanh toán vốn đầu tư kế hoạch năm 2016 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/5853/Thuc-hien-va-thanh-toan-von-dau-tu-ke-hoach-nam-2016.html Thực hiện và thanh toán vốn đầu tư kế hoạch năm 2016 Hoàn thiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/5852/Hoan-thien-Ke-hoach-dau-tu-cong-trung-han-5-nam-2016-2020.html Hoàn thiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 Ban hành Quy định phân công trách nhiệm quản lý về An toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/5843/Ban-hanh-Quy-dinh-phan-cong-trach-nhiem-quan-ly-ve-An-toan-thuc-pham-tren-dia-ban-thanh-pho-Ha-Noi.html Ban hành Quy định phân công trách nhiệm quản lý về An toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Hà Nội Thành lập Đoàn liên ngành Thành phố rà soát việc thực hiện các quy hoạch ngành Thương mại trên địa bàn thành phố Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/5840/Thanh-lap-Doan-lien-nganh-Thanh-pho-ra-soat-viec-thuc-hien-cac-quy-hoach-nganh-Thuong-mai-tren-dia-ban-thanh-pho-Ha-Noi.html Thành lập Đoàn liên ngành Thành phố rà soát việc thực hiện các quy hoạch ngành Thương mại trên địa bàn thành phố Hà Nội Kiện toàn Ban chỉ đạo Chương trình phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/5828/Kien-toan-Ban-chi-dao-Chuong-trinh-phat-trien-san-pham-cong-nghiep-chu-luc-thanh-pho-Ha-Noi.html Kiện toàn Ban chỉ đạo Chương trình phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội Thông tư số 23/2016/TT-BTC ngày 16/02/2016 của Bộ Tài chính đã góp phần tăng cường khả năng tự chủ, nâng cao công suất và hiệu quả sử dụng tài sản nhà nước http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/5827/Thong-tu-so-232016TT-BTC-ngay-16022016-cua-Bo-Tai-chinh-da-gop-phan-tang-cuong-kha-nang-tu-chu,-nang-cao-cong-suat-va-hieu-qua-su-dung-tai-san-nha-nuoc.html Thông tư số 23/2016/TT-BTC ngày 16/02/2016 của Bộ Tài chính đã góp phần tăng cường khả năng tự chủ, nâng cao công suất và hiệu quả sử dụng tài sản nhà nước Nâng cấp hệ thống Tabmis http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/5822/Nang-cap-he-thong-Tabmis.html Nâng cấp hệ thống Tabmis Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Sở Tài chính Hà Nội năm 2016 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/5820/Chuong-trinh-thuc-hanh-tiet-kiem,-chong-lang-phi-cua-So-Tai-chinh-Ha-Noi-nam-2016.html Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Sở Tài chính Hà Nội năm 2016 Chỉ đạo đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế và nợ tiền sử dụng đất, tiền thuế đất trên địa bàn thành phố Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/5810/Chi-dao-don-doc-thu-hoi-no-dong-thue-va-no-tien-su-dung-dat,-tien-thue-dat-tren-dia-ban-thanh-pho-Ha-Noi.html Chỉ đạo đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế và nợ tiền sử dụng đất, tiền thuế đất trên địa bàn thành phố Hà Nội Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 của UBND Thành phố http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/5807/Sua-doi,-bo-sung-mot-so-dieu-cua-Quy-dinh-ban-hanh-kem-theo-Quyet-dinh-so-232014QD-UBND-ngay-2062014-cua-UBND-Thanh-pho.html Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 của UBND Thành phố Phê duyệt hệ số điều chỉnh, giá đất cụ thể làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện Dự án xây dựng và mở rộng Trường THPT Bắc Lương Sơn, xã Yên Bình, huyện Thạch Thất http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/5798/Phe-duyet-he-so-dieu-chinh,-gia-dat-cu-the-lam-can-cu-boi-thuong,-ho-tro-giai-phong-mat-bang-khi-Nha-nuoc-thu-hoi-dat-de-thuc-hien-Du-an-xay-dung-va-mo-rong-Truong-THPT-Bac-Luong-Son,-xa-Yen-Binh,-huyen-Thach-That.html Phê duyệt hệ số điều chỉnh, giá đất cụ thể làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện Dự án xây dựng và mở rộng Trường THPT Bắc Lương Sơn, xã Yên Bình, huyện Thạch Thất Báo cáo 2176/BC-STC kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị số 1973/CT-TTG ngày 7/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/5797/Bao-cao-2176BC-STC--ket-qua-5-nam-thuc-hien-Chi-thi-so-1973CT-TTG-ngay-7112011-cua-Thu-tuong-Chinh-phu-ve-tiep-tuc-day-manh-hoc-tap-va-lam-theo-tam-guong-dao-duc-Ho-Chi-Minh.html Báo cáo 2176/BC-STC kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị số 1973/CT-TTG ngày 7/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có mức sống trung bình tiếp cận đa chiều của thành phố Hà Nội giai đoạn 2016 - 2020. http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/5792/Quyet-dinh-so-122016QD-UBND-cua-UBND-Thanh-pho-Ha-Noi-ve-viec-ban-hanh-chuan-ho-ngheo,-ho-can-ngheo-va-ho-co-muc-song-trung-binh-tiep-can-da-chieu-cua-thanh-pho-Ha-Noi-giai-doan-2016---2020..html Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có mức sống trung bình tiếp cận đa chiều của thành phố Hà Nội giai đoạn 2016 - 2020. Công văn số 1967/STC-THTK ngày 19/4/2016 về việc rà soát, cập nhật các biểu mẫu phục vụ chế độ báo cáo, thống kê http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/5791/Cong-van-so-1967STC-THTK-ngay-1942016-ve-viec-ra-soat,-cap-nhat-cac-bieu-mau-phuc-vu-che-do-bao-cao,-thong-ke.html Công văn số 1967/STC-THTK ngày 19/4/2016 về việc rà soát, cập nhật các biểu mẫu phục vụ chế độ báo cáo, thống kê Quy định một số nội dung về quản lý tài chính đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư và chi phí lựa chọn nhà đầu tư http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/5790/Quy-dinh-mot-so-noi-dung-ve-quan-ly-tai-chinh-doi-voi-du-an-dau-tu-theo-hinh-thuc-doi-tac-cong-tu-va-chi-phi-lua-chon-nha-dau-tu.html Quy định một số nội dung về quản lý tài chính đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư và chi phí lựa chọn nhà đầu tư Công văn số 2099/STC-QLCS của Sở Tài chính ngày 15/4/2016 về việc tổng hợp số liệu mua sắm tài sản, dịch vụ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Thành phố http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/5785/Cong-van-so-2099STC-QLCS-cua-So-Tai-chinh-ngay-1542016-ve-viec-tong-hop-so-lieu-mua-sam-tai-san,-dich-vu-cua-cac-co-quan,-to-chuc,-don-vi-thuoc-pham-vi-quan-ly-cua-Thanh-pho.html Công văn số 2099/STC-QLCS của Sở Tài chính ngày 15/4/2016 về việc tổng hợp số liệu mua sắm tài sản, dịch vụ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Thành phố Phê duyệt hệ số điều chỉnh, giá đất cụ thể làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường số 1 (đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài) vào Trung tâm Khu đô thị mới Tây Hồ Tây http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/5778/Phe-duyet-he-so-dieu-chinh,-gia-dat-cu-the-lam-can-cu-boi-thuong,-ho-tro-va-tai-dinh-cu-khi-Nha-nuoc-thu-hoi-dat-de-thuc-hien-Du-an-dau-tu-xay-dung-tuyen-duong-so-1-(duong-Nguyen-Van-Huyen-keo-dai)-vao-Trung-tam-Khu-do-thi-moi-Tay-Ho-Tay.html Phê duyệt hệ số điều chỉnh, giá đất cụ thể làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường số 1 (đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài) vào Trung tâm Khu đô thị mới Tây Hồ Tây Hội nghị giao ban công tác tài chính- ngân sách quí I năm 2016 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/5773/Hoi-nghi-giao-ban-cong-tac-tai-chinh--ngan-sach-qui-I-nam-2016.html Hội nghị giao ban công tác tài chính- ngân sách quí I năm 2016 Tăng cường, đẩy mạnh công tác quyết toán dự án hoàn thành trên địa bàn Thành phố http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/5772/Tang-cuong,-day-manh-cong-tac-quyet-toan-du-an-hoan-thanh-tren-dia-ban-Thanh-pho.html Tăng cường, đẩy mạnh công tác quyết toán dự án hoàn thành trên địa bàn Thành phố Quyết định 1853/QĐ-STC ngày 6/04/2016 về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế (ISO) trong công tác quản lý hành chính của Sở Tài chính http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/5770/Quyet-dinh-1853QD-STC-ngay-6042016-ve-viec-kien-toan-Ban-Chi-dao-ap-dung-cac-tieu-chuan-quoc-te-(ISO)-trong-cong-tac-quan-ly-hanh-chinh-cua-So-Tai-chinh.html Quyết định 1853/QĐ-STC ngày 6/04/2016 về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế (ISO) trong công tác quản lý hành chính của Sở Tài chính Giấy mời số 232/GM-STC về việc tổ chức hội nghị giao ban với Phòng Tài chính- Kế hoạch các quận, huyện, thị xã nhằm đánh giá kết quả công tác tài chính ngân sách quý I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2016 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/5766/Giay-moi-so-232GM-STC-ve-viec-to-chuc-hoi-nghi-giao-ban-voi-Phong-Tai-chinh--Ke-hoach-cac-quan,-huyen,-thi-xa-nham-danh-gia-ket-qua-cong-tac-tai-chinh-ngan-sach-quy-I-va-trien-khai-nhiem-vu-trong-tam-quy-II-nam-2016.html Giấy mời số 232/GM-STC về việc tổ chức hội nghị giao ban với Phòng Tài chính- Kế hoạch các quận, huyện, thị xã nhằm đánh giá kết quả công tác tài chính ngân sách quý I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2016 Tăng cường quản lý xe máy điện trên địa bàn Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/5759/Tang-cuong-quan-ly-xe-may-dien-tren-dia-ban-Ha-Noi.html Tăng cường quản lý xe máy điện trên địa bàn Hà Nội Kế hoạch 1660/KH-BCĐ ngày 29/3/2016 về việc cải tiến và duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO của Sở Tài chính năm 2016 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/5758/Ke-hoach-1660KH-BCD-ngay-2932016-ve-viec-cai-tien-va-duy-tri-He-thong-quan-ly-chat-luong-theo-tieu-chuan-ISO-cua-So-Tai-chinh-nam-2016.html Kế hoạch 1660/KH-BCĐ ngày 29/3/2016 về việc cải tiến và duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO của Sở Tài chính năm 2016 Thống nhất phương án xe ô tô chuyên dùng và xe ô tô phục vụ công tác chung http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/5753/Thong-nhat-phuong-an-xe-o-to-chuyen-dung-va-xe-o-to-phuc-vu-cong-tac-chung.html Thống nhất phương án xe ô tô chuyên dùng và xe ô tô phục vụ công tác chung Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sở Tài chính http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/5749/Le-cong-bo-Quyet-dinh-bo-nhiem-Giam-doc-So-Tai-chinh.html Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội bổ nhiệm 3 Giám đốc Sở http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/5748/Ha-Noi-bo-nhiem-3-Giam-doc-So.html Hà Nội bổ nhiệm 3 Giám đốc Sở Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/5743/Thu-tuong-phe-chuan-ket-qua-bau-chuc-vu-Pho-Chu-tich-UBND-TP-Ha-Noi.html Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Thông tư số 39/2016/TT-BTC ngày 01/3/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 161/2012/TT-BTC ngày 02/10/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua KBNN http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/5738/Thong-tu-so-392016TT-BTC-ngay-0132016-cua-Bo-Tai-chinh-sua-doi,-bo-sung-mot-so-dieu-cua-Thong-tu-so-1612012TT-BTC-ngay-02102012-cua-Bo-Tai-chinh-quy-dinh-che-do-kiem-soat,-thanh-toan-cac-khoan-chi-ngan-sach-nha-nuoc-qua-KBNN.html Thông tư số 39/2016/TT-BTC ngày 01/3/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 161/2012/TT-BTC ngày 02/10/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua KBNN Tổ chức thực hiện sau kết quả kiểm tra công tác giao kế hoạch năm 2016 của khối quận, huyện, thị xã http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/5737/To-chuc-thuc-hien-sau-ket-qua-kiem-tra-cong-tac-giao-ke-hoach-nam-2016-cua-khoi-quan,-huyen,-thi-xa.html Tổ chức thực hiện sau kết quả kiểm tra công tác giao kế hoạch năm 2016 của khối quận, huyện, thị xã Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của thành phố Hà Nội năm 2016 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/5724/Thuc-hanh-tiet-kiem,-chong-lang-phi-cua-thanh-pho-Ha-Noi-nam-2016.html Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của thành phố Hà Nội năm 2016 Tăng cường các giải pháp đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế trên địa bàn thành phố Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/5722/Tang-cuong-cac-giai-phap-don-doc-thu-hoi-no-dong-thue-tren-dia-ban-thanh-pho-Ha-Noi.html Tăng cường các giải pháp đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế trên địa bàn thành phố Hà Nội Ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức tại các cơ quan hành chính nhà nước thuộc thành phố Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/5716/Ban-hanh-Quy-dinh-thuc-hien-co-che-mot-cua,-co-che-mot-cua-lien-thong-trong-giai-quyet-cong-viec-cua-ca-nhan,-to-chuc-tai-cac-co-quan-hanh-chinh-nha-nuoc-thuoc-thanh-pho-Ha-Noi.html Ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức tại các cơ quan hành chính nhà nước thuộc thành phố Hà Nội Xử lý gỗ, củi thu hồi khi thực hiện cắt sửa, thay thế cây xanh trên địa bàn Thành phố http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/5711/Xu-ly-go,-cui-thu-hoi-khi-thuc-hien-cat-sua,-thay-the-cay-xanh-tren-dia-ban-Thanh-pho.html Xử lý gỗ, củi thu hồi khi thực hiện cắt sửa, thay thế cây xanh trên địa bàn Thành phố Quyết định số 06/QĐ-UBND ngày 25/02/2016 Ban hành Quy định một số nội dung chi và mức chi hỗ trợ từ ngân sách thành phố thực hiện chương trình xúc tiến thương mại thành phố Hà Nội năm 2016 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/5710/Quyet-dinh-so-06QD-UBND-ngay-25022016-Ban-hanh-Quy-dinh-mot-so-noi-dung-chi-va-muc-chi-ho-tro-tu-ngan-sach-thanh-pho-thuc-hien-chuong-trinh-xuc-tien-thuong-mai-thanh-pho-Ha-Noi-nam-2016.html Quyết định số 06/QĐ-UBND ngày 25/02/2016 Ban hành Quy định một số nội dung chi và mức chi hỗ trợ từ ngân sách thành phố thực hiện chương trình xúc tiến thương mại thành phố Hà Nội năm 2016 Kế hoạch 1293/KH-STC ngày 09/3/2016 Triển khai thực hiện Kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 17/2/2016 của UBND Thành phố Hà Nội về thực hiện các giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu trên địa bàn thành phố năm 2016 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/5707/Ke-hoach-1293KH-STC-ngay-0932016-Trien-khai-thuc-hien-Ke-hoach-so-40KH-UBND-ngay-1722016-cua-UBND-Thanh-pho-Ha-Noi-ve-thuc-hien-cac-giai-phap-day-manh-xuat-khau-tren-dia-ban-thanh-pho-nam-2016.html Kế hoạch 1293/KH-STC ngày 09/3/2016 Triển khai thực hiện Kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 17/2/2016 của UBND Thành phố Hà Nội về thực hiện các giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu trên địa bàn thành phố năm 2016 Triển khai thi hành Luật phí, lệ phí http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/5701/Trien-khai-thi-hanh-Luat-phi,-le-phi.html Triển khai thi hành Luật phí, lệ phí Hà Nội công bố danh sách các đại lý thuế http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/5696/Ha-Noi-cong-bo-danh-sach-cac-dai-ly-thue.html Hà Nội công bố danh sách các đại lý thuế Công văn 1058/UBND-KT ngày 24/2/2016 quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí đảm bảo thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 của Thủ tướng chính phủ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/5689/Cong-van-1058UBND-KT-ngay-2422016-quan-ly,-su-dung-va-quyet-toan-kinh-phi-dam-bao-thuc-hien-Quyet-dinh-so-812014QD-TTg-ngay-31122014-cua-Thu-tuong-chinh-phu.html Công văn 1058/UBND-KT ngày 24/2/2016 quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí đảm bảo thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 của Thủ tướng chính phủ Công văn 1156/STC-VP ngày 01/3/2016 hướng dẫn nội dung, tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, chám điểm thi đua các phòng Tài chính- Kế hoạch khối quận, huyện, thị xã http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/5686/Cong-van-1156STC-VP-ngay-0132016-huong-dan-noi-dung,-tieu-chi-danh-gia-ket-qua-thuc-hien-nhiem-vu-chuyen-mon,-cham-diem-thi-dua-cac-phong-Tai-chinh--Ke-hoach-khoi-quan,-huyen,-thi-xa.html Công văn 1156/STC-VP ngày 01/3/2016 hướng dẫn nội dung, tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, chám điểm thi đua các phòng Tài chính- Kế hoạch khối quận, huyện, thị xã Ngày 19 tháng 02 năm 2016 hướng dẫn mua sắm tài sản từ nguồn NSNN năm 2016 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/5679/Ngay-19-thang-02-nam-2016-huong-dan-mua-sam-tai-san-tu-nguon-NSNN-nam-2016.html Ngày 19 tháng 02 năm 2016 hướng dẫn mua sắm tài sản từ nguồn NSNN năm 2016 Ban hành Quy định một số nội dung chi và mức chi hỗ trợ từ ngân sách Thành phố thực hiện Chương trình Xúc tiến thương mại thành phố Hà Nội năm 2016 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/5669/Ban-hanh-Quy-dinh-mot-so-noi-dung-chi-va-muc-chi-ho-tro-tu-ngan-sach-Thanh-pho-thuc-hien-Chuong-trinh-Xuc-tien-thuong-mai-thanh-pho-Ha-Noi-nam-2016.html Ban hành Quy định một số nội dung chi và mức chi hỗ trợ từ ngân sách Thành phố thực hiện Chương trình Xúc tiến thương mại thành phố Hà Nội năm 2016 Công văn số 1056/STC-GTĐT báo cáo về tiến độ triển khai Kế hoạch số 158/KH-UBND ngày 30/7/2015 của UBND thành phố về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/5666/Cong-van-so-1056STC-GTDT-bao-cao-ve-tien-do-trien-khai-Ke-hoach-so-158KH-UBND-ngay-3072015-cua-UBND-thanh-pho-ve-co-che-tu-chu-cua-don-vi-su-nghiep-cong-lap.html Công văn số 1056/STC-GTĐT báo cáo về tiến độ triển khai Kế hoạch số 158/KH-UBND ngày 30/7/2015 của UBND thành phố về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập Văn bản số 1039/STC_THTK ngày 23/02/2016 của Sở Tài chính về việc tăng cường gửi nhận văn bản qua mạng tin học http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/5661/Van-ban-so-1039STC_THTK-ngay-23022016-cua-So-Tai-chinh-ve-viec-tang-cuong-gui-nhan-van-ban-qua-mang-tin-hoc.html Văn bản số 1039/STC_THTK ngày 23/02/2016 của Sở Tài chính về việc tăng cường gửi nhận văn bản qua mạng tin học Kế hoạch kiểm tra công vụ năm 2016 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/5657/Ke-hoach-kiem-tra-cong-vu-nam-2016.html Kế hoạch kiểm tra công vụ năm 2016 Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2016 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/5652/Ke-hoach-tuyen-truyen-cai-cach-hanh-chinh-nam-2016.html Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2016 Thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tại thành phố Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/5649/Thuc-hien-cuoc-bau-cu-dai-bieu-Quoc-hoi-khoa-XIV-va-dai-bieu-HDND-cac-cap-nhiem-ky-2016-2021-tai-thanh-pho-Ha-Noi.html Thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tại thành phố Hà Nội Quyết định 508/QĐ-UBND ngày 29/01/2016 về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND UBND thành phố Hà Nội ban hành đã hết hiệu lực toàn bộ hoặc 1 phần http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/5648/Quyet-dinh-508QD-UBND-ngay-29012016-ve-viec-cong-bo-Danh-muc-van-ban-quy-pham-phap-luat-do-HDND-UBND-thanh-pho-Ha-Noi-ban-hanh-da-het-hieu-luc-toan-bo-hoac-1-phan.html Quyết định 508/QĐ-UBND ngày 29/01/2016 về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND UBND thành phố Hà Nội ban hành đã hết hiệu lực toàn bộ hoặc 1 phần Hướng dẫn nội dung chi, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/5647/Huong-dan-noi-dung-chi,-quan-ly,-su-dung-va-quyet-toan-kinh-phi-bau-cu-dai-bieu-Quoc-hoi-khoa-XIV-va-bau-cu-HDND-cac-cap-nhiem-ky-2016-2021.html Hướng dẫn nội dung chi, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 01/02/2016 ban hành về quy chế cung cấp thông tin của thành phố Hà Nội cho báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/5645/Quyet-dinh-so-032016QD-UBND-ngay-01022016-ban-hanh-ve-quy-che-cung-cap-thong-tin-cua-thanh-pho-Ha-Noi-cho-bao-chi-nuoc-ngoai,-co-quan-dai-dien-nuoc-ngoai,-to-chuc-nuoc-ngoai.html Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 01/02/2016 ban hành về quy chế cung cấp thông tin của thành phố Hà Nội cho báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài Quy định mức chi phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2016 - 2021 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/5639/Quy-dinh-muc-chi-phuc-vu-bau-cu-dai-bieu-Quoc-hoi-khoa-XIV,-bau-cu-dai-bieu-HDND-cac-cap-thanh-pho-Ha-Noi-nhiem-ky-2016---2021.html Quy định mức chi phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2016 - 2021 Kế hoạch 703/KH-STC triển khai Chương trình hành động số 17/CTr-UBND ngày 20/01/2016 của UBND Thành phố về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2016 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/5636/Ke-hoach-703KH-STC-trien-khai-Chuong-trinh-hanh-dong-so-17CTr-UBND-ngay-20012016-cua-UBND-Thanh-pho-ve-nhiem-vu,-giai-phap-chu-yeu-chi-dao-dieu-hanh-thuc-hien-ke-hoach-phat-trien-kinh-te---xa-hoi-va-du-toan-NSNN-nam-2016.html Kế hoạch 703/KH-STC triển khai Chương trình hành động số 17/CTr-UBND ngày 20/01/2016 của UBND Thành phố về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2016 Phát động thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ tài chính, ngân sách và đăng ký các danh hiệu thi đua năm 2016 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/5632/Phat-dong-thi-dua-thuc-hien-thang-loi-cac-muc-tieu,-nhiem-vu-tai-chinh,-ngan-sach-va-dang-ky-cac-danh-hieu-thi-dua-nam-2016.html Phát động thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ tài chính, ngân sách và đăng ký các danh hiệu thi đua năm 2016 Tăng cường kiểm tra việc thực hiện quy định Nhà nước về trông giữ phương tiện giao thông trong dịp Tết Nguyên đán và lễ hội đầu Xuân năm 2016 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/5625/Tang-cuong-kiem-tra-viec-thuc-hien-quy-dinh-Nha-nuoc-ve-trong-giu-phuong-tien-giao-thong-trong-dip-Tet-Nguyen-dan-va-le-hoi-dau-Xuan-nam-2016.html Tăng cường kiểm tra việc thực hiện quy định Nhà nước về trông giữ phương tiện giao thông trong dịp Tết Nguyên đán và lễ hội đầu Xuân năm 2016 Lịch trực cơ quan Sở Tài chính dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/5624/Lich-truc-co-quan-So-Tai-chinh-dip-Tet-Nguyen-dan-Binh-Than-2016.html Lịch trực cơ quan Sở Tài chính dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 Công văn số 803/stc-ĐT ngày 03/02/2016 về việc hướng dẫn các Sở, Ban, Ngành, UBND quận, huyện, thị xã về thủ tục thực hiện Quyết định 40/2015/QĐ-UBND Thành phố Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/5623/Cong-van-so-803stc-DT-ngay-03022016-ve-viec-huong-dan-cac-So,-Ban,-Nganh,-UBND-quan,-huyen,-thi-xa-ve-thu-tuc-thuc-hien-Quyet-dinh-402015QD-UBND-Thanh-pho-Ha-Noi.html Công văn số 803/stc-ĐT ngày 03/02/2016 về việc hướng dẫn các Sở, Ban, Ngành, UBND quận, huyện, thị xã về thủ tục thực hiện Quyết định 40/2015/QĐ-UBND Thành phố Hà Nội Chỉ đạo việc lập hồ sơ thu hồi đất, tổ chức thực hiện quyết định thu hồi đất do vi phạm pháp luật đất đai trên địa bàn Thành phố http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/5614/Chi-dao-viec-lap-ho-so-thu-hoi-dat,-to-chuc-thuc-hien-quyet-dinh-thu-hoi-dat-do-vi-pham-phap-luat-dat-dai-tren-dia-ban-Thanh-pho.html Chỉ đạo việc lập hồ sơ thu hồi đất, tổ chức thực hiện quyết định thu hồi đất do vi phạm pháp luật đất đai trên địa bàn Thành phố Đôn đốc thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/5611/Don-doc-thuc-hien-nhiem-vu-chuan-bi-don-Tet-Nguyen-dan-Binh-Than-2016.html Đôn đốc thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 Kế hoạch 381/KH-STC ngày 22/01/2016 về việc triển trai công tác cải cách hành chính năm 2016 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/5608/Ke-hoach-381KH-STC-ngay-22012016-ve-viec-trien-trai-cong-tac-cai-cach-hanh-chinh-nam-2016.html Kế hoạch 381/KH-STC ngày 22/01/2016 về việc triển trai công tác cải cách hành chính năm 2016 Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2016 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/5607/Tang-cuong-cong-tac-kiem-tra,-giam-sat-viec-trien-khai,-thuc-hien-nhiem-vu-thu,-chi-ngan-sach-nam-2016.html Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2016 Công văn số 247/STC-QLNS ngày 18/01/2016 về việc hướng dẫn kiểm soát chi đối với trường hợp chủ đầu tư ký hợp đồng với Trung tâm phát triển quỹ đất để thực hiện bồi thường, tái định cư http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/5596/Cong-van-so-247STC-QLNS-ngay-18012016-ve-viec-huong-dan-kiem-soat-chi-doi-voi-truong-hop-chu-dau-tu-ky-hop-dong-voi-Trung-tam-phat-trien-quy-dat-de-thuc-hien-boi-thuong,-tai-dinh-cu.html Công văn số 247/STC-QLNS ngày 18/01/2016 về việc hướng dẫn kiểm soát chi đối với trường hợp chủ đầu tư ký hợp đồng với Trung tâm phát triển quỹ đất để thực hiện bồi thường, tái định cư Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2014 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/5590/Cong-bo-cong-khai-so-lieu-quyet-toan-ngan-sach-nam-2014.html Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2014 Tăng cường công tác quản lý nhà nước về chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2016 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/5582/Tang-cuong-cong-tac-quan-ly-nha-nuoc-ve-chat-luong-vat-tu-nong-nghiep-va-an-toan-thuc-pham-nong-lam-thuy-san-tren-dia-ban-thanh-pho-Ha-Noi-nam-2016.html Tăng cường công tác quản lý nhà nước về chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2016 Phê duyệt giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2016 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/5579/Phe-duyet-gia-tinh-thue-tai-nguyen-tren-dia-ban-thanh-pho-Ha-Noi-nam-2016.html Phê duyệt giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2016 Quy định mức chi thăm, tặng quà các gia đình có quân nhân đang công tác tại biên giới, huyện đảo Trường Sa nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/5574/Quy-dinh-muc-chi-tham,-tang-qua-cac-gia-dinh-co-quan-nhan-dang-cong-tac-tai-bien-gioi,-huyen-dao-Truong-Sa-nhan-dip-Tet-Nguyen-dan-Binh-Than-2016.html Quy định mức chi thăm, tặng quà các gia đình có quân nhân đang công tác tại biên giới, huyện đảo Trường Sa nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 Quyết định số 41/2015/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2015 của UBDN thành phố Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/5568/Quyet-dinh-so-412015QD-UBND-ngay-30-thang-12-nam-2015-cua-UBDN-thanh-pho-Ha-Noi.html Quyết định số 41/2015/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2015 của UBDN thành phố Hà Nội Thông tư liên tịch số: 18/2015/TTLT-BTP-BTC-TTCP ngày 14/12/2015 về việc hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/5561/Thong-tu-lien-tich-so--182015TTLT-BTP-BTC-TTCP-ngay-14122015-ve-viec-huong-dan-thuc-hien-trach-nhiem-boi-thuong-cua-Nha-nuoc-trong-hoat-dong-quan-ly-hanh-chinh.html Thông tư liên tịch số: 18/2015/TTLT-BTP-BTC-TTCP ngày 14/12/2015 về việc hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính Thông tư số 185/2015/TT-BTC Hướng dẫn đăng ký, cấp và sử dụng mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/5555/Thong-tu-so-1852015TT-BTC--Huong-dan-dang-ky,-cap-va-su-dung-ma-so-don-vi-co-quan-he-voi-ngan-sach.html Thông tư số 185/2015/TT-BTC Hướng dẫn đăng ký, cấp và sử dụng mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách Hội nghị cán bộ, công chức Sở Tài chính năm 2016 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/5550/Hoi-nghi-can-bo,-cong-chuc-So-Tai-chinh-nam-2016.html Hội nghị cán bộ, công chức Sở Tài chính năm 2016 Quyết định số 40/2015/QĐ-UBND về việc ban hành quy định về lập, thẩm định, phê duyệt, chủ trương đầu tư bố trí kế hoạch vốn dự án cải tạo, sửa chữa sử dụng nguồn vốn sự nghiệp của ngân sách thành phố Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/5549/Quyet-dinh-so-402015QD-UBND-ve-viec-ban-hanh-quy-dinh-ve-lap,-tham-dinh,-phe-duyet,-chu-truong-dau-tu-bo-tri-ke-hoach-von-du-an-cai-tao,-sua-chua-su-dung-nguon-von-su-nghiep-cua-ngan-sach-thanh-pho-Ha-Noi.html Quyết định số 40/2015/QĐ-UBND về việc ban hành quy định về lập, thẩm định, phê duyệt, chủ trương đầu tư bố trí kế hoạch vốn dự án cải tạo, sửa chữa sử dụng nguồn vốn sự nghiệp của ngân sách thành phố Hà Nội Báo cáo 7120/STC-BG ngày 28/12/2015 về tình hình giá cả thị trường và công tác quản lý giá trên địa bàn Thành phố Hà Nội tháng 12 và cả năm 2015 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/5544/Bao-cao-7120STC-BG-ngay-28122015-ve-tinh-hinh-gia-ca-thi-truong-va-cong-tac-quan-ly-gia-tren-dia-ban-Thanh-pho-Ha-Noi-thang-12-va-ca-nam-2015.html Báo cáo 7120/STC-BG ngày 28/12/2015 về tình hình giá cả thị trường và công tác quản lý giá trên địa bàn Thành phố Hà Nội tháng 12 và cả năm 2015 Công văn số 7048/STC-QLNS hướng ngày 25 tháng 12 năm 2015 Hướng dẫn một số điểm về tổ chức thực hiện dự toán NSNN năm 2016 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/5535/Cong-van-so-7048STC-QLNS-huong-ngay-25-thang-12-nam-2015-Huong-dan-mot-so-diem-ve-to-chuc-thuc-hien-du-toan-NSNN-nam-2016.html Công văn số 7048/STC-QLNS hướng ngày 25 tháng 12 năm 2015 Hướng dẫn một số điểm về tổ chức thực hiện dự toán NSNN năm 2016 Kế hoạch triển khai công tác quyết toán ngân sách thành phố Hà Nội năm 2015 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/5533/Ke-hoach-trien-khai-cong-tac-quyet-toan-ngan-sach-thanh-pho-Ha-Noi-nam-2015.html Kế hoạch triển khai công tác quyết toán ngân sách thành phố Hà Nội năm 2015 Công văn số 7119/STC-ĐT về việc thực hiện Thông tư số 183/2015/TT-BTC và số 190/2015/TT-BTC http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/5526/Cong-van-so-7119STC-DT-ve-viec-thuc-hien-Thong-tu-so-1832015TT-BTC-va-so-1902015TT-BTC.html Công văn số 7119/STC-ĐT về việc thực hiện Thông tư số 183/2015/TT-BTC và số 190/2015/TT-BTC Nhiều địa phương hoàn thành vượt kế hoạch thu ngân sách năm 2015 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/5524/Nhieu-dia-phuong-hoan-thanh-vuot-ke-hoach-thu-ngan-sach-nam-2015.html Nhiều địa phương hoàn thành vượt kế hoạch thu ngân sách năm 2015 Công văn số 7047/LN:STC-KBHN về hướng dẫn công tác khóa sổ kế toán niên độ 2015 trên TABMIS http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/5520/Cong-van-so-7047LN-STC-KBHN-ve-huong-dan-cong-tac-khoa-so-ke-toan-nien-do-2015-tren-TABMIS.html Công văn số 7047/LN:STC-KBHN về hướng dẫn công tác khóa sổ kế toán niên độ 2015 trên TABMIS Hướng dẫn đóng mã số đối với những dự án đã phê duyệt quyết toán nhưng chưa tất toán tài khoản. http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/5519/Huong-dan-dong-ma-so-doi-voi-nhung-du-an-da-phe-duyet-quyet-toan-nhung-chua-tat-toan-tai-khoan..html Hướng dẫn đóng mã số đối với những dự án đã phê duyệt quyết toán nhưng chưa tất toán tài khoản. Tổ chức phục vụ Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016 trên địa bàn thành phố Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/5505/To-chuc-phuc-vu-Tet-Nguyen-dan-Binh-Than-nam-2016-tren-dia-ban-thanh-pho-Ha-Noi.html Tổ chức phục vụ Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016 trên địa bàn thành phố Hà Nội Tăng cường sử dụng xăng sinh học E5 của các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc thành phố Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/5498/Tang-cuong-su-dung-xang-sinh-hoc-E5-cua-cac-co-quan,-don-vi-su-dung-ngan-sach-Nha-nuoc-thuoc-thanh-pho-Ha-Noi.html Tăng cường sử dụng xăng sinh học E5 của các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc thành phố Hà Nội Tăng cường thực hiện các biện pháp bình ổn giá cả thị trường, cân đối cung cầu hàng hóa phục vụ nhân dân trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016 trên địa bàn thành phố Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/5491/Tang-cuong-thuc-hien-cac-bien-phap-binh-on-gia-ca-thi-truong,-can-doi-cung-cau-hang-hoa-phuc-vu-nhan-dan-trong-dip-Tet-Duong-lich-va-Tet-Nguyen-dan-Binh-Than-nam-2016-tren-dia-ban-thanh-pho-Ha-Noi.html Tăng cường thực hiện các biện pháp bình ổn giá cả thị trường, cân đối cung cầu hàng hóa phục vụ nhân dân trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016 trên địa bàn thành phố Hà Nội Công văn số 5918/STC-NSQH ngày 6/11/2015 về việc tổng hợp báo cáo nhu cầu kinh phí đo đạc, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau dồn điền đổi thửa thực hiện chương trình XDNTM http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/5485/Cong-van-so-5918STC-NSQH-ngay-6112015-ve-viec-tong-hop-bao-cao-nhu-cau-kinh-phi-do-dac,-cap-lai-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-sau-don-dien-doi-thua-thuc-hien-chuong-trinh-XDNTM.html Công văn số 5918/STC-NSQH ngày 6/11/2015 về việc tổng hợp báo cáo nhu cầu kinh phí đo đạc, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau dồn điền đổi thửa thực hiện chương trình XDNTM Công văn số 5278/STC-NSQH ngày 13/10/2015 hướng dẫn thực hiện trợ cấp cho đối tượng bảo trợ xã hội tại cộng đồng theo Quyết định số 25/2015/QĐ- UBND của UBND thành phố http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/5484/Cong-van-so-5278STC-NSQH-ngay-13102015-huong-dan-thuc-hien-tro-cap-cho-doi-tuong-bao-tro-xa-hoi-tai-cong-dong-theo-Quyet-dinh-so-252015QD--UBND-cua-UBND-thanh-pho.html Công văn số 5278/STC-NSQH ngày 13/10/2015 hướng dẫn thực hiện trợ cấp cho đối tượng bảo trợ xã hội tại cộng đồng theo Quyết định số 25/2015/QĐ- UBND của UBND thành phố Công văn số 18410/BTC-NSNN về một số giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách địa phương http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/5478/Cong-van-so-18410BTC-NSNN-ve-mot-so-giai-phap-dieu-hanh-thuc-hien-nhiem-vu-tai-chinh-ngan-sach-dia-phuong.html Công văn số 18410/BTC-NSNN về một số giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách địa phương Đại hội Chi hội Kế toán ngành Tài chính lần thứ tư (nhiệm kỳ 2015 - 2018) http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/5473/Dai-hoi-Chi-hoi-Ke-toan-nganh-Tai-chinh-lan-thu-tu-(nhiem-ky-2015---2018).html Đại hội Chi hội Kế toán ngành Tài chính lần thứ tư (nhiệm kỳ 2015 - 2018) Thông tư số 183/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 Hướng dẫn thực hiện thanh toán bằng quỹ đất cho Nhà đầu tư thực hiện Dự án đầu tư Xây dựng- Chuyển giao quy định tại Quyết định số 23/2015/QĐ-TTG ngày 26/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/5472/Thong-tu-so-1832015TT-BTC-ngay-17112015-Huong-dan-thuc-hien-thanh-toan-bang-quy-dat-cho-Nha-dau-tu-thuc-hien-Du-an-dau-tu-Xay-dung--Chuyen-giao-quy-dinh-tai-Quyet-dinh-so-232015QD-TTG-ngay-2662015-cua-Thu-tuong-Chinh-phu.html Thông tư số 183/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 Hướng dẫn thực hiện thanh toán bằng quỹ đất cho Nhà đầu tư thực hiện Dự án đầu tư Xây dựng- Chuyển giao quy định tại Quyết định số 23/2015/QĐ-TTG ngày 26/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ Thông báo số 5422/STC-TB thực hiện đóng mã số dự án đầu tư XDCB hoàn thành http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/5469/Thong-bao-so-5422STC-TB-thuc-hien-dong-ma-so-du-an-dau-tu-XDCB-hoan-thanh.html Thông báo số 5422/STC-TB thực hiện đóng mã số dự án đầu tư XDCB hoàn thành Thông báo số 6377/STC-TB thực hiện đóng mã số dự án đầu tư XDCB hoàn thành http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/5445/Thong-bao-so-6377STC-TB-thuc-hien-dong-ma-so-du-an-dau-tu-XDCB-hoan-thanh.html Thông báo số 6377/STC-TB thực hiện đóng mã số dự án đầu tư XDCB hoàn thành Kế hoạch học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 12 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/5444/Ke-hoach-hoc-tap,-quan-triet-Nghi-quyet-Hoi-nghi-lan-thu-12-Ban-chap-hanh-Trung-uong-Dang-khoa-XI.html Kế hoạch học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 12 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI Họp báo thông tin về kỳ họp thứ 14 HĐND thành phố khóa XIV http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/5439/Hop-bao-thong-tin-ve-ky-hop-thu-14-HDND-thanh-pho-khoa-XIV.html Họp báo thông tin về kỳ họp thứ 14 HĐND thành phố khóa XIV Phê duyệt mức thu phí chợ Nông sản thực phẩm (khu mở rộng) thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/5434/Phe-duyet-muc-thu-phi-cho-Nong-san-thuc-pham-(khu-mo-rong)-thi-xa-Son-Tay,-thanh-pho-Ha-Noi.html Phê duyệt mức thu phí chợ Nông sản thực phẩm (khu mở rộng) thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội Trích dự phòng ngân sách cấp Thành phố năm 2015 để thực hiện các công trình xử lý sạt lở đê điều, thủy lợi trên địa bàn thành phố Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/5421/Trich-du-phong-ngan-sach-cap-Thanh-pho-nam-2015-de-thuc-hien-cac-cong-trinh-xu-ly-sat-lo-de-dieu,-thuy-loi-tren-dia-ban-thanh-pho-Ha-Noi.html Trích dự phòng ngân sách cấp Thành phố năm 2015 để thực hiện các công trình xử lý sạt lở đê điều, thủy lợi trên địa bàn thành phố Hà Nội Công văn 5033/STC-TCDN ngày 1/10/2015 báo cáo tình hình tài chính và kết quả hoạt động SXKD năm 2014 của các DNNN thuộc thành phố Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/5420/Cong-van-5033STC-TCDN-ngay-1102015-bao-cao-tinh-hinh-tai-chinh-va-ket-qua-hoat-dong-SXKD-nam-2014-cua-cac-DNNN-thuoc-thanh-pho-Ha-Noi.html Công văn 5033/STC-TCDN ngày 1/10/2015 báo cáo tình hình tài chính và kết quả hoạt động SXKD năm 2014 của các DNNN thuộc thành phố Hà Nội Báo cáo số 3795/BC-STC ngày 27/7/2015 về Kết quả tổng hợp Báo cáo giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước thuộc UBND thành phố Hà Nội năm 2014 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/5419/Bao-cao-so-3795BC-STC-ngay-2772015-ve-Ket-qua-tong-hop-Bao-cao-giam-sat-va-danh-gia-hieu-qua-hoat-dong-cua--cac-doanh-nghiep-nha-nuoc-thuoc-UBND-thanh-pho-Ha-Noi-nam-2014.html Báo cáo số 3795/BC-STC ngày 27/7/2015 về Kết quả tổng hợp Báo cáo giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước thuộc UBND thành phố Hà Nội năm 2014 Báo cáo số 2574/BC-STC ngày 03/6/2015 về Kết quả tổng hợp, phân tích báo cáo quyết toán tài chính năm 2014 của các doanh nghiệp nhà nước thuộc thành phố Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/5418/Bao-cao-so-2574BC-STC-ngay-0362015-ve-Ket-qua-tong-hop,-phan-tich-bao-cao-quyet-toan-tai-chinh-nam-2014-cua-cac-doanh-nghiep-nha-nuoc-thuoc-thanh-pho-Ha-Noi.html Báo cáo số 2574/BC-STC ngày 03/6/2015 về Kết quả tổng hợp, phân tích báo cáo quyết toán tài chính năm 2014 của các doanh nghiệp nhà nước thuộc thành phố Hà Nội Thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước 2 tháng cuối năm 2015 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/5417/Thuc-hien-nhiem-vu-thu-ngan-sach-Nha-nuoc-2-thang-cuoi-nam-2015.html Thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước 2 tháng cuối năm 2015 Chấm dứt hiệu lực Quyết định số 76/2009/QĐ-UBND ngày 29/5/2009 của UBND Thành phố ban hành quy định về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) của thành phố Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/5412/Cham-dut-hieu-luc-Quyet-dinh-so-762009QD-UBND-ngay-2952009-cua-UBND-Thanh-pho-ban-hanh-quy-dinh-ve-quan-ly-va-su-dung-nguon-ho-tro-phat-trien-chinh-thuc-(ODA)-cua-thanh-pho-Ha-Noi.html Chấm dứt hiệu lực Quyết định số 76/2009/QĐ-UBND ngày 29/5/2009 của UBND Thành phố ban hành quy định về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) của thành phố Hà Nội Triển khai thực hiện sản xuất, phân phối xăng E5 trên địa bàn thành phố Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/5411/Trien-khai-thuc-hien-san-xuat,-phan-phoi-xang-E5-tren-dia-ban-thanh-pho-Ha-Noi.html Triển khai thực hiện sản xuất, phân phối xăng E5 trên địa bàn thành phố Hà Nội Báo cáo 5993/BC-STC ngày 13/11/2015 kết quả xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan năm 2015; phương hướng nhiệm vụ năm 2016 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/5407/Bao-cao-5993BC-STC-ngay-13112015-ket-qua-xay-dung-va-thuc-hien-Quy-che-dan-chu-trong-hoat-dong-cua-co-quan-nam-2015;-phuong-huong-nhiem-vu-nam-2016.html Báo cáo 5993/BC-STC ngày 13/11/2015 kết quả xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan năm 2015; phương hướng nhiệm vụ năm 2016 Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 116/2015/TT-BTC ngày 11/8/2015 của Bộ Tài chính http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/5397/Huong-dan-thuc-hien-Thong-tu-so-1162015TT-BTC-ngay-1182015-cua-Bo-Tai-chinh.html Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 116/2015/TT-BTC ngày 11/8/2015 của Bộ Tài chính Nghị định số 116/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/5396/Nghi-dinh-so-1162015ND-CP-cua-Chinh-phu---Sua-doi,-bo-sung-mot-so-dieu-cua-Nghi-dinh-so-592011ND-CP-ngay-18-thang-7-nam-2011-cua-Chinh-phu-ve-chuyen-doanh-nghiep-100per-von-nha-nuoc-thanh-cong-ty-co-phan.html Nghị định số 116/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần Công văn số 5922/STC-THTK về việc thu thập, tổng hợp chỉ tiêu thống kê và giá trị tài sản cố định http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/5386/Cong-van-so-5922STC-THTK-ve-viec-thu-thap,-tong-hop-chi-tieu-thong-ke-va-gia-tri-tai-san-co-dinh.html Công văn số 5922/STC-THTK về việc thu thập, tổng hợp chỉ tiêu thống kê và giá trị tài sản cố định Nghị định 112 /2015/NĐ-CP ngày 03/11/2015 về việc sửa đổi, bổ sung điều 5 Nghị định số 123/2004/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ quy định về một số cơ chế tài chính ngân sách đặc thù đối với Thủ đô Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/5385/Nghi-dinh-112-2015ND-CP-ngay-03112015-ve-viec-sua-doi,-bo-sung-dieu-5-Nghi-dinh-so-1232004ND-CP-ngay-18-thang-5-nam-2004-cua-Thu-tuong-Chinh-phu-quy-dinh-ve-mot-so-co-che-tai-chinh-ngan-sach-dac-thu-doi-voi-Thu-do-Ha-Noi.html Nghị định 112 /2015/NĐ-CP ngày 03/11/2015 về việc sửa đổi, bổ sung điều 5 Nghị định số 123/2004/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ quy định về một số cơ chế tài chính ngân sách đặc thù đối với Thủ đô Hà Nội Hết Quý III/2015: Số dư Quỹ BOG xăng dầu đạt 2.776 tỷ đồng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/5371/Het-Quy-III2015--So-du-Quy-BOG-xang-dau-dat-2.776-ty-dong.html Hết Quý III/2015: Số dư Quỹ BOG xăng dầu đạt 2.776 tỷ đồng Tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh Thành phố trong những tháng cuối năm 2015 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/5370/Tap-trung-thuc-hien-cac-nhiem-vu,-giai-phap-cai-thien-moi-truong-kinh-doanh,-nang-cao-nang-luc-canh-tranh-Thanh-pho-trong-nhung-thang-cuoi-nam-2015.html Tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh Thành phố trong những tháng cuối năm 2015 Sở Tài chính Hà Nội tiếp tục dẫn đầu ICT INDEX khối tài chính địa phương năm 2015 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/5365/So-Tai-chinh-Ha-Noi-tiep-tuc-dan-dau-ICT-INDEX-khoi-tai-chinh-dia-phuong-nam-2015.html Sở Tài chính Hà Nội tiếp tục dẫn đầu ICT INDEX khối tài chính địa phương năm 2015 Điều kiện cử người đại diện tại DN Nhà nước giữ trên 50% vốn điều lệ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/5364/Dieu-kien-cu-nguoi-dai-dien-tai-DN-Nha-nuoc-giu-tren-50per-von-dieu-le.html Điều kiện cử người đại diện tại DN Nhà nước giữ trên 50% vốn điều lệ Một số nội dung liên quan đến mở kỳ năm ngân sách và năm dự chi 2016 trên Tabmis http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/5360/Mot-so-noi-dung-lien-quan-den-mo-ky-nam-ngan-sach-va-nam-du-chi-2016-tren-Tabmis.html Một số nội dung liên quan đến mở kỳ năm ngân sách và năm dự chi 2016 trên Tabmis Hội nghị tập huấn thu thập, tổng hợp chỉ tiêu thống kê đối với giá trị TSCĐ của cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp nhà nước http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/5355/Hoi-nghi-tap-huan-thu-thap,-tong-hop-chi-tieu-thong-ke-doi-voi-gia-tri-TSCD-cua-co-quan-hanh-chinh-va-don-vi-su-nghiep-nha-nuoc.html Hội nghị tập huấn thu thập, tổng hợp chỉ tiêu thống kê đối với giá trị TSCĐ của cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp nhà nước Mức dư nợ vốn huy động cho đầu tư TP Hà Nội không vượt quá 150% http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/5354/Muc-du-no-von-huy-dong-cho-dau-tu-TP-Ha-Noi-khong-vuot-qua-150per.html Mức dư nợ vốn huy động cho đầu tư TP Hà Nội không vượt quá 150% Phê duyệt Kế hoạch hành động sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn 2016-2020 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/5350/Phe-duyet-Ke-hoach-hanh-dong-san-xuat-sach-hon-trong-cong-nghiep-tren-dia-ban-thanh-pho-Ha-Noi,-giai-doan-2016-2020.html Phê duyệt Kế hoạch hành động sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn 2016-2020 Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Vũ Hồng Khanh tại cuộc họp kiểm điểm tình hình, kết quả thực hiện chỉ đạo về xử lý sau thanh tra việc đề xuất xác định 312 nhà biệt thự tại Quyết định số 7177/QĐ-UBND ngày 28/11/2013 của UBND Thành phố http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/5339/Ket-luan-cua-Pho-Chu-tich-Thuong-truc-UBND-Thanh-pho-Vu-Hong-Khanh-tai-cuoc-hop-kiem-diem-tinh-hinh,-ket-qua-thuc-hien-chi-dao-ve-xu-ly-sau-thanh-tra-viec-de-xuat-xac-dinh-312-nha-biet-thu-tai-Quyet-dinh-so-7177QD-UBND-ngay-28112013-cua-UBND-Thanh-pho.html Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Vũ Hồng Khanh tại cuộc họp kiểm điểm tình hình, kết quả thực hiện chỉ đạo về xử lý sau thanh tra việc đề xuất xác định 312 nhà biệt thự tại Quyết định số 7177/QĐ-UBND ngày 28/11/2013 của UBND Thành phố Triển khai Đề án phát hành trái phiếu xây dựng Thủ đô năm 2015 (đợt 2 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/5331/Trien-khai-De-an-phat-hanh-trai-phieu-xay-dung-Thu-do-nam-2015-(dot-2.html Triển khai Đề án phát hành trái phiếu xây dựng Thủ đô năm 2015 (đợt 2 Thông báo số 5422/STC-TB thực hiện đóng mã số dự án đầu tư XDCB hoàn thành http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/5324/Thong-bao-so-5422STC-TB-thuc-hien-dong-ma-so-du-an-dau-tu-XDCB-hoan-thanh.html Thông báo số 5422/STC-TB thực hiện đóng mã số dự án đầu tư XDCB hoàn thành Cung cấp thông tin phục vụ đánh giá mức độ ứng dụng CNTT năm 2015 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/5323/Cung-cap-thong-tin-phuc-vu-danh-gia-muc-do-ung-dung-CNTT-nam-2015.html Cung cấp thông tin phục vụ đánh giá mức độ ứng dụng CNTT năm 2015 Thông tư 13/2015/TT-BTC ngày 29/9/2015 của Bộ Tư pháp về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2013/TT-BTP ngày 31/01/2013 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính. http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/5317/Thong-tu-132015TT-BTC-ngay-2992015-cua-Bo-Tu-phap-ve-sua-doi,-bo-sung-mot-so-dieu-cua-Thong-tu-so-032013TT-BTP-ngay-31012013-cua-Bo-Tu-phap-huong-dan-thuc-hien-quan-ly-nha-nuoc-ve-cong-tac-boi-thuong-trong-hoat-dong-quan-ly-hanh-chinh..html Thông tư 13/2015/TT-BTC ngày 29/9/2015 của Bộ Tư pháp về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2013/TT-BTP ngày 31/01/2013 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính. Công văn số 5514/STC-QLCS ngày 23/10/2015 về việc báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2015 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/5316/Cong-van-so-5514STC-QLCS-ngay-23102015-ve-viec-bao-cao-tinh-hinh-quan-ly,-su-dung-tai-san-nha-nuoc-nam-2015.html Công văn số 5514/STC-QLCS ngày 23/10/2015 về việc báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2015 Đoàn giám sát Thường trực HĐND thành phố làm việc với Sở Tài chính http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/5311/Doan-giam-sat-Thuong-truc-HDND-thanh-pho-lam-viec-voi-So-Tai-chinh.html Đoàn giám sát Thường trực HĐND thành phố làm việc với Sở Tài chính Đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Sửu làm việc với Sở Tài chính http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/5303/Dong-chi-Pho-Chu-tich-UBND-thanh-pho-Nguyen-Van-Suu--lam-viec-voi-So-Tai-chinh.html Đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Sửu làm việc với Sở Tài chính Ban hành Quy định một số nội dung thuộc thẩm quyền của UBND thành phố Hà Nội thực hiện Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/5295/Ban-hanh-Quy-dinh-mot-so-noi-dung-thuoc-tham-quyen-cua-UBND-thanh-pho-Ha-Noi-thuc-hien-Nghi-dinh-so-152015ND-CP-ngay-14022015-cua-Chinh-phu-ve-dau-tu-theo-hinh-thuc-doi-tac-cong-tu.html Ban hành Quy định một số nội dung thuộc thẩm quyền của UBND thành phố Hà Nội thực hiện Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư Tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước những tháng cuối năm 2015 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/5294/Tang-cuong-cong-tac-thu-ngan-sach-nha-nuoc-nhung-thang-cuoi-nam-2015.html Tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước những tháng cuối năm 2015 Công văn 7077/UBND-KT ngày 8/10/2015 về việc xử lý tài chính các dự án hạ ngầm, sắp xếp đường dây, cáp thông tin và điện lực đi nổi trên địa bàn Thành phố http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/5284/Cong-van-7077UBND-KT-ngay-8102015-ve-viec-xu-ly-tai-chinh-cac-du-an-ha-ngam,-sap-xep-duong-day,-cap-thong-tin-va-dien-luc-di-noi-tren-dia-ban-Thanh-pho.html Công văn 7077/UBND-KT ngày 8/10/2015 về việc xử lý tài chính các dự án hạ ngầm, sắp xếp đường dây, cáp thông tin và điện lực đi nổi trên địa bàn Thành phố Thông báo số 5198/STC-TB thực hiện đóng mã số dự án đầu tư XDCB hoàn thành http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/5283/Thong-bao-so-5198STC-TB-thuc-hien-dong-ma-so-du-an-dau-tu-XDCB-hoan-thanh.html Thông báo số 5198/STC-TB thực hiện đóng mã số dự án đầu tư XDCB hoàn thành Quyết định số 28/2015/QĐ-UBND ngày 08/10/2015 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 21/2012/QĐ-UBND ngày 14/8/2012 của UBND Thành phố ban hành quy định về quản lý, thu hồi vốn ngân sách Thành phố đầu tư tại các dự án cấp nước hoặc hạng mụ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/5278/Quyet-dinh-so-282015QD-UBND-ngay-08102015-ve-viec-sua-doi,-bo-sung-mot-so-dieu-cua-Quyet-dinh-so-212012QD-UBND-ngay-1482012-cua-UBND-Thanh-pho-ban-hanh-quy-dinh-ve-quan-ly,-thu-hoi-von-ngan-sach-Thanh-pho-dau-tu-tai-cac-du-an-cap-nuoc-hoac-hang-mu.html Quyết định số 28/2015/QĐ-UBND ngày 08/10/2015 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 21/2012/QĐ-UBND ngày 14/8/2012 của UBND Thành phố ban hành quy định về quản lý, thu hồi vốn ngân sách Thành phố đầu tư tại các dự án cấp nước hoặc hạng mụ Tăng cường các biện pháp thực hiện xác định, thu nộp nghĩa vụ tài chính về đất đai http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/5273/Tang-cuong-cac-bien-phap-thuc-hien-xac-dinh,-thu-nop-nghia-vu-tai-chinh-ve-dat-dai.html Tăng cường các biện pháp thực hiện xác định, thu nộp nghĩa vụ tài chính về đất đai Báo cáo tình hình giá cả thị trường Hà Nội và công tác quản lý Giá tháng 9 năm 2015 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/5264/Bao-cao-tinh-hinh-gia-ca-thi-truong-Ha-Noi-va-cong-tac-quan-ly-Gia-thang-9-nam-2015.html Báo cáo tình hình giá cả thị trường Hà Nội và công tác quản lý Giá tháng 9 năm 2015 Tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2015; http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/5263/Tang-cuong-chi-dao-dieu-hanh-thuc-hien-nhiem-vu-tai-chinh---ngan-sach-nha-nuoc-nam-2015;.html Tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2015; Tập huấn đào tạo khai thác hệ thống mạng và các ứng dụng dùng chung của ngành Tài chính http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/5250/Tap-huan-dao-tao-khai-thac-he-thong-mang-va-cac-ung-dung-dung-chung-cua-nganh-Tai-chinh.html Tập huấn đào tạo khai thác hệ thống mạng và các ứng dụng dùng chung của ngành Tài chính Thành lập Tổ điều phối phát triển vùng kinh tế trọng điểm thành phố Hà Nội giai đoạn 2015-2020 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/5249/Thanh-lap-To-dieu-phoi-phat-trien-vung-kinh-te-trong-diem-thanh-pho-Ha-Noi-giai-doan-2015-2020.html Thành lập Tổ điều phối phát triển vùng kinh tế trọng điểm thành phố Hà Nội giai đoạn 2015-2020 Triển khai thực hiện Quyết định 34/2015/QĐ-TTg ngày 14 tháng 8 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ. http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/5244/Trien-khai-thuc-hien-Quyet-dinh-342015QD-TTg-ngay-14-thang-8-nam-2015-cua-Thu-tuong-Chinh-phu..html Triển khai thực hiện Quyết định 34/2015/QĐ-TTg ngày 14 tháng 8 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ. Công văn số 5041/STC-BCĐ ngày 01/10/2015 của Sở Tài chính về rà soát và ký duyệt các quy trình ISO http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/5235/Cong-van-so-5041STC-BCD-ngay-01102015-cua-So-Tai-chinh-ve-ra-soat-va-ky-duyet-cac-quy-trinh-ISO.html Công văn số 5041/STC-BCĐ ngày 01/10/2015 của Sở Tài chính về rà soát và ký duyệt các quy trình ISO Thông báo số 4939/STC-NSQH ngày 28/9/2015 của Sở Tài chính về thực hiện đóng mã dự án đầu tư XDCB hoàn thành http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/5229/Thong-bao-so-4939STC-NSQH-ngay-2892015-cua-So-Tai-chinh-ve-thuc-hien-dong-ma-du-an-dau-tu-XDCB-hoan-thanh.html Thông báo số 4939/STC-NSQH ngày 28/9/2015 của Sở Tài chính về thực hiện đóng mã dự án đầu tư XDCB hoàn thành Ban hành quy định về quy trình tổ chức tiếp nhận, quản lý và sử dụng các khoản huy động đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân vào việc xây dựng công viên, vườn hoa, khu vui chơi giải trí, công trình văn hóa không có khả năng kinh doanh và bảo tồn, t http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/5215/Ban-hanh-quy-dinh-ve-quy-trinh-to-chuc-tiep-nhan,-quan-ly-va-su-dung-cac-khoan-huy-dong-dong-gop-tu-nguyen-cua-cac-to-chuc,-ca-nhan-vao-viec-xay-dung-cong-vien,-vuon-hoa,-khu-vui-choi-giai-tri,-cong-trinh-van-hoa-khong-co-kha-nang-kinh-doanh-va-bao-ton,-t.html Ban hành quy định về quy trình tổ chức tiếp nhận, quản lý và sử dụng các khoản huy động đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân vào việc xây dựng công viên, vườn hoa, khu vui chơi giải trí, công trình văn hóa không có khả năng kinh doanh và bảo tồn, t Quyết định số 26/2015/QĐ-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2015 của UBND Thành phố Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/5205/Quyet-dinh-so-262015QD-UBND-ngay-14-thang-9-nam-2015-cua-UBND-Thanh-pho-Ha-Noi.html Quyết định số 26/2015/QĐ-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2015 của UBND Thành phố Hà Nội Chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/5200/Chinh-sach-doi-voi-nguoi-lao-dong-doi-du-khi-sap-xep-lai-cong-ty-trach-nhiem-huu-han-mot-thanh-vien-do-Nha-nuoc-lam-chu-so-huu.html Chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu Hà Nội - Geneva tăng cường hợp tác phát triển đô thị http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/5195/Ha-Noi---Geneva-tang-cuong-hop-tac-phat-trien-do-thi.html Hà Nội - Geneva tăng cường hợp tác phát triển đô thị Quyết định số 153/QĐ-UBND ngày 15/1/2015 của UBDN thành phố Hà Nội về việc phân công các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã thu thập, tổng hợp chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/5189/Quyet-dinh-so-153QD-UBND-ngay-1512015-cua-UBDN-thanh-pho-Ha-Noi-ve-viec-phan-cong-cac-so,-ban,-nganh,-UBND-cac-quan,-huyen,-thi-xa-thu-thap,-tong-hop-chi-tieu-thong-ke-cap-tinh,-huyen,-xa-tren-dia-ban-thanh-pho-Ha-Noi.html Quyết định số 153/QĐ-UBND ngày 15/1/2015 của UBDN thành phố Hà Nội về việc phân công các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã thu thập, tổng hợp chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội Hướng dẫn xác định chi phí tiền lương trong giá sản phẩm, dịch vụ công ích sử dụng vốn ngân sách nhà nước http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/5186/Huong-dan-xac-dinh-chi-phi-tien-luong-trong-gia-san-pham,-dich-vu-cong-ich-su-dung-von-ngan-sach-nha-nuoc.html Hướng dẫn xác định chi phí tiền lương trong giá sản phẩm, dịch vụ công ích sử dụng vốn ngân sách nhà nước Công văn số 12455/BTC-NSNN ngày 8/9/2015 tăng cường công tác chỉ đạo thu, chi NSNN năm 2015 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/5185/Cong-van-so-12455BTC-NSNN-ngay-892015-tang-cuong-cong-tac-chi-dao-thu,-chi-NSNN-nam-2015.html Công văn số 12455/BTC-NSNN ngày 8/9/2015 tăng cường công tác chỉ đạo thu, chi NSNN năm 2015 London sẵn sàng giúp Hà Nội xây dựng Trung tâm tài chính http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/5177/London-san-sang-giup-Ha-Noi-xay-dung-Trung-tam-tai-chinh.html London sẵn sàng giúp Hà Nội xây dựng Trung tâm tài chính Thông tư số 127/2015/TT-BTC ngày 21/08/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cấp mã số doanh nghiệp thành lập mới và phân công cơ quan thuế quản lý đối với doanh nghiệp http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/5164/Thong-tu-so-1272015TT-BTC-ngay-21082015-cua-Bo-Tai-chinh-huong-dan-viec-cap-ma-so-doanh-nghiep-thanh-lap-moi-va-phan-cong-co-quan-thue-quan-ly-doi-voi-doanh-nghiep.html Thông tư số 127/2015/TT-BTC ngày 21/08/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cấp mã số doanh nghiệp thành lập mới và phân công cơ quan thuế quản lý đối với doanh nghiệp Thông báo số 4241/STC-NSQH ngày 18/8/2015 thực hiện đóng mã số các dự án đầu tư XDCB hoàn thành. http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/5150/Thong-bao-so-4241STC-NSQH-ngay-1882015-thuc-hien-dong-ma-so-cac-du-an-dau-tu-XDCB-hoan-thanh..html Thông báo số 4241/STC-NSQH ngày 18/8/2015 thực hiện đóng mã số các dự án đầu tư XDCB hoàn thành. Hướng dẫn phân bổ nguồn ngân sách nhà nước (NSNN) và huy động nguồn ngoài ngân sách nhà nước để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới. http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/5141/Huong-dan-phan-bo-nguon-ngan-sach-nha-nuoc-(NSNN)-va-huy-dong-nguon-ngoai-ngan-sach-nha-nuoc-de-thuc-hien-Chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-(MTQG)-xay-dung-nong-thon-moi..html Hướng dẫn phân bổ nguồn ngân sách nhà nước (NSNN) và huy động nguồn ngoài ngân sách nhà nước để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới. Chuẩn bị tổng kết Nghị quyết số 06-NQ/TU của Thành ủy http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/5140/Chuan-bi-tong-ket-Nghi-quyet-so-06-NQTU-cua-Thanh-uy.html Chuẩn bị tổng kết Nghị quyết số 06-NQ/TU của Thành ủy Lãi suất trái phiếu xây dựng Thủ đô năm 2015 (đợt 1) là 7,2%/năm http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/5135/Lai-suat-trai-phieu-xay-dung-Thu-do-nam-2015-(dot-1)-la-7,2pernam.html Lãi suất trái phiếu xây dựng Thủ đô năm 2015 (đợt 1) là 7,2%/năm Sở Tài chính Hà Nội kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống ngành Tài chính và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/5121/So-Tai-chinh-Ha-Noi-ky-niem-70-nam-Ngay-Truyen-thong-nganh-Tai-chinh-va-don-nhan-Huan-chuong-Doc-lap-hang-Ba.html Sở Tài chính Hà Nội kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống ngành Tài chính và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba Thông báo 4353/STC-VP Kết quả thi tuyển công chức năm 2015 của Sở Tài chính Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/5120/Thong-bao-4353STC-VP-Ket-qua-thi-tuyen-cong-chuc-nam-2015-cua-So-Tai-chinh-Ha-Noi.html Thông báo 4353/STC-VP Kết quả thi tuyển công chức năm 2015 của Sở Tài chính Hà Nội Công văn số 4270/STC-ĐT ngày 19/8/2015 về việc mức tạm ứng đối với các công việc của dự án được thực hiện theo hợp đồng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/5115/Cong-van-so-4270STC-DT-ngay-1982015-ve-viec-muc-tam-ung-doi-voi-cac-cong-viec-cua-du-an-duoc-thuc-hien-theo-hop-dong.html Công văn số 4270/STC-ĐT ngày 19/8/2015 về việc mức tạm ứng đối với các công việc của dự án được thực hiện theo hợp đồng Tài chính Hà Nội: Đồng hành với phát triển kinh tế- xã hội Thủ đô http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/5114/Tai-chinh-Ha-Noi---Dong-hanh-voi-phat-trien-kinh-te--xa-hoi-Thu-do.html Tài chính Hà Nội: Đồng hành với phát triển kinh tế- xã hội Thủ đô Tiêu đề: Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg về quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/5108/Tieu-de--Quyet-dinh-so-322015QD-TTg-ve-quy-dinh-tieu-chuan,-dinh-muc-va-che-do-quan-ly,-su-dung-xe-o-to-trong-co-quan-nha-nuoc,-don-vi-su-nghiep-cong-lap,-Cong-ty-trach-nhiem-huu-han-mot-thanh-vien-do-Nha-nuoc-nam-giu-100per-von-dieu-le.html Tiêu đề: Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg về quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ Hướng dẫn 4315/STC -GTĐT ngày 21/8/2015 về việc bàn giao, tiếp nhận tài chính, Tài sản và trụ sở làm việc của Trung tâm phát triển quỹ đất hiện có về Trung tâm phát triển quỹ đất Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/5107/Huong-dan-4315STC--GTDT-ngay-2182015-ve-viec-ban-giao,-tiep-nhan-tai-chinh,-Tai-san-va-tru-so-lam-viec-cua-Trung-tam-phat-trien-quy-dat-hien-co-ve-Trung-tam-phat-trien-quy-dat-Ha-Noi.html Hướng dẫn 4315/STC -GTĐT ngày 21/8/2015 về việc bàn giao, tiếp nhận tài chính, Tài sản và trụ sở làm việc của Trung tâm phát triển quỹ đất hiện có về Trung tâm phát triển quỹ đất Hà Nội Thông báo số 4134 STC-NSQH ngày 12/8/2015 thực hiện đóng mã số các dự án đầu tư XDCB hoàn thành. http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/5097/Thong-bao-so-4134-STC-NSQH-ngay-1282015-thuc-hien-dong-ma-so-cac-du-an-dau-tu-XDCB-hoan-thanh..html Thông báo số 4134 STC-NSQH ngày 12/8/2015 thực hiện đóng mã số các dự án đầu tư XDCB hoàn thành. Triển khai thực hiện Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/5093/Trien-khai-thuc-hien-Nghi-dinh-so-1082014ND-CP-ngay-20112014-cua-Chinh-phu-ve-chinh-sach-tinh-gian-bien-che.html Triển khai thực hiện Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế Quyết định 3800/QĐ-UBND ngày 10/8/2015 phê duyệt danh sách doanh nghiệp được hỗ trợ kinh phí xây dựng và phát triển thương hiệu năm 2015 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/5083/Quyet-dinh-3800QD-UBND-ngay-1082015-phe-duyet-danh-sach-doanh-nghiep-duoc-ho-tro-kinh-phi-xay-dung-va-phat-trien-thuong-hieu-nam-2015.html Quyết định 3800/QĐ-UBND ngày 10/8/2015 phê duyệt danh sách doanh nghiệp được hỗ trợ kinh phí xây dựng và phát triển thương hiệu năm 2015 Kết quả thực hiện công tác tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố 06 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2015 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/5082/Ket-qua-thuc-hien-cong-tac-thao-go-kho-khan,-thuc-day-san-xuat-kinh-doanh-cho-doanh-nghiep-tren-dia-ban-Thanh-pho-06-thang-dau-nam-va-nhiem-vu-trong-tam-6-thang-cuoi-nam-2015.html Kết quả thực hiện công tác tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố 06 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2015 Hội nghị tập huấn triển khai Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính Phủ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/5077/Hoi-nghi-tap-huan-trien-khai-Nghi-dinh-so-162015ND-CP--ngay-1422015-cua-Chinh-Phu.html Hội nghị tập huấn triển khai Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính Phủ Tăng cường phối hợp, hỗ trợ các tổ chức tín dụng xử lý nợ xấu và tài sản đảm bảo http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/5071/Tang-cuong-phoi-hop,-ho-tro-cac-to-chuc-tin-dung-xu-ly-no-xau-va-tai-san-dam-bao.html Tăng cường phối hợp, hỗ trợ các tổ chức tín dụng xử lý nợ xấu và tài sản đảm bảo Điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch tín dụng chính sách năm 2015 cho các quận, huyện, thị xã http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/5055/Dieu-chinh-chi-tieu-ke-hoach-tin-dung-chinh-sach-nam-2015-cho-cac-quan,-huyen,-thi-xa.html Điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch tín dụng chính sách năm 2015 cho các quận, huyện, thị xã MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC SẮP XẾP LẠI, XỬ LÝ NHÀ, ĐẤT THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 09/2007/QĐ-TTG http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/5045/MOT-SO-GIAI-PHAP-NHAM-NANG-CAO-HIEU-QUA-CONG-TAC-SAP-XEP-LAI,-XU-LY-NHA,-DAT-THUOC-SO-HUU-NHA-NUOC-TAI-THANH-PHO-HA-NOI-THEO-QUYET-DINH-SO-092007QD-TTG.html MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC SẮP XẾP LẠI, XỬ LÝ NHÀ, ĐẤT THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 09/2007/QĐ-TTG Góp ý dự thảo Quyết định ban hành quy định thu hồi gỗ, củi khi thực hiện cắt sửa, chặt hạ, đào gốc cây xanh đô thị thuộc thành phố Hà Nội quản lý http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/5037/Gop-y-du-thao-Quyet-dinh-ban-hanh-quy-dinh-thu-hoi-go,-cui-khi-thuc-hien-cat-sua,-chat-ha,-dao-goc-cay-xanh-do-thi-thuoc-thanh-pho-Ha-Noi-quan-ly.html Góp ý dự thảo Quyết định ban hành quy định thu hồi gỗ, củi khi thực hiện cắt sửa, chặt hạ, đào gốc cây xanh đô thị thuộc thành phố Hà Nội quản lý Ứng dụng CNTT đã thành thói quen tại Sở Tài chính TP. Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/5035/Ung-dung-CNTT-da-thanh-thoi-quen-tai-So-Tai-chinh-TP.-Ha-Noi.html Ứng dụng CNTT đã thành thói quen tại Sở Tài chính TP. Hà Nội Hội nghị điển hình tiên tiến và tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng giai đoạn 2010- 2015 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/5034/Hoi-nghi-dien-hinh-tien-tien-va-tong-ket-phong-trao-thi-dua,--cong-tac-khen-thuong-giai-doan-2010--2015.html Hội nghị điển hình tiên tiến và tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng giai đoạn 2010- 2015 Đôn đốc thực hiện, giải ngân và thanh quyết toán các công trình cải tạo, sửa chữa, chống xuống cấp sử dụng nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư nguồn ngân sách Thành phố http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/5025/Don-doc-thuc-hien,-giai-ngan-va-thanh-quyet-toan-cac-cong-trinh-cai-tao,-sua-chua,-chong-xuong-cap-su-dung-nguon-von-su-nghiep-co-tinh-chat-dau-tu-nguon-ngan-sach-Thanh-pho.html Đôn đốc thực hiện, giải ngân và thanh quyết toán các công trình cải tạo, sửa chữa, chống xuống cấp sử dụng nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư nguồn ngân sách Thành phố Thông báo số 3687 STC-NSQH ngày 21/7/2015 thực hiện đóng mã số các dự án đầu tư XDCB hoàn thành. http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/5020/Thong-bao-so-3687-STC-NSQH-ngay-2172015-thuc-hien-dong-ma-so-cac-du-an-dau-tu-XDCB-hoan-thanh..html Thông báo số 3687 STC-NSQH ngày 21/7/2015 thực hiện đóng mã số các dự án đầu tư XDCB hoàn thành. Triển khai Đề án phát hành trái phiếu xây dựng Thủ đô năm 2015 (đợt 1) http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/5002/Trien-khai-De-an-phat-hanh-trai-phieu-xay-dung-Thu-do-nam-2015-(dot-1).html Triển khai Đề án phát hành trái phiếu xây dựng Thủ đô năm 2015 (đợt 1) Công bố khung giá dịch vụ nhà chung cư trên địa bàn thành phố Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/4995/Cong-bo-khung-gia-dich-vu-nha-chung-cu-tren-dia-ban-thanh-pho-Ha-Noi.html Công bố khung giá dịch vụ nhà chung cư trên địa bàn thành phố Hà Nội Công văn số 3449/STC-QLCS ngày 9/7/2015 báo cáo tình hình quản lý sử dụng tài sản nhà nước tại các đơn vị sự nghiệp công lập http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/4974/Cong-van-so-3449STC-QLCS-ngay-972015-bao-cao-tinh-hinh-quan-ly-su-dung-tai-san-nha-nuoc-tai-cac-don-vi-su-nghiep-cong-lap.html Công văn số 3449/STC-QLCS ngày 9/7/2015 báo cáo tình hình quản lý sử dụng tài sản nhà nước tại các đơn vị sự nghiệp công lập Đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư từ NSNN năm 2015 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/4967/Day-nhanh-tien-do-trien-khai-thuc-hien-va-giai-ngan-ke-hoach-von-dau-tu-tu-NSNN-nam-2015.html Đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư từ NSNN năm 2015 Hướng dẫn bàn giao, tiếp nhận tài chính, tài sản đối với các đơn vị sau sáp nhập, theo quyết định của UBND Thành phố http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/4943/Huong-dan--ban-giao,-tiep-nhan-tai-chinh,-tai-san-doi-voi-cac-don-vi-sau-sap-nhap,-theo-quyet-dinh-cua-UBND-Thanh-pho.html Hướng dẫn bàn giao, tiếp nhận tài chính, tài sản đối với các đơn vị sau sáp nhập, theo quyết định của UBND Thành phố Triển khai Chỉ thị 30-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/4936/Trien-khai-Chi-thi-30-CTTU-ve-tang-cuong-su-lanh-dao-cua-Dang-doi-voi-tin-dung-chinh-sach-xa-hoi-tren-dia-ban-thanh-pho-Ha-Noi.html Triển khai Chỉ thị 30-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội Báo cáo 3117/BC-STC ngày 24/6/2015 sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/4929/Bao-cao-3117BC-STC-ngay-2462015-so-ket-cong-tac-thi-dua,-khen-thuong-6-thang-dau-nam,-phuong-huong-nhiem-vu-6-thang-cuoi-nam.html Báo cáo 3117/BC-STC ngày 24/6/2015 sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm Kế hoạch 2828 KH-STC ngày 12/6/2015 kế hoạch tuyên truyền, phổ biến luật bảo vệ môi trường năm 2014 của Sở Tài chính Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/4921/Ke-hoach-2828-KH-STC-ngay-1262015-ke-hoach-tuyen-truyen,-pho-bien-luat-bao-ve-moi-truong-nam-2014-cua-So-Tai-chinh-Ha-Noi.html Kế hoạch 2828 KH-STC ngày 12/6/2015 kế hoạch tuyên truyền, phổ biến luật bảo vệ môi trường năm 2014 của Sở Tài chính Hà Nội Công văn số 3045/STC-NSQH ngày 19/6/2015 thực hiện chế độ chính sách đối với người làm công tác tại các Hội đặc thù trên địa bàn thành phố. http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/4914/Cong-van-so-3045STC-NSQH-ngay-1962015-thuc-hien-che-do-chinh-sach-doi-voi-nguoi-lam-cong-tac-tai-cac-Hoi-dac-thu-tren-dia-ban-thanh-pho..html Công văn số 3045/STC-NSQH ngày 19/6/2015 thực hiện chế độ chính sách đối với người làm công tác tại các Hội đặc thù trên địa bàn thành phố. Hướng dẫn lập dự toán, phân bổ nguồn ngân sách thực hiện dự án điều chính quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, lập kế hoạch sử dụng đất năm 2016 các quận, huyện, thị xã http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/4913/Huong-dan-lap-du-toan,-phan-bo-nguon-ngan-sach-thuc-hien-du-an-dieu-chinh-quy-hoach-su-dung-dat-den-nam-2020,-lap-ke-hoach-su-dung-dat-nam-2016-cac-quan,-huyen,-thi-xa.html Hướng dẫn lập dự toán, phân bổ nguồn ngân sách thực hiện dự án điều chính quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, lập kế hoạch sử dụng đất năm 2016 các quận, huyện, thị xã Thông báo số 3022/STC-NSQH ngày 18/6/2015 thực hiện đóng mã số các dự án đầu tư XDCB hoàn thành. http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/4909/Thong-bao-so-3022STC-NSQH-ngay-1862015-thuc-hien-dong-ma-so-cac-du-an-dau-tu-XDCB-hoan-thanh..html Thông báo số 3022/STC-NSQH ngày 18/6/2015 thực hiện đóng mã số các dự án đầu tư XDCB hoàn thành. Công văn 2862/STC-ĐT ngày 15/6/2015 Tạm ứng đối với các hợp đồng của các dự án sử dụng vốn NSNN vốn TPCP và vốn ODA thanh toán trong năm 2015 và các năm sau http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/4899/Cong-van-2862STC-DT-ngay-1562015-Tam-ung-doi-voi-cac-hop-dong-cua-cac-du-an-su-dung-von-NSNN-von-TPCP-va-von-ODA-thanh-toan-trong-nam-2015-va-cac-nam-sau.html Công văn 2862/STC-ĐT ngày 15/6/2015 Tạm ứng đối với các hợp đồng của các dự án sử dụng vốn NSNN vốn TPCP và vốn ODA thanh toán trong năm 2015 và các năm sau Hướng dẫn 2916/STC-VP ngày 16/6/2015 về việc nâng bậc lương thường xuyên 6 tháng đầu năm và nâng bậc lương trước thời hạn năm 2015 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/4898/Huong-dan-2916STC-VP-ngay-1662015-ve-viec-nang-bac-luong-thuong-xuyen-6-thang-dau-nam-va-nang-bac-luong-truoc-thoi-han-nam-2015.html Hướng dẫn 2916/STC-VP ngày 16/6/2015 về việc nâng bậc lương thường xuyên 6 tháng đầu năm và nâng bậc lương trước thời hạn năm 2015 Công khai Danh mục thủ tục hành chính được tiếp nhận theo cơ chế một cửa tại Sở Tài chính. http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/4887/Cong-khai-Danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-duoc-tiep-nhan-theo-co-che-mot-cua-tai-So-Tai-chinh..html Công khai Danh mục thủ tục hành chính được tiếp nhận theo cơ chế một cửa tại Sở Tài chính. Hội thảo ứng dụng CNTT phục vụ công tác quản lý tài chính đối với các dự án đầu tư XDCB http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/4886/Hoi-thao-ung-dung-CNTT-phuc-vu-cong-tac-quan-ly-tai-chinh--doi-voi-cac-du-an-dau-tu-XDCB.html Hội thảo ứng dụng CNTT phục vụ công tác quản lý tài chính đối với các dự án đầu tư XDCB Thông báo 2758/STC-NSQH ngày 11/6/2015 thực hiện đóng mã số dự án đầu tư XDCB hoàn thành http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/4881/Thong-bao-2758STC-NSQH-ngay-1162015-thuc-hien-dong-ma-so-du-an-dau-tu-XDCB-hoan-thanh.html Thông báo 2758/STC-NSQH ngày 11/6/2015 thực hiện đóng mã số dự án đầu tư XDCB hoàn thành Thông báo 2794/STC-VP ngày 11/6/2015 Kết quả thi trắc nghiệm trên máy tính; phòng thi, địa điểm thi viết kiến thức chung và viết chuyên ngành trong thi tuyển công chức của Sở Tài chính Hà Nội năm 2015 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/4880/Thong-bao-2794STC-VP-ngay-1162015-Ket-qua-thi-trac-nghiem-tren-may-tinh;-phong-thi,-dia-diem-thi-viet-kien-thuc-chung-va-viet-chuyen-nganh-trong-thi-tuyen-cong-chuc-cua-So-Tai-chinh-Ha-Noi-nam-2015.html Thông báo 2794/STC-VP ngày 11/6/2015 Kết quả thi trắc nghiệm trên máy tính; phòng thi, địa điểm thi viết kiến thức chung và viết chuyên ngành trong thi tuyển công chức của Sở Tài chính Hà Nội năm 2015 Công văn số 2724/STC-NSQH ngày 9/6/2015 của Sở Tài chính về thực hiện chế độ, chính sách cho Giáo viên thể dục, thể thao theo Quyết định số 51/2012/QĐ-TTg trên địa ban huyện Quốc Oai http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/4878/Cong-van-so-2724STC-NSQH-ngay-962015-cua-So-Tai-chinh-ve-thuc-hien-che-do,-chinh-sach-cho-Giao-vien-the-duc,-the-thao-theo-Quyet-dinh-so-512012QD-TTg-tren-dia-ban-huyen-Quoc-Oai.html Công văn số 2724/STC-NSQH ngày 9/6/2015 của Sở Tài chính về thực hiện chế độ, chính sách cho Giáo viên thể dục, thể thao theo Quyết định số 51/2012/QĐ-TTg trên địa ban huyện Quốc Oai Giấy mời số 343/GM-STC ngày 5/06/2015 Về việc hội thảo ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý tài chính đối với các dự án đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn quận, huyện, thị xã http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/4871/Giay-moi-so-343GM-STC-ngay-5062015-Ve-viec-hoi-thao-ung-dung-cong-nghe-thong-tin-phuc-vu-cong-tac-quan-ly-tai-chinh-doi-voi-cac-du-an-dau-tu-xay-dung-co-ban-tren-dia-ban-quan,-huyen,-thi-xa.html Giấy mời số 343/GM-STC ngày 5/06/2015 Về việc hội thảo ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý tài chính đối với các dự án đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn quận, huyện, thị xã Tổng hợp báo cáo định kỳ hàng tuần, tháng về tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/4870/Tong-hop-bao-cao-dinh-ky-hang-tuan,-thang-ve-tien-do-va-ket-qua-thuc-hien-nhiem-vu-duoc-giao.html Tổng hợp báo cáo định kỳ hàng tuần, tháng về tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý tài chính - ngân sách: quản lý hiệu quả, tiết kiệm thời gian, chi phí http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/4866/Ung-dung-cong-nghe-thong-tin-trong-quan-ly-tai-chinh---ngan-sach--quan-ly-hieu-qua,-tiet-kiem-thoi-gian,-chi-phi.html Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý tài chính - ngân sách: quản lý hiệu quả, tiết kiệm thời gian, chi phí Quyết định 2483/QĐ-STC ngày 29/5/2015 về việc công khai danh mục thủ tục hành chính được tiếp nhận theo cơ chế một cửa tại Sở Tài chính Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/4861/Quyet-dinh-2483QD-STC-ngay-2952015-ve-viec-cong-khai-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-duoc-tiep-nhan-theo-co-che-mot-cua-tai-So-Tai-chinh-Ha-Noi.html Quyết định 2483/QĐ-STC ngày 29/5/2015 về việc công khai danh mục thủ tục hành chính được tiếp nhận theo cơ chế một cửa tại Sở Tài chính Hà Nội Công văn số 2586/STC-HCSN Ngày 3/6/2015 Hướng dẫn việc bàn giao, tiếp nhận tài chính, tài sản và lập dự toán kinh phí phát sinh của các đơn vị được tổ chức lại theo quyết định của UBND Thành phố http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/4858/Cong-van-so-2586STC-HCSN-Ngay-362015-Huong-dan-viec-ban-giao,-tiep-nhan-tai-chinh,-tai-san-va-lap-du-toan-kinh-phi-phat-sinh-cua-cac-don-vi-duoc-to-chuc-lai-theo-quyet-dinh-cua-UBND-Thanh-pho.html Công văn số 2586/STC-HCSN Ngày 3/6/2015 Hướng dẫn việc bàn giao, tiếp nhận tài chính, tài sản và lập dự toán kinh phí phát sinh của các đơn vị được tổ chức lại theo quyết định của UBND Thành phố Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Sở Tài Chính Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/4851/Chuong-trinh-thuc-hanh-tiet-kiem,-chong-lang-phi-cua-So-Tai-Chinh-Ha-Noi.html Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Sở Tài Chính Hà Nội Công văn số 2528/STC-VP ngày 01/6/2015 của Sở Tài chính về việc tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và thực thi công vụ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/4846/Cong-van-so-2528STC-VP-ngay-0162015-cua-So-Tai-chinh-ve-viec-tang-cuong-thuc-hien-ky-luat,-ky-cuong-hanh-chinh-va-thuc-thi-cong-vu.html Công văn số 2528/STC-VP ngày 01/6/2015 của Sở Tài chính về việc tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và thực thi công vụ Công văn số 2412/STC-THTK ngày 27 tháng 5 năm 2015 của Sở Tài chính về việc rà soát công tác quản lý và sử dụng tài khoản đăng nhập hệ thống Tabmis http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/4833/Cong-van-so-2412STC-THTK-ngay-27-thang-5-nam-2015-cua-So-Tai-chinh-ve-viec-ra-soat-cong-tac-quan-ly-va-su-dung-tai-khoan-dang-nhap-he-thong-Tabmis.html Công văn số 2412/STC-THTK ngày 27 tháng 5 năm 2015 của Sở Tài chính về việc rà soát công tác quản lý và sử dụng tài khoản đăng nhập hệ thống Tabmis Tăng cường, đẩy mạnh công tác quyết toán dự án hoàn thành trên địa bàn Thành phố năm 2015 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/4832/Tang-cuong,-day-manh-cong-tac-quyet-toan-du-an-hoan-thanh-tren-dia-ban-Thanh-pho-nam-2015.html Tăng cường, đẩy mạnh công tác quyết toán dự án hoàn thành trên địa bàn Thành phố năm 2015 Công văn số 2307/STC-CS ngày 22/5/2015 của Sở Tài chính về việc Tổng điều tra quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật của nền kinh tế quốc dân năm 2015 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/4825/Cong-van-so-2307STC-CS-ngay-2252015-cua-So-Tai-chinh-ve-viec-Tong-dieu-tra-quan-nhan-du-bi-va-phuong-tien-ky-thuat-cua-nen-kinh-te-quoc-dan-nam-2015.html Công văn số 2307/STC-CS ngày 22/5/2015 của Sở Tài chính về việc Tổng điều tra quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật của nền kinh tế quốc dân năm 2015 Quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư trên địa bàn các huyện nghèo và các huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/4813/Quan-ly,-thanh-toan,-quyet-toan-von-dau-tu-va-von-su-nghiep-co-tinh-chat-dau-tu-tren-dia-ban-cac-huyen-ngheo-va-cac-huyen-co-ty-le-ho-ngheo-cao.html Quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư trên địa bàn các huyện nghèo và các huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao Thông báo số 2204/STC-VP ngày 19/5/2015 về việc số báo danh, ca thi trong thi tuyển công chức của Sở Tài chính Hà Nội năm 2015 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/4807/Thong-bao-so-2204STC-VP-ngay-1952015-ve-viec-so-bao-danh,-ca-thi-trong-thi-tuyen-cong-chuc-cua-So-Tai-chinh-Ha-Noi-nam-2015.html Thông báo số 2204/STC-VP ngày 19/5/2015 về việc số báo danh, ca thi trong thi tuyển công chức của Sở Tài chính Hà Nội năm 2015 Thông báo số 2194 STC-NSQH ngày 14/4/2015 thực hiện đóng mã số các dự án đầu tư XDCB hoàn thành. http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/4806/Thong-bao-so-2194-STC-NSQH-ngay-1442015-thuc-hien-dong-ma-so-cac-du-an-dau-tu-XDCB-hoan-thanh..html Thông báo số 2194 STC-NSQH ngày 14/4/2015 thực hiện đóng mã số các dự án đầu tư XDCB hoàn thành. Triển khai vận động đóng góp ủng hộ Quỹ Xã hội năm 2015 và Quỹ bảo trợ trẻ em Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/4805/Trien-khai-van-dong-dong-gop-ung-ho-Quy-Xa-hoi-nam-2015-va-Quy-bao-tro-tre-em-Ha-Noi.html Triển khai vận động đóng góp ủng hộ Quỹ Xã hội năm 2015 và Quỹ bảo trợ trẻ em Hà Nội Tài liệu thảo luận về dự thảo cơ chế phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp NS và định mức phân bổ chi NS thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/4803/Tai-lieu-thao-luan-ve-du-thao-co-che-phan-cap-nguon-thu,-nhiem-vu-chi-giua-cac-cap-NS-va-dinh-muc-phan-bo-chi-NS-thanh-pho-Ha-Noi-giai-doan-2016-2020.html Tài liệu thảo luận về dự thảo cơ chế phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp NS và định mức phân bổ chi NS thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020 Công văn số 2121/STC-VP ngày 13/5/2015 cử người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của cơ quan Sở Tài chính Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/4798/Cong-van-so-2121STC-VP-ngay-1352015-cu-nguoi-phat-ngon-va-cung-cap-thong-tin-cho-bao-chi-cua-co-quan-So-Tai-chinh-Ha-Noi.html Công văn số 2121/STC-VP ngày 13/5/2015 cử người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của cơ quan Sở Tài chính Hà Nội Quyết định 1883 QĐ-UBND ngày 6-5-2015 Ban hành Quy định thi tuyển công chức Thành phố năm 2015 bằng phương pháp thi trắc nghiệm trên máy tính. http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/4779/Quyet-dinh-1883-QD-UBND-ngay-6-5-2015-Ban-hanh-Quy-dinh-thi-tuyen-cong-chuc-Thanh-pho-nam-2015-bang-phuong-phap-thi-trac-nghiem-tren-may-tinh..html Quyết định 1883 QĐ-UBND ngày 6-5-2015 Ban hành Quy định thi tuyển công chức Thành phố năm 2015 bằng phương pháp thi trắc nghiệm trên máy tính. Báo cáo sơ kết công tác cải cách hành chính giai đoạn I 2011-2015 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/4777/Bao-cao-so-ket-cong-tac-cai-cach-hanh-chinh-giai-doan-I-2011-2015.html Báo cáo sơ kết công tác cải cách hành chính giai đoạn I 2011-2015 Thông báo về việc ôn tập môn chuyên ngành lĩnh vực Tài chính trong kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2015 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/4772/Thong-bao-ve-viec-on-tap-mon-chuyen-nganh-linh-vuc-Tai-chinh-trong-ky-thi-tuyen-dung-cong-chuc-nam-2015.html Thông báo về việc ôn tập môn chuyên ngành lĩnh vực Tài chính trong kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2015 Công văn số 1945/STC-TTr về việc triển khai thực hiện Luật THTK, CLP và các văn bản hướng dẫn http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/4763/Cong-van-so-1945STC-TTr-ve-viec-trien-khai-thuc-hien-Luat-THTK,-CLP-va-cac-van-ban-huong-dan.html Công văn số 1945/STC-TTr về việc triển khai thực hiện Luật THTK, CLP và các văn bản hướng dẫn Cục Quản lý công sản: 20 năm một chặng đường hình thành và phát triển http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/4752/Cuc-Quan-ly-cong-san--20-nam-mot-chang-duong-hinh-thanh-va-phat-trien.html Cục Quản lý công sản: 20 năm một chặng đường hình thành và phát triển Thông báo số 1826/STC-VP về Kết quả kiểm tra sát hạch tiếp nhận công chức không qua thi tuyển và chuyển đổi nguyện vọng thi tuyển của thí sinh dự thi công chức vào Sở Tài chính Hà Nội năm 2015 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/4749/Thong-bao-so-1826STC-VP-ve-Ket-qua-kiem-tra-sat-hach-tiep-nhan-cong-chuc-khong-qua-thi-tuyen-va-chuyen-doi-nguyen-vong-thi-tuyen-cua-thi-sinh-du-thi-cong-chuc-vao-So-Tai-chinh-Ha-Noi-nam-2015.html Thông báo số 1826/STC-VP về Kết quả kiểm tra sát hạch tiếp nhận công chức không qua thi tuyển và chuyển đổi nguyện vọng thi tuyển của thí sinh dự thi công chức vào Sở Tài chính Hà Nội năm 2015 Công văn 1709/STC-ĐT về việc triển khai thủ tục hành chính theo Quyết định số 315/QĐ-BTC ngày 13/02/2015 của Bộ Tài chính http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/4744/Cong-van-1709STC-DT-ve-viec-trien-khai-thu-tuc-hanh-chinh-theo-Quyet-dinh-so-315QD-BTC-ngay-13022015-cua-Bo-Tai-chinh.html Công văn 1709/STC-ĐT về việc triển khai thủ tục hành chính theo Quyết định số 315/QĐ-BTC ngày 13/02/2015 của Bộ Tài chính Chương trình hành động về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2015 - 2020 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/4743/Chuong-trinh-hanh-dong-ve-doi-moi-cong-tac-thi-dua,-khen-thuong-giai-doan-2015---2020.html Chương trình hành động về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2015 - 2020 Công văn số 723/LT-HĐTT Tổ chức thi tuyển công chức năm 2015 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/4733/Cong-van-so-723LT-HDTT-To-chuc-thi-tuyen-cong-chuc-nam-2015.html Công văn số 723/LT-HĐTT Tổ chức thi tuyển công chức năm 2015 Phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/4729/Phuc-vu-nhu-cau-di-lai-cua-nhan-dan-va-bao-dam-trat-tu-an-toan-giao-thong-trong-dip-nghi-Le-304-va-015.html Phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5 Tập huấn Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí và các văn bản hướng dẫn http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/4728/Tap-huan-Luat-thuc-hanh-tiet-kiem-chong-lang-phi-va-cac-van-ban-huong-dan.html Tập huấn Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí và các văn bản hướng dẫn Ban hành một số quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn thành phố Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/4724/Ban-hanh-mot-so-quy-dinh-quan-ly-nha-nuoc-ve-gia-tren-dia-ban-thanh-pho-Ha-Noi.html Ban hành một số quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn thành phố Hà Nội Công tác trọng tâm của Ban Chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố năm 2015 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/4723/Cong-tac-trong-tam-cua-Ban-Chi-dao-thao-go-kho-khan,-thuc-day-san-xuat-kinh-doanh-cho-doanh-nghiep-tren-dia-ban-Thanh-pho-nam-2015.html Công tác trọng tâm của Ban Chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố năm 2015 Thông báo số 1616/STC-TB ngày 14/4/2015 thực hiện đóng mã số các dự án đầu tư XDCB hoàn thành. http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/4711/Thong-bao-so-1616STC-TB-ngay-1442015-thuc-hien-dong-ma-so-cac-du-an-dau-tu-XDCB-hoan-thanh..html Thông báo số 1616/STC-TB ngày 14/4/2015 thực hiện đóng mã số các dự án đầu tư XDCB hoàn thành. Quyết định 1435/QĐ-UBND ngày 06 tháng 4 năm 2015 Quyết định về việc phê duyệt giá đất ở làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ và thu tiền sử dụng đất tái định cư khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện Dự án thoát nước nhằm cải thiện môi trường Hà Nội Dự án II và D http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/4708/Quyet-dinh-1435QD-UBND-ngay-06-thang-4-nam-2015-Quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-gia-dat-o-lam-can-cu-boi-thuong,-ho-tro-va-thu-tien-su-dung-dat-tai-dinh-cu-khi-nha-nuoc-thu-hoi-dat-de-thuc-hien-Du-an-thoat-nuoc-nham-cai-thien-moi-truong-Ha-Noi-Du-an-II-va-D.html Quyết định 1435/QĐ-UBND ngày 06 tháng 4 năm 2015 Quyết định về việc phê duyệt giá đất ở làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ và thu tiền sử dụng đất tái định cư khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện Dự án thoát nước nhằm cải thiện môi trường Hà Nội Dự án II và D Công văn 1532/STC-GTĐT hướng việc dẫn bàn giao, tiếp nhận tài chính, tài sản và trụ sở làm việc của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất quận, huyện, thị xã http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/4698/Cong-van-1532STC-GTDT-huong-viec-dan-ban-giao,-tiep-nhan-tai-chinh,-tai-san-va-tru-so-lam-viec-cua-Van-phong-Dang-ky-quyen-su-dung-dat-quan,-huyen,-thi-xa.html Công văn 1532/STC-GTĐT hướng việc dẫn bàn giao, tiếp nhận tài chính, tài sản và trụ sở làm việc của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất quận, huyện, thị xã Thông báo 1526/STC-VP ngày 8/4/2015 Danh sách thí sinh đăng ký dự thi công chức năm 2015 của Sở tài chính Hà Nội sau khi HĐTT kiểm tra và sửa chữa http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/4696/Thong-bao-1526STC-VP-ngay-842015-Danh-sach-thi-sinh-dang-ky-du-thi-cong-chuc-nam-2015-cua-So-tai-chinh-Ha-Noi-sau-khi-HDTT-kiem-tra-va-sua-chua.html Thông báo 1526/STC-VP ngày 8/4/2015 Danh sách thí sinh đăng ký dự thi công chức năm 2015 của Sở tài chính Hà Nội sau khi HĐTT kiểm tra và sửa chữa Hội nghị giao ban công tác quản lý giá và kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống ngành Giá Việt Nam (6/4/1965 – 6/4/2015) http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/4689/Hoi-nghi-giao-ban-cong-tac-quan-ly-gia-va-ky-niem-50-nam-ngay--truyen-thong-nganh-Gia-Viet-Nam-(641965-–-642015).html Hội nghị giao ban công tác quản lý giá và kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống ngành Giá Việt Nam (6/4/1965 – 6/4/2015) Công văn 1492/STC-ĐT ngày 06/01/2015 khéo dài thời gian thực hiện và thanh toán vốn trái phiếu chính phủ kế hoạch năm 2012, 2013, 2014. http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/4687/Cong-van-1492STC-DT-ngay-06012015-kheo-dai-thoi-gian-thuc-hien-va-thanh-toan-von-trai-phieu-chinh-phu-ke-hoach-nam-2012,-2013,-2014..html Công văn 1492/STC-ĐT ngày 06/01/2015 khéo dài thời gian thực hiện và thanh toán vốn trái phiếu chính phủ kế hoạch năm 2012, 2013, 2014. Thông tư 40/2015/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 27 tháng 3 năm 2015 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/4686/Thong-tu-402015TTLT-BTC-BGDDT-ngay-27-thang-3-nam-2015.html Thông tư 40/2015/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 27 tháng 3 năm 2015 Thông báo 1414/STC-VP ngày 31/3/2015 thông báo tổ chức hướng dẫn ôn tập cho thí sinh dự sát hạch không qua thi của Sở Tài chính Hà Nội trong kỳ tuyển sinh công chức năm 2015 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/4673/Thong-bao-1414STC-VP-ngay-3132015-thong-bao-to-chuc-huong-dan-on-tap-cho-thi-sinh-du-sat-hach-khong-qua-thi-cua-So-Tai-chinh-Ha-Noi-trong-ky-tuyen-sinh-cong-chuc-nam-2015.html Thông báo 1414/STC-VP ngày 31/3/2015 thông báo tổ chức hướng dẫn ôn tập cho thí sinh dự sát hạch không qua thi của Sở Tài chính Hà Nội trong kỳ tuyển sinh công chức năm 2015 Thông tư 41/2015/TT-BTC ngày 27/3/2015 Sửa đổi Điều 9 Thông tư số 39/2011/TT-BTC ngày 22 tháng 3 năm 2011 của Bộ Tài chính về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/4669/Thong-tu-412015TT-BTC-ngay-2732015-Sua-doi-Dieu-9-Thong-tu-so-392011TT-BTC-ngay-22-thang-3-nam-2011-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-sap-xep-lai,-xu-ly-nha,-dat-thuoc-so-huu-nha-nuoc.html Thông tư 41/2015/TT-BTC ngày 27/3/2015 Sửa đổi Điều 9 Thông tư số 39/2011/TT-BTC ngày 22 tháng 3 năm 2011 của Bộ Tài chính về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước Quyết định 447/QĐ-BTC ngày 10/3/2015 của Bộ Tài chính http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/4666/Quyet-dinh-447QD-BTC-ngay-1032015-cua-Bo-Tai-chinh.html Quyết định 447/QĐ-BTC ngày 10/3/2015 của Bộ Tài chính Công văn số 1269/STC-QS Lịch trực cơ quan phân công các phòng, ban, đơn vị và lực lượng Tự vệ trực bảo vệ cơ quan dịp Hội nghị Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 132 IPU -132 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/4652/Cong-van-so-1269STC-QS-Lich-truc-co-quan-phan-cong-cac-phong,-ban,-don-vi-va-luc-luong-Tu-ve-truc-bao-ve-co-quan-dip-Hoi-nghi-Dai-hoi-dong-Lien-minh-Nghi-vien-the-gioi-lan-thu-132-IPU--132.html Công văn số 1269/STC-QS Lịch trực cơ quan phân công các phòng, ban, đơn vị và lực lượng Tự vệ trực bảo vệ cơ quan dịp Hội nghị Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 132 IPU -132 Bộ Tài chính quyết liệt trong chỉ đạo về đấu giá, thoái vốn và gắn cổ phần hóa với thị trường chứng khoán http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/4651/Bo-Tai-chinh-quyet-liet-trong-chi-dao-ve-dau-gia,-thoai-von-va-gan-co-phan-hoa-voi-thi-truong-chung-khoan.html Bộ Tài chính quyết liệt trong chỉ đạo về đấu giá, thoái vốn và gắn cổ phần hóa với thị trường chứng khoán Công văn số 928/STC-ĐT ngày 14/2/2015 về việc các dự án đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng chưa quyết toán do có tồn tại vướng mắc trong công tác chi đền bù, GPMB http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/4643/Cong-van-so-928STC-DT-ngay-1422015-ve-viec-cac-du-an-da-hoan-thanh-ban-giao-dua-vao-su-dung-chua-quyet-toan-do-co-ton-tai-vuong-mac-trong-cong-tac-chi-den-bu,-GPMB.html Công văn số 928/STC-ĐT ngày 14/2/2015 về việc các dự án đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng chưa quyết toán do có tồn tại vướng mắc trong công tác chi đền bù, GPMB Quyết định về việc áp dụng mức chi cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp tiếp cận pháp luật của của người dân và công tác hòa giải ở cơ sở thành phố Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/4639/Quyet-dinh-ve-viec-ap-dung-muc-chi-cho-cong-tac-pho-bien,-giao-duc-phap-luat,-chuan-tiep-can-phap-tiep-can-phap-luat-cua-cua-nguoi-dan-va-cong-tac-hoa-giai-o-co-so-thanh-pho-Ha-Noi.html Quyết định về việc áp dụng mức chi cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp tiếp cận pháp luật của của người dân và công tác hòa giải ở cơ sở thành phố Hà Nội Kế hoạch 1168/KH-BCD ngày 16/3/2015 về việc cải tiến và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 năm 2005 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/4632/Ke-hoach-1168KH-BCD-ngay-1632015-ve-viec-cai-tien-va-duy-tri-he-thong-quan-ly-chat-luong-theo-tieu-chuan-TCVN-ISO-9001-2008-nam-2005.html Kế hoạch 1168/KH-BCD ngày 16/3/2015 về việc cải tiến và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 năm 2005 Công văn 1175/KH-STC ngày 16/3/2015 triển khai thực hiện Kế hoạch sô 58/KH-UBND ngày 14/2/2015 của UBND Thành phố Hà Nội về thực hiện các giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu trên địa bàn Thnahf phố năm 2015 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/4626/Cong-van-1175KH-STC-ngay-1632015-trien-khai-thuc-hien-Ke-hoach-so-58KH-UBND-ngay-1422015-cua-UBND-Thanh-pho-Ha-Noi-ve-thuc-hien-cac-giai-phap-day-manh-xuat-khau-tren-dia-ban-Thnahf-pho-nam-2015.html Công văn 1175/KH-STC ngày 16/3/2015 triển khai thực hiện Kế hoạch sô 58/KH-UBND ngày 14/2/2015 của UBND Thành phố Hà Nội về thực hiện các giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu trên địa bàn Thnahf phố năm 2015 Quyết định 1010/QD-STC ngày 02 tháng 03 năm 2015 về việc phân công nhiệm vụ Ban giám đốc Sở Tài chính http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/4606/Quyet-dinh-1010QD-STC-ngay-02-thang-03-nam-2015-ve-viec-phan-cong-nhiem-vu-Ban-giam-doc-So-Tai-chinh.html Quyết định 1010/QD-STC ngày 02 tháng 03 năm 2015 về việc phân công nhiệm vụ Ban giám đốc Sở Tài chính THÔNG TƯ 207/2014/TT-BTC QUY ĐỊNH VỀ XÁC ĐỊNH TIỀN THUÊ ĐẤT ĐỐI VỚI CÔNG TY NÔNG, LÂM NGHIỆP SỬ DỤNG ĐẤT VÀO MỤC ĐÍCH SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP, NUÔI TRỒNG THỦY SẢN http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/4586/THONG-TU-2072014TT-BTC-QUY-DINH-VE-XAC-DINH-TIEN-THUE-DAT-DOI-VOI-CONG-TY-NONG,-LAM-NGHIEP-SU-DUNG-DAT-VAO-MUC-DICH-SAN-XUAT-NONG-NGHIEP,-LAM-NGHIEP,-NUOI-TRONG-THUY-SAN.html THÔNG TƯ 207/2014/TT-BTC QUY ĐỊNH VỀ XÁC ĐỊNH TIỀN THUÊ ĐẤT ĐỐI VỚI CÔNG TY NÔNG, LÂM NGHIỆP SỬ DỤNG ĐẤT VÀO MỤC ĐÍCH SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP, NUÔI TRỒNG THỦY SẢN Thông báo 1012/STC-VP ngày 03/3/2015 danh sách thí sinh đăng ký tuyển dụng công chức năm 2015 của Sở Tài Chính Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/4584/Thong-bao-1012STC-VP-ngay-0332015-danh-sach-thi-sinh-dang-ky-tuyen-dung-cong-chuc-nam-2015-cua-So-Tai-Chinh-Ha-Noi.html Thông báo 1012/STC-VP ngày 03/3/2015 danh sách thí sinh đăng ký tuyển dụng công chức năm 2015 của Sở Tài Chính Hà Nội Quyết định số 798/QĐ-UBND ngày 12 tháng 2 năm 2015 của UBND thành phố Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/4579/Quyet-dinh-so-798QD-UBND-ngay-12-thang-2-nam-2015-cua-UBND-thanh-pho-Ha-Noi.html Quyết định số 798/QĐ-UBND ngày 12 tháng 2 năm 2015 của UBND thành phố Hà Nội Đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/4578/Don-doc-thuc-hien-nhiem-vu-sau-ky-nghi-Tet-Nguyen-dan-At-Mui-nam-2015.html Đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015 Quyết định số 663/QĐ-UBND ngày 06 tháng 02 năm 2015 của UBND Thành phố Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/4568/Quyet-dinh-so-663QD-UBND-ngay-06-thang-02-nam-2015-cua-UBND-Thanh-pho-Ha-Noi.html Quyết định số 663/QĐ-UBND ngày 06 tháng 02 năm 2015 của UBND Thành phố Hà Nội Quyết định số 7324/QD-UBND ngày 31/12/2014 Quyết định về việc ban hành Đơn giá tạm thời đặt hàng duy tu, sủa chữa một số hạng mục công trình đê điều trên địa bàn thành phố Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/4559/Quyet-dinh-so-7324QD-UBND-ngay-31122014-Quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-Don-gia-tam-thoi-dat-hang-duy-tu,-sua-chua-mot-so-hang-muc-cong-trinh-de-dieu-tren-dia-ban-thanh-pho-Ha-Noi.html Quyết định số 7324/QD-UBND ngày 31/12/2014 Quyết định về việc ban hành Đơn giá tạm thời đặt hàng duy tu, sủa chữa một số hạng mục công trình đê điều trên địa bàn thành phố Hà Nội Thông tư 02/2015/TT-BLDTBXH ngày 12/01/2015 Quy định mức lương đối với chuyên gia tư vấn trong nước là cơ sở dự toán gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn áp dụng hình thức hợp đồng theo thời gian sử dụng vốn nhà nước http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/4550/Thong-tu-022015TT-BLDTBXH-ngay-12012015-Quy-dinh-muc-luong-doi-voi-chuyen-gia-tu-van-trong-nuoc-la-co-so-du-toan-goi-thau-cung-cap-dich-vu-tu-van-ap-dung-hinh-thuc-hop-dong-theo-thoi-gian-su-dung-von-nha-nuoc.html Thông tư 02/2015/TT-BLDTBXH ngày 12/01/2015 Quy định mức lương đối với chuyên gia tư vấn trong nước là cơ sở dự toán gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn áp dụng hình thức hợp đồng theo thời gian sử dụng vốn nhà nước Quyết định 510/QD-UBND ngày 30 tháng 01 năm 2015 Phê duyệt đơn giá thanh toán sản phẩm dịch vụ công ích đô thị năm 2015 trên địa bàn thành phố Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/4543/Quyet-dinh-510QD-UBND-ngay-30-thang-01-nam-2015-Phe-duyet-don-gia-thanh-toan-san-pham-dich-vu-cong-ich-do-thi-nam-2015-tren-dia-ban-thanh-pho-Ha-Noi.html Quyết định 510/QD-UBND ngày 30 tháng 01 năm 2015 Phê duyệt đơn giá thanh toán sản phẩm dịch vụ công ích đô thị năm 2015 trên địa bàn thành phố Hà Nội Quyết định 410/QĐ-UBND ngày 27/1/2015 của UBND thành phố Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/4537/Quyet-dinh-410QD-UBND-ngay-2712015-cua-UBND-thanh-pho-Ha-Noi.html Quyết định 410/QĐ-UBND ngày 27/1/2015 của UBND thành phố Hà Nội Thông tư số 02/2015/TT-BTC ngày 05/01/2015 Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 48/2012/TT-BTC ngày 16/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm và chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/4534/Thong-tu-so-022015TT-BTC-ngay-05012015-Sua-doi,-bo-sung-Thong-tu-so-482012TT-BTC-ngay-1632015-cua-Bo-truong-Bo-Tai-chinh-huong-dan-viec-xac-dinh-gia-khoi-diem-va-che-do-tai-chinh-trong-hoat-dong-dau-gia-quyen-su-dung-dat-de-giao-dat.html Thông tư số 02/2015/TT-BTC ngày 05/01/2015 Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 48/2012/TT-BTC ngày 16/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm và chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất Công văn số 468; 469/STC-DT ngày 28/01/2015 về việc Quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản niên độ ngân sách năm 2014 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/4528/Cong-van-so-468;-469STC-DT-ngay-28012015-ve-viec-Quyet-toan-von-dau-tu-xay-dung-co-ban-nien-do-ngan-sach-nam-2014.html Công văn số 468; 469/STC-DT ngày 28/01/2015 về việc Quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản niên độ ngân sách năm 2014 Công văn số 425/STC-DT ngày 26/1/2015 về việc quyết toán dự toán hoàn thành bàn giao đưa vào khai thác sử dụng chưa quyết toán do vướng chi trả đền bù, GPMB http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/4523/Cong-van-so-425STC-DT-ngay-2612015-ve-viec-quyet-toan-du-toan-hoan-thanh-ban-giao-dua-vao-khai-thac-su-dung-chua-quyet-toan-do-vuong-chi-tra-den-bu,-GPMB.html Công văn số 425/STC-DT ngày 26/1/2015 về việc quyết toán dự toán hoàn thành bàn giao đưa vào khai thác sử dụng chưa quyết toán do vướng chi trả đền bù, GPMB Công văn số 168/STC- DT ngày 15 tháng 01 năm 2015 về việc kéo dài thời gian thực hiện vốn đầu tư kế hoạch năm 2014 đối với các dự án hoàn thành http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/4522/Cong-van-so-168STC--DT-ngay-15-thang-01-nam-2015-ve-viec-keo-dai-thoi-gian-thuc-hien-von-dau-tu-ke-hoach-nam-2014-doi-voi-cac-du-an-hoan-thanh.html Công văn số 168/STC- DT ngày 15 tháng 01 năm 2015 về việc kéo dài thời gian thực hiện vốn đầu tư kế hoạch năm 2014 đối với các dự án hoàn thành Thông tư 196/2014/TT-BTC ngày 18/12/2014 Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động, lệ phí cấp Giấy phép sản xuất rượu, thuốc lá http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/4517/Thong-tu-1962014TT-BTC-ngay-18122014-Thong-tu-quy-dinh-muc-thu,-che-do-thu,-nop,-quan-ly-va-su-dung-phi-tham-dinh-dieu-kien-hoat-dong,-le-phi-cap-Giay-phep-san-xuat-ruou,-thuoc-la.html Thông tư 196/2014/TT-BTC ngày 18/12/2014 Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động, lệ phí cấp Giấy phép sản xuất rượu, thuốc lá Công văn 8913/VP-NNNT ngày 29/12/2014 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 131/2009/QD-TTg ngày 02/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/4515/Cong-van-8913VP-NNNT-ngay-29122014-huong-dan-thuc-hien-Quyet-dinh-so-1312009QD-TTg-ngay-02112009-cua-Thu-tuong-Chinh-phu.html Công văn 8913/VP-NNNT ngày 29/12/2014 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 131/2009/QD-TTg ngày 02/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ Quyết định số 95/2014/QD-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2014 về việc ban hành giá xây dựng mới nhà ở, nhà tạm, vật kiến trúc làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/4514/Quyet-dinh-so-952014QD-UBND-ngay-25-thang-12-nam-2014-ve-viec-ban-hanh-gia-xay-dung-moi-nha-o,-nha-tam,-vat-kien-truc-lam-co-so-xac-dinh-gia-tri-boi-thuong,-ho-tro-khi-Nha-nuoc-thu-hoi-dat-tren-dia-ban-thanh-pho-Ha-Noi.html Quyết định số 95/2014/QD-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2014 về việc ban hành giá xây dựng mới nhà ở, nhà tạm, vật kiến trúc làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội Kiểm tra công tác triển khai giao kế hoạch kinh tế xã hội và dự toán ngân sách năm 2015 của các quận, huyện và thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/4511/Kiem-tra-cong-tac-trien-khai-giao-ke-hoach-kinh-te-xa-hoi-va-du-toan-ngan-sach-nam-2015-cua-cac-quan,-huyen-va-thi-xa-tren-dia-ban-thanh-pho-Ha-Noi.html Kiểm tra công tác triển khai giao kế hoạch kinh tế xã hội và dự toán ngân sách năm 2015 của các quận, huyện và thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 9 tháng 1 năm 2015 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt giá tính thuế tài nguyên đối với Đá sét, Than bùn, Than mùn (đất mùn) trên địa bàn thành phố Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/4506/Quyet-dinh-so-84QD-UBND-ngay-9-thang-1-nam-2015-cua-UBND-thanh-pho-Ha-Noi-ve-viec-phe-duyet-gia-tinh-thue-tai-nguyen-doi-voi-Da-set,-Than-bun,-Than-mun-(dat-mun)-tren-dia-ban-thanh-pho-Ha-Noi.html Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 9 tháng 1 năm 2015 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt giá tính thuế tài nguyên đối với Đá sét, Than bùn, Than mùn (đất mùn) trên địa bàn thành phố Hà Nội Kế hoạch 270/KH-STC ngày 21/01/2015 Kế hoạch triển khai công tác cải cách hành chính năm 2015 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/4505/Ke-hoach-270KH-STC-ngay-21012015-Ke-hoach-trien-khai-cong-tac-cai-cach-hanh-chinh-nam-2015.html Kế hoạch 270/KH-STC ngày 21/01/2015 Kế hoạch triển khai công tác cải cách hành chính năm 2015 Quyết định số 90/2014/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc thu phí qua phà trên địa bàn thành phố Hà Nội. http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/4504/Quyet-dinh-so-902014QD-UBND-cua-UBND-Thanh-pho-Ha-Noi-ve-viec-thu-phi-qua-pha-tren-dia-ban-thanh-pho-Ha-Noi..html Quyết định số 90/2014/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc thu phí qua phà trên địa bàn thành phố Hà Nội. Hướng dẫn 7534/HD-LN:TC-GDDT ngày 25/12 năm 2014 về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định 51/2012/QD-TTg ngày 16/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ bồi dưỡng và chế độ trang phục đối với giáo viên, giảng viên thể dục thể thao http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/4499/Huong-dan-7534HD-LN-TC-GDDT-ngay-2512-nam-2014-ve-viec-huong-dan-thuc-hien-Quyet-dinh-512012QD-TTg-ngay-16112012-cua-Thu-tuong-Chinh-phu-ve-che-do-boi-duong-va-che-do-trang-phuc-doi-voi-giao-vien,-giang-vien-the-duc-the-thao.html Hướng dẫn 7534/HD-LN:TC-GDDT ngày 25/12 năm 2014 về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định 51/2012/QD-TTg ngày 16/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ bồi dưỡng và chế độ trang phục đối với giáo viên, giảng viên thể dục thể thao Về việc triển khai Thông tư số 198/2014/TT-BTC ngày 18/12/2014 của Bộ Tài chính Hướng dẫn phương pháp tính giá thành cá Tra nguyên liệu http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/4494/Ve-viec-trien-khai-Thong-tu-so-1982014TT-BTC-ngay-18122014-cua-Bo-Tai-chinh-Huong-dan-phuong-phap-tinh-gia-thanh-ca-Tra-nguyen-lieu.html Về việc triển khai Thông tư số 198/2014/TT-BTC ngày 18/12/2014 của Bộ Tài chính Hướng dẫn phương pháp tính giá thành cá Tra nguyên liệu Quyết định số 7139/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2014 của UBND thành phố Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/4493/Quyet-dinh-so-7139QD-UBND-ngay-27-thang-12-nam-2014--cua-UBND-thanh-pho-Ha-Noi.html Quyết định số 7139/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2014 của UBND thành phố Hà Nội Hội nghị cán bộ, công chức Sở Tài chính năm 2015 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/4492/Hoi-nghi-can-bo,-cong-chuc-So-Tai-chinh-nam-2015.html Hội nghị cán bộ, công chức Sở Tài chính năm 2015 Thông báo số 177/STC-VP ngày 15/1/2015 Thông báo chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm 2015 của Sở Tài chính Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/4489/Thong-bao-so-177STC-VP-ngay-1512015-Thong-bao-chi-tieu-tuyen-dung-cong-chuc-nam-2015-cua-So-Tai-chinh-Ha-Noi.html Thông báo số 177/STC-VP ngày 15/1/2015 Thông báo chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm 2015 của Sở Tài chính Hà Nội Thông tư 197/2014/TT-BTC ngày 18/12/2014 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định, lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/4486/Thong-tu-1972014TT-BTC-ngay-18122014-Quy-dinh-muc-thu,-che-do-thu,-nop,-quan-ly-va-su-dung-phi-tham-dinh,-le-phi-cap-Giay-chung-nhan-dang-ky-hoat-dong-ban-hang-da-cap.html Thông tư 197/2014/TT-BTC ngày 18/12/2014 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định, lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp Thông tư 204/2014/TT-BTC quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá. http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/4485/Thong-tu-2042014TT-BTC-quy-dinh-ve-dao-tao,-boi-duong-nghiep-vu-chuyen-nganh-tham-dinh-gia..html Thông tư 204/2014/TT-BTC quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá. Quyết định số 91/2014/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về việc áp dụng mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng của Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp thành phố Hà Nội và cấp quận, huyện, thị xã thành phố Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/4479/Quyet-dinh-so-912014QD-UBND-cua-UBND-thanh-pho-Ha-Noi-ve-viec-ap-dung-muc-chi-don-tiep,-tham-hoi,-chuc-mung-cua-Uy-ban-MTTQ-Viet-Nam-cap-thanh-pho-Ha-Noi-va-cap-quan,-huyen,-thi-xa-thanh-pho-Ha-Noi.html Quyết định số 91/2014/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về việc áp dụng mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng của Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp thành phố Hà Nội và cấp quận, huyện, thị xã thành phố Hà Nội Quyết định số 96/2014/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định về giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội về việc áp dụng mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng của Ủy ban MTTTQ Việt Nam cấp Thành phố và cấp quậ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/4478/Quyet-dinh-so-962014QD-UBND-cua-UBND-thanh-pho-Ha-Noi-ve-viec-ban-hanh-quy-dinh-ve-gia-cac-loai-dat-tren-dia-ban-thanh-pho-Ha-Noi-ve-viec-ap-dung-muc-chi-don-tiep,-tham-hoi,-chuc-mung-cua-Uy-ban-MTTTQ-Viet-Nam-cap-Thanh-pho-va-cap-qua.html Quyết định số 96/2014/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định về giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội về việc áp dụng mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng của Ủy ban MTTTQ Việt Nam cấp Thành phố và cấp quậ Lấy ý kiến dự thảo Quyết định về Ban hành quy định về chính sách khuyến khích xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn thành phố Hà Nội. http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/4477/Lay-y-kien-du-thao-Quyet-dinh-ve-Ban-hanh-quy-dinh-ve-chinh-sach-khuyen-khich-xa-hoi-hoa-trong-linh-vuc--giao-duc---dao-tao,-day-nghe,-y-te,-van-hoa,-the-duc-the-thao,-moi-truong,-giam-dinh-tu-phap-tren-dia-ban-thanh-pho-Ha-Noi..html Lấy ý kiến dự thảo Quyết định về Ban hành quy định về chính sách khuyến khích xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn thành phố Hà Nội. Quyết định số 96/2014/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định về giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội áp dụng từ ngày 01/01/2015 đến 31/12/2019. http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/4476/Quyet-dinh-so-962014QD-UBND-cua-UBND-thanh-pho-Ha-Noi-ve-viec-ban-hanh-quy-dinh-ve-gia-cac-loai-dat-tren-dia-ban-thanh-pho-Ha-Noi-ap-dung-tu-ngay-01012015-den-31122019..html Quyết định số 96/2014/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định về giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội áp dụng từ ngày 01/01/2015 đến 31/12/2019. Quyết định số 92/2014/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về việc áp dụng mức chi cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân và công tác hòa giải ở cơ sở thành phố Hà Nội. http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/4475/Quyet-dinh-so-922014QD-UBND-cua-UBND-thanh-pho-Ha-Noi-ve-viec-ap-dung-muc-chi-cho-cong-tac-pho-bien,-giao-duc-phap-luat,-chuan-tiep-can-phap-luat-cua-nguoi-dan-va-cong-tac-hoa-giai-o-co-so-thanh-pho-Ha-Noi..html Quyết định số 92/2014/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về việc áp dụng mức chi cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân và công tác hòa giải ở cơ sở thành phố Hà Nội. Hướng dẫn một số điểm về tổ chức thực hiện dự toán NSNN năm 2015 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/4473/Huong-dan-mot-so-diem-ve-to-chuc-thuc-hien-du-toan-NSNN-nam-2015.html Hướng dẫn một số điểm về tổ chức thực hiện dự toán NSNN năm 2015 Quyết định số 86/2014/QD-UBND Ngày 22/12/2014 Quyết định về việc thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bang thành phố Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/4464/Quyet-dinh-so-862014QD-UBND-Ngay-22122014-Quyet-dinh-ve-viec-thu-phi-tham-dinh-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-tren-dia-bang-thanh-pho-Ha-Noi.html Quyết định số 86/2014/QD-UBND Ngày 22/12/2014 Quyết định về việc thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bang thành phố Hà Nội Quyết định số 87/2014/QD-UBND ngày 22/12/2014 về việc thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa ban thành phố Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/4463/Quyet-dinh-so-872014QD-UBND-ngay-22122014-ve-viec-thu-phi-su-dung-duong-bo-theo-dau-phuong-tien-doi-voi-xe-mo-to-tren-dia-ban-thanh-pho-Ha-Noi.html Quyết định số 87/2014/QD-UBND ngày 22/12/2014 về việc thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa ban thành phố Hà Nội Quyết định 88/2014/QD-UBND ngày 22/12/2014 Quyết định về việc thu phí tham quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa trên địa bàn thành phố Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/4459/Quyet-dinh-882014QD-UBND-ngay-22122014-Quyet-dinh-ve-viec-thu-phi-tham-quan-danh-lam-thang-canh,-di-tich-lich-su,-cong-trinh-van-hoa-tren-dia-ban-thanh-pho-Ha-Noi.html Quyết định 88/2014/QD-UBND ngày 22/12/2014 Quyết định về việc thu phí tham quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa trên địa bàn thành phố Hà Nội Kế hoạch 7839/KH-STC ngày 31/12/2014 kế hoạch triển khai công tác quyết toán ngân sách thành phố Hà Nội năm 2014 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/4454/Ke-hoach-7839KH-STC-ngay-31122014-ke-hoach-trien-khai-cong-tac-quyet-toan-ngan-sach-thanh-pho-Ha-Noi-nam-2014.html Kế hoạch 7839/KH-STC ngày 31/12/2014 kế hoạch triển khai công tác quyết toán ngân sách thành phố Hà Nội năm 2014 Quyết định số 94/2014/QD-UBND ngày 24/12/2014 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 24/2014/QD-UBND ngày 20/6/2014 của UBND thành phố Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/4448/Quyet-dinh-so-942014QD-UBND-ngay-24122014-ve-viec-sua-doi,-bo-sung-mot-so-dieu,-khoan-cua-Quy-dinh-ban-hanh-kem-theo-Quyet-dinh-so-242014QD-UBND-ngay-2062014-cua-UBND-thanh-pho-Ha-Noi.html Quyết định số 94/2014/QD-UBND ngày 24/12/2014 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 24/2014/QD-UBND ngày 20/6/2014 của UBND thành phố Hà Nội Hướng dẫn công tác khóa sổ kế toán niên độ 2014 trên TABMIS http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/4447/Huong-dan-cong-tac-khoa-so-ke-toan-nien-do-2014-tren-TABMIS.html Hướng dẫn công tác khóa sổ kế toán niên độ 2014 trên TABMIS Công văn số 7664/STC-QLNS Hỗ trợ khóa sổ cuối năm 2014 trên hệ thống TABMIS http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/4440/Cong-van-so-7664STC-QLNS-Ho-tro-khoa-so-cuoi-nam-2014-tren-he-thong-TABMIS.html Công văn số 7664/STC-QLNS Hỗ trợ khóa sổ cuối năm 2014 trên hệ thống TABMIS Quyết định 6779/QD_UBND ngày 18/12/2014 Ban hành Quy định quản lý theo Đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nông nghiệp sinh ứng dụng công nghệ cao Hoa Lâm Viên http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/4430/Quyet-dinh-6779QD_UBND-ngay-18122014-Ban-hanh-Quy-dinh-quan-ly-theo-Do-an-Quy-hoach-chi-tiet-ty-le-1500-Khu-nong-nghiep-sinh-ung-dung-cong-nghe-cao-Hoa-Lam-Vien.html Quyết định 6779/QD_UBND ngày 18/12/2014 Ban hành Quy định quản lý theo Đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nông nghiệp sinh ứng dụng công nghệ cao Hoa Lâm Viên Công văn 7384/STC-TTr ngày 19/12/2014 báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm,chống lãng phí năm 2014 và sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-CP http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/4419/Cong-van-7384STC-TTr-ngay-19122014-bao-cao-ket-qua-thuc-hanh-tiet-kiem,chong-lang-phi-nam-2014-va-so-ket-2-nam-thuc-hien-Nghi-quyet-so-82NQ-CP.html Công văn 7384/STC-TTr ngày 19/12/2014 báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm,chống lãng phí năm 2014 và sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-CP Công văn số 18142/BTC-TTr v/v báo cáo công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2014 và sơ kết 02 năm thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-CP http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/4418/Cong-van-so-18142BTC-TTr-vv-bao-cao-cong-tac-thuc-hanh-tiet-kiem,-chong-lang-phi-nam-2014-va-so-ket-02-nam-thuc-hien-Nghi-quyet-so-82NQ-CP.html Công văn số 18142/BTC-TTr v/v báo cáo công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2014 và sơ kết 02 năm thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-CP Thông tư số 17/2014/TT-BXD ngày 18/11/2014 Sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Thông tư số 07/2013/TT-BXD ngày 15 tháng 5 năm 2013 và Thông tư số 18/2013/TT-BXD ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn việc xác định các đối tượng được vay vốn hỗ t http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/4416/Thong-tu-so-172014TT-BXD-ngay-18112014-Sua-doi,-bo-sung-mot-so-Dieu-tai-Thong-tu-so-072013TT-BXD-ngay-15-thang-5-nam-2013-va-Thong-tu-so-182013TT-BXD-ngay-31-thang-10-nam-2013-cua-Bo-Xay-dung-huong-dan-viec-xac-dinh-cac-doi-tuong-duoc-vay-von-ho-t.html Thông tư số 17/2014/TT-BXD ngày 18/11/2014 Sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Thông tư số 07/2013/TT-BXD ngày 15 tháng 5 năm 2013 và Thông tư số 18/2013/TT-BXD ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn việc xác định các đối tượng được vay vốn hỗ t Công văn 9687/UBND-KT ngày 10/12/2014 về việc triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Luật về Thuế http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/4415/Cong-van-9687UBND-KT-ngay-10122014-ve-viec-trien-khai-thuc-hien-Luat-sua-doi,-bo-sung-mot-so-dieu-tai-cac-Luat-ve-Thue.html Công văn 9687/UBND-KT ngày 10/12/2014 về việc triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Luật về Thuế Quyết định 6572/QD-UBND ngày 09/12/2014 về việc phê duyệt dự án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác sử dụng khoáng sản trên địa bàn Thành phố Hà Nội đến năm 2020 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/4399/Quyet-dinh-6572QD-UBND-ngay-09122014-ve-viec-phe-duyet-du-an-dieu-chinh,-bo-sung-quy-hoach-tham-do,-khai-thac-su-dung-khoang-san-tren-dia-ban-Thanh-pho-Ha-Noi-den-nam-2020.html Quyết định 6572/QD-UBND ngày 09/12/2014 về việc phê duyệt dự án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác sử dụng khoáng sản trên địa bàn Thành phố Hà Nội đến năm 2020 Thông tư 184/2014/TT-BTC Hướng dẫn việc quản lý, sử dụng, khai thác Phần mềm Quản lý đăng ký tài sản nhà nước http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/4398/Thong-tu-1842014TT-BTC-Huong-dan-viec-quan-ly,-su-dung,-khai-thac-Phan-mem-Quan-ly-dang-ky-tai-san-nha-nuoc.html Thông tư 184/2014/TT-BTC Hướng dẫn việc quản lý, sử dụng, khai thác Phần mềm Quản lý đăng ký tài sản nhà nước Quyết định 6583/QĐ-UBND ngày 09/12/2014 phê duyệt mức thu phí chợ đêm tại tuyến phố đi bộ trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/4394/Quyet-dinh-6583QD-UBND-ngay-09122014-phe-duyet-muc-thu-phi-cho-dem-tai-tuyen-pho-di-bo-tren-dia-ban-quan-Hoan-Kiem,-Ha-Noi.html Quyết định 6583/QĐ-UBND ngày 09/12/2014 phê duyệt mức thu phí chợ đêm tại tuyến phố đi bộ trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Công văn số 9747/UBND-KT ngày 12/12/2014 bố trí vốn năm 2015 xử lý dứt điểm nợ XDCB http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/4393/Cong-van-so-9747UBND-KT-ngay-12122014-bo-tri-von-nam-2015-xu-ly-dut-diem-no-XDCB.html Công văn số 9747/UBND-KT ngày 12/12/2014 bố trí vốn năm 2015 xử lý dứt điểm nợ XDCB Thông tư liên tịch 179/2014/TTLT-BTC-BTNMT ngày 26/11/2014 Hướng dẫn sử dụng kinh phí cho hoạt động kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/4384/Thong-tu-lien-tich-1792014TTLT-BTC-BTNMT-ngay-26112014-Huong-dan-su-dung-kinh-phi-cho-hoat-dong-kiem-ke-dat-dai,-lap-ban-do-hien-trang-su-dung-dat-nam-2014.html Thông tư liên tịch 179/2014/TTLT-BTC-BTNMT ngày 26/11/2014 Hướng dẫn sử dụng kinh phí cho hoạt động kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 Quyết định 6336/QD-UBND ngày 28/11 về viêc phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở thành phố Hà Nội năm 2015 và các năm tiếp theo giai đoạn 2016 - 2020 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/4379/Quyet-dinh-6336QD-UBND-ngay-2811-ve-viec-phe-duyet-ke-hoach-phat-trien-nha-o-thanh-pho-Ha-Noi-nam-2015-va-cac-nam-tiep-theo-giai-doan-2016---2020.html Quyết định 6336/QD-UBND ngày 28/11 về viêc phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở thành phố Hà Nội năm 2015 và các năm tiếp theo giai đoạn 2016 - 2020 Quyết định 6387/QD-UBND ngày 02/12/2014 về việc công bố thủ tục hành chính được ban hành mới, sửa đổi bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở xây dựng Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/4376/Quyet-dinh-6387QD-UBND-ngay-02122014-ve-viec-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-duoc-ban-hanh-moi,-sua-doi-bo-sung-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-So-xay-dung-Ha-Noi.html Quyết định 6387/QD-UBND ngày 02/12/2014 về việc công bố thủ tục hành chính được ban hành mới, sửa đổi bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở xây dựng Hà Nội Quyết định 3036/QD-BTC ngày 27/11/2014 Quyết định Ban hành Kế hoạch hành động của Bộ tài chính thực hiện Chiếm lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến 2030 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/4366/Quyet-dinh-3036QD-BTC-ngay-27112014-Quyet-dinh-Ban-hanh-Ke-hoach-hanh-dong-cua-Bo-tai-chinh-thuc-hien-Chiem-luoc-phat-trien-Thong-ke-Viet-Nam-giai-doan-2011-2020-va-tam-nhin-den-2030.html Quyết định 3036/QD-BTC ngày 27/11/2014 Quyết định Ban hành Kế hoạch hành động của Bộ tài chính thực hiện Chiếm lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến 2030 Hướng dấn số 7013/STC-VP ngày 03/12/2014 hướng dẫn nâng bậc lương thường xuyên 6 tháng cuối năm và nâng bậc lương trước thời hạn năm 2014 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/4365/Huong-dan-so-7013STC-VP-ngay-03122014-huong-dan-nang-bac-luong-thuong-xuyen-6-thang-cuoi-nam-va-nang-bac-luong-truoc-thoi-han-nam-2014.html Hướng dấn số 7013/STC-VP ngày 03/12/2014 hướng dẫn nâng bậc lương thường xuyên 6 tháng cuối năm và nâng bậc lương trước thời hạn năm 2014 Thông báo số 6969/STC-VP ngày 02/12/2014 về việc mở lớp bồi dưỡng công chức tài chính địa phương http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/4355/Thong-bao-so-6969STC-VP-ngay-02122014-ve-viec-mo-lop-boi-duong-cong-chuc-tai-chinh-dia-phuong.html Thông báo số 6969/STC-VP ngày 02/12/2014 về việc mở lớp bồi dưỡng công chức tài chính địa phương Quyết định dố 81/1014/QD-UBND Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND ngày 01/03/2012 của UBND thành phố Hà Nội ban hành quy định về Quy trình soạn thảo, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND Thành phố và dự thảo N http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/4339/Quyet-dinh-do-811014QD-UBND-Sua-doi,-bo-sung-mot-so-dieu-cua-Quyet-dinh-so-042012QD-UBND-ngay-01032012-cua-UBND-thanh-pho-Ha-Noi-ban-hanh-quy-dinh-ve-Quy-trinh-soan-thao,-tham-dinh,-ban-hanh-van-ban-quy-pham-phap-luat-cua-UBND-Thanh-pho-va-du-thao-N.html Quyết định dố 81/1014/QD-UBND Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND ngày 01/03/2012 của UBND thành phố Hà Nội ban hành quy định về Quy trình soạn thảo, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND Thành phố và dự thảo N Quyết định 82/2014/QD-UBND ngày 21/11/2014 Quyết định ban hành quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch đô thị trên địa bàn Thành phố Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/4338/Quyet-dinh-822014QD-UBND-ngay-21112014-Quyet-dinh-ban-hanh-quy-dinh-ve-cam-moc-gioi-va-quan-ly-moc-gioi-theo-quy-hoach-do-thi-tren-dia-ban-Thanh-pho-Ha-Noi.html Quyết định 82/2014/QD-UBND ngày 21/11/2014 Quyết định ban hành quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch đô thị trên địa bàn Thành phố Hà Nội Quyết định 2756/QD-BTC ngày 27/10/2014 Quyết định công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/4329/Quyet-dinh-2756QD-BTC-ngay-27102014-Quyet-dinh-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-trong-linh-vuc-phi-su-dung-duong-bo-theo-dau-phuong-tien-thuoc-pham-vi-quan-ly-nha-nuoc-cua-Bo-Tai-chinh.html Quyết định 2756/QD-BTC ngày 27/10/2014 Quyết định công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính Thông tư 155/2014/TT-BTC ngày 23/10/2014 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí thẩm định và lệ phí cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/4328/Thong-tu-1552014TT-BTC-ngay-23102014-Quy-dinh-muc-thu,-che-do-thu,-nop,-quan-ly-su-dung-phi-tham-dinh-va-le-phi-cap,-cap-lai-Giay-chung-nhan-du-dieu-kien-kinh-doanh-dich-vu-tham-dinh-gia.html Thông tư 155/2014/TT-BTC ngày 23/10/2014 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí thẩm định và lệ phí cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá Thông tư liên tịch số 39/TTLT-BCT-BTC Quy định về phương pháp tính giá cơ sở; cơ chế hình thành, quản lý, sử dụng quỹ bình ổn giá và điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/ND-CP ngày 3/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/4327/Thong-tu-lien-tich-so-39TTLT-BCT-BTC-Quy-dinh-ve-phuong-phap-tinh-gia-co-so;-co-che-hinh-thanh,-quan-ly,-su-dung-quy-binh-on-gia-va-dieu-hanh-gia-xang-dau-theo-quy-dinh-tai-Nghi-dinh-so-832014ND-CP-ngay-392014-cua-Chinh-phu-ve-kinh-doanh-xang-dau.html Thông tư liên tịch số 39/TTLT-BCT-BTC Quy định về phương pháp tính giá cơ sở; cơ chế hình thành, quản lý, sử dụng quỹ bình ổn giá và điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/ND-CP ngày 3/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu Công văn số 8560/UBND-NNPTngày 04/11/2014 về việc triển khai thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/4325/Cong-van-so-8560UBND-NNPTngay-04112014-ve-viec-trien-khai-thanh-lap-va-quan-ly-Quy-phong,-chong-thien-tai.html Công văn số 8560/UBND-NNPTngày 04/11/2014 về việc triển khai thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai Thông tư 158/2014/TT-BTC Ngày 27/10/2014 Ban hành Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 01, 02, 03 và 04 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/4314/Thong-tu-1582014TT-BTC-Ngay-27102014-Ban-hanh-Tieu-chuan-tham-dinh-gia-Viet-Nam-so-01,-02,-03-va-04.html Thông tư 158/2014/TT-BTC Ngày 27/10/2014 Ban hành Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 01, 02, 03 và 04 Quyết định 5802/QD-UBND ngày 10/11/2014 về việc phê duyệt đơn giá tạm tính cho thuê nhà ở sinh viên và cho thuê tầng 1 tại các dự án khu nhà ở sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp và Mỹ Đình II http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/4313/Quyet-dinh-5802QD-UBND-ngay-10112014-ve-viec-phe-duyet-don-gia-tam-tinh-cho-thue-nha-o-sinh-vien-va-cho-thue-tang-1-tai-cac-du-an-khu-nha-o-sinh-vien-Phap-Van---Tu-Hiep-va-My-Dinh-II.html Quyết định 5802/QD-UBND ngày 10/11/2014 về việc phê duyệt đơn giá tạm tính cho thuê nhà ở sinh viên và cho thuê tầng 1 tại các dự án khu nhà ở sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp và Mỹ Đình II Công văn 2563/BXD-KTXD ngày 14/10/2014 xác định chi phí lập, thẩm định hồ sở đề xuất khu vực phát triển đô thị http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/4312/Cong-van-2563BXD-KTXD-ngay-14102014-xac-dinh-chi-phi-lap,-tham-dinh-ho-so-de-xuat-khu-vuc-phat-trien-do-thi.html Công văn 2563/BXD-KTXD ngày 14/10/2014 xác định chi phí lập, thẩm định hồ sở đề xuất khu vực phát triển đô thị Thông báo 6573/STC-VP ngày 11/11/2014 công nhận kết quả trúng tuyển công chức năm 2014 của Sở Tài chính Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/4299/Thong-bao-6573STC-VP-ngay-11112014-cong-nhan-ket-qua-trung-tuyen-cong-chuc-nam-2014-cua-So-Tai-chinh-Ha-Noi.html Thông báo 6573/STC-VP ngày 11/11/2014 công nhận kết quả trúng tuyển công chức năm 2014 của Sở Tài chính Hà Nội Sở Tài chính Hà Nội xếp thứ nhất ICT Index khối các Sở Tài chính tỉnh, thành năm 2014 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/4298/So-Tai-chinh-Ha-Noi-xep-thu-nhat-ICT-Index--khoi-cac-So-Tai-chinh-tinh,-thanh-nam-2014.html Sở Tài chính Hà Nội xếp thứ nhất ICT Index khối các Sở Tài chính tỉnh, thành năm 2014 Thông tư 150/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/4291/Thong-tu-1502014TT-BTC-ngay-10102014-Quy-dinh-muc-thu,-nop,-quan-ly-va-su-dung-phi-tham-duyet-thiet-ke-ve-phong-chay-va-chua-chay.html Thông tư 150/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy Thực hiện đóng mã số các dự án đầu tư XDCB hoàn thành http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/4286/Thuc-hien-dong-ma-so-cac-du-an-dau-tu-XDCB-hoan-thanh.html Thực hiện đóng mã số các dự án đầu tư XDCB hoàn thành Hướng dẫn việc điều chỉnh, phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới của xã; biện pháp huy động, quản lý và sử dụng nguồn lực thực hiện Đề án xây dựng nông thốn mới trên địa bàn Thành phố Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/4277/Huong-dan-viec-dieu-chinh,-phe-duyet-De-an-xay-dung-nong-thon-moi-cua-xa;-bien-phap-huy-dong,-quan-ly-va-su-dung-nguon-luc-thuc-hien-De-an-xay-dung-nong-thon-moi-tren-dia-ban-Thanh-pho-Ha-Noi.html Hướng dẫn việc điều chỉnh, phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới của xã; biện pháp huy động, quản lý và sử dụng nguồn lực thực hiện Đề án xây dựng nông thốn mới trên địa bàn Thành phố Hà Nội Cung cấp thông tin phục vụ đánh giá mức độ ứng dụng CNTT năm 2014 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/4276/Cung-cap-thong-tin-phuc-vu-danh-gia-muc-do-ung-dung-CNTT-nam-2014.html Cung cấp thông tin phục vụ đánh giá mức độ ứng dụng CNTT năm 2014 Kiện toàn ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng và Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí Sở Tài chính Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/4274/Kien-toan-ban-chi-dao-phong,-chong-tham-nhung-va-Thuc-hanh-tiet-kiem,-chong-lang-phi-So-Tai-chinh-Ha-Noi.html Kiện toàn ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng và Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí Sở Tài chính Hà Nội Thông báo của Đội hỗ trợ Tabmis Trung ương http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/4268/Thong-bao-cua-Doi-ho-tro-Tabmis-Trung-uong.html Thông báo của Đội hỗ trợ Tabmis Trung ương Phê duyệt mức lãi suất cho vay tối thiểu của Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội áp dụng từ ngày 01/8/2014 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/4267/Phe-duyet-muc-lai-suat-cho-vay-toi-thieu-cua-Quy-Dau-tu-phat-trien-thanh-pho-Ha-Noi-ap-dung-tu-ngay-0182014.html Phê duyệt mức lãi suất cho vay tối thiểu của Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội áp dụng từ ngày 01/8/2014 Thị trường trái phiếu Chính phủ tháng 10: Huy động hơn 13,8 nghìn tỷ đồng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/4262/Thi-truong-trai-phieu-Chinh-phu-thang-10--Huy-dong-hon-13,8-nghin-ty-dong.html Thị trường trái phiếu Chính phủ tháng 10: Huy động hơn 13,8 nghìn tỷ đồng Miễn thuế đối với TPCP phát hành trên thị trường quốc tế năm 2014 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/4261/Mien-thue-doi-voi-TPCP-phat-hanh-tren-thi-truong-quoc-te-nam-2014.html Miễn thuế đối với TPCP phát hành trên thị trường quốc tế năm 2014 Quyết định 5401/QD-UBND ngày 21/10/2014 về việc phê duyệt danh mục công trình thủy lợi được phân cấp quản lý theo quy định tại Quyết định số 12/2014/QD-UBND ngày 26/02/2014 của UBND Thành phố Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/4256/Quyet-dinh-5401QD-UBND-ngay-21102014-ve-viec-phe-duyet-danh-muc-cong-trinh-thuy-loi-duoc-phan-cap-quan-ly-theo-quy-dinh-tai-Quyet-dinh-so-122014QD-UBND-ngay-26022014-cua-UBND-Thanh-pho-Ha-Noi.html Quyết định 5401/QD-UBND ngày 21/10/2014 về việc phê duyệt danh mục công trình thủy lợi được phân cấp quản lý theo quy định tại Quyết định số 12/2014/QD-UBND ngày 26/02/2014 của UBND Thành phố Hà Nội Công văn số 6166/STC- DT ngày 23/10/2014 về việc thực hiện giải ngân kế hoạch vốn NSNN và vốn TPCP năm 2014 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/4255/Cong-van-so-6166STC--DT-ngay-23102014-ve-viec-thuc-hien-giai-ngan-ke-hoach-von-NSNN-va-von-TPCP-nam-2014.html Công văn số 6166/STC- DT ngày 23/10/2014 về việc thực hiện giải ngân kế hoạch vốn NSNN và vốn TPCP năm 2014 Công văn số 6219/STC-QS ngày 27/10/2014 báo cáo về công tác quân sự, tự vệ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/4242/Cong-van-so-6219STC-QS-ngay-27102014-bao-cao-ve-cong-tac-quan-su,-tu-ve.html Công văn số 6219/STC-QS ngày 27/10/2014 báo cáo về công tác quân sự, tự vệ Công nhận lại sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội năm 2014 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/4241/Cong-nhan-lai-san-pham-cong-nghiep-chu-luc-thanh-pho-Ha-Noi-nam-2014.html Công nhận lại sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội năm 2014 Công văn số 6224/STC-VP ngày 27/10/2014 Kiểm điểm công tác chỉ đạo năm 2014 xây dựng chương trình công tác năm 2015 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/4240/Cong-van-so-6224STC-VP-ngay-27102014-Kiem-diem-cong-tac-chi-dao-nam-2014-xay-dung-chuong-trinh-cong-tac-nam-2015.html Công văn số 6224/STC-VP ngày 27/10/2014 Kiểm điểm công tác chỉ đạo năm 2014 xây dựng chương trình công tác năm 2015 Quyết định 5219/QD-UBND ngày 09/10/2014 về việc ban hành định mức kinh tế- kỹ thuật phục vụ đặt hàng duy tu, sủa chữa một số hạng mục công trình đê điều trên địa bàn thành phố Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/4235/Quyet-dinh-5219QD-UBND-ngay-09102014-ve-viec-ban-hanh-dinh-muc-kinh-te--ky-thuat-phuc-vu-dat-hang-duy-tu,-sua-chua-mot-so-hang-muc-cong-trinh-de-dieu-tren-dia-ban-thanh-pho-Ha-Noi.html Quyết định 5219/QD-UBND ngày 09/10/2014 về việc ban hành định mức kinh tế- kỹ thuật phục vụ đặt hàng duy tu, sủa chữa một số hạng mục công trình đê điều trên địa bàn thành phố Hà Nội Thông tư liên tịch số 31/2014/TTLT ngày 06/9/2014 hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí hoạt động Kiểm ngư và thanh toán chi phí thực hiện lệnh điều động, huy động lực lượng, phương tiện của người có thẩm quyền http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/4234/Thong-tu-lien-tich-so-312014TTLT-ngay-0692014-huong-dan-quan-ly,-su-dung-kinh-phi-hoat-dong-Kiem-ngu-va-thanh-toan-chi-phi-thuc-hien-lenh-dieu-dong,-huy-dong-luc-luong,-phuong-tien-cua-nguoi-co-tham-quyen.html Thông tư liên tịch số 31/2014/TTLT ngày 06/9/2014 hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí hoạt động Kiểm ngư và thanh toán chi phí thực hiện lệnh điều động, huy động lực lượng, phương tiện của người có thẩm quyền Hội thảo đề án hoàn thiện và phát triển thị trường vốn, thị trường tài chính Thủ đô http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/4224/Hoi-thao-de-an-hoan-thien-va-phat-trien-thi-truong-von,-thi-truong-tai-chinh-Thu-do.html Hội thảo đề án hoàn thiện và phát triển thị trường vốn, thị trường tài chính Thủ đô Công văn 6071/STC-QLCS về việc cập nhập số liệu tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước vào phần mềm Quản lý đăng ký tài sản nhà nước phiên bản 3.0 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/4218/Cong-van-6071STC-QLCS-ve-viec-cap-nhap-so-lieu-tai-san-cua-cac-du-an-su-dung-von-nha-nuoc-vao-phan-mem-Quan-ly-dang-ky-tai-san-nha-nuoc-phien-ban-3.0.html Công văn 6071/STC-QLCS về việc cập nhập số liệu tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước vào phần mềm Quản lý đăng ký tài sản nhà nước phiên bản 3.0 Công văn 6097/STC-DT về việc báo cáo tình hình thực hiện vướng mắc các dự án có đầu tư hạng mục điện theo quy định tại Quyết định 21/2012/QD-UBND http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/4217/Cong-van-6097STC-DT-ve-viec-bao-cao-tinh-hinh-thuc-hien-vuong-mac-cac-du-an-co-dau-tu-hang-muc-dien-theo-quy-dinh-tai-Quyet-dinh-212012QD-UBND.html Công văn 6097/STC-DT về việc báo cáo tình hình thực hiện vướng mắc các dự án có đầu tư hạng mục điện theo quy định tại Quyết định 21/2012/QD-UBND Quyết định 5355/QD-UBND ngày 17/10/2014 Ban hành quy định cơ chế phối hợp và trachsn nhiệm quản lý rừng theo phân cấp quản lý nhà nước về quản lý rừng giai đoạn 2011-2015 quy định tại quyết định số 12/2014/QD-UBND ngày 26/2/2014 của UBND Thành phố Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/4216/Quyet-dinh-5355QD-UBND-ngay-17102014-Ban-hanh-quy-dinh-co-che-phoi-hop-va-trachsn-nhiem-quan-ly-rung-theo-phan-cap-quan-ly-nha-nuoc-ve-quan-ly-rung-giai-doan-2011-2015-quy-dinh-tai-quyet-dinh-so-122014QD-UBND-ngay-2622014-cua-UBND-Thanh-pho-Ha-Noi.html Quyết định 5355/QD-UBND ngày 17/10/2014 Ban hành quy định cơ chế phối hợp và trachsn nhiệm quản lý rừng theo phân cấp quản lý nhà nước về quản lý rừng giai đoạn 2011-2015 quy định tại quyết định số 12/2014/QD-UBND ngày 26/2/2014 của UBND Thành phố Hà Nội Kết quả phúc khảo thi viết môn kiến thức chung và viết chuyên ngành trong kỳ thi tuyển công chức năm 2014 của Sở Tài chính Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/4206/Ket-qua-phuc-khao-thi-viet-mon-kien-thuc-chung-va-viet-chuyen-nganh-trong-ky-thi-tuyen-cong-chuc-nam-2014-cua-So-Tai-chinh-Ha-Noi.html Kết quả phúc khảo thi viết môn kiến thức chung và viết chuyên ngành trong kỳ thi tuyển công chức năm 2014 của Sở Tài chính Hà Nội Đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Sửu làm việc với Sở Tài chính http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/4199/Dong-chi-Pho-Chu-tich-UBND-thanh-pho-Nguyen-Van-Suu--lam-viec-voi-So-Tai-chinh.html Đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Sửu làm việc với Sở Tài chính Quyết định số 5175/QĐ-UBND ngày 8/10/2014 của UBND Thành phố về việc phê duyệt danh mục các tuyến đê phân cấp quản lý theo quy định tại Quyết định số 12/2014/QĐ-UBND ngày 26/2/2014 của UBND thành phố Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/4195/Quyet-dinh-so-5175QD-UBND-ngay-8102014-cua-UBND-Thanh-pho-ve-viec-phe-duyet-danh-muc-cac-tuyen-de-phan-cap-quan-ly-theo-quy-dinh-tai-Quyet-dinh-so-122014QD-UBND-ngay-2622014-cua-UBND-thanh-pho-Ha-Noi.html Quyết định số 5175/QĐ-UBND ngày 8/10/2014 của UBND Thành phố về việc phê duyệt danh mục các tuyến đê phân cấp quản lý theo quy định tại Quyết định số 12/2014/QĐ-UBND ngày 26/2/2014 của UBND thành phố Hà Nội Quyết định số 5177/QĐ-UBND ngày 8/10/2014 của UBND Thành phố về việc phê duyệt giá thóc để thu thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ Mùa năm 2014 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/4194/Quyet-dinh-so-5177QD-UBND-ngay-8102014-cua-UBND-Thanh-pho-ve-viec-phe-duyet-gia-thoc-de-thu-thue-su-dung-dat-nong-nghiep-vu-Mua-nam-2014.html Quyết định số 5177/QĐ-UBND ngày 8/10/2014 của UBND Thành phố về việc phê duyệt giá thóc để thu thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ Mùa năm 2014 Quyết định 74/2014/QD-UBND ngày 21/10/2014 ban hành quy định một số nội dung thuộc thẩm quyền của UBND Thành phố được Luật đất đai 2013 và các Nghị định của Chính phủ, các thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính giao trong việc xác định giá http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/4178/Quyet-dinh-742014QD-UBND-ngay-21102014-ban-hanh-quy-dinh-mot-so-noi-dung-thuoc-tham-quyen-cua-UBND-Thanh-pho-duoc-Luat-dat-dai-2013-va-cac-Nghi-dinh-cua-Chinh-phu,-cac-thong-tu-cua-Bo-Tai-nguyen-va-Moi-truong,-Bo-Tai-chinh-giao-trong-viec-xac-dinh-gia.html Quyết định 74/2014/QD-UBND ngày 21/10/2014 ban hành quy định một số nội dung thuộc thẩm quyền của UBND Thành phố được Luật đất đai 2013 và các Nghị định của Chính phủ, các thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính giao trong việc xác định giá Quyết định số 2376a/QĐ-BTC ngày 16/9/2014 của Bộ Tài chính về việc đính chính Thông tư số 132/2014/TT-BTC ngày 10/9/2014 của Bộ Tài chính quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định chất lượng an toàn kỹ thuật đối với xe đạp điện; phí kiểm địn http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/4173/Quyet-dinh-so-2376aQD-BTC-ngay-1692014-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-dinh-chinh-Thong-tu-so-1322014TT-BTC-ngay-1092014-cua-Bo-Tai-chinh-quy-dinh-muc-thu,-nop,-quan-ly-va-su-dung-phi-kiem-dinh-chat-luong-an-toan-ky-thuat-doi-voi-xe-dap-dien;-phi-kiem-din.html Quyết định số 2376a/QĐ-BTC ngày 16/9/2014 của Bộ Tài chính về việc đính chính Thông tư số 132/2014/TT-BTC ngày 10/9/2014 của Bộ Tài chính quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định chất lượng an toàn kỹ thuật đối với xe đạp điện; phí kiểm địn Quyết định 5077/QD-UBND ngày 02/10/2014 về việc Ủy quyền cho UBND các quận, huyện và thị xã quyết định thu hồi đất một số trường hợp thuộc thẩm quyền của UBND Thành phố quy định tại khoản 1 Điều 7 Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 của UBND Thàn http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/4172/Quyet-dinh-5077QD-UBND-ngay-02102014-ve-viec-Uy-quyen-cho-UBND-cac-quan,-huyen-va-thi-xa-quyet-dinh-thu-hoi-dat-mot-so-truong-hop-thuoc-tham-quyen-cua-UBND-Thanh-pho-quy-dinh-tai-khoan-1-Dieu-7-Quyet-dinh-so-212014QD-UBND-ngay-2062014-cua-UBND-Than.html Quyết định 5077/QD-UBND ngày 02/10/2014 về việc Ủy quyền cho UBND các quận, huyện và thị xã quyết định thu hồi đất một số trường hợp thuộc thẩm quyền của UBND Thành phố quy định tại khoản 1 Điều 7 Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 của UBND Thàn Những điều chỉnh quan trọng về thuế tại Nghị định 91/2014/NĐ-CP http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/4166/Nhung-dieu-chinh-quan-trong-ve-thue-tai-Nghi-dinh-912014ND-CP.html Những điều chỉnh quan trọng về thuế tại Nghị định 91/2014/NĐ-CP Thông báo số 5763/STC Thông báo thực hiện đóng mã số dự án đầu tư XDCB hoàn thành http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/4159/Thong-bao-so-5763STC-Thong-bao-thuc-hien-dong-ma-so-du-an-dau-tu-XDCB-hoan-thanh.html Thông báo số 5763/STC Thông báo thực hiện đóng mã số dự án đầu tư XDCB hoàn thành Thông báo số 5710/STC-TB thực hiện đóng mã số dự án đầu tư XDCB hoàn thành http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/4148/Thong-bao-so-5710STC-TB-thuc-hien-dong-ma-so-du-an-dau-tu-XDCB-hoan-thanh.html Thông báo số 5710/STC-TB thực hiện đóng mã số dự án đầu tư XDCB hoàn thành Quyết định 70/2014/QD-UBND ngày 12/9/2014 Quyết định ban hành quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc chung thành phố Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/4147/Quyet-dinh-702014QD-UBND-ngay-1292014-Quyet-dinh-ban-hanh-quy-che-quan-ly-quy-hoach,-kien-truc-chung-thanh-pho-Ha-Noi.html Quyết định 70/2014/QD-UBND ngày 12/9/2014 Quyết định ban hành quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc chung thành phố Hà Nội Quyết định 4924/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt "Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học Thành phố Hà Nội đến năm 2030 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/4139/Quyet-dinh-4924QD-UBND-cua-Uy-ban-nhan-dan-Thanh-pho-Ha-Noi-ve-viec-phe-duyet-Quy-hoach-bao-ton-da-dang-sinh-hoc-Thanh-pho-Ha-Noi-den-nam-2030.html Quyết định 4924/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt "Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học Thành phố Hà Nội đến năm 2030 Quyết định 73/2014/QD-UBND ngày 26/9/2014 về việc ban hành Quy định quản lý điểm truy cập internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/4136/Quyet-dinh-732014QD-UBND-ngay-2692014-ve-viec-ban-hanh-Quy-dinh-quan-ly-diem-truy-cap-internet-cong-cong-va-diem-cung-cap-dich-vu-tro-choi-dien-tu-cong-cong-tren-dia-ban-thanh-pho-Ha-Noi.html Quyết định 73/2014/QD-UBND ngày 26/9/2014 về việc ban hành Quy định quản lý điểm truy cập internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội Quyết định số 72/2014/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định về lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, đồ án và quản lý theo đồ án quy hoạch đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/4130/Quyet-dinh-so-722014QD-UBND-cua-UBND-thanh-pho-Ha-Noi-ve-viec-ban-hanh-quy-dinh-ve-lap,-tham-dinh,-phe-duyet-nhiem-vu,-do-an-va-quan-ly-theo-do-an-quy-hoach-do-thi-tren-dia-ban-thanh-pho-Ha-Noi.html Quyết định số 72/2014/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định về lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, đồ án và quản lý theo đồ án quy hoạch đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội Quy định mức chi và kinh phí tặng quà các đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Pháp nhân kỷ niệm 60 năm ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2014) http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/4127/Quy-dinh-muc-chi-va-kinh-phi-tang-qua-cac-doi-tuong-truc-tiep-tham-gia-khang-chien-chong-Phap-nhan-ky-niem-60-nam-ngay-giai-phong-Thu-do-(10101954-10102014).html Quy định mức chi và kinh phí tặng quà các đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Pháp nhân kỷ niệm 60 năm ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2014) Quyết định 4793/QD-UBND ngày 15/9/2014 về việc ban hành quy chế quản lý, phối hợp công tác và chế độ thông tin báo cáo của các tổ chức ngành công nghiệp và phát triển nông thôn thành phố Hà Nội đặt tại địa bàn cấp huyện với Ủy ban nhân dân cáp huyện; các http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/4125/Quyet-dinh-4793QD-UBND-ngay-1592014-ve-viec-ban-hanh-quy-che-quan-ly,-phoi-hop-cong-tac-va-che-do-thong-tin-bao-cao-cua-cac-to-chuc-nganh-cong-nghiep-va-phat-trien-nong-thon-thanh-pho-Ha-Noi-dat-tai-dia-ban-cap-huyen-voi-Uy-ban-nhan-dan-cap-huyen;-cac.html Quyết định 4793/QD-UBND ngày 15/9/2014 về việc ban hành quy chế quản lý, phối hợp công tác và chế độ thông tin báo cáo của các tổ chức ngành công nghiệp và phát triển nông thôn thành phố Hà Nội đặt tại địa bàn cấp huyện với Ủy ban nhân dân cáp huyện; các Công văn 12919/BTC-QLCS ngày 15/9/2014 cấp tài khoản sử dụng phần mềm quản lý tài sản công trình nước sạch nông thôn http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/4108/Cong-van-12919BTC-QLCS-ngay-1592014-cap-tai-khoan-su-dung-phan-mem-quan-ly-tai-san-cong-trinh-nuoc-sach-nong-thon.html Công văn 12919/BTC-QLCS ngày 15/9/2014 cấp tài khoản sử dụng phần mềm quản lý tài sản công trình nước sạch nông thôn Thông báo 5523/STC-VP ngày 18/9/2014 điểm thi môn kiến thức chung và viết chuyên ngành trong kỳ thi tuyển công chức năm 2014 của Sở Tài chính Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/4103/Thong-bao-5523STC-VP-ngay-1892014-diem-thi-mon-kien-thuc-chung-va-viet-chuyen-nganh-trong-ky-thi-tuyen-cong-chuc-nam-2014-cua-So-Tai-chinh-Ha-Noi.html Thông báo 5523/STC-VP ngày 18/9/2014 điểm thi môn kiến thức chung và viết chuyên ngành trong kỳ thi tuyển công chức năm 2014 của Sở Tài chính Hà Nội Công văn 5476/STC-QLNS ngày 16/9/2014 triển khai thực hiện Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 05/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/4098/Cong-van-5476STC-QLNS-ngay-1692014-trien-khai-thuc-hien-Chi-thi-so-24CT-TTg-ngay-0582014-cua-Thu-tuong-Chinh-phu.html Công văn 5476/STC-QLNS ngày 16/9/2014 triển khai thực hiện Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 05/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ Quyết định 3040/QD-STC ngày 04/6/2014 thành lập hội đồng thanh lý, thanh hủy tài sản cố định và công cụ dụng cụ năm 2014 của Sở Tài chính Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/4097/Quyet-dinh-3040QD-STC-ngay-0462014-thanh-lap-hoi-dong-thanh-ly,-thanh-huy-tai-san-co-dinh-va-cong-cu-dung-cu-nam-2014-cua-So-Tai-chinh-Ha-Noi.html Quyết định 3040/QD-STC ngày 04/6/2014 thành lập hội đồng thanh lý, thanh hủy tài sản cố định và công cụ dụng cụ năm 2014 của Sở Tài chính Hà Nội Về việc triển khai Thông tư số 104/2014/TT-BTC ngày 07/8/2014 của Bộ Tài chính quy định bổ sung Hệ thống mục lục ngân sách Nhà nước. http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/4093/Ve-viec-trien-khai-Thong-tu-so-1042014TT-BTC-ngay-0782014-cua-Bo-Tai-chinh-quy-dinh-bo-sung-He-thong-muc-luc-ngan-sach-Nha-nuoc..html Về việc triển khai Thông tư số 104/2014/TT-BTC ngày 07/8/2014 của Bộ Tài chính quy định bổ sung Hệ thống mục lục ngân sách Nhà nước. Quy chế 5154/STC-KBNN-KH&ĐT phối hợp giữa Sở Tài chính, kho bạc Nhà nước Hà Nội, Sở kế hoạch đầu tư trong phố hợp trao đổi và đảm bảo an toàn thông tin dự liệu trên môi trường mạng. http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/4087/Quy-che-5154STC-KBNN-KH&DT-phoi-hop-giua-So-Tai-chinh,-kho-bac-Nha-nuoc-Ha-Noi,-So-ke-hoach-dau-tu-trong-pho-hop-trao-doi-va-dam-bao-an-toan-thong-tin-du-lieu-tren-moi-truong-mang..html Quy chế 5154/STC-KBNN-KH&ĐT phối hợp giữa Sở Tài chính, kho bạc Nhà nước Hà Nội, Sở kế hoạch đầu tư trong phố hợp trao đổi và đảm bảo an toàn thông tin dự liệu trên môi trường mạng. Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/4083/Huong-dan-thuc-hien-mot-so-dieu-cua-Nghi-dinh-so-672014ND-CP-ngay-07-thang-7-nam-2014-cua-Chinh-phu-ve-mot-so-chinh-sach-phat-trien-thuy-san.html Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản Công văn số 6563/UBND-KT ngày 3/9/2014 của UBND thành phố Hà Nội về việc triển khai nhiệm vụ quản lý và xây dựng đề án phí, lệ phí các tháng cuối năm 2014 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/4082/Cong-van-so-6563UBND-KT-ngay-392014-cua-UBND-thanh-pho-Ha-Noi-ve-viec-trien-khai-nhiem-vu-quan-ly-va-xay-dung-de-an-phi,-le-phi-cac-thang-cuoi-nam-2014.html Công văn số 6563/UBND-KT ngày 3/9/2014 của UBND thành phố Hà Nội về việc triển khai nhiệm vụ quản lý và xây dựng đề án phí, lệ phí các tháng cuối năm 2014 Quyết định 4494/QD-UBND ngày 24/8/2014 về việc phê duyệt danh mục các tuyến đường do Thành phố quản lý công tác duy trì vệ sinh môn trường, giao Sở Xây dựng và Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thực hiện http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/4081/Quyet-dinh-4494QD-UBND-ngay-2482014-ve-viec-phe-duyet-danh-muc-cac-tuyen-duong-do-Thanh-pho-quan-ly-cong-tac-duy-tri-ve-sinh-mon-truong,-giao-So-Xay-dung-va-So-Tai-nguyen-va-Moi-truong-to-chuc-thuc-hien.html Quyết định 4494/QD-UBND ngày 24/8/2014 về việc phê duyệt danh mục các tuyến đường do Thành phố quản lý công tác duy trì vệ sinh môn trường, giao Sở Xây dựng và Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thực hiện Thông tư 123/2014/TT-BTC ngày 27/8/2014 của Bộ Tài chính Hướng dẫn tổ chức vận hành, khai thác Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và kho bạc TABMIS http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/4072/Thong-tu-1232014TT-BTC-ngay-2782014-cua-Bo-Tai-chinh-Huong-dan-to-chuc-van-hanh,-khai-thac-He-thong-thong-tin-quan-ly-Ngan-sach-va-kho-bac-TABMIS.html Thông tư 123/2014/TT-BTC ngày 27/8/2014 của Bộ Tài chính Hướng dẫn tổ chức vận hành, khai thác Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và kho bạc TABMIS Kế hoạch 5061/KH-STC Hà Nội ngày 22/8/2014 triển khai thực hiện Kế hoạch số 135/KH-BCD 389/TP ngày 04/8/2014 của Ban chỉ đạo 389 Thành phố về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa Bàn Thành phố những tháng cuối năm 2014 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/4071/Ke-hoach-5061KH-STC-Ha-Noi-ngay-2282014-trien-khai-thuc-hien-Ke-hoach-so-135KH-BCD-389TP-ngay-0482014-cua-Ban-chi-dao-389-Thanh-pho-ve-chong-buon-lau,-gian-lan-thuong-mai-va-hang-gia-tren-dia-Ban-Thanh-pho-nhung-thang-cuoi-nam-2014.html Kế hoạch 5061/KH-STC Hà Nội ngày 22/8/2014 triển khai thực hiện Kế hoạch số 135/KH-BCD 389/TP ngày 04/8/2014 của Ban chỉ đạo 389 Thành phố về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa Bàn Thành phố những tháng cuối năm 2014 Công văn 5342/STC-QLNS ngày 9/9/2014 về việc thực hiện ngắt chuyển hệ thống TABMIS sang môi trường dự phòng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/4070/Cong-van-5342STC-QLNS-ngay-992014-ve-viec-thuc-hien-ngat-chuyen-he-thong-TABMIS-sang-moi-truong-du-phong.html Công văn 5342/STC-QLNS ngày 9/9/2014 về việc thực hiện ngắt chuyển hệ thống TABMIS sang môi trường dự phòng Triển khai nhiệm vụ quản lý và xây dựng đề án phí, lệ phí các tháng cuối năm 2014 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/4060/Trien-khai-nhiem-vu-quan-ly-va-xay-dung-de-an-phi,-le-phi-cac-thang-cuoi-nam-2014.html Triển khai nhiệm vụ quản lý và xây dựng đề án phí, lệ phí các tháng cuối năm 2014 Quyết định số 4340/QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2014 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành "thiết kế mẫu hè đường đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội" http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/4059/Quyet-dinh-so-4340QD-UBND-ngay-20-thang-8-nam-2014-cua-UBND-thanh-pho-Ha-Noi-ve-viec-ban-hanh-thiet-ke-mau-he-duong-do-thi-tren-dia-ban-thanh-pho-Ha-Noi.html Quyết định số 4340/QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2014 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành "thiết kế mẫu hè đường đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội" Thông tư 106/2014/TT-BTC ngày 08/8/2014 Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy xác nhận thực vật biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi. http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/4058/Thong-tu-1062014TT-BTC-ngay-0882014-Quy-dinh-muc-thu,-nop,-quan-ly-va-su-dung-phi-tham-dinh-ho-so-cap-giay-xac-nhan-thuc-vat-bien-doi-gen-du-dieu-kien-su-dung-lam-thuc-pham,-thuc-an-chan-nuoi..html Thông tư 106/2014/TT-BTC ngày 08/8/2014 Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy xác nhận thực vật biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi. Quyết định 1046/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc đính chính Thông tư 19/2014/TT-BLĐTBXH ngày 15/08/2014 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số điều của Nghị định 27/2014/NĐ-CP ngày 07/04/2014 của Chính phủ quy định http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/4057/Quyet-dinh-1046QD-BLDTBXH-cua-Bo-Lao-dong-Thuong-binh-va-Xa-hoi-ve-viec-dinh-chinh-Thong-tu-192014TT-BLDTBXH-ngay-15082014-cua-Bo-Lao-dong-Thuong-binh-va-Xa-hoi-huong-dan-mot-so-dieu-cua-Nghi-dinh-272014ND-CP-ngay-07042014-cua-Chinh-phu-quy-dinh.html Quyết định 1046/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc đính chính Thông tư 19/2014/TT-BLĐTBXH ngày 15/08/2014 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số điều của Nghị định 27/2014/NĐ-CP ngày 07/04/2014 của Chính phủ quy định Công văn số 5315/VP-TNMT ngày 18/8/2014 của Văn phòng UBND thành phố Hà Nội về việc đính chính Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2014 của UBND thành phố http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/4056/Cong-van-so-5315VP-TNMT-ngay-1882014-cua-Van-phong-UBND-thanh-pho-Ha-Noi-ve-viec-dinh-chinh-Quyet-dinh-so-222014QD-UBND-ngay-20-thang-6-nam-2014-cua-UBND-thanh-pho.html Công văn số 5315/VP-TNMT ngày 18/8/2014 của Văn phòng UBND thành phố Hà Nội về việc đính chính Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2014 của UBND thành phố Thông tư liên tịch số 100/2014/TTLT-BTC-BTP Quy định việc lập dự toán, quản lý dự dụng và quyết toán kinh phí ngân sách Nhà nước thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/4045/Thong-tu-lien-tich-so-1002014TTLT-BTC-BTP-Quy-dinh-viec-lap-du-toan,-quan-ly-du-dung-va-quyet-toan-kinh-phi-ngan-sach-Nha-nuoc-thuc-hien-cong-tac-hoa-giai-o-co-so.html Thông tư liên tịch số 100/2014/TTLT-BTC-BTP Quy định việc lập dự toán, quản lý dự dụng và quyết toán kinh phí ngân sách Nhà nước thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở Quyết định 4440/QD-UBND ngày 26/8/2014 về việc công bố định mức dự toán sủa đổi và bổ sung một số công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị trên địa bàn Thành phố Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/4040/Quyet-dinh-4440QD-UBND-ngay-2682014-ve-viec-cong-bo-dinh-muc-du-toan-sua-doi-va-bo-sung-mot-so-cong-tac-thu-gom,-van-chuyen-va-xu-ly-chon-lap-rac-thai-do-thi-tren-dia-ban-Thanh-pho-Ha-Noi.html Quyết định 4440/QD-UBND ngày 26/8/2014 về việc công bố định mức dự toán sủa đổi và bổ sung một số công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị trên địa bàn Thành phố Hà Nội Công văn 11218/BTC-KBNN về việc hướng dẫn kế toán chi TPCP thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới trên TABMIS http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/4039/Cong-van-11218BTC-KBNN-ve-viec-huong-dan-ke-toan-chi-TPCP-thuc-hien-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-nong-thon-moi-tren-TABMIS.html Công văn 11218/BTC-KBNN về việc hướng dẫn kế toán chi TPCP thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới trên TABMIS Quyết định ban hành quy định các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND thành phố Hà Nội được Nghị định số 34/2013/ND-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ, Thông tư số 14/2013/TT-BXD ngày 19/9/2013 của Bộ Xây dựng giao cho về việc bàn nhà ở cũ, tiếp nhận nhà ở cũ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/4038/Quyet-dinh-ban-hanh-quy-dinh-cac-noi-dung-thuoc-tham-quyen-cua-UBND-thanh-pho-Ha-Noi-duoc-Nghi-dinh-so-342013ND-CP-ngay-2242013-cua-Chinh-phu,-Thong-tu-so-142013TT-BXD-ngay-1992013-cua-Bo-Xay-dung-giao-cho-ve-viec-ban-nha-o-cu,-tiep-nhan-nha-o-cu.html Quyết định ban hành quy định các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND thành phố Hà Nội được Nghị định số 34/2013/ND-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ, Thông tư số 14/2013/TT-BXD ngày 19/9/2013 của Bộ Xây dựng giao cho về việc bàn nhà ở cũ, tiếp nhận nhà ở cũ Công văn 5652/VP-NNNT ngày 29/8/2014 Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết về cấp độ rủ ro thiên tai http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/4037/Cong-van-5652VP-NNNT-ngay-2982014-Thuc-hien-Quyet-dinh-cua-Thu-tuong-Chinh-phu-quy-dinh-chi-tiet-ve-cap-do-ru-ro-thien-tai.html Công văn 5652/VP-NNNT ngày 29/8/2014 Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết về cấp độ rủ ro thiên tai Thông tư liên tịch Số 92 /2014/TTLT-BTC-BTP-VPCP ngày 14 tháng 7 năm 2014 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/4036/Thong-tu-lien-tich-So-92-2014TTLT-BTC-BTP-VPCP-ngay-14-thang-7-nam-2014.html Thông tư liên tịch Số 92 /2014/TTLT-BTC-BTP-VPCP ngày 14 tháng 7 năm 2014 Thông báo 5158/STC-VP Phòng thi, địa điểm thi viết kiến thức chung và viết chuyên ngành trong thi tuyển công chức năm 2014 của Sở Tài chính Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/4032/Thong-bao-5158STC-VP-Phong-thi,-dia-diem-thi-viet-kien-thuc-chung-va-viet-chuyen-nganh-trong-thi-tuyen-cong-chuc-nam-2014-cua-So-Tai-chinh-Ha-Noi.html Thông báo 5158/STC-VP Phòng thi, địa điểm thi viết kiến thức chung và viết chuyên ngành trong thi tuyển công chức năm 2014 của Sở Tài chính Hà Nội Sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 141/2011/TT-BTC quy dịnh về chế dộ thanh toán tiền phép hàng năm đối với cán bộ, công chức viên chức hợp đồng lao động trong các cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/4018/Sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-Thong-tu-1412011TT-BTC-quy-dinh-ve-che-do-thanh-toan-tien-phep-hang-nam-doi-voi-can-bo,-cong-chuc-vien-chuc-hop-dong-lao-dong-trong-cac-co-quan-Nha-nuoc-va-don-vi-su-nghiep-cong-lap..html Sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 141/2011/TT-BTC quy dịnh về chế dộ thanh toán tiền phép hàng năm đối với cán bộ, công chức viên chức hợp đồng lao động trong các cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. Thông báo 5110/STC-VP ngày 27/8/2014 kết quả thi tuyển công chức năm 2014 của Sở Tài chính Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/4017/Thong-bao-5110STC-VP-ngay-2782014-ket-qua-thi-tuyen-cong-chuc-nam-2014-cua-So-Tai-chinh-Ha-Noi.html Thông báo 5110/STC-VP ngày 27/8/2014 kết quả thi tuyển công chức năm 2014 của Sở Tài chính Hà Nội Công văn 5282/VP-XDGT hướng dẫn thực hiện cung cấp đăng tải thông tin về đấu thầu trong giai đoạn chuyển tiếp http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/4009/Cong-van-5282VP-XDGT-huong-dan-thuc-hien-cung-cap-dang-tai-thong-tin-ve-dau-thau-trong-giai-doan-chuyen-tiep.html Công văn 5282/VP-XDGT hướng dẫn thực hiện cung cấp đăng tải thông tin về đấu thầu trong giai đoạn chuyển tiếp Quyết định 34/2014/QD-UBND ngày 15/8/2014 Ban hành quy định về quản lý, sử dụng và thanh toán, quyết toán kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông do ngân sách nhà nước cấp trên địa bàn thành phố Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/4002/Quyet-dinh-342014QD-UBND-ngay-1582014-Ban-hanh-quy-dinh-ve-quan-ly,-su-dung-va-thanh-toan,-quyet-toan-kinh-phi-bao-dam-trat-tu-an-toan-giao-thong-do-ngan-sach-nha-nuoc-cap-tren-dia-ban-thanh-pho-Ha-Noi.html Quyết định 34/2014/QD-UBND ngày 15/8/2014 Ban hành quy định về quản lý, sử dụng và thanh toán, quyết toán kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông do ngân sách nhà nước cấp trên địa bàn thành phố Hà Nội Công văn số 5012/STC-ĐT Tổng hợp báo cáo nợ XDCB và kết quả xử lý nợ đọng XDCB http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/4000/Cong-van-so-5012STC-DT-Tong-hop-bao-cao-no-XDCB-va-ket-qua-xu-ly-no-dong-XDCB.html Công văn số 5012/STC-ĐT Tổng hợp báo cáo nợ XDCB và kết quả xử lý nợ đọng XDCB Thông báo số 4929/STC-NSQH Thông báo thực hiện đóng mã số dự án đầu tư XDCB hoàn thành http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/3994/Thong-bao-so-4929STC-NSQH-Thong-bao-thuc-hien-dong-ma-so-du-an-dau-tu-XDCB-hoan-thanh.html Thông báo số 4929/STC-NSQH Thông báo thực hiện đóng mã số dự án đầu tư XDCB hoàn thành Quyết định số 4297/QĐ-UBND ngày 15/8/2014 của UBDN thành phố Hà Nội về việc công bố tập định mức dự toán công tác quản lý và bảo trì cầu Chương Dương trên địa bàn thành phố Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/3987/Quyet-dinh-so-4297QD-UBND-ngay-1582014-cua-UBDN-thanh-pho-Ha-Noi-ve-viec-cong-bo-tap-dinh-muc-du-toan-cong-tac-quan-ly-va-bao-tri-cau-Chuong-Duong-tren-dia-ban-thanh-pho-Ha-Noi.html Quyết định số 4297/QĐ-UBND ngày 15/8/2014 của UBDN thành phố Hà Nội về việc công bố tập định mức dự toán công tác quản lý và bảo trì cầu Chương Dương trên địa bàn thành phố Hà Nội Quyết định số 4252/QĐ-UBND ngày 12/8/2014 của UBND thành phố Hà Nội ban hành giá cho thuê (tạm thời) công trình hạ tầng ngầm kỹ thuật đô thị sử dung chung (tuy nen, hào, cống bể kỹ thuật) trên địa bàn thành phố http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/3986/Quyet-dinh-so-4252QD-UBND-ngay-1282014-cua-UBND-thanh-pho-Ha-Noi-ban-hanh-gia-cho-thue-(tam-thoi)-cong-trinh-ha-tang-ngam-ky-thuat-do-thi-su-dung-chung-(tuy-nen,-hao,-cong-be-ky-thuat)-tren-dia-ban-thanh-pho.html Quyết định số 4252/QĐ-UBND ngày 12/8/2014 của UBND thành phố Hà Nội ban hành giá cho thuê (tạm thời) công trình hạ tầng ngầm kỹ thuật đô thị sử dung chung (tuy nen, hào, cống bể kỹ thuật) trên địa bàn thành phố Quyết định số 4300/QĐ-UBND ngày 15/8/2014 của UBND thành phố Hà Nội về việc công bố định mức dự toán sửa đổi và bổ sung một số công tác duy trì sửa chữa hệ thống thoát nước đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/3985/Quyet-dinh-so-4300QD-UBND-ngay-1582014-cua-UBND-thanh-pho-Ha-Noi-ve-viec-cong-bo-dinh-muc-du-toan-sua-doi-va-bo-sung-mot-so-cong-tac-duy-tri-sua-chua-he-thong-thoat-nuoc-do-thi-tren-dia-ban-thanh-pho-Ha-Noi.html Quyết định số 4300/QĐ-UBND ngày 15/8/2014 của UBND thành phố Hà Nội về việc công bố định mức dự toán sửa đổi và bổ sung một số công tác duy trì sửa chữa hệ thống thoát nước đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 (khóa XI) http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/3984/Hoi-nghi-hoc-tap,-quan-triet-Nghi-quyet-Hoi-nghi-Trung-uong-9-(khoa-XI).html Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 (khóa XI) Quy định về quản lý, sử dụng và thanh toán, quyết toán kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông do ngân sách nhà nước cấp trên địa bàn Thành phố. http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/3977/Quy-dinh-ve-quan-ly,-su-dung-va-thanh-toan,-quyet-toan-kinh-phi-bao-dam-trat-tu-an-toan-giao-thong-do-ngan-sach-nha-nuoc-cap-tren-dia-ban-Thanh-pho..html Quy định về quản lý, sử dụng và thanh toán, quyết toán kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông do ngân sách nhà nước cấp trên địa bàn Thành phố. Huy động được 6.620 tỷ trái phiếu xây dựng Thủ đô http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/3976/Huy-dong-duoc-6.620-ty-trai-phieu-xay-dung-Thu-do.html Huy động được 6.620 tỷ trái phiếu xây dựng Thủ đô Công văn số 4740/STC-ĐT Bảo lãnh tạm thời hợp đồng đối với một số trường hợp đặc thù, tạm ứng vốn các dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi, thanh toán vốn các dự án khởi công mới thuộc các CTMT Quốc gia; quản lý tạm ứng, thu hồi tạm ứng vốn NSNNg http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/3971/Cong-van-so-4740STC-DT-Bao-lanh-tam-thoi-hop-dong-doi-voi-mot-so-truong-hop-dac-thu,-tam-ung-von-cac-du-an-su-dung-von-ODA,-von-vay-uu-dai,-thanh-toan-von-cac-du-an-khoi-cong-moi-thuoc-cac-CTMT-Quoc-gia;-quan-ly-tam-ung,-thu-hoi-tam-ung-von-NSNNg.html Công văn số 4740/STC-ĐT Bảo lãnh tạm thời hợp đồng đối với một số trường hợp đặc thù, tạm ứng vốn các dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi, thanh toán vốn các dự án khởi công mới thuộc các CTMT Quốc gia; quản lý tạm ứng, thu hồi tạm ứng vốn NSNNg Báo cáo định kỳ thực hiện kế hoạch số 87/KH-UBND ngày 27/5/2014 của UBND Thành phố http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/3965/Bao-cao-dinh-ky-thuc-hien-ke-hoach-so-87KH-UBND-ngay-2752014-cua-UBND-Thanh-pho.html Báo cáo định kỳ thực hiện kế hoạch số 87/KH-UBND ngày 27/5/2014 của UBND Thành phố Quyết định số 32/2014/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc Ban hành Quy định chính sách hỗ trợ đầu tư công trình cấp nước sạch nông thôn thành phố Hà Nội. http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/3960/Quyet-dinh-so-322014QD-UBND-cua-UBND-Thanh-pho-Ha-Noi-ve-viec-Ban-hanh-Quy-dinh-chinh-sach-ho-tro-dau-tu-cong-trinh-cap-nuoc-sach-nong-thon-thanh-pho-Ha-Noi..html Quyết định số 32/2014/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc Ban hành Quy định chính sách hỗ trợ đầu tư công trình cấp nước sạch nông thôn thành phố Hà Nội. Văn bản số 5854/UBND-XDGT ngày 6/8/2014 của UBND thành phố Hà Nội về việc thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án Huy động các nguồn lực ĐTXD hệ thống cấp, thoát nước và xử lý CTR sinh hoạt. http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/3959/Van-ban-so-5854UBND-XDGT-ngay-682014-cua-UBND-thanh-pho-Ha-Noi-ve-viec-thuc-hien-Quyet-dinh-cua-Thu-tuong-Chinh-phu-phe-duyet-de-an-Huy-dong-cac-nguon-luc-DTXD-he-thong-cap,-thoat-nuoc-va-xu-ly-CTR-sinh-hoat..html Văn bản số 5854/UBND-XDGT ngày 6/8/2014 của UBND thành phố Hà Nội về việc thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án Huy động các nguồn lực ĐTXD hệ thống cấp, thoát nước và xử lý CTR sinh hoạt. Quyết định số 3435/QĐ-UBND ngày 26/6/2014 của UBND thành phố Hà Nội về việc quy địn giá vé vào cửa Vườn thú Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/3958/Quyet-dinh-so-3435QD-UBND-ngay-2662014-cua-UBND-thanh-pho-Ha-Noi-ve-viec-quy-din-gia-ve-vao-cua-Vuon-thu-Ha-Noi.html Quyết định số 3435/QĐ-UBND ngày 26/6/2014 của UBND thành phố Hà Nội về việc quy địn giá vé vào cửa Vườn thú Hà Nội Công văn số 4855/STC-THTK Tăng cường cung cấp tin bài cho website Sở http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/3952/Cong-van-so-4855STC-THTK-Tang-cuong-cung-cap-tin-bai-cho-website-So.html Công văn số 4855/STC-THTK Tăng cường cung cấp tin bài cho website Sở Quyết định số 4094/QD-UBND ngày 01/8/2014 về hỗ trợ lãi suất sau đầu tư cho các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2014 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/3941/Quyet-dinh-so-4094QD-UBND-ngay-0182014-ve-ho-tro-lai-suat-sau-dau-tu-cho-cac-doanh-nghiep-tren-dia-ban-thanh-pho-Ha-Noi-nam-2014.html Quyết định số 4094/QD-UBND ngày 01/8/2014 về hỗ trợ lãi suất sau đầu tư cho các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2014 Quyết định số 25/2014/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 của UBND thành phố Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/3926/Quyet-dinh-so-252014QD-UBND-ngay-2062014-cua-UBND-thanh-pho-Ha-Noi.html Quyết định số 25/2014/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 của UBND thành phố Hà Nội Về việc thực hiện Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính Phủ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/3924/Ve-viec-thuc-hien-Nghi-dinh-so-672014ND-CP-ngay-0772014-cua-Chinh-Phu.html Về việc thực hiện Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính Phủ Thông báo số 3630/STC-NSQH Thông báo thực hiện đóng mã số dự án đầu tư XDCB hoàn thành http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/3913/Thong-bao-so-3630STC-NSQH-Thong-bao-thuc-hien-dong-ma-so-du-an-dau-tu-XDCB-hoan-thanh.html Thông báo số 3630/STC-NSQH Thông báo thực hiện đóng mã số dự án đầu tư XDCB hoàn thành Thông báo số 4632/stc-NSQH thông báo thực hiện đóng mã số dự án đầu tư XDCB hoàn thành http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/3912/Thong-bao-so-4632stc-NSQH-thong-bao-thuc-hien-dong-ma-so-du-an-dau-tu-XDCB-hoan-thanh.html Thông báo số 4632/stc-NSQH thông báo thực hiện đóng mã số dự án đầu tư XDCB hoàn thành Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội Về việc ban hành giá xây dựng mới nhà ở, nhà tạm, vật kiến trúc làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/3907/Quyet-dinh-so-292014QD-UBND-cua-UBND-TP-Ha-Noi-Ve-viec-ban-hanh-gia-xay-dung-moi-nha-o,-nha-tam,-vat-kien-truc-lam-co-so-xac-dinh-gia-tri-boi-thuong,-ho-tro-khi-Nha-nuoc-thu-hoi-dat-tren-dia-ban-thanh-pho-Ha-Noi.html Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội Về việc ban hành giá xây dựng mới nhà ở, nhà tạm, vật kiến trúc làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội Kế hoạch 129/KH-UBND ngày 15/7/2014 Triển khai Đề án phát hành trái phiếu xây dựng Thủ đô giai đoạn 2014-2015 năm 2014 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/3905/Ke-hoach-129KH-UBND-ngay-1572014-Trien-khai-De-an-phat-hanh-trai-phieu-xay-dung-Thu-do-giai-doan-2014-2015-nam-2014.html Kế hoạch 129/KH-UBND ngày 15/7/2014 Triển khai Đề án phát hành trái phiếu xây dựng Thủ đô giai đoạn 2014-2015 năm 2014 Thông báo 4610/STC-VP ngày 28/7/2014 Thông báo về số báo danh, ca thi trong thi tuyển công chức của Sở Tài chính Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/3900/Thong-bao-4610STC-VP-ngay-2872014-Thong-bao-ve-so-bao-danh,-ca-thi-trong-thi-tuyen-cong-chuc-cua-So-Tai-chinh-Ha-Noi.html Thông báo 4610/STC-VP ngày 28/7/2014 Thông báo về số báo danh, ca thi trong thi tuyển công chức của Sở Tài chính Hà Nội Hướng dẫn 4364/HD-STC ngày 16/7/2014 về xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2015 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/3888/Huong-dan-4364HD-STC-ngay-1672014-ve-xay-dung-du-toan-ngan-sach-nha-nuoc-nam-2015.html Hướng dẫn 4364/HD-STC ngày 16/7/2014 về xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2015 Tạm ứng đối với các hợp đồng của dự án vay vốn ODA theo Công văn số 470/TTg -KTTH ngày 6/6/2014 của Thủ Tướng Chính phủ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/3882/Tam-ung-doi-voi-cac-hop-dong-cua-du-an-vay-von-ODA-theo-Cong-van-so-470TTg--KTTH-ngay-662014-cua-Thu-Tuong-Chinh-phu.html Tạm ứng đối với các hợp đồng của dự án vay vốn ODA theo Công văn số 470/TTg -KTTH ngày 6/6/2014 của Thủ Tướng Chính phủ Đoàn khảo sát thực hiện Luật Thủ đô làm việc với Sở Tài chính http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/3876/Doan-khao-sat-thuc-hien-Luat-Thu-do-lam-viec-voi-So-Tai-chinh.html Đoàn khảo sát thực hiện Luật Thủ đô làm việc với Sở Tài chính Công văn số 9410/BTC-CST ngày 11/7/2014 của Bộ Tài chính http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/3864/Cong-van-so-9410BTC-CST-ngay-1172014-cua-Bo-Tai-chinh.html Công văn số 9410/BTC-CST ngày 11/7/2014 của Bộ Tài chính Kết quả kiểm tra sát hạch tiếp nhận công chức không qua thi và chuyển đổi nguyện vọng thi tuyển của thí sinh dự tuyển công chức vào Sở Tài chính Hà Nội năm 2014 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/3857/Ket-qua-kiem-tra-sat-hach-tiep-nhan-cong-chuc-khong-qua-thi-va-chuyen-doi-nguyen-vong-thi-tuyen-cua-thi-sinh-du-tuyen-cong-chuc-vao-So-Tai-chinh-Ha-Noi-nam-2014.html Kết quả kiểm tra sát hạch tiếp nhận công chức không qua thi và chuyển đổi nguyện vọng thi tuyển của thí sinh dự tuyển công chức vào Sở Tài chính Hà Nội năm 2014 Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội về việc ban hành quy định các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND thành phố được Luật Đất đai 2013 và các Nghị định của Chính phủ giao về hạn mức giao đất; hạn mức công nhận quyền sử dụng đất; kích thước, di http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/3855/Quyet-dinh-so-222014QD-UBND-cua-UBND-TP-Ha-Noi-ve-viec-ban-hanh-quy-dinh-cac-noi-dung-thuoc-tham-quyen-cua-UBND-thanh-pho-duoc-Luat-Dat-dai-2013-va-cac-Nghi-dinh-cua-Chinh-phu-giao-ve-han-muc-giao-dat;-han-muc-cong-nhan-quyen-su-dung-dat;-kich-thuoc,-di.html Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội về việc ban hành quy định các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND thành phố được Luật Đất đai 2013 và các Nghị định của Chính phủ giao về hạn mức giao đất; hạn mức công nhận quyền sử dụng đất; kích thước, di Hội nghị tập huấn công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản ngày 15/7/2014 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/3854/Hoi-nghi-tap-huan-cong-tac-quan-ly-von-dau-tu-xay-dung-co-ban-ngay-1572014.html Hội nghị tập huấn công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản ngày 15/7/2014 Công văn 3998/VP-XDGT thực hiện luật đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014/ND-CP http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/3837/Cong-van-3998VP-XDGT-thuc-hien-luat-dau-thau-so-432013QH13-va-Nghi-dinh-so-632014ND-CP.html Công văn 3998/VP-XDGT thực hiện luật đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014/ND-CP Thông báo 4236/STC-TB Thực hiện đóng mã số dự án đầu tư xây dựng cơ bản http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/3836/Thong-bao-4236STC-TB-Thuc-hien-dong-ma-so-du-an-dau-tu-xay-dung-co-ban.html Thông báo 4236/STC-TB Thực hiện đóng mã số dự án đầu tư xây dựng cơ bản Quyết định số 4239/QĐ-STC về việc kiện toàn Hồi đồng lương cơ quan Sở Tài chính Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/3835/Quyet-dinh-so-4239QD-STC-ve-viec-kien-toan-Hoi-dong-luong-co-quan-So-Tai-chinh-Ha-Noi.html Quyết định số 4239/QĐ-STC về việc kiện toàn Hồi đồng lương cơ quan Sở Tài chính Hà Nội Quy định các nội dung thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố do Luật Đất đai 2013 và các Nghị định của Chính phủ giao cho về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn thành phố Hà Nội. http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/3827/Quy-dinh-cac-noi-dung-thuoc-tham-quyen-cua-Uy-ban-nhan-dan-Thanh-pho-do-Luat-Dat-dai-2013-va-cac-Nghi-dinh-cua-Chinh-phu-giao-cho-ve-thu-hoi-dat,-giao-dat,-cho-thue-dat,-chuyen-muc-dich-su-dung-dat-de-thuc-hien-du-an-dau-tu-tren-dia-ban-thanh-pho-Ha-Noi..html Quy định các nội dung thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố do Luật Đất đai 2013 và các Nghị định của Chính phủ giao cho về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn thành phố Hà Nội. Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ thuê đất tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ hành chính một cửa - Sở Tài chính http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/3825/Thong-bao-ve-viec-tiep-nhan-ho-so-thue-dat-tai-Bo-phan-tiep-nhan-ho-so-hanh-chinh-mot-cua---So-Tai-chinh.html Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ thuê đất tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ hành chính một cửa - Sở Tài chính Thông báo số 4132/STC-NSQH về việc thực hiện đóng mã số dự án đầu tư XDCB hoàn thành http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/3821/Thong-bao-so-4132STC-NSQH-ve-viec-thuc-hien-dong-ma-so-du-an-dau-tu-XDCB-hoan-thanh.html Thông báo số 4132/STC-NSQH về việc thực hiện đóng mã số dự án đầu tư XDCB hoàn thành Về việc quy định giá vé vào Vườn thú Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/3810/Ve-viec-quy-dinh-gia-ve-vao-Vuon-thu-Ha-Noi.html Về việc quy định giá vé vào Vườn thú Hà Nội Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND ngày 23/6/2014 của UBND Thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 56/2009/QĐ-UBND ngày 27/3/2009 của UBND Thành phố Hà Nội về quản lý, xây dựng công trình ngầm hạ tầng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/3799/Quyet-dinh-so-262014QD-UBND-ngay-2362014-cua-UBND-Thanh-pho-Ha-Noi-ve-viec-sua-doi,-bo-sung-mot-so-dieu-cua-Quy-dinh-ban-hanh-kem-theo-Quyet-dinh-so-562009QD-UBND-ngay-2732009-cua-UBND-Thanh-pho-Ha-Noi-ve-quan-ly,-xay-dung-cong-trinh-ngam-ha-tang.html Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND ngày 23/6/2014 của UBND Thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 56/2009/QĐ-UBND ngày 27/3/2009 của UBND Thành phố Hà Nội về quản lý, xây dựng công trình ngầm hạ tầng Quyết định 2683/QĐ-STC ngày 20/5/2014 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Tài chính Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/3795/Quyet-dinh-2683QD-STC-ngay-2052014-ve-viec-ban-hanh-quy-che-lam-viec-cua-So-Tai-chinh-Ha-Noi.html Quyết định 2683/QĐ-STC ngày 20/5/2014 về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Tài chính Hà Nội Thông báo tổ chức ôn tập cho thi sinh đủ điều kiện dự sát hạch tiếp nhận công chức không qua thi tuyển của Sở Tài chính Hà Nội trong kỳ thi tuyển công chức năm 2014 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/3790/Thong-bao-to-chuc-on-tap-cho-thi-sinh-du-dieu-kien-du-sat-hach-tiep-nhan-cong-chuc-khong-qua-thi-tuyen-cua-So-Tai-chinh-Ha-Noi-trong-ky-thi-tuyen-cong-chuc-nam-2014.html Thông báo tổ chức ôn tập cho thi sinh đủ điều kiện dự sát hạch tiếp nhận công chức không qua thi tuyển của Sở Tài chính Hà Nội trong kỳ thi tuyển công chức năm 2014 Tổng kết phong trào "Người tốt, việc tốt" năm 2014 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/3773/Tong-ket-phong-trao-Nguoi-tot,-viec-tot-nam-2014.html Tổng kết phong trào "Người tốt, việc tốt" năm 2014 Thông báo tổ chức ôn tập, hướng dẫn làm bài thi môn trắc nghiệm trên máy tính và ôn tập môn nghiệp vụ chuyên ngành trong kỳ thi tuyển công chức năm 2014. http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/3771/Thong-bao-to-chuc-on-tap,-huong-dan-lam-bai-thi-mon-trac-nghiem-tren-may-tinh-va-on-tap-mon-nghiep-vu-chuyen-nganh-trong-ky-thi-tuyen-cong-chuc-nam-2014..html Thông báo tổ chức ôn tập, hướng dẫn làm bài thi môn trắc nghiệm trên máy tính và ôn tập môn nghiệp vụ chuyên ngành trong kỳ thi tuyển công chức năm 2014. Quyết định số 3185/QĐ-UBND ngày 16/6/2014 của UBND thành phố Hà Nội về việc công bố khung giá dịch vụ nhà chung cư trên địa bàn thành phố. http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/3769/Quyet-dinh-so-3185QD-UBND-ngay-1662014-cua-UBND-thanh-pho-Ha-Noi-ve-viec-cong-bo-khung-gia-dich-vu-nha-chung-cu-tren-dia-ban-thanh-pho..html Quyết định số 3185/QĐ-UBND ngày 16/6/2014 của UBND thành phố Hà Nội về việc công bố khung giá dịch vụ nhà chung cư trên địa bàn thành phố. Quyết định số 3749/QĐ-SXD ngày 4/6/2014 của Sở Xây dựng về việc ban hành Quy trình kỹ thuật duy trì Nhà tiêu bản sinh vật tại công viên Bách Thảo và quy trình kỹ thuật duy trì Đồng hồ hoa tại hồ Hoàn Kiếm http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/3768/Quyet-dinh-so-3749QD-SXD-ngay-462014-cua-So-Xay-dung-ve-viec-ban-hanh-Quy-trinh-ky-thuat-duy-tri-Nha-tieu-ban-sinh-vat-tai-cong-vien-Bach-Thao-va-quy-trinh-ky-thuat-duy-tri-Dong-ho-hoa-tai-ho-Hoan-Kiem.html Quyết định số 3749/QĐ-SXD ngày 4/6/2014 của Sở Xây dựng về việc ban hành Quy trình kỹ thuật duy trì Nhà tiêu bản sinh vật tại công viên Bách Thảo và quy trình kỹ thuật duy trì Đồng hồ hoa tại hồ Hoàn Kiếm Thông tư số 75/2014/TT-BTC ngày 12/6/2014 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm tra thiết kế công trình xây dựng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/3767/Thong-tu-so-752014TT-BTC-ngay-1262014-cua-Bo-Tai-chinh-Quy-dinh-muc-thu,-che-do-thu,-nop,-quan-ly-va-su-dung-phi-tham-tra-thiet-ke-cong-trinh-xay-dung.html Thông tư số 75/2014/TT-BTC ngày 12/6/2014 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm tra thiết kế công trình xây dựng Thông tư liên lịch số 71/2014/TTLT-BTC-BNV ngày 30/5/2014 của Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ Quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/3766/Thong-tu-lien-lich-so-712014TTLT-BTC-BNV-ngay-3052014-cua-Bo-Tai-chinh---Bo-Noi-vu-Quy-dinh-che-do-tu-chu,-tu-chiu-trach-nhiem-ve-su-dung-kinh-phi-quan-ly-hanh-chinh-doi-voi-cac-co-quan-nha-nuoc.html Thông tư liên lịch số 71/2014/TTLT-BTC-BNV ngày 30/5/2014 của Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ Quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước Danh sách thí sinh đăng ký tuyển dụng công chức năm 2014 và những thí sinh vi phạm quy định của Sở Tài chính Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/3746/Danh-sach-thi-sinh-dang-ky-tuyen-dung-cong-chuc-nam-2014-va-nhung-thi-sinh-vi-pham-quy-dinh-cua-So-Tai-chinh-Ha-Noi.html Danh sách thí sinh đăng ký tuyển dụng công chức năm 2014 và những thí sinh vi phạm quy định của Sở Tài chính Hà Nội Thông báo số 3369 /STC-VP ngày 18/6/2014 kết quả về xét duyệt hồ sơ của Hội đồng thi tuyển công chức năm 2014 đối với các trường hợp thí sinh phải làm cam kết của Sở Tài chính http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/3742/Thong-bao-so-3369-STC-VP-ngay-1862014-ket-qua-ve-xet-duyet-ho-so-cua-Hoi-dong-thi-tuyen-cong-chuc-nam-2014-doi-voi-cac-truong-hop-thi-sinh-phai-lam-cam-ket-cua-So-Tai-chinh.html Thông báo số 3369 /STC-VP ngày 18/6/2014 kết quả về xét duyệt hồ sơ của Hội đồng thi tuyển công chức năm 2014 đối với các trường hợp thí sinh phải làm cam kết của Sở Tài chính Công văn 3305/STC-DT ngày 16/6/2014 về việc đôn đốc thanh toán vốn đầu tư kế hoạch năm 2014 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/3741/Cong-van-3305STC-DT-ngay-1662014-ve-viec-don-doc-thanh-toan-von-dau-tu-ke-hoach-nam-2014.html Công văn 3305/STC-DT ngày 16/6/2014 về việc đôn đốc thanh toán vốn đầu tư kế hoạch năm 2014 Kế hoạch số 3222/STC-VP ngày 11/6/2014 của Sở Tài chính về xây dựng Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Sở Tài chính Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/3719/Ke-hoach-so-3222STC-VP-ngay-1162014-cua-So-Tai-chinh-ve-xay-dung-De-an-vi-tri-viec-lam-va-co-cau-ngach-cong-chuc-cua-So-Tai-chinh-Ha-Noi.html Kế hoạch số 3222/STC-VP ngày 11/6/2014 của Sở Tài chính về xây dựng Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Sở Tài chính Hà Nội Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn LĐ, phí đánh giá điều kiện hoạt động kiểm định và lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định KT an toàn http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/3715/Quy-dinh-muc-thu,-che-do-thu,-nop,-quan-ly-va-su-dung-phi-kiem-dinh-may,-thiet-bi,-vat-tu-co-yeu-cau-nghiem-ngat-ve-an-toan-LD,-phi-danh-gia-dieu-kien-hoat-dong-kiem-dinh-va-le-phi-cap-giay-chung-nhan-du-dieu-kien-hoat-dong-kiem-dinh-KT-an-toan.html Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn LĐ, phí đánh giá điều kiện hoạt động kiểm định và lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định KT an toàn Hướng dẫn quy trình thí điểm thu phí, lệ phí tại cửa khẩu quốc tế Lao Bảo trên Hành lang kinh tế Đông Tây theo mô hình “một cửa, một lần dừng” http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/3714/Huong-dan-quy-trinh-thi-diem-thu-phi,-le-phi-tai-cua-khau-quoc-te-Lao-Bao-tren-Hanh-lang-kinh-te-Dong-Tay-theo-mo-hinh-“mot-cua,-mot-lan-dung”.html Hướng dẫn quy trình thí điểm thu phí, lệ phí tại cửa khẩu quốc tế Lao Bảo trên Hành lang kinh tế Đông Tây theo mô hình “một cửa, một lần dừng” Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/3713/Quy-dinh-muc-thu,-che-do-thu,-nop,-quan-ly-va-su-dung-phi,-le-phi-trong-linh-vuc-chung-khoan-ap-dung-tai-Uy-ban-Chung-khoan-Nha-nuoc.html Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước Công văn 3182/STC-BG ngày 10/6/2014 về việc xác định giá bán tối đa, đăng ký giá các sản phẩm dinh dưỡng có chứa sữa động vật dành cho trẻ em dưới 6 tuổi http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/3708/Cong-van-3182STC-BG-ngay-1062014-ve-viec-xac-dinh-gia-ban-toi-da,-dang-ky-gia-cac-san-pham-dinh-duong-co-chua-sua-dong-vat-danh-cho-tre-em-duoi-6-tuoi.html Công văn 3182/STC-BG ngày 10/6/2014 về việc xác định giá bán tối đa, đăng ký giá các sản phẩm dinh dưỡng có chứa sữa động vật dành cho trẻ em dưới 6 tuổi Công văn số 2913/STC-QLNN ngày 30/5/2014 về việc Hướng dẫn đăng ký và sử dụng tài khoản tại Kho bạc nhà nước trong điều kiện áp dụng Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc TABMIS http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/3692/Cong-van-so-2913STC-QLNN-ngay-3052014-ve-viec-Huong-dan-dang-ky-va-su-dung-tai-khoan-tai-Kho-bac-nha-nuoc-trong-dieu-kien-ap-dung-He-thong-thong-tin-quan-ly-Ngan-sach-va-Kho-bac-TABMIS.html Công văn số 2913/STC-QLNN ngày 30/5/2014 về việc Hướng dẫn đăng ký và sử dụng tài khoản tại Kho bạc nhà nước trong điều kiện áp dụng Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc TABMIS Quyết định 3007/QĐ-STC điều chỉnh phân công nhiệm vụ Ban Giám đốc Sở Tài chính http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/3684/Quyet-dinh-3007QD-STC-dieu-chinh-phan-cong-nhiem-vu-Ban-Giam-doc-So-Tai-chinh.html Quyết định 3007/QĐ-STC điều chỉnh phân công nhiệm vụ Ban Giám đốc Sở Tài chính Công văn 6255/BTC-KBNN ngày 14/5/2014 về việc tạm ngừng truy cập hệ thống TABMIS http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/3683/Cong-van-6255BTC-KBNN-ngay-1452014-ve-viec-tam-ngung-truy-cap-he-thong-TABMIS.html Công văn 6255/BTC-KBNN ngày 14/5/2014 về việc tạm ngừng truy cập hệ thống TABMIS Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/3678/Huong-dan-thuc-hien-Nghi-dinh-so-1772013ND-CP-ngay-14-thang-11-nam-2013-cua-Chinh-phu-quy-dinh-chi-tiet-va-huong-dan-thi-hanh-mot-so-dieu-cua-Luat-Gia.html Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá Hướng dẫn về thu, nộp khoản đóng góp bắt buộc, chế độ quản lý tài chính và chế độ hạch toán, kế toán đối với Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/3677/Huong-dan-ve-thu,-nop-khoan-dong-gop-bat-buoc,-che-do-quan-ly-tai-chinh-va-che-do-hach-toan,-ke-toan-doi-voi-Quy-phong,-chong-tac-hai-cua-thuoc-la.html Hướng dẫn về thu, nộp khoản đóng góp bắt buộc, chế độ quản lý tài chính và chế độ hạch toán, kế toán đối với Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá Thông tư liên tịch 59/2014/TTLT-BTC-BGTVT của Bộ Tài chính, Bộ Giao thông Vận tải về việc hướng dẫn thu, nộp và sử dụng nguồn thu cho thuê khai thác kết cấu hạ tầng bến cảng, cầu cảng được đầu tư bằng vốn Nhà nước http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/3676/Thong-tu-lien-tich-592014TTLT-BTC-BGTVT-cua-Bo-Tai-chinh,-Bo-Giao-thong-Van-tai-ve-viec-huong-dan-thu,-nop-va-su-dung-nguon-thu-cho-thue-khai-thac-ket-cau-ha-tang-ben-cang,-cau-cang-duoc-dau-tu-bang-von-Nha-nuoc.html Thông tư liên tịch 59/2014/TTLT-BTC-BGTVT của Bộ Tài chính, Bộ Giao thông Vận tải về việc hướng dẫn thu, nộp và sử dụng nguồn thu cho thuê khai thác kết cấu hạ tầng bến cảng, cầu cảng được đầu tư bằng vốn Nhà nước Bộ phận thường trực Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp thành phố triển khai nhiệm vụ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/3675/Bo-phan-thuong-truc-Ban-Doi-moi-va-Phat-trien-doanh-nghiep-thanh-pho-trien-khai-nhiem-vu.html Bộ phận thường trực Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp thành phố triển khai nhiệm vụ HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 51/2010/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 5 NĂM 2010 VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 04/2014/NĐ-CP NGÀY 17 THÁNG 01 NĂM 2014 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ HÓA ĐƠN BÁN HÀNG HÓA, CUNG ỨNG DỊCH VỤ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/3674/HUONG-DAN-THI-HANH-NGHI-DINH-SO-512010ND-CP-NGAY-14-THANG-5-NAM-2010-VA-NGHI-DINH-SO-042014ND-CP-NGAY-17-THANG-01-NAM-2014-CUA-CHINH-PHU-QUY-DINH-VE-HOA-DON-BAN-HANG-HOA,-CUNG-UNG-DICH-VU.html HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 51/2010/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 5 NĂM 2010 VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 04/2014/NĐ-CP NGÀY 17 THÁNG 01 NĂM 2014 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ HÓA ĐƠN BÁN HÀNG HÓA, CUNG ỨNG DỊCH VỤ QUY ĐỊNH VỀ VIỆC THI, QUẢN LÝ, CẤP VÀ THU HỒI THẺ THẨM ĐỊNH VIÊN VỀ GIÁ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/3668/QUY-DINH-VE-VIEC-THI,-QUAN-LY,-CAP-VA-THU-HOI-THE-THAM-DINH-VIEN-VE-GIA.html QUY ĐỊNH VỀ VIỆC THI, QUẢN LÝ, CẤP VÀ THU HỒI THẺ THẨM ĐỊNH VIÊN VỀ GIÁ Thông báo 2927/STC-TB Thực hiện đóng mã số dự án đầu tư xây dựng cơ bản http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/3663/Thong-bao-2927STC-TB-Thuc-hien-dong-ma-so-du-an-dau-tu-xay-dung-co-ban.html Thông báo 2927/STC-TB Thực hiện đóng mã số dự án đầu tư xây dựng cơ bản Quyết định Thành lập tổ công tác xây dựng Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Sở Tài chính Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/3662/Quyet-dinh-Thanh-lap-to-cong-tac-xay-dung-De-an-vi-tri-viec-lam-va-co-cau-ngach-cong-chuc-cua-So-Tai-chinh-Ha-Noi.html Quyết định Thành lập tổ công tác xây dựng Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Sở Tài chính Hà Nội Triển khai thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 18/3/2014 của Chính Phủ và Kế hoạch số 87/KH-UBND ngày 29/4/2014 của UBND Thành phố. http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/3653/Trien-khai-thuc-hien-Nghi-quyet-so-19NQ-CP-ngay-1832014-cua-Chinh-Phu-va-Ke-hoach-so-87KH-UBND-ngay-2942014-cua-UBND-Thanh-pho..html Triển khai thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 18/3/2014 của Chính Phủ và Kế hoạch số 87/KH-UBND ngày 29/4/2014 của UBND Thành phố. Hội nghị giao ban đánh giá kết quả thực hiện công tác tài chính, ngân sách khối quận, huyện, thị xã 5 tháng đầu năm 2014 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/3646/Hoi-nghi-giao-ban-danh-gia-ket-qua-thuc-hien-cong-tac-tai-chinh,--ngan-sach-khoi-quan,-huyen,-thi-xa-5-thang-dau-nam-2014.html Hội nghị giao ban đánh giá kết quả thực hiện công tác tài chính, ngân sách khối quận, huyện, thị xã 5 tháng đầu năm 2014 Hướng dẫn số 2623/HD-LN:STC-SGD&ĐT ngày 16/5/2014 về triển khai thực hiện Nghị quyết số 15/2013/NQ-HDND ngày 17/7/2013 của Hội đồng nhân dân Thành phố về cơ chế tài chính áp dụng đối với các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao trên địa bàn Thủ đô http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/3635/Huong-dan-so-2623HD-LN-STC-SGD&DT-ngay-1652014--ve-trien-khai-thuc-hien-Nghi-quyet-so-152013NQ-HDND-ngay-1772013-cua-Hoi-dong-nhan-dan-Thanh-pho-ve-co-che-tai-chinh-ap-dung-doi-voi-cac-co-so-giao-duc-cong-lap-chat-luong-cao-tren-dia-ban-Thu-do.html Hướng dẫn số 2623/HD-LN:STC-SGD&ĐT ngày 16/5/2014 về triển khai thực hiện Nghị quyết số 15/2013/NQ-HDND ngày 17/7/2013 của Hội đồng nhân dân Thành phố về cơ chế tài chính áp dụng đối với các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao trên địa bàn Thủ đô Giấy mời họp số 352 /GM-STC ngày 19/5/2014 của Sở Tài chính tổ chức hội nghị giao ban với các Phòng tài chính Kế hoạch các, Quận, huyện, thị xã http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/3617/Giay-moi-hop-so-352-GM-STC-ngay-1952014-cua-So-Tai-chinh-to-chuc-hoi-nghi-giao-ban-voi-cac-Phong-tai-chinh-Ke-hoach-cac,-Quan,-huyen,-thi-xa.html Giấy mời họp số 352 /GM-STC ngày 19/5/2014 của Sở Tài chính tổ chức hội nghị giao ban với các Phòng tài chính Kế hoạch các, Quận, huyện, thị xã Quyết định 2580/QD-STC ngày 15/5/2014 về việc điều chỉnh phân công nhiệm vụ Ban Giám đốc Sở Tài chính http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/3601/Quyet-dinh-2580QD-STC-ngay-1552014-ve-viec-dieu-chinh-phan-cong-nhiem-vu-Ban-Giam-doc-So-Tai-chinh.html Quyết định 2580/QD-STC ngày 15/5/2014 về việc điều chỉnh phân công nhiệm vụ Ban Giám đốc Sở Tài chính Công văn số 2546/STC-ĐT về việc thanh toán vốn đầu tư từ kế hoạch năm 2014 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/3595/Cong-van-so-2546STC-DT-ve-viec-thanh-toan-von-dau-tu-tu-ke-hoach-nam-2014.html Công văn số 2546/STC-ĐT về việc thanh toán vốn đầu tư từ kế hoạch năm 2014 Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/3585/Le-cong-bo-Quyet-dinh-bo-nhiem-Pho-Giam-doc-So-Tai-chinh-Ha-Noi.html Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội Thông tư số 54/2014/TT-BTC ngày 24/4/2014 Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kho bạc Nhà nước theo quy định tại Nghị định số 192/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/3580/Thong-tu-so-542014TT-BTC-ngay-2442014-Quy-dinh-chi-tiet-va-huong-dan-thuc-hien-viec-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-trong-linh-vuc-Kho-bac-Nha-nuoc-theo-quy-dinh-tai-Nghi-dinh-so-1922013ND-CP-ngay-21-thang-11-nam-2013-cua-Chinh-phu.html Thông tư số 54/2014/TT-BTC ngày 24/4/2014 Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kho bạc Nhà nước theo quy định tại Nghị định số 192/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ HƯỚNG DẪN VIỆC CHO VAY THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 68/2013/QĐ-TTG NGÀY 14 THÁNG 11 NĂM 2013 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NHẰM GIẢM TỔN THẤT TRONG NÔNG NGHIỆP http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/3578/HUONG-DAN-VIEC-CHO-VAY-THEO-QUYET-DINH-SO-682013QD-TTG-NGAY-14-THANG-11-NAM-2013-CUA-THU-TUONG-CHINH-PHU-VE-CHINH-SACH-HO-TRO-NHAM-GIAM-TON-THAT-TRONG-NONG-NGHIEP.html HƯỚNG DẪN VIỆC CHO VAY THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 68/2013/QĐ-TTG NGÀY 14 THÁNG 11 NĂM 2013 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NHẰM GIẢM TỔN THẤT TRONG NÔNG NGHIỆP Công văn 2253/STC- ĐT ngày 26/4/2014 về việc thực hiện, thanh toán vốn TPCP các dự án điều chỉnh giai đoạn 2012-2015, bổ sung giai đoạn 2014-2016 và năm 2014; thanh toán vốn đầu tư kế hoạch năm 2014 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/3565/Cong-van-2253STC--DT-ngay-2642014-ve-viec-thuc-hien,-thanh-toan-von-TPCP-cac-du-an-dieu-chinh-giai-doan-2012-2015,-bo-sung-giai-doan-2014-2016-va-nam-2014;-thanh-toan-von-dau-tu-ke-hoach-nam-2014.html Công văn 2253/STC- ĐT ngày 26/4/2014 về việc thực hiện, thanh toán vốn TPCP các dự án điều chỉnh giai đoạn 2012-2015, bổ sung giai đoạn 2014-2016 và năm 2014; thanh toán vốn đầu tư kế hoạch năm 2014 Thông báo chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm 2014 của Sở Tài chính Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/3564/Thong-bao-chi-tieu-tuyen-dung-cong-chuc-nam-2014-cua-So-Tai-chinh-Ha-Noi.html Thông báo chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm 2014 của Sở Tài chính Hà Nội Công văn 2376/CV-STC ngày 5/5/2014 về việc báo cáo nội dung tham mưu triển khai Luật Thủ đô tại các phòng ban, đơn vị thuộc sở http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/3561/Cong-van-2376CV-STC-ngay-552014-ve-viec-bao-cao-noi-dung-tham-muu-trien-khai-Luat-Thu-do-tai-cac-phong-ban,-don-vi-thuoc-so.html Công văn 2376/CV-STC ngày 5/5/2014 về việc báo cáo nội dung tham mưu triển khai Luật Thủ đô tại các phòng ban, đơn vị thuộc sở Chính sách tín dụng đối với người nuôi tôm và cá tra http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/3558/Chinh-sach-tin-dung-doi-voi-nguoi-nuoi-tom-va-ca-tra.html Chính sách tín dụng đối với người nuôi tôm và cá tra Phương án giá vé vận chuyển hành khách công cộng bằng xe buýt có trợ giá trên địa bàn thành phố Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/3541/Phuong-an-gia-ve-van-chuyen-hanh-khach-cong-cong-bang-xe-buyt-co-tro-gia-tren-dia-ban-thanh-pho-Ha-Noi.html Phương án giá vé vận chuyển hành khách công cộng bằng xe buýt có trợ giá trên địa bàn thành phố Hà Nội Thông báo 7495/STC-BG ngày 30/12/2014 về đơn giá bồi thường hỗ trợ các loại cây, hoa mầu vật nuôi trên đất có mặt nước phục vụ công tác GPMB trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2014 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/3538/Thong-bao-7495STC-BG-ngay-30122014-ve-don-gia-boi-thuong-ho-tro-cac-loai-cay,-hoa-mau-vat-nuoi-tren-dat-co-mat-nuoc-phuc-vu-cong-tac-GPMB-tren-dia-ban-thanh-pho-Ha-Noi-nam-2014.html Thông báo 7495/STC-BG ngày 30/12/2014 về đơn giá bồi thường hỗ trợ các loại cây, hoa mầu vật nuôi trên đất có mặt nước phục vụ công tác GPMB trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2014 Công văn 2079/STC-HCSN ngày 18/4/2014 vê việc hướng dẫn kinh phí phòng, chống dịch sởi năm 2014 trên địa bàn Thành phố Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/3521/Cong-van-2079STC-HCSN-ngay-1842014-ve-viec-huong-dan-kinh-phi-phong,-chong-dich-soi-nam-2014-tren-dia-ban-Thanh-pho-Ha-Noi.html Công văn 2079/STC-HCSN ngày 18/4/2014 vê việc hướng dẫn kinh phí phòng, chống dịch sởi năm 2014 trên địa bàn Thành phố Hà Nội Công văn số 2550/UBND-KT ngày 11/4/2014 hệ số điều chỉnh giá đất quý II năm 2014 để xác định đơn giá thuê đất trên địa bàn thành phố Hà Nội. http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/3516/Cong-van-so-2550UBND-KT-ngay-1142014-he-so-dieu-chinh-gia-dat-quy-II-nam-2014-de-xac-dinh-don-gia-thue-dat-tren-dia-ban-thanh-pho-Ha-Noi..html Công văn số 2550/UBND-KT ngày 11/4/2014 hệ số điều chỉnh giá đất quý II năm 2014 để xác định đơn giá thuê đất trên địa bàn thành phố Hà Nội. Định mức dự toán chuyên ngành vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/3511/Dinh-muc-du-toan-chuyen-nganh-van-tai-hanh-khach-cong-cong-bang-xe-buyt-tren-dia-ban-thanh-pho-Ha-Noi.html Định mức dự toán chuyên ngành vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố Hà Nội Quy định gửi, nhận văn bản điện tử bằng phần mềm “Truyền nhận văn bản” của Sở Tài chính Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/3496/Quy-dinh-gui,-nhan-van-ban-dien-tu-bang-phan-mem-“Truyen-nhan-van-ban”-cua-So-Tai-chinh-Ha-Noi.html Quy định gửi, nhận văn bản điện tử bằng phần mềm “Truyền nhận văn bản” của Sở Tài chính Hà Nội Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học đối với cây trồng biến đổi gen http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/3495/Quy-dinh-muc-thu,-che-do-thu,-nop,-quan-ly-va-su-dung-phi-tham-dinh-ho-so-cap-giay-chung-nhan-an-toan-sinh-hoc-doi-voi-cay-trong-bien-doi-gen.html Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học đối với cây trồng biến đổi gen Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tuyến Quốc lộ 1,đoạn tránh thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/3494/Quy-dinh-muc-thu,-che-do-thu,-nop,-quan-ly-va-su-dung-phi-su-dung-duong-bo-tram-thu-phi-tuyen-Quoc-lo-1,doan-tranh-thanh-pho-Bien-Hoa,-tinh-Dong-Nai.html Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tuyến Quốc lộ 1,đoạn tránh thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai Quyết định số 1733/QĐ-UBND ngày 31/3/2014 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn thành phố Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/3484/Quyet-dinh-so-1733QD-UBND-ngay-3132014-cua-UBND-Thanh-pho-Ha-Noi-ve-viec-phe-duyet-de-an-ho-tro-nguoi-co-cong-voi-cach-mang-ve-nha-o-tren-dia-ban-thanh-pho-Ha-Noi.html Quyết định số 1733/QĐ-UBND ngày 31/3/2014 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn thành phố Hà Nội Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND Về việc ban hành Đơn giá quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội. http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/3475/Quyet-dinh-so-162014QD-UBND-Ve-viec-ban-hanh-Don-gia-quan-trac-va-phan-tich-moi-truong-tren-dia-ban-thanh-pho-Ha-Noi..html Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND Về việc ban hành Đơn giá quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội. Nghị định số 24/2014/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ : Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/3474/Nghi-dinh-so-242014ND-CP-cua-Thu-tuong-Chinh-phu---Quy-dinh-to-chuc-cac-co-quan-chuyen-mon-thuoc-Uy-ban-nhan-dan-tinh,-thanh-pho-truc-thuoc-Trung-uong.html Nghị định số 24/2014/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ : Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Công văn số 1697/CV-STC về việc tập trung đẩy mạnh công tác tham mưu tại các phòng ban, đơn vi thuộc Sở. http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/3461/Cong-van-so-1697CV-STC-ve-viec-tap-trung-day-manh-cong-tac-tham-muu-tai-cac-phong-ban,-don-vi-thuoc-So..html Công văn số 1697/CV-STC về việc tập trung đẩy mạnh công tác tham mưu tại các phòng ban, đơn vi thuộc Sở. Công văn số 79/CQLG-NLTS Bổ xung Công văn số 49/CQLGNLTC ngày 21/02/2014 ngày 24/3/2014 về việc tăng cường quản lý giá sữa của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh sữa trên địa bàn tỉnh, Thành phố . http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/3435/Cong-van-so-79CQLG-NLTS-Bo-xung-Cong-van-so-49CQLGNLTC-ngay-21022014-ngay-2432014-ve-viec-tang-cuong-quan-ly-gia-sua-cua-cac-doanh-nghiep-san-xuat,-kinh-doanh-sua-tren-dia-ban-tinh,-Thanh-pho-..html Công văn số 79/CQLG-NLTS Bổ xung Công văn số 49/CQLGNLTC ngày 21/02/2014 ngày 24/3/2014 về việc tăng cường quản lý giá sữa của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh sữa trên địa bàn tỉnh, Thành phố . Hướng dẫn xử phạt VPHC trong lĩnh vực quản lý giá tại NĐ 109/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt VPHC trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/3433/Huong-dan-xu-phat-VPHC-trong-linh-vuc-quan-ly-gia-tai-ND-1092013ND-CP-cua-Chinh-phu-quy-dinh-xu-phat-VPHC-trong-linh-vuc-quan-ly-gia,-phi,-le-phi,-hoa-don.html Hướng dẫn xử phạt VPHC trong lĩnh vực quản lý giá tại NĐ 109/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt VPHC trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn Công văn số 1846/UBND-VX về việc đẩy mạnh ứng dụng văn bản điện tử vả sử dụng thư điện tử @hanoi.gov.vn http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/3427/Cong-van-so-1846UBND-VX-ve-viec-day-manh-ung-dung-van-ban-dien-tu-va-su-dung-thu-dien-tu-@hanoi.gov.vn.html Công văn số 1846/UBND-VX về việc đẩy mạnh ứng dụng văn bản điện tử vả sử dụng thư điện tử @hanoi.gov.vn Công văn 1425/STC-THTK ngày 21/3/2014 về việc xử lý văn bản trên phần mềm Hệ thống thông tin điều hành nội bộ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/3418/Cong-van-1425STC-THTK-ngay-2132014-ve-viec-xu-ly-van-ban-tren-phan-mem-He-thong-thong-tin-dieu-hanh-noi-bo.html Công văn 1425/STC-THTK ngày 21/3/2014 về việc xử lý văn bản trên phần mềm Hệ thống thông tin điều hành nội bộ Thông báo 1401/STC-NSQH Thực hiện đóng mã số dự án đầu tư xây dựng cơ bản http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/3416/Thong-bao-1401STC-NSQH-Thuc-hien-dong-ma-so-du-an-dau-tu-xay-dung-co-ban.html Thông báo 1401/STC-NSQH Thực hiện đóng mã số dự án đầu tư xây dựng cơ bản Hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện Quyết định số 59/2012/QĐ-TTg http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/3400/Huong-dan-viec-lap-du-toan,-quan-ly,-su-dung-va-quyet-toan-kinh-phi-thuc-hien-Quyet-dinh-so-592012QD-TTg.html Hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện Quyết định số 59/2012/QĐ-TTg Thông báo 1240/STC-NSQH Thực hiện đóng mã số dự án đầu tư xây dựng cơ bản http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/3399/Thong-bao-1240STC-NSQH-Thuc-hien-dong-ma-so-du-an-dau-tu-xay-dung-co-ban.html Thông báo 1240/STC-NSQH Thực hiện đóng mã số dự án đầu tư xây dựng cơ bản Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/3389/Cong-bo-Danh-muc-van-ban-quy-pham-phap-luat-het-hieu-luc.html Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Quyết định 1203/QD-STC ngày 10/3/2013 về việc phân công nhiệm vụ Ban Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/3383/Quyet-dinh-1203QD-STC-ngay-1032013-ve-viec-phan-cong-nhiem-vu-Ban-Giam-doc-So-Tai-chinh-Ha-Noi.html Quyết định 1203/QD-STC ngày 10/3/2013 về việc phân công nhiệm vụ Ban Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội Thông tư 25/2014/TT-BTC ngày 17/2/2014 của Bộ Tài chính quy định phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/3377/Thong-tu-252014TT-BTC-ngay-1722014-cua-Bo-Tai-chinh-quy-dinh-phuong-phap-dinh-gia-chung-doi-voi-hang-hoa,-dich-vu.html Thông tư 25/2014/TT-BTC ngày 17/2/2014 của Bộ Tài chính quy định phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ Quyết định 997/QD-UBND Quy định mức chi cho các tổ chức, cá nhân được huy động để ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng trái pháp luật và phòng cháy chữa cháy rừng thành phố Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/3363/Quyet-dinh-997QD-UBND-Quy-dinh-muc-chi-cho-cac-to-chuc,-ca-nhan-duoc-huy-dong-de-ngan-chan-tinh-trang-chat-pha-rung-trai-phap-luat-va-phong-chay-chua-chay-rung-thanh-pho-Ha-Noi.html Quyết định 997/QD-UBND Quy định mức chi cho các tổ chức, cá nhân được huy động để ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng trái pháp luật và phòng cháy chữa cháy rừng thành phố Hà Nội Kế hoạch 851/KH-STC ngày 25/02/2014 triển khai Quyết định số 446/QD-UBND ngày 20/01/2014 của UBND Thành phố ban hành kế hoạch xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND Thành phố năm 2014 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/3342/Ke-hoach-851KH-STC-ngay-25022014-trien-khai-Quyet-dinh-so-446QD-UBND-ngay-20012014-cua-UBND-Thanh-pho-ban-hanh-ke-hoach-xay-dung,-ban-hanh-van-ban-quy-pham-phap-luat-cua-UBND-Thanh-pho-nam-2014.html Kế hoạch 851/KH-STC ngày 25/02/2014 triển khai Quyết định số 446/QD-UBND ngày 20/01/2014 của UBND Thành phố ban hành kế hoạch xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND Thành phố năm 2014 Hướng dẫn việc cung cấp thông tin về tài khoản, thu nhập của người phải thi hành án và thực hiện phong tỏa, khấu trừ để thi hành án dân sự http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/3341/Huong-dan-viec-cung-cap-thong-tin-ve-tai-khoan,-thu-nhap-cua-nguoi-phai-thi-hanh-an---va-thuc-hien-phong-toa,-khau-tru-de-thi-hanh-an-dan-su.html Hướng dẫn việc cung cấp thông tin về tài khoản, thu nhập của người phải thi hành án và thực hiện phong tỏa, khấu trừ để thi hành án dân sự Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng giữa Sở Xây dựng và UBND quận, huyện, thị xã, UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn Thành phố Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/3340/Quy-che-phoi-hop-quan-ly-trat-tu-xay-dung-giua-So-Xay-dung-va-UBND-quan,-huyen,-thi-xa,-UBND-xa,-phuong,-thi-tran-tren-dia-ban-Thanh-pho-Ha-Noi.html Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng giữa Sở Xây dựng và UBND quận, huyện, thị xã, UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn Thành phố Hà Nội Quyết định 303/QD-SNN về việc phê duyệt nội dung ôn tập thi tuyển và sát hạch công chức xã, phường, thị trấn thành phố Hà Nội năm 2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/3329/Quyet-dinh-303QD-SNN-ve-viec-phe-duyet-noi-dung-on-tap-thi-tuyen-va-sat-hach-cong-chuc-xa,-phuong,-thi-tran-thanh-pho-Ha-Noi-nam-2013.html Quyết định 303/QD-SNN về việc phê duyệt nội dung ôn tập thi tuyển và sát hạch công chức xã, phường, thị trấn thành phố Hà Nội năm 2013 Công văn số 360/ĐT,BD,TD Tổ chức hướng dẫn ôn tập thi tuyển công chức cấp xã năm 2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/3328/Cong-van-so-360DT,BD,TD-To-chuc-huong-dan-on-tap-thi-tuyen-cong-chuc-cap-xa-nam-2013.html Công văn số 360/ĐT,BD,TD Tổ chức hướng dẫn ôn tập thi tuyển công chức cấp xã năm 2013 Kế hoạch 606/KH-STC ngày 11/02/năm 2014 triển khai công tác cải cách hành chính năm 2014 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/3323/Ke-hoach-606KH-STC-ngay-1102nam-2014-trien-khai-cong-tac-cai-cach-hanh-chinh-nam-2014.html Kế hoạch 606/KH-STC ngày 11/02/năm 2014 triển khai công tác cải cách hành chính năm 2014 Điều chỉnh giá bán nhóm hàng rau, củ. http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/3309/Dieu-chinh-gia-ban-nhom-hang-rau,-cu..html Điều chỉnh giá bán nhóm hàng rau, củ. Giá đất trung bình vị trí 3 của những đường phố có tên thuộc 14 phường trên địa bàn quận Hoàng Mai năm 2014 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/3306/Gia-dat-trung-binh-vi-tri-3-cua-nhung-duong-pho-co-ten-thuoc-14-phuong-tren-dia-ban-quan-Hoang-Mai-nam-2014.html Giá đất trung bình vị trí 3 của những đường phố có tên thuộc 14 phường trên địa bàn quận Hoàng Mai năm 2014 Quyết định 08/2014/QĐ-UBNDBan hành Quy chế vận hành, khai thác và quản lý mạng tin học diện rộng thành phố Hà Nội. http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/3298/Quyet-dinh-082014QD-UBNDBan-hanh-Quy-che-van-hanh,-khai-thac-va-quan-ly-mang-tin-hoc-dien-rong-thanh-pho-Ha-Noi..html Quyết định 08/2014/QĐ-UBNDBan hành Quy chế vận hành, khai thác và quản lý mạng tin học diện rộng thành phố Hà Nội. Công văn 949/UBND/QHXDGT định mức đơn giá duy tu, sửa chữa công trình con đường gốm sứ ven sông Hồng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/3294/Cong-van-949UBNDQHXDGT-dinh-muc-don-gia-duy-tu,-sua-chua-cong-trinh-con-duong-gom-su-ven-song-Hong.html Công văn 949/UBND/QHXDGT định mức đơn giá duy tu, sửa chữa công trình con đường gốm sứ ven sông Hồng Kế hoạch 705/KH-STC về công tác thực hành chống lãng phí năm 2014 của Sở Tài chính http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/3289/Ke-hoach-705KH-STC-ve-cong-tac-thuc-hanh-chong-lang-phi-nam-2014-cua-So-Tai-chinh.html Kế hoạch 705/KH-STC về công tác thực hành chống lãng phí năm 2014 của Sở Tài chính Công văn 612/CV-STC về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ trong tâm tháng 2, tháng 3 năm 2014 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/3278/Cong-van-612CV-STC-ve-viec-trien-khai-thuc-hien-nhiem-vu-trong-tam-thang-2,-thang-3-nam-2014.html Công văn 612/CV-STC về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ trong tâm tháng 2, tháng 3 năm 2014 Ban hành tiêu chuẩn thẩm định giá số 13 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/3252/Ban-hanh-tieu-chuan-tham-dinh-gia-so-13.html Ban hành tiêu chuẩn thẩm định giá số 13 Quyết định của UBND thành phố về điều chỉnh bổ sung 12 mã định mức http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/3251/Quyet-dinh-cua-UBND-thanh-pho-ve-dieu-chinh-bo-sung-12-ma-dinh-muc.html Quyết định của UBND thành phố về điều chỉnh bổ sung 12 mã định mức Một số đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn thành phố Hà Nội - Phần xây dựng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/3248/Mot-so-don-gia-xay-dung-cong-trinh-tren-dia-ban-thanh-pho-Ha-Noi---Phan-xay-dung.html Một số đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn thành phố Hà Nội - Phần xây dựng Hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/3243/Huong-dan-ve-cuong-che-thi-hanh-quyet-dinh-hanh-chinh-thue.html Hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế Công văn số 781/STC-VP triển khai thực hiện năm trận tự và văn minh đô thị 2014 và chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính. http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/3242/Cong-van-so-781STC-VP-trien-khai-thuc-hien-nam-tran-tu-va-van-minh-do-thi-2014-va-chap-hanh-nghiem-ky-luat,-ky-cuong-hanh-chinh..html Công văn số 781/STC-VP triển khai thực hiện năm trận tự và văn minh đô thị 2014 và chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính. Đơn giá công tác đo, vẽ lập hồ sơ kỹ thuật thửa đất nhà ở thuộc sở hữu nhà nước để phục vụ công tác bán nhà trên địa bàn thành phố Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/3232/Don-gia-cong-tac-do,-ve-lap-ho-so-ky-thuat-thua-dat-nha-o-thuoc-so-huu-nha-nuoc-de-phuc-vu-cong-tac-ban-nha-tren-dia-ban-thanh-pho-Ha-Noi.html Đơn giá công tác đo, vẽ lập hồ sơ kỹ thuật thửa đất nhà ở thuộc sở hữu nhà nước để phục vụ công tác bán nhà trên địa bàn thành phố Hà Nội Kế hoạch xây dựng, ban hành văn bản QPPL của UBND thành phố Hà Nội năm 2014 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/3231/Ke-hoach-xay-dung,-ban-hanh-van-ban-QPPL-cua-UBND-thanh-pho-Ha-Noi-nam-2014.html Kế hoạch xây dựng, ban hành văn bản QPPL của UBND thành phố Hà Nội năm 2014 Thông tư 04/2014/TT-BTC quy định quy trình Thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án sử dụng vốn Ngân sách nhà nước http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/3218/Thong-tu-042014TT-BTC-quy-dinh-quy-trinh-Tham-tra-quyet-toan-du-an-hoan-thanh-doi-voi-cac-du-an-su-dung-von-Ngan-sach-nha-nuoc.html Thông tư 04/2014/TT-BTC quy định quy trình Thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án sử dụng vốn Ngân sách nhà nước Quyết định số 70/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về phân công trách nhiệm và cơ chế phối hợp quản lý hồ Hoàn Kiếm http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/3212/Quyet-dinh-so-702013QD-UBND-ve-viec-ban-hanh-Quy-dinh-ve-phan-cong-trach-nhiem-va-co-che-phoi-hop-quan-ly-ho-Hoan-Kiem.html Quyết định số 70/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về phân công trách nhiệm và cơ chế phối hợp quản lý hồ Hoàn Kiếm Báo cáo 173/BC-STC tình hình thực hiện kế hoạch số 141/KH-UBND ngày 08/12/2011 của UBND Thành phố về "Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của thành phố Hà Nội giai đoạn 2011-2015 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/3206/Bao-cao-173BC-STC-tinh-hinh-thuc-hien-ke-hoach-so-141KH-UBND-ngay-08122011-cua-UBND-Thanh-pho-ve-Nang-cao-chi-so-nang-luc-canh-tranh-cap-tinh-cua-thanh-pho-Ha-Noi-giai-doan-2011-2015.html Báo cáo 173/BC-STC tình hình thực hiện kế hoạch số 141/KH-UBND ngày 08/12/2011 của UBND Thành phố về "Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của thành phố Hà Nội giai đoạn 2011-2015 Một số quy định và mức chi tạm thời của các Sở, ngành trực thuộc UBND thành phố để triển khai, tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/3202/Mot-so-quy-dinh-va-muc-chi-tam-thoi-cua-cac-So,-nganh-truc-thuoc-UBND-thanh-pho-de-trien-khai,-to-chuc-thuc-hien-cong-tac-boi-thuong,-ho-tro-va-tai-dinh-cu-khi-nha-nuoc-thu-hoi-dat-tren-dia-ban-thanh-pho-Ha-Noi.html Một số quy định và mức chi tạm thời của các Sở, ngành trực thuộc UBND thành phố để triển khai, tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội Công văn số 192/STC-ĐT về việc thời gian thanh toán vốn đầu tư niên độ ngân sách năm 2013 đối với nguồn vốn NSNN và vốn TPCP http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/3188/Cong-van-so-192STC-DT-ve-viec-thoi-gian-thanh-toan-von-dau-tu-nien-do-ngan-sach-nam-2013-doi-voi-nguon-von-NSNN-va-von-TPCP.html Công văn số 192/STC-ĐT về việc thời gian thanh toán vốn đầu tư niên độ ngân sách năm 2013 đối với nguồn vốn NSNN và vốn TPCP Hướng dẫn thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý phí, lệ phí http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/3183/Huong-dan-thuc-hien-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-trong-linh-vuc-quan-ly-phi,-le-phi.html Hướng dẫn thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý phí, lệ phí Thành phố Hà Nội ban hành Quy định về sản xuất, cung cấp, sử dụng nước sạch và bảo vệ công trình cấp nước trên địa bàn thành phố Hà Nội. http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/3182/Thanh-pho-Ha-Noi--ban-hanh-Quy-dinh-ve-san-xuat,-cung-cap,-su-dung-nuoc-sach-va-bao-ve-cong-trinh-cap-nuoc-tren-dia-ban-thanh-pho-Ha-Noi..html Thành phố Hà Nội ban hành Quy định về sản xuất, cung cấp, sử dụng nước sạch và bảo vệ công trình cấp nước trên địa bàn thành phố Hà Nội. Công văn 10136/UBND-KT về việc triển khai một số nhiệm vụ quản lý và xây dựng đề án phí, lệ phí năm 2014 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/3178/Cong-van-10136UBND-KT-ve-viec-trien-khai-mot-so-nhiem-vu-quan-ly-va-xay-dung-de-an-phi,-le-phi-nam-2014.html Công văn 10136/UBND-KT về việc triển khai một số nhiệm vụ quản lý và xây dựng đề án phí, lệ phí năm 2014 Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển công chức năm 2013 của Sở Tài chính Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/3169/Thong-bao-cong-nhan-ket-qua-trung-tuyen-cong-chuc-nam-2013-cua-So-Tai-chinh-Ha-Noi.html Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển công chức năm 2013 của Sở Tài chính Hà Nội Hội nghị cán bộ, công chức Sở Tài chính Hà Nôi năm 2014 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/3167/Hoi-nghi-can-bo,-cong-chuc-So-Tai-chinh-Ha-Noi-nam-2014.html Hội nghị cán bộ, công chức Sở Tài chính Hà Nôi năm 2014 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 135 VỀ HỖ TRỢ ĐẦU TƯ CƠ SỞ HẠ TẦNG, HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT CHO CÁC XÃ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN, XÃ BIÊN GIỚI, XÃ AN TOÀN KHU, CÁC THÔN, BẢN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/3161/HUONG-DAN-THUC-HIEN-CHUONG-TRINH-135-VE-HO-TRO-DAU-TU-CO-SO-HA-TANG,-HO-TRO-PHAT-TRIEN-SAN-XUAT-CHO-CAC-XA-DAC-BIET-KHO-KHAN,-XA-BIEN-GIOI,-XA-AN-TOAN-KHU,-CAC-THON,-BAN-DAC-BIET-KHO-KHAN.html HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 135 VỀ HỖ TRỢ ĐẦU TƯ CƠ SỞ HẠ TẦNG, HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT CHO CÁC XÃ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN, XÃ BIÊN GIỚI, XÃ AN TOÀN KHU, CÁC THÔN, BẢN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN Quyết định 7936/QĐ-UBND Quy định mức thu dịch vụ vệ sinh đối với chất thải rắn công nghiệp thông thường trên địa bàn thành phố Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/3155/Quyet-dinh-7936QD-UBND-Quy-dinh-muc-thu-dich-vu-ve-sinh-doi-voi-chat-thai-ran-cong-nghiep-thong-thuong-tren-dia-ban-thanh-pho-Ha-Noi.html Quyết định 7936/QĐ-UBND Quy định mức thu dịch vụ vệ sinh đối với chất thải rắn công nghiệp thông thường trên địa bàn thành phố Hà Nội Quyết định 7986/QD-UBND ngày 30/12/2013 Phê duyệt tổ chức mở rộng không gian đi bộ sang khu bảo tồn cấp I khu phố cổ Hà Nội, Quận Hoàn Kiếm. http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/3153/Quyet-dinh-7986QD-UBND-ngay-30122013-Phe-duyet-to-chuc-mo-rong-khong-gian-di-bo-sang-khu-bao-ton-cap-I-khu-pho-co-Ha-Noi,-Quan-Hoan-Kiem..html Quyết định 7986/QD-UBND ngày 30/12/2013 Phê duyệt tổ chức mở rộng không gian đi bộ sang khu bảo tồn cấp I khu phố cổ Hà Nội, Quận Hoàn Kiếm. Quyết định 7926/QĐ -UBND ngày 27/12/2013 về viêc phê duyệt điều chỉnh đơn giá là cơ sở đặt hàng thực hiện nhiệm vụ duy trì, vận hành hệ thống tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp, dân sinh xã hội áp dụng cho Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi Sông Tíc http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/3150/Quyet-dinh-7926QD--UBND-ngay-27122013-ve-viec-phe-duyet-dieu-chinh-don-gia-la-co-so-dat-hang-thuc-hien-nhiem-vu-duy-tri,-van-hanh-he-thong-tuoi-tieu-phuc-vu-san-xuat-nong-nghiep,-dan-sinh-xa-hoi-ap-dung-cho-Cong-ty-TNHH-mot-thanh-vien-Thuy-loi-Song-Tic.html Quyết định 7926/QĐ -UBND ngày 27/12/2013 về viêc phê duyệt điều chỉnh đơn giá là cơ sở đặt hàng thực hiện nhiệm vụ duy trì, vận hành hệ thống tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp, dân sinh xã hội áp dụng cho Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi Sông Tíc Thông báo số 09/STC-NSQH ngày 02/1/2014 Thực hiện đóng mã số dự án đầu tư XDCB hoàn thành http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/3148/Thong-bao-so-09STC-NSQH-ngay-0212014-Thuc-hien-dong-ma-so-du-an-dau-tu-XDCB-hoan-thanh.html Thông báo số 09/STC-NSQH ngày 02/1/2014 Thực hiện đóng mã số dự án đầu tư XDCB hoàn thành Công văn số 12/STC-QLNS triển khai thực hiện Văn bản số 17940/BTC-KBNN ngày 25/12/2013 của Bộ Tài chính http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/3141/Cong-van-so-12STC-QLNS-trien-khai-thuc-hien-Van-ban-so-17940BTC-KBNN-ngay-25122013-cua-Bo-Tai-chinh.html Công văn số 12/STC-QLNS triển khai thực hiện Văn bản số 17940/BTC-KBNN ngày 25/12/2013 của Bộ Tài chính Thông tư 185/2013-TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động và lệ phí cấp giấy phép trong hoạt động bưu chính http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/3129/Thong-tu-1852013-TT-BTC-Quy-dinh-muc-thu,-che-do-thu,-nop,-quan-ly-su-dung-phi-tham-dinh-dieu-kien-hoat-dong-va-le-phi-cap-giay-phep-trong-hoat-dong-buu-chinh.html Thông tư 185/2013-TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động và lệ phí cấp giấy phép trong hoạt động bưu chính Thông tư 151/2013/TT-BTC Qui định mức thu , nộp quản lý và sử dụng phí nhượng quyền khai thác cảng hàng không, sây bay http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/3128/Thong-tu-1512013TT-BTC-Qui-dinh-muc-thu-,-nop-quan-ly-va-su-dung-phi-nhuong-quyen-khai-thac-cang-hang-khong,-say-bay.html Thông tư 151/2013/TT-BTC Qui định mức thu , nộp quản lý và sử dụng phí nhượng quyền khai thác cảng hàng không, sây bay Công văn 7490/STC-QLNS Triển khai thực hiện văn bản số 17791/BTC-KBNN ngày 23/12/2013 của Bộ Tài chính http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/3122/Cong-van-7490STC-QLNS-Trien-khai-thuc-hien-van-ban-so-17791BTC-KBNN-ngay-23122013-cua-Bo-Tai-chinh.html Công văn 7490/STC-QLNS Triển khai thực hiện văn bản số 17791/BTC-KBNN ngày 23/12/2013 của Bộ Tài chính Báo cáo 7172/BC-STC về kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/3096/Bao-cao-7172BC-STC-ve-ket-qua-thuc-hien-cong-tac-kiem-soat-thu-tuc-hanh-chinh-nam-2013.html Báo cáo 7172/BC-STC về kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2013 Quyết định 7177/QĐ- UBND Ngày 28/11/2013 Ban hành Danh mục nhà biệt thự thuộc đối tượng quản lý, sử dụng theo Quy chế quản lý, sử dụng nhà biệt thự được xây dựng từ trước năm 1954 trên địa bàn thành phố Hà Nội. http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/3089/Quyet-dinh-7177QD--UBND-Ngay-28112013-Ban-hanh-Danh-muc-nha-biet-thu-thuoc-doi-tuong-quan-ly,-su-dung-theo-Quy-che-quan-ly,-su-dung-nha-biet-thu-duoc-xay-dung-tu-truoc-nam-1954-tren-dia-ban-thanh-pho-Ha-Noi..html Quyết định 7177/QĐ- UBND Ngày 28/11/2013 Ban hành Danh mục nhà biệt thự thuộc đối tượng quản lý, sử dụng theo Quy chế quản lý, sử dụng nhà biệt thự được xây dựng từ trước năm 1954 trên địa bàn thành phố Hà Nội. Quyết định số 7446/QĐ-UBND ngày 09-12-2013 về việc phê duyệt định mức chi phí giết mổ gia súc, gia cầm theo phương thức công nghiệp, bán công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/3088/Quyet-dinh-so-7446QD-UBND-ngay-09-12-2013-ve-viec-phe-duyet-dinh-muc-chi-phi-giet-mo-gia-suc,-gia-cam-theo-phuong-thuc-cong-nghiep,-ban-cong-nghiep-tren-dia-ban-thanh-pho-Ha-Noi.html Quyết định số 7446/QĐ-UBND ngày 09-12-2013 về việc phê duyệt định mức chi phí giết mổ gia súc, gia cầm theo phương thức công nghiệp, bán công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội THÔNG TƯ Số 184/2013/TT-BTC HƯỚNG DẪN TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA PHẦN MỀM QUẢN LÝ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH ÁP DỤNG TRONG KHU VỰC HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/3087/THONG-TU-So-1842013TT-BTC--HUONG-DAN-TIEU-CHUAN-VA-DIEU-KIEN-CUA-PHAN-MEM-QUAN-LY-TAI-SAN-CO-DINH-AP-DUNG-TRONG-KHU-VUC-HANH-CHINH-SU-NGHIEP.html THÔNG TƯ Số 184/2013/TT-BTC HƯỚNG DẪN TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA PHẦN MỀM QUẢN LÝ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH ÁP DỤNG TRONG KHU VỰC HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP THÔNG TƯ Số 184/2013/TT-BTC HƯỚNG DẪN TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA PHẦN MỀM QUẢN LÝ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH ÁP DỤNG TRONG KHU VỰC HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/3086/THONG-TU-So-1842013TT-BTC--HUONG-DAN-TIEU-CHUAN-VA-DIEU-KIEN-CUA-PHAN-MEM-QUAN-LY-TAI-SAN-CO-DINH-AP-DUNG-TRONG-KHU-VUC-HANH-CHINH-SU-NGHIEP.html THÔNG TƯ Số 184/2013/TT-BTC HƯỚNG DẪN TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA PHẦN MỀM QUẢN LÝ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH ÁP DỤNG TRONG KHU VỰC HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP Quyết định 56/2013/QĐ-UBND Quy định thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình trên địa bàn thành phố Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/3085/Quyet-dinh-562013QD-UBND-Quy-dinh-tham-tra,-tham-dinh-va-phe-duyet-thiet-ke-xay-dung-cong-trinh-tren-dia-ban-thanh-pho-Ha-Noi.html Quyết định 56/2013/QĐ-UBND Quy định thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình trên địa bàn thành phố Hà Nội Quyết định số 7463/QĐ-UBND Thành phố về việc phê duyệt danh mục các tuyến đường phố giao Sở Giao thông vận tải quản lý đồng bộ vỉa hè, lòng đường http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/3084/Quyet-dinh-so-7463QD-UBND-Thanh-pho-ve-viec-phe-duyet-danh-muc-cac-tuyen-duong-pho-giao-So-Giao-thong-van-tai-quan-ly-dong-bo-via-he,-long-duong.html Quyết định số 7463/QĐ-UBND Thành phố về việc phê duyệt danh mục các tuyến đường phố giao Sở Giao thông vận tải quản lý đồng bộ vỉa hè, lòng đường Thông tư số 172/2013/TT-BTC ngày 20-11-2013, Quy định về thuê bảo quản hàng dự trữ quốc gia http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/3083/Thong-tu-so-1722013TT-BTC-ngay-20-11-2013,-Quy-dinh-ve-thue-bao-quan-hang-du-tru-quoc-gia.html Thông tư số 172/2013/TT-BTC ngày 20-11-2013, Quy định về thuê bảo quản hàng dự trữ quốc gia Triển khai thực hiện văn bản số 17174/BTC-KBNN ngày 12/12/2013 của Bộ Tài chính http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/3079/Trien-khai-thuc-hien-van-ban-so-17174BTC-KBNN-ngay-12122013-cua-Bo-Tai-chinh.html Triển khai thực hiện văn bản số 17174/BTC-KBNN ngày 12/12/2013 của Bộ Tài chính Công văn 6869/LN:TC-KBNN ngày 06/12/2013 về việc quản lý số tiết kiệm thêm chi thường xuyên 7 tháng còn lại năm 2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/3072/Cong-van-6869LN-TC-KBNN-ngay-06122013-ve-viec-quan-ly-so-tiet-kiem-them-chi-thuong-xuyen-7-thang-con-lai-nam-2013.html Công văn 6869/LN:TC-KBNN ngày 06/12/2013 về việc quản lý số tiết kiệm thêm chi thường xuyên 7 tháng còn lại năm 2013 Công văn số 7001/STC-VP tăng cường làm việc nhũng ngày cuối năm 2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/3061/Cong-van-so-7001STC-VP-tang-cuong-lam-viec-nhung-ngay-cuoi-nam-2013.html Công văn số 7001/STC-VP tăng cường làm việc nhũng ngày cuối năm 2013 Công văn số 6779/STC-GTDT hướng dẫn viêc bàn giao, tiếp nhận tài chính, tài sản và trụ sở làm việc của Thanh tra xây dựng Quận, huyện, thị xã theo QĐsố 46/2013/QĐ-UBND http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/3056/Cong-van-so-6779STC-GTDT-huong-dan-viec-ban-giao,-tiep-nhan-tai-chinh,-tai-san-va-tru-so-lam-viec-cua-Thanh-tra-xay-dung-Quan,-huyen,-thi-xa-theo-QDso-462013QD-UBND.html Công văn số 6779/STC-GTDT hướng dẫn viêc bàn giao, tiếp nhận tài chính, tài sản và trụ sở làm việc của Thanh tra xây dựng Quận, huyện, thị xã theo QĐsố 46/2013/QĐ-UBND : Kế hoạch hỗ trợ các đơn vị tham gia vận hành hệ thống TABMIS thực hiện công tác khóa sổ cuối năm 2013 của Bộ Tài chính Ban triển khai TABMIS. http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/3044/--Ke-hoach-ho-tro-cac-don-vi-tham-gia-van-hanh-he-thong-TABMIS-thuc-hien-cong-tac-khoa-so-cuoi-nam-2013-cua-Bo-Tai-chinh-Ban-trien-khai-TABMIS..html : Kế hoạch hỗ trợ các đơn vị tham gia vận hành hệ thống TABMIS thực hiện công tác khóa sổ cuối năm 2013 của Bộ Tài chính Ban triển khai TABMIS. Công văn số 6919 Hướng dẫn bậc lượng thường xuyên 6 tháng cuối năm và nâng bậc lương trước thời hạn năm 2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/3039/Cong-van-so-6919-Huong-dan-bac-luong-thuong-xuyen-6-thang-cuoi-nam-va-nang-bac-luong-truoc-thoi-han-nam-2013.html Công văn số 6919 Hướng dẫn bậc lượng thường xuyên 6 tháng cuối năm và nâng bậc lương trước thời hạn năm 2013 Thông tư số 170/2013/TT-BTC ngày 19/11/2013 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí Tham quan bảo tàng Lịch sử Quốc Gia http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/3034/Thong-tu-so-1702013TT-BTC-ngay-19112013-Quy-dinh-muc-thu,-che-do-thu,-nop,-quan-ly-va-su-dung-phi-Tham-quan-bao-tang-Lich-su-Quoc-Gia.html Thông tư số 170/2013/TT-BTC ngày 19/11/2013 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí Tham quan bảo tàng Lịch sử Quốc Gia Thông tư số 174/2013/TT-BTC ngày 27/11/2013 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí Tham quan bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/3021/Thong-tu-so-1742013TT-BTC-ngay-27112013-Quy-dinh-muc-thu,-che-do-thu,-nop,-quan-ly-va-su-dung-phi-Tham-quan-bao-tang-My-thuat-Viet-Nam.html Thông tư số 174/2013/TT-BTC ngày 27/11/2013 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí Tham quan bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam Công văn số 6762/STC-VP Hướng dẫn đánh giá cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng năm 2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/3014/Cong-van-so-6762STC-VP-Huong-dan-danh-gia-can-bo,-cong-chuc,-vien-chuc-va-lao-dong-hop-dong-nam-2013.html Công văn số 6762/STC-VP Hướng dẫn đánh giá cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng năm 2013 Công văn số 6677/STC-QLNS ngày 29/11/2013 về việc triển khai thực hiện Thông tư số 153/2013/TT-BTC ngày 30/10/2013 của Bộ Tài chính http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/3009/Cong-van-so-6677STC-QLNS-ngay-29112013-ve-viec-trien-khai-thuc-hien-Thong-tu-so-1532013TT-BTC-ngay-30102013-cua-Bo-Tai-chinh.html Công văn số 6677/STC-QLNS ngày 29/11/2013 về việc triển khai thực hiện Thông tư số 153/2013/TT-BTC ngày 30/10/2013 của Bộ Tài chính Thông báo 6600/TB-STC ngày 26/11/2013 đánh giá giám sát đối với Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008 lần 2 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/2992/Thong-bao-6600TB-STC-ngay-26112013-danh-gia-giam-sat-doi-voi-He-thong-quan-ly-chat-luong-theo-tieu-chuan-TCVN-ISO-9001--2008-lan-2.html Thông báo 6600/TB-STC ngày 26/11/2013 đánh giá giám sát đối với Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008 lần 2 Huy động 2.400 tỷ đồng trái phiếu xây dựng Thủ đô http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/2991/Huy-dong-2.400-ty-dong-trai-phieu-xay-dung-Thu-do.html Huy động 2.400 tỷ đồng trái phiếu xây dựng Thủ đô Thông báo 6541/STC-VP Điểm thi môn kiến thức chung và viết Chuyên ngành trong kỳ thi tuyển công chức Thành phố Hà Nội năm 2013 của Sở Tài chính Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/2981/Thong-bao-6541STC-VP-Diem-thi-mon-kien-thuc-chung-va-viet-Chuyen-nganh-trong-ky-thi-tuyen-cong-chuc-Thanh-pho-Ha-Noi-nam-2013-cua-So-Tai-chinh-Ha-Noi.html Thông báo 6541/STC-VP Điểm thi môn kiến thức chung và viết Chuyên ngành trong kỳ thi tuyển công chức Thành phố Hà Nội năm 2013 của Sở Tài chính Hà Nội Công văn số 6320/STC-TCDN Triển khai thực hiện Quyết định số 6125/QĐ-UBND về hỗ trợ lãi suất vốn vay cho các doanh nghiệp trên địa bàn TPHN http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/2980/Cong-van-so-6320STC-TCDN-Trien-khai-thuc-hien-Quyet-dinh-so-6125QD-UBND-ve-ho-tro-lai-suat-von-vay-cho-cac-doanh-nghiep-tren-dia-ban-TPHN.html Công văn số 6320/STC-TCDN Triển khai thực hiện Quyết định số 6125/QĐ-UBND về hỗ trợ lãi suất vốn vay cho các doanh nghiệp trên địa bàn TPHN Quyết định 6494/QD-STC ngày 21/11/2013 về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua khen thưởng Sở Tài chính Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/2970/Quyet-dinh-6494QD-STC-ngay-21112013-ve-viec-kien-toan-Hoi-dong-Thi-dua-khen-thuong-So-Tai-chinh-Ha-Noi.html Quyết định 6494/QD-STC ngày 21/11/2013 về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua khen thưởng Sở Tài chính Hà Nội Quyết định 2261/QD-BTC ngày 10/9/2013 về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai Chiếm lược Kế toán - Kiểm toán đến năm 2020, tầm nhìn 2030 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/2960/Quyet-dinh-2261QD-BTC-ngay-1092013-ve-viec-phe-duyet-Ke-hoach-trien-khai-Chiem-luoc-Ke-toan---Kiem-toan-den-nam-2020,-tam-nhin-2030.html Quyết định 2261/QD-BTC ngày 10/9/2013 về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai Chiếm lược Kế toán - Kiểm toán đến năm 2020, tầm nhìn 2030 Tập huấn Quy chế giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/2950/Tap-huan-Quy-che-giam-sat-tai-chinh,-danh-gia-hieu-qua--hoat-dong-cua-doanh-nghiep.html Tập huấn Quy chế giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp Thông tư 154/2013/TT-BTC ngày 01/11/2013 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động và lệ phí cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/2944/Thong-tu-1542013TT-BTC-ngay-01112013-Quy-dinh-muc-thu,-che-do-thu,-nop,-quan-ly-va-su-dung-phi-tham-dinh-cap-giay-phep-hoat-dong-va-le-phi-cap-giay-phep-hoat-dong-doi-voi-co-so-dieu-tri-nghien-cac-chat-dang-thuoc-phien-bang-thuoc-thay-the.html Thông tư 154/2013/TT-BTC ngày 01/11/2013 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động và lệ phí cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Quyết định 48/2013/QD-UBND ngày 06/11/2013 về việc ban hành Quy chế quản lý và thực hiện các hoạt động đối ngoại của Thành phố Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/2940/Quyet-dinh-482013QD-UBND-ngay-06112013-ve-viec-ban-hanh-Quy-che-quan-ly-va-thuc-hien-cac-hoat-dong-doi-ngoai-cua-Thanh-pho-Ha-Noi.html Quyết định 48/2013/QD-UBND ngày 06/11/2013 về việc ban hành Quy chế quản lý và thực hiện các hoạt động đối ngoại của Thành phố Hà Nội Nghị định 129/2013/ND-CP ngày 16/10/2013 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/2927/Nghi-dinh-1292013ND-CP-ngay-16102013-Quy-dinh-ve-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-ve-thue-va-cuong-che-thi-hanh-quyet-dinh-hanh-chinh-thue.html Nghị định 129/2013/ND-CP ngày 16/10/2013 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế Thông tư số 137/2013/TT-BTC ngày 7/10/2013 Hướng dẫn quản lý, sử dụng và thanh toán kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông do Ngân sách Nhà nước cấp http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/2915/Thong-tu-so-1372013TT-BTC-ngay-7102013-Huong-dan-quan-ly,-su-dung-va-thanh-toan-kinh-phi-bao-dam-trat-tu-an-toan-giao-thong-do-Ngan-sach-Nha-nuoc-cap.html Thông tư số 137/2013/TT-BTC ngày 7/10/2013 Hướng dẫn quản lý, sử dụng và thanh toán kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông do Ngân sách Nhà nước cấp Thông báo số 6123/STC-TB Thông báo thực hiện đóng mã số dự án đầu tư XDCB hoàn thành http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/2914/Thong-bao-so-6123STC-TB-Thong-bao-thuc-hien-dong-ma-so-du-an-dau-tu-XDCB-hoan-thanh.html Thông báo số 6123/STC-TB Thông báo thực hiện đóng mã số dự án đầu tư XDCB hoàn thành Thông tư 152/2013/TT-BTC ngày 29/10/2013Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 158/2010/TT-BTC ngày 12/10/2010 của Bộ tài chính hướng dẫn chế độ tài chính đối với Cục Sở hữu trí tuệ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/2913/Thong-tu-1522013TT-BTC-ngay-29102013Sua-doi,-bo-sung-mot-so-dieu-cua-Thong-tu-so-1582010TT-BTC--ngay-12102010-cua-Bo-tai-chinh-huong-dan-che-do-tai-chinh-doi-voi-Cuc-So-huu-tri-tue.html Thông tư 152/2013/TT-BTC ngày 29/10/2013Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 158/2010/TT-BTC ngày 12/10/2010 của Bộ tài chính hướng dẫn chế độ tài chính đối với Cục Sở hữu trí tuệ Công văn số 5899/STC-THTK Cung cấp thông tin phục vụ đáng giá mức độ ứng dụng CNTT năm 2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/2909/Cong-van-so-5899STC-THTK-Cung-cap-thong-tin-phuc-vu-dang-gia-muc-do-ung-dung-CNTT-nam-2013.html Công văn số 5899/STC-THTK Cung cấp thông tin phục vụ đáng giá mức độ ứng dụng CNTT năm 2013 Quyết định 5970/QD-STC ngày 31/10/2013 Phê duyệt giá bán nhà tái định cư năm 2013 tại ô đất CT thuộc quỹ đất 20% của dự án Khu trường học và nhà ở tại phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hầ Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/2904/Quyet-dinh-5970QD-STC-ngay-31102013-Phe-duyet-gia-ban-nha-tai-dinh-cu-nam-2013-tai-o-dat-CT-thuoc-quy-dat-20per-cua-du-an-Khu-truong-hoc-va-nha-o-tai-phuong-Dich-Vong,-Quan-Cau-Giay,-Ha-Noi.html Quyết định 5970/QD-STC ngày 31/10/2013 Phê duyệt giá bán nhà tái định cư năm 2013 tại ô đất CT thuộc quỹ đất 20% của dự án Khu trường học và nhà ở tại phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hầ Nội Thông tư 138/2013/TT-BTC ngày 09/10/2013 hướng dẫn một số nội dung của Luật Giám định tư pháp và Nghị Định 85/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giám định tư pháp http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/2894/Thong-tu-1382013TT-BTC-ngay-09102013-huong-dan-mot-so-noi-dung-cua-Luat-Giam-dinh-tu-phap-va-Nghi-Dinh-852013ND-CP-ngay-29-thang-7-nam-2013-cua-Chinh-phu-quy-dinh-chi-tiet-va-bien-phap-thi-hanh-Luat-Giam-dinh-tu-phap.html Thông tư 138/2013/TT-BTC ngày 09/10/2013 hướng dẫn một số nội dung của Luật Giám định tư pháp và Nghị Định 85/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giám định tư pháp Quyết định 5758/QD-STC ngày 24/10/2013 về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành hệ thống công nghệ thông tin dùng chung của Sở Tài chính và các Phòng tài chính- kế hoạch Quận, huyện, Thị xã thuộc thành phố Hà Nội . http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/2887/Quyet-dinh-5758QD-STC-ngay-24102013-ve-viec-ban-hanh-Quy-che-quan-ly,-van-hanh-he-thong-cong-nghe-thong-tin-dung-chung-cua-So-Tai-chinh-va-cac-Phong-tai-chinh--ke-hoach-Quan,-huyen,-Thi-xa-thuoc-thanh-pho-Ha-Noi-..html Quyết định 5758/QD-STC ngày 24/10/2013 về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành hệ thống công nghệ thông tin dùng chung của Sở Tài chính và các Phòng tài chính- kế hoạch Quận, huyện, Thị xã thuộc thành phố Hà Nội . Thông báo số 5979/STC-VP Lịch thi, số báo danh, phòng thi viết kiến thức chung và chuyên ngành đối với các thí sinh thi tuyển công chức năm 2013 vào Sở Tài chính Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/2886/Thong-bao-so-5979STC-VP-Lich-thi,-so-bao-danh,-phong-thi-viet-kien-thuc-chung-va-chuyen-nganh-doi-voi-cac-thi-sinh-thi-tuyen-cong-chuc-nam-2013-vao-So-Tai-chinh-Ha-Noi.html Thông báo số 5979/STC-VP Lịch thi, số báo danh, phòng thi viết kiến thức chung và chuyên ngành đối với các thí sinh thi tuyển công chức năm 2013 vào Sở Tài chính Hà Nội Công văn 5901/STC-NSQH Hướng dẫn mức chi bồi thường đối với Trưởng Ban công tác Mặt trận, Chi hội trưởng các Chi hội ở thôn, tổ dân phố trên đại bàn Thành phố Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/2881/Cong-van-5901STC-NSQH-Huong-dan-muc-chi-boi-thuong-doi-voi-Truong-Ban-cong-tac-Mat-tran,-Chi-hoi-truong-cac-Chi-hoi-o-thon,-to-dan-pho-tren-dai-ban-Thanh-pho-Ha-Noi.html Công văn 5901/STC-NSQH Hướng dẫn mức chi bồi thường đối với Trưởng Ban công tác Mặt trận, Chi hội trưởng các Chi hội ở thôn, tổ dân phố trên đại bàn Thành phố Hà Nội Công văn Liên ngành số 5477/LN:STC-KBNN về việc thực hiện chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách Nhà nước, vốn trái phiếu Chính phủ trên địa bàn Thành phố Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/2880/Cong-van-Lien-nganh-so-5477LN-STC-KBNN-ve-viec-thuc-hien-che-do-va-bieu-mau-bao-cao-tinh-hinh-thuc-hien-von-dau-tu-xay-dung-co-ban-tu-ngan-sach-Nha-nuoc,-von-trai-phieu-Chinh-phu-tren-dia-ban-Thanh-pho-Ha-Noi.html Công văn Liên ngành số 5477/LN:STC-KBNN về việc thực hiện chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách Nhà nước, vốn trái phiếu Chính phủ trên địa bàn Thành phố Hà Nội Thông tư 141/2013/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện quy định tại Nghị định số 92/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2013 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2013 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/2866/Thong-tu-1412013TT-BTC-Huong-dan-thuc-hien-quy-dinh-tai-Nghi-dinh-so-922013ND-CP-ngay-13-thang-8-nam-2013-cua-Chinh-Phu-quy-dinh-chi-tiet-thi-hanh-mot-so-dieu-co-hieu-luc-tu-ngay-01-thang-7-nam-2013-cua-Luat-sua-doi,-bo-sung-mot-so-dieu-cua-Luat-Thue.html Thông tư 141/2013/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện quy định tại Nghị định số 92/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2013 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2013 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế Thông tư số 140/2013/TT-BTC ngày 14 tháng 10 năm 2013 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 34/2013/TT-BTC ngày 28/03/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/2861/Thong-tu-so-1402013TT-BTC-ngay-14-thang-10-nam-2013-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-sua-doi,-bo-sung-Thong-tu-342013TT-BTC-ngay-28032013-cua-Bo-Tai-chinh-huong-dan-ve-le-phi-truoc-ba.html Thông tư số 140/2013/TT-BTC ngày 14 tháng 10 năm 2013 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 34/2013/TT-BTC ngày 28/03/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ Ban hành Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước đối với cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/2855/Ban-hanh-Quy-che-phoi-hop-quan-ly-Nha-nuoc-doi-voi-cum-cong-nghiep-tren-dia-ban-thanh-pho-Ha-Noi.html Ban hành Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước đối với cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội Quyết định 44 /QD-UBND Ngày 16/10/2013 Ban hành quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn Thành phố Hà Nội. http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/2850/Quyet-dinh-44-QD-UBND-Ngay-16102013-Ban-hanh-quy-dinh-ve-dau-gia-quyen-khai-thac-khoang-san-tren-dia-ban-Thanh-pho-Ha-Noi..html Quyết định 44 /QD-UBND Ngày 16/10/2013 Ban hành quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Quyết định 6239/QD-UBND ngày 15/10/2013 quy định trình tự, thủ tục ban hành quyết định về kế hoạch tổ chức thực hiện thu hồi đất, khảo sát, điều tra, kiểm đếm và các biện pháp thu hồi đất, giải phóng mặt bằng; ban hành quyết định phân kỳ thu hồi đất, giao http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/2849/Quyet-dinh-6239QD-UBND-ngay-15102013-quy-dinh-trinh-tu,-thu-tuc-ban-hanh-quyet-dinh-ve-ke-hoach-to-chuc-thuc-hien-thu-hoi-dat,-khao-sat,-dieu-tra,-kiem-dem-va-cac-bien-phap-thu-hoi-dat,-giai-phong-mat-bang;-ban-hanh-quyet-dinh-phan-ky-thu-hoi-dat,-giao.html Quyết định 6239/QD-UBND ngày 15/10/2013 quy định trình tự, thủ tục ban hành quyết định về kế hoạch tổ chức thực hiện thu hồi đất, khảo sát, điều tra, kiểm đếm và các biện pháp thu hồi đất, giải phóng mặt bằng; ban hành quyết định phân kỳ thu hồi đất, giao Công văn 7241/UBND-KT ngày 30/9/2013 về việc Quản lý sử dụng xe ô tô công của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Thành phố http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/2844/Cong-van-7241UBND-KT-ngay-3092013-ve-viec-Quan-ly-su-dung-xe-o-to-cong-cua-cac-co-quan,-don-vi-thuoc-pham-vi-quan-ly-cua-Thanh-pho.html Công văn 7241/UBND-KT ngày 30/9/2013 về việc Quản lý sử dụng xe ô tô công của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Thành phố Hướng dẫn 5591/STC-NSQHXP một số nội dung vướng mắc, khó khăn khi triển khai thực hiện các dự án, công trình xây dựng nông thôn mới . http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/2836/Huong-dan-5591STC-NSQHXP-mot-so-noi-dung-vuong-mac,-kho-khan-khi-trien-khai-thuc-hien-cac-du-an,-cong-trinh-xay-dung-nong-thon-moi-..html Hướng dẫn 5591/STC-NSQHXP một số nội dung vướng mắc, khó khăn khi triển khai thực hiện các dự án, công trình xây dựng nông thôn mới . Quyết định số 5977/QD-UBND ngày 02/10/2013 phê duyệt các khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn Thành phố Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/2826/Quyet-dinh-so-5977QD-UBND-ngay-02102013-phe-duyet-cac-khu-vuc-khong-dau-gia-quyen-khai-thac-khoang-san-tren-dia-ban-Thanh-pho-Ha-Noi.html Quyết định số 5977/QD-UBND ngày 02/10/2013 phê duyệt các khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn Thành phố Hà Nội Quyết định 37/2013/QD-UBND ngày 18/9/2013 về việc Ban hành Quy định phạm vi bảo vệ đối với công trình thủy lợi trên địa bàn Thành phố Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/2818/Quyet-dinh-372013QD-UBND-ngay-1892013-ve-viec-Ban-hanh-Quy-dinh-pham-vi-bao-ve-doi-voi-cong-trinh-thuy-loi-tren-dia-ban-Thanh-pho-Ha-Noi.html Quyết định 37/2013/QD-UBND ngày 18/9/2013 về việc Ban hành Quy định phạm vi bảo vệ đối với công trình thủy lợi trên địa bàn Thành phố Hà Nội Quyết định số 8537/QĐ-UBND ngày 27/9/2013 về việc hoàn trả vốn của các tiểu chủ hợp doanh với nhà nước thuộc thành phố Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/2817/Quyet-dinh-so-8537QD-UBND-ngay-2792013-ve-viec-hoan-tra-von-cua-cac-tieu-chu-hop-doanh-voi-nha-nuoc-thuoc-thanh-pho-Ha-Noi.html Quyết định số 8537/QĐ-UBND ngày 27/9/2013 về việc hoàn trả vốn của các tiểu chủ hợp doanh với nhà nước thuộc thành phố Hà Nội Thông báo số 2230/TB-HDTD thi và việc tổ chức thi trắc nghiệm http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/2809/Thong-bao-so-2230TB-HDTD-thi-va-viec-to-chuc-thi-trac-nghiem.html Thông báo số 2230/TB-HDTD thi và việc tổ chức thi trắc nghiệm Thông báo số 5421/STC-VP ngày 08/10/2013 Danh sách số báo danh, lịch thi viết Ngoại ngữ và các ca thi trắc nghiệm các môn: Ngoại ngữ, Tin học, Chuyên ngành đối với các thí sinh đủ điều kiện dự tuyển thi công chức năm 2013 vào Sở Tài chính Hà Nội . http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/2791/Thong-bao-so-5421STC-VP-ngay-08102013-Danh-sach-so-bao-danh,-lich-thi-viet-Ngoai-ngu-va-cac-ca-thi-trac-nghiem-cac-mon--Ngoai-ngu,-Tin-hoc,-Chuyen-nganh-doi-voi-cac-thi-sinh-du-dieu-kien-du-tuyen-thi-cong-chuc-nam-2013-vao-So-Tai-chinh-Ha-Noi-..html Thông báo số 5421/STC-VP ngày 08/10/2013 Danh sách số báo danh, lịch thi viết Ngoại ngữ và các ca thi trắc nghiệm các môn: Ngoại ngữ, Tin học, Chuyên ngành đối với các thí sinh đủ điều kiện dự tuyển thi công chức năm 2013 vào Sở Tài chính Hà Nội . Quyết định 5844/QD-UBND ngày 27/9/2013 về việc quy định mức hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo vùng khó khăn trên địa bàn thành phố Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/2784/Quyet-dinh-5844QD-UBND-ngay-2792013-ve-viec-quy-dinh-muc-ho-tro-truc-tiep-cho-nguoi-dan-thuoc-ho-ngheo-vung-kho-khan-tren-dia-ban-thanh-pho-Ha-Noi.html Quyết định 5844/QD-UBND ngày 27/9/2013 về việc quy định mức hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo vùng khó khăn trên địa bàn thành phố Hà Nội Công văn số 5226/STC-QLCS ngày 27/9/2013 thực hiện xác nhận thông tin về tài sản trong cơ sở dữ liệu về tài sản Nhà nước http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/2778/Cong-van-so-5226STC-QLCS-ngay-2792013-thuc-hien-xac-nhan-thong-tin-ve-tai-san-trong-co-so-du-lieu-ve-tai-san-Nha-nuoc.html Công văn số 5226/STC-QLCS ngày 27/9/2013 thực hiện xác nhận thông tin về tài sản trong cơ sở dữ liệu về tài sản Nhà nước Quyết định số 53/2013/QD-TTg ngày 13/9/2013 về việc tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng đối với xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam. http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/2773/Quyet-dinh-so-532013QD-TTg-ngay-1392013-ve-viec-tam-nhap-khau,-tai-xuat-khau,-tieu-huy,-chuyen-nhuong-doi-voi-xe-o-to,-xe-hai-banh-gan-may-cua-doi-tuong-duoc-huong-quyen-uu-dai,-mien-tru-tai-Viet-Nam..html Quyết định số 53/2013/QD-TTg ngày 13/9/2013 về việc tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng đối với xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam. Quyết định 5799/QD-UBND ngày 25/9/2013 quy định phân cấp thẩm quyền trong phấn đấu thầu để mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội , tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp, tổ c http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/2766/Quyet-dinh-5799QD-UBND-ngay-2592013-quy-dinh-phan-cap-tham-quyen-trong-phan-dau-thau-de-mua-sam-tai-san-nham-duy-tri-hoat-dong-thuong-xuyen-cua-co-quan-Nha-nuoc,-to-chuc-chinh-tri,-to-chuc-chinh-tri---xa-hoi-,-to-chuc-chinh-tri-xa-hoi-nghe-nghiep,-to-c.html Quyết định 5799/QD-UBND ngày 25/9/2013 quy định phân cấp thẩm quyền trong phấn đấu thầu để mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội , tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp, tổ c Thông báo số 5267/STC-VP: Danh sách những người đủ điều kiện dự thi tuyển công chức Thành phố năm 2013 vào Sở Tài chính Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/2763/Thong-bao-so-5267STC-VP--Danh-sach-nhung-nguoi-du-dieu-kien-du-thi-tuyen-cong-chuc-Thanh-pho-nam-2013-vao-So-Tai-chinh-Ha-Noi.html Thông báo số 5267/STC-VP: Danh sách những người đủ điều kiện dự thi tuyển công chức Thành phố năm 2013 vào Sở Tài chính Hà Nội Quyết định 5486/QĐ-UBND ngày 10/9/2013 về việc công bố bổ sung Định mức dự toán chăn nuôi Linh Dương vào Định mức dự toán duy trì chăn nuôi động vật tại vườn thú Thành phố Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/2754/Quyet-dinh-5486QD-UBND-ngay-1092013-ve-viec-cong-bo-bo-sung-Dinh-muc-du-toan-chan-nuoi-Linh-Duong-vao-Dinh-muc-du-toan-duy-tri-chan-nuoi-dong-vat-tai-vuon-thu-Thanh-pho-Ha-Noi.html Quyết định 5486/QĐ-UBND ngày 10/9/2013 về việc công bố bổ sung Định mức dự toán chăn nuôi Linh Dương vào Định mức dự toán duy trì chăn nuôi động vật tại vườn thú Thành phố Hà Nội Hội nghị giao ban đánh giá tình hình thực hiện thu, chi ngân sách quận, huyện, thị xã 9 tháng đầu năm 2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/2726/Hoi-nghi-giao-ban-danh-gia-tinh-hinh-thuc-hien-thu,-chi-ngan-sach--quan,-huyen,-thi-xa-9-thang-dau-nam-2013.html Hội nghị giao ban đánh giá tình hình thực hiện thu, chi ngân sách quận, huyện, thị xã 9 tháng đầu năm 2013 Thông tư 127/2013/TT-BTC ngày 06/9/2013 quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy đăng ký và biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/2725/Thong-tu-1272013TT-BTC-ngay-0692013-quy-dinh-che-do-thu,-nop,-quan-ly-va-su-dung-le-phi-cap-giay-dang-ky-va-bien-so-phuong-tien-giao-thong-co-gioi-duong-bo.html Thông tư 127/2013/TT-BTC ngày 06/9/2013 quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy đăng ký và biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ Quyết định số 36/2013/QD-UBND ngày 10/9/2013 về việc ban hành Quy định mức thu thủy lợi phí, tiền nước và mức trần dịch vụ thủy lợi nội đồng trên địa bàn Thành phố Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/2715/Quyet-dinh-so-362013QD-UBND-ngay-1092013-ve-viec-ban-hanh-Quy-dinh-muc-thu-thuy-loi-phi,-tien-nuoc-va-muc-tran-dich-vu-thuy-loi-noi-dong-tren-dia-ban-Thanh-pho-Ha-Noi.html Quyết định số 36/2013/QD-UBND ngày 10/9/2013 về việc ban hành Quy định mức thu thủy lợi phí, tiền nước và mức trần dịch vụ thủy lợi nội đồng trên địa bàn Thành phố Hà Nội Thông tư số 114/2013/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng kinh phí kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng linh kiện, xe cơ giới và các loại thiết bị, xe máy chuyên dùng. http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/2714/Thong-tu-so-1142013TT-BTC-Quy-dinh-muc-thu,-che-do-thu,-nop,-quan-ly-va-su-dung-kinh-phi-kiem-dinh-an-toan-ky-thuat-va-chat-luong-linh-kien,-xe-co-gioi-va-cac-loai-thiet-bi,-xe-may-chuyen-dung..html Thông tư số 114/2013/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng kinh phí kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng linh kiện, xe cơ giới và các loại thiết bị, xe máy chuyên dùng. Quyết định 5514/QD-UBND ngày 11/9/2013 về việc phê duyệt định mức dự toán công tác xử lý rác bằng công nghệ đốt tại Nhà máy xử lý chất thải Sơn Tây Thành phố Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/2705/Quyet-dinh-5514QD-UBND-ngay-1192013-ve-viec-phe-duyet-dinh-muc-du-toan-cong-tac-xu-ly-rac-bang-cong-nghe-dot-tai-Nha-may-xu-ly-chat-thai-Son-Tay-Thanh-pho-Ha-Noi.html Quyết định 5514/QD-UBND ngày 11/9/2013 về việc phê duyệt định mức dự toán công tác xử lý rác bằng công nghệ đốt tại Nhà máy xử lý chất thải Sơn Tây Thành phố Hà Nội Quyết định 5469/QĐ- UBND Phê duyệt đơn giá chọn thuê diện tích kinh doanh dịch vụ tại các nhà chung cư tái định cư trên địa bàn Thành phố Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/2700/Quyet-dinh-5469QD--UBND-Phe-duyet-don-gia-chon-thue-dien-tich-kinh-doanh-dich-vu-tai-cac-nha-chung-cu-tai-dinh-cu-tren-dia-ban-Thanh-pho-Ha-Noi.html Quyết định 5469/QĐ- UBND Phê duyệt đơn giá chọn thuê diện tích kinh doanh dịch vụ tại các nhà chung cư tái định cư trên địa bàn Thành phố Hà Nội Công văn 4852/STC-ĐT về việc thanh toán vốn đầu tư kế hoạch năm 2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/2693/Cong-van-4852STC-DT-ve-viec-thanh-toan-von-dau-tu-ke-hoach-nam-2013.html Công văn 4852/STC-ĐT về việc thanh toán vốn đầu tư kế hoạch năm 2013 Thông tư số 121/2013/TT-BTC ngày 28/8/2013 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp và dán nhãn kiểm soát băng, đĩa, hình có chương trình; phí thẩm định chương trình trên băng, đĩa, phần mềm và trên vật liệu khác. http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/2665/Thong-tu-so-1212013TT-BTC-ngay-2882013-Quy-dinh-muc-thu,-che-do-thu,-nop,-quan-ly-va-su-dung-le-phi-cap-va-dan-nhan-kiem-soat-bang,-dia,-hinh-co-chuong-trinh;-phi-tham-dinh-chuong-trinh-tren-bang,-dia,-phan-mem-va-tren-vat-lieu-khac..html Thông tư số 121/2013/TT-BTC ngày 28/8/2013 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp và dán nhãn kiểm soát băng, đĩa, hình có chương trình; phí thẩm định chương trình trên băng, đĩa, phần mềm và trên vật liệu khác. Thông tư 122/2013/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kịch bản phim, phim, chương trình nghệ thuật biểu diễn; lệ phí cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh sản xuất phim, cấp giấy phép đặt văn phòng đại diện của cơ sở http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/2664/Thong-tu-1222013TT-BTC-Quy-dinh-muc-thu,-che-do-thu,-nop,-quan-ly-va-su-dung-phi-tham-dinh-kich-ban-phim,-phim,-chuong-trinh-nghe-thuat-bieu-dien;-le-phi-cap-giay-phep-du-dieu-kien-kinh-doanh-san-xuat-phim,-cap-giay-phep-dat-van-phong-dai-dien-cua-co-so.html Thông tư 122/2013/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kịch bản phim, phim, chương trình nghệ thuật biểu diễn; lệ phí cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh sản xuất phim, cấp giấy phép đặt văn phòng đại diện của cơ sở Thông báo số 4709/STC-VP ngày 04/9/2013 về kết quả điểm kiểm tra, sát hạch tuyển công chức không qua thi trong kỳ tuyển dụng công chức Thành phố Hà Nội năm 2013 của Sở Tài chính Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/2649/Thong-bao-so-4709STC-VP-ngay-0492013-ve-ket-qua-diem-kiem-tra,-sat-hach-tuyen-cong-chuc-khong-qua-thi-trong-ky-tuyen-dung-cong-chuc-Thanh-pho-Ha-Noi-nam-2013-cua-So-Tai-chinh-Ha-Noi.html Thông báo số 4709/STC-VP ngày 04/9/2013 về kết quả điểm kiểm tra, sát hạch tuyển công chức không qua thi trong kỳ tuyển dụng công chức Thành phố Hà Nội năm 2013 của Sở Tài chính Hà Nội Chỉ thị số 03/CT-BTC về việc phát động phong trào thi đua nước rút chào mừng kỷ niệm 68 năm ngày thành lập ngành, phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ tài chính- ngân sách năm 2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/2648/Chi-thi-so-03CT-BTC-ve-viec-phat-dong-phong-trao-thi-dua-nuoc-rut-chao-mung-ky-niem-68-nam-ngay-thanh-lap-nganh,-phan-dau-hoan-thanh-thang-loi-nhiem-vu-tai-chinh--ngan-sach-nam-2013.html Chỉ thị số 03/CT-BTC về việc phát động phong trào thi đua nước rút chào mừng kỷ niệm 68 năm ngày thành lập ngành, phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ tài chính- ngân sách năm 2013 Công văn số 6273/UBND-KT về việc bổ sung hướng dẫn thu nộp quản lý phí đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn Thành phố Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/2647/Cong-van-so-6273UBND-KT-ve-viec-bo-sung-huong-dan-thu-nop-quan-ly-phi-duong-bo-theo-dau-phuong-tien-doi-voi-xe-mo-to-tren-dia-ban-Thanh-pho-Ha-Noi.html Công văn số 6273/UBND-KT về việc bổ sung hướng dẫn thu nộp quản lý phí đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn Thành phố Hà Nội Thông tư 112/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 về quy định mức thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép sử dụng lệ phí cấp giáy phép sử dụng tần số vô tuyến điện và phí sử dụng tần số vô tuyến điện. http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/2642/Thong-tu-1122013TT-BTC-ngay-1582013-ve-quy-dinh-muc-thu,-nop-va-quan-ly-su-dung-le-phi-cap-giay-phep-su-dung-le-phi-cap-giay-phep-su-dung-tan-so-vo-tuyen-dien-va-phi-su-dung-tan-so-vo-tuyen-dien..html Thông tư 112/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 về quy định mức thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép sử dụng lệ phí cấp giáy phép sử dụng tần số vô tuyến điện và phí sử dụng tần số vô tuyến điện. Thông tư liên tịch số 04/2013/TTLT-BKHDT-BNNPTNT-BTC về sửa đổi bổ sung một số quy định tại Thông tư liên tịch số 03/2012/TTLT ngày 5/6/2012 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 147/2007/QD-TTg và quyết định số 66/2011/QD-TTg của Thủ tướng chính phủ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/2631/Thong-tu-lien-tich-so-042013TTLT-BKHDT-BNNPTNT-BTC-ve-sua-doi-bo-sung-mot-so-quy-dinh-tai-Thong-tu-lien-tich-so-032012TTLT-ngay-562012-huong-dan-thuc-hien-Quyet-dinh-so-1472007QD-TTg-va-quyet-dinh-so-662011QD-TTg-cua-Thu-tuong-chinh-phu.html Thông tư liên tịch số 04/2013/TTLT-BKHDT-BNNPTNT-BTC về sửa đổi bổ sung một số quy định tại Thông tư liên tịch số 03/2012/TTLT ngày 5/6/2012 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 147/2007/QD-TTg và quyết định số 66/2011/QD-TTg của Thủ tướng chính phủ Nghị định số 89/2013/ND-CP Ngày 06/8/2013 về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/2630/Nghi-dinh-so-892013ND-CP-Ngay-0682013-ve-quy-dinh-chi-tiet-thi-hanh-mot-so-dieu-cua-Luat-gia-ve-tham-dinh-gia.html Nghị định số 89/2013/ND-CP Ngày 06/8/2013 về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá Công văn 4347/STC-NSXP về việc đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ xã, phường, thị trấn trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/2619/Cong-van-4347STC-NSXP-ve-viec-dao-tao,-boi-duong-cho-can-bo-xa,-phuong,-thi-tran-tren-dia-ban-Thanh-pho-Ha-Noi-nam-2013.html Công văn 4347/STC-NSXP về việc đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ xã, phường, thị trấn trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2013 Kế hoạch số 4346/KH-STC ngày 21/8/2013 về việc đào tạo bồi dưỡng cho cán bộ xã, phường, thị trấn trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/2618/Ke-hoach-so-4346KH-STC-ngay-2182013-ve-viec-dao-tao-boi-duong-cho-can-bo-xa,-phuong,-thi-tran-tren-dia-ban-Thanh-pho-Ha-Noi-nam-2013.html Kế hoạch số 4346/KH-STC ngày 21/8/2013 về việc đào tạo bồi dưỡng cho cán bộ xã, phường, thị trấn trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2013 Thông tư liên tịch số 100/2013 ngày 26/7/2013 hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 24/2012/QĐ-TTg ngày 01/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đầu tư phát triển rừng đặc dụng giai đoạn 2011 -2020 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/2608/Thong-tu-lien-tich-so-1002013-ngay-2672013-huong-dan-thuc-hien-mot-so-dieu-cua-Quyet-dinh-so-242012QD-TTg-ngay-0162012-cua-Thu-tuong-Chinh-phu-ve-chinh-sach-dau-tu-phat-trien-rung-dac-dung-giai-doan-2011--2020.html Thông tư liên tịch số 100/2013 ngày 26/7/2013 hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 24/2012/QĐ-TTg ngày 01/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đầu tư phát triển rừng đặc dụng giai đoạn 2011 -2020 Quyết định 2010/QD-BTC về việc công bố giá bán điện thương phẩm bình quân áp dụng làm giá tính thuế tài nguyên nước thiên nhiên sản xuất thủy điện. http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/2602/Quyet-dinh-2010QD-BTC-ve-viec-cong-bo-gia-ban-dien-thuong-pham-binh-quan--ap-dung-lam-gia-tinh-thue-tai-nguyen-nuoc-thien-nhien-san-xuat-thuy-dien..html Quyết định 2010/QD-BTC về việc công bố giá bán điện thương phẩm bình quân áp dụng làm giá tính thuế tài nguyên nước thiên nhiên sản xuất thủy điện. Công văn số 4314/STC-BG ngày 20/8/2013 về việc hướng dẫn nguyên tắc, phương pháp xác định giá khởi điểm làm cơ sở tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn Thành phố. http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/2601/Cong-van-so-4314STC-BG-ngay-2082013-ve-viec-huong-dan-nguyen-tac,-phuong-phap-xac-dinh-gia-khoi-diem-lam-co-so-to-chuc-dau-gia-quyen-su-dung-dat-tren-dia-ban-Thanh-pho..html Công văn số 4314/STC-BG ngày 20/8/2013 về việc hướng dẫn nguyên tắc, phương pháp xác định giá khởi điểm làm cơ sở tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn Thành phố. Quyết định số 29/2013/QD-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý sử dụng nhà ở sinh viên trên địa bàn thành phố Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/2600/Quyet-dinh-so-292013QD-UBND-ve-viec-ban-hanh-Quy-che-quan-ly-su-dung-nha-o-sinh-vien-tren-dia-ban-thanh-pho-Ha-Noi.html Quyết định số 29/2013/QD-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý sử dụng nhà ở sinh viên trên địa bàn thành phố Hà Nội Công văn 4125/STC-VP về việc tăng cường thực hiện chỉ thị của Chủ tịch UBND Thành phố về năm kỷ cương hành chính 2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/2593/Cong-van-4125STC-VP-ve-viec-tang-cuong-thuc-hien-chi-thi-cua-Chu-tich-UBND-Thanh-pho-ve-nam-ky-cuong-hanh-chinh-2013.html Công văn 4125/STC-VP về việc tăng cường thực hiện chỉ thị của Chủ tịch UBND Thành phố về năm kỷ cương hành chính 2013 Công văn số 4262/STC-QLNS ngày 16/8/2013 về hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị định số 66,73/2013/NĐ-CP http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/2577/Cong-van-so-4262STC-QLNS-ngay-1682013-ve-huong-dan-xac-dinh-nhu-cau,-nguon-va-phuong-thuc-chi-thuc-hien-cai-cach-tien-luong-theo-Nghi-dinh-so-66,732013ND-CP.html Công văn số 4262/STC-QLNS ngày 16/8/2013 về hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị định số 66,73/2013/NĐ-CP Quyết định số 2495 QD-UBND ngày 10/4/2013 Về hỗ trợ lãi xuất sau đầu tư cho các doanh nghiệp của Thành phố Hà Nội năm 2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/2576/Quyet-dinh-so-2495-QD-UBND-ngay-1042013--Ve-ho-tro-lai-xuat-sau-dau-tu-cho-cac-doanh-nghiep-cua-Thanh-pho-Ha-Noi-nam-2013.html Quyết định số 2495 QD-UBND ngày 10/4/2013 Về hỗ trợ lãi xuất sau đầu tư cho các doanh nghiệp của Thành phố Hà Nội năm 2013 Gặp mặt thân mật các thế hệ cán bộ Sở Tài chính và công bố các quyết định khen thưởng của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/2570/Gap-mat-than-mat-cac-the-he-can-bo-So-Tai-chinh-va-cong-bo-cac-quyet-dinh-khen-thuong-cua-Chu-tich-nuoc,-Thu-tuong-Chinh-phu.html Gặp mặt thân mật các thế hệ cán bộ Sở Tài chính và công bố các quyết định khen thưởng của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ Công văn số 10636/BTC-THTK về việc thực hiện ngắt chuyển hệ thống TAbmis sang môi trường dự phòng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/2564/Cong-van-so-10636BTC-THTK-ve-viec-thuc-hien-ngat-chuyen-he-thong-TAbmis-sang-moi-truong-du-phong.html Công văn số 10636/BTC-THTK về việc thực hiện ngắt chuyển hệ thống TAbmis sang môi trường dự phòng Thông báo số 4177/STC-VP ngày 14/8/2013 về việc tổ chức hướng dẫn ôn tập thi tuyển công chức vào Sở Tài chính Hà Nội và Phòng Tài chính- Kế hoạch cấp huyện năm 2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/2557/Thong-bao-so-4177STC-VP-ngay-1482013--ve-viec-to-chuc-huong-dan-on-tap-thi-tuyen-cong-chuc-vao-So-Tai-chinh-Ha-Noi-va-Phong-Tai-chinh--Ke-hoach-cap-huyen-nam-2013.html Thông báo số 4177/STC-VP ngày 14/8/2013 về việc tổ chức hướng dẫn ôn tập thi tuyển công chức vào Sở Tài chính Hà Nội và Phòng Tài chính- Kế hoạch cấp huyện năm 2013 Quy định mức khoán kinh phí hoạt động đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/2556/Quy-dinh-muc-khoan-kinh-phi-hoat-dong-doi-voi-Uy-ban-Mat-tran-To-quoc,-cac-doan-the-chinh-tri---xa-hoi-o-xa,-phuong,-thi-tran-tren-dia-ban-thanh-pho-Ha-Noi.html Quy định mức khoán kinh phí hoạt động đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội Quyết định số 4621/QĐ-UBND về việc phê duyệt, phân bổ và quản lý sử dụng kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/2553/Quyet-dinh-so-4621QD-UBND-ve-viec-phe-duyet,-phan-bo-va-quan-ly-su-dung-kinh-phi-to-chuc-thuc-hien-boi-thuong,-ho-tro-va-tai-dinh-cu-khi-Nha-nuoc-thu-hoi-dat-tren-dia-ban-Thanh-pho-Ha-Noi.html Quyết định số 4621/QĐ-UBND về việc phê duyệt, phân bổ và quản lý sử dụng kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội Thông báo số 4177/STC-VP ngày 14/8/2013 về việc tổ chức hướng dẫn ôn tập thi tuyển công chức vào Sở Tài chính Hà Nội và Phòng Tài chính- Kế hoạch cấp huyện năm 2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/2548/Thong-bao-so-4177STC-VP-ngay-1482013--ve-viec-to-chuc-huong-dan-on-tap-thi-tuyen-cong-chuc-vao-So-Tai-chinh-Ha-Noi-va-Phong-Tai-chinh--Ke-hoach-cap-huyen-nam-2013.html Thông báo số 4177/STC-VP ngày 14/8/2013 về việc tổ chức hướng dẫn ôn tập thi tuyển công chức vào Sở Tài chính Hà Nội và Phòng Tài chính- Kế hoạch cấp huyện năm 2013 Kế hoạch 4115/STC-TTR ngày 12/8/2013 về Triển khai thực hiện Nghị Quyết số 82/NQ-CP ngày 06/12/2012 của Chính phủ về chương trình hành động thực hiện Kết luật số 21-KL/TW ngày 25/5/2012 của BCH Trung ương Đảng khóa XI ... http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/2542/Ke-hoach-4115STC-TTR-ngay-1282013-ve-Trien-khai-thuc-hien-Nghi-Quyet-so-82NQ-CP-ngay-06122012-cua-Chinh-phu-ve-chuong-trinh-hanh-dong-thuc-hien-Ket-luat--so-21-KLTW-ngay-2552012-cua-BCH-Trung-uong-Dang-khoa-XI-....html Kế hoạch 4115/STC-TTR ngày 12/8/2013 về Triển khai thực hiện Nghị Quyết số 82/NQ-CP ngày 06/12/2012 của Chính phủ về chương trình hành động thực hiện Kết luật số 21-KL/TW ngày 25/5/2012 của BCH Trung ương Đảng khóa XI ... Điều chỉnh, bổ sung Bảng giá các loại đất kèm theo Quyết định số 51/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của UBND Thành phố quy định giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/2540/Dieu-chinh,-bo-sung-Bang-gia-cac-loai-dat-kem-theo-Quyet-dinh-so-512012QD-UBND-ngay-28122012-cua-UBND-Thanh-pho-quy-dinh-gia-cac-loai-dat-tren-dia-ban-thanh-pho-Ha-Noi-nam-2013.html Điều chỉnh, bổ sung Bảng giá các loại đất kèm theo Quyết định số 51/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của UBND Thành phố quy định giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2013 Thông tư số 103/2013/TT-BTC về Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng lệ phí cấp giấy phép vận tải thủy qua biên giới với Campuchia http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/2534/Thong-tu-so-1032013TT-BTC-ve-Quy-dinh-muc-thu,-che-do-thu,-nop,-quan-ly,-su-dung-le-phi-cap-giay-phep-van-tai-thuy-qua-bien-gioi-voi-Campuchia.html Thông tư số 103/2013/TT-BTC về Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng lệ phí cấp giấy phép vận tải thủy qua biên giới với Campuchia Công văn 4105/STC-QLNS quy định sửa đổi, bổ sung hệ thống mục lục ngân sách Nhà nước http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/2533/Cong-van-4105STC-QLNS-quy-dinh-sua-doi,-bo-sung-he-thong-muc-luc-ngan-sach-Nha-nuoc.html Công văn 4105/STC-QLNS quy định sửa đổi, bổ sung hệ thống mục lục ngân sách Nhà nước Hội nghị sơ kết 6 tháng thực hiện Năm kỷ cương hành chính-2013 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm những tháng còn lại năm 2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/2532/Hoi-nghi-so-ket-6-thang-thuc-hien-Nam-ky-cuong-hanh-chinh-2013-va-trien-khai-cac-nhiem-vu-trong-tam-nhung-thang-con-lai-nam-2013.html Hội nghị sơ kết 6 tháng thực hiện Năm kỷ cương hành chính-2013 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm những tháng còn lại năm 2013 Công văn số 4058/STC-QLNS về Hướng dẫn thực hiện kế toán dự toán, lệnh chi tiền áp dụng cho Tabmis http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/2525/Cong-van-so-4058STC-QLNS-ve-Huong-dan-thuc-hien-ke-toan-du-toan,-lenh-chi-tien-ap-dung-cho-Tabmis.html Công văn số 4058/STC-QLNS về Hướng dẫn thực hiện kế toán dự toán, lệnh chi tiền áp dụng cho Tabmis XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI THỦ ĐÔ - Bài 3: Bài học kinh nghiệm thực tiễn! http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/2520/XAY-DUNG-NONG-THON-MOI-THU-DO---Bai-3--Bai-hoc-kinh-nghiem-thuc-tien!.html XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI THỦ ĐÔ - Bài 3: Bài học kinh nghiệm thực tiễn! Thông tư số 98/2013/TT-BTC về hướng dẫn việc quản lý, cấp phát, thanh toán, quyết toán nguồn vốn hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo quyết định số 22/2013/QD-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/2514/Thong-tu-so-982013TT-BTC-ve-huong-dan-viec-quan-ly,-cap-phat,-thanh-toan,-quyet-toan-nguon-von-ho-tro-nguoi-co-cong-voi-cach-mang-ve-nha-o-theo-quyet-dinh-so-222013QD-TTg-ngay-2642013-cua-Thu-tuong-Chinh-phu-ve-ho-tro-nguoi-co-cong-voi-cach-mang-ve.html Thông tư số 98/2013/TT-BTC về hướng dẫn việc quản lý, cấp phát, thanh toán, quyết toán nguồn vốn hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo quyết định số 22/2013/QD-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI THỦ ĐÔ - Bài 2: Kết quả huy động vốn bước đầu! http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/2510/XAY-DUNG-NONG-THON-MOI-THU-DO---Bai-2--Ket-qua-huy-dong-von-buoc-dau!.html XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI THỦ ĐÔ - Bài 2: Kết quả huy động vốn bước đầu! XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI THỦ ĐÔ - Bài 1: Chủ trương đúng đắn, nhiệm vụ nặng nề http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/2500/XAY-DUNG-NONG-THON-MOI-THU-DO---Bai-1--Chu-truong-dung-dan,-nhiem-vu-nang-ne.html XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI THỦ ĐÔ - Bài 1: Chủ trương đúng đắn, nhiệm vụ nặng nề Thông báo số 3864 về thực hiện đóng mã số các dự án đầu tư XDCB hoàn thành http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/2499/Thong-bao-so-3864-ve-thuc-hien-dong-ma-so-cac-du-an-dau-tu-XDCB-hoan-thanh.html Thông báo số 3864 về thực hiện đóng mã số các dự án đầu tư XDCB hoàn thành Thông báo tổ chức hướng dẫn ôn tập cho thí sinh thuộc đối tượng tiếp nhận không qua thi tuyển vào Sở Tài chính Hà Nội năm 2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/2492/Thong-bao-to-chuc-huong-dan-on-tap-cho-thi-sinh-thuoc-doi-tuong-tiep-nhan-khong-qua-thi-tuyen-vao-So-Tai-chinh-Ha-Noi-nam-2013.html Thông báo tổ chức hướng dẫn ôn tập cho thí sinh thuộc đối tượng tiếp nhận không qua thi tuyển vào Sở Tài chính Hà Nội năm 2013 Trao đổi kinh nghiệm về công tác quản lý vốn nhà nước và sắp xếp, đổi mới DNNN http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/2486/Trao-doi-kinh-nghiem-ve-cong-tac-quan-ly-von-nha-nuoc-va-sap-xep,-doi-moi-DNNN.html Trao đổi kinh nghiệm về công tác quản lý vốn nhà nước và sắp xếp, đổi mới DNNN Công văn số 3828/STC-QLNS về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/2485/Cong-van-so-3828STC-QLNS-ve-viec-trien-khai-thuc-hien-nhiem-vu-6-thang-cuoi-nam-2013.html Công văn số 3828/STC-QLNS về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013 Công văn số 5371/UBND-KT Hướng dẫn thu nộp quản lý phí đường bộ theo yêu cầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn thành phố Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/2477/Cong-van-so-5371UBND-KT-Huong-dan-thu-nop-quan-ly-phi-duong-bo-theo-yeu-cau-phuong-tien-doi-voi-xe-mo-to-tren-dia-ban-thanh-pho-Ha-Noi.html Công văn số 5371/UBND-KT Hướng dẫn thu nộp quản lý phí đường bộ theo yêu cầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn thành phố Hà Nội Quyết định số 25/2013/QD-UBND ngày 11/7/2013 về việc thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi kể cả lái xe trên địa bàn Thành phố Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/2474/Quyet-dinh-so-252013QD-UBND-ngay-1172013-ve-viec-thu-le-phi-truoc-ba-lan-dau-doi-voi-xe-o-to-cho-nguoi-duoi-10-cho-ngoi-ke-ca-lai-xe-tren-dia-ban-Thanh-pho-Ha-Noi.html Quyết định số 25/2013/QD-UBND ngày 11/7/2013 về việc thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi kể cả lái xe trên địa bàn Thành phố Hà Nội Hướng dẫn 1449/HDlS về việc Hướng dẫn thực hiện chế độ , chính sách đối với Chủ nhiệm hợp tác xã có quy mô toàn xã trên địa bàn Thành phố Hà Nội trong thời kỳ bao cấp chưa được hưởng chế độ của Nhà nước http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/2467/Huong-dan-1449HDlS-ve-viec-Huong-dan-thuc-hien-che-do-,-chinh-sach-doi-voi-Chu-nhiem-hop-tac-xa-co-quy-mo-toan-xa-tren-dia-ban-Thanh-pho-Ha-Noi-trong-thoi-ky-bao-cap-chua-duoc-huong-che-do-cua-Nha-nuoc.html Hướng dẫn 1449/HDlS về việc Hướng dẫn thực hiện chế độ , chính sách đối với Chủ nhiệm hợp tác xã có quy mô toàn xã trên địa bàn Thành phố Hà Nội trong thời kỳ bao cấp chưa được hưởng chế độ của Nhà nước Quyết định số 26/2013-QD-UBND ngày 17/7/2013 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 12/2012/QD-UBND ngày 30/5/2012 của UBND Thành phố Hà Nội Ban hành quy định phát triển và quản lý chợ trên địa bàn Thành phố Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/2462/Quyet-dinh-so-262013-QD-UBND-ngay-1772013-ve-viec-sua-doi,-bo-sung-mot-so-dieu-cua-Quyet-dinh-122012QD-UBND-ngay-3052012-cua-UBND-Thanh-pho-Ha-Noi-Ban-hanh-quy-dinh-phat-trien-va-quan-ly-cho-tren-dia-ban-Thanh-pho-Ha-Noi.html Quyết định số 26/2013-QD-UBND ngày 17/7/2013 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 12/2012/QD-UBND ngày 30/5/2012 của UBND Thành phố Hà Nội Ban hành quy định phát triển và quản lý chợ trên địa bàn Thành phố Hà Nội Thông báo số 3630/stc-NSQH thông báo thực hiện đóng mã số dự án đầu tư XDCB hoàn thành http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/2453/Thong-bao-so-3630stc-NSQH-thong-bao-thuc-hien-dong-ma-so-du-an-dau-tu-XDCB-hoan-thanh.html Thông báo số 3630/stc-NSQH thông báo thực hiện đóng mã số dự án đầu tư XDCB hoàn thành Quyết định 24/2003/QD-UBND về việc thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn Thành phố Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/2452/Quyet-dinh-242003QD-UBND-ve-viec-thu-phi-su-dung-duong-bo-theo-dau-phuong-tien-doi-voi-xe-mo-to-tren-dia-ban-Thanh-pho-Ha-Noi.html Quyết định 24/2003/QD-UBND về việc thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn Thành phố Hà Nội Quyết định 27/3013/QĐ-UBND ngày 18/7/2013 về việc quy định chi tiết việc xác định giá đất ở, giá bán nhà tái định cư làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/2436/Quyet-dinh-273013QD-UBND-ngay-1872013-ve-viec-quy-dinh-chi-tiet-viec-xac-dinh-gia-dat-o,-gia-ban-nha-tai-dinh-cu--lam-can-cu-boi-thuong,-ho-tro-va-tai-dinh-cu-khi-Nha-nuoc-thu-hoi-dat-tren-dia-ban-thanh-pho-Ha-Noi.html Quyết định 27/3013/QĐ-UBND ngày 18/7/2013 về việc quy định chi tiết việc xác định giá đất ở, giá bán nhà tái định cư làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội Công văn số 3563/STC-QLNS Tập trung thực hiện nâng cao năng lực chỉ số cạnh tranh theo Chỉ Thị số 13/CT-UBND và Thông báo số 210/YB-UBND của UBND Thành phố http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/2426/Cong-van-so-3563STC-QLNS-Tap-trung-thuc-hien-nang-cao-nang-luc-chi-so-canh-tranh-theo-Chi-Thi-so-13CT-UBND-va-Thong-bao-so-210YB-UBND-cua-UBND-Thanh-pho.html Công văn số 3563/STC-QLNS Tập trung thực hiện nâng cao năng lực chỉ số cạnh tranh theo Chỉ Thị số 13/CT-UBND và Thông báo số 210/YB-UBND của UBND Thành phố Quyết định 4054 QĐ-UBND Ban hành quy chế phối hợp triển khai thực hiện Hệ thống phần mềm cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh qua mạng cấp Quận, huyện trên địa bàn Thành phố Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/2420/Quyet-dinh-4054-QD-UBND-Ban-hanh-quy-che-phoi-hop-trien-khai-thuc-hien-He-thong-phan-mem-cap-giay-chung-nhan-dang-ky-kinh-doanh-qua-mang-cap-Quan,-huyen-tren-dia-ban-Thanh-pho-Ha-Noi.html Quyết định 4054 QĐ-UBND Ban hành quy chế phối hợp triển khai thực hiện Hệ thống phần mềm cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh qua mạng cấp Quận, huyện trên địa bàn Thành phố Hà Nội Quyết định số 2013/QD-UBND ngày 08 tháng 7 năm 2013 về việc ban hành quy định sủa đổi bổ sung quy trình thu, nộp và quản lý nguồn thu tiền bán nhà ở tái định cư trên địa bàn thành phố Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/2417/Quyet-dinh-so-2013QD-UBND-ngay-08-thang-7-nam-2013-ve-viec-ban-hanh-quy-dinh-sua-doi-bo-sung-quy-trinh-thu,-nop-va-quan-ly-nguon-thu-tien-ban-nha-o-tai-dinh-cu-tren-dia-ban-thanh-pho-Ha-Noi.html Quyết định số 2013/QD-UBND ngày 08 tháng 7 năm 2013 về việc ban hành quy định sủa đổi bổ sung quy trình thu, nộp và quản lý nguồn thu tiền bán nhà ở tái định cư trên địa bàn thành phố Hà Nội Nhiệm vụ, giải pháp điều hành ngân sách 6 tháng cuối năm 2013 của Thành phố Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/2405/Nhiem-vu,-giai-phap-dieu-hanh-ngan-sach-6-thang-cuoi-nam-2013-cua-Thanh-pho-Ha-Noi.html Nhiệm vụ, giải pháp điều hành ngân sách 6 tháng cuối năm 2013 của Thành phố Hà Nội Quyết định 3502/QĐ-STC về việc ban hành Quy chế hoạt động của Cổng thông tin điện tử Sở Tài chính Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/2403/Quyet-dinh-3502QD-STC-ve-viec-ban-hanh-Quy-che-hoat-dong-cua-Cong-thong-tin-dien-tu-So-Tai-chinh-Ha-Noi.html Quyết định 3502/QĐ-STC về việc ban hành Quy chế hoạt động của Cổng thông tin điện tử Sở Tài chính Hà Nội Thông báo số 3332/STC-NSQH ngày 03/7/2013 thực hiện đóng mã số dự án đầu tư XDCB hoàn thành http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/2385/Thong-bao-so-3332STC-NSQH-ngay-0372013-thuc-hien-dong-ma-so-du-an-dau-tu-XDCB-hoan-thanh.html Thông báo số 3332/STC-NSQH ngày 03/7/2013 thực hiện đóng mã số dự án đầu tư XDCB hoàn thành Công văn số 3369/STC-HCSN ngày 4/7/2013 về viiệc thực hiện Thông tư số 67/2013/TTLT-BTC-BYT http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/2375/Cong-van-so-3369STC-HCSN-ngay-472013-ve-viiec-thuc-hien-Thong-tu-so-672013TTLT-BTC-BYT.html Công văn số 3369/STC-HCSN ngày 4/7/2013 về viiệc thực hiện Thông tư số 67/2013/TTLT-BTC-BYT Hướng dẫn thực hiện TTLT số 51/2013/TTLT/BTC-BVHTTDL http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/2374/Huong-dan-thuc-hien-TTLT-so-512013TTLTBTC-BVHTTDL.html Hướng dẫn thực hiện TTLT số 51/2013/TTLT/BTC-BVHTTDL Công văn số 3293/STC-QLNS về việc đánh giá 3 năm phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chỉ các cấp ngân sách và định mức phân bổ dự toán chi ngân sách Thành phố Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/2357/Cong-van-so-3293STC-QLNS-ve-viec-danh-gia-3-nam-phan-cap-nguon-thu,-nhiem-vu-chi-cac-cap-ngan-sach-va-dinh-muc-phan-bo-du-toan-chi-ngan-sach-Thanh-pho-Ha-Noi.html Công văn số 3293/STC-QLNS về việc đánh giá 3 năm phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chỉ các cấp ngân sách và định mức phân bổ dự toán chi ngân sách Thành phố Hà Nội Báo cáo số 74/BC-UBND ngày 4/5/2013 về kết quả thực hiện cơ chế tự chủ, chịu trách nhiệm đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp năm 2012 theo nghị định 130/2005/ND-CP ngày 17/10/2005, Nghị định 43/2006/ND 43/2006 ngày 25/4/2006 của Chính phủ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/2356/Bao-cao-so-74BC-UBND-ngay-452013-ve-ket-qua-thuc-hien-co-che-tu-chu,-chiu-trach-nhiem-doi-voi-cac-co-quan-hanh-chinh,-don-vi-su-nghiep-nam-2012-theo-nghi-dinh-1302005ND-CP-ngay-17102005,-Nghi-dinh-432006ND-432006-ngay-2542006-cua-Chinh-phu.html Báo cáo số 74/BC-UBND ngày 4/5/2013 về kết quả thực hiện cơ chế tự chủ, chịu trách nhiệm đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp năm 2012 theo nghị định 130/2005/ND-CP ngày 17/10/2005, Nghị định 43/2006/ND 43/2006 ngày 25/4/2006 của Chính phủ Thông báo 3288/STC-VP ngày 01/7/2013 về việc chuẩn bị kiểm tra sát hạch các trường hợp tiếp nhận trường hợp không qua thi tuyển công chức năm 2013 của Sở Tài chính Hà Nội . http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/2355/Thong-bao-3288STC-VP-ngay-0172013-ve-viec-chuan-bi-kiem-tra-sat-hach-cac-truong-hop-tiep-nhan-truong-hop-khong-qua-thi-tuyen-cong-chuc-nam-2013-cua-So-Tai-chinh-Ha-Noi-..html Thông báo 3288/STC-VP ngày 01/7/2013 về việc chuẩn bị kiểm tra sát hạch các trường hợp tiếp nhận trường hợp không qua thi tuyển công chức năm 2013 của Sở Tài chính Hà Nội . Quyết định số 19/2013/QĐ-UBND ngày 24/6/2013 Ban hành quy chế quản lý và sử dụng nguồn kinh phí bảo trì nhà chung cư trên địa bàn Thành phố Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/2348/Quyet-dinh-so-192013QD-UBND-ngay-2462013-Ban-hanh-quy-che-quan-ly-va-su-dung-nguon-kinh-phi-bao-tri-nha-chung-cu-tren-dia-ban-Thanh-pho-Ha-Noi.html Quyết định số 19/2013/QĐ-UBND ngày 24/6/2013 Ban hành quy chế quản lý và sử dụng nguồn kinh phí bảo trì nhà chung cư trên địa bàn Thành phố Hà Nội Báo cáo về kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính 6 tháng đầu năm 2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/2342/Bao-cao-ve-ket-qua-thuc-hien-cong-tac-kiem-soat-thu-tuc-hanh-chinh-6-thang-dau-nam-2013.html Báo cáo về kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính 6 tháng đầu năm 2013 Công văn số 2889/STC,CLP Báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và tình hình thực hiện Chỉ thị 30/CT-TTg ngày 26/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ 6 tháng đầu năm 2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/2336/Cong-van-so-2889STC,CLP-Bao-cao-thuc-hanh-tiet-kiem,-chong-lang-phi-va-tinh-hinh-thuc-hien-Chi-thi-30CT-TTg-ngay-26112012-cua-Thu-tuong-Chinh-phu-6-thang-dau-nam-2013.html Công văn số 2889/STC,CLP Báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và tình hình thực hiện Chỉ thị 30/CT-TTg ngày 26/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ 6 tháng đầu năm 2013 Hướng dẫn nâng lương thường xuyên 6 tháng đầu năm và trước thời hạn năm 2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/2333/Huong-dan-nang-luong-thuong-xuyen-6-thang-dau-nam-va-truoc-thoi-han-nam-2013.html Hướng dẫn nâng lương thường xuyên 6 tháng đầu năm và trước thời hạn năm 2013 Thông tư liên tịch số 80TTLT-BTC-BNN Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện bảo vệ và phát triển rừng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/2328/Thong-tu-lien-tich-so-80TTLT-BTC-BNN-Huong-dan-che-do-quan-ly,-su-dung-kinh-phi-su-nghiep-thuc-hien-bao-ve-va-phat-trien-rung.html Thông tư liên tịch số 80TTLT-BTC-BNN Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện bảo vệ và phát triển rừng Công văn số 2906/STC-HCSN Hướng dẫn thực hiện Thông tư Số 40/2013/TTLT-BTC-BGDDT http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/2327/Cong-van-so-2906STC-HCSN-Huong-dan-thuc-hien-Thong-tu-So-402013TTLT-BTC-BGDDT.html Công văn số 2906/STC-HCSN Hướng dẫn thực hiện Thông tư Số 40/2013/TTLT-BTC-BGDDT Thực hiện hiệu quả tiết kiệm chi 7 tháng cuối năm http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/2321/Thuc-hien-hieu-qua-tiet-kiem-chi-7-thang-cuoi-nam.html Thực hiện hiệu quả tiết kiệm chi 7 tháng cuối năm Quyết định số 16/2013/QD-UBND về việc ban hành Quy định quản lý chất thải rắn thông thường trên địa bàn thành phố Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/2315/Quyet-dinh-so-162013QD-UBND-ve-viec-ban-hanh-Quy-dinh-quan-ly-chat-thai-ran-thong-thuong-tren-dia-ban-thanh-pho-Ha-Noi.html Quyết định số 16/2013/QD-UBND về việc ban hành Quy định quản lý chất thải rắn thông thường trên địa bàn thành phố Hà Nội Kế hoạch số 94/KH_UBND Triển khai thực hiện chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh thời kỳ 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2050 của Thành phố Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/2312/Ke-hoach-so-94KH_UBND-Trien-khai-thuc-hien-chien-luoc-quoc-gia-ve-tang-truong-xanh-thoi-ky-2011-2020-va-tam-nhin-den-nam-2050-cua-Thanh-pho-Ha-Noi.html Kế hoạch số 94/KH_UBND Triển khai thực hiện chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh thời kỳ 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2050 của Thành phố Hà Nội Thông tư 78/2013/TT-BTC Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán và lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghệ kiểm toán http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/2309/Thong-tu-782013TT-BTC-Huong-dan-che-do-thu,-nop-va-quan-ly-le-phi-cap-Giay-chung-nhan-du-dieu-kien-kinh-doanh-dich-vu-kiem-toan-va-le-phi-cap-Giay-chung-nhan-dang-ky-hanh-nghe-kiem-toan.html Thông tư 78/2013/TT-BTC Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán và lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghệ kiểm toán Quyết định 3734/QD-UBND về việc phê duyệt Đề án tăng cường đầu tư, quản lý và phát triển thông tin đối ngoại thành phố Hà Nội giai đoạn 2013-2020 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/2308/Quyet-dinh-3734QD-UBND-ve-viec-phe-duyet-De-an-tang-cuong-dau-tu,-quan-ly-va-phat-trien-thong-tin-doi-ngoai-thanh-pho-Ha-Noi-giai-doan-2013-2020.html Quyết định 3734/QD-UBND về việc phê duyệt Đề án tăng cường đầu tư, quản lý và phát triển thông tin đối ngoại thành phố Hà Nội giai đoạn 2013-2020 Quyết định 1259/QD-BTC về việc công bố bổ sung tổ chức tư vấn định giá được phép cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa năm 2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/2297/Quyet-dinh-1259QD-BTC-ve-viec-cong-bo-bo-sung-to-chuc-tu-van-dinh-gia-duoc-phep-cung-cap-dich-vu-xac-dinh-gia-tri-doanh-nghiep-de-co-phan-hoa-nam-2013.html Quyết định 1259/QD-BTC về việc công bố bổ sung tổ chức tư vấn định giá được phép cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa năm 2013 Thông báo số 2259/STC-NSQH Về việc thực hiện đóng mã số dự án đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành trên đại bàn Thị Xã Sơn Tây http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/2288/Thong-bao-so-2259STC-NSQH-Ve-viec-thuc-hien-dong-ma-so-du-an-dau-tu-xay-dung-co-ban-hoan-thanh-tren-dai-ban-Thi-Xa-Son-Tay.html Thông báo số 2259/STC-NSQH Về việc thực hiện đóng mã số dự án đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành trên đại bàn Thị Xã Sơn Tây Thông báo về việc đăng ký lại chuyển đổi nguyện vọng do vị trí tuyển dụng công chức của Sở Tài chính Hà Nội có thí sinh được tiếp nhân không qua thi tuyển . http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/2286/Thong-bao-ve-viec-dang-ky-lai-chuyen-doi-nguyen-vong-do-vi-tri-tuyen-dung-cong-chuc-cua-So-Tai-chinh-Ha-Noi-co-thi-sinh-duoc-tiep-nhan-khong-qua-thi-tuyen-..html Thông báo về việc đăng ký lại chuyển đổi nguyện vọng do vị trí tuyển dụng công chức của Sở Tài chính Hà Nội có thí sinh được tiếp nhân không qua thi tuyển . Chỉ thị của UBND thành phố Hà nội về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/2285/Chi-thi-cua-UBND-thanh-pho-Ha-noi-ve-tang-cuong-chi-dao-dieu-hanh-thuc-hien-nhiem-vu-tai-chinh---ngan-sach-nha-nuoc-nam-2013.html Chỉ thị của UBND thành phố Hà nội về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2013 Về việc tạm ngừng truy cập hệ thống TABMIS http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/2279/Ve-viec-tam-ngung-truy-cap-he-thong-TABMIS.html Về việc tạm ngừng truy cập hệ thống TABMIS Công văn 1199/SNV-DTBDTD hướng dẫn về việc đăng ký lại, chuyển đổi nguyện vọng trong trường hợp vị trí tuyển dụng có thí sinh được tiếp nhận không qua thi tuyển . http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/2276/Cong-van-1199SNV-DTBDTD-huong-dan-ve-viec-dang-ky-lai,-chuyen-doi-nguyen-vong-trong-truong-hop-vi-tri-tuyen-dung-co-thi-sinh-duoc-tiep-nhan-khong-qua-thi-tuyen-..html Công văn 1199/SNV-DTBDTD hướng dẫn về việc đăng ký lại, chuyển đổi nguyện vọng trong trường hợp vị trí tuyển dụng có thí sinh được tiếp nhận không qua thi tuyển . Triển khai cuộc thi tìm hiểu pháp luật Lao động năm 2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/2275/Trien-khai-cuoc-thi-tim-hieu-phap-luat-Lao-dong-nam-2013.html Triển khai cuộc thi tìm hiểu pháp luật Lao động năm 2013 Công văn 6684/BTC-NSNN về việc tiết kiệm thêm dự toán chi thường xuyên của 7 tháng cuối năm 2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/2269/Cong-van-6684BTC-NSNN-ve-viec-tiet-kiem-them-du-toan-chi-thuong-xuyen-cua-7-thang-cuoi-nam-2013.html Công văn 6684/BTC-NSNN về việc tiết kiệm thêm dự toán chi thường xuyên của 7 tháng cuối năm 2013 Chỉ thị số 09/ct-TTg về việc tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính- ngân sách nhà nước năm 2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/2268/Chi-thi-so-09ct-TTg-ve-viec-tang-cuong-chi-dao-dieu-hanh-thuc-hien-nhiem-vu-tai-chinh--ngan-sach-nha-nuoc-nam-2013.html Chỉ thị số 09/ct-TTg về việc tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính- ngân sách nhà nước năm 2013 Quyết định 3431/QĐ-UBND về việc công bố khung giá dịch vụ nhà chung cư trên địa bàn thành phố Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/2260/Quyet-dinh-3431QD-UBND-ve-viec-cong-bo-khung-gia-dich-vu-nha-chung-cu-tren-dia-ban-thanh-pho-Ha-Noi.html Quyết định 3431/QĐ-UBND về việc công bố khung giá dịch vụ nhà chung cư trên địa bàn thành phố Hà Nội Sở Tài chính Hà Nội nhắn thí sinh tốt nghiệp Đại học Kinh tế quốc dân việc nộp hồ sơ thi tuyển công chức. http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/2253/So-Tai-chinh-Ha-Noi-nhan-thi-sinh-tot-nghiep-Dai-hoc-Kinh-te-quoc-dan-viec-nop-ho-so-thi-tuyen-cong-chuc..html Sở Tài chính Hà Nội nhắn thí sinh tốt nghiệp Đại học Kinh tế quốc dân việc nộp hồ sơ thi tuyển công chức. Thông báo số 2694/stc-TB về việc thực hiện đóng mã số dự án đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành trên địa bàn Huyện Chương Mỹ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/2252/Thong-bao-so-2694stc-TB-ve-viec-thuc-hien-dong-ma-so-du-an-dau-tu-xay-dung-co-ban-hoan-thanh-tren-dia-ban-Huyen-Chuong-My.html Thông báo số 2694/stc-TB về việc thực hiện đóng mã số dự án đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành trên địa bàn Huyện Chương Mỹ Công văn 2480/STC Hướng dẫn đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Tài chính Việt Nam http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/2251/Cong-van-2480STC-Huong-dan-de-nghi-xet-tang-Ky-niem-chuong-Vi-su-nghiep-Tai-chinh-Viet-Nam.html Công văn 2480/STC Hướng dẫn đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Tài chính Việt Nam Thông báo 2690/STC-NSQH về kết luận của đồng chí phó Giám đốc Sở tài chính về việc xử lý tồn tại, vướng mắc trong quyết toán kinh phí cấp bù miễn thủy lợi phí của các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/2234/Thong-bao-2690STC-NSQH-ve-ket-luan-cua-dong-chi-pho-Giam-doc-So-tai-chinh-ve-viec-xu-ly-ton-tai,-vuong-mac-trong-quyet-toan-kinh-phi-cap-bu-mien-thuy-loi-phi-cua-cac-quan,-huyen,-thi-xa-tren-dia-ban-Thanh-pho-Ha-Noi.html Thông báo 2690/STC-NSQH về kết luận của đồng chí phó Giám đốc Sở tài chính về việc xử lý tồn tại, vướng mắc trong quyết toán kinh phí cấp bù miễn thủy lợi phí của các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố Hà Nội Rà soát văn vản quy phạm pháp luật do thành phố ban hành http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/2232/Ra-soat-van-van-quy-pham-phap-luat-do-thanh-pho-ban-hanh.html Rà soát văn vản quy phạm pháp luật do thành phố ban hành Công văn số 2592/STC-NSQH về việc tiếp tục cấp kinh phí cho hoạt động của lực lượng thanh tra xây dựng quận, huyện, thị xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/2214/Cong-van-so-2592STC-NSQH-ve-viec-tiep-tuc-cap-kinh-phi-cho-hoat-dong-cua-luc-luong-thanh-tra-xay-dung-quan,-huyen,-thi-xa,-phuong,-thi-tran-tren-dia-ban-thanh-pho-Ha-Noi.html Công văn số 2592/STC-NSQH về việc tiếp tục cấp kinh phí cho hoạt động của lực lượng thanh tra xây dựng quận, huyện, thị xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội Công văn 2454/LN:TC-KBNN về việc Triển khai cam kết chi NSNN qua Kho bạc Nhà Nước http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/2208/Cong-van-2454LN-TC-KBNN-ve-viec-Trien-khai-cam-ket-chi-NSNN-qua-Kho-bac-Nha-Nuoc.html Công văn 2454/LN:TC-KBNN về việc Triển khai cam kết chi NSNN qua Kho bạc Nhà Nước Công văn 2478/STC-NSQH về việc sử dụng kinh phí đào tạo, dạy nghề cho lao động nông thôn http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/2207/Cong-van-2478STC-NSQH-ve-viec-su-dung-kinh-phi-dao-tao,-day-nghe-cho-lao-dong-nong-thon.html Công văn 2478/STC-NSQH về việc sử dụng kinh phí đào tạo, dạy nghề cho lao động nông thôn Quyết định số 2468/QĐ-STC về việc kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí Sở Tài chính Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/2184/Quyet-dinh-so-2468QD-STC-ve-viec-kien-toan-Ban-chi-dao-phong,-chong-tham-nhung-va-thuc-hanh-tiet-kiem,-chong-lang-phi-So-Tai-chinh-Ha-Noi.html Quyết định số 2468/QĐ-STC về việc kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí Sở Tài chính Hà Nội Triển khai cam kết chi NSNN qua Kho bạc Nhà Nước http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/2178/Trien-khai-cam-ket-chi-NSNN-qua-Kho-bac-Nha-Nuoc.html Triển khai cam kết chi NSNN qua Kho bạc Nhà Nước Ban Chỉ đạo CNTT Sở đánh giá kết quả triển khai ứng dụng CNTT trong công tác tài chính http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/2170/Ban-Chi-dao-CNTT-So-danh-gia-ket-qua-trien-khai-ung-dung-CNTT-trong-cong-tac-tai-chinh.html Ban Chỉ đạo CNTT Sở đánh giá kết quả triển khai ứng dụng CNTT trong công tác tài chính Thông báo số 2259/STC-NSQH Về việc thực hiện đóng mã số dự án đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành trên đại bàn Huyện Thanh Trì http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/2164/Thong-bao-so-2259STC-NSQH-Ve-viec-thuc-hien-dong-ma-so-du-an-dau-tu-xay-dung-co-ban-hoan-thanh-tren-dai-ban-Huyen-Thanh-Tri.html Thông báo số 2259/STC-NSQH Về việc thực hiện đóng mã số dự án đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành trên đại bàn Huyện Thanh Trì Công văn số 6119/BTC-KBNN về việc tạm dừng truy cập vào hệ thống Tabmis http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/2144/Cong-van-so-6119BTC-KBNN-ve-viec-tam-dung-truy-cap-vao-he-thong-Tabmis.html Công văn số 6119/BTC-KBNN về việc tạm dừng truy cập vào hệ thống Tabmis Triệu tập cán bộ tham gia tập huấn HTTT liên ngành về quản lý thanh toán VDT sử dụng vốn ngân sách Quận, Huyện, Thị xã http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/2137/Trieu-tap-can-bo-tham-gia-tap-huan-HTTT-lien-nganh-ve-quan-ly-thanh-toan-VDT-su-dung-von-ngan-sach-Quan,-Huyen,-Thi-xa.html Triệu tập cán bộ tham gia tập huấn HTTT liên ngành về quản lý thanh toán VDT sử dụng vốn ngân sách Quận, Huyện, Thị xã Thông tư số 11/2003/TT-NHNN quy dịnh về cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/ND-CP ngày 07/01 năm 2013 của Chính phủ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/2135/Thong-tu-so-112003TT-NHNN-quy-dinh-ve-cho-vay-ho-tro-nha-o-theo-Nghi-quyet-so-02ND-CP-ngay-0701-nam-2013-cua-Chinh-phu.html Thông tư số 11/2003/TT-NHNN quy dịnh về cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/ND-CP ngày 07/01 năm 2013 của Chính phủ Hướng dẫn lập chấp hành dự toán và quyết toán kinh phí thực hiện các hoạt động thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/2134/Huong-dan-lap-chap-hanh-du-toan-va-quyet-toan-kinh-phi-thuc-hien-cac-hoat-dong-thong-tin,-tuyen-truyen-ve-cai-cach-hanh-chinh-nam-2013.html Hướng dẫn lập chấp hành dự toán và quyết toán kinh phí thực hiện các hoạt động thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2013 Quyết định số 995/QD-BTC về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Dữ liệu và Triển khai công nghệ thông tin tài chính trục thuộc Cục Tin học và Thống kê tài chính tại Thành phố Hồ Chí Minh http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/2130/Quyet-dinh-so-995QD-BTC-ve-viec-ban-hanh-quy-che-to-chuc-va-hoat-dong-cua-Trung-tam-Du-lieu-va-Trien-khai-cong-nghe-thong-tin-tai-chinh-truc-thuoc-Cuc-Tin-hoc-va-Thong-ke-tai-chinh-tai-Thanh-pho-Ho-Chi-Minh.html Quyết định số 995/QD-BTC về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Dữ liệu và Triển khai công nghệ thông tin tài chính trục thuộc Cục Tin học và Thống kê tài chính tại Thành phố Hồ Chí Minh Thông báo số 2259/STC-NSQH Về việc thực hiện đóng mã số dự án đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành trên đại bàn Quận Hà Đông http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/2129/Thong-bao-so-2259STC-NSQH-Ve-viec-thuc-hien-dong-ma-so-du-an-dau-tu-xay-dung-co-ban-hoan-thanh-tren-dai-ban-Quan-Ha-Dong.html Thông báo số 2259/STC-NSQH Về việc thực hiện đóng mã số dự án đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành trên đại bàn Quận Hà Đông Quyết định số 998/QĐ-BTC về ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Chuyển giao Công nghệ và hỗ trợ kỹ thuật trực thuộc Cục tin học thống kê Tài chính http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/2113/Quyet-dinh-so-998QD-BTC-ve-ban-hanh-quy-che-to-chuc-va-hoat-dong-cua-Trung-tam-Chuyen-giao-Cong-nghe-va-ho-tro-ky-thuat-truc-thuoc-Cuc-tin-hoc-thong-ke-Tai-chinh.html Quyết định số 998/QĐ-BTC về ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Chuyển giao Công nghệ và hỗ trợ kỹ thuật trực thuộc Cục tin học thống kê Tài chính Quyết định số 996/QĐ-BTC về ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Dữ liệu và hạ tầng Công nghệ Thông tin trực thuộc Cục tin học thống kê Tài chính http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/2112/Quyet-dinh-so-996QD-BTC-ve-ban-hanh-quy-che-to-chuc-va-hoat-dong-cua-Trung-tam-Du-lieu-va-ha-tang-Cong-nghe-Thong-tin-truc-thuoc-Cuc-tin-hoc-thong-ke-Tai-chinh.html Quyết định số 996/QĐ-BTC về ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Dữ liệu và hạ tầng Công nghệ Thông tin trực thuộc Cục tin học thống kê Tài chính Quyết định số 2188/QD-STC Thành lập bộ phận tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức năm 2013 của Sở Tài chính Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/2109/Quyet-dinh-so-2188QD-STC-Thanh-lap-bo-phan-tiep-nhan-ho-so-dang-ky-du-tuyen-cong-chuc-nam-2013-cua-So-Tai-chinh-Ha-Noi.html Quyết định số 2188/QD-STC Thành lập bộ phận tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức năm 2013 của Sở Tài chính Hà Nội Thông báo số 2135/stc-TB Về việc thực hiện đóng mã số dự án đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành trên đại bàn Quận Đống Đa http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/2099/Thong-bao-so-2135stc-TB-Ve-viec-thuc-hien-dong-ma-so-du-an-dau-tu-xay-dung-co-ban-hoan-thanh-tren-dai-ban-Quan-Dong-Da.html Thông báo số 2135/stc-TB Về việc thực hiện đóng mã số dự án đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành trên đại bàn Quận Đống Đa Công văn số 2116/LN Hướng dẫn bổ sung việc chuyển nguồn ngân sách thành phố Hà Nội năm 2012 sang năm 2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/2093/Cong-van-so-2116LN-Huong-dan-bo-sung-viec-chuyen-nguon-ngan-sach-thanh-pho-Ha-Noi-nam-2012-sang-nam-2013.html Công văn số 2116/LN Hướng dẫn bổ sung việc chuyển nguồn ngân sách thành phố Hà Nội năm 2012 sang năm 2013 Thông báo đính chính Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc (TABMIS) http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/2085/Thong-bao-dinh-chinh-Thong-tu-so-082013TT-BTC-ngay-10012013-cua-Bo-Tai-chinh-huong-dan-thuc-hien-ke-toan-nha-nuoc-ap-dung-cho-He-thong-thong-tin-quan-ly-Ngan-sach-va-Kho-bac-(TABMIS).html Thông báo đính chính Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc (TABMIS) Kế hoạch triển khai chương trình nâng cao chỉ số năng lực cạch tranh cấp tỉnh của Thành phố Hà Nội (PCI) năm 2013 của Sở Tài chính http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/2027/Ke-hoach-trien-khai-chuong-trinh-nang-cao-chi-so-nang-luc-cach-tranh-cap-tinh-cua-Thanh-pho-Ha-Noi-(PCI)-nam-2013-cua-So-Tai-chinh.html Kế hoạch triển khai chương trình nâng cao chỉ số năng lực cạch tranh cấp tỉnh của Thành phố Hà Nội (PCI) năm 2013 của Sở Tài chính Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí trong lĩnh vực hoạt động trọng tài thương mại http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/2025/Thong-tu-Quy-dinh-muc-thu,-che-do-thu,-nop,-quan-ly-le-phi-trong-linh-vuc-hoat-dong-trong-tai-thuong-mai.html Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí trong lĩnh vực hoạt động trọng tài thương mại Quyết định về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành hết hiệu lực thi hành http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/2022/Quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-Danh-muc-van-ban-quy-pham-phap-luat-do-Bo-Tai-chinh-ban-hanh-het-hieu-luc-thi-hanh.html Quyết định về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành hết hiệu lực thi hành Quyết định về cơ chế, chính sách hỗ trợ giống cây trồng. vật nuôi Thủy sản để khôi phục vùng sản xuất vùng bị thiệt hạn do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn thành phố Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/2021/Quyet-dinh-ve-co-che,-chinh-sach-ho-tro-giong-cay-trong.-vat-nuoi-Thuy-san-de-khoi-phuc-vung-san-xuat-vung-bi-thiet-han-do-thien-tai,-dich-benh-tren-dia-ban-thanh-pho-Ha-Noi.html Quyết định về cơ chế, chính sách hỗ trợ giống cây trồng. vật nuôi Thủy sản để khôi phục vùng sản xuất vùng bị thiệt hạn do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn thành phố Hà Nội Thông báo về thời gian, địa điểm tổ chức thi thẩm định viên về giá kỳ thi lần thứ VIII tại TB số 80/TB-HDT http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/2016/Thong-bao-ve-thoi-gian,-dia-diem-to-chuc-thi-tham-dinh-vien-ve-gia-ky-thi-lan-thu-VIII-tai-TB-so-80TB-HDT.html Thông báo về thời gian, địa điểm tổ chức thi thẩm định viên về giá kỳ thi lần thứ VIII tại TB số 80/TB-HDT Giải quyết khiếu nại của tổ chức, hộ gia đình cá nhân liên quan đến giá nhà đất khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn Thành phố http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/2009/Giai-quyet-khieu-nai-cua-to-chuc,-ho-gia-dinh-ca-nhan-lien-quan-den-gia-nha-dat-khi-Nha-nuoc-thu-hoi-dat-de-thuc-hien-cac-du-an-dau-tu-tren-dia-ban-Thanh-pho.html Giải quyết khiếu nại của tổ chức, hộ gia đình cá nhân liên quan đến giá nhà đất khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn Thành phố Thông tư quy định mức thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chăn nuôi http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/2008/Thong-tu-quy-dinh-muc-thu,-nop-va-quan-ly,-su-dung-phi,-le-phi-trong-linh-vuc-chan-nuoi.html Thông tư quy định mức thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chăn nuôi Kế hoạch triển khai công tác cải cách hành chính http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/2000/Ke-hoach-trien-khai-cong-tac-cai-cach-hanh-chinh.html Kế hoạch triển khai công tác cải cách hành chính Sửa đổi bổ sung Điều 2 Thông tư số 187/2010/TT-BTC Ngày 22/12/2010 Của Bộ Tài chính Quy định về cơ chế, chính sách hộ trợ giống cây trồng, vật nuôi thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh tại Thông tư số 33/2013/TT-BTC http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/1995/Sua-doi-bo-sung-Dieu-2-Thong-tu-so-1872010TT-BTC-Ngay-22122010-Cua-Bo-Tai-chinh-Quy-dinh-ve-co-che,-chinh-sach-ho-tro-giong-cay-trong,-vat-nuoi-thuy-san-de-khoi-phuc-san-xuat-vung-bi-thiet-hai-do-thien-tai,-dich-benh-tai-Thong-tu-so-332013TT-BTC.html Sửa đổi bổ sung Điều 2 Thông tư số 187/2010/TT-BTC Ngày 22/12/2010 Của Bộ Tài chính Quy định về cơ chế, chính sách hộ trợ giống cây trồng, vật nuôi thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh tại Thông tư số 33/2013/TT-BTC Thông tư quy định chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch và lệ phí cấp giấy phép lái xe trong Công an nhân dân tại Thông tư số 32/2013/TT-BTC http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/1987/Thong-tu-quy--dinh-che-do-thu-nop,-quan-ly-va-su-dung-phi-sat-hach-va-le-phi-cap-giay-phep-lai-xe-trong-Cong-an-nhan-dan-tai-Thong-tu-so-322013TT-BTC.html Thông tư quy định chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch và lệ phí cấp giấy phép lái xe trong Công an nhân dân tại Thông tư số 32/2013/TT-BTC Giấy mời buổi hội thảo về xây dựng cơ chế tài chính áp dụng đối với các cơ sở giáo dục chất lượng cao của thành phố Hà Nội tại giấy mời số 172/GM-STC http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/1985/Giay-moi-buoi-hoi-thao-ve-xay-dung-co-che-tai-chinh-ap-dung-doi-voi-cac-co-so-giao-duc-chat-luong-cao-cua-thanh-pho-Ha-Noi-tai-giay-moi-so-172GM-STC.html Giấy mời buổi hội thảo về xây dựng cơ chế tài chính áp dụng đối với các cơ sở giáo dục chất lượng cao của thành phố Hà Nội tại giấy mời số 172/GM-STC Khai giảng khóa tập huấn, hướng dẫn chế độ kế toán cho các đơn vị chủ đầu tư http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/1984/Khai-giang-khoa-tap-huan,-huong-dan-che-do-ke-toan-cho-cac-don-vi-chu-dau-tu.html Khai giảng khóa tập huấn, hướng dẫn chế độ kế toán cho các đơn vị chủ đầu tư Về việc xây dựng dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/1978/Ve-viec-xay-dung-du-toan,-su-dung-va-thanh-quyet-toan-kinh-phi-lay-y-kien-nhan-dan-ve-Du-thao-sua-doi-Hien-phap-nam-1992.html Về việc xây dựng dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 Giấy mời tham dự cuộc họp thống nhất danh mục các dự án chuyển nguồn năm 2012 sang năm 2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/1970/Giay-moi-tham-du-cuoc-hop-thong-nhat-danh-muc-cac-du-an-chuyen-nguon-nam-2012-sang-nam-2013.html Giấy mời tham dự cuộc họp thống nhất danh mục các dự án chuyển nguồn năm 2012 sang năm 2013 Thực hiện Thông tư số 163/2013/TTLT-BTC-BYT quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2012 -2015 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/1968/Thuc-hien-Thong-tu-so-1632013TTLT-BTC-BYT-quy-dinh-quan-ly--va-su-dung-kinh-phi-thuc-hien-Chuong-trinh-muc-tieu-Quoc-gia-phong,-chong-HIVAIDS-giai-doan-2012--2015.html Thực hiện Thông tư số 163/2013/TTLT-BTC-BYT quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2012 -2015 Thực hiện Thông tư số 20/2013/TTLT-BTC-BYT quy định quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia dân số và kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2012 - 2015 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/1962/Thuc-hien-Thong-tu-so-202013TTLT-BTC-BYT-quy-dinh-quy-dinh-quan-ly-va-su-dung-kinh-phi-thuc-hien-Chuong-trinh-muc-tieu--quoc-gia-dan-so-va-ke-hoach-hoa-gia-dinh-giai-doan-2012---2015.html Thực hiện Thông tư số 20/2013/TTLT-BTC-BYT quy định quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia dân số và kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2012 - 2015 Hội nghị giao ban trực tuyến đánh giá kết quả thực hiện công tác tài chính- ngân sách quý I, nhiệm vụ 9 tháng còn lại năm 2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/1956/Hoi-nghi-giao-ban-truc-tuyen-danh-gia-ket-qua-thuc-hien-cong-tac-tai-chinh--ngan-sach-quy-I,-nhiem-vu-9-thang-con-lai-nam-2013.html Hội nghị giao ban trực tuyến đánh giá kết quả thực hiện công tác tài chính- ngân sách quý I, nhiệm vụ 9 tháng còn lại năm 2013 Thực hiện chương trình số 08-CTr/TU ngày 18/8/2011 của Thành ủy Hà Nội về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng và trách nhiệm phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức ... http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/1955/Thuc-hien-chuong-trinh-so-08-CTrTU-ngay-1882011-cua-Thanh-uy-Ha-Noi-ve-day-manh-cai-cach-hanh-chinh,-nang-cao-chat-luong-va-trach-nhiem-phuc-vu-cua-doi-ngu-can-bo,-cong-chuc-....html Thực hiện chương trình số 08-CTr/TU ngày 18/8/2011 của Thành ủy Hà Nội về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng và trách nhiệm phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức ... Kế hoạch rà soát thủ tục hành chính gắn với rà soát chức năng nhiệm vụ của Sở, của các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở Tài chính Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/1954/Ke-hoach-ra-soat-thu-tuc-hanh-chinh-gan-voi-ra-soat-chuc-nang-nhiem-vu-cua-So,-cua-cac-phong,-ban,-don-vi-thuoc-So-Tai-chinh-Ha-Noi.html Kế hoạch rà soát thủ tục hành chính gắn với rà soát chức năng nhiệm vụ của Sở, của các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở Tài chính Hà Nội Thông tư sửa đổi một số điều của Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/1953/Thong-tu-sua-doi-mot-so-dieu-cua-Thong-tu-so-1242011TT-BTC-ngay-3182011-cua-Bo-Tai-chinh-huong-dan-ve-le-phi-truoc-ba.html Thông tư sửa đổi một số điều của Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ Kế quả đánh giá nội bộ đối với các tài liệu thuộc hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại Công văn số 1539/STC-BCD http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/1928/Ke-qua-danh-gia-noi-bo-doi-voi-cac-tai-lieu-thuoc-he-thong-QLCL-theo-tieu-chuan-TCVN-ISO-9001-2008-tai-Cong-van-so-1539STC-BCD.html Kế quả đánh giá nội bộ đối với các tài liệu thuộc hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại Công văn số 1539/STC-BCD Quyết định về việc phân công nhiệm vụ các đồng chí trong Ban Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội tại Quyết định 1519/QD-STC http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/1927/Quyet-dinh-ve-viec-phan-cong-nhiem-vu-cac-dong-chi-trong-Ban-Giam-doc-So-Tai-chinh-Ha-Noi-tai-Quyet-dinh-1519QD-STC.html Quyết định về việc phân công nhiệm vụ các đồng chí trong Ban Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội tại Quyết định 1519/QD-STC Mời họp giao ban trực tuyến đáng giá kết quả thực hiện công tác tài chính ngân sách quý I và nhiệm vụ công tác 9 tháng còn lại năm 2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/1921/Moi-hop-giao-ban-truc-tuyen-dang-gia-ket-qua-thuc-hien-cong-tac-tai-chinh-ngan-sach-quy-I-va-nhiem-vu-cong-tac-9-thang-con-lai-nam-2013.html Mời họp giao ban trực tuyến đáng giá kết quả thực hiện công tác tài chính ngân sách quý I và nhiệm vụ công tác 9 tháng còn lại năm 2013 Quyết định kiểm tra công vụ và thành lập đoàn kiểm tra công vụ tại Quyết định số 1450/QĐ-STC http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/1920/Quyet-dinh-kiem-tra-cong-vu-va-thanh-lap-doan-kiem-tra-cong-vu-tai-Quyet-dinh-so-1450QD-STC.html Quyết định kiểm tra công vụ và thành lập đoàn kiểm tra công vụ tại Quyết định số 1450/QĐ-STC Chấn chỉnh thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và thực thi công vụ tại Công văn số 1473/STC-VP http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/1919/Chan-chinh-thuc-hien-ky-luat,-ky-cuong-hanh-chinh-va-thuc-thi-cong-vu-tai-Cong-van-so-1473STC-VP.html Chấn chỉnh thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và thực thi công vụ tại Công văn số 1473/STC-VP Tổ chức lấy ý kiến của cán bộ công chức về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/1907/To-chuc-lay-y-kien-cua-can-bo-cong-chuc-ve-Du-thao-sua-doi-Hien-phap-nam-1992.html Tổ chức lấy ý kiến của cán bộ công chức về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 Các tài liệu sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước trực thuộc UBND Thành phố Hà Nội năm 2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/1901/Cac-tai-lieu-sap-xep,-doi-moi-doanh-nghiep-100per-von-nha-nuoc--truc-thuoc-UBND-Thanh-pho-Ha-Noi-nam-2013.html Các tài liệu sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước trực thuộc UBND Thành phố Hà Nội năm 2013 Kế hoạch Sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước trực thuộc UBND Thành phố Hà Nội năm 2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/1900/Ke-hoach-Sap-xep,-doi-moi-doanh-nghiep-100per-von-nha-nuoc--truc-thuoc-UBND-Thanh-pho-Ha-Noi-nam-2013.html Kế hoạch Sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước trực thuộc UBND Thành phố Hà Nội năm 2013 Đánh giá chất lượng nội bộ đối với các tài liệu thuộc Hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO và kiểm tra công vụ việc giải quyết thủ tục hành chính http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/1893/Danh-gia-chat-luong-noi-bo-doi-voi-cac-tai-lieu-thuoc-He-thong-QLCL-theo-tieu-chuan-ISO-va-kiem-tra-cong-vu-viec-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh.html Đánh giá chất lượng nội bộ đối với các tài liệu thuộc Hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO và kiểm tra công vụ việc giải quyết thủ tục hành chính Kế hoạch sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc UBND thành phố Hà Nội năm 2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/1887/Ke-hoach-sap-xep,-doi-moi-doanh-nghiep-100per-von-nha-nuoc-thuoc-UBND-thanh-pho-Ha-Noi-nam-2013.html Kế hoạch sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc UBND thành phố Hà Nội năm 2013 Xây dựng dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí kiểm tra văn bản QPPL trên địa bàn Thành phố năm 2013 tại Công văn 1045/STC-HCSN http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/1871/Xay-dung-du-toan,-su-dung-va-thanh-quyet-toan-kinh-phi-kiem-tra-van-ban-QPPL-tren-dia-ban-Thanh-pho-nam-2013-tai-Cong-van-1045STC-HCSN.html Xây dựng dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí kiểm tra văn bản QPPL trên địa bàn Thành phố năm 2013 tại Công văn 1045/STC-HCSN Xậy dựng dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn Thành phố năm 2013 tại Công văn số 1044/STC-HCSN http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/1870/Xay-dung-du-toan,-su-dung-va-thanh-quyet-toan-kinh-phi-theo-doi-tinh-hinh-thi-hanh-phap-luat-tren-dia-ban-Thanh-pho-nam-2013-tai-Cong-van-so-1044STC-HCSN.html Xậy dựng dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn Thành phố năm 2013 tại Công văn số 1044/STC-HCSN Báo cáo tình hình thực hiện phân cấp quản lý Nhà nước của Thành phố tại Báo cáo 1248/BC-STC http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/1862/Bao-cao-tinh-hinh-thuc-hien-phan-cap-quan-ly-Nha-nuoc-cua-Thanh-pho-tai-Bao-cao-1248BC-STC.html Báo cáo tình hình thực hiện phân cấp quản lý Nhà nước của Thành phố tại Báo cáo 1248/BC-STC Quyết định về việc ban hành Quy định một số nội dung chi và mức hỗ trợ đối với hoạt động khuyến nông trên địa bàn Thành phố Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/1850/Quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-Quy-dinh-mot-so-noi-dung-chi-va-muc-ho-tro-doi-voi-hoat-dong-khuyen-nong-tren-dia-ban-Thanh-pho-Ha-Noi.html Quyết định về việc ban hành Quy định một số nội dung chi và mức hỗ trợ đối với hoạt động khuyến nông trên địa bàn Thành phố Hà Nội Kế hoạch đẩy mạnh và nâng cao công tác hội nhập kinh tế trong lĩnh vực tài chính ngân sách của Thành phố Hà Nội giai đoạn 2013-2015 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/1849/Ke-hoach-day-manh-va-nang-cao-cong-tac-hoi-nhap-kinh-te-trong-linh-vuc-tai-chinh-ngan-sach-cua-Thanh-pho-Ha-Noi-giai-doan-2013-2015.html Kế hoạch đẩy mạnh và nâng cao công tác hội nhập kinh tế trong lĩnh vực tài chính ngân sách của Thành phố Hà Nội giai đoạn 2013-2015 Góp ý dự thảo quyết định phân cấp trong đấu thầu mua săm tài sản theo Thông tư số 68/2012 ngày 26/4/2012 của Bộ Tài chính http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/1843/Gop-y-du-thao-quyet-dinh-phan-cap-trong-dau-thau-mua-sam-tai-san-theo-Thong-tu-so-682012-ngay-2642012-cua-Bo-Tai-chinh.html Góp ý dự thảo quyết định phân cấp trong đấu thầu mua săm tài sản theo Thông tư số 68/2012 ngày 26/4/2012 của Bộ Tài chính Đề nghị đăng ký học viên tham dự lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch chuyên viên chính và chuyên viên cao cấp năm 2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/1842/De-nghi-dang-ky-hoc-vien-tham-du-lop-boi-duong-theo-tieu-chuan-ngach-chuyen-vien-chinh-va-chuyen-vien-cao-cap-nam-2013.html Đề nghị đăng ký học viên tham dự lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch chuyên viên chính và chuyên viên cao cấp năm 2013 Kế hoạch triển khai thực hiện năm kỷ cương hành chính 2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/1828/Ke-hoach-trien-khai-thuc-hien-nam-ky-cuong-hanh-chinh-2013.html Kế hoạch triển khai thực hiện năm kỷ cương hành chính 2013 Chuyển nguồn ngân sách năm 2012 sang năm 2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/1827/Chuyen-nguon-ngan-sach-nam-2012-sang-nam-2013.html Chuyển nguồn ngân sách năm 2012 sang năm 2013 Về việc đăng ký tham dự lớp tập huấn Chế độ kế toán đơn vị chủ đầu tư http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/1826/Ve-viec-dang-ky-tham-du-lop-tap-huan-Che-do-ke-toan-don-vi-chu-dau-tu.html Về việc đăng ký tham dự lớp tập huấn Chế độ kế toán đơn vị chủ đầu tư Công văn số 1101/STC-QLNS về việc thực hiện ngắt chuyển hệ thống TABMIS sang môi trường dự phòng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/1817/Cong-van-so-1101STC-QLNS-ve-viec-thuc-hien-ngat-chuyen-he-thong-TABMIS-sang-moi-truong-du-phong.html Công văn số 1101/STC-QLNS về việc thực hiện ngắt chuyển hệ thống TABMIS sang môi trường dự phòng Công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Tài chính. http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/1810/Cong-bo-Quyet-dinh-bo-nhiem-Pho-Giam-doc-So-Tai-chinh..html Công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Tài chính. Công văn số 879/LS-NV Hướng dẫn cụ thể mức chi bồi dưỡng trách nhiệm đối với Trưởng Ban công tác mặt trận, Trưởng các đoàn thể tại thôn, tổ dân phố khu dân cư theo Quyết định 71/2008/QD-UBNDTP http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/1804/Cong-van-so-879LS-NV-Huong-dan-cu-the-muc-chi-boi-duong-trach-nhiem-doi-voi-Truong-Ban-cong-tac-mat-tran,-Truong-cac-doan-the-tai-thon,-to-dan-pho-khu-dan-cu-theo-Quyet-dinh-712008QD-UBNDTP.html Công văn số 879/LS-NV Hướng dẫn cụ thể mức chi bồi dưỡng trách nhiệm đối với Trưởng Ban công tác mặt trận, Trưởng các đoàn thể tại thôn, tổ dân phố khu dân cư theo Quyết định 71/2008/QD-UBNDTP Kế hoạch thẩm tra quyết toán ngân sách năm 2012 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/1798/Ke-hoach-tham-tra-quyet-toan-ngan-sach-nam-2012.html Kế hoạch thẩm tra quyết toán ngân sách năm 2012 Kế hoạch triển khai chương trình hành động số 22/CTr-UBND ngày 29/01/2013 của UBND Thành phố http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/1782/Ke-hoach-trien-khai-chuong-trinh-hanh-dong-so-22CTr-UBND-ngay-29012013-cua-UBND-Thanh-pho.html Kế hoạch triển khai chương trình hành động số 22/CTr-UBND ngày 29/01/2013 của UBND Thành phố Thông báo: V/v danh sách các tổ chức tư vấn thẩm định giá đủ năng lực thực hiện thẩm định giá đất, giá nhà tái định cư phục vụ công tác GPMB trên địa bàn thành phố Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/1770/Thong-bao--Vv-danh-sach-cac-to-chuc-tu-van-tham-dinh-gia-du-nang-luc-thuc-hien-tham-dinh-gia-dat,-gia-nha-tai-dinh-cu-phuc-vu-cong-tac-GPMB-tren-dia-ban-thanh-pho-Ha-Noi.html Thông báo: V/v danh sách các tổ chức tư vấn thẩm định giá đủ năng lực thực hiện thẩm định giá đất, giá nhà tái định cư phục vụ công tác GPMB trên địa bàn thành phố Hà Nội Đánh giá tình hình sử dụng kinh phí nâng cấp hạ tầng, duy trì các phần mềm tin học năm 2011,2012 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/1768/Danh-gia-tinh-hinh-su-dung-kinh-phi-nang-cap-ha-tang,-duy-tri-cac-phan-mem-tin-hoc-nam-2011,2012.html Đánh giá tình hình sử dụng kinh phí nâng cấp hạ tầng, duy trì các phần mềm tin học năm 2011,2012 Kế hoạch việc duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001-2008 năm 2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/1756/Ke-hoach-viec-duy-tri,-cai-tien-He-thong-quan-ly-chat-luong-theo-tieu-chuan-TCVN-ISO-9001-2008-nam-2013.html Kế hoạch việc duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001-2008 năm 2013 Thông tư quy định phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện; thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề y, dược, lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu trang thiết bị y tế, dược phẩm; cấp chứng chỉ hành nghề y; cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở kh http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/1749/Thong-tu-quy-dinh-phi-tham-dinh-kinh-doanh-thuong-mai-co-dieu-kien;-tham-dinh-tieu-chuan,-dieu-kien-hanh-nghe-y,-duoc,-le-phi-cap-giay-phep-xuat,-nhap-khau-trang-thiet-bi-y-te,-duoc-pham;-cap-chung-chi-hanh-nghe-y;-cap-giay-phep-hoat-dong-doi-voi-co-so-kh.html Thông tư quy định phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện; thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề y, dược, lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu trang thiết bị y tế, dược phẩm; cấp chứng chỉ hành nghề y; cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở kh Hướng dẫn thực hiện kế toán Nhà nước áp dụng cho hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc Tabmis http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/1743/Huong-dan-thuc-hien-ke-toan-Nha-nuoc-ap-dung-cho-he-thong-thong-tin-quan-ly-ngan-sach-va-kho-bac-Tabmis.html Hướng dẫn thực hiện kế toán Nhà nước áp dụng cho hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc Tabmis Hướng dẫn xây dựng dự toán kinh phí phục vụ công tác tổ chức lý ý kiến vào dự thảo Luật đất đai http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/1737/Huong-dan-xay-dung-du-toan-kinh-phi-phuc-vu-cong-tac-to-chuc-ly-y-kien-vao-du-thao-Luat-dat-dai.html Hướng dẫn xây dựng dự toán kinh phí phục vụ công tác tổ chức lý ý kiến vào dự thảo Luật đất đai Quyết định về việc phê duyệt đơn giá làm cơ sở đặt hàng thực hiện nhiệm vụ duy trì, vận hành hệ thống tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp, dân sinh, xã hội áp dụng cho các Công ty thủy lợi trên địa bàn thành phố Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/1736/Quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-don-gia-lam-co-so-dat-hang-thuc-hien-nhiem-vu-duy-tri,-van-hanh-he-thong-tuoi-tieu-phuc-vu-san-xuat-nong--nghiep,-dan-sinh,-xa-hoi-ap-dung-cho-cac-Cong-ty-thuy-loi-tren-dia-ban-thanh-pho-Ha-Noi.html Quyết định về việc phê duyệt đơn giá làm cơ sở đặt hàng thực hiện nhiệm vụ duy trì, vận hành hệ thống tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp, dân sinh, xã hội áp dụng cho các Công ty thủy lợi trên địa bàn thành phố Hà Nội Sở Tài chính tổ chức hội nghị với Chủ đầu tư các dự án, UBND Quận, Huyện, Thị xã có dự án sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2006-2012 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/1735/So-Tai-chinh-to-chuc-hoi-nghi-voi-Chu-dau-tu-cac-du-an,-UBND-Quan,-Huyen,-Thi-xa-co-du-an-su-dung-nguon-von-trai-phieu-Chinh-phu-giai-doan-2006-2012.html Sở Tài chính tổ chức hội nghị với Chủ đầu tư các dự án, UBND Quận, Huyện, Thị xã có dự án sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2006-2012 Tham gia đóng góp ý kiến và dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/1723/Tham-gia-dong-gop-y-kien-va-du-thao-sua-doi-Hien-phap-nam-1992.html Tham gia đóng góp ý kiến và dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 Triển khai thực hiện công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/1717/Trien-khai-thuc-hien-cong-tac-thuc-hanh-tiet-kiem,-chong-lang-phi-nam-2013.html Triển khai thực hiện công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013 Báo cáo Tổng kết thực hiện Quy chế dân chủ Trong Hoạt động của cơ quan năm 2012 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/1698/Bao-cao-Tong-ket-thuc-hien-Quy-che-dan-chu-Trong-Hoat-dong-cua-co-quan-nam-2012-va-phuong-huong,-nhiem-vu-nam-2013.html Báo cáo Tổng kết thực hiện Quy chế dân chủ Trong Hoạt động của cơ quan năm 2012 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2013 Quyết định về việc phê duyệt đơn giá tạm thời thanh toán cho các sản phẩm nạo vét bùn cống ngầm bằng dây chuyền S4; quản lý vận hành 22 trạm bơm thoát nước cục bộ, đài phum nước thành công quản lý bảo trì công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật đô thị Thành phố http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/1691/Quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet--don-gia-tam-thoi-thanh-toan-cho-cac-san-pham-nao-vet-bun-cong-ngam-bang-day-chuyen-S4;-quan-ly-van-hanh-22-tram-bom-thoat-nuoc-cuc-bo,-dai-phum-nuoc-thanh-cong-quan-ly-bao-tri-cong-trinh-ngam-ha-tang-ky-thuat-do-thi-Thanh-pho.html Quyết định về việc phê duyệt đơn giá tạm thời thanh toán cho các sản phẩm nạo vét bùn cống ngầm bằng dây chuyền S4; quản lý vận hành 22 trạm bơm thoát nước cục bộ, đài phum nước thành công quản lý bảo trì công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật đô thị Thành phố Hội nghị cán bộ, công chức Sở Tài chính năm 2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/1684/Hoi-nghi-can-bo,-cong-chuc-So-Tai-chinh-nam-2013.html Hội nghị cán bộ, công chức Sở Tài chính năm 2013 Thực hiện Nghị định số 11/2013/ND-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/1672/Thuc-hien-Nghi-dinh-so-112013ND-CP-ngay-14012013-cua-Chinh-phu.html Thực hiện Nghị định số 11/2013/ND-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ Quyết định về việc phân công nhiệm vụ UBND Thành phố Hà Nội giao tại Quyết định số 102/QD-UBND và Chương trình số 03/CTr -UBND ngày 07/01/2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/1655/Quyet-dinh-ve-viec-phan-cong-nhiem-vu-UBND-Thanh-pho-Ha-Noi-giao-tai-Quyet-dinh-so-102QD-UBND-va-Chuong-trinh-so-03CTr--UBND-ngay-07012013.html Quyết định về việc phân công nhiệm vụ UBND Thành phố Hà Nội giao tại Quyết định số 102/QD-UBND và Chương trình số 03/CTr -UBND ngày 07/01/2013 Thực hiện thông tư số 12/2012/TT-BXD ngày 12/10/2012 của Bộ Xây dựng về ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, nguyên tắc phân loại, phân cấp công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị . http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/1649/Thuc-hien-thong-tu-so-122012TT-BXD-ngay-12102012-cua-Bo-Xay-dung-ve-ban-hanh-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia,-nguyen-tac-phan-loai,-phan-cap-cong-trinh-dan-dung,-cong-nghiep-va-ha-tang-ky-thuat-do-thi-..html Thực hiện thông tư số 12/2012/TT-BXD ngày 12/10/2012 của Bộ Xây dựng về ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, nguyên tắc phân loại, phân cấp công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị . Bổ sung khóa sổ và lập quyết toán ngân sách Thành phố Hà Nội năm 2012 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/1643/Bo-sung-khoa-so-va-lap-quyet-toan-ngan-sach-Thanh-pho-Ha-Noi-nam-2012.html Bổ sung khóa sổ và lập quyết toán ngân sách Thành phố Hà Nội năm 2012 Ứng dụng họp trực tuyến trong Thành phố http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/1642/Ung-dung-hop-truc-tuyen-trong-Thanh-pho.html Ứng dụng họp trực tuyến trong Thành phố Lễ ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa Ban Kinh tế và Ngân sách- HĐND Thành phố với Sở Tài chính http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/1636/Le-ky-ket-Quy-che-phoi-hop-cong-tac-giua-Ban-Kinh-te-va-Ngan-sach--HDND-Thanh-pho-voi-So-Tai-chinh.html Lễ ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa Ban Kinh tế và Ngân sách- HĐND Thành phố với Sở Tài chính Danh mục thủ tục hành chính được xây dựng, áp dung hệ thống quản lý chất lượng 9001-2008 tại Sở Tài chính Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/1629/Danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-duoc-xay-dung,-ap-dung-he-thong-quan-ly-chat-luong-9001-2008-tai-So-Tai-chinh-Ha-Noi.html Danh mục thủ tục hành chính được xây dựng, áp dung hệ thống quản lý chất lượng 9001-2008 tại Sở Tài chính Hà Nội Hội nghị tổng kết công tác năm 2012 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/1628/Hoi-nghi-tong-ket-cong-tac-nam-2012-va-trien-khai-nhiem-vu--cong-tac-nam-2013.html Hội nghị tổng kết công tác năm 2012 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2013 Quyết định sửa đổi một số quy định tại Quyết định số 55/2010/QD-UBND ngày 14/12/2010 của UBND Thành phố về việc ban hành quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách ... http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/1613/Quyet-dinh-sua-doi-mot-so-quy-dinh-tai-Quyet-dinh-so-552010QD-UBND-ngay-14122010-cua-UBND-Thanh-pho-ve-viec-ban-hanh-quy-dinh-phan-cap-nguon-thu,-nhiem-vu-chi-giua-cac-cap-ngan-sach-ty-le-phan-tram-phan-chia-nguon-thu-giua-cac-cap-ngan-sach-....html Quyết định sửa đổi một số quy định tại Quyết định số 55/2010/QD-UBND ngày 14/12/2010 của UBND Thành phố về việc ban hành quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách ... Bảo trì Hệ thống TABMIS http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/1606/Bao-tri-He-thong-TABMIS.html Bảo trì Hệ thống TABMIS Triển khai Thông tư số 217/2012/TT-BTC ngày 17/12/2012 của Bộ Tài chính quy định sủa đổi, bổ sung mục lục Ngân sách Nhà nước http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/1605/Trien-khai-Thong-tu-so-2172012TT-BTC-ngay-17122012-cua-Bo-Tai-chinh--quy-dinh-sua-doi,-bo-sung-muc-luc-Ngan-sach-Nha-nuoc.html Triển khai Thông tư số 217/2012/TT-BTC ngày 17/12/2012 của Bộ Tài chính quy định sủa đổi, bổ sung mục lục Ngân sách Nhà nước Triển khai quản lý và kiểm soát cam kết chi NSNN qua kho bạc NN http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/1604/Trien-khai-quan-ly-va-kiem-soat-cam-ket-chi-NSNN-qua-kho-bac-NN.html Triển khai quản lý và kiểm soát cam kết chi NSNN qua kho bạc NN Báo cáo tình hình thực hiện dự toán và cân đối ngân sách năm 2012 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/1590/Bao-cao-tinh-hinh-thuc-hien-du-toan-va-can-doi-ngan-sach-nam-2012.html Báo cáo tình hình thực hiện dự toán và cân đối ngân sách năm 2012 Khảo sát phục vụ nâng cấp Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài chính và tích hợp dịch vụ công điện tử http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/1589/Khao-sat-phuc-vu-nang-cap-Cong-Thong-tin-dien-tu-Bo-Tai-chinh-va-tich-hop-dich-vu-cong-dien-tu.html Khảo sát phục vụ nâng cấp Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài chính và tích hợp dịch vụ công điện tử Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp quản lý sự dụng đường bộ trạm thu phí BOT và trạm chuyển giao quyền thu phí http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/1588/Thong-tu-quy-dinh-muc-thu,-che-do-thu,-nop-quan-ly-su-dung-duong-bo-tram-thu-phi-BOT-va-tram-chuyen-giao-quyen-thu-phi.html Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp quản lý sự dụng đường bộ trạm thu phí BOT và trạm chuyển giao quyền thu phí Đồng chí Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Huy Tưởng làm việc với Sở Tài chính http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/1567/Dong-chi-Pho-Chu-tich-UBND-Thanh-pho-Nguyen-Huy-Tuong--lam-viec-voi-So-Tai-chinh.html Đồng chí Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Huy Tưởng làm việc với Sở Tài chính Thanh toán vốn trái phiếu chính phủ kế hoạch năm 2012 và vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2012 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/1566/Thanh-toan-von-trai-phieu-chinh-phu-ke-hoach-nam-2012-va-von-Chuong-trinh-muc-tieu-Quoc-gia-nam-2012.html Thanh toán vốn trái phiếu chính phủ kế hoạch năm 2012 và vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2012 Quyết định về việc công bố một số đơn giá xây dựng công trình đặc thù trên địa bàn thành phố Hà Nội - Phần xây dựng lắp đặt http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/1555/Quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-mot-so-don-gia-xay-dung-cong-trinh-dac-thu-tren-dia-ban-thanh-pho-Ha-Noi---Phan-xay-dung-lap-dat.html Quyết định về việc công bố một số đơn giá xây dựng công trình đặc thù trên địa bàn thành phố Hà Nội - Phần xây dựng lắp đặt Quyết định về việc công bố một số định mức dự toán xây dựng công trình đặc thù trên địa bàn thành phố Hà Nội - Phần xây dựng lắp đặt http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/1554/Quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-mot-so-dinh-muc-du-toan-xay-dung-cong-trinh-dac-thu-tren-dia-ban-thanh-pho-Ha-Noi---Phan-xay-dung-lap-dat.html Quyết định về việc công bố một số định mức dự toán xây dựng công trình đặc thù trên địa bàn thành phố Hà Nội - Phần xây dựng lắp đặt Quyết định về việc quy định chế độ phụ cấp thu hút đặc thù đối với cán bộ viên chức làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người bán dâm và người sau cai nghiện ma túy trên địa bàn Thành phố Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/1547/Quyet-dinh-ve-viec-quy-dinh-che-do-phu-cap-thu-hut-dac-thu-doi-voi-can-bo-vien-chuc-lam-viec-tai-cac-co-so-quan-ly-nguoi-nghien-ma-tuy,-nguoi-ban-dam-va-nguoi-sau-cai-nghien-ma-tuy-tren-dia-ban-Thanh-pho-Ha-Noi.html Quyết định về việc quy định chế độ phụ cấp thu hút đặc thù đối với cán bộ viên chức làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người bán dâm và người sau cai nghiện ma túy trên địa bàn Thành phố Hà Nội Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp quản lý sự dụng phí tham quan Bảo Tàng Dân tộc học Việt Nam. http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/1546/Thong-tu-quy-dinh-muc-thu,-che-do-thu,-nop-quan-ly-su-dung-phi-tham-quan-Bao-Tang-Dan-toc-hoc-Viet-Nam..html Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp quản lý sự dụng phí tham quan Bảo Tàng Dân tộc học Việt Nam. Thông báo việc hoán đổi ngày nghỉ hàng tuần vào các dịp nghỉ lễ, tết năm 2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/1534/Thong-bao-viec-hoan-doi-ngay-nghi-hang-tuan-vao-cac-dip-nghi-le,-tet-nam-2013.html Thông báo việc hoán đổi ngày nghỉ hàng tuần vào các dịp nghỉ lễ, tết năm 2013 Quyết định phê duyệt định mức dự toán tạm thời nạo vét bùn cống ngầm bằng dây chuyền s4; quản lý vân hành 22 trạm bơm thoát nước cục bộ, đài phun nước hồ thành công, quản lý bảo trì hệ thống công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật đô thị thành phố Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/1533/Quyet-dinh-phe-duyet-dinh-muc-du-toan-tam-thoi-nao-vet-bun-cong-ngam-bang-day-chuyen-s4;-quan-ly-van-hanh-22-tram-bom-thoat-nuoc-cuc-bo,-dai-phun-nuoc-ho-thanh-cong,-quan-ly-bao-tri-he-thong-cong-trinh-ngam-ha-tang-ky-thuat-do-thi-thanh-pho-Ha-Noi.html Quyết định phê duyệt định mức dự toán tạm thời nạo vét bùn cống ngầm bằng dây chuyền s4; quản lý vân hành 22 trạm bơm thoát nước cục bộ, đài phun nước hồ thành công, quản lý bảo trì hệ thống công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật đô thị thành phố Hà Nội Thông báo công bố danh sách các doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá Tài sản năm 2012. http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/1532/Thong-bao-cong-bo--danh-sach-cac-doanh-nghiep-tham-dinh-gia-du-dieu-kien-hanh-nghe-tham-dinh-gia-Tai-san-nam-2012..html Thông báo công bố danh sách các doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá Tài sản năm 2012. Về việc tăng cường hỗ trợ khóa sổ cuối năm 2012 trên TABMIS http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/1521/Ve-viec-tang-cuong-ho-tro-khoa-so-cuoi-nam-2012-tren-TABMIS.html Về việc tăng cường hỗ trợ khóa sổ cuối năm 2012 trên TABMIS Hướng dẫn một số điểm về tổ chức thực hiện dự toán NSNN năm 2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/1520/Huong-dan-mot-so-diem-ve-to-chuc-thuc-hien-du-toan-NSNN-nam-2013.html Hướng dẫn một số điểm về tổ chức thực hiện dự toán NSNN năm 2013 Kế hoạch công tác những ngày cuối năm 2012 và tháng 01 năm 2013 của các phòng, ban, chi cục thuộc Sở http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/1515/Ke-hoach-cong-tac-nhung-ngay-cuoi-nam-2012-va-thang-01-nam-2013-cua-cac-phong,-ban,-chi-cuc-thuoc-So.html Kế hoạch công tác những ngày cuối năm 2012 và tháng 01 năm 2013 của các phòng, ban, chi cục thuộc Sở Thanh toán vốn trái phiếu chính phủ giai đoạn 2012-2015 và thời gian thực hiện, thanh toán vốn các dự án lâm sinh http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/1514/Thanh-toan-von-trai-phieu-chinh-phu-giai-doan-2012-2015-va-thoi-gian-thuc-hien,-thanh-toan-von-cac-du-an-lam-sinh.html Thanh toán vốn trái phiếu chính phủ giai đoạn 2012-2015 và thời gian thực hiện, thanh toán vốn các dự án lâm sinh Về tổ chức làm việc trong các ngày 29,30,31/12/2012 để hoàn thành dự toán thu, chi NSNN năm 2012 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/1502/Ve-to-chuc-lam-viec-trong-cac-ngay-29,30,31122012-de-hoan-thanh-du-toan-thu,-chi-NSNN-nam-2012.html Về tổ chức làm việc trong các ngày 29,30,31/12/2012 để hoàn thành dự toán thu, chi NSNN năm 2012 Hướng dẫn công tác khóa sổ kế toán và quyết toán niên độ 2012 trên Tabmis http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/1501/Huong-dan-cong-tac-khoa-so-ke-toan-va-quyet-toan-nien-do-2012-tren-Tabmis.html Hướng dẫn công tác khóa sổ kế toán và quyết toán niên độ 2012 trên Tabmis Thông báo thực hiện đóng mã số dự án đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành trên đại bàn Quận Đống Đa http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/1500/Thong-bao-thuc-hien-dong-ma-so-du-an-dau-tu-xay-dung-co-ban-hoan-thanh-tren-dai-ban-Quan-Dong-Da.html Thông báo thực hiện đóng mã số dự án đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành trên đại bàn Quận Đống Đa Chỉ thị tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá những tháng cuối năm 2012 và tết Nguyên Đán Quý Tỵ năm 2013 trên địa bàn Thành phố Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/1494/Chi-thi-tang-cuong-cong-tac-quan-ly,-dieu-hanh-va-binh-on-gia-nhung-thang-cuoi-nam-2012-va-tet-Nguyen-Dan-Quy-Ty-nam-2013-tren-dia-ban-Thanh-pho-Ha-Noi.html Chỉ thị tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá những tháng cuối năm 2012 và tết Nguyên Đán Quý Tỵ năm 2013 trên địa bàn Thành phố Hà Nội Hướng dẫn nâng bậc lương thường xuyên 6 tháng cuối năm và trước thời hạn năm 2012 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/1493/Huong-dan-nang-bac-luong-thuong-xuyen-6-thang-cuoi-nam-va-truoc-thoi-han-nam-2012.html Hướng dẫn nâng bậc lương thường xuyên 6 tháng cuối năm và trước thời hạn năm 2012 Phối hợp thực hiện nhập dự toán năm 2013 vào hệ thống tabmis đối với các dự án đầu tư XDXB do UBND Thành phố trực tiếp quản lý. http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/1469/Phoi-hop-thuc-hien-nhap-du-toan-nam-2013-vao-he-thong-tabmis-doi-voi-cac-du-an-dau-tu-XDXB-do-UBND-Thanh-pho-truc-tiep-quan-ly..html Phối hợp thực hiện nhập dự toán năm 2013 vào hệ thống tabmis đối với các dự án đầu tư XDXB do UBND Thành phố trực tiếp quản lý. Báo cáo tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2012 phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng năm 2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/1465/Bao-cao-tong-ket-phong-trao-thi-dua-va-cong-tac-khen-thuong-nam-2012-phuong-huong,-nhiem-vu-cong-tac-thi-dua-khen-thuong-nam-2013.html Báo cáo tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2012 phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng năm 2013 Thông báo thực hiện đóng mã số dự án đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/1459/Thong-bao-thuc-hien-dong-ma-so-du-an-dau-tu-xay-dung-co-ban-hoan-thanh.html Thông báo thực hiện đóng mã số dự án đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành Báo cáo công tác quyết toán dự án hoàn thành năm 2012 nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản . http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/1458/Bao-cao-cong-tac-quyet-toan-du-an-hoan-thanh-nam-2012-nguon-von--dau-tu-xay-dung-co-ban-..html Báo cáo công tác quyết toán dự án hoàn thành năm 2012 nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản . Thông báo thực hiện đóng mã số dự án đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/1452/Thong-bao-thuc-hien-dong-ma-so-du-an-dau-tu-xay-dung-co-ban-hoan-thanh.html Thông báo thực hiện đóng mã số dự án đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐỂ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN ĐẤT TRỒNG LÚA THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 42/2012/NĐ-CP NGÀY 11/5/2012 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA. http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/1442/THONG-TU--HUONG-DAN-THUC-HIEN-CHINH-SACH-HO-TRO-DE-BAO-VE-VA-PHAT-TRIEN-DAT-TRONG-LUA-THEO-NGHI-DINH-SO-422012ND-CP-NGAY-1152012-CUA-CHINH-PHU-VE-QUAN-LY,-SU-DUNG-DAT-TRONG-LUA..html THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐỂ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN ĐẤT TRỒNG LÚA THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 42/2012/NĐ-CP NGÀY 11/5/2012 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA. Hướng dẫn đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2012 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/1431/Huong-dan-danh-gia,-phan-loai-can-bo,-cong-chuc,-vien-chuc-nam-2012.html Hướng dẫn đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2012 Thông báo thực hiện đóng mã số dự án đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/1425/Thong-bao-thuc-hien-dong-ma-so-du-an-dau-tu-xay-dung-co-ban-hoan-thanh.html Thông báo thực hiện đóng mã số dự án đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành Thông tư hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/1419/Thong-tu-huong-dan-viec-in,-phat-hanh,-quan-ly--va-su-dung-cac-loai-chung-tu--thu-tien-phi,-le-phi-thuoc-ngan-sach-nha-nuoc.html Thông tư hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước Thông báo thực hiện đóng mã số dự án đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/1418/Thong-bao-thuc-hien-dong-ma-so-du-an-dau-tu-xay-dung-co-ban-hoan-thanh.html Thông báo thực hiện đóng mã số dự án đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành Hướng dẫn tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2012; phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/1402/Huong-dan-tong-ket-phong-trao-thi-dua-va-cong-tac-khen-thuong-nam-2012;-phuong-huong,-nhiem-vu-cong-tac-thi-dua,-khen-thuong-nam-2013.html Hướng dẫn tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2012; phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2013 Quyết định về việc phân công nhiệm vụ các đồng chí trong Ban Giám đốc http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/1395/Quyet-dinh-ve-viec-phan-cong-nhiem-vu-cac-dong-chi-trong-Ban-Giam-doc.html Quyết định về việc phân công nhiệm vụ các đồng chí trong Ban Giám đốc Chỉ Thị của UBND Thành phố về việc tăng cường công tác quản lý Nhà Nước trong đầu tư xây dựng nhà chung cư tái định cư trên địa bàn Thành phố http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/1394/Chi-Thi-cua-UBND-Thanh-pho-ve-viec-tang-cuong-cong-tac-quan-ly-Nha-Nuoc-trong-dau-tu-xay-dung-nha-chung-cu-tai-dinh-cu-tren-dia-ban-Thanh-pho.html Chỉ Thị của UBND Thành phố về việc tăng cường công tác quản lý Nhà Nước trong đầu tư xây dựng nhà chung cư tái định cư trên địa bàn Thành phố Quy định về quản lý, sử dụng quỹ nhà thuộc sở hữu nhà nước sử dụng vào mục đính kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn thành phố Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/1388/Quy-dinh-ve-quan-ly,-su-dung-quy-nha-thuoc-so-huu-nha-nuoc-su-dung-vao-muc-dinh-kinh-doanh,-dich-vu-tren-dia-ban-thanh-pho-Ha-Noi.html Quy định về quản lý, sử dụng quỹ nhà thuộc sở hữu nhà nước sử dụng vào mục đính kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn thành phố Hà Nội Về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua khen thưởng Sở Tài chính Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/1387/Ve-viec-kien-toan-Hoi-dong-Thi-dua-khen-thuong-So-Tai-chinh-Ha-Noi.html Về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua khen thưởng Sở Tài chính Hà Nội Về việc kiện toàn Hội đồng lương cơ quan Sở Tài chính Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/1386/Ve-viec-kien-toan-Hoi-dong-luong-co-quan-So-Tai-chinh-Ha-Noi.html Về việc kiện toàn Hội đồng lương cơ quan Sở Tài chính Hà Nội Bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ một số loại tài sản http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/1376/Bang-gia-toi-thieu-tinh-le-phi-truoc-ba-mot-so-loai-tai-san.html Bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ một số loại tài sản Quy định chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/1370/Quy-dinh-che-do-thu,-nop-va-quan-ly-le-phi-cap-giay-phep-thanh-lap-Van-phong-dai-dien-cua-to-chuc-xuc-tien-thuong-mai-nuoc-ngoai-tai-Viet-Nam.html Quy định chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam Quy định hỗ trợ thúc đẩy tăng trưởng nông nghiệp các tháng còn lại cuối năm 2012 và sản xuất vụ đông năm 2012-2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/1364/Quy-dinh-ho-tro-thuc-day-tang-truong-nong-nghiep-cac-thang-con-lai-cuoi-nam-2012-va-san-xuat-vu-dong-nam-2012-2013.html Quy định hỗ trợ thúc đẩy tăng trưởng nông nghiệp các tháng còn lại cuối năm 2012 và sản xuất vụ đông năm 2012-2013 Hướng dẫn truy cập vào hệ thống Tabmis http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/1363/Huong-dan-truy-cap-vao-he-thong-Tabmis.html Hướng dẫn truy cập vào hệ thống Tabmis Tăng cường quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/1362/Tang-cuong-quan-ly-chat-luong-cong-trinh-xay-dung-tren-dia-ban-Thanh-pho.html Tăng cường quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố Về việc kiện toàn ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan Sở Tài chính Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/1361/Ve-viec-kien-toan-ban-chi-dao-thuc-hien-Quy-che-dan-chu-trong-hoat-dong-cua-co-quan-So-Tai-chinh-Ha-Noi.html Về việc kiện toàn ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan Sở Tài chính Hà Nội Thông báo thực hiện đóng mã số dự án đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/1348/Thong-bao-thuc-hien-dong-ma-so-du-an-dau-tu-xay-dung-co-ban-hoan-thanh.html Thông báo thực hiện đóng mã số dự án đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành Thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với nhân viên y tế http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/1347/Thuc-hien-che-do-phu-cap-uu-dai-theo-nghe-doi-voi-nhan-vien-y-te.html Thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với nhân viên y tế Thông tư Quy định mẫu tờ khai, phụ lục tờ khai hàng hóa quá cảnh và chế độ in, phát hành, quản lý sử dụng tờ khai, phụ lục tờ khai hành quá quá cảnh http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/1340/Thong-tu-Quy-dinh-mau-to-khai,-phu-luc-to-khai-hang-hoa-qua-canh-va-che-do-in,-phat-hanh,-quan-ly-su-dung-to-khai,-phu-luc-to-khai-hanh-qua-qua-canh.html Thông tư Quy định mẫu tờ khai, phụ lục tờ khai hàng hóa quá cảnh và chế độ in, phát hành, quản lý sử dụng tờ khai, phụ lục tờ khai hành quá quá cảnh Nghị quyết phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2012 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/1334/Nghi-quyet-phien-hop-chinh-phu-thuong-ky-thang-10-nam-2012.html Nghị quyết phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2012 Thông báo giới thiệu chức danh chữ ký của Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/1333/Thong-bao-gioi-thieu-chuc-danh-chu-ky-cua-Giam-doc-So-Tai-chinh-Ha-Noi.html Thông báo giới thiệu chức danh chữ ký của Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội Quyết định về việc ban hành Đề án nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của hệ thống cơ quan hành chính thành phố Hà Nội giai đoạn 2012 - 2016 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/1327/Quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-De-an-nang-cao-hieu-luc,-hieu-qua-quan-ly,-dieu-hanh-cua-he-thong-co-quan-hanh-chinh-thanh-pho-Ha-Noi--giai-doan-2012---2016.html Quyết định về việc ban hành Đề án nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của hệ thống cơ quan hành chính thành phố Hà Nội giai đoạn 2012 - 2016 Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sở Tài chính http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/1321/Le-cong-bo-Quyet-dinh-bo-nhiem-Giam-doc-So-Tai-chinh.html Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sở Tài chính Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới bán buôn, bán lẻ trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/1303/Quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-Quy-hoach-mang-luoi-ban-buon,-ban-le-tren-dia-ban-thanh-pho--Ha-Noi--den-nam-2020,-dinh-huong-den-nam-2030.html Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới bán buôn, bán lẻ trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 Nghị định về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Tài chính http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/1296/Nghi-dinh-ve-to-chuc-va-hoat-dong-thanh-tra-nganh-Tai-chinh.html Nghị định về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Tài chính Quy định chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc nhà nước http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/1231/Quy-dinh-che-do-kiem-soat,-thanh-toan-cac-khoan-chi-ngan-sach-nha-nuoc-qua-Kho-bac-nha-nuoc.html Quy định chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc nhà nước Tháo gỡ khó khăn vướng mắc về xây dựng Nông thôn mới của Thị xã SơnTây và Đông Anh http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/1211/Thao-go-kho-khan-vuong-mac-ve-xay-dung-Nong-thon-moi-cua-Thi-xa-SonTay-va-Dong-Anh.html Tháo gỡ khó khăn vướng mắc về xây dựng Nông thôn mới của Thị xã SơnTây và Đông Anh Hướng dẫn thực hiện chính sách khuyến khích dồn điền đổi thửa, xây dựng kiên cố đường giao thông thôn, xóm đạt chuẩn Nông thôn mới http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/1210/Huong-dan-thuc-hien-chinh-sach-khuyen-khich-don-dien-doi-thua,-xay-dung-kien-co-duong-giao-thong-thon,-xom-dat-chuan-Nong-thon-moi.html Hướng dẫn thực hiện chính sách khuyến khích dồn điền đổi thửa, xây dựng kiên cố đường giao thông thôn, xóm đạt chuẩn Nông thôn mới Trả lời về chế độ chi phụ cấp chức vụ của cán bộ xã, thi trấn. http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/1207/Tra-loi-ve-che-do-chi-phu-cap-chuc-vu-cua-can-bo-xa,-thi-tran..html Trả lời về chế độ chi phụ cấp chức vụ của cán bộ xã, thi trấn. Quyết định sửa đổi một số điều của quyết định số 2650/QD-UB ngày 14/6/2012 của UBND Thành phố quy định về hỗ trợ lãi suất sau đầu tư cho các DN của TP Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/1198/Quyet-dinh-sua-doi-mot-so-dieu-cua-quyet-dinh-so-2650QD-UB-ngay-1462012-cua-UBND-Thanh-pho-quy-dinh-ve-ho-tro-lai-suat-sau-dau-tu-cho-cac-DN-cua-TP-Ha-Noi.html Quyết định sửa đổi một số điều của quyết định số 2650/QD-UB ngày 14/6/2012 của UBND Thành phố quy định về hỗ trợ lãi suất sau đầu tư cho các DN của TP Hà Nội Về việc quy định chế độ và mức chi cho công tác kiểm tra, rà soát, xử lý, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của thành phố Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/1186/Ve-viec-quy-dinh-che-do-va-muc-chi-cho-cong-tac-kiem-tra,-ra-soat,-xu-ly,-he-thong-hoa-van-ban-quy-pham-phap-luat-cua-thanh-pho-Ha-Noi.html Về việc quy định chế độ và mức chi cho công tác kiểm tra, rà soát, xử lý, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của thành phố Hà Nội VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ VÀ MỨC CHI CHO CÔNG TÁC PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/1179/VE-VIEC-QUY-DINH-CHE-DO-VA-MUC-CHI-CHO-CONG-TAC-PHO-BIEN-GIAO-DUC-PHAP-LUAT-CUA-THANH-PHO-HA-NOI.html VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ VÀ MỨC CHI CHO CÔNG TÁC PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI Quyết định về phê duyệt đề án quản lý hoạt động vận tải khách bằng Taxi trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2015 và định hướng đến năm 2030 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/1173/Quyet-dinh-ve-phe-duyet-de-an-quan-ly-hoat-dong-van-tai-khach-bang-Taxi-tren-dia-ban-thanh-pho-Ha-Noi-giai-doan-2015-va-dinh-huong-den-nam-2030.html Quyết định về phê duyệt đề án quản lý hoạt động vận tải khách bằng Taxi trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2015 và định hướng đến năm 2030 Kế hoạch triển khai tổ chức thực hiện Chương trình số 86/CTr-UBND ngày 20/6/2012 của UBND Thành phố về triển khai thực hiện Nghị Quyết số 06/NQ-CP ngày 07/3/2012 của Chính phủ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/1163/Ke-hoach-trien-khai-to-chuc-thuc-hien-Chuong-trinh-so-86CTr-UBND-ngay-2062012-cua-UBND-Thanh-pho-ve-trien-khai-thuc-hien-Nghi-Quyet-so-06NQ-CP-ngay-0732012-cua-Chinh-phu.html Kế hoạch triển khai tổ chức thực hiện Chương trình số 86/CTr-UBND ngày 20/6/2012 của UBND Thành phố về triển khai thực hiện Nghị Quyết số 06/NQ-CP ngày 07/3/2012 của Chính phủ Tiếp tục tăng cường công tác bình ổn giá trên địa bàn Thành phố Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/1142/Tiep-tuc-tang-cuong-cong-tac-binh-on-gia-tren-dia-ban-Thanh-pho-Ha-Noi.html Tiếp tục tăng cường công tác bình ổn giá trên địa bàn Thành phố Hà Nội Quyết định về viêc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành và liên tịch ban hành hết hiệu lực thi hành http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/1128/Quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-Danh-muc-van-ban-quy-pham-phap-luat-do-Bo-Tai-chinh-ban-hanh-va-lien-tich-ban-hanh-het-hieu-luc-thi-hanh.html Quyết định về viêc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành và liên tịch ban hành hết hiệu lực thi hành Hướng dẫn chế độ báo cáo năm 2012 và thực hiện giao quyền tự chủ về tài chính đối với đơn vị sự nghiệp giai đoạn 2012-2015 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/1115/Huong-dan-che-do-bao-cao-nam-2012-va-thuc-hien-giao-quyen-tu-chu-ve-tai-chinh-doi-voi-don-vi-su-nghiep-giai-doan-2012-2015.html Hướng dẫn chế độ báo cáo năm 2012 và thực hiện giao quyền tự chủ về tài chính đối với đơn vị sự nghiệp giai đoạn 2012-2015 Thảo luận dự toán ngân sách năm 2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/1106/Thao-luan-du-toan-ngan-sach-nam-2013.html Thảo luận dự toán ngân sách năm 2013 Hướng dẫn tạm thời thực hiện các khoản thu khác ngoài học phí trong các cơ sở giáo dục công lập từ năm học 2012-2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/1092/Huong-dan-tam-thoi-thuc-hien-cac-khoan-thu-khac-ngoai-hoc-phi-trong-cac-co-so-giao-duc-cong-lap-tu-nam-hoc-2012-2013.html Hướng dẫn tạm thời thực hiện các khoản thu khác ngoài học phí trong các cơ sở giáo dục công lập từ năm học 2012-2013 Quyết định phê duyệt quy hoạch phát triển nhân lực Thành phố Hà Nội giai đoạn 2011-2020 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/1081/Quyet-dinh-phe-duyet-quy-hoach-phat-trien-nhan-luc-Thanh-pho-Ha-Noi-giai-doan-2011-2020.html Quyết định phê duyệt quy hoạch phát triển nhân lực Thành phố Hà Nội giai đoạn 2011-2020 Báo cáo công tác cải cách thủ tục hành chính 9 tháng năm 2012 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/1080/Bao-cao-cong-tac-cai-cach-thu-tuc-hanh-chinh-9-thang-nam-2012.html Báo cáo công tác cải cách thủ tục hành chính 9 tháng năm 2012 Đi tìm nguồn lực cho xã điểm xây dựng Nông thôn mới http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/1073/Di-tim-nguon-luc-cho-xa-diem-xay-dung-Nong-thon-moi.html Đi tìm nguồn lực cho xã điểm xây dựng Nông thôn mới Quyết định về việc phê duyệt phương án giá vé vận chuyển hành khách công cộng bằng xe buýt có trợ giá Trên địa bán Thành phố Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/1066/Quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-phuong-an-gia-ve-van-chuyen-hanh-khach-cong-cong-bang-xe-buyt-co-tro-gia-Tren-dia-ban-Thanh-pho-Ha-Noi.html Quyết định về việc phê duyệt phương án giá vé vận chuyển hành khách công cộng bằng xe buýt có trợ giá Trên địa bán Thành phố Hà Nội Giấy mời họp góp ý kiến vào dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 05/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ về điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính – ngân sách những tháng cuối năm 2012 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/1065/Giay-moi-hop-gop-y-kien-vao-du-thao-Ke-hoach-trien-khai-thuc-hien-Chi-thi-so-22CT-TTg-ngay-0592012-cua-Thu-tuong-Chinh-phu-ve-dieu-hanh-thuc-hien-nhiem-vu-tai-chinh-–-ngan-sach-nhung-thang-cuoi-nam-2012.html Giấy mời họp góp ý kiến vào dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 05/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ về điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính – ngân sách những tháng cuối năm 2012 Hướng dẫn thanh toán vốn đầu tư từ kế hoạch năm 2012 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/1063/Huong-dan-thanh-toan-von-dau-tu-tu-ke-hoach-nam-2012.html Hướng dẫn thanh toán vốn đầu tư từ kế hoạch năm 2012 Thông báo ý kiến kết luận của Đồng chí Nguyễn Thế Thảo - Chủ tịch UBND Thành phố, Trưởng ban an toàn giao thông Thành phố về việc thực hiện Kế hoạch hành động năm an toàn giao thông 2012 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/1056/Thong-bao-y-kien-ket-luan-cua-Dong-chi-Nguyen-The-Thao---Chu-tich-UBND-Thanh--pho,-Truong-ban-an-toan-giao-thong-Thanh-pho-ve-viec-thuc-hien-Ke-hoach-hanh-dong-nam-an-toan-giao-thong-2012.html Thông báo ý kiến kết luận của Đồng chí Nguyễn Thế Thảo - Chủ tịch UBND Thành phố, Trưởng ban an toàn giao thông Thành phố về việc thực hiện Kế hoạch hành động năm an toàn giao thông 2012 Thông báo về áp dụng phần mềm Chuyển nhận văn bản giữa Sở Tài chính với các đơn vị trực thuộc, phòng TCKH các quận, huyện, thị xã. http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/1055/Thong-bao-ve-ap-dung-phan-mem-Chuyen-nhan-van-ban-giua-So-Tai-chinh--voi-cac-don-vi-truc-thuoc,-phong-TCKH-cac-quan,-huyen,-thi-xa..html Thông báo về áp dụng phần mềm Chuyển nhận văn bản giữa Sở Tài chính với các đơn vị trực thuộc, phòng TCKH các quận, huyện, thị xã. Xây dựng phương án mua sắm trang bi xe ô tô chức danh và xe ô tô chuyên dùng cho các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Thành phố giai đoạn 2013-2015 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/1044/Xay-dung-phuong-an-mua-sam-trang-bi-xe-o-to-chuc-danh-va-xe-o-to-chuyen-dung-cho-cac-co-quan-hanh-chinh,-don-vi-su-nghiep-cong-lap-thuoc-Thanh-pho-giai-doan-2013-2015.html Xây dựng phương án mua sắm trang bi xe ô tô chức danh và xe ô tô chuyên dùng cho các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Thành phố giai đoạn 2013-2015 Quyết định Ban hành quy định tạm thời một số chế độ, định mức chi hỗ trợ tổ chức Đảng, các đoàn thể chính trị - xã hội trong các DN ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/1043/Quyet-dinh-Ban-hanh-quy-dinh-tam-thoi-mot-so-che-do,-dinh-muc-chi-ho-tro-to-chuc-Dang,-cac-doan-the-chinh-tri---xa-hoi-trong-cac-DN-ngoai-khu-vuc-nha-nuoc-tren-dia-ban-thanh-pho-Ha-Noi.html Quyết định Ban hành quy định tạm thời một số chế độ, định mức chi hỗ trợ tổ chức Đảng, các đoàn thể chính trị - xã hội trong các DN ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội Về việc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ công tác cải cách hành chính. http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/1032/Ve-viec-thuc-hien-che-do-bao-cao-dinh-ky-cong-tac-cai-cach-hanh-chinh..html Về việc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ công tác cải cách hành chính. Quyết định Ban hành quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, cơ chế thu, sử dụng học phí đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân của Thành phố Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/1026/Quyet-dinh-Ban-hanh-quy-dinh-ve-mien,-giam-hoc-phi,-ho-tro-chi-phi-hoc-tap,-co-che-thu,-su-dung-hoc-phi-doi-voi-cac-co-so-giao-duc-thuoc-he-thong-giao-duc-quoc-dan-cua-Thanh-pho-Ha-Noi.html Quyết định Ban hành quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, cơ chế thu, sử dụng học phí đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân của Thành phố Hà Nội Về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua, khen thưởng Sở Tài chính Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/1025/Ve-viec-kien-toan-Hoi-dong-Thi-dua,-khen-thuong-So-Tai-chinh-Ha-Noi.html Về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua, khen thưởng Sở Tài chính Hà Nội Báo cáo danh sách bổ sung các đơn vị đủ điều kiện thực hiện bán đấu giá quyền sử dụng đất theo Quyết định số 29/2011/QĐ-UBND http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/1018/Bao-cao-danh-sach-bo-sung-cac-don-vi-du-dieu-kien-thuc-hien-ban-dau-gia-quyen-su-dung-dat-theo-Quyet-dinh-so-292011QD-UBND.html Báo cáo danh sách bổ sung các đơn vị đủ điều kiện thực hiện bán đấu giá quyền sử dụng đất theo Quyết định số 29/2011/QĐ-UBND Kế hoạch công tác cải cách hành chính của Sở Tài chính giai đoạn 2011-2015 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/980/Ke-hoach-cong-tac-cai-cach-hanh-chinh-cua-So-Tai-chinh-giai-doan-2011-2015.html Kế hoạch công tác cải cách hành chính của Sở Tài chính giai đoạn 2011-2015 Ý kiến kết luận của Thứ trưởng Phạm Sỹ Danh tại Hội nghị triển khai và thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ về công tác quản lý vốn đầu tư năm 2012 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/971/Y-kien-ket-luan-cua-Thu-truong-Pham-Sy-Danh-tai-Hoi-nghi-trien-khai-va-thuc-hien-cac-Nghi-quyet-cua-Chinh-phu-ve-cong-tac-quan-ly-von-dau-tu-nam-2012.html Ý kiến kết luận của Thứ trưởng Phạm Sỹ Danh tại Hội nghị triển khai và thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ về công tác quản lý vốn đầu tư năm 2012 Chấn chỉnh việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo phục vụ công tác điều hành và xây dựng dự toán ngân sách nhà nước http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/969/Chan-chinh-viec-thuc-hien-che-do-thong-tin,-bao-cao-phuc-vu-cong-tac-dieu-hanh-va-xay-dung-du-toan-ngan-sach-nha-nuoc.html Chấn chỉnh việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo phục vụ công tác điều hành và xây dựng dự toán ngân sách nhà nước Về việc ban hành Quy định về quản lý, thu hồi vốn ngân sách thành phố đầu tư tại các dự án cấp nước hoặc hạng mục cấp nước, hạng mục điện bàn giao cho các đơn vị quản lý, khai thác, sử dụng sau đầu tư trên địa bàn Thành phố Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/968/Ve-viec-ban-hanh-Quy-dinh-ve-quan-ly,-thu-hoi-von-ngan-sach-thanh-pho-dau-tu-tai-cac-du-an-cap-nuoc-hoac-hang-muc-cap-nuoc,-hang-muc-dien-ban-giao-cho-cac-don-vi-quan-ly,-khai-thac,-su-dung-sau-dau-tu-tren-dia-ban-Thanh-pho-Ha-Noi.html Về việc ban hành Quy định về quản lý, thu hồi vốn ngân sách thành phố đầu tư tại các dự án cấp nước hoặc hạng mục cấp nước, hạng mục điện bàn giao cho các đơn vị quản lý, khai thác, sử dụng sau đầu tư trên địa bàn Thành phố Hà Nội Tiếp tục tăng cường công tác quản lý, bình ổn giá thị trưởng trên địa bàn địa bàn http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/963/Tiep-tuc-tang-cuong-cong-tac-quan-ly,-binh-on-gia-thi-truong-tren-dia-ban-dia-ban.html Tiếp tục tăng cường công tác quản lý, bình ổn giá thị trưởng trên địa bàn địa bàn Về việc khai thác báo cáo tài chính trên hệ thống Tabmis http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/951/Ve-viec-khai-thac-bao-cao-tai-chinh-tren-he-thong-Tabmis.html Về việc khai thác báo cáo tài chính trên hệ thống Tabmis Hướng dẫn thay thế file bảo mật phục vụ vận hành Tabmis http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/949/Huong-dan-thay-the-file-bao-mat-phuc-vu-van-hanh-Tabmis.html Hướng dẫn thay thế file bảo mật phục vụ vận hành Tabmis Về việc thực hiện quy định về đóng mã số các dự án đầu tư XDCB hoàn thành http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/941/Ve-viec-thuc-hien-quy-dinh-ve-dong-ma-so-cac-du-an-dau-tu-XDCB-hoan-thanh.html Về việc thực hiện quy định về đóng mã số các dự án đầu tư XDCB hoàn thành Kế hoạch tổ chức giải chạy Báo Hà Nội mới lần 39 vi hoa bình năm 2012 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/940/Ke-hoach-to-chuc-giai-chay-Bao-Ha-Noi-moi-lan-39-vi-hoa-binh-nam-2012.html Kế hoạch tổ chức giải chạy Báo Hà Nội mới lần 39 vi hoa bình năm 2012 Quyết định về việc phê duyệt định mức dự toán đơn giá tạm thời công tác xử lý rác bằng công nghệ đốt tại Nhà máy xử lý chất thải Sơn Tây- Thành phố Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/932/Quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-dinh-muc-du-toan-don-gia-tam-thoi-cong-tac-xu-ly-rac-bang-cong-nghe-dot-tai-Nha-may-xu-ly-chat-thai-Son-Tay--Thanh-pho-Ha-Noi.html Quyết định về việc phê duyệt định mức dự toán đơn giá tạm thời công tác xử lý rác bằng công nghệ đốt tại Nhà máy xử lý chất thải Sơn Tây- Thành phố Hà Nội Quyet dinh ban hanh quy che quan ly, su dung cong so tru so nha lam viec thuoc so huu nha nuoc giao cho cac co quan HCTC co quan don vi quan ly su dung tren dia ban TP Ha Noi http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/924/Quyet-dinh-ban-hanh-quy-che-quan-ly,-su-dung-cong-so-tru-so-nha-lam-viec-thuoc-so-huu-nha-nuoc-giao-cho-cac-co-quan-HCTC-co-quan-don-vi-quan-ly-su-dung-tren-dia-ban-TP-Ha-Noi.html Quyet dinh ban hanh quy che quan ly, su dung cong so tru so nha lam viec thuoc so huu nha nuoc giao cho cac co quan HCTC co quan don vi quan ly su dung tren dia ban TP Ha Noi Trao đổi kinh nghiệm triển khai Tabmis http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/906/Trao-doi-kinh-nghiem-trien-khai-Tabmis.html Trao đổi kinh nghiệm triển khai Tabmis Phê duyệtt giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô trên địa bàn thành phố http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/899/Phe-duyett-gia-dich-vu-xe-ra,-vao-ben-xe-o-to-tren-dia-ban-thanh-pho.html Phê duyệtt giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô trên địa bàn thành phố Phối hợp triển khai thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 2011-2013 theo Quyết định số 315/QĐ-TTg http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/898/Phoi-hop-trien-khai-thuc-hien-thi-diem-bao-hiem-nong-nghiep-giai-doan-2011-2013-theo-Quyet-dinh-so-315QD-TTg.html Phối hợp triển khai thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 2011-2013 theo Quyết định số 315/QĐ-TTg Về việc thực hiện tạm ứng vốn đối với các dự án sử dụng vốn NSNN và TPCP http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/889/Ve-viec-thuc-hien-tam-ung-von-doi-voi-cac-du-an-su-dung-von-NSNN-va-TPCP.html Về việc thực hiện tạm ứng vốn đối với các dự án sử dụng vốn NSNN và TPCP Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí phục vụ hoạt động của các BCĐ cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam trên địa bàn thành phố Hà Nội. http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/854/Huong-dan-quan-ly-va-su-dung-kinh-phi-phuc-vu-hoat-dong-cua-cac-BCD-cuoc-van-dong-Nguoi-Viet-Nam-uu-tien-dung-hang-Viet-Nam-tren-dia-ban-thanh-pho-Ha-Noi..html Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí phục vụ hoạt động của các BCĐ cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam trên địa bàn thành phố Hà Nội. Công bố danh mục văn bản quy phạmh pháp luật hết hiệu lực http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/853/Cong-bo-danh-muc-van-ban-quy-phamh-phap-luat-het-hieu-luc.html Công bố danh mục văn bản quy phạmh pháp luật hết hiệu lực Thông báo kế hoạch triển khai nâng cấp kênh truyền hình dữ liệu http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/852/Thong-bao-ke-hoach-trien-khai-nang-cap-kenh-truyen-hinh-du-lieu.html Thông báo kế hoạch triển khai nâng cấp kênh truyền hình dữ liệu Sở tài chính Hà Nội tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến với các Sở, Ban, Ngành đoàn thể thuộc Thành phố và UBND Quận , Huyện Thị xã. http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/843/So-tai-chinh-Ha-Noi-to-chuc-hoi-nghi-giao-ban-truc-tuyen-voi-cac-So,-Ban,-Nganh-doan-the-thuoc-Thanh-pho-va-UBND-Quan-,-Huyen-Thi-xa..html Sở tài chính Hà Nội tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến với các Sở, Ban, Ngành đoàn thể thuộc Thành phố và UBND Quận , Huyện Thị xã. Giấy mời và tài liệu họp trực tuyến vào 8h30 ngày 26/7/2012 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/830/Giay-moi-va-tai-lieu-hop-truc-tuyen-vao-8h30-ngay-2672012.html Giấy mời và tài liệu họp trực tuyến vào 8h30 ngày 26/7/2012 Hướng dẫn mua sắm tài sản thực hiện Nghị quyết 13/ND-CP ngày 10/5/2012 của Chính phủ và Công văn số 8473/BTC-QLCS ngày 22/6/2012 của Bộ Tài chính http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/802/Huong-dan-mua-sam-tai-san-thuc-hien-Nghi-quyet-13ND-CP-ngay-1052012-cua-Chinh-phu-va-Cong-van-so-8473BTC-QLCS-ngay-2262012-cua-Bo-Tai-chinh.html Hướng dẫn mua sắm tài sản thực hiện Nghị quyết 13/ND-CP ngày 10/5/2012 của Chính phủ và Công văn số 8473/BTC-QLCS ngày 22/6/2012 của Bộ Tài chính Tổ chức thực hiện xác định đơn giá thuê đất trên địa bàn thành phố Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/792/To-chuc-thuc-hien-xac-dinh-don-gia-thue-dat-tren-dia-ban-thanh-pho-Ha-Noi.html Tổ chức thực hiện xác định đơn giá thuê đất trên địa bàn thành phố Hà Nội Tình hình thực hiện thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm; giải pháp điều hành ngân sách 6 tháng cuối năm 2012 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/791/Tinh-hinh-thuc-hien-thu,-chi-ngan-sach-6-thang-dau-nam;-giai-phap-dieu-hanh-ngan-sach-6-thang-cuoi-nam-2012.html Tình hình thực hiện thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm; giải pháp điều hành ngân sách 6 tháng cuối năm 2012 Tập huấn sử dụng phần mềm Quản lý Ngân sách 8.0 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/770/Tap-huan-su-dung-phan-mem-Quan-ly-Ngan-sach-8.0.html Tập huấn sử dụng phần mềm Quản lý Ngân sách 8.0 Vận động CBCCVCLĐ tham gia cuộc thi Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam- Lào, Lào -Việt Nam http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/769/Van-dong-CBCCVCLD-tham-gia-cuoc-thi-Tim-hieu-lich-su-quan-he-dac-biet-Viet-Nam--Lao,-Lao--Viet-Nam.html Vận động CBCCVCLĐ tham gia cuộc thi Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam- Lào, Lào -Việt Nam Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/759/Huong-dan-xay-dung-du-toan-ngan-sach-nha-nuoc-nam-2013.html Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 Đăng ký tham gia là hội viên hội kế toán thành phố Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/752/Dang-ky-tham-gia-la-hoi-vien-hoi-ke-toan-thanh-pho-Ha-Noi.html Đăng ký tham gia là hội viên hội kế toán thành phố Hà Nội Quản lý kiểm soát thanh toán vố đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách Nhà nước http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/746/Quan-ly-kiem-soat-thanh-toan-vo-dau-tu-xay-dung-co-ban-tu-nguon-ngan-sach-Nha-nuoc.html Quản lý kiểm soát thanh toán vố đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách Nhà nước Hướng dẫn nâng bậc lương thường xuyên và trước thời hạn 6 tháng đầu năm 2012 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/737/Huong-dan-nang-bac-luong-thuong-xuyen-va-truoc-thoi-han-6-thang-dau-nam-2012.html Hướng dẫn nâng bậc lương thường xuyên và trước thời hạn 6 tháng đầu năm 2012 Hướng dẫn Tổng kết Phong trào người tốt việc tốt năm 2012 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/736/Huong-dan-Tong-ket-Phong-trao-nguoi-tot-viec-tot-nam-2012.html Hướng dẫn Tổng kết Phong trào người tốt việc tốt năm 2012 Quyết định phân công nhiệm vụ các đồng chí trong Ban Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/720/Quyet-dinh-phan-cong-nhiem-vu-cac-dong-chi-trong-Ban-Giam-doc-So-Tai-chinh-Ha-Noi.html Quyết định phân công nhiệm vụ các đồng chí trong Ban Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội Dự thảo Thông tư Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/719/Du-thao-Thong-tu-Quy-dinh-viec-lap-du-toan,-quan-ly,-su-dung-va-quyet-toan-kinh-phi-bao-dam-cong-tac-cai-cach-hanh-chinh-nha-nuoc.html Dự thảo Thông tư Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước Thực hiện tiết kiệm, tiết giảm tối đa chi phí điện, điện thoại, văn phòng phẩm, xăng dầu, khánh tiết, hội nghị, công tác phí. http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/713/Thuc-hien-tiet-kiem,-tiet-giam-toi-da-chi-phi-dien,-dien-thoai,-van-phong-pham,-xang-dau,-khanh-tiet,-hoi-nghi,-cong-tac-phi..html Thực hiện tiết kiệm, tiết giảm tối đa chi phí điện, điện thoại, văn phòng phẩm, xăng dầu, khánh tiết, hội nghị, công tác phí. Một số lịch họp tuần của Sở Tài chính Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/711/Mot-so-lich-hop-tuan-cua-So-Tai-chinh-Ha-Noi.html Một số lịch họp tuần của Sở Tài chính Hà Nội Thông báo thời gian, địa điểm tổ chức ô tập thi công chức xã, phường, thị trấn năm 2012 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/703/Thong-bao-thoi-gian,-dia-diem-to-chuc-o-tap-thi-cong-chuc-xa,-phuong,-thi-tran-nam-2012.html Thông báo thời gian, địa điểm tổ chức ô tập thi công chức xã, phường, thị trấn năm 2012 Tham gia ý kiến sửa đổi bổ sung Điều lệ Công Đoàn Việt Nam http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/692/Tham-gia-y-kien-sua-doi-bo-sung-Dieu-le-Cong-Doan-Viet-Nam.html Tham gia ý kiến sửa đổi bổ sung Điều lệ Công Đoàn Việt Nam Thông báo tổ chức tập huấn phổ biến Luật Khiếu lại, Luật tố cáo. http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/679/Thong-bao-to-chuc-tap-huan-pho-bien-Luat-Khieu-lai,-Luat-to-cao..html Thông báo tổ chức tập huấn phổ biến Luật Khiếu lại, Luật tố cáo. Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/673/Huong-dan-xay-dung-du-toan-ngan-sach-nha-nuoc-nam-2013.html Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 Tập huấn các phần mềm tin học chuyên ngành http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/664/Tap-huan-cac-phan-mem-tin-hoc-chuyen-nganh.html Tập huấn các phần mềm tin học chuyên ngành Tiếp tục tăng cường công tác quản lý, bình ổn giá thị trưởng trên địa bàn địa phương sau khi giảm giá xăng dầu, giá gas. http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/655/Tiep-tuc-tang-cuong-cong-tac-quan-ly,-binh-on-gia-thi-truong-tren-dia-ban-dia-phuong-sau-khi-giam-gia-xang-dau,-gia-gas..html Tiếp tục tăng cường công tác quản lý, bình ổn giá thị trưởng trên địa bàn địa phương sau khi giảm giá xăng dầu, giá gas. Áp dụng chương trình Hệ thống thông tin điều hành nội bộ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/654/Ap-dung-chuong-trinh-He-thong-thong-tin-dieu-hanh-noi-bo.html Áp dụng chương trình Hệ thống thông tin điều hành nội bộ Báo cáo kết quả công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/642/Bao-cao-ket-qua-cong-tac-thi-dua,-khen-thuong-6-thang-dau-nam.html Báo cáo kết quả công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm Báo cáo 8 năm thực hiện Luật Thi đua, khen thưởng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/619/Bao-cao-8-nam-thuc-hien-Luat-Thi-dua,-khen-thuong.html Báo cáo 8 năm thực hiện Luật Thi đua, khen thưởng Báo cáo kết quả triển khai xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/617/Bao-cao-ket-qua-trien-khai-xay-dung-va-ap-dung-He-thong-quan-ly--chat-luong-theo-tieu-chuan--ISO-9001--2008.html Báo cáo kết quả triển khai xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 Báo cáo tình hình thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/605/Bao-cao-tinh-hinh-thuc-hien-quy-che-dan-chu-trong-hoat-dong-cua-co-quan-6-thang-dau-nam-va-phuong-huong,-nhiem-vu-6-thang-cuoi-nam-2012.html Báo cáo tình hình thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012 Quyết định Ban hành quy chế làm việc của Sở Tài chính Hà Nội chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng, Thanh tra, các phòng, ban chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở tài chính Hà Nội. http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/596/Quyet-dinh-Ban-hanh-quy-che-lam-viec-cua-So-Tai-chinh-Ha-Noi--chuc-nang,-nhiem-vu-cua-Van-phong,-Thanh-tra,-cac-phong,-ban-chuyen-mon-nghiep-vu-thuoc-So-tai-chinh-Ha-Noi..html Quyết định Ban hành quy chế làm việc của Sở Tài chính Hà Nội chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng, Thanh tra, các phòng, ban chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở tài chính Hà Nội. Hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị định 31,34,/2012/NĐ-CP http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/588/Huong-dan-xac-dinh-nhu-cau,-nguon-va-phuong-thuc-chi-thuc-hien-cai-cach-tien-luong-theo-Nghi-dinh-31,34,2012ND-CP.html Hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị định 31,34,/2012/NĐ-CP Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện các Quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2012 của Sở Tài chính Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/587/Ke-hoach-kiem-tra-viec-thuc-hien-cac-Quy-dinh-cua-phap-luat-ve-phong,-chong-tham-nhung-nam-2012-cua-So-Tai-chinh-Ha-Noi.html Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện các Quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2012 của Sở Tài chính Hà Nội Phổ biến, quá triệt, tuyên truyền chương trình cải cách hành chính. http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/583/Pho-bien,-qua-triet,-tuyen-truyen-chuong-trinh-cai-cach-hanh-chinh..html Phổ biến, quá triệt, tuyên truyền chương trình cải cách hành chính. Báo cáo kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2012 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/582/Bao-cao-ket-qua-trien-khai-thuc-hien-nhiem-vu-cong-tac-thi-dua,-khen-thuong-nam-2012.html Báo cáo kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2012 Về việc nhận xét, kiến nghị một số vấn đề đối với Quyết toán NSNN năm 2011 của các QHTX http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/570/Ve-viec-nhan-xet,-kien-nghi-mot-so-van-de-doi-voi-Quyet-toan-NSNN-nam-2011-cua-cac-QHTX.html Về việc nhận xét, kiến nghị một số vấn đề đối với Quyết toán NSNN năm 2011 của các QHTX Về việc quản lý thanh toán vốn đầu tư kế hoạch năm 2012 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/569/Ve-viec-quan-ly-thanh-toan-von-dau-tu-ke-hoach-nam-2012.html Về việc quản lý thanh toán vốn đầu tư kế hoạch năm 2012 Xác định nội dung ôn thi môm nghiệp vụ chuyên ngành chức danh công chức Tài chính- Kế toán cấp xã, Phường, Thị trấn. http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/568/Xac-dinh-noi-dung-on-thi-mom-nghiep-vu-chuyen-nganh-chuc-danh-cong-chuc-Tai-chinh--Ke-toan-cap-xa,-Phuong,-Thi-tran..html Xác định nội dung ôn thi môm nghiệp vụ chuyên ngành chức danh công chức Tài chính- Kế toán cấp xã, Phường, Thị trấn. Nhận xét về công tác thẩm định Quyết toán NSNN năm 2011 của các Quận, Huyện, Thị Xã http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/567/Nhan-xet-ve-cong-tac-tham-dinh-Quyet-toan-NSNN-nam-2011-cua-cac-Quan,-Huyen,-Thi-Xa.html Nhận xét về công tác thẩm định Quyết toán NSNN năm 2011 của các Quận, Huyện, Thị Xã Đăng ký danh sách Công chức dự thi ngạch chuyên viên và tương đương http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/561/Dang-ky-danh-sach-Cong-chuc-du-thi-ngach-chuyen-vien-va-tuong-duong.html Đăng ký danh sách Công chức dự thi ngạch chuyên viên và tương đương Quyết định của Thành phố ban hành một số quy định về quản lý đầu tư và xây dựng đối với các dự án đầu tư trên địa bàn http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/555/Quyet-dinh-cua-Thanh-pho-ban-hanh-mot-so-quy-dinh-ve-quan-ly-dau-tu-va-xay-dung-doi-voi-cac-du-an-dau-tu-tren-dia-ban.html Quyết định của Thành phố ban hành một số quy định về quản lý đầu tư và xây dựng đối với các dự án đầu tư trên địa bàn Thực hiện kế hoạch số 1515/KH-STC-TTR ngày 10/4/2012 của Sở Tài chính http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/545/Thuc-hien-ke-hoach-so-1515KH-STC-TTR-ngay-1042012-cua-So-Tai-chinh.html Thực hiện kế hoạch số 1515/KH-STC-TTR ngày 10/4/2012 của Sở Tài chính Xây dựng kế hoạch đề án chuyên đề công tác triển khai thực hiện Kê hoạch số 23 -KH/ĐU ngày 04/4/2012 của Đảng ủy Sở Tài chính http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/544/Xay-dung-ke-hoach-de-an-chuyen-de-cong-tac-trien-khai-thuc-hien-Ke-hoach-so-23--KHDU-ngay-0442012-cua-Dang-uy-So-Tai-chinh.html Xây dựng kế hoạch đề án chuyên đề công tác triển khai thực hiện Kê hoạch số 23 -KH/ĐU ngày 04/4/2012 của Đảng ủy Sở Tài chính Về việc chấn chỉnh việc thực hiện cấp và đóng mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/538/Ve-viec-chan-chinh-viec-thuc-hien-cap-va-dong-ma-so-don-vi-co-quan-he-voi-ngan-sach.html Về việc chấn chỉnh việc thực hiện cấp và đóng mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách Danh sách các đơn vị tư vấn trên website của Sở tài chính và thông báo công khai bộ phận một cửa. http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/537/Danh-sach-cac-don-vi-tu-van-tren-website-cua-So-tai-chinh-va-thong-bao-cong-khai-bo-phan-mot-cua..html Danh sách các đơn vị tư vấn trên website của Sở tài chính và thông báo công khai bộ phận một cửa. Thông báo kết luật của Đồng chí Nguyễn Văn Khôi - Phó Chủ Tịch UBND Thành phố tại cuộc họp rà soát một số nội dung về GTVT trên địa bàn TP Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/523/Thong-bao-ket-luat-cua-Dong-chi-Nguyen-Van-Khoi---Pho-Chu-Tich-UBND-Thanh-pho-tai-cuoc-hop-ra-soat-mot-so-noi-dung-ve-GTVT-tren-dia-ban-TP-Ha-Noi.html Thông báo kết luật của Đồng chí Nguyễn Văn Khôi - Phó Chủ Tịch UBND Thành phố tại cuộc họp rà soát một số nội dung về GTVT trên địa bàn TP Hà Nội Quyết định ban hành quy chế mẫu phân công trách nhiệm các đơn vị thực hiện nhập dự toán chi ngân sách và Lệnh chi tiền của ngân sách địa phương vào hệ thống thông tin quản lý Ngân sách vào kho bạc (TABMIB) http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/516/Quyet-dinh-ban-hanh-quy-che-mau-phan-cong-trach-nhiem-cac-don-vi-thuc-hien-nhap-du-toan-chi-ngan-sach-va-Lenh-chi-tien-cua-ngan-sach-dia-phuong-vao-he-thong-thong-tin-quan-ly-Ngan-sach-vao-kho-bac-(TABMIB).html Quyết định ban hành quy chế mẫu phân công trách nhiệm các đơn vị thực hiện nhập dự toán chi ngân sách và Lệnh chi tiền của ngân sách địa phương vào hệ thống thông tin quản lý Ngân sách vào kho bạc (TABMIB) Hội nghị giao ban tình hình thực hiện dự toán ngân sách 4 tháng đầu năm 2012 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/504/Hoi-nghi-giao-ban-tinh-hinh-thuc-hien-du-toan-ngan-sach-4-thang-dau-nam-2012.html Hội nghị giao ban tình hình thực hiện dự toán ngân sách 4 tháng đầu năm 2012 Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo theo Nghị định số 54/2011/NĐ-CP http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/502/Huong-dan-thuc-hien-che-do-phu-cap-tham-nien-doi-voi-nha-giao-theo-Nghi-dinh-so-542011ND-CP.html Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo theo Nghị định số 54/2011/NĐ-CP Hướng dẫn chi hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em năm tuổi ở các cơ sở GD mầm non trên địa bàn TP Hà Nội. http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/501/Huong-dan-chi-ho-tro-an-trua-cho-tre-em-nam-tuoi-o-cac-co-so-GD-mam-non-tren-dia-ban-TP-Ha-Noi..html Hướng dẫn chi hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em năm tuổi ở các cơ sở GD mầm non trên địa bàn TP Hà Nội. Quyết định số 1844/QĐ-UBND ngày 3/5/2012 của UBND thành phố về sửa đổi, bổ sung Điều 2, Quyết định số 4380/QĐ-UBND ngày 25/8/2009 ... http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/500/Quyet-dinh-so-1844QD-UBND-ngay-352012-cua-UBND-thanh-pho-ve-sua-doi,-bo-sung-Dieu-2,-Quyet-dinh-so-4380QD-UBND-ngay-2582009-....html Quyết định số 1844/QĐ-UBND ngày 3/5/2012 của UBND thành phố về sửa đổi, bổ sung Điều 2, Quyết định số 4380/QĐ-UBND ngày 25/8/2009 ... Tài liệu phục vụ hội nghị giao ban tình hình thực hiện dự toán ngân sách 4 tháng đầu năm 2012 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/496/Tai-lieu-phuc-vu-hoi-nghi-giao-ban-tinh-hinh-thuc-hien-du-toan-ngan-sach-4-thang-dau-nam-2012.html Tài liệu phục vụ hội nghị giao ban tình hình thực hiện dự toán ngân sách 4 tháng đầu năm 2012 Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/488/Thong-bao-ket-luan-cua-Chu-tich-UBND-Thanh-pho-Ha-Noi.html Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Kế hoạch rà soát thủ tục hành chính trọng tâm năm 2012 thuộc lĩnh vực Tài chính ngân sách http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/481/Ke-hoach-ra-soat-thu-tuc-hanh-chinh-trong-tam-nam-2012-thuoc-linh-vuc-Tai-chinh-ngan-sach.html Kế hoạch rà soát thủ tục hành chính trọng tâm năm 2012 thuộc lĩnh vực Tài chính ngân sách Hướng dẫn nội dung chi, mức chi, nguồn kinh phí tổ chức Đại hội Hội Cựu chiến binh các cấp TP Hà Nội (nhiệm kỳ 2012-2017) http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/477/Huong-dan-noi-dung-chi,-muc-chi,-nguon-kinh-phi-to-chuc-Dai-hoi-Hoi-Cuu-chien-binh-cac-cap-TP-Ha-Noi--(nhiem-ky-2012-2017).html Hướng dẫn nội dung chi, mức chi, nguồn kinh phí tổ chức Đại hội Hội Cựu chiến binh các cấp TP Hà Nội (nhiệm kỳ 2012-2017) Về việc cung cấp thông tin phục vụ nâng cấp kênh truyền HTTT http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/469/Ve-viec-cung-cap-thong-tin-phuc-vu-nang-cap-kenh-truyen-HTTT.html Về việc cung cấp thông tin phục vụ nâng cấp kênh truyền HTTT Kết luận của Bộ Tài chính về công tác triển khai thí điểm bảo hiểm nông nghiệp năm 2011 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/468/Ket-luan-cua-Bo-Tai-chinh-ve-cong-tac-trien-khai-thi-diem-bao-hiem-nong-nghiep-nam-2011.html Kết luận của Bộ Tài chính về công tác triển khai thí điểm bảo hiểm nông nghiệp năm 2011 Kế hoạch số 1414/KH-STC ngày 10/3/2012 và Kế hoạch số 1515/KH-STC-TTR ngày 10/4/2012 của Sở Tài chính http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/461/Ke-hoach-so-1414KH-STC-ngay-1032012-va-Ke-hoach-so-1515KH-STC-TTR-ngay-1042012-cua-So-Tai-chinh.html Kế hoạch số 1414/KH-STC ngày 10/3/2012 và Kế hoạch số 1515/KH-STC-TTR ngày 10/4/2012 của Sở Tài chính Hướng dẫn công tác chuẩn bị triển khai hệ thống tabmis tại 03 Sở chuyên ngành Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/451/Huong-dan-cong-tac-chuan-bi-trien-khai-he-thong-tabmis-tai-03-So-chuyen-nganh-Ha-Noi.html Hướng dẫn công tác chuẩn bị triển khai hệ thống tabmis tại 03 Sở chuyên ngành Hà Nội Về đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng năm 2012 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/448/Ve-dang-ky-nhu-cau-dao-tao,-boi-duong-nam-2012.html Về đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng năm 2012 Kế hoạch tổ chức tập huấn Luật khiếu nại và Luật Tố cáo http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/443/Ke-hoach-to-chuc-tap-huan-Luat-khieu-nai-va-Luat-To-cao.html Kế hoạch tổ chức tập huấn Luật khiếu nại và Luật Tố cáo Triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác Hội nhập kinh tế Quốc tế năm 2012 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/442/Trien-khai-thuc-hien-nhiem-vu-cong-tac-Hoi-nhap-kinh-te-Quoc-te-nam-2012.html Triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác Hội nhập kinh tế Quốc tế năm 2012 Kế hoạch Công tác tài chính phục vụ triển khai chương trình http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/441/Ke-hoach-Cong-tac-tai-chinh-phuc-vu-trien-khai-chuong-trinh.html Kế hoạch Công tác tài chính phục vụ triển khai chương trình Triển khai cuộc thi Chung tay cải cách thủ tục hành chính. http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/432/Trien-khai-cuoc-thi-Chung-tay-cai-cach-thu-tuc-hanh-chinh..html Triển khai cuộc thi Chung tay cải cách thủ tục hành chính. Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo công tác quyết toán, tất toán tài khoản dự án đầu tư và Tổ công tác giúp việc Ban chỉ đạo http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/409/Ve-viec-kien-toan-Ban-chi-dao-cong-tac-quyet-toan,-tat-toan-tai-khoan-du-an-dau-tu-va-To-cong-tac-giup-viec-Ban-chi-dao.html Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo công tác quyết toán, tất toán tài khoản dự án đầu tư và Tổ công tác giúp việc Ban chỉ đạo Về việc đề nghị đăng ký học viên tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN ngạch chuyên viên cao cấp và chuyên viên chính http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/403/Ve-viec-de-nghi-dang-ky-hoc-vien-tham-du-lop-boi-duong-kien-thuc-QLNN-ngach-chuyen-vien-cao-cap-va-chuyen-vien-chinh.html Về việc đề nghị đăng ký học viên tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN ngạch chuyên viên cao cấp và chuyên viên chính Quyết định về việc kiện toàn ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Sở Tài chính Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/401/Quyet-dinh-ve-viec-kien-toan-ban-chi-dao-phong,-chong--tham-nhung-va-thuc-hanh-tiet-kiem,-chong-lang-phi-cua-So-Tai-chinh-Ha-Noi.html Quyết định về việc kiện toàn ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Sở Tài chính Hà Nội Tin tức tài chính ngày 20/3/2012 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/398/Tin-tuc-tai-chinh-ngay-2032012.html Tin tức tài chính ngày 20/3/2012 Hội nghị giao ban thường kỳ ngành Tài chính- Ngân hàng Thủ đô http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/396/Hoi-nghi-giao-ban-thuong-ky-nganh-Tai-chinh--Ngan-hang-Thu-do.html Hội nghị giao ban thường kỳ ngành Tài chính- Ngân hàng Thủ đô Thông báo về tham gia hưởng ứng chương trình giờ trái đất năm 2012 tại Thành phố http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/391/Thong-bao-ve-tham-gia-huong-ung-chuong-trinh-gio-trai-dat-nam-2012-tai-Thanh-pho.html Thông báo về tham gia hưởng ứng chương trình giờ trái đất năm 2012 tại Thành phố Đăng ký tham gia lớp đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài năm 2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/386/Dang-ky-tham-gia-lop-dao-tao-thac-si,-tien-si-o-nuoc-ngoai-nam-2013.html Đăng ký tham gia lớp đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài năm 2013 Nghị định 17/2012/NĐ-CP ngày 13/03/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kiểm toán độc lập http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/384/Nghi-dinh-172012ND-CP--ngay-13032012-quy-dinh-chi-tiet-va-huong-dan-thi-hanh-mot-so-dieu-cua-Luat-Kiem-toan-doc-lap.html Nghị định 17/2012/NĐ-CP ngày 13/03/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kiểm toán độc lập Điều chỉnh hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/368/Dieu-chinh-he-so-phu-cap-chuc-vu-lanh-dao-doi-voi-Chu-tich-UBND-tinh,-thanh-pho-truc-thuoc-Trung-uong.html Điều chỉnh hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Kết quả về tập trung xây dựng chính sách hạ tầng kỹ thuật đô thị http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/359/Ket-qua-ve-tap-trung-xay-dung-chinh-sach-ha-tang-ky-thuat-do-thi.html Kết quả về tập trung xây dựng chính sách hạ tầng kỹ thuật đô thị Từ 8/3: Giảm thuế nhập khẩu đối với các mặt hàng dầu diezel, dầu hỏa từ 3% xuống 0% http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/358/Tu-83--Giam-thue-nhap-khau-doi-voi-cac-mat-hang-dau-diezel,-dau-hoa-tu-3per-xuong-0per.html Từ 8/3: Giảm thuế nhập khẩu đối với các mặt hàng dầu diezel, dầu hỏa từ 3% xuống 0% Về việc thực hiện các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự ATGT trên địa bàn Thành phố http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/353/Ve-viec-thuc-hien-cac-giai-phap-trong-tam-bao-dam-trat-tu-ATGT-tren-dia-ban-Thanh-pho.html Về việc thực hiện các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự ATGT trên địa bàn Thành phố Về việc thực hiện kế hoạch số 43 KH/TU ngày 09/02/2012 của Thành ủy http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/352/Ve-viec-thuc-hien-ke-hoach-so-43-KHTU-ngay-09022012-cua-Thanh-uy.html Về việc thực hiện kế hoạch số 43 KH/TU ngày 09/02/2012 của Thành ủy Sẽ thuê ngoài quản trị hệ thống TABMIS từ năm 2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/346/Se-thue-ngoai-quan-tri-he-thong-TABMIS-tu-nam-2013.html Sẽ thuê ngoài quản trị hệ thống TABMIS từ năm 2013 Kế hoạch công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Sở tài chính Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/342/Ke-hoach-cong-tac-thuc-hanh-tiet-kiem,-chong-lang-phi-cua-So-tai-chinh-Ha-Noi.html Kế hoạch công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Sở tài chính Hà Nội Một số tồn tại, vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới . http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/319/Mot-so-ton-tai,-vuong-mac-anh-huong-den-tien-do-thuc-hien-Chuong-trinh-xay-dung-nong-thon-moi-..html Một số tồn tại, vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới . QĐ kiện toàn Ban chỉ huy phòng cháy chữa cháy của Sở Tài chính Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/312/QD-kien-toan-Ban-chi-huy-phong-chay-chua-chay-cua-So-Tai-chinh-Ha-Noi.html QĐ kiện toàn Ban chỉ huy phòng cháy chữa cháy của Sở Tài chính Hà Nội Quyết định đính chính Thông tư số 04/2012 của Bộ Tài chính http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/311/Quyet-dinh-dinh-chinh-Thong-tu-so-042012-cua-Bo-Tai-chinh.html Quyết định đính chính Thông tư số 04/2012 của Bộ Tài chính Dự toán chi ngân sách Trung Ương của từng Bộ, cơ quan Trung Ương theo từng lĩnh vực chi và những nhiệm vụ chi của ngân sách Trung ương năm 2012 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/310/Du-toan-chi-ngan-sach-Trung-Uong-cua-tung-Bo,-co-quan-Trung-Uong-theo-tung-linh-vuc-chi-va-nhung-nhiem-vu-chi-cua-ngan-sach-Trung-uong-nam-2012.html Dự toán chi ngân sách Trung Ương của từng Bộ, cơ quan Trung Ương theo từng lĩnh vực chi và những nhiệm vụ chi của ngân sách Trung ương năm 2012 Sở Tài chính triển khai có hiệu quả Hệ thống Quản lý chất lượng ISO 9001: 2008 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/306/So-Tai-chinh-trien-khai-co-hieu-qua-He-thong-Quan-ly-chat-luong-ISO-9001--2008.html Sở Tài chính triển khai có hiệu quả Hệ thống Quản lý chất lượng ISO 9001: 2008 Thông báo môn thi nghiệp vụ chuyên ngành đối với người có trình độ Tin học, CNTT và người dự tuyển thuộc phòng TCKH, phòng Kinh tế và phòng Quản lý đô thị thuộc quận, huyện, thị xã http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/305/Thong-bao-mon-thi-nghiep-vu-chuyen-nganh-doi-voi-nguoi-co-trinh-do-Tin-hoc,-CNTT-va-nguoi-du-tuyen-thuoc-phong-TCKH,-phong-Kinh-te-va-phong-Quan-ly-do-thi-thuoc-quan,-huyen,-thi-xa.html Thông báo môn thi nghiệp vụ chuyên ngành đối với người có trình độ Tin học, CNTT và người dự tuyển thuộc phòng TCKH, phòng Kinh tế và phòng Quản lý đô thị thuộc quận, huyện, thị xã Phát động thi đua http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/304/Phat-dong-thi-dua.html Phát động thi đua Kế hoạch Công tác thi đua - khen thưởng năm 2012 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/303/Ke-hoach-Cong-tac-thi-dua---khen-thuong-nam-2012.html Kế hoạch Công tác thi đua - khen thưởng năm 2012 Công điện về việc tập trung chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/302/Cong-dien-ve-viec-tap-trung-chi-dao-phong,-chong-dich-benh-gia-suc,-gia-cam-tren-dia-ban-thanh-pho-Ha-Noi.html Công điện về việc tập trung chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố Hà Nội Quy trình hỗ trợ trong quá trình vận hành Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc Tabmis http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/294/Quy-trinh-ho-tro-trong-qua-trinh-van-hanh-He-thong-thong-tin-quan-ly-ngan-sach-va-kho-bac-Tabmis.html Quy trình hỗ trợ trong quá trình vận hành Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc Tabmis Quyết định số 795 của Kho bạc nhà nước về quy trình mở, đóng kỳ kế toán trên Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (Tabmis) http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/293/Quyet-dinh-so-795-cua-Kho-bac-nha-nuoc-ve-quy-trinh-mo,-dong-ky-ke-toan-tren-He-thong-thong-tin-quan-ly-ngan-sach-va-kho-bac-(Tabmis).html Quyết định số 795 của Kho bạc nhà nước về quy trình mở, đóng kỳ kế toán trên Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (Tabmis) NHNN sắp công bố chính sách tiền tệ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/276/NHNN-sap-cong-bo-chinh-sach-tien-te.html NHNN sắp công bố chính sách tiền tệ Năm 2012: Triển khai thanh tra thuế 7.742 doanh nghiệp http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/275/Nam-2012--Trien-khai-thanh-tra-thue-7.742-doanh-nghiep.html Năm 2012: Triển khai thanh tra thuế 7.742 doanh nghiệp Hà Nội cấm trông giữ xe tại 262 tuyến phố http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/274/Ha-Noi-cam-trong-giu-xe-tai-262-tuyen-pho.html Hà Nội cấm trông giữ xe tại 262 tuyến phố Môi trường đầu tư và kinh doanh năm 2012- Chứng khoán, vàng và IT “lên hương”? http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/269/Moi-truong-dau-tu-va-kinh-doanh-nam-2012--Chung-khoan,-vang-va-IT-“len-huong”.html Môi trường đầu tư và kinh doanh năm 2012- Chứng khoán, vàng và IT “lên hương”? Giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2012 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/268/Giao-ke-hoach-von-dau-tu-phat-trien-nguon-ngan-sach-nha-nuoc-nam-2012.html Giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2012 Bộ trưởng Vương Đình Huệ làm việc với Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/267/Bo-truong-Vuong-Dinh-Hue-lam-viec-voi-Giam-doc-Quoc-gia-Ngan-hang-The-gioi-(WB)-tai-Viet-Nam.html Bộ trưởng Vương Đình Huệ làm việc với Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam Hướng dẫn công tác khóa sổ kế toán và quyết toán niên độ 2011 trên Tabmis http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/259/Huong-dan-cong-tac-khoa-so-ke-toan-va-quyet-toan-nien-do-2011-tren-Tabmis.html Hướng dẫn công tác khóa sổ kế toán và quyết toán niên độ 2011 trên Tabmis Hội nghị cán bộ, công chức Sở Tài chính năm 2012 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/142/253/Hoi-nghi-can-bo,-cong-chuc-So-Tai-chinh-nam-2012.html Hội nghị cán bộ, công chức Sở Tài chính năm 2012